Odluka o sufinanciranju programa za poticanje zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama za 2008. godinu

NN 74/2008 (27.6.2008.), Odluka o sufinanciranju programa za poticanje zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama za 2008. godinu

FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDIDTEOM

2468

Na temelju članka 33. stavak 5. alineja 4. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine« 143/02 i 33/05 – u daljnjem tekstu: Zakon); članka 4. alineja 5. Uredbe o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (»Narodne novine« 116/03 i 48/05, 68/08); Odluke Upravnog vijeća Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Fond) od 28. 2. 2008. klasa: 0129-11-00/00-08-0001, klasa: 009-00/08-05-0008 i članka 11. stavak 1. alineja 6. i 8. Statuta Fonda, Upravno vijeće Fonda donosi

ODLUKU

O SUFINANCIRANJU PROGRAMA ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I ODRŽAVANJA ZAPOSLENOSTI U ZAŠTITNIM RADIONICAMA ZA 2008. GODINU

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na sudjelovanje i način dodjele novčanih sredstava zaštitnim radionicama u svrhu sufinanciranja programa za poticanje zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom u zaštitnim radionicama.

Članak 2.

Pravo na sudjelovanje u raspodjeli novčanih sredstava iz članka 1. ove Odluke ostvaruju zaštitne radionice iz članka 19. Zakona i radne jedinice koje su na temelju članka 21. stavak 2. ostvarile status zaštitne radionice, te se u tom slučaju na njih primjenjuju odgovarajuće odredbe Zakona ili drugog zakona o zaštitnim radionicama.

Članak 3.

Fond će u »Narodnim novinama« objaviti javni poziv za podnošenje prijava i programa o otvaranju novih radnih mjesta za osobe s invaliditetom i održavanju zaposlenosti osoba s invaliditetom u zaštitnim radionicama.

Članak 4.

Upravno vijeće Fonda osnovat će povjerenstvo koje će ocijeniti sve pristigle prijave i programe, i dati preporuku ravnatelju Fonda za donošenje odluke o dodjeli novčanih sredstava iz članka 1. ove Odluke.

Članak 5.

Zaštitne radionice iz članka 2. ove Odluke mogu prijaviti zahtjeve za:
1. otvaranje novih radnih mjesta za osobe s invaliditetom i održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom
2. kapitalne investicije u cilju otvaranja novih radnih mjesta i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom.

Članak 6.

Upravno vijeće Fonda, na prijedlog ravnatelja može u hitnim i iznimnim situacijama, jednokratno dodijeliti zaštitnoj radionici iz članka 2. ove Odluke interventna sredstva.

Članak 7.

Upravno vijeće Fonda će temeljem ove Odluke donijeti kriterije za bodovanje programa iz članka 5. ove Odluke.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 009-00/08-01/0022
Urbroj: 0129-11-00/00-08-0001
Zagreb, 23. lipnja 2008.

Predsjednik
Upravnog vijeća Fonda
prof. Tomislav Ivić, v. r.