Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"

NN 75/2008 (1.7.2008.), Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"

MINISTARSTVO TURIZMA

2493

Na temelju članka 14. stavka 2. i članka 15. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 138/06), ministar nadležan za ugostiteljstvo i turizam uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donosi

PRAVILNIK

O RAZVRSTAVANJU, MINIMALNIM UVJETIMA I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA KAMPOVA IZ SKUPINE »KAMPOVI I DRUGE VRSTE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste KAMPOVA (dalje u tekstu: objekti) iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj«, minimalni uvjeti, vrste koje se kategoriziraju, kategorije, uvjeti za kategorije, oznake za vrste i kategorije, način označavanja vrsta i kategorija te način kategorizacije.

Članak 2.

(1) KAMPOVI su poslovno funkcionalne cjeline koje se, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano, sastoje od:
1. uređenog prostora na otvorenom, namijenjenog za pružanje usluga smještaja na otvorenom (kampiranje);
2. različitih građevina namijenjenih za smještaj gostiju;
3. različitih građevina namijenjenih za druge potrebe gostiju.
(2) Ugostitelj posluje u KAMPOVIMA ljeti, ako posluje u razdoblju 1. travnja do 15. listopada tijekom godine.

Članak 3.

(1) U primjeni ovog Pravilnika KAMPOVI će se smatrati postojećim objektima uz uvjet da:
1. objekt na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika ima rješenje nadležnog upravnog tijela o utvrđenoj vrsti KAMPOVA i kategoriji,
2. objekt na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika je kod nadležnog upravnog tijela zatečen u postupku razvrstavanja i kategorizacije, a zahtjevom je zatraženo razvrstavanje u neku od vrsta KAMPOVA,
3. objekt na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika ima rješenje o kategorizaciji za vrstu Kamp u domaćinstvu, a nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika zahtjeva se razvrstavanje u neku od vrsta KAMPOVA sukladno ovom Pravilniku,
4. izgradnja objekta ili prenamjena iz postojećeg objekta (bilo koje vrste) ili objekta druge namjene počela je prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, što se dokazuje odgovarajućim dokumentima o izgradnji.
5. konačna ili pravomoćna građevinska dozvola ili drugi akt za gradnju objekta ishođeni su prije ili najkasnije dvanaest mjeseci poslije stupanja na snagu ovog Pravilnika, pod uvjetom da gradnja objekta započne u roku od godine dana od konačnosti ili pravomoćnosti građevinske dozvole,
6. da se radi o rekonstrukciji (adaptaciji, dogradnji, nadogradnji) objekta ili rekonstrukciji objekta druge namjene u neku od vrsta KAMPOVA, a oni su izgrađeni prije stupanja na snagu ovog Pravilnika.
(2) Svi ostali KAMPOVI smatrat će se novim objektima.

II. RAZVRSTAVANJE KAMPOVA

Članak 4.

(1) KAMPOVI se razvrstavaju prema vrsti usluga u sljedeće vrste:
1. Kamp,
2. Kamp naselje,
3. Kampiralište,
4. Kamp odmorište.
(2) U KAMPOVIMA razvrstanim u neku od vrsta iz stavka 1. ovog članka gostima se, u pravilu, ako ovim Pravilnikom nije za pojedinu vrstu drukčije propisano, pružaju usluge:
1. smještaja kampista na uređenom prostoru na otvorenom uz korištenje pokretne opreme za kampiranje u posjedu gosta: šatori, kamp prikolice (kamp kućica, karavan), pokretnih kućica (mobilhome), autodom (kamper) i sl. ili u iznajmljenoj pokretnoj opremi za kampiranje (u daljnjem tekstu: usluge kampiranja),
2. smještaja u građevinama: kućica u kampu, bungalov ili sl.,
3. prehrane, pića i napitaka,
4. ostale usluge namijenjene turističkoj potrošnji;
– iznajmljivanje pokretne opreme za kampiranje: stolova, stolica, vreća za spavanje, šatora, kamp prikolica (kamp kućica, karavan), pokretnih kućica (mobilhome), autodom (kamper) i sl., te
– ostale usluge uz uvjet da su za obavljanje tih usluga ispunjeni uvjeti u skladu s ovim Pravilnikom i posebnim propisima koji se na te usluge primjenjuju.
(3) KAMPOVI iz stavka 1. ovog članka razvrstavaju se u pojedine vrste ovisno o pretežitosti usluga smještaja, uvjetima za vrste te minimalnim uvjetima glede uređenja i opreme koji su propisani za pojedinu vrstu.
(4) Pojedine vrste KAMPOVA se kategoriziraju. Najniža propisana kategorija pojedine vrste podrazumijeva ispunjavanje minimalnih uvjeta za vrstu.

Članak 5.

(1) U KAMPOVIMA iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika, ako ovim Pravilnikom za pojedinu vrstu nije drukčije propisano, mogu se nalaziti sljedeće smještajne jedinice:
A) Osnovne smještajne jedinice u/na kojima se gostima mogu pružati usluge kampiranja:
– Kamp mjesto,
– Kamp parcela.
B) Smještajne jedinice u građevinama (u kućici u kampu, u bungalovu ili sl.):
– Soba,
– Studio apartman,
– Apartman,
– Prostorija za spavanje,
– Spavaonica.
(2) Iznimno od stavka 1. točke B) alineje druge ovog članka, u postojećim objektima studio apartmanom će se smatrati i apartman koji modulom ne ispunjava propisane uvjete za apartman kategorije koja se utvrđuje, a ispunjava uvjete za modul propisan za studio apartman kategorije koja se utvrđuje.
(3) Građevine iz stavka 1. točke B) ovog članka, u pravilu, su zasebne nepokretne građevine, do dva kata, možebitno montažne, raznih oblika. Iznimno, u postojećim objektima takvom građevinom smatrat će se svaka zatečena građevina u kojoj se nalaze smještajne jedinice propisane stavkom 1. točkom B) ovog članka.
(4) Pod pojmom »vlastita kompletna kupaonica« podrazumijeva se kupaonica koja se nalazi u smještajnoj jedinici u građevini i ima: zahod, umivaonik s ogledalom i policom za odlaganje stvari, kadu ili tuš kadu ili tuš.
(5) Pod pojmom »vlastita djelomična kupaonica« podrazumijeva se kupaonica ili prostor koji se nalazi u smještajnoj jedinici u građevini i ima: samo umivaonik s ogledalom i policom za odlaganje stvari, samo zahod, samo kadu ili tuš kadu ili tuš, ili kombinaciju bilo koja dva naprijed navedena sanitarna elementa.

1. VRSTA KAMP

Članak 6.

(1) Kamp je objekt u kojem se gostima pružaju usluge: kampiranja (smještaja na uređenom prostoru na otvorenom – na kamp mjestu i/ili kamp parceli), smještaja u građevinama (u kućicama u kampu, bungalovima i sl.), druge ugostiteljske usluge, ostale usluge u funkciji turističke potrošnje te mogućnost bavljenja športom i/ili drugim oblicima rekreacije na prostoru na otvorenom u Kampu ili u blizini Kampa, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.
(2) Kamp mora imati: recepciju (unutar Kampa ili na/ispred ulaza u Kamp), najmanje 10 smještajnih jedinica, koje sve mogu biti kamp parcele, zajedničke sanitarne čvorove i sanitarne elemente za goste te druge građevine s uređajima i opremom potrebnima za kampiranje gostiju i pružanje ostalih obvezatnih usluga u Kampu. Iznimno, Kamp koji se kao vrsta nalazi u Turističkom naselju, u blizini Turističkih apartmana i /ili Marine, ne mora imati zasebnu recepciju, već recepciju može koristiti zajedno s tim objektima.
(3) Od ukupnog kapaciteta Kampa izraženog brojem smještajnih jedinica najmanje 70% kapaciteta mora biti osigurano za smještaj gostiju – kampista na osnovnim smještajnim jedinicama Kampa (kamp mjesto i/ili kamp parcela). Preostalih najviše 30% smještajnih jedinica od ukupnog kapaciteta Kampa može biti osigurano za smještaj gostiju u smještajnim jedinicama u građevinama. Na najviše 30% osnovnih smještajnih jedinica (kamp mjesto, kamp parcela) mogu biti postavljeni mobilhomovi.
(4) Od ukupnog kapaciteta kampa izraženog brojem smještajnih jedinica najmanje 50% kapaciteta mora biti osigurano za korištenje pokretne opreme za kampiranje u posjedu gosta.
(5) Iznimno od stavka 3. ovog članka, u Kampu koji je postojeći objekt priznaje se zatečeno stanje kapaciteta na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika glede smještajnih jedinica u građevinama.
(6) U Kampu se mogu nalaziti i objekti iz skupine »Hoteli«, ugostiteljski objekti za pripremu i usluživanje pića, napitaka i hrane, trgovački i slični objekti u funkciji turističke potrošnje (agencije, frizerski salon, i drugo) koji su organizirani, ustrojeni i/ili posluju sukladno propisima koji se na njih primjenjuju odnosno sukladno posebnim propisima.
(7) Na smještajnim jedinicama namjenjenim za smještaj u pokretnoj opremi za kampiranje u posjedu gosta – kampista (šatori, kamp prikolice (kamp kućica, karavan), pokretne kućice (mobilhome), autodom (kamper) i sl.) dozvoljeno je postavljanje predulaza za pokretnu opremu (predšator) od prenosivog i sklopivog materijala (impregnirano platno, razne vrste plastičnog materijala i sl.). Ako se iznad predšatora i opreme za smještaj postavlja dodatni zaštitni prekrivač, isti mora biti pričvršćen na opremu za smještaj te ne smije prelaziti površinu predšatora i opreme za smještaj. Pokretna oprema za kampiranje mora održati pokretnost mehanizama, ne smije posjedovati nikakvu stalnu povezanost za teren. Priključci pokretne opreme na infrastrukturu se moraju moći maknuti u svakom trenutku. Na smještajnim jedinicama zabranjeno je samoinicijativno postavljanje: trajnih učvrščivača, ograda, popločenje tla i sl.

2. VRSTA KAMP NASELJE

Članak 7.

(1) Kamp naselje je objekt u kojem se gostima pružaju različite ugostiteljske usluge koje ispunjavaju uvjete sukladno propisima za vrstu Kamp i neke od vrsta (jedne ili više vrsta ili više objekata jedne vrste): Hotel, Aparthotel, Turističko naselje i Turistički apartmani. U Kamp naselju pružaju se i ugostiteljske usluge za pripremu i usluživanje hrane, pića i napitaka sukladno ovom Pravilniku te ostale usluge u funkciji turističke potrošnje. Kamp naselje mora gostima osigurati mogućnost bavljenja športom i/ili drugim oblicima rekreacije.
(2) Kamp naseljem posluje i u cjelini upravlja jedan ugostitelj, bez obzira na to, što unutar tog objekta u samostalnim poslovnim objektima, prostorijama i prostorima mogu poslovati i druge pravne i/ili fizičke osobe, koje obavljaju razne djelatnosti u funkciji turističke potrošnje (ugostiteljske, turističke, trgovačke, frizerske i dr.)
(3) U najmanje 60% od ukupnog kapaciteta Kamp naselja izraženog brojem smještajnih jedinica usluge smještaja gostima moraju se pružati u smještajnim jedinicama vrste kamp mjesto i kamp parcela, koje ispunjavaju uvjete sukladno vrsti Kamp. U preostalom kapacitetu Kamp naselja izraženom brojem smještajnih jedinica – u najviše 40% kapaciteta usluge smještaja pružaju se u smještajnim jedinicama koje ispunjavaju uvjete sukladno nekoj od vrsta: Hotel, Aparthotel, Turističko naselje i Turistički apartmani.
(4) Kamp naselje ima recepciju u kojoj se usluge pružaju sukladno odredbama ovog Pravilnika kojima je propisana vrsta Kamp. Iznimno, pojedini dijelovi Kamp naselja mogu imati vlastitu recepciju u kojoj se usluge pružaju sukladno propisima po kojima je taj dio Kamp naselja kategoriziran (primjerice: sukladno propisima za vrstu: Hotel, Aparthotel, Turističko naselje ili Turistički apartmani).
(5) Kamp naselje mora imati odgovarajuću ogradu sukladno ovom Pravilniku. Na ugostiteljske usluge koje se u Kamp naselju pružaju u neposrednoj blizini izvan ograde kampa ne primjenjuje se obveza ograde.
(6) Na ugostiteljske usluge za pripremu i usluživanje hrane, pića i napitaka u ugostiteljskim sadržajima u Kamp naselju, primjenjuju se propisi kojima su propisani uvjeti za odgovarajuću vrstu objekta iz stavka 1. ovog članka koji su primjenjeni i na ugostiteljske usluge smještaja.
(7) Ugostiteljske usluge za pripremu i usluživanje hrane, pića i napitaka u Kamp naselju mogu se pružati u vrsti Kamp ili u nekoj od vrsta: Hotel, Aparthotel, Turističko naselje i Turistički apartmani.

3. VRSTA KAMPIRALIŠTE

Članak 8.

(1) Kampiralište je objekt u kojem se pružaju usluge kampiranja s pokretnom opremom za kampiranje u posjedu gosta.
(2) Kampiralište ima najviše 30 osnovnih smještajnih jedinica (kamp mjesto i/ili kamp parcela), sanitarni čvor i pojedine sanitarne elemente za goste, a usluga recepcije pruža se na poziv gosta.

4. VRSTA KAMP ODMORIŠTE

Članak 9.

1) Kamp odmorište je objekt u kojem se gostima pružaju usluge kampiranja za noćenje ili kraći odmor s vlastitom pokretnom opremom za kampiranje.
2) Kamp odmorište ima smještajne jedinice – kamp mjesta, kamp parcele i odgovarajući sanitarni čvor, a usluga recepcije pruža se na zahtjev gosta.

III. MINIMALNI UVJETI

1. OPĆI MINIMALNI UVJETI

Članak 10.

(1) Opći minimalni uvjeti primjenjuju se na sve vrste KAMPOVA, ako ovim Pravilnikom za pojedinu vrstu nije drukčije propisano.
(2) Iznimno, od stavka 1. ovoga članka, na zahtjev ugostitelja, za pojedinu vrstu Ministar nadležan za ugostiteljstvo i turizam (u daljnjem tekstu: Ministar), može odobriti odgovarajuće odstupanje od propisanih minimalnih uvjeta odnosno uvjeta za kategoriju (ako se vrsta kategorizira) osim uvjeta za modul smještajne jedinice. O odobrenju zahtjevanog odstupanja rješava se u posebnom postupku u kojem ugostitelj odgovarajućim dokumentima mora dokazati da se objekt nalazi na prostoru zaštićene prirodne ili spomeničke cjeline te da ima status objekta sukladno propisima o zaštiti prirode ili zaštiti spomenika kulture.

Članak 11.

Sve vrste KAMPOVA moraju biti uređene, opremljene i kadrovski ekipirane, tako da je omogućeno: nesmetano i sigurno kretanje i boravak gostiju, zaposlenog osoblja, nesmetan prijenos stvari, odgovarajuće čuvanje robe, zaštita zdravlja gostiju i zaposlenog osoblja te stručno usluživanje gostiju.

1.1. Isticanje vrste, kategorije, naziva objekta i tvrtke

Članak 12.

(1) Na glavnom ulazu u KAMPOVIMA mora biti vidno istaknuta propisana oznaka vrste, odnosno vrste i kategorije ako se vrsta kategorizira.
(2) Oznaka iz stavka 1. ovog članka mora biti istaknuta na standardiziranoj ploči sukladno ovom Pravilniku.
(3) Na glavnom ulazu u KAMPOVIMA, na primjeren način, mora biti istaknut naziv objekta, te tvrtke trgovačkog društva ili obrta.

1.2. Ispravnost i funkcionalnost uređaja i opreme

Članak 13.

Uređaji i oprema u KAMPOVIMA moraju biti stalno u ispravnom i funkcionalnom stanju.

1.3. Smještajni kapacitet

Članak 14.

(1) Smještajni kapacitet pojedine vrste KAMPOVA izražava se ukupnim brojem osnovnih i smještajnih jedinica u građevinama te kapacitetom smještajnih jedinica, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.
(2) Kapacitet smještajne jedinice izražava se:
1. u osnovnim smještajnim jedinicama brojem gostiju – kampista
– Kamp mjesto – tri gosta – kampista
– Kamp parcela – tri gosta – kampista;
2. u smještajnim jedinicama u građevinama:
– prema fizičkim mogućnostima smještajne jedinice u skladu s uvjetima propisanim ovim Pravilnikom – prema broju kreveta.
(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovog članka, za KAMPOVE koji posluju ljeti dozvoljeno je prekoračenje utvrđenog kapaciteta do 20% u odnosu na kapacitet izražen brojem gostiju – kampista i kreveta ako vrsta objekta ima smještajne jedinice u građevinama.

1.4. Lokacija

Članak 15.

KAMPOVI mogu biti smješteni tako da se pojedina vrsta sastoji od jedne ili dvije i/ili više zasebnih prostornih cjelina koje dijeli neka prirodna prepreka ili javna prometnica. U tom slučaju u svakoj prostornoj cjelini, izuzev recepcije, moraju gostima biti na raspolaganju sanitarni čvorovi i drugi sadržaji namijenjeni zadovoljavanju osnovnih potreba gostiju (praonici za rublje, prostorije za glačanje, ostali sanitarni prostori i dr.).

1.5. Prometna povezanost, pristup i prometnice

Članak 16.

(1) Prometnice unutar KAMPOVA su:
1. glavna prometnica: povezuje sve sabirne prometnice s receptivnim ulazom i vanjskom prometnom infrastrukturom,
2. sabirne prometnice: povezuju pristupne prometnice s glavnom prometnicom,
3. pristupne prometnice: povezuju sabirne prometnice sa smještajnim jedinicama i s građevinama u kojima su sanitarni čvorovi ili sadržaji koji se nude gostima.
(2) Prometnice unutar KAMPOVA moraju omogućiti pristup vozila i pješaka do: smještajnih jedinica i parkirališnih mjesta. S pristupnih prometnica mora se omogućiti pristup pješacima do građevina u kojima su sanitarni čvorovi za goste i do građevina u kojima su ugostiteljski sadržaji za usluživanje hrane, pića i napitaka i ostali sadržaji koji se nude gostima.
(3) KAMPOVI moraju imati najmanje glavnu prometnicu. Glavna prometnica mora omogućiti pristup vozila u objekt, a ako nema prirodnih uvjeta za pristup vozila, tada mora postojati glavna prometnica za pješake.

1.6. Opskrba vodom i zbrinjavanje otpadnih voda

Članak 17.

(1) KAMPOVI moraju stalno raspolagati dovoljnim količinama zdravstveno ispravne vode, koja se osigurava priključkom na javni vodovod, a gdje javni vodovod ne postoji, voda se mora osigurati na drugi propisani način.
(2) Otpadne vode moraju se odvoditi u javnu kanalizacijsku mrežu ili na drugi propisani način.

1.7. Zbrinjavanje otpada

Članak 18.

Komunalni i ostali otpad mora se redovito odstranjivati iz KAMPOVA.

1.8. Opskrba električnom energijom

Članak 19.

KAMPOVI moraju biti priključeni na javnu električnu mrežu ili na drugi odgovarajući način biti opskrbljeni električnom energijom.

1.9. Telefonski priključak

Članak 20.

(1) KAMPOVI moraju biti priključeni na javnu telefonsku mrežu, osim na mjestima gdje takve mogućnosti ne postoje.
(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako zbog objektivnih uvjeta nije osigurano korištenje javne telefonske mreže ugostitelj u objektu mora osigurati mogućnost uporabe mobilnog telefona na zahtjev gosta.

1.10. Zaštita zdravlja

Članak 21.

(1) U KAMPOVIMA moraju biti osigurana sredstva za pružanje prve pomoći (zavoji, lijekovi i dr.).
(2) U KAMPOVIMA mora biti vidno istaknuta oznaka smjera kretanja k izlazu za slučaj opasnosti.
(3) Uz aparate za gašenje požara moraju biti istaknute upute za rukovanje na hrvatskom i najmanje dva strana jezika.

1.11. Grijanje

Članak 22.

(1) Grijanje je obvezno: na recepciji, 5% sanitarnih elemenata u sanitarnom čvoru za goste uz smještajne jedinice i u odgovarajućem broju prostorija druge namjene u kojima se zadržavaju i borave gosti te u odgovarajućem broju smještajnih jedinica koje se nalaze u građevinama, ako ih ima.
(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, grijanje je obvezno u najmanje jednom sanitarnom čvoru za osobe s invaliditetom.
(3) Iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka, KAMPOVI koji posluju ljeti ne moraju imati osigurano grijanje.

1.12. Zajedničke prostorije i prostori i visine prostorija

Članak 23.

(1) Zajedničke prostorije i/ili prostori u KAMPOVIMA, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano su:
– za prijem i ispraćaj gostiju – recepcija,
– za osobnu higijenu gostiju – sanitarni čvorovi za goste,
– ugostiteljski sadržaji za pripremu i usluživanje hrane, pića i napitaka i ugostiteljski objekti,
– za zajednički boravak i raznih namjena, ako ih ima.
(2) Unutarnja visina prostorija iz stavka 1. ovog članka od poda do stropa (dalje u tekstu: unutarnja visina) mora iznositi najmanje 2,80 m.
(3) Unutarnje visine pristupnih hodnika do modula i modula smještajnih jedinica u građevinama iznose najmanje 2,40 m.
(4) Iznimno od stavka 2. i 3. ovog članka, u prostorijama s koso izvedenim stropom ili stropom različitih razina, prosječna unutarnja visina mora biti sukladna stavku 2. i 3. ovog članka.
(5) Iznimno od stavka 2. i 3. ovog članka, u postojećim objektima smatraju se dostatnima postojeće unutarnje visine prostorija uz uvjet da postoji mogućnost mehaničkog prozračivanja te nesmetanog i sigurnog kretanja gosta, osoblja i robe.
(6) Iznimno od stavka 2. i 3. ovog članka smatraju se dostatnim i niže visine od propisanih u dijelovima prostorija u kojima su ugrađene instalacije uz uvjet da je osigurano nesmetano i sigurno kretanje gostiju i osoblja.

1.13. Ulaz – izlaz

Članak 24.

(1) KAMPOVI moraju imati samo jedan kolni ulaz-izlaz (recepcija), ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.
(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, lokacija ulaza ne mora biti istovjetna lokaciji izlaza.
(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, KAMPOVI koji se sastoje od dvije ili više zasebnih prostornih cjelina, moraju imati jedan glavni receptivni kolni ulaz-izlaz, a ulazi-izlazi u svaku prostornu cjelinu moraju biti kontrolirani i osvijetljeni.
(4) KAMPOVI moraju imati izlaze za slučaj opasnosti.

1.14. Sanitarni čvor za goste i drugi sanitarni elementi uz smještajne jedinice

Članak 25.

(1) KAMPOVI moraju imati uređene i opremljene sanitarne čvorove sa sanitarnim elementima za osobnu higijenu gostiju i druge sanitarne elemente (praonici za posuđe i rublje, glačanje rublja i slično) sukladno ovom Pravilniku, ako ovim Pravilnikom za pojedinu vrstu i kategoriju nije drukčije propisano.
(2) Svi sanitarni čvorovi u objektu moraju imati jednaku kvalitetu uređenja.
(3) U prostorijama i prostorima iz stvaka 1. ovog članka mora se stalno održavati red i čistoća i osigurati ispravnost i funkcionalnost sanitarnih elemenata.

1.14.1. Obiteljska kupaonica

Članak 26.

KAMPOVI moraju imati obiteljske kupaonice koje se sastoje od: kade ili tuš kade ili tuša, umivaonika i zahodske školjke, ako ovim Pravilnikom za pojedinu vrstu i kategoriju nije drukčije propisano.

1.14.2. Tuševi na otvorenom

Članak 27.

Tuševima na otvorenom smatraju se tuševi koji se nalaze izvan tuš kabina i na otvorenom prostoru. Tuševi na otvorenom ne uračunavaju se u propisani obvezni broj tuš kabina u KAMPOVIMA.

1.15. Sanitarni čvor za goste uz recepciju, ugostiteljske sadržaje za usluživanje hrane, pića i napitaka i ostale sadržaje

Članak 28.

1) Objekt mora imati uz recepciju, ugostiteljske sadržaje za usluživanje hrane, pića, napitaka i ostale
sadržaje (bazen i sl.) uređene i opremljene sanitarne čvorove za goste koje, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano, čini:
1. zahod za žene koji se sastoji od: prostorije u kojoj je zahodska školjka (zahodska kabina), i predprostorije u kojoj je umivaonik,
2. zahod za muškarce koji se sastoji od: prostorije u kojoj je zahodska školjka (zahodska kabina), predprostorije u kojoj je umivaonik, i prostorije u kojoj je pisoar.
(2) Uz bazen mora biti tuš i kabina za presvlačenje.
(3) U sanitarnim čvorovima mora se održavati red i čistoća, a prostorije moraju biti dezinficirane.
(4) Iznimno od stavka 1. točke 2. ovog članka, u postojećim objektima u zahodu za muškarce i umivaonik i pisoar mogu se nalaziti u jednoj predprostoriji, uz uvjet da je prostor između umivaonika i pisoara pregrađen odgovarajućom pregradom.
(5) Iznimno od stavka 1. ovog članka, sanitarni čvor za recepciju može se nalaziti u blizini recepcije: u ugostiteljskim sadržajima za usluživanje hrane, pića i napitaka, ugostiteljskim objektima i u sanitarnim čvorovima uz smještajne jedinice.
(6) Iznimno od stavka 1. ovog članka, ugostiteljski sadržaji i ugostiteljski objekti za usluživanje hrane, pića i napitaka ne moraju imati zasebne sanitarne čvorove za goste, ako se nalaze u blizini sanitarnih čvorova za goste uz smještajne jedinice.

1.16. Uvjeti za goste s invaliditetom

Članak 29.

Na ulaznim vratima smještajne jedinice u građevinama, ako ih ima, moraju biti označene odgovarajućim reljefnim oznakama. Dizala, ako ih građevine u KAMPOVIMA imaju moraju imati odgovarajuću ploču za upravljanje dizalom s reljefnim oznakama i sustav zvučnog informiranja o smjeru kretanja dizala.

1.17. Ugostiteljski sadržaji za pripremu i usluživanje hrane, pića i napitaka

1.17.1. Opće odredbe

Članak 30.

(1) KAMPOVI u kojima se u skladu s ovim Pravilnikom gostima moraju pružati ili se pružaju usluge prehrane (doručak, ručak, večera, polupansion, pansion, a la carte usluge) te moraju usluživati ili se uslužuju pića i napitci moraju:
1. usluge pružati u odgovarajućim: ugostiteljskim sadržajima unutar KAMPOVA i/ili ugostiteljskim objektima koji se mogu nalaziti unutar i/ili u okviru funkcionalne cjeline na prostoru izvan KAMPOVA
2. pružanje tih usluga gostima osigurati u ugostiteljskim sadržajima i/ili ugostiteljskim objektima koji se nalaze u objektima iz skupine Hoteli, ako se ti objekti nalaze unutar i/ili u neposrednoj blizini KAMPOVA.
3. pružanje tih usluga gostima osigurati u ugostiteljskim objektima odgovarajućih vrsta, u kojima ugostiteljsku djelatnost obavljaju drugi ugostitelji, a koji se nalaze unutar i/ili u okviru funkcionalne cjeline na prostoru izvan KAMPOVA.
(2) Ako se usluge prehrane, pića i napitaka pružaju na način iz odredbi stavka 1. točke 1. i/ili 2. ovog članka, tada tim ugostiteljskim sadržajima i ugostiteljskim objektima moraju poslovati ugostitelji koji posluju KAMPOVIMA.
(3) Ugostiteljski sadržaji iz stavka 1. točke 1. ovog članka uređenjem, opremom, uslugama i održavanjem, moraju ispunjavati uvjete sukladno odredbama ovog Pravilnika kojima su propisani uvjeti za ugostiteljske sadržaje za pripremu i usluživanje jednostavnih toplih i hladnih jela, ostale hrane, pića i napitaka.
(4) Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka moraju ispunjavati uvjete za vrstu u koju su razvrstani po posebnom propisu i na odgovarajući način kvalitetom usluge, uređenja i održavanja, moraju ispunjavati uvjete sukladno kategorijama KAMPOVA, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.
(5) Ugostiteljski sadržaji i ugostiteljski objekti iz stavka 1. točke 1. ovog članka, koji funkcionalno pripadaju KAMPOVIMA, mogu imati jednu zajedničku kuhinju te odgovarajuće zajedničke prostorije, prostore i sanitarne čvorove za osoblje, koje koriste i drugi sadržaji za pripremu i usluživanje hrane, pića i napitaka.
(6) Ugostiteljski sadržaji iz stavka 1. točke 1. ovog članka mogu se formalno označavati odgovarajućom vrstom ugostiteljskog objekta iz skupina: Restorani i Barovi.
(7) Ako ugostitelj prostor ugostiteljskog sadržaja unutar objekta iznajmi drugoj tvrtci radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti, tada se prostor tog ugostiteljskog sadržaja smatra samostalnim ugostiteljskim objektom, za koji se mora pribaviti rješenje sukladno zakonu.
(8) O svakoj promjeni u svezi ugostiteljskih usluga za pripremu i usluživanje hrane, pića i napitaka za koje je propisana obveza pružanja sukladno odredbama ovog Pravilnika te o promjeni u svezi prostorija i prostora u kojima se ugostiteljske usluge obavljaju u KAMPOVIMA (bez obzira da li u prostorijama i prostorima u kojima se te usluge pružaju posluje ugostitelj koji posluje objektom ili drugi ugostitelji) odmah po nastaloj promjeni, ugostitelj je obvezan od nadležnog tijela državne uprave koje je provelo postupak razvrstavanja i kategorizacije pribaviti rješenje u skladu s novonastalim činjeničnim stanjem.

Članak 31.

(1) Ako se usluge iz članka 30. stavka 1. ovog Pravilnika pružaju sukladno odredbama stavka 1. točke 3. istog članka, ugostitelji koji posluju KAMPOVIMA obvezni su ugostitelje koji posluju ugostiteljskim objektima pisanim ugovorom obvezati na sadržaj i kvalitetu usluga koje se moraju pružati u ugostiteljskom objektu.
(2) Ugostitelji koji posluju KAMPOVIMA ugovorom će obvezati druge ugostitelje koji posluju ugostiteljskim objektima u KAMPOVIMA da ti objekti moraju na odgovarajući način, standardom opreme, uređenja i održavanja, ispunjavati uvjete sukladno vrsti i kategoriji objekta.
(3) Standard opreme, uređanja i održavanje te sadržaj i kvaliteta usluga, svih ugostiteljskih objekata iz stavka 2. ovog članka podliježu provjeri u postupku razvrstavanja i kategorizacije objekta, bez obzira tko njima posluje. Provjera će se obaviti na odgovarajući način: utvrđivanjem činjeničnog stanja sukladno ovom Pravilniku i propisima koji se primjenjuju na ugostiteljske objekte.

1.17.2. Prostorije i prostori za usluživanje gostiju

Članak 32.

(1) Usluživanje gostiju jelom, pićem i napitcima obavlja se u blagovaonici ili drugom natkrivenom prostoru za usluživanje na otvorenom za objekte u kojima se posluje ljeti.
(2) Blagovaonica je prostorija koja služi samo za blagovanje, a opremljena je namještajem prikladnim za blagovanje.
(3) Natkriven prostor za usluživanje na otvorenom može biti dio prostora: plaže, terase, i sl., u kojem se uslužuju gosti za vrijeme ljetnog poslovanja, a u drugom dijelu tog prostora, mogu se naočigled gostiju pripremati jela (točionik). Prostor za usluživanje na otvorenom opremljen je namještajem prikladnim za blagovanje.

1.17.3. Kuhinja

Članak 33.

(1) Kuhinju moraju imati svi KAMPOVI u kojima se gostima pružaju usluge prehrane (polupansion, pansion, a' la carte i ostala prehrana) uključujući i ako se pruža samo usluga doručka.
(2) Kuhinja je funkcionalna cjelina u kojoj su sve prostorije i prostori povezani na način da osoblje ne prolazi prostorijama i prostorima namjenjenim gostima. Tehnološki proces pripreme hrane mora se odvijati u zatvorenom krugu unutar funkcionalne cjeline kuhinje.
(3) Kuhinja iz stavka 1. ovog članka kapacitetom mora odgovarati potrebama ponude, odnosno asortimana jela, pića i napitaka te uobičajenom broju konzumenata u objektu.
(4) Kuhinja mora imati prostore, uređenje, opremu, uređaje i pravila postupanja sukladno Prilogu I. ovog Pravilnika, točkama 18.3. i 18.8., ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.
(5) Iznimno od stavka 4. ovog članka, u KAMPOVIMA u kojima se samo dogotovljavaju (samo termički obrađuju) već pripremljena jela (namirnice za dogotavljanje jela dostavljaju se kao proizvodi drugih proizvođača ili iz centaralne pripremnice namirnica koja to obavlja za više objekata), kuhinja ne mora imati prostore i uređaje za čišćenje i obradu namirnica.

Članak 34.

(1) Ugostitelji koji posluju vrstom Kamp naselje ili vrstom Kamp i drugim vrstama objekata, u kojima se pružaju usluge prehrane, mogu pripremu hrane za pripremanje jela u svim objektima organizirati na jednom mjestu u centralnoj pripremnici. Također, pripremu hrane mogu objediniti u centralnoj pripremnici i za pojedine ugostiteljske sadržaje i/ili ugostiteljske objekte koji se nalaze unutar KAMPOVA i za ugostiteljske objekte izvan KAMPOVA koji su u njihovoj funkcionalnoj cjelini.
(2) Na centralnu pripremnicu namirnica primjenjuju se odredbe članka 33. stavaka 3. ovog Pravilnika.
(3) Centralna pripremnica mora imati prostore, uređenje, opremu, uređaje i pravila postupanja sukladno Prilogu I. ovog Pravilnika, točkama 18.3. i 18.5.

1.17.4. Prostorije i priručni prostori za čuvanje hrane i pića te način čuvanja

Članak 35.

(1) Prostorije za spremanje i čuvanje hrane i pića moraju biti odvojene od kuhinje ili prostora za pripremanje jela, moraju biti opremljene odgovarajućim policama i/ili ormarima s pretincima za smještaj hrane i pića.
(2) Prostorije iz stavka 1. ovog članka za čuvanje lako pokvarljive hrane moraju biti opremljene rashladnim komorama ili hladnjacima odgovarajućeg kapaciteta, kojima se omogućava odvojeno čuvanje hrane različitog porijekla.
(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovog članka, u objektu koji ima do 50 smještajnih jedinica, umjesto prostorija za spremanje i čuvanje namirnica, može biti i odvojeni prostor u kuhinji, opremljen rashladnim komorama i/ili hladnjacima odgovarajućeg kapaciteta.

1.17.5. Točionik

Članak 36.

(1) Ugostiteljski sadržaj u kojem se uslužuju pića i napici te pripremaju jednostavna jela mora imati točionik odgovarajuće površine.
(2) Točionikom se smatra uređen i opremljen prostor u kojem se pripremaju, izdaju ili uslužuju napici i izdaju ili uslužuju pića, a mogu se pripremati, izdavati ili usluživati hladna i topla jednostavna topla.
(3) Točionik je samostalna funkcionalna cjelina u zasebnoj prostoriji ili prostoru. Točionik može biti i samostalna funkcionalna cjelina na prostoru za usluživanje gostiju na otvorenom.
(4) Točionik minimalno mora imati uređenje, opremu i uređaje sukladno Prilogu I. ovog Pravilnika, točkama 18.4. i 18.8.
(5) Dvodjelni ili jednodjelni sudoper i stroj za pranje čaša, mogu biti smješteni i izvan točionika u neposrednoj blizini koja s točionikom čini funkcionalnu cjelinu.

1.17.6. Jelovnik i karta pića i napitaka

Članak 37.

(1) Ugostiteljski sadržaji i ugostiteljski objekti u KAMPOVIMA za usluživanje hrane, pića i napitaka moraju imati dovoljan broj jelovnika i karti pića i napitaka, koji se moraju staviti na raspolaganje gostu na njegov zahtjev ili na svakom stolu mora biti jelovnik i karta pića i napitaka, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.
(2) Ako se gosti uslužuju za šankom točionika, tada jelovnik i karta pića i napitaka moraju biti izloženi na šanku.
(3) U jelovniku i karti pića i napitaka navode se jela, pića i napici i druge ugostiteljske usluge koje se nude gostima.
(4) Jelovnik i karta pića i napitaka ispisuju se na hrvatskom i najmanje na engleskom jeziku.
(5) Na jelovniku i karti pića i napitaka za svaki ponuđeni proizvod mora biti istaknuta prodajna cijena s porezom.
(6) Jelovnik i karta pića i napitaka obvezno se stavljaju na uvid gostu prije preuzimanja narudžbe.
(7) Jela, pića i napici te druge usluge navedene u jelovniku i karti pića moraju se uslužiti ako ih gost zahtjeva.
(8) Primjerci normativa jela, pića i napitaka, obvezno se stavljaju na uvid gostu na njegov zahtjev.

Članak 38.

(1) Iznimno od članka 37. stavka 1. ovog Pravilnika, ugostitelj ne mora stavljati gostu na raspolaganje Jelovnik i kartu pića i napitaka u slučaju kada se usluge prehrane pružaju gostima po ugovorenoj usluzi (usluga: doručak – večera, doručak – ručak – večera, i sl.), a jela, pića i napici se u ugostiteljskom sadržaju uslužuju s integral postave i nude u zasebnim gastro posudama tako da gost ponuđena jela, pića i napitke odabire po želji i poslužuje se sam ili ga na njegov zahtjev uslužuje kuhar koji je na raspolaganju gostima.
(2) Kada se u ugostiteljskim sadržajima za usluživanje hrane, pića i napitaka u KAMPOVIMA primjenjuje način usluživanja iz stavka 1. ovog članka, umjesto jelovnika i karte pića i napitaka, ponuđena jela, pića i napici moraju biti gostu predstavljena putem odgovarajućih oznaka ili natpisa postavljenih na pultu uz svaku gastro posudu ili na drugi odgovarajući i primjeren način tako da gost bude obaviješten o kakvom se jelu, piću i napitku radi.

1.18. Spremište za opremu i sredstva za čišćenje

Članak 39.

(1) Oprema smještajnih jedinica u građevinama (ako ih ima) i sredstva za čišćenje i održavanje prostora i prostorija moraju se čuvati i odlagati u odgovarajućim zasebnim prostorima.
(2) Prostorije odnosno prostori u kojima se odlaže i čuva oprema i sredstva iz stavaka 1. ovog članka označavaju se kao »spremište« ili slično.

1.19. Uvjeti za zaposleno osoblje

Članak 40.

(1) Osoblje zaposleno u KAMPOVIMA mora se prema gostu odnositi gostoljubivo, profesionalno i korektno.
(2) Osoblje zaposleno na poslovima usluživanja i komuniciranja s gostima mora poznavati najmanje jedan svjetski jezik, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.
(3) Osoblje mora biti uredno, čisto i primjereno odjeveno.
(4) Izvan radnog vremena osoblje se ne smije zadržavati u prostorijama i na prostorima KAMPOVA gdje borave gosti.

Članak 41.

(1) KAMPOVI u kojima se pružaju usluge prehrane, pića i napitaka moraju uz svaki takav sadržaj imati najmanje jedan sanitarni čvor za osoblje koje podliježe sanitarnom nadzoru (zahodska kabina, predprostor s umivaonikom i pisoarom, tuš kabina osim ako se pruža usluga doručka i jednostavnih jela).
(2) Sanitarni čvor za zaposleno osoblje koje podliježe sanitarnom nadzoru mora biti smješten tako da istom osoblje može prići ne prolazeći prostorijama i prostorima namjenjenim gostima.
(3) Iznimno, od stavka 1. ovog članka jedan sanitarni čvor je dostatan za više ugostiteljskih sadržaja i/ili objekata, ako se isti nalaze u jednoj građevini.
(4) KAMPOVI moraju imati najmanje jedan sanitarni čvor za ostalo osoblje koje ne podliježe sanitarnom nadzoru (zahodska kabina, predprostor s umivaonikom, tuš kabina), ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

1.20. Ostali uvjeti

Članak 42.

Svi objekti koji se nalaze u KAMPOVIMA, u kojima se obavlja uslužna djelatnost u funkciji turističke potrošnje, a nisu obvezni sadržaji, moraju ispunjavati uvjete propisane posebnim propisima za tu vrstu djelatnosti odnosno objekata. Pravne osobe i obrtnici koji posluju u tim objektima moraju biti registrirani za djelatnost koju obavljaju. Objekti u cjelini, kvalitetom vanjskog i unutarnjeg uređenja i opreme te standardom usluga, moraju na odgovarajući način udovoljavati uvjetima i standardima sukladno vrsti odnosno kategoriji objekta u kojem se nalaze.

2. MINIMALNI UVJETI ZA SMJEŠTAJNE JEDINICE U GRAĐEVINAMA

2.1. Moduli smještajnih jedinica

Članak 43.

(1) Ukupna korisna površina smještajne jedinice koja se nalazi u građevini (sobe, studio apartmana, apartmana, prostorije za spavanje, spavaonice) u KAMPOVIMA naziva se modul.
(2) Moduli smještajnih jedinica iz stavka 1. ovog članka propisani su ovisno o minimalnim uvjetima i kategorijama KAMPOVA.
(3) Površina modula Sobe, Studio apartmana i Apartmana u novim objektima propisana za pojedinu kategoriju ne ovisi o broju kreveta u smještajnoj jedinici. Ugostitelj sam odlučuje o kapacitetu smještajne jedinice s obzirom na propisane uvjete (primjerice: je li soba dvokrevetna ili jednokrevetna).

2.2. Kapacitet smještajnih jedinica

Članak 44.

(1) Kapacitet smještajne jedinice koja se nalazi u građevini, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano, određuje se:
1. za postojeće objekte prema broju kreveta ovisno o površini propisanog modula,
2. za nove objekte prema broju kreveta neovisno o površini propisanog modula.
(2) S obzirom na kapacitet soba može biti:
1. jednokrevetna – ima jedan krevet za jednu osobu;
2. dvokrevetna – ima dva kreveta za po jednu osobu ili jedan krevet za dvije osobe (francuski krevet).
(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, u postojećim objektima soba s obzirom na kapacitet može biti i trokrevetna ako je površina modula sobe veća za 3 m² od površine propisane za dvokrevetnu sobu.
(4) Iznimno od stavka 2. ovog članka u jednokrevetnoj i dvokrevetnoj sobi, ako je površina modula sobe veća za 3 m² od površine propisane za utvrđeni kapacitet sobe, na zahtjev gosta, može se postaviti samo jedan dodatni krevet.
(5) S obzirom na kapacitet studio apartman i apartman mogu biti:
1. studio apartman s najviše četiri kreveta (kreveti sklopivi i/ili stalno namješteni ako su ovim Pravilnikom dozvoljeni),
2. apartman s jednokrevetnom ili dvokrevetnom svakom prostorijom za spavanje.
(6) S obzirom na kapacitet prostorija za spavanje i spavaonica mogu biti:
1. prostorija za spavanje s najviše tri kreveta ili ležaja.
2. spavaonica s najmanje pet kreveta.
(7) Iznimno od stavka 5. ovog članka, na prostorije za spavanje u apartmanu odgovarajuće se mogu primjeniti odredbe stavaka 3. i 4. ovog članka.
(8) Iznimno od stvaka 5. ovog članka, u apartmanu u prostoriji za boravak mogu biti dva dodatna kreveta, ako dodatnih kreveta nema u prostoriji/ama za spavanje.
(9) Pod pojmom »dodatni krevet« iz odredbi ovog članka podrazumijeva se krevet postavljen na zahtjev gosta, koji se ne nalazi stalno u smještajnoj jedinici. Uz takav krevet ne moraju se nalaziti obvezatni propisani elementi (noćni ormarić, noćna svjetiljka, prekrivač, tepih uz krevet, mogućnost gašenja i paljenja glavnog osvjetljenja iz kreveta). Dodatni krevet se ne izražava u kapacitetu smještajne jedinice, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.
(10) Iznimno od stavka 9. ovog članka u studio apartmanu dodatni krevet smatra se kao stalni krevet te se izražava u kapacitetu studio apartmana.

3. MINIMALNI UVJETI ZA VRSTE KAMPIRALIŠTE I KAMP ODMORIŠTE

Članak 45.

(1) Minimalni uvjeti za vrstu Kampiralište propisani su u Prilogu II. ovog Pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.
(2) Minimalni uvjeti za vrstu Kamp odmorište propisani su u Prilogu II.A ovog Pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

IV. KATEGORIJE I NAČIN RAZVRSTAVANJA I KATEGORIZACIJE KAMPOVA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 46.

(1) Kategoriziraju se sljedeće vrste KAMPOVA:
– Kamp
– Kamp naselje.
(2) KAMPOVI iz stavka 1. ovog članka za sve vrijeme rada moraju u cijelosti ispunjavati uvjete propisane ovim Pravilnikom za vrstu i kategoriju koja je pojedinoj vrsti utvrđena.

2. KATEGORIJE KAMPA I KAMP NASELJA

Članak 47.

(1) Pojedina kategorija KAMPOVA označava se odgovarajućim brojem zvjezdica. KAMPOVI se kategoriziraju:
1. Vrsta Kamp u četiri kategorije:
– dvije zvjezdice
– tri zvjezdice
– četiri zvjezdice
– pet zvjezdica.
2. Vrsta Kamp naselje u četiri kategorije:
– dvije zvjezdice
– tri zvjezdice
– četiri zvjezdice
– pet zvjezdica.

Članak 48.

(1) Vrsta Kamp kategorizira se na temelju propisanih obveznih uvjeta u svezi: uređenja, opreme, uređaja, usluga, održavanja i drugih uvjeta propisanih ovim Pravilnikom
(2) Vrsta Kamp naselje kategorizira se sukladno odredbama ovog Pravilnika i primjenom propisa za neku od vrsta objekata: Hotel, Aparthotel, Turističko naselje i Turistički apartmani, ovisno o tome koje vrste ugostiteljskih usluga se u Kamp naselju pružaju. Svi kategorizirani dijelovi u Kamp naselju moraju ispunjavati uvjete za kategoriju istog broja zvjezdica. Iznimno, u Kamp naselju koje se kategorizira kategorijom pet zvjezdica dio koji ispunjava uvjete sukladno uslugama u vrsti Turistički apartmani, može ispunjavati uvjete za kategoriju koja se označava s četiri zvjezdice.
(3) Osim uvjeta iz stavka 1. ovog članka, Kamp i Kamp naselje za pojedinu kategoriju moraju ispuniti i propisani bodovni prag glede pojedinih propisanih standarda i to za:
1. ekologiju;
2. šport i rekreaciju;
3. animaciju;
4. ugostiteljske, trgovačke i ostale sadržaje, odnosno objekte u funkciji turističke potrošnje.
(4) Ako je neki standard iz stavka 3. ovog članka za pojedinu vrstu i/ili kategoriju propisan kao obvezan uvjet, tada se tim standardom ne može tvoriti bodovni prag, odnosno on se ne uračunava u standarde koji se boduju.
(5) Uvjeti za kategorizaciju vrste Kamp i pojedini uvjeti za vrstu Kamp naselje propisani su u Prilogu I. ovog Pravilnika »Uvjeti za kategorizaciju vrste Kamp i pojedini uvjeti za vrstu Kamp naselje«, koji čini njegov sastavni dio.

3. NAČIN OZNAČAVANJA VRSTE I KATEGORIJE

Članak 49.

(1) Vrsta i kategorija KAMPOVA, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano, označavaju se standardiziranom pločom. Na ploči se navodi naziv vrste za:
1. Kamp riječju: KAMP
2. Kamp naselje riječima: KAMP NASELJE
3. Kampiralište riječju: KAMPIRALIŠTE i simbolom šatora
4. Kamp odmorište riječima: KAMP ODMORIŠTE i simbolom autodoma.
(2) Za KAMPOVE koji se kategoriziraju pored naziva iz stavka 1. ovog članka, na standardiziranoj ploči navodi se i odgovarajući broj zvjezdica kao oznaka za kategoriju.
(3) Grafička rješenja standardiziranih ploča iz stavka 1. ovog članka propisana su u Prilogu III. ovog Pravilnika, koji je njegov sastavni dio.
(4) Odabir proizvođača standardiziranih ploča u nadležnosti je Ministarstva nadležnog za ugostiteljstvo i turizam (dalje u tekstu: Ministarstvo).
(5) Standardiziranu ploču iz stavka 1. ovog članka ugostitelj naručuje izravno od proizvođača i snosi troškove njene nabavne cijene i dostave.

4. PROMJENA VRSTE I/ILI KATEGORIJE TE OSTALE PROMJENE

Članak 50.

(1) Ako tijekom poslovanja KAMPOVI prestanu ispunjavati propisane uvjete za utvrđenu vrstu ili kategoriju, te ako nastanu promjene glede: kapaciteta, usluga, strukture smještajnih jedinica, ugostiteljskih sadržaja, ugostiteljskih objekata (ako ih ima) i dr., ugostitelj je dužan, odmah po nastanku tih promjena, podnijeti zahtjev za novo razvrstavanje i/ili novu kategorizaciju objekta, odnosno za usklađivanje novonastalog stanja sa važećim propisima iz područja ugostiteljstva.
(2) Ako se u razvrstanom odnosno kategoriziranom objektu činjenično stanje promijeni tako da on naknadno ispuni uvjete za drugu vrstu i/ili višu kategoriju, ugostitelj, neovisno o bilo kakvom roku, može podnijeti zahtjev za novo razvrstavanje u drugu vrstu i/ili višu kategoriju.

5. PONOVNA KATEGORIZACIJA – PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI MINISTARSTVA TURIZMA

Članak 51.

(1) U postupku ponovne kategorizacije, ako se ispune zakonom propisani uvjeti, KAMPOVIMA se može utvrditi nova vrsta odnosno kategorija.
(2) U postupku ponovne kategorizacije iz stavka 1. ovog članka, činjenično stanje u KAMPOVIMA utvrđivat će se vodeći računa i o propisima koji su bili na snazi u vrijeme donošenja do tada važećeg rješenja. Slijedom toga, svi uvjeti utvrđeni po ranije važećim propisima, koje po prirodi stvari nije moguće izmijeniti, odnosno uskladiti sa propisom koji se primjenjuje u vrijeme provedbe ponovne kategorizacije smatrat će se dostatnima prema zatečenom stanju. Ti uvjeti će se kao takvi navesti u obrazloženju rješenja o ponovnoj kategorizaciji. Ova odredba primijenit će se uz uvjet da u KAMPOVIMA nije došlo do promjena glede ispunjavanja: minimalnih uvjeta, usluga i obveznih uvjeta koje bi uzrokovale pad kategorije ili promjenu vrste po propisima na temelju kojeg je doneseno do tada važeće rješenje.

6. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA RAZVRSTAVANJE I KATEGORIZACIJU

Članak 52.

(1) Sukladno zakonu zahtjev za razvrstavanje i kategorizaciju objekta u vrste: Kamp i Kamp naselje, podnosi se Ministarstvu.
(2) Zahtjev iz stavka 1. sadrži podatke o:
1. Podnositelju zahtjeva (tvrtka, sjedište, registrirana dje­lat­nost/i);
2. Adresi, nazivu objekta, razdoblju poslovanja;
3. Vrsti i kategoriji koja se zahtjeva, maksimalnom smještajnom kapacitetu objekta i uslugama koje se u objektu pružaju;
4. Ukupnoj površini prostora objekta, broju smještajnih jedinica i pobližim podacima o vrstama smještajnih jedinica kojima objekt raspolaže (popis smještajnih jedinica), njihovom uređenju i opremi i dr., sanitarnim čvorovima i pojedinim sanitarnim elementima za goste (popis sanitarnih elemenata), te drugim obveznim i neobveznim uvjetima i sadržajima u objektu;
(3) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka može se podnijeti i na preslici propisanog Priloga ovog Pravilnika: Prilog I. »Uvjeti za kategorizaciju vrste Kamp i pojedini uvjeti za vrstu Kamp naselje«, uz uvjet da se preslika Priloga koristi kao obrazac i podaci popune u koloni »REZULTAT«, koja je utvrđena u nastavku materijalnog dijela propisa, a ostali traženi podaci u skladu sa stavkom 2. ovog članka daju se na posebnom podnesku u privitku. Dio zahtjeva za vrstu Kamp naselje koji se odnosi na pružanje usluga sukladno nekoj od vrsta objekata: Hotel, Aparthotel, Turističko naselje i Turistički apartmani, u ovom slučaju može se podnijeti na odgovarajućoj preslici propisa za te vrste objekta.
(4) Zahtjev je, u pravilu, popraćen sljedećom dokumentacijom (dokaznim sredstvima):
1. Izvatkom iz sudskog registra o registriranoj djelatnosti odnosno rješenjem o upisanom obrtu i/ili preslikom obrtnice;
3. O pravu korištenja poslovnog prostora;
4. Geodetskim snimkom objekta u mjerilu koje omogućuje prepoznavanje svih internih karakteristika: prometnica, različitih građevina, zona i vrsta smještajnih jedinica, i dr.

Članak 53.

(1) Sukladno zakonu zahtjev za razvrstavanje objekta u vrstu Kampiralište i Kamp odmorište podnosi se Uredu državne uprave u županiji, odnosno nadležnom Uredu državne uprave u Gradu Zagrebu (dalje u tekstu: nadležni ured), ovisno o području gdje se objekt nalazi.
(2) Odredbe članka 52. stavaka 2., 3. i 4. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se i pri podnošenju zahtjeva iz stavka 1. ovog članka.

7. NAČIN RAZVRSTAVANJA I KATEGORIZACIJE

Članak 54.

(1) Razvrstavanje odnosno razvrstavanje i kategorizacija KAMPOVA provodi se:
primjenom Zakona o općem upravnom postupku, uvidom i analizom podnijetog zahtjeva i priloženih dokaza, utvrđivanjem činjenica u objektu s obzirom na postavljeni zahtjev te na utvrđeno činjenično stanje primjenom: materijalnog zakona, ovog Pravilnika te slijedom ovog Pravilnika i drugih propisa, kojima su propisane pojedine vrste ugostiteljskih objekata.
(2) Očevid u KAMPOVIMA koji se kategoriziraju obavljaju povjerenstva Ministarstva koja sačinjavaju najmanje dva člana. Članove povjerenstva imenuje ministar:
1. iz redova službenika Ministarstva,
2. iz redova službenika nadležnih ureda,
3. iz redova stručnjaka iz područja ugostiteljstva i turizma i iz drugih područja.
Povjerenstvo vodi službenik ministarstva koji je voditelj postupka do donošenja rješenja.
(3) Očevid u vrsti Kampiralište i Kamp odmorište, obavlja povjerenstvo nadležnog ureda.
Povjerenstvo nadležnog ureda čine dva člana (voditelj postupka do donošenja rješenja – predsjednik i član) koje imenuje čelnik nadležnog ureda iz redova službenika toga ureda. Čelnik nadležnog ureda imenuje povjerenstva za: sjedište nadležnog ureda i svaku ispostavu nadležnog ureda. Pojedinim članovima povjerenstva čelnik može odrediti zamjenike.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 55.

Ugostitelji koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u objektima vrste Kamp, a rješenje za obavljanje djelatnosti imaju sukladno Pravilniku iz članka 57. ovog Pravilnika dužni su objekt uskladiti s ovim Pravilnikom tj. pribaviti rješenje o kategorizaciji objekta u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 56.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji smještajnih objekata KAMPOVA iz skupine »Kampovi i druge vrste objekata za smještaj« (»Narodne novine« broj 175/03, 106/04 i 12/06).

Članak 57.

Dok se ne usuglase s odredbama ovog Pravilnika, na objekte vrste Kamp iz članka 55. ovog Pravilnika primjenjivat će se odredbe Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine«, br. 57/95, 110/96, 24/97, 61/98, 137/98, 19/99, 39/99, 52/99, 43/00, 52/00, 57/00, 63/00, 18/01, 33/01 i 21/03).

Članak 58.

Ugostitelji koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u KAMPOVIMA, a rješenje za obavljanje djelatnosti imaju sukladno Pravilniku iz članka 56. ovog Pravilnika podliježu ponovnoj kategorizaciji u roku od tri godine od dana konačnosti tih rješenja.

Članak 59.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/80
Urbroj: 529-03-08-13
Zagreb, 19. lipnja 2008.

Ministar
Damir Bajs, v. r.


PRILOG I.

UVJETI ZA KATEGORIZACIJU VRSTE KAMP I POJEDINI UVJETI ZA VRSTU KAMP NASELJEPRILOG II.

MINIMALNI UVJETI ZA VRSTU KAMPIRALIŠTEPRILOG IIa.

MINIMALNI UVJETI ZA VRSTU KAMP ODMORIŠTE
PRILOG III.

GRAFIČKA RJEŠENJA STANDARDIZIRANIH PLOČA ZA POJEDINE VRSTE KAMPA


Grafička rješenja standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije kampova jjedinstveno su dizajnirana. Na metalnoj ploči (podlozi srebrno-metalne boje) ispisan je naziv vrste, simbol šatora, simbol autodoma i oznake za kategoriju – zvjezdice u tamnozelenoj boji. U donjem dijelu standardizirane ploče ispisan je tekst: REPUBLIKE HRVATSKA, MINISTARSTVO TURIZMA također u tamnozelenoj boji. Dimenzije standardizirane ploče su: 30 × 30 cm (kvadrat).