Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kakvoći jaja

NN 76/2008 (2.7.2008.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kakvoći jaja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2498

Na temelju članka 38. stavka 4. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97; 36/98; 151/03 i 132/06) i članka 94. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KAKVOĆI JAJA1

Članak 1.

U Pravilniku o kakvoći jaja (»Narodne novine« br. 115/06 i 69/07) u članku 1. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„(2) Ovaj Pravilnik propisuje uvjete za stavljanje na tržište jaja koja su proizvedena u Republici Hrvatskoj, kao i za jaja iz uvoza.«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:
»Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na jaja koja proiz­vođač, koji u proizvodnji ima do 50 kokoši nesilica, prodaje neposredno krajnjem potrošaču:
– na mjestu proizvodnje,
– na lokalnoj javnoj tržnici.«

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. nakon točke 13. dodaju se točke 14, 15., 16., i 17. koje glase:
»14. inkubirana jaja su jaja nakon stavljanja u inkubator;
15. proizvodna jedinica je farma u kojoj se drže kokoši nesilice registrirane u skladu s Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama (»Narodne novine« br. 136/05 i 101/07)2;
16. krajnji potrošač je osoba koja jaja ne koristi u svrhu bilo kakve daljnje prodaje, prerade ili slične radnje.«
17. subjekt u poslovanju s hranom je proizvođač jaja ili bilo koja druga fizička ili pravna osoba uključena u stavljanje jaja na tržište«.

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:
»(1) Jaja se moraju klasirati, označiti i pakirati u roku od deset dana od dana nesenja.
(2) Jaja namijenjena stavljanju na tržište kao jaja »A« klase s oznakom »ekstra« moraju se klasirati, označiti i pakirati u roku od četiri dana od dana nesenja.«

Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi:
»Pakirni centar klasira, pakira i označava jaja i pakiranja jaja.«

Članak 6.

U članku 8. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
»(5) U skladu s propisom iz stavka 1. ovoga članka svaki subjekt u poslovanju s hranom koji raspolaže zadovoljavajućim prostorom i tehničkom opremom za klasiranje jaja po kakvoći i težini mora biti odobren od nadležnog tijela. Pakirni centri koji pakiraju jaja namijenjena industrijskoj preradi ne moraju raspolagati opremom za klasiranje jaja po težini navedenom u stavku 3. ovoga članka.«

Članak 7.

Članak 25. mijenja se i glasi:
»(1) Ako se jaja uvoze iz zemlje koja nema uvedene tržišne standarde istovjetne odredbama ovoga Pravilnika, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja će na zahtjev uvoznika posebno razmotriti uvoz jaja iz te zemlje. Procjena opravdanosti takvog uvoza obuhvaća informacije o načinu označavanja i pakiranja jaja, načinu držanja kokoši nesilica, te mogućnosti kontrole svih poslovnih subjekata u zemlji iz koje jaja potječu, o čemu se donosi Rješenje.
(2) Ako se procijeni da je uvoz iz stavka 1. ovoga članka opravdan, jaja pri uvozu moraju biti vidljivo i čitljivo označena prema normi HRN ISO 3166-1-2007- kodovi zemalja.
(3) Pakiranja s jajima iz stavka 2. ovoga članka moraju na vanjskoj strani pakiranja imati vidljivo i čitljivo naveden podatak o zemlji podrijetla, te navod: »nepoznat način uzgoja peradi.«

Članak 8.

U članku 39. iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:
»(6) Osim nasumično obavljenih kontrola uzoraka, provjera jaja iz uvoza mora se provesti i na bazi analize rizika, uzimajući u obzir tip subjekta u poslovanju s hranom čija jaja se provjeravaju, kao i uvida u evidenciju obavljenih prijašnjih provjera koje se odnose na usklađenost standarda kakvoće jaja.
(7) Jaja »A« klase iz uvoza prije stavljanja na tržište moraju se kontrolirati za vrijeme postupka carinjenja. Jaja »B« klase iz uvoza, moraju se kontrolirati za vrijeme postupka carinjenja, gdje se utvrđuje da je njihovo krajnje odredište prerađivačka industrija.«

Članak 9.

Proizvođači jaja koji su do stupanja na snagu ovoga Pravilnika imali u proizvodnji do 350 kokoši nesilica dužni su se uskladiti s njegovim odredbama do 1. lipnja 2009. godine.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/9
Urbroj: 525-2-08-1
Zagreb, 10. lipnja 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

_____
1 Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe Vijeća Europske unije (EZ-a) br. 1028/2006 od 19. lipnja 2006. godine o tržnim standardima za jaja
2 Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća Europske unije (EZ-a) br. 1999/74 od 19. srpnja 1999. godine o minimalnim standardima za zaštitu kokoši nesilica i odredbe Direktive Komisije Europske unije (EZ-a) br. 2002/4 od 30. siječnja 2002. godine o registraciji objekata koji drže kokoši nesilice