Pravilnik o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama

NN 76/2008 (2.7.2008.), Pravilnik o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama

MINISTARSTVO TURIZMA

2499

Na temelju članka 26. stavka 7. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, broj 68/07), uz prethodno mišljenje ministra kulture, ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O POPISU TURISTIČKIH CJELINA (LOKALITETA) PO ŽUPANIJAMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se popis turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama.

Članak 2.

Turistička cjelina (lokalitet) je područje, prostor ili objekt na kojem se nalaze ili koji sadržava prirodne, kulturne, povijesne, tradicijske i druge vrednote na kojem uslugu turističkog vođenja može pružati samo ovlašteni turistički vodič.

Članak 3.

Turističke cjeline (lokaliteti) određuju se po županijama, odnosno nacionalni parkovi i parkovi prirode u zasebnoj točki radi pripadnosti području jedne ili više županija, u popisu kako slijedi:

1. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

■ Spomenička cjelina Dubrovnika
■ Arboretum Trsteno
■ Rezervat Lokrum – posebni rezervat šumske vegetacije
■ Stara gradska jezgra grada Korčule
■ Povijesno-urbanistička cjelina Stona s Malim Stonom uključujući zidine
■ Povijesno-urbanistička cjelina Cavtata (poluotok Rat)
■ Arheološki lokaliteti i muzej Narona u Vidu
■ Velika i Mala Petka (Dubrovnik) – park šuma
■ Konavoski dvori – značajni krajobraz

2. PRIMORSKO-GORANSKA

■ Stara gradska jezgra grada Rijeke
■ Trsat – svetište i gradina
■ Rivijera Opatija kao ambijentalna cjelina (Volosko, Opatija, Lovran i Mošćenička Draga)
■ Stara gradska jezgra grada Krka
■ Otočić Košljun kao cjelina, s franjevačkim samostanom itd.
■ Crkva sv. Lucije u Jurandvoru (Baščanska ploča)
■ Stara jezgra Vrbnika
■ Stara jezgra Omišlja
■ Stara gradska jezgra grada Cresa
■ Osor kao povijesna cjelina
■ Vransko jezero, zemljopisni fenomen
■ Stara gradska jezgra Velog Lošinja
■ Stara gradska jezgra grada Malog Lošinja
■ Stara gradska jezgra grada Raba
■ Područje Vinodolske doline s mjestima i utvrdama
■ Stara gradska jezgra Kastva (sa zbirkama tradicijskih obrta, muzejskom zbirkom Kastavštine, Čitalnicom, crkvom sv. Jelene Križarice i Sv. Trojice, crkvom sv. Sebastijana i sv. Fabijana, crkvom sv. Lucije, Ložom, Gradskim vratima, Crekvinom te gradskim zidinama i kulom Žudika)
■ Stara jezgra Veprinca
■ Špilja Lokvarka u Lokvama – spomenik prirode
■ Vražji prolaz i Zeleni vir (Skrad) – posebni geomorfološki rezervat
■ Golubinjak (Delnice) – park šuma
■ Japlenški vrh (Delnice) – park šuma
■ Čikat (o. Lošinj) – park šuma
■ Komrčar (o. Rab) – park šuma
■ Lopar (o. Rab) – značajni krajobraz
■ Stara jezgra Lovrana
■ Stara gradska jezgra grada Opatije sa zaštićenim spomenicima parkovne arhitekture »Angiolina« i »Margarita«
■ Obalna šetnica »lungomare« od Lovrana do Voloskog,
■ Povijesne austro-ugarske vile u Lovranu
■ Mošćenice – stara jezgra

3. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

■ Stara gradska jezgra grada Senja s Nehaj-kulom
■ Stara jezgra grada Novalje – Rimski vodovod
■ Vrela rijeke Gacke – vrelo Gacka, Majerovo vrelo, vrelo Klanac (Otočac) – spomenik prirode, hidrološki (mlinice)
■ Memorijalni centar Nikola Tesla (Smiljan)
■ Špiljski park Grabovača

4. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

■ Burnum – Ivoševci (Vespazijanova arena)
■ Grad Šibenik – zaštićena povijesna jezgra
■ gradske tvrđave Šibenika: Sv. Mihovil, Sv. Nikola, Sv. Ivan i Barone
■ Naselje Zlarin na otoku Zlarinu
■ Naselja Prvić Luka i Prvić Šepurine na otoku Prviću
■ Burnum – zaštićeno arheološko nalazište
■ Grad Skradin
■ Kninska tvrđava
■ Vodeni tok i kanjon Čikole (Drniš) – značajni krajobraz
■ Vrela rijeke Cetine – Veliko vrilo, Vukovića vrilo i Batica vrilo – spomenik prirode, hidrološki
■ Danilo – (neolit – Danilska kultura)
■ Biskupija (pet crkava 9. – 11. st.)

5. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

■ Park šuma Marjan (Split)
■ Pakleni otoci – značajni krajobraz
■ Prološko Blato (Proložac) – značajni krajobraz
■ Crveno jezero (Imotski) – spomenik kulture, geomorfološki
■ Modro jezero (Imotski) – spomenik kulture, geomorfološki
■ Grapčeva pećina (o. Hvar, Jelsa) – spomenik kulture, paleontološki
■ Kanjon Badnjevice
■ Grad Vrgorac
■ Stara gradska jezgra grada Hvara (Arsenal s povijesnim teatrom, katedrala /Biskupski muzej/, franjevački samostan, samostan benediktinki)
■ Gradska jezgra Starog Grada (arheološka nalazišta – jugoistočni ugao antičkog grada Farosa s dvojnom ranokršćanskom crkvom sv. Ivana i sv. Marije, dvorac »Tvrdalj« Petra Hektorovića)
■ Urbana cjelina naselja Jelsa
■ Urbana cjelina naselja Vrboska (župna crkva sv. Lovre, Ribarski muzej)
■ Ruralne cjeline Vrisnik, Humac Grapčeva pećina
■ Grad Split – stara gradska jezgra, povijesni lokaliteti, objekti kulture baštine
■ Tvrđava Klis
■ Stara gradska jezgra grada Trogira (u cjelini, katedrala sv. Lovre, crkva sv. Ivana Krstitelja, crkva sv. Barbare, kula sv. Nikole, gradska vijećnica – knežev dvor, ostaci gradskih zidina, kula Kamerlengo, kula sv.Marka, samostan sv. Nikole, zbirka Kairos, loža sa satom, stara palača Ćilipiko, nova palača Ćilipiko /dvorište/, južna gradska vrata, crkva i samostan sv. Dominika, sa zbirkom umjetnina, Muzej grada Trogira, lapidarij, muzejska zbirka i galerija Cate Dujšin, crkva sv. Petra, crkva sv. Gospe od Karmela, Muzej sakralne umjetnosti)
■ Stara gradska jezgra grada Sinja
■ Stara gradska jezgra Imotskog
■ Imotski – utvrda Topana
■ Stara gradska jezgra Omiša
■ Stara gradska jezgra Makarske – Gradina i crkva sv. Petra, franjevački samostan Blažene Djevice Marije, župna crkva sv. Marka, crkva sv. Filipa s filipinskim samostanom, poluotok Osejava, kuća Alačević, kuća Dominis, kuća Vuković, palača Tonoli
■ Otok Brač – urbanistička cjelina naselja Supetar, Pučišća, Postira, Milna, Škrip, Selca, Nerežišća
■ Otok Vis – povijesno urbane cjeline Vis i Komiža
■ Otok Biševo – crkvica sv. Silvestra, Modra špilja, Medviđina pećina
■ Otok Brač – Vidova gora – značajni krajobraz, dolina Blaca – značajni krajobraz, Pustinjački samostani (Dračeva luk, Dutici, Picokare), Zmajeva špilja, Lovrečina – strarokršćanska bazilika, naselje Dol (eko-etno selo), naselje Škrip sa zavičajnim muzejom, kaštelom Cerineo i ostacima rimskih kamenoloma u okolici
■ Omiš – Kanjon Cetine – značajni krajobraz, Radmanove mlinice, tvrđava Mirabela
■ Vrlika i Hrvace (utvrde Glavaš-Dinarić, Vrlički prozor i Potravnik, izvor Česma, rijeka Cetina, crkva sv. Spasa, Peručko jezero
■ Sinj – utvrda Stari grad, crkva Čudotvorne Gospe Sinjske, Alkarski dvori
■ Trilj – utvrde Čačvina i Nutjak, arheološko nalazište Tillirium u Gardunu, izvor Rude i izvor Graba (stare mlinice)
■ Solin – arheološki kompleks Salone i Tusculum uključujući komplekse Kapljuča i Manastirina
■ Kaštela – Gomilica, Novi, Rušinac, Seget, zaštićeni lokaliteti Bijaći

6. ZADARSKA ŽUPANIJA

■ Saljsko polje (Dugi otok, Sali) – posebni botanički rezervat
■ Sjevernozapadni dio Dugog otoka – značajni krajobraz
■ Karišnica i Bijela (Obrovac, Benkovac) – značajni krajobraz
■ Vrelo rijeke Une (Donji Lapac) spomenik kulture
■ Grad Zadar – povijesna jezgra (Poluotok)
■ Otok Pag – stara gradska jezgra Grada Pag (Knežev dvor, benediktinski samostan, kula Skrivanat i ostaci zidina, Stari grad sa crkvom sv. Marije i ostacima samostana, Magazin soli, Galerija paške čipke, oznaka 15. meridijana, Novalja, Caska, akvadukt
■ Grad Benkovac – Liburnsko-rimski grad Asseria (Podgrađe kod Benkovca)
■ Stara gradska jezgra grada Nina i lokalitet Ždrijelac, solana, rimski vodovod
■ Zaton – crkva sv. Nikole
■ Općina Kolan – stari ugljenokopi na području Kolanjskog polja, stoljetni suhozidi, rimski vodovod u dužini od 10 km
■ Općina Sveti Filip i Jakov – crkva sv. Roka
■ Samostani na otocima Ugljan i Pašman
■ Otok Ugljan – arheološki lokalitet – Muline, Villa Rustica, Starokršćanska bazilika i Starokršćanska memorija, Samostan sv. Jeronima (grobnica biskupa Šimuna Kožičića Benje)
■ Manastir Krupa
■ Tukljača – (Skošan kod Zadra)
■ Vrana – templarsko središte, Ivanovci, turski han, Crkvine
■ Biograd n/M i otok Pašman (Čokovac – Tkon)

7. ISTARSKA ŽUPANIJA

■ Morovunska šuma (Motovun) – posebni rezervat šumske vegetacije
■ Šijana (Pula) – park šuma
■ Škaraba (Rovinj) – park šuma
■ Zlatni rt (Rovinj) – park šuma
■ Limski zaljev (Rovinj) – značajni krajobraz
■ Gornji Kamenjak (Medulin) – značajni krajobraz
■ Donji Kamenjak i Medulinski arhipelag – značajan krajobraz
■ Grad Pula – stara gradska jezgra, Arena
■ Mornaričko groblje i crkva
■ Nezakcij
■ Monkodonja – gradina
■ Grad Vodnjan
■ Svetvinčenat
■ Grad Rovinj – stara jezgra
■ Bale – stara jezgra
■ Grad Poreč – stara jezgra i Eufrazijeva bazilika
■ Grad Labin – stara jezgra
■ Barban
■ Grad Pazin – stara jezgra i Kaštel
■ Beram i crkva sv. Marije na škriljinah
■ Grad Novigrad – stara jezgra (patricijska palača Rigo, ladanjska palača/samostan u Dajli)
■ Župna crkva sv. Pelagija i sv. Maksima, Kripta, Muzej Lapidarium, Ciborij biskupa Mauricija)
■ Vrsar – stara jezgra
■ Hum
■ Roč
■ Motovun
■ Grožnjan
■ Gračišće
■ Sv. Petar u Šumi
■ Žminj
■ Općina Raša – Raša najmlađi gradić Istre, hodočašće sv. Lucije i najviši vrh Labina
■ Jama Baredine – spomenik prirode (geomorfološki), Gedići
■ Premantura
■ Stara gradska jezgra Buja

8. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

• Trakošćan – park šuma, dvorac Trakošćan
• Dravska šuma u Varaždinu – park šuma
• Arboretum Opeka (Vinica) – spomenik parkovne arhitekture, arboretum
• Grad Varaždin – urbanistička cjelina povijesne jezgre, kompleks Starog grada, katedrala – crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, varaždinsko groblje, židovsko groblje, Varaždinski muzej
• Grad Lepoglava – crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, pavlinski samostan i župni dvor
• Varaždinske toplice, urbanistička cjelina i arheološki, Zavičajni muzej
• Grad Ludbreg – urbanistička i arheološka cjelina, dvorac Batthyany i župna crkva Sv. Trojstva, memorijalno područje židovskog groblja, zavičajna zbirka – etnografija, Zbirka sakralne umjetnosti
• Vinica – arheološki lokalitet Šincekova jama, župna crkva sv. Marka evanđelista, utvrda Stari grad, zdenac s kipom sv. Ivana Nepomuka, pranger – stup sramote
• Jalžabet – arheološka zona »Bistričak« – tumul, župna crkva sv. Elizabete i dvorac Somogy
• Gornji Martijanec – arheološka zona Pri gomil – tumul

9. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

■ Erdut – značajni krajobraz
■ Park oko dvorca u Bilju – spomenik parkovne kulture, park
■ Perivoj kralja Tomislava u Osijeku – spomenik parkovne arhitekture, park
■ Strossmayerov perivoj u Đakovu – spomenik parkovne arhitekture, park
■ Grad Osijek – Tvrđa, tvrđava, stara gradska jezgra (barok) i krunska utvrda, Europska avenija (secesija) i perivoji, župna crkva sv. Petra i Pavla (»katedrala«), groblje sv. Ane, Gajev trg, Dvorac Pejačević i mauzolej, rimska Mursa – arheološki lokalitet
■ Valpovo – kompleks perivoja i dvorca Normann-Prandau, kapelica Sv. Trojstva i Muzej grada Valpova, crkva sv. Mihaela, palača Gutmann, svetište sv. Ane u Bistrincima s kapelicom
■ Bilje – Dvorac, Princ Eugen Savojski
■ Darda – Dvorac, Esterhazy
■ Donji Miholjac – dvorac Prandau, kompleks perivoja i dvorac Hilleprand/Mailath, crkva sv. Mihaela, Spomenik cara Franje Josipa I (kipar Robert Frangeš Mihanović), kapelica sv. Stjepana, kapelica sv. Križa
■ Đakovo – Katedrala, biskupija, muzej J. J. Strossmayer, Mala crkva, Crkva Svih Svetih, Sjemenište i kurije, Ergela i pastuharna lipicanera, Štrbinci – arheološki lokalitet – rimska Certisa,
■ Erdut – Dvorac, Adamovich / Cseh, Srednjevjekovni grad
■ Kneževi Vinogradi – naselje
■ Kneževo – Dvorac, sjedište vlastelinstva Bilje
■ Martin – Romanička crkva iz XIII st. (jedina templarska crkva u Hrvatskoj)
■ Našice – Dvorac Pejačević, grob Dore Pejačević i groblje Pejačević, crkva sv. Antuna Padovanskog i samostan, crkva sv. Martina
■ Topolje, crkva sv. Petra i Pavla
■ 18. Općina Kneževi Vinogradi
■ Aljmaš – Svetište Gospe – Križni put, Dvorac i kurija, Adamovich
■ Draž – crkva Sv. Petra i Pavla
■ Korođ – Korođvar – utvrda
■ Tenje – Dvorac, Adamovich / Bartolović
■ Tikveš – Kompleks lovačkog dvorca

10. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

■ Šuma Kunjevci (Vinkovci) – park šuma
■ Spačva – značajni krajobraz
■ Bapska – crkva sv. Marije (romanika)
■ Cerna – crkva (srednji vijek)
■ Grad Ilok – crkva sv. Ivana Kapistrana, Uvrda, dvorac Odescalchi, tursko turbe i arheološko nalazište u kompleksu dvorca, Stari vinski podrumi
■ Lipovac – crkva sv. Luke – Lučica (gotička crkva, 14. st)
■ Novi Mikanovci – crkva sv. Bartola (kosi toran, 13. st)
■ Nuštar – Dvorac, Khuen-Belassy,
■ Šarengrad – Srednjevjekovna utvrda iz XV st.
■ Grad Vinkovci – stara gradska jezgra iz XVIII st., crkva sv. Euzebija i Poliona (srednji vijek), crkva sv. Ilije na Meraji, katoličko groblje (ban J. Šokčević, A. M. Reljković, J. Kozarac), park, Lenije i terme, arheološki park na Sopotu
■ Vučedol – arheološki lokalitet (vučedolska kultura)
■ Grad Vukovar – Dvorac Eltz (veliki i mali), Barokna jezgra, klasicizam (županija, poglavarstvo, policija, uprava bolnice, radnički dom), memorijalno groblje, spomen područje Ovčara, Gornji Grad, župna crkva sv. Filipa i Jakova, samostan i gimnazija, Pravoslavna crkva sv. Nikolaja, rodna kuća Lavoslava Ružičke, Spomenik svim žrtvama za slobodnu Hrvatsku (ušće Vuke u Dunav), Spomenik Blage Zadre – trpinjska cesta – groblje tenkova, arheološki lokaliteti – Virgrad, Zvjezdangrad, Alšan

11. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

■ Sovsko jezero (Slavonska Požega) – značajni krajobraz
■ Kaptol – dvorac Požeškog kaptola i Đakovačke Biskupije
■ Grad Kutjevo – dvorac Turković i cistercitski i vinski podrum iz 1232., barokna crkva Rođenja blažene djevice Marije
■ Grad Pakrac – dvorac Trenk, barokna crkva Uznesenja blažene djevice Marije
■ Grad Požega – stara gradska barokna jezgra, srednjevjekovni grad, katedrala sv. Terezije Avilske, biskupija, franjevačka crkva Sv. Duha i samostan, crkva sv. Lovre
■ Trenkovo – dvorac Trenk
■ Velika – srednjovjekovna tvrđava, gotička crkva, dvorac Janković/Burati
■ Pleternica/Kuzmica – kurija Hranilović/Kušević

12. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

■ Gajna (Oprisavci) – značajni krajobraz
■ Brodski Stupnik – vinski podrumi
■ Cernik – dvorac Marković/Kulmer
■ Ruščica – zoološki vrt Milec
■ Slavonski Brod – tvrđava, rodna kuća Ivane Brlić-Mažuranić, franjevačka crkva i samostan, galerija Ružić, ljetnikovac Brlić
■ Slavonski Kobaš – barokna crkva sv. Ivana Krstitelja
■ Stara Gradiška – Gradiška tvrđava
■ Vrpolje – spomen-galerija Ivana Meštrovića
■ Kapela sv. Marina Lovrića

13. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

■ Park i drvored u Bežancu – spomenik parkovne arhitekture, park
■ Park oko dvorca u Miljani – spomenik parkovne arhitekture, park
■ Grad Klanjec – povijesno-urbanistička cjelina
■ Grad Krapina – povijesno-urbanistička cjelina
■ Trški vrh – povijesno-ruralna cjelina
■ Kumrovec – povijesno ruralna cjelina
■ Muzej seljačkih buna, Samci, Gornja Stubica
■ Muzej »Staro selo« Kumrovec
■ Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec
■ Dvor Veliki Tabor, Desinić
■ Muzej evolucije i nalazište pračovjeka »Hušnjakovo«

14. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

■ Rijeka Mura – značajni krajobraz
■ Perivoj Zrinski – (Čakovec) – spomenik parkovne arhitekture, park
■ Grad Čakovec – povijesno-urbana cjelina grada, franjevačka crkva sv. Nikole i samostan, Stari grad Zrinjskih, muzej Međimurja
■ Grad Mursko Središte – crkva sv. Marije Kraljice i sv. Ladislava skulpturna kompozicija 3 pila
■ Nedelište – župna crkva Sv. Trojstva
■ Štrigova – crkva sv. Jeronima

15. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

■ Odransko polje – značajni krajobraz
■ Strossmayerovo šetalište u Petrinji – spomenik parkovne arhitekture, park
■ Hrvatska Dubica – povijesna jezgra
■ Grad Hrvatska Kostajnica – urbanistička cjelina, franjevački samostan i crkva sv. Ante Padovanskog, kapela sv. Ane i groblje (arheološki lokalitet)
■ Općina Jasenovac – područje koncentracijskog logora Jasenovac, žup­na crkva sv. Nikole (Jasenovac), župna crkva sv. Antuna (Krapje)
■ Popovača – dvorac Erdödy, Trg grofova Erdödy
■ Grad Sisak – stara gradska jezgra (župna crkva sv. Marije Magdalene u Selima, kapela sv. Ivana Krstitelja (Stara Drenčina), kompleks kurije Keglević (Topolovac)
■ Općina Topusko – povijesna jezgra lječilišno kupališnog kompleksa Topusko, Topusko: arheološki ostaci u naselju Topusko, Park Opatovina, Molinarevo vrelo, župna crkva sv. Marije od Pohoda, parohijska crkva Jovana Preteče, ruševine cistercitske opatije

16. KARLOVAČKA ŽUPANIJA

■ Rijeka Slušnica (Slunjćica) kod Slunja – značajni krajobraz
■ Klek – značajni krajobraz
■ Grad Ogulin – frankopanski kaštel, Ivanina kuća (zavičaj bajki, ostavština I. B. Mažuranić),
■ Grad Karlovac – renesansna »Zvijezda«, stari grad Dubovac, grad na 4 rijeke
■ Općina Vojnić – mlinice na vodotocima Petrove gore
■ Općina Cetingrad – vodotok rijeke Korane s mlinicama
■ Kamensko – Pavlinski samostan i crkva
■ Ozalj – stari grad Zrinskih i Frankopana
■ Dubovec – stari grad
■ Novigrad na Dobri – stari grad

17. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

■ Širinski otok (Pitomača) – značajni krajobraz
■ Kalnik – značajni krajobraz
■ Mikanovci – crkva (srednji vijek)
■ Grad Orahovica – Ružica – grad, Kurija, Mihalović, Hercegovac, Zavičajni muzej, manastir s crkvom sv. Nikole
■ Pitomača – Križnica – značajni krajobraz, kapela sv. Marina
■ Pitomača – Otranec – seoski turizam »Zlatni klas« /etno-zbirka/
■ Grad Slatina – Zavičajni muzej, Dvorac Drašković
■ Područje Pitomače – crkva sv. Vida, zvjezdarnica (Pitomača), vinski podrum »Vila Ančica« (vinogorje), kapela sv. Martina (vinogorje),vidikovac (Radarski centar »Bilogora«), crkva sv. Petra Apostola (Stari Gradac), crkva Presvetog Trojstva (Turnašica)
■ Područje Virovitice – Franjevački samostan, crkva sv. Roka, palača Pejačević, dvorac Pejačević, Gradski park, Gradsko groblje, Židovsko groblje, vidikovac /kapela Presvetog Trojstva/ (Milanovac)
■ Područje Suhopolja – crkva sv. Terezije Avilske, dvorac Janković, vinski podrum, crkva Kraljice Sv. Krunice (Cabuna), crkva sv. Ilije Proroka i mjesto Ukazanja (Gradina)
■ Područje Voćina – crkva Pohođenja Blažene Djevice Marije

18. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

■ Čambina (Repaš) – značajni krajobraz
■ Stari grad Veliki Kalnik (tvrđava), župna crkva sv. Brcka
■ Grad Križevci – kulturno-povijesna cjelina, crkva sv. Križa, Hrvatski dom, grkokatolička katedrala s biskupskim dvorom
■ Grad Koprivnica – kulturno-povijesna cjelina
■ Grad Đurđevac – stari grad Đurđevac
■ Gornja Glogovnica – župna crkva Uznesenja Marijina

19. BJELOVARSKO-BILOGORSKA

■ Grad Bjelovar – gradska jezgra, župna crkva sv. Terezije sa zgradom župnog dvora i arhivom
■ Grad Daruvar – gradska jezgra, dvorac Janković
■ Grad Čazma – Čazmanski kaptol, crkva sv. Marije Magdalene
■ Veliki Bastaji – stari grad Stupčanica
■ Đulovac – stari grad Dobra kuća
■ Podgarić – stari grad Garić
■ Donja Vrijeska – manastirska crkva sv. Ante

20. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

■ Anindol-Tepec (Samobor) – park šuma
■ Tepec-Palačnik i Stražnik (Samobor) – park šuma
■ Okolica Okić grada (Okić grad – Samobor) – značajan krajobraz
■ Područje Samobora – povijesna jezgra Grada Samobora
■ Stari grad Samobor
■ Dvor Podolje
■ Crkva sv. Mihalja
■ Velika Gorica – Gonja Lomica, povijesno-ruralna cjelina
■ Velika Gorica – rimsko naselje Andautonija (Ščitarjevo)
■ Zaprešić – Novi dvori bana Jelačića
■ Zaprešić – barokni dvorci: Januševac, Laduč, Lužnica Jakovlje i Oršićev u Gonjoj Bistri

21. GRAD ZAGREB

■ Park Maksimir – spomenik parkovne arhitekture, park
■ Park Ribnjak – spomenik parkovne arhitekture, park
■ Park Opatovina – spomenik parkovne arhitekture, park
■ Zrinjevac – spomenik parkovne arhitekture, park
■ Park na Trgu kralja Tomislava – spomenik parkovne arhitekture, park
■ Park na Trgu J. J. Strossmayera – spomenik parkovne arhitekture, park
■ GORNJI GRAD – povijesno-urbana cjelina (Kamenita vrata, Trg sv. Marka, Banski dvori, crkva sv. Marka, Hrvatski sabor, Ustavni sud RH, Stara gradska vijećnica, Hrvatski muzej naivne umjetnosti, crkva svetih Ćirila i Metoda, crkva svete Katarine, Klovićevi dvori, Dverce, Kula Lotrščak, Uspinjača, Strossmayerovo šetalište, Državni hidrometeorolški i geofizički zavod, Matoševa ulica, Hrvatski povijesni muzej, Hrvatski prirodoslovni muzej, Demetrova ulica, Atelijer – Muzeji Ivana Meštrovića, Narodni dom, Zlatna dvorana, Muzej grada Zagreba, Ilirski trg, Jurjevska ulica, Mesnička ulica, Radićeva ulica)
■ KAPTOL – povijesno-urbana cjelina (Bakačeva ulica, Katedrala, kazalište Komedija, Dolac, Crkva svete Marije, Skalinska ulica, Opatovina, Crkva svetog Franje Asiškog, Park Opatovina, Tkalčićeva ulica, Krvavi most, Spomenik Mariji Jurić Zagorki, Ribnjak, Stara Vlaška)
■ DONJI GRAD – povijesno-urbana cjelina (Trg bana Josipa Jelačića, Praška ulica, Trg Nikole Šubića Zrinskog, Arheološki muzej, HAZU, Trg Josipa Jurja Strossmayera, Moderna galerija, Matica hrvatska, Umjetnički paviljon, Trg Ante Starčevića, Botanički vrt, Državni arhiv, Trg braće Mažuranića, Etnografski muzej, Trg maršala Tita, Hrvatsko narodno kazališe, Zagrebačko sveučilište, Muzej za umjetnost i obrt, Muzej Mimara, Masarykova ulica, Trg Petra Preradovića – Cvjetni trg, crkva sv. Preobraženja, Oktogon, Ilica, Frankopanska ulica, Britanski trg, crkva svetog Blaža, Rudolfova vojarna, Petrinjska ulica, bazilika Srca Isusova
■ Zagreb – Zelena potkova
■ Širi centar grada – građevine: Memorijalna zbirka Miroslava i Bele Krleže, Gliptoteka, Trg hrvatskih velikana, Palača burze, Dom hrvatskih likovnih umjetnika (Džamija), crkva sv. Petra, groblje Mirogoj, Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskoga, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Tehnički muzej

22. NACIONALNI PARKOVI I PARKOVI PRIRODE

■ Nacionalni park Brijuni
■ Nacionalni park Kornati
■ Nacionalni park Krka
■ Nacionalni park Mljet
■ Nacionalni park Paklenica
■ Nacionalni park Plitvička jezera
■ Nacionalni park Risnjak
■ Nacionalni park Sjeverni Velebit
■ Park prirode Biokovo
■ Park prirode Kopački rit
■ Park prirode Lastovsko otočje
■ Park prirode Lonjsko polje
■ Park prirode Medvednica
■ Park prirode Papuk
■ Park prirode Telašćica
■ Park prirode Učka
■ Park prirode Velebit
■ Park prirode Vransko jezero
■ Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje

Članak 4.

Turističko vođenje na područjima nacionalnih parkova i parkova prirode dopušteno je samo uz prethodno pribavljeno dopuštenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode.

Članak 5.

Turističko vođenje u muzejskim, galerijskim, crkvenim, samostanskim, etno i ostalim prostorima i zbirkama unutar kojih stručno vođenje obavljaju u njima zaposlene osobe može se obavljati samo uz dopuštenje osoba koje upravljaju tim prostorima odnosno zbirkama.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. listopada 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/40
Urbroj: 529-04-08-60
Zagreb, 26. lipnja 2008.

Ministar
Damir Bajs, v. r.