Uredba o osnivanju Hrvatskoga mjeriteljskog instituta

NN 77/2008 (4.7.2008.), Uredba o osnivanju Hrvatskoga mjeriteljskog instituta

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

2515

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008) i članka 38. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 111/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. lipnja 2008. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU HRVATSKOGA MJERITELJSKOG INSTITUTA

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se javna ustanova pod nazivom: Hrvatski mjeriteljski institut (u daljnjem tekstu: HMI), za obavljanje poslova i zadataka nacionalnog mjeriteljskog instituta.
Naziv Hrvatskoga mjeriteljskog instituta na engleskom jeziku je Croatian Metrology Institute.
Skraćeni naziv Ustanove glasi: HMI.

Članak 2.

Osnivač HMI-a je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za znanost.
HMI ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar.
Sjedište HMI-a je u Zagrebu.

Članak 3.

Djelatnost HMI-a je:
1. proglašavanje državnih etalona, obavljanje upravnih i stručnih poslova u vezi s državnim etalonima i usklađivanje rada nacionalnih umjernih laboratorija,
2. planiranje, organiziranje, koordiniranje i provođenje poslova razvoja nacionalnog sustava temeljnog mjeriteljstva,
3. osiguravanje sljedivosti mjerenja u Republici Hrvatskoj i provođenje umjeravanja etalona i mjerila,
4. ostvarivanje, čuvanje i održavanje državnih mjernih etalona i osiguravanje njihove sljedivosti prema međunarodnim etalonima,
5. obavljanje poslova istraživanja i razvoja u području temeljnoga mjeriteljstva,
6. obavljanje poslova nacionalnih umjernih laboratorija koji se po potrebi uspostavljaju u okviru HMI-a,
7. usklađivanje i nadzor nad nacionalnim umjernim laboratorijima koji su izvan HMI-a,
8. predstavljanje Republike Hrvatske u međunarodnim mjeriteljskim organizacijama za temeljno mjeriteljstvo i osiguravanje izvršenja zadaća koje proizlaze iz članstva u tim organizacijama,
9. obavljanje i drugih poslova u skladu s ovom Uredbom.

Članak 4.

Tijela HMI-a su Upravno vijeće i ravnatelj.
HMI može imati i druga stručna i savjetodavna tijela kojih se osnivanje, sastav i nadležnost uređuju Statutom ili drugim općim aktom.

Članak 5.

HMI-om upravlja Upravno vijeće.
Upravno vijeće:
– donosi Statut HMI-a, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za znanost,
– donosi godišnji program rada i razvoja, te nadzire njihovo izvršavanje,
– donosi opći akt o unutarnjem ustroju i načinu rada, te opći akt o raspodjeli plaća djelatnika,
– donosi ostale opće akte HMI-a,
– donosi financijski plan i odlučuje o financijskom i godišnjem obračunu,
– predlaže promjenu djelatnosti i statusne promjene,
– daje Vladi Republike Hrvatske i ravnatelju HMI-a prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima,
– odlučuje kao tijelo drugog stupnja o pravima radnika iz radnog odnosa i u vezi s radom,
– odlučuje o raspodjeli dobiti i raspolaganju imovinom u skladu s ovom Uredbom i Statutom,
– provodi javni natječaj za imenovanje ravnatelja HMI-a,
– na prijedlog ravnatelja imenuje i razrješava zamjenika i pomoćnike ravnatelja HMI-a,
– donosi odluke, te obavlja i druge poslove određene ovom Uredbom i Statutom.

Članak 6.

Upravno vijeće ima predsjednika i četiri člana, koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za znanost, na razdoblje od četiri godine.
Vlada Republike Hrvatske može razriješiti predsjednika i članove Upravnog vijeća i prije isteka vremena na koje su imenovani.
Upravno vijeće odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.
Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu troškova za svoj rad, u skladu s općim aktima HMI-a.
Način rada Upravnog vijeća pobliže se uređuje Statutom HMI-a.

Članak 7.

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj HMI-a.
Ravnatelja imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za znanost, a nakon provedenog javnog natječaja.
Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine, te može po isteku mandata biti ponovno imenovan.
Postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja, te uvjeti koje mora ispunjavati osoba imenovana za ravnatelja, pobliže se uređuju Statutom HMI-a.

Članak 8.

Ravnatelj HMI-a:
– predstavlja i zastupa HMI, organizira i vodi poslovanje i stručni rad HMI-a,
– poduzima sve pravne radnje u ime i za račun HMI-a i zastupa ga u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,
– predlaže godišnji program rada i financijski plan HMI-a i odgovoran je za njihovo ostvarivanje,
– predlaže Upravnom vijeću nacrt statuta, njegove izmjene i dopune, te nacrte općih akata HMI-a,
– odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa radnika HMI-a,
– sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja,
– podnosi izvješća o radu i poslovanju HMI-a Upravnom vijeću i ministarstvu nadležnom za znanost,
– izvršava odluke Upravnog vijeća,
– obavlja i druge poslove utvrđene ovom Uredbom i Statutom, te je odgovoran za zakonitost rada HMI-a.

Članak 9.

Ravnatelj HMI-a ima zamjenika, te jednog ili više pomoćnika koje imenuje i razrješava Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.
Za pomoćnika ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete utvrđene Statutom HMI-a.
Broj pomoćnika ravnatelja, način, postupak za imenovanje, te djelokrug njihovog rada uređuju se Statutom HMI-a.

Članak 10.

Stručni rad u HMI-u obavlja se u unutarnjim ustrojbenim jedinicama, a vode ga stručni voditelji ustrojbenih jedinica.
Stručne voditelje iz stavka 1. ovoga članka imenuje i razrješava ravnatelj HMI-a.
Statutom HMI-a pobliže se određuje broj ustrojbenih jedinica iz stavka 1. ovoga članka, te druga važna pitanja za njihovo djelovanje.

Članak 11.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa radnika HMI-a utvrđuju se Statutom, odnosno drugim općim aktom HMI-a.
Na uvjete za zasnivanje i prestanak radnog odnosa, te radno-pravni položaj radnika HMI-a primjenjuju se opći propisi o radu.
Plaće radnika HMI-a utvrđuju se u skladu s odredbama Zakona o plaćama u javnim službama.

Članak 12.

Imovinu HMI-a čine sredstva za rad pribavljena od osnivača, te sredstva stečena pružanjem usluga ili pribavljena iz drugih izvora.
HMI ne može bez suglasnosti ministarstva nadležnog za znanost steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene Statutom HMI-a.

Članak 13.

Ravnatelj HMI-a odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju imovine HMI-a u slučajevima kada pojedinačna vrijednosti ne prelazi iznose veće od vrijednosti utvrđene Statutom HMI-a.

Članak 14.

Djelatnost HMI-a koja je od interesa za Republiku Hrvatsku financira se u cijelosti iz državnog proračuna Republike Hrvatske, i to:
– održavanje sljedivosti državnih etalona;
– troškovi čuvanja, razvoja i održavanja etalona koji su priznati za državne etalone;
– troškovi istraživanja i razvoja u području temeljnog mjeriteljstva,
– troškovi održavanja međunarodne akreditacije nacionalnih umjernih laboratorija,
– troškovi usporedbenih mjerenja u kojima sudjeluju nacionalni umjerni laboratoriji i članarine u međunarodnim i europskim organizacijama za temeljno mjeriteljstvo u kojima je HMI član.
Sredstva za poslove HMI-a osigurat će se u državnom proračunu Republike Hrvatske kao sredstva HMI-a.

Članak 15.

HMI odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.
Za obveze HMI-a solidarno i neograničeno odgovara Republika Hrvatska.
HMI svoju djelatnost ne obavlja radi stjecanja dobiti. Ako HMI u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti HMI-a.
Ako HMI u obavljanju svoje djelatnosti iskaže gubitak, odluku o načinu snošenja gubitka donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministarstva nadležnog za znanost.

Članak 16.

Nadzor nad zakonitošću rada HMI-a obavlja ministarstvo nadležno za znanost.

Članak 17.

Statutom HMI-a pobliže će se urediti ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanja pojedinih tijela HMI-a, međusobna prava i obveze osnivača i HMI-a, te druga pitanja od značenja za obavljanje zadaća HMI-a.
Upravno vijeće HMI-a donijet će Statut HMI-a, u roku od 30 dana od njegova imenovanja, sukladno ovoj Uredbi.
Upravno vijeće HMI-a, imenovano sukladno ovoj Uredbi, raspisat će natječaj za ravnatelja HMI-a u roku od 30 dana od dana donošenja Statuta HMI-a.

Članak 18.

Sredstva za početak rada HMI-a osigurat će se iz sredstava Državnog zavoda za mjeriteljstvo, u skladu s člankom 37. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu.
HMI preuzima od Državnog zavoda za mjeriteljstvo materijalna sredstva i opremu koja je namijenjena za obavljanje poslova iz područja rada HMI-a, te radnike koji obavljaju poslove u tom području.
Opseg sredstava i opreme iz stavka 2. ovoga članka utvrdit će se posebnim elaboratom o diobi, koji će se izraditi u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 19.

Vlada Republike Hrvatske će, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, na prijedlog ministra nadležnog za znanost, imenovati privremenog ravnatelja HMI-a, koji će obaviti poslove u vezi s upisom HMI-a u sudski registar i organizirati početak rada HMI-a.
Mandat privremenog ravnatelja HMI-a traje do imenovanja ravnatelja HMI-a, ne dulje od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
Vlada Republike Hrvatske imenovat će predsjednika i članove Upravnog vijeća HMI-a u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 20.

Prostor za rad sjedišta Hrvatskoga mjeriteljskog instituta, osigurava se u Zagrebu, u Ulici grada Vukovara 78.
Za obavljanje stručnih poslova ostvarivanja, čuvanja i održavanja državnih mjernih etalona i umjeravanja, osigurava se prostor u Zagrebu, u Ibrišimovićevoj ulici b.b.

Članak 21.

Do početka rada HMI-a, poslove HMI-a obavljat će Državni zavod za mjeriteljstvo.

Članak 22.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 383-01/08-02/03
Urbroj: 5030104-08-1
Zagreb, 30. lipnja 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.