Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Križevcima

NN 77/2008 (4.7.2008.), Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Križevcima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

2516

Na temelju članka 39. stavka 2. i članka 49. stavka 1. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, br. 105/97 i 64/2000) i članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. lipnja 2008. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU DRŽAVNOG ARHIVA
U KRIŽEVCIMA

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se javna ustanova Državni arhiv u Križevcima (u daljnjem tekstu: Arhiv), kao područni državni arhiv koji obavlja arhivsku službu na području Koprivničko-križevačke županije.

Članak 2.

Osnivač Arhiva je Republike Hrvatska, a osnivačka prava u njezino ime obavlja Ministarstvo kulture.
Naziv Arhiva je: Državni arhiv u Križevcima.
Sjedište Arhiva je u Križevcima, Trg Josipa Jurja Strossmayera 5.

Članak 3.

Arhiv se ustrojava i obavlja arhivsku djelatnost sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima i drugim propisima iz područja arhivske djelatnosti.

Članak 4.

Arhivom upravlja ravnatelj.
Do imenovanja ravnatelja, Arhiv vodi privremeni ravnatelj.
Privremeni ravnatelj obavit će pripreme za početak rada Arhiva, a posebno pribaviti potrebne dozvole za početak rada, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar.
Privremenog ravnatelja imenovat će ministar kulture.

Članak 5.

Arhiv ima stručno vijeće.
Stručno vijeće Arhiva raspravlja o svim stručnim pitanjima rada Arhiva, te obavlja i druge stručne poslove sukladno sa Zakonom i Statutom Arhiva.

Članak 6.

Prostor za rad Arhiva, kao i potreban spremišni prostor za trajno obavljanje arhivske djelatnosti, nalazi se u Križevcima, Trg Josipa Jurja Strossmayera 5.

Članak 7.

Novčana sredstva za osnivanje i početak rada Arhiva osiguravaju se u državnom proračunu u iznosu od 500.000 kuna.
Sredstva za redovan rad i opremu Arhiva osiguravaju se u državnom proračunu putem Ministarstva kulture.
Sredstva za obavljanje svoje djelatnosti Arhiv može pribaviti i iz vlastite djelatnosti, darovanjima, sponzorstvima i na drugi način u skladu sa Zakonom.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Arhiv ostvari viškove sredstava, ona se mogu upotrijebiti isključivo za obavljanje djelatnosti i razvoj Arhiva.
Arhiv je obveznik primjene propisa koji uređuju područje proračunskog računovodstva i financijskog izvješćivanja u proračunskom računovodstvu.

Članak 8.

Arhiv kao samostalna pravna osoba u pravnom prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, te za svoje obveze odgovara svim sredstvima kojima raspolaže, a osnivač Arhiva solidarno i neograničeno odgovara za sve njegove obveze.

Članak 9.

Ravnatelj Arhiva ne može bez prethodne suglasnosti osnivača sklapati pravne poslove o stjecanju, otuđivanju ili opterećivanju nekretnina ili druge imovine čija vrijednost prelazi 200.000 kuna.

Članak 10.

Statutom Arhiva uređuje se ustrojstvo i način rada, upravljanje, način odlučivanja, programiranje rada i druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Arhiva, u skladu sa Zakonom.
Ravnatelj je dužan donijeti Statut u roku od tri mjeseca od dana upisa javne ustanove u sudski registar.

Članak 11.

Arhiv će s Državnim arhivom u Bjelovaru i Državnim arhivom u Varaždinu zaključiti sporazum o razgraničenju arhivskoga gradiva.

Članak 12.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-06/08-01/01
Urbroj: 5030104-08-1
Zagreb, 30. lipnja 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.