Pravilnik o znaku pristupačnosti

NN 78/2008 (7.7.2008.), Pravilnik o znaku pristupačnosti

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2562

Na temelju članka 40. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz suglasnost ministra mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O ZNAKU PRISTUPAČNOSTI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se izgled znaka, uvjeti za njegovo stjecanje, način obilježavanja parkirališnog mjesta te prava koja se na temelju njega mogu ostvariti.

Članak 2.

Pravo na znak pristupačnosti ima osoba sa 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više posto.
Pravo na znak pristupačnosti iz stavka 1. ovoga članka ima i vozilo udruge osoba s invaliditetom.
Vozila osoba s invaliditetom, kao i vozila udruge s invaliditetom mogu biti obilježena međunarodnim znakom invalida, a pravo na parkiranje mogu ostvariti samo na temelju rješenja iz članka 5. ovoga Pravilnika uz predočenje znaka pristupačnosti.
Znak pristupačnosti važi samo kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom iz stavka 1. ovog članka ili se ta osoba nalazi u vozilu.
Pravo koje proizlazi iz znaka pristupačnosti ne može koristiti osoba koja nije osoba s invaliditetom.

Članak 3.

Znak pristupačnosti omogućava parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom na parkirališna mjesta koja su za tu svrhu posebno obilježena.

Članak 4.

Znak pristupačnosti izdaje ured državne uprave u županiji nadležan za promet, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za promet (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo).
Osoba s invaliditetom iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti nadležnom tijelu. Uz zahtjev prilaže nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno nalaz i mišljenje drugostupanjskog liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalazi i mišljenja prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.
Udruga osoba s invaliditetom uz zahtjev prilaže rješenje o registraciji i dokaz da su njeni članovi osobe s invaliditetom iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Nadležno tijelo izdaje rješenje o znaku pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika, odnosno udruge osoba s invaliditetom za razdoblje od pet godina.
Osobi iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika koja je dva ili više puta pravomoćno kažnjena zbog prekršaja iz članka 40. stavka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama nadležno tijelo će rješenjem oduzeti znak pristupačnosti na rok od dvije godine.

Članak 6.

Nadležno tijelo vodi upisnik o izdanim znakovima pristupačnosti.
Presliku rješenja o znaku pristupačnosti nadležno tijelo dostavlja Hrvatskom registru osoba s invaliditetom.

Članak 7.

Znak pristupačnosti ima oblik pravokutnika dimenzija 100 x 170 mm, plave je boje s obrubom bijele boje širine 5 mm. Podijeljen je na dva dijela. Na lijevom dijelu znaka određeno je mjesto u bijeloj boji namijenjeno za pečat nadležnog tijela te mjesta za upisivanje podataka, a u desnom dijelu ucrtan je simbol osobe s invaliditetom u bijeloj boji. Na poleđini znaka u lijevom gornjem dijelu određeno je mjesto za fotografiju osobe s invaliditetom, koja mora biti obilježena pečatom nadležnog tijela, a u desnom gornjem dijelu upisan je tekst »Iskaznica daje pravo na korištenje parkirnog mjesta rezerviranog za vozila u kojima se prevoze osobe s invaliditetom«. Ispod fotografije je određeno mjesto za upisivanje, imena i prezimena, te adrese osobe s invaliditetom.
Tekstualni dio upisuje se u lijevoj polovici znaka pristupačnosti ispod pečata nadležnog tijela u za to određena mjesta bijele boje, koja sadrže:
1. serijski broj znaka,
2. naziv nadležnog tijela,
3. broj rješenja,
4. ime i prezime osobe i adresa, odnosno naziv udruge osoba s invaliditetom i adresa
5. vrijeme do kada važi.
Znak pristupačnosti izrađuje se od odgovarajućeg debljeg papirnatog materijala koji mora imati određenu zaštitu, s mogućnošću plastificiranja nakon lijepljenja fotografije osobe s invaliditetom u za to određeno mjesto na poleđini znaka i upisivanja podataka.
Znak pristupačnosti jedinstven je za cijelo područje Republike Hrvatske i mora imati zaštitni kod i broj.
Znak pristupačnosti prikazan je na crtežu u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 8.

Danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju znak pristupačnosti je pravokutnog oblika, veličine 106 x 148 mm, svjetlo plave je boje osim simbola osobe s invaliditetom u bijeloj boji, koji ima tamno plavu podlogu. Znak pristupačnosti podijeljen je uzdužno na dva dijela i na prednjoj strani i na poleđini.
Lijevi dio prednje strane sadrži:
1. simbol osobe s invaliditetom u bijeloj boji na tamno plavoj podlozi,
2. datum isteka znaka pristupačnosti,
3. serijski broj znaka pristupačnosti,
4. naziv i žig nadležnog tijela
Desni dio prednje strane sadrži:
– velikim tiskanim slovima ispisane riječi: »ZNAK PRISTUPAČNOSTI« a ispod toga riječi »PARKING TICKET«. Na dnu kartice nalaze se riječi »EUROPSKA ZAJEDNICA« i riječi »EUROPEAN COMMUNITY« a kao pozadina oznaka »HR« unutar prstena od 12 zvijezda koji simbolizira Europsku uniju.
Lijevi dio poleđine sadrži:
1. fotografiju nositelja znaka pristupačnosti,
2. ime nositelja znaka pristupačnosti,
3. prezime nositelja znaka pristupačnosti,
4. potpis nositelja znaka pristupačnosti
Desni dio poleđine sadrži:
»Ovaj znak pristupačnosti omogućava korisniku parkiranja na posebno označenom parkirnim prostorima za osobe sa težom pokretljivošću«
»Pri parkiranju potrebno je ovaj znak pristupačnosti vidljivo istaknuti na prednje vjetrobransko staklo«
Tekst poleđine znaka je na hrvatskom i engleskom jeziku.
Znak pristupačnosti izrađuje se od odgovarajućeg debljeg papirnatog materijala koji mora imati određenu zaštitu, s mogućnošću plastificiranja nakon ljepljenja fotografije osobe s invaliditetom u za to određeno mjesto na poleđini znaka i upisivanja podataka.
Znak pristupačnosti iz stavka 1.- 4. ovoga članka ne primjenjuje se na vozilo udruge osoba s invaliditetom.
Znak pristupačnosti prikazan je na crtežu u Prilogu II. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 9.

Znak pristupačnosti stavlja se ili privremeno lijepi u donji lijevi kut prednjeg vjetrobranskog stakla vozila.

Članak 10.

Mjesto rezervirano za parkiranje vozila osoba s invaliditetom iz članka 2. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika mora imati na kolniku ucrtane rubne crte i simbol koji označava parkirno mjesto rezervirano za osobe s invaliditetom žute boje.
Mjesto iz stavka 1. ovoga članka mora biti obilježeno i znakom »parkirališta« s dopunskom pločom koja označava parkirno mjesto rezervirano za osobe s invaliditetom.

Članak 11.

Znakovi za označavanje vozila invalida izdani sukladno članku 7. ovoga Pravilnika, osim znakova za vozila iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika prestaju važiti istekom roka od dvanaest mjeseci od dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.
Znakovi pristupačnosti prema ovom Pravilniku izdavat će se po podnesenom zahtjevu, ako su za to ispunjeni uvjeti propisani Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i ovim Pravilnikom.

Članak 12.

Danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju za osobe iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika prestaje važiti članak 7. ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju znak pristupačnosti prema standardiziranom uzorku Europske unije na područje Republike Hrvatske mogu koristiti osobe s invaliditetom kojem je taj znak izdalo nadležno tijelo države članice Europske unije.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o znaku pristupačnosti (»Narodne novine«, broj 16/05, 66/05, 15/06 i 112/06).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 8. koji stupa na snagu danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju, osim za vozila udruga osoba s invaliditetom iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Klasa: 011-02/08-04/52
Urbroj: 534-07-08-2
Zagreb, 30. lipnja 2008.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.


PRILOG I.

PRILOG II.