Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama

NN 78/2008 (7.7.2008.), Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama

NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST

2563

Na temelju članka 115. stavka 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07) i članka 18. stavka 2. točke 4. Poslovnika o radu Nacionalnog vijeća za znanost, Nacionalno vijeće za znanost donosi

PRAVILNIK

O ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA, POLJIMA I GRANAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se:
1. znanstvena područja, te znanstvena polja i znanstvene grane unutar znanstvenih područja s pripadajućim klasifikacijskim oznakama
2. umjetničko područje, te polja i grane unutar umjetničkog područja za sve vrste umjetnosti s pripadajućim klasifikacijskim oznakama
3. interdisciplinarna područja znanosti i umjetnosti, te pripadajuća polja

II. ZNANSTVENA I UMJETNIČKA PODRUČJA, POLJA I GRANE

Znanstvena i umjetnička područja

Članak 2.

Znanstvena i umjetnička područja su:
1. PRIRODNE ZNANOSTI
2. TEHNIČKE ZNANOSTI
3. BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
4. BIOTEHNIČKE ZNANOSTI
5. DRUŠTVENE ZNANOSTI
6. HUMANISTIČKE ZNANOSTI
7. UMJETNIČKO PODRUČJE
8. INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI
9. INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA UMJETNOSTI
 

Znanstvena polja

Članak 3.


Znanstvena polja unutar znanstvenih područja s pripadajućim klasifikacijskim oznakama su:
1. PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI
Polja:

1.01. Matematika
1.02. Fizika
1.03. Geoznanosti
1.04. Kemija
1.05. Biologija
1.06. Interdisciplinarne prirodne znanosti
2. PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI
Polja:
2.01. Arhitektura i urbanizam
2.02. Brodogradnja
2.03. Elektrotehnika
2.04. Geodezija
2.05. Građevinarstvo
2.06. Grafička tehnologija
2.07. Kemijsko inženjerstvo
2.08. Metalurgija
2.09. Računarstvo
2.10. Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo
2.11. Strojarstvo
2.12. Tehnologija prometa i transport
2.13. Tekstilna tehnologija
2.14. Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika
2.15. Temeljne tehničke znanosti
2.16. Interdisciplinarne tehničke znanosti
3. PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA
Polja:
3.01. Temeljne medicinske znanosti
3.02. Kliničke medicinske znanosti
3.03. Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
3.04. Veterinarska medicina
3.05. Stomatologija
3.06. Farmacija
4. PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI
Polja:
4.01. Poljoprivreda (agronomija)
4.02. Šumarstvo
4.03. Drvna tehnologija
4.04. Biotehnologija
4.05. Prehrambena tehnologija
4.06. Interdisciplinarne biotehničke znanosti
5. PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI
Polja:
5.01. Ekonomija
5.02. Pravo
5.03. Politologija
5.04. Informacijske i komunikacijske znanosti
5.05. Sociologija
5.06. Psihologija
5.07. Pedagogija
5.08. Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
5.09. Logopedija
5.10. Kineziologija
5.11. Demografija
5.12. Socijalne djelatnosti
5.13. Sigurnosne i obrambene znanosti
5.14. Interdisciplinarne društvene znanosti
6. PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI
Polja:

6.01. Filozofija
6.02. Teologija
6.03. Filologija
6.04. Povijest
6.05. Povijest umjetnosti
6.06. Znanost o umjetnosti
6.07. Arheologija
6.08. Etnologija i antropologija
6.09. Religijske znanosti (interdisciplinarno polje)
6.10. Interdisciplinarne humanističke znanosti

Znanstvene grane

Članak 4.

Unutar pojedinih znanstvenih područja i polja utvrđuju se znanstvene grane.
Prije brojčane oznake znanstvene grane piše se brojčana oznaka znanstvenog polja.
1.00. PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI
Polje
1.01. Matematika
Grane:

1.01.01 algebra
1.01.02 geometrija i topologija
1.01.03 diskretna i kombinatorna matematika
1.01.04 matematička analiza
1.01.05 matematička logika i računarstvo
1.01.06 numerička matematika
1.01.07 primijenjena matematika i matematičko modeliranje
1.01.08 teorija vjerojatnosti i statistika
1.01.09 financijska i poslovna matematika
1.01.10 ostale matematičke discipline
Polje
1.02. Fizika
Grane:

1.02.01 opća i klasična fizika
1.02.02 fizika elementarnih čestica i polja
1.02.03 nuklearna fizika
1.02.04 atomska i molekulska fizika
1.02.05 fizika kondenzirane tvari
1.02.06 geofizika s meteorologijom
1.02.07 astronomija i astrofizika
1.02.08 biofizika i medicinska fizika
Polje
1.03. Geoznanosti
Grane:

1.03.01 geografija
1.03.02 geofizika
1.03.03 geologija
1.03.04 mineralogija
1.03.05 znanost o moru
1.03.06 znanost o okolišu
Polje
1.04. Kemija
Grane:

1.04.01 fizikalna kemija
1.04.02 teorijska kemija
1.04.03 analitička kemija
1.04.04 anorganska kemija
1.04.05 organska kemija
1.05.06 biokemija i medicinska kemija
1.04.07 primijenjena kemija
Polje
1.05. Biologija
Grane:

1.05.01 biokemija i molekularna biologija
1.05.02 botanika
1.05.03 mikrobiologija
1.05.04 zoologija
1.05.05 ekologija
1.05.06 genetika, evolucija i filogenija
1.05.07 opća biologija
Polje
1.06. Interdisciplinarne prirodne znanosti
2.00. PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI
Polje
2.01. Arhitektura i urbanizam
Grane:

2.01.01 arhitektonsko projektiranje
2.01.02 urbanizam i prostorno planiranje
2.01.03 arhitektonske konstrukcije, fizika zgrade, materijali i tehnologija građenja
2.01.04 povijest i teorija arhitekture i zaštita graditeljskog naslijeđa
2.01.05 pejsažna arhitektura
Polje
2.02 Brodogradnja
Grane:

2.02.01 konstrukcija plovnih objekata
2.02.02 hidromehanika plovnih objekata
2.02.03 osnivanje plovnih objekata
2.02.04 tehnologija gradnje i održavanje plovnih objekata
Polje
2.03. Elektrotehnika
Grane:

2.03.01 elektroenergetika
2.03.02 elektrostrojarstvo
2.03.03 elektronika
2.03.04 telekomunikacije i informatika
2.03.05 radiokomunikacije
2.03.06 automatizacija i robotika
Polje
2.04. Geodezija
Grane:

2.04.01 kartografija
2.04.02 fotogrametrija i daljinska istraživanja
2.04.03 pomorska, satelitska i fizikalna geodezija
2.04.04 primijenjena geodezija
2.04.05 geomatika
Polje
2.05. Građevinarstvo
Grane:

2.05.01 geotehnika
2.05.02 nosive konstrukcije
2.05.03 hidrotehnika
2.05.04 prometnice
2.05.05 organizacija i tehnologija građenja
Polje
2.06. Grafička tehnologija
Grana:

2.06.01 procesi grafičke reprodukcije
Polje
2.07. Kemijsko inženjerstvo
Grane:

2.07.01 reakcijsko inženjerstvo
2.07.02 mehanički, toplinski i separacijski procesi
2.07.03 analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa
2.07.04 kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala
Polje
2.08. Metalurgija
Grane:

2.08.01 procesna metalurgija
2.08.02 mehanička metalurgija
2.08.03 fizička metalurgija
Polje
2.09. Računarstvo
Grane:

2.09.01 arhitektura računalnih sustava
2.09.02 informacijski sustavi
2.09.03 obradba informacija
2.09.04 umjetna inteligencija
2.09.05 procesno računarstvo
2.09.06 programsko inženjerstvo
Polje
2.10. Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo
Grane:
2.10.01 rudarstvo
2.10.02 naftno rudarstvo
2.10.03 geološko inženjerstvo
Polje
2.11. Strojarstvo
Grane:
2.11.01 opće strojarstvo (konstrukcije)
2.11.02 procesno energetsko strojarstvo
2.11.03 proizvodno strojarstvo
2.11.04 brodsko strojarstvo
Polje
2.12. Tehnologija prometa i transport
Grane:

2.12.01 cestovni i željeznički promet
2.12.02 pomorski i riječni promet
2.12.03 poštansko-telekomunikacijski promet
2.12.04 zračni promet
2.12.05 inteligentni transportni sustavi i logistika
Polje
2.13. Tekstilna tehnologija
Grane:
2.13.01 tekstilno-mehaničko inženjerstvo
2.13.02 tekstilna kemija
2.13.03 odjevna tehnologija
2.13.04 dizajn tekstila i odjeće
Polje
2.14. Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika
Grane:
2.14.01 konstrukcija i osnivanje letjelica
2.14.02 zrakoplovne tehnologije i održavanje
2.14.03 vođenje i upravljanje letjelicama
Polje
2.15. Temeljne tehničke znanosti
Grane:

2.15.01 automatika
2.15.02 energetika
2.15.03 materijali
2.15.04 mehanika fluida
2.15.05 organizacija rada i proizvodnje
2.15.06 tehnička mehanika (mehanika krutih i deformabilnih tijela)
2.15.07 termodinamika
2.15.08 inženjerstvo okoliša
Polje
2.16. Interdisciplinarne tehničke znanosti
3.00. PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA
Polje
3.01. Temeljne medicinske znanosti
Grane:

3.01.01 anatomija
3.01.02 citologija, histologija i embriologija
3.01.03 farmakologija
3.01.04 fiziologija čovjeka
3.01.05 genetika, genomika i proteomika čovjeka
3.01.06 imunologija
3.01.07 povijest medicine i biomedicinskih znanosti
3.01.08 neuroznanost
Polje
3.02. Kliničke medicinske znanosti
Grane:

3.02.01 anesteziologija i reanimatologija
3.02.02 dermatovenerologija
3.02.03 fizikalna medicina i rehabilitacija
3.02.04 gerijatrija
3.02.05 ginekologija i opstetricija
3.02.06 hitna medicina
3.02.07 infektologija
3.02.08 intenzivna medicina
3.02.09 interna medicina
3.02.10 kirurgija
3.02.11 klinička biokemija
3.02.12 klinička citologija
3.02.13 klinička farmakologija s toksikologijom
3.02.14 klinička imunologija
3.02.15 medicinska etika
3.02.16 medicinska mikrobiologija
3.02.17 nuklearna medicina
3.02.18 oftalmologija
3.02.19 onkologija
3.02.20 ortopedija
3.02.21 otorinolaringologija
3.02.22 patofiziologija
3.02.23 patologija
3.02.24 pedijatrija
3.02.25 radiologija
3.02.26 radioterapija i onkologija
3.02.27 sudska medicina
3.02.28 urologija
Polje
3.03. Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
Grane:

3.03.01 epidemiologija
3.03.02 javno zdravstvo
3.03.03 medicina rada i športa
3.03.04 obiteljska medicina
3.03.05 socijalna medicina
3.03.06 zdravstvena ekologija
Polje
3.04. Veterinarska medicina
Grane:

3.06.01 Temeljne i pretkliničke veterinarske znanosti
3.06.02 Veterinarske kliničke znanosti
3.06.03 Veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane
3.06.04 Animalna proizvodnja i biotehnologija
Polje
3.05. Stomatologija
Grane:

3.05.01 dječja i preventivna stomatologija
3.05.02 endodoncija i restaurativna stomatologija
3.05.03 morfologija stomatognatnog sustava
3.05.04 oralna kirurgija
3.05.05 oralna medicina
3.05.06 ortodoncija
3.05.07 parodontologija
3.05.08 stomatološka protetika
Polje
3.06. Farmacija
Grane:
3.06.01 farmacija
3.06.02 medicinska biokemija
4.00. PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI
Polje
4.01. Poljoprivreda (agronomija)
Grane:

4.01.01 agrokemija
4.01.02 bilinogojstvo
4.01.03 ekologija i zaštita okoliša
4.01.04 ekonomika
4.01.05 fitomedicina
4.01.06 genetika i oplemenjivanje bilja, životinja i mikroorganizama
4.01.07 hranidba životinja
4.01.08 krajobrazna arhitektura
4.01.09 lovstvo
4.01.10 mljekarstvo
4.01.11 poljoprivredna tehnika i tehnologija
4.01.12 povrćarstvo
4.01.13 proizvodnja i prerada animalnih proizvoda
4.01.14 ribarstvo
4.01.15 sjemenarstvo
4.01.16 stočarstvo
4.01.17 travnjaštvo
4.01.18 ukrasno bilje
4.01.19 vinogradarstvo i vinarstvo
4.01.20 voćarstvo
Polje
4.02. Šumarstvo
Grane:
4.02.01 genetika i oplemenjivanje šumskoga drveća
4.02.02 šumarske tehnologije i menadžment
4.02.03 urbano šumarstvo i zaštita prirode
4.02.04 uređivanje šuma
4.02.05 ekologija i uzgajanje šuma
4.02.06 lovstvo
4.02.07 zaštita šuma
Polje
4.03. Drvna tehnologija
Grane:
4.03.01 drvni materijali
4.03.02 drvno tehnološki procesi
4.03.03 konstruiranje i oblikovanje proizvoda od drva
4.03.04 organizacija proizvodnje
Polje
4.04. Biotehnologija
Grane:
4.04.01 bioinformatika
4.04.02 biologija
4.04.03 inženjerstvo
4.04.04 molekularna biotehnologija
4.04.05 otpadne tvari
Polje
4.05. Prehrambena tehnologija
Grane:
4.05.01 inženjerstvo
4.05.02 kemija hrane
4.05.03 mikrobiologija hrane
4.05.04 nutricionizam
4.05.05 sigurnost i kvaliteta hrane
Polje
4.06. Interdisciplinarne biotehničke znanosti
5.00. PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI
Polje
5.01. Ekonomija
Grane:

5.01.01 ekonomika poduzetništva
5.01.02 financije
5.01.03 kvantitativna ekonomija
5.01.04 organizacija i menadžment
5.01.05 međunarodna ekonomija
5.01.06 opća ekonomija
5.01.07 trgovina i turizam
5.01.08 poslovna informatika
5.01.09 makroekonomija
5.01.10 mikroekonomija
5.01.11 ekonomska matematika i statistika
5.01.12 marketing
5.01.13 računovodstvo
Polje
5.02. Pravo
Grane:

5.02.01 financijsko pravo
5.02.02 građansko pravo i građansko procesno pravo
5.02.03 kazneno pravo i kazneno procesno pravo
5.02.04 međunarodno pravo
5.02.05 međunarodno privatno pravo
5.02.06 obiteljsko pravo
5.02.07 pomorsko i općeprometno pravo
5.02.08 povijest prava i države
5.02.09 radno i socijalno pravo
5.02.10 rimsko pravo
5.02.11 teorija prava i države
5.02.12 trgovačko pravo i pravo društava
5.02.13 upravno pravo i uprava
5.02.14 ustavno pravo
5.02.15 europsko javno pravo
5.02.16 europsko privatno pravo
Polje
5.03. Politologija
Grane:

5.03.01 politička teorija/povijest političkih ideja
5.03.02 hrvatska politika/politika europske unije
5.03.03 komparativna politika
5.03.04 međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost
5.03.05 javne politike/javno upravljanje
Polje
5.04. Informacijske i komunikacijske znanosti
Grane:
5.04.01 arhivistika i dokumentalistika
5.04.02 informacijski sustavi i informatologija
5.04.03 knjižničarstvo
5.04.04 komunikologija
5.04.05 odnosi s javnošću
5.04.06 leksikografija i enciklopedistika
5.04.07 muzeologija
5.04.08 masovni mediji
5.04.09 novinarstvo
5.04.10 organizacija i informatika
5.04.11 informacijsko i programsko inženjerstvo
Polje
5.05. Sociologija
Grane:

5.05.01 sociološka teorija
5.05.02 sociološka metodologija
5.05.03 posebne sociologije
Polje
5.06. Psihologija
Grane:

5.06.01 opća psihologija
5.06.02 biološka psihologija
5.06.03 razvojna psihologija
5.06.04 socijalna psihologija
5.06.05 klinička i zdravstvena psihologija
5.06.06 psihologija rada
5.06.07 školska psihologija i psihologija obrazovanja
5.06.08 ostale primijenjene psihologije
Polje
5.07. Pedagogija
Grane:

5.07.01 opća pedagogija
5.07.02 didaktika
5.07.03 opća i nacionalna povijest pedagogije
5.07.04 pedagogija ranog i predškolskog odgoja
5.07.05 školska pedagogija
5.07.06 visokoškolska pedagogija
5.07.07 andragogija
5.07.08 socijalna pedagogija
5.07.09 obiteljska pedagogija
5.07.10 posebne pedagogije
Polje
5.08. Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
Grane:

5.08.01 inkluzivna edukacija i rehabilitacija
5.08.02 kriminologija
5.08.03 poremećaji u ponašanju
Polje
5.09. Logopedija
Grane:

5.09.01 komunikacijski i jezični poremećaji i specifične teškoće učenja
5.09.02 glasovno-govorni poremećaji
5.09.03 oštećenja sluha
5.09.04 poremećaji gutanja i hranjenja
Polje
5.10. Kineziologija
Grane:

5.10.01 sistematska kineziologija
5.10.02 kineziologija sporta
5.10.03 kineziološka edukacija
5.10.04 kineziološka rekreacija
5.10.05 kineziterapija i prilagođena tjelesna aktivnost
5.10.06 kineziološka antropologija
Polje
5.11. Demografija
Grane:
5.11.01 opća demografija
5.11.02 demografske metode i modeli
5.11.03 demografske teorije
5.11.04 demografska povijest
5.11.05 posebne demografije
5.11.06 demografska statistika
Polje
5.12. Socijalne djelatnosti
Grane:
5.12.01 socijalna politika
5.12.02 socijalno planiranje
5.12.03 teorija socijalnog rada
5.12.04 posebna područja socijalnog rada
5.12.05 socijalna gerontologija
Polje
5.13. Sigurnosne i obrambene znanosti
Polje
5.14. Interdisciplinarne društvene znanosti
Grane:

5.14.01 javna uprava
5.14.02 europski studiji
6.00. PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI
Polje:
6.01. Filozofija
Grane:

A
6.01.01 logika
6.01.02 spoznajna teorija
6.01.03 ontologija
6.01.04 filozofska antropologija
6.01.05 filozofija prirode
6.01.06 filozofska teologija
6.01.07 estetika
6.01.08 etika
B
6.01.09 povijest filozofije
6.01.10 hrvatska filozofija
6.01.11 arapska filozofija
6.01.12 indijska filozofija
6.01.13 kineska filozofija
6.01.14 filozofija drugih kulturnih krugova
C
6.01.15 filozofija povijesti
6.01.16 filozofija društva/socijalna filozofija
6.01.17 filozofija jezika
6.01.18 filozofija kulture
6.01.19 filozofija odgoja
6.01.20 filozofija politike
6.01.21 filozofija prava
6.01.22 filozofija religije
6.01.23 filozofija uma
6.01.24 filozofija znanosti
6.01.25 filozofijska bioetika
Polje
6.02. Teologija
Grane:
A

6.02.01 dogmatska teologija
6.02.02 moralna teologija
6.02.03 pastoralna teologija
6.02.04 egzegeza
6.02.05 crkvena povijest
B
6.02.06 biblijska teologija
6.02.07 fundamentalna teologija
6.02.08 patristika i kršćanska književnost
6.02.09 liturgika
6.02.10 ekumenska teologija
6.02.11 kanonsko pravo
6.02.12 religiozna pedagogija i katehetika
6.02.13 socijalni nauk Crkve
Polje
6.03. Filologija
Grane:
A
6.03.01 klasična filologija
6.03.02 kroatistika
6.03.03 slavistika
6.03.04 romanistika
6.03.05 germanistika
6.03.06 anglistika
6.03.07 indologija
6.03.08 hebraistika i judaistika
6.03.09 arabistika
6.03.10 turkologija
6.03.11 ugrofinistika
6.03.12 sinologija
6.03.13 japanologija
6.03.14 druge orijentalne i ostale filologije
B
6.03.15 fonetika
6.03.16 opće jezikoslovlje (lingvistika)
6.03.17 poredbeno i historijsko jezikoslovlje
6.03.18 teorija i povijest književnosti
6.03.19 poredbena književnost
6.03.20 semiologija
Polje
6.04. Povijest
Grane:
A

6.04.01 opća povijest staroga vijeka
6.04.02 opća povijest srednjega vijeka
6.04.03 opća povijest ranoga novoga vijeka
6.04.04 opća moderna i suvremena povijest
6.04.05 hrvatska povijest (srednjega i novoga vijeka te suvremena)
B
6.04.06 pomoćne povijesne znanosti
6.04.07 teorija povijesti i metode historijske znanosti
6.04.08 povijest znanosti
Polje
6.05. Povijest umjetnosti
Grane:

6.05.01 povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija
6.05.02 zaštita umjetničke baštine
Polje
6.06. Znanost o umjetnosti
Grane:

6.06.01 muzikologija i etnomuzikologija
6.06.02 teorija likovnih umjetnosti
6.06.03 teatrologija i dramatologija
6.06.04 filmologija
Polje
6.07. Arheologija
Grane:

6.07.01 prapovijesna arheologija
6.07.02 antička arheologija
6.07.03 srednjovjekovna arheologija
6.07.04 novovjekovna arheologija
Polje
6.08. Etnologija i antropologija
Grane:

6.08.01 antropologija
6.08.02 etnologija / kulturna antropologija
6.08.03 folkloristika
Polje
6.09. Religijske znanosti (interdisciplinarno polje)
Polje

6.10. Interdisciplinarne humanističke znanosti

Umjetnička polja

Članak 4.

Za sve vrste umjetnosti utvrđuje se posebno umjetničko područje.
Polja unutar umjetničkog područja s pripadajućim klasifikacijskim oznakama su:
7. UMJETNIČKO PODRUČJE
Polja:

7.01. Kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti)
7.02. Filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika)
7.03. Glazbena umjetnost
7.04. Likovne umjetnosti
7.05. Primijenjena umjetnost
7.06. Plesna umjetnost
7.07. Interdisciplinarno umjetničko polje

Umjetničke grane

Članak 5.

Unutar umjetničkog područja i polja utvrđuju se umjetničke grane. Prije brojčane oznake grane piše se brojčana oznaka polja.
Grane unutar umjetničkog područja su:
7.00. UMJETNIČKO PODRUČJE
Polje
7.01. Kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti)
Grane:

7.01.01 gluma
7.01.02 kazališna režija
7.01.03 režija glazbenih i scenskih formi
7.01.04 radiofonska režija
7.01.05 lutkarstvo
7.01.06 dramsko pismo
7.01.07 dramaturgija izvedbe
Polje
7.02. Filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika)
Grane:

7.02.01 režija
7.02.02 snimanje (filmsko i elektroničko)
7.02.03 filmska fotografija
7.02.04 montaža
7.02.05 filmska dramaturgija i scenarij
7.02.06 gluma
7.02.07 animirani film (režija)
Polje
7.03. Glazbena umjetnost
Grane:

7.03.01 kompozicija
7.03.02 reprodukcija glazbe (dirigiranje, pjevanje, sviranje)
7.03.03 glazbena pedagogija
7.03.04 teorija glazbene umjetnosti
Polje
7.04. Likovne umjetnosti
Grane:

7.04.01 grafika
7.04.02 kiparstvo
7.04.03 restauracija i konzervacija
7.04.04 slikarstvo
7.04.05 animirani film i novi mediji
7.04.06 likovna tehnologija
7.04.07 likovna pedagogija
7.04.08 teorija umjetnosti
7.04.09 arhitektura (umjetnički dio)
7.04.10 dizajn
Polje:
7.05. Primijenjena umjetnost
Grane:
7.05.01 kostimografija
7.05.02 scenografija
7.05.03 fotografija
7.05.04 oblikovanje svjetla
7.05.05 oblikovanje zvuka
7.05.06 filmska i medijska produkcija
7.05.07 produkcija scenskih i izvedbenih umjetnosti
Polje:
7.06. Plesna umjetnost i umjetnost pokreta
Grane:
7.06.01 klasični balet
7.06.02 suvremeni balet
7.06.03 koreografija
7.06.04 pantomima
7.06.05 scensko kretanje
Polje
7.07. Interdisciplinarno umjetničko polje

III. INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Interdisciplinarna područja znanosti

Članak 6.

Vodeći računa o stalnom razvoju i policentričnom sustavu znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja, uspostavljanjem interdisciplinarnog znanstvenog područja omogućava se suradnja znanstvenika i znanstvenih organizacija iz više različitih znanstvenih područja, polja i grana u ostvarivanju većeg broja problemski povezanih znanstvenih projekata.
Sukladno stavku 1. ovoga članka, ovo područje moguće je utvrditi samo načelno, kao znanstveno područje različitih znanstvenih područja i polja.
Znanstvena polja unutar interdisciplinarnog područja utvrđuju se u svakom pojedinom predmetu (kao npr.: znanost o sustavima i kibernetika, kognitivne znanosti, Life Sciences, Behavioural Sciences i sl.).
Znanstvena polja unutar interdisciplinarnog područja uspostavljaju se temeljem obrazloženog zahtjeva. Odluku o utvrđivanju polja donosi Nacionalno vijeće za znanost.
Polja unutar interdisciplinarnog područja znanosti i umjetnosti s pripadajućim klasifikacijskim oznakama su:
8.00. INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI
Polje
8.01. Kognitivna znanost
(prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, društvene i humanističke znanosti)
Polje
8.02. Socijalna geografija i demografija
Grane:

8.02.01 socijalna (društvena) geografija
8.02.02 regionalna geografija
8.02.03 pomoćne geografske znanosti
Polje
8.03. Integrativna bioetika (prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke, društvene, humanističke znanosti)
Polje
8.04. Kroatologija

Interdisciplinarna područja umjetnosti

Članak 7.

9. INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA UMJETNOSTI


IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, granama i poljima (»Narodne novine«, broj 76/05).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 640-03/08-01/0007
Urbroj: 355-03-08-12
Zagreb, 20. lipnja 2008.

Predsjednik
Nacionalnog vijeća za znanost
prof. dr. sc. Krešimir Pavelić, v. r.