Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda

NN 79/2008 (9.7.2008.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2588

Temeljem članka 74. stavak 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/04, 100/04 i 141/06) ministar mora, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministrice zaštite okoliša, prostornog planiranja i graditeljstva donose

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE NAMJENE POJEDINOG DIJELA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA, NAČIN PLAĆANJA VEZA, UVJETE KORIŠTENJA, TE ODREĐIVANJA MAKSIMALNE VISINE NAKNADE I RASPODJELE PRIHODA

Članak 1.

U Pravilniku o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (»Narodne novine« br. 94/07) u članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Upravna vijeća lučkih uprava dužna su u odmah, sukladno ovom Pravilniku, donijeti Odluku o visini lučkih pristojbi s primjenom od 1. 8. 2008. g.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-02/2
Urbroj: 530-04-08-3 ncp
Zagreb, 1. srpnja 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.