Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme

NN 80/2008 (11.7.2008.), Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme

HRVATSKI SABOR

2602

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

Proglašavam Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. srpnja 2008. godine.
Klasa: 011-01/08-01/71
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 4. srpnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje posredovanje pri zapošljavanju, profesionalno usmjeravanje, obrazovanje u cilju povećanja zapošljavanja radne snage, osiguranje za slučaj nezaposlenosti, aktivno djelovanje na tržištu rada u cilju poticanja prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage, te novog zapošljavanja i samozapošljavanja, izvori sredstava za djelatnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod) te ustroj, upravljanje i obavljanje djelatnosti Zavoda.

Članak 2.

Djelatnosti iz članka 1. ovoga Zakona obavljaju se za nezaposlene osobe i ostale tražitelje zaposlenja, poslodavce i druge osobe koje traže informacije i savjete o uvjetima i mogućnostima zapošljavanja.

Članak 3.

(1) Djelatnosti iz članka 1. ovoga Zakona obavlja Zavod u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima.
(2) Djelatnosti iz članka 1. ovoga Zakona, osim osiguranja za slučaj nezaposlenosti, mogu obavljati i pravne osobe kao trgovačka društva, a fizičke osobe kao samostalnu djelatnost.
(3) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti iz članka 1. ovoga Zakona uz iste mogu obavljati samo djelatnosti istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja.
(4) Iznimno od stavka 2. i 3. ovoga članka srednjoškolske ustanove mogu obavljati samo poslove posredovanja za povremeni rad redovitih učenika u zemlji.
(5) Pravne i fizičke osobe iz stavka 2. ovoga članka obavljaju djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju za tražitelje zaposlenja bez naknade te djeluju nepristrano u odnosu na tražitelje zaposlenja i poslodavce.
(6) Pravne i fizičke osobe iz stavka 2. ovoga članka dužne su podatke iz evidencije koju vode dostaviti ministarstvu nadležnom za rad.
(7) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na posredovanje pri zapošljavanju pomoraca koje je uređeno posebnim propisima.

Članak 4.

(1) Kada pravne i fizičke osobe iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona obavljaju djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju u inozemstvu, dužne su ih obavljati u suradnji s nadležnim tijelima pojedinih zemalja.
(2) U postupku posredovanja pri zapošljavanju u inozemstvu pravne i fizičke osobe iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona dužne su izvijestiti osobe za koje posreduju o uvjetima života i rada, pravima i obvezama po osnovi rada i drugim bitnim elementima zakonitosti rada i radnim uvjetima.
(3) Pravne i fizičke osobe iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona snose odgovornost prema osobama za koje su posredovale u inozemstvu za zakonitost njihovog zapošljavanja i rada sukladno zakonodavstvu zemlje u koju posreduju, te snose troškove prijevremenog povratka osobe za koju su posredovali ukoliko je isti uzrokovan nezakonitim zapošljavanjem ili radom, a odgovaraju i za eventualnu štetu koju bi osoba mogla pretrpjeti zbog pogrešnih informacija o bitnim elementima uvjeta života i rada.
(4) Pravne i fizičke osobe iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona dužne su pružiti osobama za koje su posredovale u inozemstvu svu potrebnu pomoć u ostvarivanju njihovih prava po osnovi rada nakon povratka s rada u inozemstvu.

Članak 5.

(1) Pravne i fizičke osobe iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona i srednjoškolske ustanove iz članka 3. stavka 4. ovoga Zakona mogu obavljati djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem pod uvjetom da:
1) prije upisa u odgovarajući registar imaju dozvolu ministarstva nadležnog za rad,
2) ispunjavaju kadrovske, organizacijske, prostorne, tehničke i ostale propisane uvjete za obavljanje tih djelatnosti.
(2) Ministar nadležan za rad će pravilnikom propisati posebne uvjete i način obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka te način i rokove dostavljanja podataka iz članka 3. stavka 6. ovoga Zakona.

Članak 6.

(1) Za slučaj nezaposlenosti obvezno su osigurani svi radnici u radnom odnosu.
(2) Osiguranje za osobe iz stavka 1. ovoga članka provodi se na načelu solidarnosti.

Članak 7.

Nezaposlene osobe, na temelju osiguranja, ostvaruju prava na:
1) novčanu naknadu,
2) mirovinsko osiguranje,
3) novčanu pomoć i naknadu troškova za vrijeme obrazovanja,
4) jednokratnu novčanu pomoć i naknadu putnih i selidbenih troškova.

Članak 8.

Državljani država članica Europskoga ekonomskog prostora u pravima i dužnostima utvrđenim ovim Zakonom izjednačeni su s hrvatskim državljanima.

II. EVIDENCIJA NEZAPOSLENIH OSOBA I OSTALIH TRAŽITELJA ZAPOSLENJA
Članak 9.

Evidenciju nezaposlenih osoba vodi Zavod na osnovi prijave nezaposlene osobe.

Članak 10.

Nezaposlenom osobom u smislu ovoga Zakona smatra se osoba sposobna ili djelomično sposobna za rad, u dobi od 15 do 65 godina koja nije u radnom odnosu, aktivno traži posao i raspoloživa je za rad te ako:
1) ne ostvari mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili ne ostvari mjesečni primitak, odnosno dohodak od druge samostalne djelatnosti prema propisima o porezu na dohodak, a koji je veći od najniže mjesečne osnovice na koju se obračunavaju doprinosi za obvezna osiguranja prema posebnim propisima,
2) nema registrirano trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu, odnosno nema više od 25% udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi,
3) nema registrirani obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva,
4) nije osigurana kao poljoprivrednik po propisima o mirovinskom osiguranju,
5) nije zaposlena prema posebnim propisima,
6) nije korisnik mirovine, osim korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu na temelju profesionalne nesposobnosti za rad,
7) ne ispunjava uvjete za prijevremenu starosnu mirovinu i starosnu mirovinu,
8) nije redoviti učenik ili student.

Članak 11.

(1) Smatra se da nezaposlena osoba aktivno traži posao ako:
– se redovito mjesečno javlja Zavodu,
– provodi aktivnosti radi utvrđivanja profesionalnog plana traženja posla,
– se pridržava profesionalnog plana iz članka 21. ovoga Zakona,
– podnosi molbe poslodavcima ili daje oglase i javlja se na oglase i natječaje.
(2) Smatra se da je nezaposlena osoba raspoloživa za rad ako se odaziva na svaki poziv Zavoda radi pripreme za zapošljavanje i zaposlenja.
(3) Ministar nadležan za rad utvrdit će pravilnikom način provođenja aktivnosti iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 12.

Nezaposlena osoba prijavljuje se i evidentira u Zavodu prema mjestu prebivališta, odnosno uobičajenog boravišta.

Članak 13.

(1) Zavodu se, radi promjene zaposlenja, odnosno radi posredovanja, bez obveze redovitog javljanja, mogu prijaviti i ostali tražitelji zaposlenja koji se ne smatraju nezaposlenim osobama iz članka 10. ovoga Zakona.
(2) Zavodu se radi savjetovanja i informiranja mogu javiti i druge osobe koje koriste usluge Zavoda.

Članak 14.

(1) Zavodu se može prijaviti azilant, stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj koji je u pravima i dužnostima utvrđenim ovim Zakonom izjednačen s hrvatskim državljaninom.
(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka prijavljuje se i evidentira u Zavodu prema mjestu boravka, odnosno adresi stanovanja.
(3) Osoba iz stavka 1. ovoga članka prestaje se voditi u evidenciji Zavoda po prestanku supsidijarne, odnosno privremene zaštite.

Članak 15.

(1) Zavodu se, radi ostvarivanja prava na novčanu naknadu, može prijaviti nezaposlena osoba stranac kojem je prestao radni odnos u Republici Hrvatskoj bez njegove krivnje ili uz pristanak ako ima odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj.
(2) Nezaposlena osoba stranac iz stavka 1. ovoga članka prijavljuje se prema mjestu odobrenoga privremenog boravka.
(3) Po iskorištenosti novčane naknade, odnosno po isteku privremenog boravka osoba iz stavka 1. ovoga članka prestaje se voditi u evidenciji Zavoda.

Članak 16.

Podatke o nezaposlenim osobama i ostalim tražiteljima zaposlenja vodi Zavod na propisanim obrascima i u elektroničkom obliku.

Članak 17.

(1) Zavod prestaje voditi osobu kao nezaposlenu u evidenciji, ako ta osoba:
1) zasnuje radni odnos,
2) ostvari mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili ostvari mjesečni primitak, odnosno dohodak od druge samostalne djelatnosti prema propisima o porezu na dohodak, a koji je veći od najniže mjesečne osnovice na koju se obračunavaju doprinosi za obvezna osiguranja prema posebnim propisima,
3) obavlja posao bez potvrde, ugovora, odnosno rješenja na temelju kojeg radi,
4) registrira trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu, odnosno stekne više od 25% udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi,
5) registrira obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva,
6) postane poljoprivredni osiguranik po propisima o mirovinskom osiguranju,
7) zaposli se prema posebnim propisima,
8) ispuni uvjete za prijevremenu starosnu mirovinu, starosnu mirovinu, odnosno ostvari obiteljsku mirovinu ili ostvari invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad,
9) ima utvrđenu opću nesposobnost za rad,
10) obavlja volonterski rad prema propisima o radu,
11) ostvari prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu od rada po posebnom propisu,
12) postane redoviti učenik ili student,
13) nastupi na dragovoljno služenje vojnog roka,
14) bude pritvorena,
15) nastupi na izdržavanje kazne zatvora,
16) navrši 65 godina života,
17) bude uključena u program obrazovanja od strane Zavoda do isteka toga programa,
18) odbije se uključiti u obrazovanje ili bez opravdanog razloga prekine, odnosno ne završi obrazovanje koje je sukladno njezinim procijenjenim psihofizičkim mogućnostima organizirao i troškove snosi Zavod u cilju povećanja njezine mogućnosti zapošljavanja,
19) se ne javi Zavodu u dva uzastopna mjeseca, a ne obavijesti Zavod o opravdanim razlozima nejavljanja,
20) ne ispunjava uvjete o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad u skladu sa člankom 11. ovoga Zakona,
21) se odjavi s evidencije.
(2) Zavod prestaje voditi osobu kao nezaposlenu u evidenciji ako ta osoba ne prihvati ponuđena zaposlenja u okviru stečene stručne spreme i radnog iskustva do utvrđivanja profesionalnog plana iz članka 21. ovoga Zakona, a nakon toga ponuđena zaposlenja iz utvrđenoga profesionalnog plana ili ako svojim postupanjem uzrokuje odbijanje zaposlenja od strane poslodavca:
1) u mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta prema članku 12. ovoga Zakona,
2) izvan mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta udaljenom do 50 km pod uvjetom da poslodavac snosi troškove putovanja sredstvima javnog prijevoza ili organizira prijevoz na posao i s posla,
3) izvan mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta bez obzira na udaljenost pod uvjetom da je osiguran odgovarajući smještaj, osim ako odbije zaposlenje iz razloga što poslodavac redovito ne ispunjava obveze prema radnicima.
(3) Odredbe stavka 2. točke 2. i 3. ovoga članka ne odnose se na trudnicu, jednog od roditelja s djetetom do 8 godine života, jednog od roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju prema posebnom propisu ako je drugi roditelj zaposlen, jednog od roditelja s troje i više malodobne djece ako je drugi roditelj zaposlen, roditelja koji samostalno skrbi o djetetu do 15 godine života, osim ako dade pisanu izjavu da prihvaća posao.
(4) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka Zavod će nezaposlenu osobu koja se vodi u evidenciji Zavoda duže od 12 mjeseci, prestati voditi kao nezaposlenu ako ta osoba ne prihvati ponuđeno zaposlenje koje odgovara njezinim procijenjenim psihofizičkim sposobnostima.
(5) Ministar nadležan za rad pravilnikom će propisati što se smatra odgovarajućim smještajem u smislu stavka 2. točke 3. ovoga članka.

Članak 18.

Zavod prestaje voditi ostalog tražitelja zaposlenja u evidenciji, ako se ta osoba:
1) ne javi Zavodu u roku od 6 mjeseci od zadnje prijave,
2) odjavi s evidencije.

Članak 19.

(1) Osobe koje je Zavod prestao voditi u evidenciji kao nezaposlene osobe mogu se ponovno, nakon isteka određenog roka od dana prestanka vođenja u evidenciji, voditi u evidenciji kao nezaposlene osobe, i to:
1) osobe iz članka 17. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, nakon onoliko mjeseci koliko iznosi kvocijent koji se dobije dijeljenjem ukupno ostvarenog primitka, odnosno dohotka s najnižom mjesečnom osnovicom na koju se obračunavaju doprinosi za obvezna osiguranja prema posebnim propisima,
2) osobe iz članka 17. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, nakon 3 mjeseca,
3) osobe iz članka 17. stavka 1. točke 17. ovoga Zakona, nakon isteka programa obrazovanja, s tim da se vrijeme provedeno u programu obrazovanja smatra vremenom provedenim u evidenciji Zavoda u statusu nezaposlene osobe,
4) osobe iz članka 17. stavka 1. točke 18. i 20. ovog Zakona i osobe iz članka 17. stavka 2. i 4. ovoga Zakona, nakon 6 mjeseci.
(2) Osobe iz stavka 1. točke 1. ovoga članka vode se, uz njihovu suglasnost, u evidenciji Zavoda kao ostali tražitelji zaposlenja, po dobivanju obavijesti od nadležnog tijela o ostvarenom primitku, odnosno dohotku.
(3) Osobe koje je Zavod prestao voditi u evidenciji kao nezaposlene osobe, na temelju članka 17. stavka 1. točki 1., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14., 15. i 21. ovoga Zakona, mogu se ponovno prijaviti u evidenciju Zavoda kao nezaposlene osobe po prestanku okolnosti koje su dovele do prestanka vođenja u evidenciji.

Članak 20.

Upravno vijeće Zavoda donijet će provedbeni propis o načinu prijavljivanja i vođenju evidencija za nezaposlene osobe, ostale tražitelje zaposlenja i druge osobe koje koriste usluge Zavoda, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

III. PRIPREMA ZA ZAPOŠLJAVANJE I POSREDOVANJE PRI ZAPOŠLJAVANJU
Članak 21.

(1) Zavod u suradnji s nezaposlenom osobom utvrđuje profesionalni plan nezaposlene osobe radi pripreme za zapošljavanje i traženja posla u roku od 60 dana od dana prijave nezaposlene osobe Zavodu.
(2) Profesionalni plan iz stavka 1. ovoga članka usklađuje se s programima iz članka 25. i 34. ovoga Zakona, ovisno o promjenama vezanim uz osobu za koju se plan utvrđuje.

1. Priprema za zapošljavanje
Članak 22.

Priprema za zapošljavanje uključuje:
1) profesionalno usmjeravanje,
2) upoznavanje metoda i tehnika aktivnog traženja posla,
3) obrazovanje za zapošljavanje,
4) profesionalnu rehabilitaciju.

Članak 23.

(1) Profesionalno usmjeravanje jest skup različitih stručnih postupaka kojima se identificiraju mogućnosti, interesi i kompetencije korisnika, kako bi donijeli odluke o obrazovanju, osposobljavanju i zapošljavanju i upravljali vlastitim profesionalnim razvojem.
(2) Profesionalno usmjeravanje uključuje informiranje, savjetovanje i praćenje profesionalnog razvoja osoba iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Usluge profesionalnog usmjeravanja pružaju se nezaposlenim osobama i ostalim tražiteljima zaposlenja, učenicima i studentima.

Članak 24.

(1) Metode i tehnike aktivnog traženja posla podrazumijevaju stjecanje znanja i vještina potrebnih za povećanje zapošljivost i unapređenje profesionalnog razvoja pojedinca.
(2) Metode i tehnike aktivnog traženja posla uključuju informiranje i savjetovanje nezaposlene osobe i ostalih tražitelja zaposlenja kako djelotvornije doći do odgovarajućeg posla.

Članak 25.

(1) Obrazovanje za zapošljavanje obuhvaća aktivnosti pripreme, odabira, upućivanja kandidata u programe obrazovanja, praćenje njihove uspješnosti, te financiranje i sufinanciranje programa obrazovanja.
(2) Obrazovni programi namijenjeni su povećanju zapošljivosti i odnose se na stjecanje kvalifikacija za prvo zanimanje, stručnog osposobljavanja, prekvalifikacije, stjecanje i produbljivanje stručnih znanja i vještina nezaposlenih osoba radi zapošljavanja i zaposlenih osoba radi zadržavanja zaposlenja.
(3) Osoba može biti uključena u obrazovanje za zapošljavanje ukoliko je obrazovni program sukladan utvrđenim potrebama tržišta rada i njezinim psihofizičkim mogućnostima.

Članak 26.

(1) Profesionalna rehabilitacija omogućuje nezaposlenim osobama s invaliditetom, utvrđenim prema posebnim propisima, stjecanje znanja i vještina potrebnih za zapošljavanje, odnosno zadržavanje zaposlenja.
(2) U svrhu pripreme za zapošljavanje nezaposlenih osoba s invaliditetom Zavod može osobu uputiti na sljedeće postupke profesionalne rehabilitacije:
1) utvrđivanje preostalih radnih i općih sposobnosti,
2) profesionalno informiranje, savjetovanje i procjenu profesionalnih mogućnosti,
3) radno osposobljavanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i programe održavanja i usavršavanja radno-socijalnih vještina i sposobnosti u razdoblju do zapošljavanja,
4) pojedinačne i skupne programe unapređenja radno-socijalne uključenosti u zajednicu.

2. Posredovanje pri zapošljavanju
Članak 27.

(1) Posredovanje pri zapošljavanju je skup aktivnosti koji obuhvaća stručni odabir, predselekciju i selekciju nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja iz evidencije Zavoda, a prema utvrđenim potrebama poslodavaca.
(2) Posredovanje pri zapošljavanju obuhvaća profesionalni odabir nezaposlenih i drugih osoba čije stručne i druge radne sposobnosti najbolje odgovaraju potrebama poslodavaca.
(3) Profesionalnim odabirom smatraju se stručne metode i tehnike koje uzimaju u obzir zahtjeve i uvjete određenog posla, potrebna znanja, vještine, iskustvo i sposobnosti osoba za koje se posreduje, te njihove osobne uvjete.
(4) Profesionalni odabir može obuhvatiti i upućivanje nezaposlenih i drugih osoba na ispitivanje njihovih psihofizičkih sposobnosti, sklonosti i zdravstvenog stanja.

Članak 28.

U posredovanju pri zapošljavanju Zavod djeluje nepristrano u odnosu na nezaposlene osobe i poslodavce.

Članak 29.

(1) Posredovanje pri zapošljavanju Zavod obavlja bez naknade.
(2) Troškove nastale na temelju posebnih zahtjeva poslodavca i troškove posredovanja u inozemstvu Zavodu nadoknađuje poslodavac.

Članak 30.

Poslove posredovanja pri zapošljavanju Zavod obavlja na osnovi evidencije nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja te na osnovi procjene potrebnih znanja, vještina i sposobnosti za rad na određenim poslovima u neposrednoj suradnji s poslodavcem.

Članak 31.

(1) Posredovanje pri zapošljavanju u inozemstvu Zavod obavlja u suradnji s nadležnim tijelima pojedinih zemalja.
(2) U postupku posredovanja pri zapošljavanju u inozemstvu Zavod će izvješćivati radnike o uvjetima života i rada, pravima iz rada i posebnim obvezama te im pružati pomoć u ostvarivanju prava po osnovi rada nakon povratka s rada u inozemstvu.

Članak 32.

(1) Poslodavac može potrebu za radnikom dostaviti Zavodu osobno, poštom, elektroničkim putem ili na drugi način.
(2) Poslodavac će prijavu potrebe za radnikom iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Zavodu na za to propisanom obrascu ako je zakonom propisana obveza popunjavanja slobodnoga radnog mjesta putem javnog natječaja.
(3) Zavod će potrebu za radnikom objaviti u svojim sredstvima informiranja.

Članak 33.

Zavod će u roku od 5 dana od dana primitka potrebe za radnikom izvijestiti poslodavca o mjerama koje Zavod može poduzeti ili poduzima radi traženja potrebnih radnika, ako u evidenciji nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja nema osoba koje u potpunosti zadovoljavaju traženim uvjetima.

IV. AKTIVNA POLITIKA U ZAPOŠLJAVANJU
Članak 34.

(1) Vlada Republike Hrvatske donosi nacionalne akcijske planove zapošljavanja.
(2) Na temelju plana iz stavka 1. ovoga članka Zavod i druge nadležne pravne osobe provode mjere za poticanje zapošljavanja, u cilju unapređenja zapošljavanja razvijanja poduzetništva, poticanja prilagodljivosti poslodavaca i radnika uvjetima na tržištu rada, kao i poticanju istih uvjeta pri zapošljavanju žena i muškaraca.
(3) Za praćenje provedbe plana iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske osniva povjerenstvo sastavljeno od socijalnih partnera, nadležnih ministarstava i ostalih interesnih skupina koje djeluju na tržištu rada.
(4) Predsjednik povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka je ministar nadležan za rad, odnosno u slučaju njegove spriječenosti državni tajnik za rad.

Članak 35.

Mjere za poticanje zapošljavanja iz članka 34. stavka 2. ovoga Zakona provode se na temelju programa koje donosi Zavod, a obuhvaćaju osobito:
1) programe za otvaranje novih radnih mjesta,
2) programe prilagodbe radnih mjesta za pojedine skupine nezaposlenih,
3) programe zapošljavanja posebno osjetljivih skupina nezaposlenih osoba kojima prijeti socijalna isključenost,
4) programe samozapošljavanja nezaposlenih osoba,
5) programe pripreme radnika kod poslodavaca koji prelaze na nove proizvodne programe ili na nove tehnologije,
6) programe prostorne i profesionalne pokretljivosti,
7) programe humanitarnih, ekoloških, komunalnih, infrastrukturnih sadržaja, očuvanja kulturnih i povijesnih spomenika i drugih djelatnosti ako neposredno zapošljavaju nezaposlene osobe,
8) programe izrade studija, istraživačkih i drugih projekata vezanih za tržište rada,
9) programe obrazovanja nezaposlenih osoba za potrebe tržišta rada.

Članak 36.

(1) Mjere aktivne politike u zapošljavanju koje provodi Zavod, te uvjete i način korištenja sredstava za provođenje tih mjera godišnje utvrđuje Upravno vijeće Zavoda.
(2) Posebni uvjeti i način korištenja sredstava utvrđuju se ugovorom između Zavoda i korisnika sredstava.

V. PRAVA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI
1. Novčana naknada
Članak 37.

(1) Pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca.
(2) Kao vrijeme provedeno na radu iz stavka 1. ovoga članka, smatra se vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju radnog odnosa u Republici Hrvatskoj i vrijeme koje je radnik proveo na bolovanju, odnosno rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka radnog odnosa, odnosno službe, ako je za to vrijeme primao naknadu plaće prema propisima o zdravstvenom osiguranju.

Članak 38.

(1) Pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba ako se prijavi Zavodu i podnese zahtjev u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, prestanka bolovanja, odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka radnog odnosa.
(2) Nezaposlena osoba koja iz opravdanog razloga propusti rok za prijavu iz stavka 1. ovoga članka, može se prijaviti i podnijeti zahtjev Zavodu u roku od 8 dana od dana prestanka razloga koji je prouzročio propuštanje roka, a najkasnije 60 dana od propuštanja roka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 39.

(1) Pravo na novčanu naknadu nema nezaposlena osoba kojoj je radni odnos prestao:
1) zbog toga što je otkazala radni odnos, osim u slučaju izvanrednog otkaza ugovora o radu uzrokovanog ponašanjem poslodavca,
2) pisanim sporazumom o prestanku radnog odnosa,
3) zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu ili nije zadovoljila tijekom pripravničkog, odnosno vježbeničkog staža, odnosno nije u propisanom roku položila stručni ispit koji je posebnim propisom utvrđen kao uvjet za nastavak rada,
4) zbog povrede obveza iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika), kao i zbog teške povrede radne obveze (izvanredni otkaz), odnosno službene dužnosti,
5) zbog izdržavanja kazne zatvora duže od 3 mjeseca.
(2) Pravo na novčanu naknadu ne stječe nezaposlena osoba prema članku 37. stavku 1. ovoga Zakona kojoj bi to pravo pripadalo po prestanku radnog odnosa odnosno službe, ako je taj radni odnos trajao kraće od tri mjeseca, a prethodni radni odnos odnosno služba prestao njezinom krivnjom ili uz pristanak.

Članak 40.

Nezaposlenoj osobi kojoj je prestao radni odnos pisanim sporazumom, iznimno pripada pravo na novčanu naknadu, ako je radni odnos prestao zbog:
1) premještaja bračnog druga, odnosno izvanbračnog druga u drugo mjesto prebivališta u skladu s posebnim propisima,
2) promjene mjesta prebivališta iz zdravstvenih razloga, a na temelju mišljenja zdravstvene ustanove koju određuje ministar nadležan za zdravstvo.

Članak 41.

(1) Osnovicu za utvrđivanje visine novčane naknade čini prosjek obračunate plaće, umanjen za doprinose za obvezna osiguranja ostvaren u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa, odnosno službe.
(2) U osnovicu iz stavka 1. ovoga članka ne ulaze naknade plaće ostvarene po posebnim propisima.
(3) Ako se osnovica za utvrđivanje novčane naknade ne može utvrditi prema odredbi stavka 1. ovoga članka, nezaposlenoj osobi se utvrđuje osnovica u visini minimalne plaće, umanjene za doprinose za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom, ovisno o postotku vremena provedenom na radu.

Članak 42.

(1) Novčana naknada za prvih 90 dana korištenja iznosi 70%, a za preostalo vrijeme korištenja 50% od osnovice utvrđene prema odredbama članka 41. ovoga Zakona
(2) Osobama kojima je novčana naknada utvrđena sve do zaposlenja, odnosno nastupanja okolnosti iz članka 48. ovoga Zakona utvrđuje se visina novčane naknade za prvih 12 mjeseci korištenja prema stavku 1. ovoga članka, a za preostalo vrijeme korištenja u visini 40% od osnovice utvrđene prema odredbama članka 41. ovoga Zakona.
(3) Pravo na razliku do utvrđene visine novčane naknade iz stavka 1. i 2. ovoga članka ima nezaposlena osoba koja je stekla pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad, kao i osoba koja je ostvarila naknadu po posebnom propisu u iznosu nižem od utvrđene novčane naknade.
(4) Utvrđena novčana naknada ostvaruje se u utvrđenoj visini za cijelo razdoblje trajanja prava.

Članak 43.

(1) Najviši iznos novčane naknade za prvih 90 dana korištenja ne može biti viši od 70%, a za preostalo vrijeme korištenja ne može biti viši od 50% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnoj godini prema posljednjem službeno objavljenom podatku.
(2) Osobama iz članka 42. stavka 2. ovoga Zakona najviši iznos novčane naknade nakon 12 mjeseci korištenja ne može biti viši od 40% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnoj godini prema posljednjem službeno objavljenom podatku.

Članak 44.

(1) Novčana naknada pripada nezaposlenoj osobi u trajanju od:
1) 90 dana ako je provela na radu od 9 mjeseci do 2 godine,
2) 120 dana ako je provela na radu više od 2 godine,
3) 150 dana ako je provela na radu više od 3 godine,
4) 180 dana ako je provela na radu više od 4 godine,
5) 210 dana ako je provela na radu više od 5 godina,
6) 240 dana ako je provela na radu više od 6 godina,
7) 270 dana ako je provela na radu više od 7 godina,
8) 300 dana ako je provela na radu više od 8 godina,
9) 330 dana ako je provela na radu više od 9 godina,
10) 360 dana ako je provela na radu više od 10 godina,
11) 390 dana ako je provela na radu više od 15 godina,
12) 420 dana ako je provela na radu više od 20 godina,
13) 450 dana ako je provela na radu više od 25 godina.
(2) Nezaposlena osoba koja je provela na radu više od 32 godine ima pravo na novčanu naknadu sve do ponovnog zaposlenja, odnosno nastupanja okolnosti iz članka 48. ovoga Zakona.
(3) Za utvrđivanje trajanja prava na novčanu naknadu iz stavka 1. i 2. ovoga članka u vrijeme provedeno na radu uračunava se vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju radnog odnosa u Republici Hrvatskoj i vrijeme koje je radnik proveo na bolovanju, odnosno rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka radnog odnosa, odnosno službe, ako je za to vrijeme primao naknadu plaće prema propisima o zdravstvenom osiguranju.

Članak 45.

(1) Nezaposlenoj osobi koja ima pravo na novčanu naknadu može se, na njezin zahtjev, isplatiti naknada u jednokratnom iznosu ovisno o utvrđenom trajanju prava na naknadu prema članku 44. stavku 1. ovoga Zakona, radi zapošljavanja, samozapošljavanja i volontiranja prema propisima o radu.
(2) Iznimno od odredba stavka 1. ovoga članka nezaposlenoj osobi kojoj je trajanje prava na novčanu naknadu utvrđeno prema članku 44. stavku 2. ovog Zakona može se, na njezin zahtjev, isplatiti naknada u jednokratnom iznosu za razdoblje koje ne može biti duže od 2 godine od dana kada je podnesen zahtjev za isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu.
(3) Nezaposlena osoba, kojoj je jednokratno isplaćena novčana naknada, ne može se prijaviti Zavodu prije isteka vremena za koje je primila jednokratnu isplatu.
(4) Nezaposlena osoba, kojoj je novčana naknada isplaćena na način iz stavka 1. ovoga članka, može ponovno steći pravo na novčanu naknadu ako ispuni uvjet iz članka 37. stavka 1. ovoga Zakona.
(5) Za utvrđivanje trajanja prava na novčanu naknadu iz odredbe stavka 4. ovoga članka uračunava se u vrijeme provedeno na radu vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju radnog odnosa u Republici Hrvatskoj i vrijeme koje je radnik proveo na bolovanju, odnosno rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka radnog odnosa, odnosno službe, ako je za to vrijeme primao naknadu plaće prema propisima o zdravstvenom osiguranju ostvarenog nakon isteka vremena za koje je nezaposlena osoba primila jednokratnu isplatu.
(6) Uvjete i način isplate naknade iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Upravno vijeće Zavoda.

Članak 46.

(1) Novčana naknada pripada nezaposlenoj osobi od prvog dana po prestanku radnog odnosa, prestanka bolovanja, odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka radnog odnosa, ako podnese zahtjev za novčanu naknadu Zavodu u roku iz članka 38. stavka 1. ovoga Zakona.
(2) Ako nezaposlena osoba podnese zahtjev u roku iz članka 38. stavka 2. ovoga Zakona, novčana naknada pripada od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 47.

(1) Isplaćivanje novčane naknade obustavlja se korisniku:
1) za onoliko mjeseci koliko iznosi kvocijent koji se dobije dijeljenjem ukupno ostvarenog primitka, odnosno dohotka s najnižom mjesečnom osnovicom na koju se obračunavaju doprinosi za obvezna osiguranja prema posebnom propisu
2) ako se ne javi Zavodu jedanput mjesečno,
3) za vrijeme trajanja obrazovanja na koji ga uputi Zavod,
4) za vrijeme dragovoljnog služenja vojnog roka,
5) u tijeku izdržavanja kazne zatvora do 3 mjeseca,
6) za vrijeme pritvora,
7) za vrijeme volonterskog rada prema propisima o radu,
8) za vrijeme ostvarivanja prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu od rada po posebnom propisu.
(2) Korisniku novčane naknade iz stavka 1. ovoga članka nastavlja se isplaćivanje novčane naknade za ostatak razdoblja do kojeg je priznato pravo na ovu naknadu pod uvjetom da se prijavi Zavodu u roku od 30 dana po prestanku okolnosti koja je dovela do obustave.

Članak 48.

(1) Pravo na novčanu naknadu prestaje nezaposlenoj osobi ako:
1) zasnuje radni odnos,
2) istekne razdoblje za koje je imala pravo na novčanu naknadu,
3) obavlja posao bez potvrde, ugovora, odnosno rješenja na temelju kojeg radi,
4) registrira trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu ili stekne više od 25% udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi,
5) registrira obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva,
6) postane poljoprivredni osiguranik po propisima o mirovinskom osiguranju,
7) se zaposli prema posebnim propisima,
8) ispuni uvjete za prijevremenu starosnu mirovinu, starosnu mirovinu, odnosno ostvari obiteljsku mirovinu, invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad ili ostvari invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad u iznosu višem od utvrđene novčane naknade,
9) ima utvrđenu opću nesposobnost za rad,
10) ostvari naknadu po posebnim propisima u iznosu višem od utvrđene novčane naknade,
11) nastupi na izdržavanje kazne zatvora duže od 3 mjeseca,
12) navrši 65 godina života,
13) odbije se uključiti u obrazovanje ili bez opravdanog razloga prekine, odnosno ne završi obrazovanje koje je sukladno njezinim procijenjenim psihofizičkim mogućnostima organizirao i troškove snosi Zavod u cilju povećanja njezine mogućnosti zapošljavanja,
14) se ne javi Zavodu u dva uzastopna mjeseca, a ne obavijesti Zavod o opravdanim razlozima nejavljanja,
15) ne ispunjava uvjete o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad u skladu sa člankom 11. ovoga Zakona,
16) se odjavi s evidencije.
(2) Pravo na novčanu naknadu prestaje i nezaposlenoj osobi ako ta osoba ne prihvati ponuđena zaposlenja u okviru stečene stručne spreme i radnog iskustva do utvrđivanja profesionalnog plana iz članka 21. ovoga Zakona, a nakon toga ponuđena zaposlenja iz utvrđenog profesionalnog plana ili ako svojim postupanjem uzrokuje odbijanje zaposlenja od strane poslodavca:
1) u mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta prema članku 12. ovoga Zakona,
2) izvan mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta udaljenom do 50 km pod uvjetom da poslodavac snosi troškove putovanja sredstvima javnog prijevoza ili sam organizira prijevoz na posao i s posla,
3) izvan mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta bez obzira na udaljenost pod uvjetom da je osiguran odgovarajući smještaj, osim ako odbije zaposlenje iz razloga što poslodavac redovito ne ispunjava obveze prema radnicima.
(3) Iznimno odredbe stavka 2. točke 2. i 3. ovoga članka ne odnose se na trudnicu, jednog od roditelja s djetetom do 8. godine života, jednog od roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju po posebnom propisu ako je drugi roditelj zaposlen, jednog od roditelja s troje i više malodobne djece ako je drugi roditelj zaposlen, roditelja koji samostalno skrbi o djetetu do 15. godine života, osim ako dade pisanu izjavu da prihvaća posao.
(4) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka pravo na novčanu naknadu prestaje i nezaposlenoj osobi koja se vodi u evidenciji Zavoda duže od 12 mjeseci, ako ta osoba ne prihvati ponuđeno zaposlenje koje odgovara njezinim procijenjenim psihofizičkim sposobnostima.

Članak 49.

(1) Nezaposlena osoba može ponovno steći pravo na novčanu naknadu ako od trenutka prestanka prava na novčanu naknadu ispuni uvjete utvrđene u članku 37. ovoga Zakona.
(2) Nezaposlena osoba kojoj je pravo na novčanu naknadu prestalo ponovnim zapošljavanjem prije isteka vremena u kojem je imala pravo na novčanu naknadu, a koja je ponovno ostala nezaposlena, osim iz razloga utvrđenih u članku 39. ovoga Zakona, nastavlja se isplaćivanje novčane naknade za onoliko vremena koliko joj je preostalo za primanje i u utvrđenoj visini.
(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka nezaposlenoj osobi iz članka 42. stavka 2. ovoga Zakona koja se ponovno zaposlila duže od tri mjeseca nastavlja se isplaćivanje novčane naknade za onoliko vremena koliko joj je preostalo za primanje te naknade i u visini utvrđenoj prema novoj osnovici sukladno članku 41. stavku 1. i članku 42. stavku 2. ovoga Zakona, ako je to za nju povoljnije.
(4) Nezaposlenoj osobi koja je u cijelosti iskoristila novčanu naknadu, kod ponovnog stjecanja toga prava, u vrijeme provedeno na radu prema članku 44. stavku 3. ovoga Zakona, uračunava se samo vrijeme provedeno na radu poslije prestanka posljednjega utvrđenog prava na ovu naknadu.

2. Mirovinsko osiguranje
Članak 50.

Pravo na mirovinsko osiguranje ima nezaposlena osoba koja je ostvarila pravo na novčanu naknadu prema odredbama ovoga Zakona i koja ispunjava uvjet godina života za stjecanje prava na starosnu mirovinu, dok ne stekne prvi uvjet mirovinskog staža za starosnu mirovinu, ali najdulje u trajanju 5 godina.

Članak 51.

Zahtjev za mirovinsko osiguranje nezaposlena osoba može podnijeti u roku iz članka 38. ovoga Zakona.

Članak 52.

Pravo na mirovinsko osiguranje iz članka 50. ovoga Zakona nezaposlena osoba gubi nastupanjem okolnosti iz članka 48. ovoga Zakona osim okolnosti iz stavka 1. točke 2. istoga članka.

Članak 53.

(1) Invalidi rada kojima je priznato pravo na profesionalnu rehabilitaciju po osnovi mirovinskog osiguranja ostvaruju pravo na naknadu plaće po propisima o mirovinskom osiguranju.
(2) Razdoblja koja je nezaposlena osoba kao invalid rada provela koristeći se pravom na profesionalnu rehabilitaciju uračunavaju se u vrijeme provedeno na radu za utvrđivanje trajanja prava na novčanu naknadu iz članka 44. stavka 1. i 2. ovoga Zakona.

3. Novčana pomoć i naknada troškova za vrijeme obrazovanja
Članak 54.

Nezaposlena osoba koju je Zavod uputio na obrazovanje, ima u tijeku trajanja toga obrazovanja pravo na:
1) novčanu pomoć u visini neoporezivog iznosa stipendije prema posebnom propisu,
2) naknadu troškova prijevoza za vrijeme toga obrazovanja u visini stvarnih troškova prijevoza sredstvima javnog prijevoza,
3) troškove za propisanu zaštitnu odjeću, obuću i druga pomagala u slučaju obrazovanja za deficitarna zanimanja po posebnim ovlastima i licencijama, te naknadu troškova hranarine izvan mjesta prebivališta ili boravišta.

4. Jednokratna novčana pomoć i naknada putnih i selidbenih troškova
Članak 55.

(1) Nezaposlena osoba kojoj Zavod nije u mogućnosti osigurati zaposlenje u mjestu prebivališta, a koja sama ili posredovanjem Zavoda nađe zaposlenje u drugom mjestu ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć te na naknadu putnih ili selidbenih troškova za sebe, bračnog druga, odnosno izvanbračnog druga i djecu, od mjesta prebivališta do mjesta zaposlenja.
(2) Uvjete za korištenje prava i visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Upravno vijeće Zavoda.

5. Pravo na novčanu naknadu osoba koje su bile zaposlene u inozemstvu
Članak 56.

(1) Hrvatski državljanin koji je bio zaposlen u inozemstvu ostvaruje pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti u skladu s odredbama međunarodnog ugovora.
(2) Hrvatski državljanin koji je radio u državi s kojom Republika Hrvatska nema zaključen ugovor kojim su regulirana prava za slučaj nezaposlenosti, odnosno u državi u kojoj nije bio osiguran za slučaj nezaposlenosti, može ostvariti novčanu naknadu prema odredbama ovoga Zakona, ako je doprinos za zapošljavanje plaćao Zavodu za vrijeme od najmanje 9 mjeseci u posljednjih 24 mjeseca prije prestanka zaposlenja u inozemstvu.

Članak 57.

U postupku utvrđivanja i ostvarivanja prava kao i utvrđivanje visine novčane naknade nezaposlenim osobama iz članka 56. ovoga Zakona, pored odredbi međunarodnog ugovora, primjenjuju se i odredbe ovoga Zakona.

VI. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI
Članak 58.

Prava za vrijeme nezaposlenosti nezaposlena osoba ostvaruje u Zavodu.

Članak 59.

(1) Postupak za ostvarivanje prava utvrđenih ovim Zakonom pokreće se na zahtjev nezaposlene osobe.
(2) U postupku rješavanja o pravima nezaposlenih osoba za vrijeme nezaposlenosti primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
(3) O žalbi protiv prvostupanjskog rješenja odlučuje nadležno tijelo Zavoda određeno Statutom Zavoda.
(4) Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 60.

Nezaposlena osoba koja ostvaruje prava utvrđena ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona dužna je u roku od 15 dana prijaviti Zavodu svaku okolnost koja utječe na promjenu ili prestanak prava.

Članak 61.

(1) Nezaposlena osoba kojoj je na teret Zavoda izvršena isplata ili je ostvarila neka primanja na koja nije imala pravo, dužna je vratiti primljene iznose, odnosno nadoknaditi učinjene izdatke:
1) ako je na osnovi netočnih podataka za koje je znala ili morala znati da su netočni, ili na drugi protupravan način ostvarila pravo, ili ga je ostvarila u obujmu većem nego što joj pripada,
2) ako je ostvarila novčanu isplatu ili drugo davanje zbog toga što nije prijavila nastale promjene, odnosno okolnosti koje utječu na prestanak prava ili obujam njegovog korištenja, a znala je ili je morala znati za nastale promjene ili okolnosti.
(2) Ako je na osnovi pravomoćne sudske odluke ili odluke poslodavca radnik vraćen na rad i počeo raditi te su mu uspostavljena prava po osnovi rada za razdoblje u kojem je bio nezaposlen, radnik je dužan vratiti Zavodu iznose isplaćene novčane naknade.
(3) U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka Zavod ima pravo na povrat uplaćenog doprinosa za mirovinsko osiguranje.

VII. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Članak 62.

Hrvatski zavod za zapošljavanje je javna ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske na koju se primjenjuju propisi o ustanovama, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Članak 63.

Zavod obavlja sljedeće poslove:
1) prati, analizira i istražuje gospodarska, socijalna i druga kretanja, zaposlenost, zapošljavanje i nezaposlenost te njihove međusobne utjecaje na temelju čega predlaže mjere za unapređenje zapošljavanja,
2) vodi evidencije o nezaposlenima i drugim osobama, posreduje pri zapošljavanju između poslodavaca i osoba koje traže zaposlenje, prati potrebe za radnicima, njihovo zapošljavanje te u tom smislu surađuje s poslodavcima,
3) u suradnji s poslodavcima, obrazovnim ustanovama i drugim pravnim osobama organizira i provodi programe profesionalnog usmjeravanja, obrazovanja te druge oblike aktivne politike zapošljavanja,
4) surađuje s obrazovnim ustanovama radi usklađivanja obrazovnih programa s potrebama za radnicima i provođenja profesionalnog usmjeravanja,
5) provodi međunarodne ugovore o zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti,
6) obavlja poslove zapošljavanja hrvatskih državljana u inozemstvu i ostvarivanja njihovih prava,
7) rješava o pravima nezaposlenih osoba i obavlja isplatu naknada na temelju donesenih rješenja,
8) usmjerava i upravlja sredstvima ostvarenim po osnovi doprinosa za zapošljavanje i drugim sredstvima osiguranim za namjene utvrđene ovim Zakonom,
9) podnosi jednom godišnje Vladi Republike Hrvatske i Gospodarsko-socijalnom vijeću izvješće o radu Zavoda i to do 30. travnja za proteklu godinu,
10) obavlja druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i aktima Zavoda.

Članak 64.

(1) Sjedište Zavoda je u Zagrebu.
(2) Radi obavljanja stručnih, administrativnih i drugih poslova Zavod osniva jedinstvenu stručnu službu.
(3) Stručna služba Zavoda ustrojava se tako da osigura nesmetano, svrhovito i uspješno obavljanje djelatnosti Zavoda kao i dostupno ostvarivanje prava nezaposlenih osoba utvrđenih ovim Zakonom.

Članak 65.

(1) Statut Zavoda donosi Upravno vijeće Zavoda, a potvrđuje Vlada Republike Hrvatske.
(2) Statutom se osobito uređuje: ustrojstvo Zavoda, prava, obveze i odgovornosti tijela koja upravljaju Zavodom; javnost rada Zavoda i njegovih tijela; obavljanje stručno-administrativnih, pravnih i drugih poslova i druga pitanja od važnosti za rad Zavoda.

Članak 66.

(1) Zavodom upravlja Upravno vijeće.
(2) Upravno vijeće čini 11 članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske i to:
1) 3 člana na prijedlog ministra nadležnog za rad,
2) 6 članova od kojih 3 predstavnika sindikata i 3 predstavnika poslodavaca na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća ili na prijedlog reprezentativnih udruga poslodavaca i sindikata ako Gospodarsko-socijalno vijeće nije osnovano,
3) 1 član na prijedlog radnika Zavoda izabranog sukladno propisima o radu,
4) 1 član na prijedlog udruga nezaposlenih.
(3) Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi Upravnog vijeća od članova iz stavka 2. točke 1. ovoga članka.
(4) Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.
(5) Predsjednik Upravnog vijeća može obustaviti od izvršenja odluke Upravnog vijeća koje imaju negativne posljedice na financijsko poslovanje Zavoda.
(6) Djelokrug rada, ovlaštenja i odgovornosti Upravnog vijeća utvrđuju se Statutom Zavoda.

Članak 67.

(1) Zavod ima ravnatelja.
(2) Ravnatelja Zavoda imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za rad, a na temelju provedenoga javnog natječaja.
(3) Djelokrug rada, ovlasti i odgovornosti ravnatelja Zavoda utvrđuju se Statutom.

Članak 68.

(1) Nadzor nad zakonitošću rada Zavoda obavlja ministarstvo nadležno za rad.
(2) Zavod je obvezan najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće o svom radu ministarstvu nadležnom za rad.

Članak 69.

(1) Nadzor nad zakonitošću obavljanja poslova u svezi sa zapošljavanjem pravnih i fizičkih osoba iz članka 3. stavka 2. i 4. ovoga Zakona obavlja Državni inspektorat.
(2) Državni inspektorat zabranit će privremeno, do otklanjanja utvrđenih nedostataka, odnosno nepravilnosti obavljanje poslova u svezi sa zapošljavanjem pravnim i fizičkim osobama koje te poslove obavljaju protivno odredbi članka 3. stavka 2., 3. i 5. i odredbi članka 4. i 5. ovoga Zakona.
(3) Žalba izjavljena protiv rješenja o privremenoj zabrani obavljanja poslova u svezi sa zapošljavanjem, donesenim zbog obavljanja tih poslova protivno članku 3. stavku 2., 3., 4. i 5., te članku 5. stavku 1. ovoga Zakona ne odgađa izvršenje rješenja.

VIII. IZVORI SREDSTAVA ZA DJELATNOSTI ZAPOŠLJAVANJA
Članak 70.

(1) Izvori sredstava za djelatnosti zapošljavanja su:
1) doprinos poslodavca,
2) doprinos radnika zaposlenog u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu države, međunarodnoj organizaciji ili predstavništvu koje na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet,
3) doprinos radnika u osobnoj službi kod stranih državljana,
4) doprinos radnika zaposlenih u inozemstvu,
5) drugi izvori.
(2) Doprinosi iz stavka 1. ovoga članka, obveznici doprinosa, obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa, osnovice i stope za obračun, način obračuna i rokovi plaćanja, te druga pitanja u vezi s plaćanjem doprinosa za zapošljavanje uređuju se posebnim zakonom.
(3) Osnovicu i stopu doprinosa kao i način obračuna i plaćanja doprinosa za radnike iz članka 56. stavka 2. ovoga Zakona utvrđuje Upravno vijeće.

Članak 71.

(1) Rashodi djelatnosti zapošljavanja su:
1) novčana naknada i druga prava za vrijeme nezaposlenosti,
2) troškovi pripreme za zapošljavanje i posredovanja pri zapošljavanju,
3) troškovi provedbe aktivne politike u zapošljavanju,
4) troškovi provedbe djelatnosti zapošljavanja i troškovi tijela upravljanja Zavodom,
5) drugi troškovi.
(2) Rashodi za djelatnost zapošljavanja u jednoj kalendarskoj godini pokrivaju se prihodima u istoj kalendarskoj godini.

IX. KAZNENE ODREDBE
Članak 72.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 20.000, 00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja:
1) obavlja poslove posredovanja bez dozvole,
2) ne obavlja poslove posredovanja sukladno odredbi članka 3. stavka 3. ovoga Zakona,
3) ne ispunjava propisane kadrovske, organizacijske, prostorne, tehničke i druge uvjete za obavljanje poslova posredovanja,
4) obavlja poslove posredovanja uz naplatu naknade od tražitelja zaposlenja.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 40.000,00 kuna do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba.
(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 do 10.000,00 kuna.
(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinjen drugi put udvostručuju se najniži i najviši iznosi novčanih kazni propisanih stavkom 1. i 2. ovoga članka, s tim da tako izrečena novčana kazna ne može biti viša od najviše novčane kazne propisane posebnim propisom.

Članak 73.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac koji nije Zavodu prijavio potrebu za radnikom prema odredbi članka 32. stavka 2. ovoga Zakona.
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba poslodavca novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 8.000,00 kuna.
(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinjen drugi put udvostručuju se najniži i najviši iznosi novčanih kazni propisanih stavkom 1. i 2. ovoga članka.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 74.

Korisnicima prava za vrijeme nezaposlenosti koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ta prava ostvarili prema propisima o zapošljavanju koji su se primjenjivali do toga dana, osiguravaju se ta prava i nakon toga dana u istom opsegu do njihovog prestanka.

Članak 75.

(1) Zahtjevi za ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti podneseni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema propisima koji su se primjenjivali do toga dana, ako ovim Zakonom određeno pravo nije uređeno na povoljniji način.
(2) Žalbeni postupci koji nisu pravomoćno dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 76.

Korisnici sredstava solidarnosti za poticanje zapošljavanja kojima su sredstva odobrena kao povratna prema Zakonu o formiranju i korištenju sredstava solidarnosti za poticanje zapošljavanja (»Narodne novine«, br. 33/89., 42/90. i 14/91.), Odluci o odobravanju sredstava za poticanje zapošljavanja (»Narodne novine«, br. 90/96.) i Odluci o uvjetima i načinu korištenja kredita za poticanje zapošljavanja (»Narodne novine«, br. 162/98.) dužni su vratiti ta sredstva Zavodu u skladu sa zaključenim ugovorima.

Članak 77.

(1) Provedbeni propisi doneseni na temelju Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 32/02., 86/02., 114/03. i 151/03.) ostaju na snazi do stupanja na snagu provedbenih propisa koji će biti doneseni na temelju ovlasti iz ovoga Zakona, ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.
(2) Provedbene propise iz članka 5. stavka 2., članka 11. stavka 3. i članka 17. stavka 5. donosi ministar nadležan za rad u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(3) Provedbene propise iz članka 20., članka 45. stavka 6., članka 55. stavka 2. i 70. stavka 3. donosi Upravno vijeće Zavoda u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 78.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 32/02., 86/02., 114/03. i 151/03.).

Članak 79.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu od 1. siječnja 2009., osim članka 8. koji stupa na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 100-01/08-01/01
Zagreb, 2. srpnja 2008.
HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.