Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara

NN 80/2008 (11.7.2008.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara

HRVATSKI SABOR

2605

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBNOVI I RAZVOJU GRADA VUKOVARA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. srpnja 2008. godine.
Klasa: 011-01/08-01/74
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 4. srpnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBNOVI I RAZVOJU GRADA VUKOVARA

Članak 1.

U Zakonu o obnovi i razvoju Grada Vukovara (»Narodne novine«, br. 44/01. i 90/05.) u članku 5. riječi: »Ministarstvo za javne radove obnovu i graditeljstvo« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva«.

Članak 2.

U članku 15. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:
»Upravni odbor ima pet članova:
– ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva,
– župan Vukovarsko-srijemske županije,
– gradonačelnik Grada Vukovara,
– 2 člana koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva.
Ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva je predsjednik Upravnog odbora.«

Članak 3.

U članku 18. stavak 3. mijenja se i glasi:
»Predsjednika Fonda i zamjenika predsjednika imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva.«

Članak 4.

Članak 21. briše se.

Članak 5.

U članku 25. stavku 2. riječi: »Ministarstvo za obrt, srednje i malo poduzetništvo« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva«.

Članak 6.

U članku 26. riječi: »Ministarstvo znanosti i tehnologije« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa«.

Članak 7.

U članku 30. riječi: »Ministarstvo gospodarstva« zamjenjuje se riječima: »Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva«.

Članak 8.

Članak 30. a mijenja se i glasi:
»Obveznici poreza na dobit koji obavljaju djelatnost poljoprivrede i ribarstva na području Grada Vukovara i zapošljavaju više od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% zaposlenika ima prebivalište i boravište na području Grada Vukovara ili brdsko-planinskom području ili području posebne državne skrbi, oslobođeni su od plaćanja poreza na dobit do dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.
Smatra se da obveznik poreza iz stavka 1. ovoga članka zapošljava na neodređeno vrijeme zaposlenika ako je zaposlenik proveo u radnom odnosu kod poreznog obveznika i imao prebivalište i boravio na području Grada Vukovara ili brdsko-planinskom području ili području posebne državne skrbi najmanje devet mjeseci u poreznom razdoblju.«

Članak 9.

Iza članka 30.a dodaje se članak 30.b koji glasi:
»Članak 30.b
Obveznici poreza na dobit koji obavljaju djelatnost na području Grada Vukovara, osim djelatnosti poljoprivrede i ribarstva, i zapošljavaju više od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% zaposlenika ima prebivalište i boravište na području Grada Vukovara ili brdsko-planinskom području ili području posebne državne skrbi, plaćaju porez na dobit kako slijedi:
– ne plaćaju porez na dobit, u razdoblju 2008.-2010. godine,
– plaćaju 25% od propisane stope poreza u razdoblju 2011.-2013. godine,
– plaćaju 75% od propisane stope poreza u razdoblju 2014.-2016. godine.
Iznos oslobađanja od plaćanja poreza na dobit za navedena vremenska razdoblja iz stavka 1. ovoga članka, utvrđuje se sukladno uvjetima i kriterijima utvrđenim Odlukom o objavi pravila o potporama male vrijednosti.
Od 2017. godine obveznici poreza na dobit iz stavka 1. ovoga članka plaćat će porez na dobit u visini propisane važeće porezne stope.
Smatra se da obveznik poreza iz stavka 1. ovoga članka zapošljava na neodređeno vrijeme zaposlenika ako je zaposlenik proveo u radnom odnosu kod poreznog obveznika i imao prebivalište i boravio na području Grada Vukovara ili brdsko-planinskom području ili području posebne državne skrbi najmanje devet mjeseci u poreznom razdoblju.
Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar nadležan za regionalni razvoj uz suglasnost ministra financija.«

Članak 10.

Na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju prestaje važiti odredba članka 22. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 11.

Pravilnik iz članka 9. ovoga Zakona donijet će ministar nadležan za regionalni razvoj, najkasnije u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 304-03/08-01/01
Zagreb, 2. srpnja 2008.
HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.