Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne

NN 81/2008 (14.7.2008.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2650

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o ljekarništvu (»Narodne novine«, br. 121/03 i 35/08) ministar zdravstva i socijalne skrbi po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatske ljekarničke komore donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA ODREĐIVANJE PODRUČJA NA KOJEM ĆE SE OSNIVATI LJEKARNE

Članak 1.
U Pravilniku o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne (»Narodne novine«, br. 26/07 i 118/07) članak 6. mijenja se i glasi:
»Iznimno od odredbi članka 2. ovoga Pravilnika, ljekarna ili podružnica ljekarničke ustanove može se osnovati na području za koje nisu ispunjeni uvjeti iz toga članka ovoga Pravilnika:
1. ako je međusobna udaljenost zračnom linijom do najbliže ljekarne u općinama, gradovima, odnosno gradskoj četvrti Grada Zagreba veća od 3 kilometra,
2. ako se ljekarna ili podružnica ljekarničke ustanove osniva u građevini organiziranoj u složenoj građevini s više od 500 stanova ili više od 1000 stanovnika prema pisanoj izjavi investitora ili vlasnika sukladno detaljnom planu uređenja prostora te ako je ispunjen uvjet međusobne udaljenosti zračnom linijom do najbliže postojeće ljekarne od najmanje 500 metara,
3. ako se ljekarna ili podružnica ljekarničke ustanove osniva u turističkom naselju u kojem se obavlja turistička djelatnost i u kojem postoji mogućnost smještaja od najmanje 1000 gostiju istodobno te ako je ispunjen uvjet međusobne udaljenosti zračnom linijom do najbliže ljekarne od najmanje 1000 metara,
4. ako se u društveno poticajnoj stanogradnji u pravilu, u višestambenim zgradama i zgradama u nizu s više od 500 stanova ili s više od 1000 stanovnika prema pisanoj izjavi vlasnika ili investitora (Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama) sukladno detaljnom planu uređenja prostora i na temelju Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji osniva prva ljekarna ili podružnica ljekarničke ustanove.
Druga ljekarna na području utvrđenom u stavku 1. točki 4. ovog članka može se osnovati sukladno članku 2. ovog Pravilnika.«
Članak 2.
U članku 7. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»Iznimno od stavka 1. ovoga članka ljekarna, odnosno podružnica ljekarničke ustanove može se preseliti bez obzira što ne ispunjava uvjete udaljenosti utvrđene u članku 5. ovoga Pravilnika, ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:
– preseljenjem na novu lokaciju postojeća udaljenost između ljekarni može se mijenjati
za najviše 10% postojeće zračne udaljenosti između ljekarni,
– ljekarna, odnosno podružnica ljekarničke ustanove seli iz zakupljenog u vlastiti prostor.
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.
Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 4. mijenja se i glasi:
»Ljekarna, odnosno podružnica ljekarničke ustanove osnovana sukladno odredbi članka 6. točke 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika ne može nastaviti rad na drugoj lokaciji.«
Članak 3.
Postupci pri Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi koji su u tijeku u vrijeme stupanja na snagu ovoga Pravilnika nastavit će se sukladno odredbama ovoga Pravilnika.
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/08-01/36
Urbroj: 534-07-08-5
Zagreb, 3. srpnja 2008.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.