Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu

NN 81/2008 (14.7.2008.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2653

Na temelju članka 104. stavka 1. točka 3. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04, 111/06, 60/08), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, uz suglasnost ministra gospodarstva, rada i poduzetništva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU

Članak 1.
U Pravilniku o ambalaži i ambalažnom otpadu (»Narodne novine«, broj 97/05, 115/05) u članku 2. podstavak 18. mijenja se i glasi:
»Osoba ovlaštena za skupljanje neopasnog i/ili komunalnog otpada« (u daljnjem tekstu: Ovlašteni skupljač) je pravna ili fizička osoba-obrtnik koja sukladno Zakonu o otpadu ima dozvolu za skupljanje neopasnog i/ili komunalnog otpada i ovlaštenik je koncesije za skupljanje ambalažnog otpada.«
Iza podstavka 24. dodaju se podstavci 25., 26. i 27.:
»Energetska oporaba« je upotreba gorivog ambalažnog otpada u svrhu stvaranja energije kroz neposredno spaljivanje sa ili bez drugog otpada, ali s iskorištenjem topline.
»Organsko recikliranje« su aerobni (kompostiranje) ili anaerobni (biometanizacija) postupci obrade biorazgradivih dijelova ambalažnog otpada, pod kontroliranim uvjetima i korištenjem mikroorganizama, tako da nastaju stabilizirani organski ostaci ili metan.
»Centar za gospodarenje ambalažnim otpadom« (u daljnjem tekstu: Centar) je pravna ili fizička osoba-obrtnik ovlaštena za skupljanje neopasnog i/ili komunalnog otpada, kojoj je dodijeljena koncesija za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada, a ima odgovarajući skladišni prostor i uređaje (strojeve i opremu za vaganje, brojenje, prešanje i baliranje ambalažnog otpada) i odgovarajući ugovor s Fondom.«
Članak 2.
U članku 4. stavku 1. riječ »primarne« briše se.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»Proizvođač je dužan osigurati na vlastiti trošak obilježavanje ambalaže propisanim oznakama za proizvode koje je stavio na tržište na području Republike Hrvatske.«
Članak 3.
Članak 6. mijenja se i glasi:
»(1) Proizvođač je dužan voditi očevidnik o vrsti i količini ambalaže koju je stavio na tržište u pisanom i elektronskom obliku na obrascima OONZ i OONZPPN koji su prilog ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.
(2) Godišnje izvješće s podacima iz očevidnika na obrascima iz stavka 1. ovog članka proizvođač je dužan najkasnije do 1. ožujka tekuće godine dostaviti Fondu, te na isti način tromjesečna izvješća do 10. u tekućem mjesecu za prethodno tromjesečje.
(3) Fond prikupljene podatke o proizvedenoj, uvezenoj i izvezenoj količini ambalaže te podatke o skupljenoj, obrađenoj i izvezenoj količini ambalažnog otpada dostavlja Agenciji za zaštitu okoliša jednom godišnje, najkasnije do 1. svibnja za prethodnu godinu na obrascima KPPSTA i KSOIAO koji su prilog ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.»
Članak 4.
U članku 7. stavak 3. briše se.
Članak 5.
U članku 13. stavku 2. iza retka 7. dodaje se novi redak 8. koji glasi:
Plastične vrećice 1500,00 kn/t
Redak 8. i 9. postaju redak 9. i 10.
Članak 6.
Članak 15. mijenja se i glasi:
»(1) Poticajna naknada plaća se po jedinici prodajne ambalaže na evidentiranu ambalažu stavljenu na tržište prema vrsti i veličini ambalaže za sve vrste pića.
(2) Poticajna naknada plaća se do ostvarenja godišnjeg Nacionalnog cilja udjela povratne ambalaže za određeni proizvod u pojedinoj godini utvrđenoj člankom 26. stavkom 5. Pravilnika i to:
 

Materijal

 

Volumen (litara)

 

Poticajna naknada do
31. 12. 2008.

 

Poticajna naknada od
1. 1. 2009.

 

kn/jedinici prodajne ambalaže

 

kn/jedinici prodajne ambalaže

 

PET,

Višeslojni (kompozitni),

Ostali polimerni materijali, Staklo

do 0,25

 

0,09

 

0,12

 

0,26 – 0,50

 

0,15

 

0,20

 

0,51 – 1,5

 

0,21

 

0,28

 

više od 1,5

 

0,30

 

0,40

 

Al-Fe lim.

 

 

0,30

 

0,40

 

 

(3) Proizvođač koji je u prethodnoj godini ostvario Nacionalni cilj iz članka 26. stavka 5. Pravilnika, za određenu vrstu proizvoda, nije obavezan plaćati poticajnu naknadu za tu vrstu proizvoda u tekućoj kalendarskoj godini.
(4) Proizvođač koji u tekućoj kalendarskoj godini ostvaruje propisani Nacionalni cilj udjela povratne ambalaže za jednu vrstu proizvoda koja je zastupljena u proizvodnom odnosno uvoznom asortimanu pića od minimalno 70%, računajući ukupni zbroj jedinica ambalaže svih proizvoda stavljenih na tržište, smatra se da ostvaruje Nacionalni cilj za sve vrste proizvoda.«
Članak 7.
U članku 19. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Ovlašteni skupljač dužan je s Fondom zaključiti ugovor o obavljanju poslova skupljanja, privremenog skladištenja i prijevoza ambalažnog otpada do centra odnosno do ovlaštene osobe za zbrinjavanje i oporabu. Ugovorom se pobliže uređuju pitanja koja se odnose na dostavu Izvješća o skupljenim i predanim vrstama i količinama ambalažnog otpada, visine naknade za pokriće troškova obavljenih poslova te ostala pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom.«
Stavak 6. mijenja se i glasi:
»(6) Za skupljeni ambalažni otpad ovlašteni skupljač ima pravo na naknadu troškova sukladno članku 9. stavcima 7., 9. i 10. ovoga Pravilnika.«
Članak 8.
Iza članka 19. dodaje se članak 19. a koji glasi:
Članak 19. a
»(1) U centru se obavljaju poslovi preuzimanja, vaganja, brojenja, evidentiranja, vođenja baze podataka, skladištenja, prešanja i baliranja ambalažnog otpada za koje se isplaćuje povratna naknada te otpremanja ovlaštenoj osobi za zbrinjavanje i oporabu radi utvrđivanja nadzora količine i kvalitete ukupno zaprimljene otpadne ambalaže.
(2) Mreža centara utvrđuje se odlukom Fonda uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva. Udaljenost između dva centra može iznositi najviše 150 kilometara.
(3) Na temelju odluke iz stavka 2. ovoga članka Fond sa svakim centrom zaključuje ugovor o obavljanju poslova preuzimanja otpadne ambalaže za koje se isplaćuje povratna naknada na vrijeme koliko traje ugovor o koncesiji za skupljanje ambalažnog otpada. Ugovorom se pobliže uređuju pitanja u vezi kontrole, količine i kvalitete prikupljenog ambalažnog otpada te ostala pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom.
(4) Centar ima pravo na naknadu troškova sukladno članku 9. stavcima 8. i 9. ovoga Pravilnika.«
Članak 9.
U članku 25. stavci 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. mijenjaju se i glase:
»(2) Fond vodi evidenciju o prodavateljima, ovlaštenim skupljačima, ovlaštenim osobama za oporabu i zbrinjavanje ambalažnog otpada, skladištima za privremeno skladištenje staklenog ambalažnog otpada i centrima.
(3) Fond isplaćuje naknade prodavateljima za pokriće poslova skupljanja ambalaže za pića, mlijeko i ostale tekuće mliječne proizvode (PET, staklene boce za jednokratnu upotrebu i Al-Fe limenke) u iznosu od 0,15 kn po jedinici prikupljene ambalaže (boce) na prodajnim mjestima, a koje su predane ovlaštenim skupljačima.
(4) Pravo na naknadu iz stavka 3. ovog članka ima prodavatelj koji ne obračunava svoju maržu na iznose naknada.
(5) Potrošač ima pravo na naknadu u iznosu 0,5 kn za svaku bocu vraćenu prodavatelju za koju je prema članku 14. stavku 2. Pravilnika proizvođač obvezan platiti 0,5 kn/boci na ime povratne naknade. Prodavatelj je dužan od potrošača preuzeti do 80 boca dnevno.
(6) Fond nadoknađuje prodavateljima sredstva isplaćena potrošačima na prodajnom mjestu kao naknadu za vraćeni ambalažni otpad od ambalaže za pića, mlijeka i ostalih tekućih mliječnih proizvoda (PET boce, staklene boce za jednokratnu upotrebu i Al-Fe limenke) u iznosu od 0,5 kn po jedinici prodajne ambalaže.
(7) Ovlašteni skupljač ima pravo na naknadu od Fonda za pokriće troškova skupljanja otpadne ambalaže za koje se isplaćuje povratna naknada od prodavatelja, troškove vaganja kod preuzimanja ambalažnog otpada u trgovinama te prijevoza pri skupljanju ambalažnog otpada do 1.150,00 kn/t, ovisno vrsti ambalaže, sadržaju i opsegu poslova, u skladu s odlukom Fonda.
(8) Centar ima pravo na naknadu od Fonda za pokriće troškova obavljenih poslova iz članka 8. stavka 1. ovog Pravilnika u iznosu do 1.550,00 kn/t, ovisno vrsti ambalaže, sadržaju i opsegu poslova, u skladu s odlukom Fonda.
Ako centar na zahtjev Fonda, a uz prethodno pribavljenu suglasnost ministarstva, obavlja i druge poslove, ima pravo na naknadu za pokriće dodatnih troškova prema posebnoj odluci Fonda.«
Iz stavka 8. dodaje se novi stavak 9. koji glasi:
(9) Ovlašteni skupljač ima pravo na naknadu od Fonda za skupljanje ostale otpadne ambalaže koja nije obuhvaćena sustavom povratne naknade iz članka 14. stavka 2. Pravilnika (ambalaža za pića te mlijeko i ostale tekuće mliječne proizvode volumena manjeg od 0,2 l te za ambalažu ostalih proizvoda) u iznosima kako slijedi:
– 400 kn/t za višeslojnu (kompozitnu) ambalažu s pretežno papir – kartonskom komponentom,
– 550 kn/t za ambalažu od ostalih polimernih materijala,
– 300 kn/t za Al i Fe ambalažu,
– 270 kn/t za papirnu i kartonsku ambalažu,
– 225 kn/t za drvenu, tekstilnu i staklenu ambalažu
i to za evidentirane količine dostavljene ovlaštenoj osobi za zbrinjavanje i oporabu.«
Članak10.
U članku 26. stavak 5. mijenja se i glasi:
»(5) Nacionalni ciljevi udjela povratne ambalaže po proizvodima su:
 

Vrsta proizvoda

 

Godišnji ciljevi

udjela povratne ambalaže u %

2008.

 

od 2009. – 2013.

 

Vino

 

15

 

25

 

Ostala alkoholna pića

 

15

 

25

 

Pivo

 

70

 

75

 

Sokovi i ostala pića

 

15

 

25

 

Voda mineralna, izvorska i stolna

 

15

 

25

 

 

Udjel povratne ambalaže je odnos jedinične ambalaže određene vrste proizvoda stavljene na tržište u povratnoj ambalaži u odnosu na ukupnu količinu jedinične ambalaže (boce) stavljene na tržište, izraženo u postocima.«
Članak 11.
Članak 27. mijenja se i glasi:
»(1) Do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji utvrđuju se okvirni ciljevi kako slijedi:
a) oporabiti materijalno ili energetski od 60% mase ambalažnog otpada;
b) reciklirati između 55% i 80% mase skupljenog ambalažnog otpada;
c) razina recikliranih materijala sadržanih u ambalažnom otpadu po vrsti i to:
– 60% mase za staklo;
– 60% mase za papir i karton;
– 50% mase za metale;
– 22,5% mase za plastiku, računajući isključivo materijal koji je recikliran natrag u plastiku;
– 15% mase za drvo.«
Članak 12.
U cijelom tekstu Pravilnika riječi »pića i napitci« zamjenjuju se riječju »pića.«
U cijelom tekstu Pravilnika riječi »mliječni napitci« zamjenjuju se riječima »mlijeko i ostali tekući mliječni proizvodi.«
U cijelom tekstu Pravilnika riječi »Osobe ovlaštene za skupljanje neopasnog i komunalnog otpada zamjenjuju se riječima »Ovlašteni skupljač.«
U cijelom tekstu Pravilnika iza riječi »višeslojna« dodaje se riječ »(kompozitna).»
Članak 13.
Poticajna naknada za razdoblje od 1. 1. 2008. godine do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika za proizvođače koji su ostvarili Nacionalni cilj sukladno odredbi članka 26. stavka 5. Pravilnika obračunat će se prema kriterijima iz članka 6. stavka 4. ovog Pravilnika, a za proizvođače koji nisu ostvarili Nacionalni i cilj prema kriterijima utvrđenim člankom 6. stavkom 2. ovog Pravilnika ukoliko je to za obveznika plaćanja povoljnije.
Članak 14.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim Novinama«.
Klasa: 351-01/08-04/37
Urbroj: 531-08-3-08-1
Zagreb, 27. lipnja 2008.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.

PRILOG

OČEVIDNIK OBRAČUNA NAKNADE ZBRINJAVANJA (OONZ)

Podaci i o proizvođaču/uvozniku

 

Zaokružiti:

 

A) Proizvodnja u RH

 

B) Uvoz u RH

 

Razdoblje

 

Proizvođač

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel

 

 

 

 

 

 

 

 

MB

 

 

 

 

 

 

 

 

Županija

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaci o vrsti i količini ambalaže stavljene na tržište RH radi naplate naknade zbrinjavanja

 

 

 

Ukupna jednokratna ambalaža stavljena na tržište uključujući i novonabavljenu povratnu ambalažu umanjenu za količinu predanu obrađivaču)

 

 

Vrsta ambalažnog materijala

 

Ukupno kg

 

Naknada (kn/t)

 

Sveukupno kn

 

PET

 

 

410,00

 

 

 

 

AL-limenke

 

 

410,00

 

 

 

 

FE-limenke

 

 

225,00

 

 

 

 

papir/karton

 

 

375,00

 

 

 

 

višeslojna (kompozitna) amb. za ostale namjene

 

 

750,00

 

 

 

 

drvo

 

 

150,00

 

 

 

 

tekstil

 

 

150,00

 

 

 

 

plastične vrećice

 

 

1.500,00

 

 

ostali polimerni materijali

 

 

750,00

 

 

 

staklo

 

 

150,00

 

 

 

 

Mjesto: Potpis odgovorne osobe
Datum: MP

OČEVIDNIK ZA OBRAČUN NAKNADE ZBRINJAVANJA, POVRATNE I POTICAJNE NAKNADE (OONZPPN)

I. PODACI O PROIZVOĐAČU/UVOZNIKU PIĆA

 

Zaokružiti:

A) Proizvodnja u RH

B) Uvoz u RH

RAZDOBLJE:

 

Proizvođač

 

 

 

Adresa

 

 

 

Kontakt

 

 

 

Tel.

 

 

 

MB

 

 

 

Županija

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PODACI O VRSTI I KOLIČINI AMBALAŽE STAVLJENE NA TRŽIŠTE RH RADI NAPLATE NAKNADE ZBRINJAVANJA

 

 

 

Ukupna jednokratna ambalaža stavljena na tržište uključujući i novonabavljenu povratnu ambalažu umanjenu za količinu predanu obrađivaču)

 

Količina ambalaže za sva pića te mlijeko i ost. tekuće mliječne proizvode za jednokratnu upotrebu

 

 

 

Vrsta ambalažnog materijala

 

UKUPNO (kg)

 

Naknada (kn/t)

 

UKUPNO (kom)

 

Naknada (kn/kom)

 

Ukupno kn

 

PET

 

 

 

410,00

 

 

 

0,10

 

 

 

AL-LIMENKE

 

 

 

410,00

 

 

 

0,10

 

 

 

FE-LIMENKE

 

 

 

225,00

 

 

 

0,10

 

 

 

PAPIR/KARTON

 

 

 

375,00

 

 

 

 

 

VIŠESLOJNA (KOMPOZITNA) AMB. ZA PIĆA

 

 

 

410,00

 

 

 

0,10

 

 

 

VIŠESLOJNA (KOMPOZITNA) AMB. ZA OSTALE NAMJENE

 

 

 

750,00

 

 

 

 

DRVO

 

 

 

150,00

 

 

 

TEKSTIL

 

 

 

150,00

 

 

 

PLASTIČNE VREĆICE

 

 

1.500,00

 

 

OSTALI POLIMERNI MATERIJALI

 

 

 

750,00

 

 

 

STAKLO

 

 

 

150,00

 

 

 

0,10

 

 

 

UKUPNO II.

 

 

 

III. PODACI O VRSTI I KOLIČINI AMBALAŽE ZA SVA PIĆA TE MLIJEKO I OSTALE TEKUĆE MLIJEČNE PROIZVODE S JEDNOKRATNOM UPOTREBOM STAVLJENE NA TRŽIŠTE RH RADI NAPLATE POVRATNE NAKNADE, ZAPREMINE VEĆE OD 0,2 L

 

Vrsta ambalažnog materijala

 

Količina (kom)

 

Naknada (kn/kom)

 

Ukupno (kn)

 

STAKLO

 

 

 

0,5

 

 

 

PET

 

 

 

0,5

 

 

 

AL-LIMENKE

 

 

 

0,5

 

 

 

FE-LIMENKE

 

 

 

0,5

 

 

 

UKUPNO III

 

 

 

IV. PODACI O VRSTI I KOLIČINI (kom) AMBALAŽE ZA PIĆA STAVLJENE NA TRŽIŠTE RH RADI NAPLATE POTICAJNE NAKNADE    

 

Vrsta ambalažnog materijala

 

do 0,25 l (kom)

 

0,26 – 0,5 l (kom)

 

0,51 - 1,50 l (kom)

 

više od 1,5 l (kom)

 

Ukupno (kn)

 

VINO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Višeslojna (kompozitna) amb. s pretežno papir-kartonskom komp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali polimerni materijali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staklo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al-limenke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fe-limenke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTALA ALKOHOLNA PIĆA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Višeslojna (kompozitna) amb. s pretežno papir-kartonskom komp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali polimerni materijali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staklo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al-limenke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fe-limenke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Višeslojna (kompozitna) amb. s pretežno papir-kartonskom komp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali polimerni materijali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staklo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al-limenke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fe-limenke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOKOVI I OSTALA PIĆA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Višeslojna (kompozitna) amb. s pretežno papir-kartonskom komp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali polimerni materijali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staklo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al-limenke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fe-limenke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VODA IZVORSKA I STOLNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Višeslojna (kompozitna) amb. s pretežno papir-kartonskom komp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali polimerni materijali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staklo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al-limenke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fe-limenke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO IV.

 

 

 

SVEUKUPNO (II. + III. + IV.)

 

 

 

 

Nacionalni ciljevi udjela povratne ambalaže po vrsti proizvoda ostvareni u prethodnoj godini:
 

VRSTA PROIZVODA

 

JEDNOKRATNA
AMBALAŽA

 

POVRATNA

AMBALAŽA

UKUPNA

AMBALAŽA

OSTVARENI POSTOTAK UDJELA POVRATNE AMB. U PRETHODNOJ GODINI %

 

 

 

kom.

 

kom.

 

kom.

 

VINO

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTALA ALKOHOLNA PIĆA

 

 

 

 

 

PIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

SOKOVI I OSTALA PIĆA

 

 

 

 

 

 

 

 

VODA MINERALNA, IZVORSKA I STOLNA

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjesto:

 

 

 

 

Potpis odgovorne osobe

 

Datum:

 

 

 

 

MP

 

           

 

Mjesto: Potpis odgovorne osobe
Datum: MP

Količina potrošene primarne, sekundarne i tercijarne ambalaže (KPPSTA)
Izvješće za ________-god.

OBRAZAC I.

Vrsta ambalaže

 

Proizvedena

(t)

– Izvezena

(t)

+ Uvezena

(t)

= Ukupno

(t)

Ponovno upotrijebljena (povratna)

(t)                 %

1. staklo

 

 

 

 

 

 

 

2. polimerni materijali (plastika)

 

 

 

 

 

 

 

3. papir/karton

i višeslojna (kompozitna) ambalaža s pretežno papirnom komponentom

 

 

 

 

 

 

4. metal

 

 

 

 

 

 

 

5. drvo

 

 

 

 

 

 

 

6. ostali ambalažni materijali

 

 

 

 

 

 

 

ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

Količina skupljenog, obrađenog i izvezenog ambalažnog otpada (KSOIAO)
Izvješće za ________-god.

OBRAZAC II.

V

Vrsta ambalažnog otpada

 

Skupljena ukupna količina (t)

 

Količina predana na obradu (t)

 

Količina izvezena

iz RH

(t)

Iz komunalnog otpada (t)

 

Ostalo

(t)

Količina za recikliranje

(t)

Količina za ostale načine oporabe

(t)

1. staklo

 

 

 

 

 

 

2. polimerni materijali (plastika)

 

 

 

 

 

 

3. papir/karton

i višeslojna (kompozitna) ambalaža s pretežno papirnom komponentom

 

 

 

 

 

4. metal

 

 

 

 

 

 

5. drvo

 

 

 

 

 

 

6. ostali ambalažni materijali

 

 

 

 

 

 

ukupno