Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu

NN 82/2008 (15.7.2008.), Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu

HRVATSKI SABOR

2656

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2008. GODINU

Proglašavam Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu, koje je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. srpnja 2008. godine.
Klasa: 011-01/08-01/86
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 11. srpnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

IZMJENE I DOPUNE

DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2008. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2008. godinu (»Narodne novine«, broj 28/08.) članak 1. mijenja se i glasi: »Državni proračun Republike Hrvatske za 2008. godinu (dalje u tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

 

 

Plan za 2008.

Povećanje/smanjenje

Novi plan za 2008.

PRIHODI POSLOVANJA

115.611.755.168

2.439.341.913

118.051.097.081

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

306.393.000

51.010.000

357.403.000 

RASHODI POSLOVANJA

114.691.034.220

2.635.489.078

117.326.523.298

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

3.757.358.652

130.556.413

3.887.915.065

RAZLIKA – VIŠAK/ MANJAK

-2.530.244.704

-275.693.578

-2.805.938.282

 

B. RAČUNA FINANCIRANJA

 

 

Plan za 2008.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan za 2008.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

11.820.084.547 

348.740.916

12.168.825.463

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

9.289.839.843

73.047.338

9.362.887.181

NETO FINANCIRANJE

2.530.244.704

275.693.578

2.805.938.282

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0


Članak 2.


U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2008., povećavaju se ili se smanjuju, kako slijedi:
 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

RAZRED

SKU­PINA

POD­SKU­PINA

ODJE-LJAK

NAZIV PRIHODA

PLAN ZA
2008.

POVEĆANJE/
SMANJENJE

NOVI PLAN ZA 2008. 

6

 

 

 

 

PRIHODI POSLOVANJA

 

115.611.755.168

 

2.439.341.913

 

118.051.097.081

 

 

61

 

 

 

Prihodi od poreza

 

66.066.601.468

 

1.559.726.691

 

67.626.328.159

 

 

 

611

 

 

Porez i prirez na dohodak

 

1.927.399.037

 

-53.603.304

 

1.873.795.733

 

 

 

 

6111

 

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada

 

2.244.468.979

 

283.567.710

 

2.528.036.689

 

 

 

 

6112

 

Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti

 

247.567.698

 

44.588.154

 

292.155.852

 

 

 

 

6113

 

Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava

 

57.886.157

 

17.451.748

 

75.337.905

 

 

 

 

6114

 

Porez i prirez na dohodak od kapitala

 

26.480.157

 

9.055.894

 

35.536.051

 

 

 

 

6115

 

Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi

 

230.989.868

 

80.340.633

 

311.330.501

 

 

 

 

6116

 

Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine

 

6.748.336

 

1.516.019

 

8.264.355

 

 

 

 

6117

 

Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi

 

-886.742.158

 

-490.123.462

 

-1.376.865.620

 

 

 

612

 

 

Porez na dobit

 

9.640.074.683

 

381.399.856

 

10.021.474.539

 

 

 

 

6121

 

Porez na dobit od poduzetnika

 

9.460.174.488

 

381.568.183

 

9.841.742.671

 

 

 

 

6122

 

Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge

 

137.556.036

 

5.047.471

 

142.603.507

 

 

 

 

6123

 

Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti

 

42.344.159

 

-5.215.798

 

37.128.361

 

 

 

613

 

 

Porezi na imovinu

 

633.400.016

 

-11.999.727

 

621.400.289

 

 

 

 

6134

 

Povremeni porezi na imovinu

 

633.400.016

 

-11.999.727

 

621.400.289

 

 

 

614

 

 

Porezi na robu i usluge

 

52.175.925.404

 

1.114.838.738

 

53.290.764.142

 

 

 

 

6141

 

Porez na dodanu vrijednost

 

41.408.124.620

 

1.343.460.746

 

42.751.585.366

 

 

 

 

6142

 

Porez na promet

 

183.495.552

 

-7.197.480

 

176.298.072

 

 

 

 

6143

 

Trošarine

 

9.463.332.944

 

-228.607.065

 

9.234.725.879

 

 

 

 

 

Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

 

1.497.931.686

 

25.839.223

 

1.523.770.909

 

 

 

 

 

Poseban porez na naftne derivate

 

3.511.337.378

 

-148.063.277

 

3.363.274.101

 

 

 

 

 

Poseban porez na alkohol

 

241.752.544

 

-6.834.465

 

234.918.079

 

 

 

 

 

Poseban porez na pivo

 

776.435.259

 

-38.111.303

 

738.323.956

 

 

 

 

 

Poseban porez na bezalkoholna pića

 

148.873.189

 

-5.216.628

 

143.656.561

 

 

 

 

 

Poseban porez na duhanske prerađevine

 

3.077.071.107

 

-46.388.916

 

3.030.682.191

 

 

 

 

 

Poseban porez na kavu

 

178.885.856

 

-10.544.236

 

168.341.620

 

 

 

 

 

Poseban porez na luksuzne proizvode

 

31.045.925

 

712.537

 

31.758.462

 

 

 

 

6144

 

Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara

 

557.991.270

 

23.640.295

 

581.631.565

 

 

 

 

6146

 

Ostali porezi na robu i usluge

 

562.981.018

 

-16.457.758

 

546.523.260

 

 

 

615

 

 

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

 

1.689.802.328

 

129.091.128

 

1.818.893.456

 

 

 

 

6151

 

Carine i carinske pristojbe

 

1.689.802.328

 

129.091.128

 

1.818.893.456

 

 

 

 

 

Carine na uvoz robe i usluga

 

1.459.042.101

 

114.230.073

 

1.573.272.174

 

 

 

 

 

Carinske pristojbe

 

230.760.227

 

14.861.055

 

245.621.282

 

 

62

 

 

 

Doprinosi (socijalni)

 

40.721.779.275

 

648.881.667

 

41.370.660.942

 

 

 

621

 

 

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

 

18.559.710.654

 

336.456.674

 

18.896.167.328

 

 

 

 

6211

 

Doprinosi za zdravstveno osiguranje od zaposlenika kod poslodavaca

 

82.460.008

 

2.869.492

 

85.329.500

 

 

 

 

6212

 

Doprinosi za zdravstveno osiguranje koje plaća poslodavac

 

16.507.994.049

 

324.439.998

 

16.832.434.047

 

 

 

 

6213

 

Doprinosi za zdravstveno osiguranje fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost

 

1.253.351.547

 

-7.877.834

 

1.245.473.713

 

 

 

 

6214

 

Ostali doprinosi za zdravstveno osiguranje

 

715.905.050

 

17.025.018

 

732.930.068

 

 

 

622

 

 

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

 

20.266.152.440

 

289.272.365

 

20.555.424.805

 

 

 

 

6221

 

Doprinosi za mirovinsko osiguranje od zaposlenika kod poslodavaca

 

18.082.055.213

 

259.198.863

 

18.341.254.076

 

 

 

 

6223

 

Doprinosi za mirovinsko osigurnje fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost

 

1.512.451.686

 

-20.853.084

 

1.491.598.602

 

 

 

 

6224

 

Ostali doprinosi za mirovinsko osiguranje

 

671.645.541

 

50.926.586

 

722.572.127

 

 

 

623

 

 

Doprinosi za zapošljavanje

 

1.895.916.181

 

23.152.628

 

1.919.068.809

 

 

 

 

6232

 

Doprinosi za zapošljavanje koje plaća poslodavac

 

1.895.916.181

 

23.152.628

 

1.919.068.809

 

 

63

 

 

 

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

 

969.258.757

 

17.947.920

 

987.206.677

 

 

 

631

 

 

Pomoći od inozemnih vlada

 

41.015.808

 

2.422.000

 

43.437.808

 

 

 

 

6311

 

Tekuće pomoći od inozemnih vlada

 

33.372.008

 

2.193.520

 

35.565.528

 

 

 

 

6312

 

Kapitalne pomoći od inozemnih vlada

 

7.643.800

 

228.480

 

7.872.280

 

 

 

632

 

 

Pomoći od međunarodnih organizacija

 

868.434.929

 

15.788.129

 

884.223.058

 

 

 

 

6321

 

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija

 

480.972.905

 

12.648.826

 

493.621.731

 

 

 

 

6322

 

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija

 

387.462.024

 

3.139.303

 

390.601.327

 

 

 

633

 

 

Pomoći iz proračuna

 

59.683.020

 

-262.209

 

59.420.811

 

 

 

 

6331

 

Tekuće pomoći iz proračuna

 

45.328.124

 

-262.209

 

45.065.915

 

 

 

 

6332

 

Kapitalne pomoći iz proračuna

 

14.354.896

 

 

14.354.896

 

 

 

634

 

 

Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

 

125.000

 

0

 

125.000

 

 

 

 

6341

 

Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

 

125.000

 

 

125.000

 

 

64

 

 

 

Prihodi od imovine

 

4.499.528.136

 

185.357.576

 

4.684.885.712

 

 

 

641

 

 

Prihodi od financijske imovine

 

597.490.809

 

219.193.590

 

816.684.399

 

 

 

 

6411

 

Prihodi od kamata za dane zajmove

 

137.185.042

 

-36.113.146

 

101.071.896

 

 

 

 

6412

 

Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima

 

15.018

 

15.018

 

 

 

 

6413

 

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

 

28.625.197

 

-19.785.798

 

8.839.399

 

 

 

 

6414

 

Prihodi od zateznih kamata

 

11.680.570

 

-4.100.955

 

7.579.615

 

 

 

 

6416

 

Prihodi od dividendi

 

20.000.000

 

174.148.097

 

194.148.097

 

 

 

 

6417

 

Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

 

400.000.000

 

104.712.069

 

504.712.069

 

 

 

 

6419

 

Ostali prihodi od financijske imovine

 

 

318.305

 

318.305

 

 

 

642

 

 

Prihodi od nefinancijske imovine

 

3.902.037.327

 

-33.836.014

 

3.868.201.313

 

 

 

 

6421

 

Naknade za koncesije

 

405.659.548

 

0

 

405.659.548

 

 

 

 

6422

 

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

 

78.929.493

 

7.467.455

 

86.396.948

 

 

 

 

6423

 

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

 

207.479.881

 

0

 

207.479.881

 

 

 

 

6424

 

Naknada za ceste

 

3.209.968.405

 

-41.303.469

 

3.168.664.936

 

 

65

 

 

 

Prihodi od prodaje roba i usluga

 

2.813.113.167

 

26.727.859

 

2.839.841.026

 

 

 

651

 

 

Administrativne (upravne) pristojbe

 

668.587.761

 

10.463.081

 

679.050.842

 

 

 

 

6511

 

Državne upravne i sudske pristojbe

 

247.511.618

 

11.037.723

 

258.549.341

 

 

 

 

6513

 

Ostale upravne pristojbe

 

165.532.229

 

-8.937.898

 

156.594.331

 

 

 

 

6514

 

Ostale pristojbe

 

255.543.914

 

8.363.256

 

263.907.170

 

 

 

652

 

 

Prihodi po posebnim propisima

 

2.144.525.406

 

16.264.778

 

2.160.790.184

 

 

 

 

6521

 

Prihodi državne uprave

 

946.419.249

 

-70.871.094

 

875.548.155

 

 

 

 

6526

 

Ostali nespomenuti prihodi

 

1.198.106.157

 

87.135.872

 

1.285.242.029

 

 

66

 

 

 

Ostali prihodi

 

541.474.365

 

700.200

 

542.174.565

 

 

 

661

 

 

Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)

 

86.134.264

 

700.000

 

86.834.264

 

 

 

 

6611

 

Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti

 

20.329.016

 

 

20.329.016

 

 

 

 

6612

 

Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti

 

65.805.248

 

700.000

 

66.505.248

 

 

 

662

 

 

Kazne

 

448.340.101

 

0

 

448.340.101

 

 

 

 

6621

 

Carinske kazne

 

41.387.692

 

 

41.387.692

 

 

 

 

6622

 

Kazne za devizne prekršaje

 

6.330.831

 

 

6.330.831

 

 

 

 

6623

 

Porezne kazne

 

39.186.806

 

 

39.186.806

 

 

 

 

6624

 

Kazne za privredne prijestupe

 

154.013

 

 

154.013

 

 

 

 

6625

 

Prometne kazne

 

227.072.557

 

 

227.072.557

 

 

 

 

6626

 

Krivične kazne

 

22.278.403

 

 

22.278.403

 

 

 

 

6627

 

Ostale kazne

 

111.929.799

 

 

111.929.799

 

 

 

663

 

 

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države

 

7.000.000

 

200

 

7.000.200

 

 

 

 

6631

 

Tekuće donacije

 

5.900.000

 

200

 

5.900.200

 

 

 

 

6632

 

Kapitalne donacije

 

1.100.000

 

 

1.100.000

 

 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

RAZRED

SKU­PINA

POD­SKU­PINA

ODJE-LJAK

NAZIV PRIHODA

PLAN ZA
2008.

POVEĆANJE/
SMANJENJE

NOVI PLAN ZA 2008.

7

 

 

 

 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

306.393.000

 

51.010.000

 

357.403.000

 

 

71

 

 

 

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

 

20.000.000

 

50.000.000

 

70.000.000

 

 

 

711

 

 

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

 

20.000.000

 

50.000.000

 

70.000.000

 

 

 

 

7111

 

Zemljište

 

20.000.000

 

50.000.000

 

70.000.000

 

 

72

 

 

 

Prihodi od prodaje proizvedene imovine

 

281.593.000

 

1.010.000

 

282.603.000

 

 

 

721

 

 

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

 

269.857.000

 

0

 

269.857.000

 

 

 

 

7211

 

Stambeni objekti

 

239.000.000

 

 

239.000.000

 

 

 

 

7212

 

Poslovni objekti

 

30.857.000

 

 

30.857.000

 

 

 

722

 

 

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme

 

8.500.000

 

0

 

8.500.000

 

 

 

 

7227

 

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

 

8.500.000

 

 

8.500.000

 

 

 

723

 

 

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

 

3.236.000

 

1.000.000

 

4.236.000

 

 

 

 

7231

 

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

 

2.936.000

 

1.000.000

 

3.936.000

 

 

 

 

7233

 

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

 

300.000

 

 

300.000

 

 

 

724

 

 

Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti

 

0

 

10.000

 

10.000

 

 

 

 

7241

 

Knjige u knjižnicama

 

 

10.000

 

10.000

 

 

74

 

 

 

Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine

 

4.800.000

 

0

 

4.800.000

 

 

 

741

 

 

Prihodi od prodaje zaliha

 

4.800.000

 

0

 

4.800.000

 

 

 

 

7411

 

Strateške zalihe

 

4.800.000

 

 

4.800.000

 

 

RASHODI POSLOVANJA
 

RAZRED

SKU­PINA

POD­SKU­PINA

ODJE-LJAK

NAZIV PRIHODA

PLAN ZA
2008.

POVEĆANJE/
SMANJENJE

NOVI PLAN ZA 2008.

3

 

 

 

 

Rashodi poslovanja

 

114.691.034.220

 

2.635.489.078

 

117.326.523.298

 

 

31

 

 

 

Rashodi za zaposlene

 

21.486.301.291

 

149.157.418

 

21.635.458.709

 

 

 

311

 

 

Plaće

 

17.161.052.706

 

116.657.247

 

17.277.709.953

 

 

 

 

3111

 

Plaće za redovan rad

 

16.913.140.725

 

99.634.616

 

17.012.775.341

 

 

 

 

3112

 

Plaće u naravi

 

23.145.643

 

-5.300

 

23.140.343

 

 

 

 

3113

 

Plaće za prekovremeni rad

 

125.772.844

 

4.827.931

 

130.600.775

 

 

 

 

3114

 

Plaće za posebne uvjete rada

 

98.993.494

 

12.200.000

 

111.193.494

 

 

 

312

 

 

Ostali rashodi za zaposlene

 

943.569.716

 

17.159.050

 

960.728.766

 

 

 

 

3121

 

Ostali rashodi za zaposlene

 

943.569.716

 

17.159.050

 

960.728.766

 

 

 

313

 

 

Doprinosi na plaće

 

3.381.678.869

 

15.341.121

 

3.397.019.990

 

 

 

 

3131

 

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

 

442.003.916

 

-1.616.000

 

440.387.916

 

 

 

 

3132

 

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

 

2.646.461.626

 

14.315.243

 

2.660.776.869

 

 

 

 

3133

 

Doprinosi za zapošljavanje

 

293.213.327

 

2.641.878

 

295.855.205

 

 

32

 

 

 

Materijalni rashodi

 

9.058.631.131

 

115.259.287

 

9.173.890.418

 

 

 

321

 

 

Naknade troškova zaposlenima

 

1.300.657.275

 

1.241.699

 

1.301.898.974

 

 

 

 

3211

 

Službena putovanja

 

319.588.299

 

-10.386.026

 

309.202.273

 

 

 

 

3212

 

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

 

878.213.499

 

16.475.385

 

894.688.884

 

 

 

 

3213

 

Stručno usavršavanje zaposlenika

 

102.855.477

 

-4.847.660

 

98.007.817

 

 

 

322

 

 

Rashodi za materijal i energiju

 

2.296.581.377

 

-33.824.301

 

2.262.757.076

 

 

 

 

3221

 

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

 

500.746.836

 

6.987.532

 

507.734.368

 

 

 

 

3222

 

Materijal i sirovine

 

228.200.273

 

-2.029.857

 

226.170.416

 

 

 

 

3223

 

Energija

 

557.373.285

 

18.014.198

 

575.387.483

 

 

 

 

3224

 

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

 

157.012.680

 

-13.529

 

156.999.151

 

 

 

 

3225

 

Sitni inventar i auto gume

 

45.343.510

 

-532.645

 

44.810.865

 

 

 

 

3226

 

Vojna oprema

 

807.904.793

 

-56.250.000

 

751.654.793

 

 

 

323

 

 

Rashodi za usluge

 

4.932.692.321

 

141.547.935

 

5.074.240.256

 

 

 

 

3231

 

Usluge telefona, pošte i prijevoza

 

684.462.543

 

-9.718.719

 

674.743.824

 

 

 

 

3232

 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

 

661.650.775

 

884.081

 

662.534.856

 

 

 

 

3233

 

Usluge promidžbe i informiranja

 

168.059.545

 

15.102.462

 

183.162.007

 

 

 

 

3234

 

Komunalne usluge

 

315.657.562

 

3.916.407

 

319.573.969

 

 

 

 

3235

 

Zakupnine i najamnine

 

419.217.716

 

16.802.164

 

436.019.880

 

 

 

 

3236

 

Zdravstvene i veterinarske usluge

 

235.311.183

 

9.166.902

 

244.478.085

 

 

 

 

3237

 

Intelektualne i osobne usluge

 

1.273.126.180

 

52.941.859

 

1.326.068.039

 

 

 

 

3238

 

Računalne usluge

 

509.282.823

 

22.156.951

 

531.439.774

 

 

 

 

3239

 

Ostale usluge

 

665.923.994

 

30.295.828

 

696.219.822

 

 

 

329

 

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

528.700.158

 

6.293.954

 

534.994.112

 

 

 

 

3291

 

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

 

88.913.806

 

-860.583

 

88.053.223

 

 

 

 

3292

 

Premije osiguranja

 

109.981.384

 

-1.568.541

 

108.412.843

 

 

 

 

3293

 

Reprezentacija

 

59.555.316

 

-347.509

 

59.207.807

 

 

 

 

3294

 

Članarine

 

88.650.632

 

5.911.218

 

94.561.850

 

 

 

 

3299

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

181.599.020

 

3.159.369

 

184.758.389

 

 

34

 

 

 

Financijski rashodi

 

5.538.110.683

 

2.681.950

 

5.540.792.633

 

 

 

341

 

 

Kamate za izdane vrijednosne papire

 

3.625.011.922

 

-15.000.000

 

3.610.011.922

 

 

 

 

3411

 

Kamate za izdane trezorske zapise

 

550.000.000

 

 

550.000.000

 

 

 

 

3413

 

Kamate za izdane obveznice

 

3.075.011.922

 

-15.000.000

 

3.060.011.922

 

 

 

342

 

 

Kamate za primljene zajmove

 

1.332.272.155

 

21.004.376

 

1.353.276.531

 

 

 

 

3421

 

Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

 

500.543.738

 

8.000.000

 

508.543.738

 

 

 

 

3422

 

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

 

69.286.124

 

7.000.000

 

76.286.124

 

 

 

 

3423

 

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

 

759.255.669

 

3.090.000

 

762.345.669

 

 

 

 

3424

 

Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava

 

2.686.624

 

-1.395.624

 

1.291.000

 

 

 

 

3425

 

Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove

 

500.000

 

4.310.000

 

4.810.000

 

 

 

343

 

 

Ostali financijski rashodi

 

580.826.606

 

-3.322.426

 

577.504.180

 

 

 

 

3431

 

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

 

276.549.205

 

-6.323.721

 

270.225.484

 

 

 

 

3432

 

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

 

185.826

 

27.840

 

213.666

 

 

 

 

3433

 

Zatezne kamate

 

12.191.378

 

4.760.405

 

16.951.783

 

 

 

 

3434

 

Ostali nespomenuti financijski rashodi

 

291.900.197

 

-1.786.950

 

290.113.247

 

 

35

 

 

 

Subvencije

 

7.146.180.479

 

406.691.120

 

7.552.871.599

 

 

 

351

 

 

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

 

2.219.650.952

 

103.000.000

 

2.322.650.952

 

 

 

 

3511

 

Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

 

2.275.252

 

 

2.275.252

 

 

 

 

3512

 

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

 

2.217.375.700

 

103.000.000

 

2.320.375.700

 

 

 

352

 

 

Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

 

4.926.529.527

 

303.691.120

 

5.230.220.647

 

 

 

 

3521

 

Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

 

443.646.093

 

-24.989.505

 

418.656.588

 

 

 

 

3522

 

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

 

694.413.355

 

356.050.000

 

1.050.463.355

 

 

 

 

3523

 

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

 

3.788.470.079

 

-27.369.375

 

3.761.100.704

 

 

36

 

 

 

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

 

7.421.722.592

 

-1.388.162.970

 

6.033.559.622

 

 

 

361

 

 

Pomoći inozemnim vladama

 

107.136.106

 

1.000.000

 

108.136.106

 

 

 

 

3611

 

Tekuće pomoći inozemnim vladama

 

82.136.106

 

1.000.000

 

83.136.106

 

 

 

 

3612

 

Kapitalne pomoći inozemnim vladama

 

25.000.000

 

 

25.000.000

 

 

 

362

 

 

Pomoći međunarodnim organizacijama

 

22.786.611

 

6.400.000

 

29.186.611

 

 

 

 

3621

 

Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama

 

19.786.611

 

6.400.000

 

26.186.611

 

 

 

 

3622

 

Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama

 

3.000.000

 

 

3.000.000

 

 

 

363

 

 

Pomoći unutar opće države

 

7.291.799.875

 

-1.395.562.970

 

5.896.236.905

 

 

 

 

3631

 

Tekuće pomoći unutar opće države

 

2.532.515.524

 

46.770.645

 

2.579.286.169

 

 

 

 

3632

 

Kapitalne pomoći unutar opće države

 

4.759.284.351

 

-1.442.333.615

 

3.316.950.736

 

 

37

 

 

 

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

 

57.972.893.429

 

1.745.086.753

 

59.717.980.182

 

 

 

371

 

 

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

 

43.088.794.360

 

1.332.192.869

 

44.420.987.229

 

 

 

 

3711

 

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

 

27.849.900.000

 

-51.850.000

 

27.798.050.000

 

 

 

 

3712

 

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

 

15.238.894.360

 

1.384.042.869

 

16.622.937.229

 

 

 

372

 

 

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

 

14.884.099.069

 

412.893.884

 

15.296.992.953

 

 

 

 

3721

 

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

 

14.622.342.974

 

33.036.894

 

14.655.379.868

 

 

 

 

3722

 

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

 

261.756.095

 

379.856.990

 

641.613.085

 

 

38

 

 

 

Ostali rashodi

 

6.067.194.615

 

1.604.775.520

 

7.671.970.135

 

 

 

381

 

 

Tekuće donacije

 

1.975.722.665

 

99.523.667

 

2.075.246.332

 

 

 

 

3811

 

Tekuće donacije u novcu

 

1.975.722.665

 

99.523.667

 

2.075.246.332

 

 

 

382

 

 

Kapitalne donacije

 

1.162.106.437

 

18.300.247

 

1.180.406.684

 

 

 

 

3821

 

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

 

725.825.671

 

8.100.247

 

733.925.918

 

 

 

 

3822

 

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

 

436.280.766

 

10.200.000

 

446.480.766

 

 

 

383

 

 

Kazne, penali i naknade štete

 

77.366.725

 

-120.000

 

77.246.725

 

 

 

 

3831

 

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

 

37.446.725

 

 

37.446.725

 

 

 

 

3834

 

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

 

39.920.000

 

-120.000

 

39.800.000

 

 

 

385

 

 

Izvanredni rashodi

 

530.788.453

 

-50.000

 

530.738.453

 

 

 

 

3851

 

Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve

 

467.683.000

 

 

467.683.000

 

 

 

 

3859

 

Ostali izvanredni rashodi

 

63.105.453

 

-50.000

 

63.055.453

 

 

 

386

 

 

Kapitalne pomoći

 

2.321.210.335

 

1.487.121.606

 

3.808.331.941

 

 

 

 

3861

 

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru

 

1.891.790.865

 

1.494.922.606

 

3.386.713.471

 

 

 

 

3862

 

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora

 

204.800.000

 

-11.000.000

 

193.800.000

 

 

 

 

3863

 

Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

 

224.619.470

 

3.199.000

 

227.818.470

 


RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

RAZRED

SKU­PINA

POD­SKU­PINA

ODJE-LJAK

NAZIV PRIHODA

PLAN ZA
2008.

POVEĆANJE/
SMANJENJE

NOVI PLAN ZA 2008.

4

 

 

 

 

Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)

 

3.757.358.652

 

130.556.413

 

3.887.915.065

 

 

41

 

 

 

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

 

205.601.207

 

8.131.222

 

213.732.429

 

 

 

411

 

 

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

 

1.990.000

 

-100.000

 

1.890.000

 

 

 

 

4111

 

Zemljište

 

1.990.000

 

-100.000

 

1.890.000

 

 

 

412

 

 

Nematerijalna imovina

 

203.611.207

 

8.231.222

 

211.842.429

 

 

 

 

4121

 

Patenti

 

20.000

 

-20.000

 

 

 

 

 

4123

 

Licence

 

77.318.240

 

-8.610.950

 

68.707.290

 

 

 

 

4124

 

Ostala prava

 

88.333.967

 

19.962.172

 

108.296.139

 

 

 

 

4126

 

Ostala nematerijalna imovina

 

37.939.000

 

-3.100.000

 

34.839.000

 

 

42

 

 

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

3.236.668.034

 

17.215.408

 

3.253.883.442

 

 

 

421

 

 

Građevinski objekti

 

1.493.124.106

 

-108.427.198

 

1.384.696.908

 

 

 

 

4211

 

Stambeni objekti

 

430.425.500

 

49.750.000

 

480.175.500

 

 

 

 

4212

 

Poslovni objekti

 

1.019.566.779

 

-176.415.667

 

843.151.112

 

 

 

 

4214

 

Ostali građevinski objekti

 

43.131.827

 

18.238.469

 

61.370.296

 

 

 

422

 

 

Postrojenja i oprema

 

1.025.934.317

 

-7.331.123

 

1.018.603.194

 

 

 

 

4221

 

Uredska oprema i namještaj

 

348.107.381

 

10.425.240

 

358.532.621

 

 

 

 

4222

 

Komunikacijska oprema

 

70.814.751

 

2.282.649

 

73.097.400

 

 

 

 

4223

 

Oprema za održavanje i zaštitu

 

217.818.349

 

-15.312.504

 

202.505.845

 

 

 

 

4224

 

Medicinska i laboratorijska oprema

 

242.927.866

 

-13.670.573

 

229.257.293

 

 

 

 

4225

 

Instrumenti, uređaji i strojevi

 

32.725.520

 

7.932.744

 

40.658.264

 

 

 

 

4226

 

Sportska i glazbena oprema

 

200.000

 

 

200.000

 

 

 

 

4227

 

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

 

113.340.450

 

1.011.321

 

114.351.771

 

 

 

423

 

 

Prijevozna sredstva

 

347.271.818

 

-10.226.343

 

337.045.475

 

 

 

 

4231

 

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

 

73.730.945

 

3.665.888

 

77.396.833

 

 

 

 

4233

 

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

 

105.140.873

 

-13.892.231

 

91.248.642

 

 

 

 

4234

 

Prijevozna sredstva u zračnom prometu

 

168.400.000

 

 

168.400.000

 

 

 

424

 

 

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

 

152.330.038

 

149.080.000

 

301.410.038

 

 

 

 

4241

 

Knjige u knjižnicama

 

151.537.058

 

148.985.000

 

300.522.058

 

 

 

 

4242

 

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

 

667.400

 

95.000

 

762.400

 

 

 

 

4244

 

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

 

125.580

 

 

125.580

 

 

 

425

 

 

Višegodišnji nasadi i osnovno stado

 

160.000

 

210.000

 

370.000

 

 

 

 

4251

 

Višegodišnji nasadi

 

100.000

 

-50.000

 

50.000

 

 

 

 

4252

 

Osnovno stado

 

60.000

 

260.000

 

320.000

 

 

 

426

 

 

Nematerijalna proizvedena imovina

 

217.847.755

 

-6.089.928

 

211.757.827

 

 

 

 

4262

 

Ulaganja u računalne programe

 

211.228.055

 

-6.077.928

 

205.150.127

 

 

 

 

4263

 

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

 

6.300.000

 

128.000

 

6.428.000

 

 

 

 

4264

 

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

 

319.700

 

-140.000

 

179.700

 

 

43

 

 

 

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

 

6.157.896

 

 

6.157.896

 

 

 

431

 

 

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

 

6.157.896

 

 

6.157.896

 

 

 

 

4312

 

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

 

6.157.896

 

 

6.157.896

 

 

44

 

 

 

Strateške zalihe

 

24.000.000

 

100.000.000

 

124.000.000

 

 

 

441

 

 

Strateške zalihe

 

24.000.000

 

100.000.000

 

124.000.000

 

 

 

 

4411

 

Strateške zalihe

 

24.000.000

 

100.000.000

 

124.000.000

 

 

45

 

 

 

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

 

284.931.515

 

5.209.783

 

290.141.298

 

 

 

451

 

 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

260.986.208

 

3.959.783

 

264.945.991

 

 

 

 

4511

 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

260.986.208

 

3.959.783

 

264.945.991

 

 

 

452

 

 

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

 

20.286.050

 

1.000.000

 

21.286.050

 

 

 

 

4521

 

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

 

20.286.050

 

1.000.000

 

21.286.050

 

 

 

453

 

 

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

 

1.609.257

 

250.000

 

1.859.257

 

 

 

 

4531

 

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

 

1.609.257

 

250.000

 

1.859.257

 

 

 

454

 

 

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

 

2.050.000

 

 

2.050.000

 

 

 

 

4541

 

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

 

2.050.000

 

 

2.050.000

 

 

B. RAČUN FINANCIRANJA

RAZRED

SKU­PINA

POD­SKU­PINA

ODJE-LJAK

NAZIV PRIHODA

PLAN ZA
2008.
 

POVEĆANJE/
SMANJENJE

NOVI PLAN ZA 2008.

 

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

 

2.530.244.704

 

275.693.578

 

2.805.938.282

 

8

 

 

 

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE  I ZADUŽIVANJA

 

11.820.084.547

 

348.740.916

 

12.168.825.463

 

 

81

 

 

 

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

 

189.000.000

 

179.960.917

 

368.960.917

 

 

 

812

 

 

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

 

33.400.000

 

79.560.917

 

112.960.917

 

 

 

 

8121

 

Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

 

33.400.000

 

79.560.917

 

112.960.917

 

 

 

816

 

 

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

 

155.600.000

 

100.400.000

 

256.000.000

 

 

 

 

8161

 

Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

 

155.600.000

 

100.400.000

 

256.000.000

 

 

82

 

 

 

Primici od prodaje vrijednosnih papira

 

8.500.000.000

 

-5.000.000.000

 

3.500.000.000

 

 

 

822

 

 

Obveznice

 

8.500.000.000

 

-5.000.000.000

 

3.500.000.000

 

 

 

 

8221

 

Obveznice – tuzemne

 

3.000.000.000

 

500.000.000

 

3.500.000.000

 

 

 

 

8222

 

Obveznice – inozemne

 

5.500.000.000

 

-5.500.000.000

 

0

 

 

83

 

 

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

 

1.050.000.000

 

-397.301.000

 

652.699.000

 

 

 

832

 

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

 

1.050.000.000

 

-397.301.000

 

652.699.000

 

 

 

 

8321

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

 

1.050.000.000

 

-397.301.000

 

652.699.000

 

 

84

 

 

 

Primici od zaduživanja

 

2.081.084.547

 

5.566.080.999

 

7.647.165.546

 

 

 

841

 

 

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

 

2.006.084.547

 

-11.719.001

 

1.994.365.546

 

 

 

 

8413

 

Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija

 

2.006.084.547

 

-11.719.001

 

1.994.365.546

 

 

 

844

 

 

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

 

75.000.000

 

5.577.800.000

 

5.652.800.000

 

 

 

 

8441

 

Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (neto)

 

0

 

5.532.800.000

 

5.532.800.000

 

 

 

 

8442

 

Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

 

75.000.000

 

45.000.000

 

120.000.000

 

5

 

 

 

 

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

 

9.289.839.843

 

73.047.338

 

9.362.887.181

 

 

51

 

 

 

Izdaci za dane zajmove

 

744.663.000

 

-46.442.000

 

698.221.000

 

 

 

511

 

 

Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama

 

5.000.000

 

0

 

5.000.000

 

 

 

 

5111

 

Dani zajmovi drugim razinama vlasti

 

5.000.000

 

 

5.000.000

 

 

 

512

 

 

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

 

248.759.000

 

-57.007.000

 

191.752.000

 

 

 

 

5121

 

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

 

248.759.000

 

-57.007.000

 

191.752.000

 

 

 

514

 

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

 

270.304.000

 

0

 

270.304.000

 

 

 

 

5141

 

Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru

 

270.304.000

 

 

270.304.000

 

 

 

516

 

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

 

220.600.000

 

10.565.000

 

231.165.000

 

 

 

 

5161

 

Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

 

220.600.000

 

10.565.000

 

231.165.000

 

 

53

 

 

 

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

 

439.960.720

 

-2.000.000

 

437.960.720

 

 

 

531

 

 

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

 

190.000.000

 

0

 

190.000.000

 

 

 

 

5311

 

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

 

190.000.000

 

0

 

190.000.000

 

 

 

532

 

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

 

8.000.000

 

-2.000.000

 

6.000.000

 

 

 

 

5321

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

 

8.000.000

 

-2.000.000

 

6.000.000

 

 

 

533

 

 

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

 

12.460.720

 

0

 

12.460.720

 

 

 

 

5332

 

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

 

12.460.720

 

0

 

12.460.720

 

 

 

534

 

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

 

229.500.000

 

0

 

229.500.000

 

 

 

 

5341

 

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

 

229.500.000

 

0

 

229.500.000

 

 

54

 

 

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

 

3.192.653.896

 

825.624

 

3.193.479.520

 

 

 

541

 

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

 

1.330.306.067

 

0

 

1.330.306.067

 

 

 

 

5412

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada

 

443.954.913

 

0

 

443.954.913

 

 

 

 

5413

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija

 

886.351.154

 

0

 

886.351.154

 

 

 

542

 

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

 

410.818.571

 

5.000.000

 

415.818.571

 

 

 

 

5421

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

 

410.818.571

 

5.000.000

 

415.818.571

 

 

 

544

 

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

 

1.448.833.758

 

-5.150.000

 

1.443.683.758

 

 

 

 

5441

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

 

623.632.483

 

-150.000

 

623.482.483

 

 

 

 

5442

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

 

825.201.275

 

-5.000.000

 

820.201.275

 

 

 

545

 

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora

 

2.695.500

 

975.624

 

3.671.124

 

 

 

 

5451

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora

 

2.695.500

 

975.624

 

3.671.124

 

 

55

 

 

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire

 

4.912.562.227

 

120.663.714

 

5.033.225.941

 

 

 

551

 

5511

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji

 

710.000.000

 

120.663.714

 

830.663.714

 

 

 

552

 

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice

 

4.202.562.227

 

0

 

4.202.562.227

 

 

 

 

5521

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji

 

2.952.562.227

 

0

 

2.952.562.227

 

 

 

 

5522

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu

 

1.250.000.000

 

0

 

1.250.000.000

 

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.


Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ovim Izmjenama i dopunama Proračuna u ukupnoj svoti od 121.214.438.363,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 9.362.887.181,00 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu ovih Izmjena i dopuna Proračuna, kako slijedi:

 

 

POSEBNI DIO

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/08-01/06
Zagreb, 9. srpnja 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.