Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2008. godinu

NN 82/2008 (15.7.2008.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2008. godinu

HRVATSKI SABOR

2657

Na temelju članka 24. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03) Hrvatski sabor na sjednici 9. srpnja 2008., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2008. GODINU

I.
Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2008. godinu Hrvatskim vodama i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 2.496.865.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 2.496.865.000 kuna
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/08-01/06
Zagreb, 9. srpnja 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskog sabora
Luka Bebić, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2008. GODINU

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
 

 

 

Plan za 2008.

 

Povećanje/ smanjenje

 

Novi plan za 2008.

 

PRIHODI POSLOVANJA

 

2.319.490.057

 

175.774.943

 

2.495.265.000

 

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

100.000

 

1.500.000

 

1.600.000

 

RASHODI POSLOVANJA

 

1.955.805.057

 

251.924.943

 

2.207.730.000

 

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

 

322.285.000

 

-33.150.000

 

289.135.000

 

RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK

 

41.500.000

 

-41.500.000

 

0

 

 

 

 

 

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

 

 

 

Plan za 2008.

 

Povećanje/ smanjenje

 

Novi plan za 2008.

 

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

 

57.500.000

 

0

 

57.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

Plan za 2008.

 

Povećanje/ smanjenje

 

Novi plan za 2008.

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

 

121.000.000

 

41.500.000

 

162.500.000

 

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

 

220.000.000

 

0

 

220.000.000

 

NETO FINANCIRANJE

 

-99.000.000

 

41.500.000

 

-57.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE

 

0

 

0

 

0

 

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
 

Raz-red

 

Sku-pina

 

Podskupina

 

Odje-ljak

 

Naziv prihoda

 

Plan za 2008.

 

Povećanje/ smanjenje

 

Novi plan za 2008.

 

6

 

 

 

 

 

 

 

PRIHODI POSLOVANJA

 

2.319.490.057

 

175.774.943

 

2.495.265.000

 

 

63

 

 

 

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

 

485.700.368

 

131.665.632

 

617.366.000

 

 

 

632

 

 

Pomoći od međunarodnih organizacija

 

20.000.000

 

0

 

20.000.000

 

 

 

 

6321

 

Tekuće pomoći

 

12.300.000

 

0

 

12.300.000

 

 

 

 

6322

 

Kapitalne pomoći

 

7.700.000

 

0

 

7.700.000

 

 

 

633

 

 

Pomoći iz proračuna

 

443.489.311

 

151.762.689

 

595.252.000

 

 

 

 

6331

 

Tekuće pomoći iz proračuna

 

3.750.000

 

77.300.000

 

81.050.000

 

 

 

 

 

Državni proračun

 

3.750.000

 

-3.000.000

 

750.000

 

 

 

 

 

Lokalna uprava

 

 

 

80.300.000

 

80.300.000

 

 

 

 

6332

 

Kapitalne pomoći iz proračuna

 

439.739.311

 

74.462.689

 

514.202.000

 

 

 

 

 

Državni proračun

 

394.739.311

 

89.562.689

 

484.302.000

 

 

 

 

 

Lokalna uprava

 

45.000.000

 

-15.100.000

 

29.900.000

 

 

 

634

 

 

Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

 

22.211.057

 

-20.097.057

 

2.114.000

 

 

 

 

6342

 

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

 

22.211.057

 

-20.097.057

 

2.114.000

 

 

64

 

 

 

Prihodi od imovine

 

24.030.000

 

5.500.000

 

29.530.000

 

 

 

641

 

 

Prihodi od financijske imovine

 

18.530.000

 

4.500.000

 

23.030.000

 

 

 

 

6411

 

Prihodi od kamata na dane zajmove

 

30.000

 

0

 

30.000

 

 

 

 

6413

 

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

 

2.500.000

 

2.500.000

 

5.000.000

 

 

 

 

6414

 

Prihodi od zateznih kamata

 

8.000.000

 

2.000.000

 

10.000.000

 

 

 

 

6416

 

Prihodi od dividendi

 

1.000.000

 

0

 

1.000.000

 

 

 

 

6419

 

Ostali prihodi od financijske imovine

 

7.000.000

 

0

 

7.000.000

 

 

 

642

 

 

Prihodi od nefinancijske imovine

 

5.500.000

 

1.000.000

 

6.500.000

 

 

 

 

6422

 

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

 

3.500.000

 

1.000.000

 

4.500.000

 

 

 

 

6423

 

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

 

2.000.000

 

0

 

2.000.000

 

 

65

 

 

 

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

 

1.800.559.689

 

14.890.311

 

1.815.450.000

 

 

 

652

 

 

Prihodi po posebnim propisima

 

1.800.559.689

 

14.890.311

 

1.815.450.000

 

 

 

 

6522

 

Prihodi vodoprivrede

 

1.767.000.000

 

11.000.000

 

1.778.000.000

 

 

 

 

 

Naknada za uređenje voda

 

660.000.000

 

0

 

660.000.000

 

 

 

 

 

Naknada za zaštitu voda

 

254.000.000

 

6.000.000

 

260.000.000

 

 

 

 

 

Naknada za korištenje voda

 

286.000.000

 

0

 

286.000.000

 

 

 

 

 

Naknada za šljunak

 

21.000.000

 

-13.000.000

 

8.000.000

 

 

 

 

 

Naknada za melioracijsku odvodnju

 

6.000.000

 

-2.000.000

 

4.000.000

 

 

 

 

 

Vodni doprinos

 

540.000.000

 

20.000.000

 

560.000.000

 

 

 

 

6526

 

Ostali nespomenuti prihodi

 

33.559.689

 

3.890.311

 

37.450.000

 

 

66

 

 

 

Ostali prihodi

 

9.200.000

 

23.719.000

 

32.919.000

 

 

 

663

 

 

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države

 

9.200.000

 

23.719.000

 

32.919.000

 

 

 

 

6631

 

Tekuće donacije

 

 

9.612.000

 

9.612.000

 

 

 

 

6632

 

Kapitalne donacije

 

9.200.000

 

14.107.000

 

23.307.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

100.000

 

1.500.000

 

1.600.000

 

 

72

 

 

 

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

 

100.000

 

1.500.000

 

1.600.000

 

 

 

721

 

 

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

 

100.000

 

1.500.000

 

1.600.000

 

 

 

 

7211

 

Stambeni objekti

 

100.000

 

0

 

100.000

 

 

 

 

7212

 

Poslovni objekti

 

0

 

1.500.000

 

1.500.000

 

 


RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
 

Raz-red

 

Sku-pina

 

Podskupina

 

Odje-ljak

 

Naziv prihoda

 

Plan za 2008.

 

Povećanje/ smanjenje

 

Novi plan za 2008.

 

3

 

 

 

 

RASHODI POSLOVANJA

 

1.955.805.057

 

251.924.943

 

2.207.730.000

 

 

31

 

 

 

Rashodi za zaposlene

 

138.800.000

 

0

 

138.800.000

 

 

 

311

 

 

Plaće

 

115.000.000

 

0

 

115.000.000

 

 

 

 

3111

 

Plaće za redovan rad

 

113.950.000

 

0

 

113.950.000

 

 

 

 

3113

 

Plaće za prekovremeni rad

 

450.000

 

0

 

450.000

 

 

 

 

3112

 

Plaće za posebne uvjete rada

 

600.000

 

0

 

600.000

 

 

 

312

 

 

Ostali rashodi za zaposlene

 

3.800.000

 

0

 

3.800.000

 

 

 

 

3121

 

Ostali rashodi za zaposlene

 

3.800.000

 

0

 

3.800.000

 

 

 

313

 

 

Doprinosi na plaće

 

20.000.000

 

0

 

20.000.000

 

 

 

 

3132

 

Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje

 

18.000.000

 

0

 

18.000.000

 

 

 

 

3133

 

Doprinosi za zapošljavanje

 

2.000.000

 

0

 

2.000.000

 

 

32

 

 

 

Materijalni rashodi

 

1.142.830.000

 

119.173.000

 

1.262.003.000

 

 

 

321

 

 

Naknade troškova zaposlenima

 

10.100.000

 

-300.000

 

9.800.000

 

 

 

 

3211

 

Službena putovanja

 

2.800.000

 

0

 

2.800.000

 

 

 

 

3212

 

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

 

3.800.000

 

200.000

 

4.000.000

 

 

 

 

3213

 

Stručno usavršavanje zaposlenika

 

3.500.000

 

-500.000

 

3.000.000

 

 

 

322

 

 

Rashodi za materijal i energiju

 

15.080.000

 

-280.000

 

14.800.000

 

 

 

 

3221

 

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

 

3.600.000

 

0

 

3.600.000

 

 

 

 

3222

 

Materijal i sirovine

 

1.000.000

 

-300.000

 

700.000

 

 

 

 

3223

 

Energija

 

9.600.000

 

250.000

 

9.850.000

 

 

 

 

3224

 

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

 

200.000

 

0

 

200.000

 

 

 

 

3225

 

Sitni inventar i auto-gume

 

680.000

 

-230.000

 

450.000

 

 

 

323

 

 

Rashodi za usluge

 

1.106.590.000

 

120.653.000

 

1.227.243.000

 

 

 

 

3231

 

Usluge telefona, pošte i prijevoza

 

16.130.000

 

10.000

 

16.140.000

 

 

 

 

3232

 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

 

954.525.000

 

118.742.000

 

1.073.267.000

 

 

 

 

3233

 

Usluge promidžbe i informiranja

 

500.000

 

500.000

 

1.000.000

 

 

 

 

3234

 

Komunalne usluge

 

2.610.000

 

18.000

 

2.628.000

 

 

 

 

3235

 

Zakupnine i najamnine

 

1.180.000

 

460.000

 

1.640.000

 

 

 

 

3237

 

Intelektualne i osobne usluge

 

53.645.000

 

1.450.000

 

55.095.000

 

 

 

 

3239

 

Ostale usluge

 

78.000.000

 

-527.000

 

77.473.000

 

 

 

329

 

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

11.060.000

 

-900.000

 

10.160.000

 

 

 

 

3291

 

Naknade za rad predstav.  i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.

 

700.000

 

-550.000

 

150.000

 

 

 

 

3292

 

Premije i osiguranja

 

4.100.000

 

0

 

4.100.000

 

 

 

 

3293

 

Reprezentacija

 

2.100.000

 

0

 

2.100.000

 

 

 

 

3294

 

Članarine

 

400.000

 

0

 

400.000

 

 

 

 

3299

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

3.760.000

 

-350.000

 

3.410.000

 

 

34

 

 

 

Financijski rashodi

 

38.170.000

 

0

 

38.170.000

 

 

 

342

 

 

Kamate za primljene zajmove

 

35.000.000

 

0

 

35.000.000

 

 

 

 

3422

 

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

 

13.000.000

 

0

 

13.000.000

 

 

 

 

3423

 

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

 

22.000.000

 

0

 

22.000.000

 

 

 

 

 

Tuzemne

 

17.000.000

 

0

 

17.000.000

 

 

 

 

 

Inozenmne

 

5.000.000

 

0

 

5.000.000

 

 

 

343

 

 

Ostali financijski rashodi

 

3.170.000

 

0

 

3.170.000

 

 

 

 

3431

 

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

 

3.010.000

 

0

 

3.010.000

 

 

 

 

3433

 

Zatezne kamate

 

160.000

 

0

 

160.000

 

 

36

 

 

 

Pomoći dane u  inozemstvo i unutar opće države

 

75.000.000

 

0

 

75.000.000

 

 

 

363

 

 

Pomoći unutar opće države

 

75.000.000

 

0

 

75.000.000

 

 

 

 

3632

 

Kapitalne pomoći unutar opće države

 

75.000.000

 

0

 

75.000.000

 

 

 

 

 

Lokalna uprava

 

75.000.000

 

0

 

75.000.000

 

 

38

 

 

 

Ostali rashodi

 

561.005.057

 

132.751.943

 

693.757.000

 

 

 

381

 

 

Tekuće donacije

 

1.200.000

 

1.500.000

 

2.700.000

 

 

 

 

3811

 

Tekuće donacije u novcu

 

1.200.000

 

1.500.000

 

2.700.000

 

 

 

383

 

 

Kazne, penali i naknade štete

 

750.000

 

250.000

 

1.000.000

 

 

 

 

3831

 

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

 

750.000

 

250.000

 

1.000.000

 

 

 

386

 

 

Kapitalne pomoći

 

559.055.057

 

131.001.943

 

690.057.000

 

 

 

 

3862

 

Kapitalne pomoći bankama i ostalim fin. inst. i trgovačkim društvima izvan javnog sektora

 

559.055.057

 

131.001.943

 

690.057.000

 

4

 

 

 

 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

322.285.000

 

-33.150.000

 

289.135.000

 

 

41

 

 

 

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

 

70.000.000

 

-35.000.000

 

35.000.000

 

 

 

411

 

 

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

 

70.000.000

 

-35.000.000

 

35.000.000

 

 

 

 

4111

 

Zemljište

 

70.000.000

 

-35.000.000

 

35.000.000

 

 

42

 

 

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

166.285.000

 

-29.150.000

 

137.135.000

 

 

 

421

 

 

Građevinski objekti

 

148.585.000

 

-29.150.000

 

119.435.000

 

 

 

 

4212

 

Poslovni objekti

 

15.000.000

 

4.000.000

 

19.000.000

 

 

 

 

4214

 

Ostali građevinski objekti

 

133.585.000

 

-33.150.000

 

100.435.000

 

 

 

422

 

 

Postrojenja i oprema

 

11.500.000

 

0

 

11.500.000

 

 

 

 

4221

 

Uredska oprema i namještaj

 

8.000.000

 

-1.000.000

 

7.000.000

 

 

 

 

4222

 

Komunikacijska oprema

 

100.000

 

0

 

100.000

 

 

 

 

4224

 

Medicinska i laboratorijska oprema

 

 

1.500.000

 

1.500.000

 

 

 

 

4225

 

Instrumenti, uređaji i strojevi

 

1.400.000

 

0

 

1.400.000

 

 

 

 

4227

 

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

 

2.000.000

 

-500.000

 

1.500.000

 

 

 

423

 

 

Prijevozna sredstva

 

3.000.000

 

0

 

3.000.000

 

 

 

 

4231

 

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

 

3.000.000

 

0

 

3.000.000

 

 

 

426

 

 

Nematerijalna proizvedena imovina

 

3.200.000

 

0

 

3.200.000

 

 

 

 

4262

 

Ulaganja u računalne programe

 

3.200.000

 

0

 

3.200.000

 

 

45

 

 

 

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

 

86.000.000

 

31.000.000

 

117.000.000

 

 

 

451

 

 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

86.000.000

 

31.000.000

 

117.000.000

 

 

 

 

4511

 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

86.000.000

 

31.000.000

 

117.000.000

 

 B. RAČUN FINANCIRANJA
 

Raz-red

 

Sku-pina

 

Podskupina

 

Odje-ljak

 

 

Plan za 2008.

 

Povećanje/ smanjenje

 

Novi plan za 2008.

 

 

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

 

-99.000.000

 

41.500.000

 

-57.500.000

 

8

 

 

 

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

 

121.000.000

 

41.500.000

 

162.500.000

 

 

81

 

 

 

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

 

250.000

 

0

 

250.000

 

 

 

816

 

 

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

 

250.000

 

0

 

250.000

 

 

 

 

8161

 

Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

 

250.000

 

0

 

250.000

 

 

83

 

 

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

 

750.000

 

0

 

750.000

 

 

 

834

 

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

 

750.000

 

0

 

750.000

 

 

 

 

8341

 

Dinice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

 

750.000

 

0

 

750.000

 

 

84

 

 

 

Primici od zaduživanja

 

120.000.000

 

41.500.000

 

161.500.000

 

 

 

844

 

 

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

 

120.000.000

 

41.500.000

 

161.500.000

 

 

 

 

8442

 

Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

 

120.000.000

 

41.500.000

 

161.500.000

 

5

 

 

 

 

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJ­MOVA

 

220.000.000

 

0

 

220.000.000

 

 

51

 

 

 

Izdaci za dane zajmove

 

80.000.000

 

0

 

80.000.000

 

 

 

516

 

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

 

80.000.000

 

0

 

80.000.000

 

 

 

 

5161

 

Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

 

80.000.000

 

0

 

80.000.000

 

 

54

 

 

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

 

140.000.000

 

0

 

140.000.000

 

 

 

542

 

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

 

75.000.000

 

0

 

75.000.000

 

 

 

 

5421

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

 

75.000.000

 

0

 

75.000.000

 

 

 

544

 

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

 

65.000.000

 

0

 

65.000.000

 

 

 

 

5441

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

 

37.000.000

 

0

 

37.000.000

 

 

 

 

5442

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

 

28.000.000

 

0

 

28.000.000

 

 II. POSEBNI DIO
 

Šifra

 

Naziv

 

Plan za 2008.

 

Povećanje/ smanjenje

 

Novi plan za 2008.

 

01

 

HRVATSKE VODE

 

2.498.090.057

 

218.774.943

 

2.716.865.000

 

100

 

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

 

235.700.000

 

6.000.000

 

241.700.000

 

A1000

 

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

 

203.000.000

 

2.000.000

 

205.000.000

 

3111

 

Plaće za redovan rad

 

113.950.000

 

0

 

113.950.000

 

3113

 

Plaće za prekovremeni rad

 

450.000

 

0

 

450.000

 

3112

 

Plaće za posebne uvjete rada

 

600.000

 

0

 

600.000

 

3121

 

Ostali rashodi za zaposlene

 

3.800.000

 

0

 

3.800.000

 

3132

 

Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje

 

18.000.000

 

0

 

18.000.000

 

3133

 

Doprinosi za zapošljavanje

 

2.000.000

 

0

 

2.000.000

 

3211

 

Službena putovanja

 

2.800.000

 

0

 

2.800.000

 

3212

 

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

 

3.800.000

 

200.000

 

4.000.000

 

3213

 

Stručno usavršavanje zaposlenika

 

3.500.000

 

-500.000

 

3.000.000

 

3221

 

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

 

2.500.000

 

0

 

2.500.000

 

3223

 

Energija

 

5.500.000

 

0

 

5.500.000

 

3224

 

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

 

200.000

 

0

 

200.000

 

3225

 

Sitni inventar i auto-gume

 

400.000

 

0

 

400.000

 

3231

 

Usluge telefona, pošte i prijevoza

 

6.000.000

 

0

 

6.000.000

 

3232

 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

 

16.000.000

 

800.000

 

16.800.000

 

3233

 

Usluge promidžbe i informiranja

 

500.000

 

500.000

 

1.000.000

 

3234

 

Komunalne usluge

 

2.400.000

 

0

 

2.400.000

 

3235

 

Zakupnine i najamnine

 

500.000

 

200.000

 

700.000

 

3237

 

Intelektualne i osobne usluge

 

4.700.000

 

0

 

4.700.000

 

3239

 

Ostale usluge

 

1.000.000

 

0

 

1.000.000

 

3291

 

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.

 

700.000

 

-550.000

 

150.000

 

3292

 

Premije i osiguranja

 

4.000.000

 

0

 

4.000.000

 

3293

 

Reprezentacija

 

2.100.000

 

0

 

2.100.000

 

3294

 

Članarine

 

400.000

 

0

 

400.000

 

3299

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

2.850.000

 

-150.000

 

2.700.000

 

3431

 

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

 

3.000.000

 

0

 

3.000.000

 

3433

 

Zatezne kamate

 

150.000

 

0

 

150.000

 

3811

 

Tekuće donacije u novcu

 

1.200.000

 

1.500.000

 

2.700.000

 

 

 

 

 

 

K2000

 

OPREMANJE

 

7.000.000

 

0

 

7.000.000

 

4221

 

Uredska oprema i namještaj

 

3.500.000

 

-1.000.000

 

2.500.000

 

4222

 

Komunikacijska oprema

 

100.000

 

0

 

100.000

 

4224

 

Medicinska i laboratorijska oprema

 

0

 

1.500.000

 

1.500.000

 

4225

 

Instrumenti, uređaji i strojevi

 

1.400.000

 

0

 

1.400.000

 

4227

 

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

 

2.000.000

 

-500.000

 

1.500.000

 

 

 

 

 

 

K2001

 

INFORMATIZACIJA

 

7.700.000

 

0

 

7.700.000

 

4221

 

Uredska oprema i namještaj

 

4.500.000

 

0

 

4.500.000

 

4262

 

Ulaganja u računalne programe

 

3.200.000

 

0

 

3.200.000

 

K2002

 

OBNOVA VOZNOG PARKA

 

3.000.000

 

0

 

3.000.000

 

4231

 

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

 

3.000.000

 

0

 

3.000.000

 

 

 

 

 

 

K2003

 

POSLOVNE ZGRADE

 

15.000.000

 

4.000.000

 

19.000.000

 

4212

 

Poslovni objekti

 

15.000.000

 

4.000.000

 

19.000.000

 

 

 

 

 

 

101

 

SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI

 

142.000.000

 

0

 

142.000.000

 

 

 

 

 

 

A1001

 

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

 

88.000.000

 

0

 

88.000.000

 

3422

 

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

 

13.000.000

 

0

 

13.000.000

 

5421

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

 

75.000.000

 

0

 

75.000.000

 

 

 

 

 

 

A1002

 

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

 

54.000.000

 

0

 

54.000.000

 

3423

 

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

 

17.000.000

 

0

 

17.000.000

 

5441

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

 

37.000.000

 

0

 

37.000.000

 

 

 

 

 

 

102

 

SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

 

33.000.000

 

0

 

33.000.000

 

 

 

 

 

 

A1003

 

ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

 

33.000.000

 

0

 

33.000.000

 

3423

 

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

 

5.000.000

 

0

 

5.000.000

 

5442

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

 

28.000.000

 

0

 

28.000.000

 

 

 

 

 

 

103

 

TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA

 

1.083.750.000

 

118.923.000

 

1.202.673.000

 

 

 

 

 

 

A1004

 

ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA I VODNOGA DOBRA

 

680.000.000

 

75.700.000

 

755.700.000

 

3232

 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

 

678.280.000

 

75.150.000

 

753.430.000

 

3234

 

Komunalne usluge

 

150.000

 

0

 

150.000

 

3235

 

Zakupnine i najamnine

 

220.000

 

0

 

220.000

 

3237

 

Intelektualne usluge

 

250.000

 

350.000

 

600.000

 

3299

 

Ostali nespomenuti troškovi

 

500.000

 

-200.000

 

300.000

 

3831

 

Naknada štete fizičkim i pravnim osobama

 

600.000

 

400.000

 

1.000.000

 

 

 

 

 

 

A1005

 

OBNAVLJANJE VODNIH GRAĐEVINA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA

 

20.000.000

 

0

 

20.000.000

 

3223

 

Energija

 

4.000.000

 

0

 

4.000.000

 

3231

 

Usluge telefona, pošte i prijevoza

 

50.000

 

10.000

 

60.000

 

3232

 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

 

15.750.000

 

-13.000

 

15.737.000

 

3234

 

Komunalne usluge

 

 

 

3.000

 

3.000

 

3292

 

Premije osiguranja

 

100.000

 

0

 

100.000

 

3299

 

Ostali nespomenuti troškovi

 

100.000

 

0

 

100.000

 

 

 

 

 

 

A1006

 

OBNOVA MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE

 

240.000.000

 

42.000.000

 

282.000.000

 

3232

 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

 

240.000.000

 

42.000.000

 

282.000.000

 

A1007

 

TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA

 

64.250.000

 

423.000

 

64.673.000

 

3237

 

Intelektualne usluge

 

100.000

 

500.000

 

600.000

 

3239

 

Ostale usluge

 

64.000.000

 

73.000

 

64.073.000

 

3831

 

Naknada štete fizičkim i pravnim osobama

 

150.000

 

-150.000

 

0

 

 

 

 

 

 

A1008

 

HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA

 

3.000.000

 

0

 

3.000.000

 

3239

 

Ostale usluge

 

3.000.000

 

0

 

3.000.000

 

 

 

 

 

 

A1009

 

IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA

 

60.000.000

 

0

 

60.000.000

 

3221

 

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

 

1.100.000

 

0

 

1.100.000

 

3231

 

Usluge telefona, pošte i prijevoza

 

10.000.000

 

0

 

10.000.000

 

3237

 

Intelektualne usluge

 

48.480.000

 

200.000

 

48.680.000

 

3239

 

Ostale usluge

 

200.000

 

-200.000

 

0

 

3299

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

200.000

 

0

 

200.000

 

3431

 

Bankarske naknade

 

10.000

 

0

 

10.000

 

3433

 

Zatezne kamate

 

10.000

 

0

 

10.000

 

A1010

 

VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ

 

3.500.000

 

800.000

 

4.300.000

 

3222

 

Materijal i sirovine

 

1.000.000

 

-300.000

 

700.000

 

3223

 

Energija

 

100.000

 

250.000

 

350.000

 

3225

 

Sitni inventar i autogume

 

280.000

 

-230.000

 

50.000

 

3231

 

Usluge telefona,pošte i prijevoza

 

80.000

 

0

 

80.000

 

3232

 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

 

1.495.000

 

805.000

 

2.300.000

 

3234

 

Komunalne usluge

 

60.000

 

15.000

 

75.000

 

3235

 

Zakupnine i najamnine

 

460.000

 

260.000

 

720.000

 

3237

 

Intelektualne usluge

 

15.000

 

0

 

15.000

 

3299

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

10.000

 

0

 

10.000

 

A1011

 

OSTALI IZDACI PRI UPRAVLJANJU VODAMA

 

10.000.000

 

0

 

10.000.000

 

3237

 

Intelektualne usluge

 

100.000

 

400.000

 

500.000

 

3239

 

Ostale usluge

 

9.800.000

 

-400.000

 

9.400.000

 

3299

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

100.000

 

0

 

100.000

 

A1012

 

UREĐENJE I ODRŽAVANJE RIJEKE SAVE I DUNAVA TE VIŠENAMJENSKOG KANALA

 

3.000.000

 

0

 

3.000.000

 

3232

 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

 

3.000.000

 

0

 

3.000.000

 

104

 

PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

 

1.003.640.057

 

93.851.943

 

1.097.492.000

 

K2004

 

OBJEKTI ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA NA DRŽAVNIM VODAMA (ZAŠTITA OD POPLAVA)

 

80.000.000

 

16.000.000

 

96.000.000

 

4511

 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

80.000.000

 

16.000.000

 

96.000.000

 

K2005

 

OBNOVA I RAZVITAK VODOOPSKRBE

 

342.254.057

 

42.480.943

 

384.735.000

 

3632

 

Kapitalne pomoći unutar opće države

 

17.000.000

 

0

 

17.000.000

 

3862

 

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima

 

310.254.057

 

56.480.943

 

366.735.000

 

4214

 

Ostali građevinski objekti

 

15.000.000

 

-14.000.000

 

1.000.000

 

K2006

 

ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA

 

286.501.000

 

62.021.000

 

348.522.000

 

3632

 

Kapitalne pomoći unutar opće države

 

40.000.000

 

0

 

40.000.000

 

3862

 

Kapitane pomoći trgovačkim društvima

 

231.501.000

 

69.521.000

 

301.022.000

 

4214

 

Ostali građevinski objekti

 

15.000.000

 

-7.500.000

 

7.500.000

 

K2007

 

EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA

 

89.000.000

 

5.000.000

 

94.000.000

 

3862

 

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima

 

9.000.000

 

5.000.000

 

14.000.000

 

5161

 

Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora

 

80.000.000

 

0

 

80.000.000

 

K2010

 

ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL. , OSNOVNA SREDSTVA I DR.)

 

9.000.000

 

0

 

9.000.000

 

4111

 

Zemljišta

 

9.000.000

 

0

 

9.000.000

 

K2011

 

NAVODNJAVANJE

 

127.000.000

 

0

 

127.000.000

 

3632

 

Kapitalne pomoći unutar opće države

 

18.000.000

 

0

 

18.000.000

 

4111

 

Zemljišta

 

61.000.000

 

-35.000.000

 

26.000.000

 

4214

 

Ostali građevinski objekti

 

42.000.000

 

20.000.000

 

62.000.000

 

4511

 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

6.000.000

 

15.000.000

 

21.000.000

 

K2012

 

PROJEKT UNUTARNJE VODE

 

60.435.000

 

-30.600.000

 

29.835.000

 

4214

 

Ostali građevinski objekti

 

60.435.000

 

-30.600.000

 

29.835.000

 

K2013

 

IPA I OSTALI PROJEKTI

 

9.450.000

 

-1.050.000

 

8.400.000

 

3862

 

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima

 

8.300.000

 

0

 

8.300.000

 

4214

 

Ostali građevinski objekti

 

1.150.000

 

-1.050.000

 

100.000