Zakon o doprinosima

NN 84/2008 (18.7.2008.), Zakon o doprinosima

HRVATSKI SABOR

2716

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPRINOSIMA

Proglašavam Zakon o doprinosima, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. srpnja 2008. godine
Klasa: 011-01/08-01/80
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 9. srpnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPRINOSIMA

I. TEMELJNE ODREDBE I NAČELA

Članak 1.

Ovim se Zakonom propisuje obveza plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (u daljnjem tekstu: doprinosi), vrste doprinosa i stope za obračun, obveznik doprinosa, obveznik obračunavanja doprinosa, obveznik plaćanja doprinosa, osnovice za obračun i način njihova utvrđivanja, obveza i način obračunavanja, obveza plaćanja i rokovi za uplatu, obveza izvješćivanja te druga pitanja vezana uz poslove prikupljanja doprinosa.
Članak 2.
(1) Obveznim osiguranjima smatraju se:
1. obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti,
2. obvezno mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje,
3. obvezno zdravstveno osiguranje,
4. obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu i
5. osiguranje za slučaj nezaposlenosti.
(2) Obvezna osiguranja, obvezno osigurane osobe, prava iz osiguranja i nositelji obveznih osiguranja uređeni su propisima o obveznim osiguranjima i posebnim propisima.
Članak 3.
(1) Obvezno osiguranim osobama smatraju se fizičke osobe koje se, ovisno o njihovu radnom ili socijalnom statusu, sukladno propisima o obveznim osiguranjima ili posebnim propisima, smatraju obvezno osiguranim osobama.
(2) Obvezno osiguranim osobama smatraju se i stranci u Republici Hrvatskoj te članovi njihovih obitelji sukladno propisima o zdravstvenoj zaštiti stranaca.
Članak 4.
(1) Obvezom doprinosa u užem smislu smatra se teret što ga obveznik doprinosa na teret svojih sredstava ima uplatiti za svoje osobno osiguranje ili što ga obveznik doprinosa na teret svojih sredstava ima uplatiti u korist druge osobe – osiguranika. Obvezom doprinosa u širem smislu smatraju se i druge obveze, odnosno postupci: obračunavanje obveze, plaćanje nastale obveze te izvješćivanje o nastaloj obvezi doprinosa.
(2) Obveznikom doprinosa smatra se osiguranik ili druga pravna odnosno fizička osoba ili poslovni subjekt kojem je ovim Zakonom propisana obveza doprinosa, obveza utvrđivanja, odnosno obračunavanja ili plaćanja doprinosa ili izvješćivanja.
(3) Odredbe o obvezi doprinosa odnose se i na strance koji se u skladu s propisima o obveznim osiguranjima i ovisno o svome radnom ili socijalnom statusu u Republici Hrvatskoj smatraju obvezno osiguranim osobama, odnosno koji u Republici Hrvatskoj obavljaju djelatnosti ili ostvaruju primitke prema kojima je propisana obveza doprinosa, osim ako međudržavnim ugovorima nije drugačije uređeno.
Članak 5.
(1) Obveza je doprinosa vezana uz razdoblje provedeno u osiguranju i uz osnovu osiguranja. Početak i prestanak razdoblja osiguranja te osnovu osiguranja utvrđuju nositelji obveznih osiguranja.
(2) Fizička osoba koja ima uređen status osiguranika prema nekoj od osnova obveznih osiguranja a osim toga:
1. obavlja samostalnu djelatnost obrta i s obrtom izjednačenu djelatnost ili samostalnu djelatnost slobodnog zanimanja ili samostalnu djelatnost športaša ili samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva ili ostale samostalne djelatnosti, ili
2. ostvaruje primitke od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak, ili
3. ostvaruje primitke od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak ili dohodak od imovine i imovinskih prava, ali prema tim primicima utvrđuje dohodak na način propisan za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti ili prema tim primicima utvrđuje dobit, obveznik je doprinosa prema osnovi osiguranja, ali i prema ostalim osnovama iz točaka 1., 2. i 3., ovoga stavka pa se obveze doprinosa po više osnova i za isto razdoblje međusobno ne isključuju.
(3) Osobom koja ima uređen status osiguranika smatra se fizička osoba koja je kod nositelja obveznih osiguranja prijavljena ili je trebala biti prijavljena kao osigurana osoba po osnovi obveznog osiguranja za koju je, ovim Zakonom, propisana obveza doprinosa.
(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, obveza doprinosa prema stavku 2. ovoga članka nije nužno vezana uz razdoblje provedeno u osiguranju.
Članak 6.
(1) Poslovima prikupljanja doprinosa smatraju se: utvrđivanje obveze i obračunavanje iznosa doprinosa, prikupljanje podataka o obračunanim obvezama od drugih obveznika obračunavanja, evidentiranje nastalih obveza, naplata i prisilna naplata, nadzor, pokretanje i provođenje prekršajnog postupka zbog povreda odredaba ovoga Zakona, izvješćivanje nositelja osiguranja o utvrđenoj osnovici, obračunanim i naplaćenim doprinosima te ostali poslovi bitni za prikupljanje doprinosa.
(2) Poslove prikupljanja doprinosa obavlja Porezna uprava.
II. OPĆE ODREDBE
1. Objašnjenje pojmova
Članak 7.
Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:
1. djelatnost obrta samostalna je djelatnost obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti upisana u obrtni registar, sukladno propisima o obrtu, a koja je djelatnost osnovno zanimanje fizičke osobe po kojoj je osnovi obvezno osigurana;
2. djelatnost trgovca pojedinca samostalna je djelatnost upisana u registar trgovačkog suda kao trgovac pojedinac, sukladno propisima o trgovačkim društvima, a koja je djelatnost osnovno zanimanje fizičke osobe po kojoj je osnovi obvezno osigurana;
3. djelatnost slobodnog zanimanja samostalna je djelatnost fizičke osobe koja je po osnovi obavljanja te djelatnosti obvezno osigurana, a ta je djelatnost:
3.1. upisana u registar tijela državne uprave mjerodavnog za izdavanje odobrenja fizičkim osobama za obavljanje profesionalne djelatnosti, sukladno posebnim propisima, ili je
3.2. upisana u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit od obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja na osnovi članstva u strukovnoj udruzi ili strukovnoj komori ili na njezin zahtjev;
4. djelatnost poljoprivrede i šumarstva samostalna je djelatnost fizičke osobe upisana u registar tijela mjerodavnog za poljoprivredu, ili je, na njezin zahtjev, upisana u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit od obavljanja te djelatnosti te je obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koja je djelatnost osnovno zanimanje fizičke osobe po kojoj je osnovi obvezno osigurana;
5. ostale samostalne djelatnosti jesu djelatnosti fizičkih osoba s obilježjem samostalnosti, trajnosti i namjere stvaranja izvora dohotka ili dobiti i po osnovi obavljanja tih djelatnosti upisane su u registar obveznika poreza na dohodak te su po toj osnovi obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a nositelju je ta djelatnost osnovno zanimanje i po toj se osnovi, sukladno propisima o obveznim osiguranjima, smatra obvezno osiguranom osobom, a to su:
5.1. djelatnosti za čije obavljanje nije propisano izdavanje odobrenja i registracije,
5.2. djelatnosti osoba koje ostvaruju primitke od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak, ali su promijenile način utvrđivanja dohotka pa prema tim primicima utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti ili dobit,
5.3. djelatnosti osoba koje ostvaruju primitke od imovine i imovinskih prava od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od imovine i imovinskih prava, ali su promijenile način utvrđivanja dohotka pa prema tim primicima utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti ili dobit,
5.4. ostale djelatnosti upisane u registar obveznika poreza na dohodak po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti i po osnovi koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit;
6. druga djelatnost je samostalna djelatnost iz točke 1. do 5. ovoga članka koju nositelj djelatnosti obavlja istodobno uz osiguranje po osnovi radnog odnosa ili po bilo kojoj od osnova obveznih osiguranja te s obrtom izjednačenu djelatnost iz članka 18. stavka 1. točke 3. Zakona o porezu na dohodak;
7. doprinos iz osnovice jest doprinos obračunan po odbitku, sadržan je u primitku odnosno u osnovici prema kojoj je obračunan, obustavlja se od primitka te je obveza osobe koja ostvaruje primitak;
8. doprinos na osnovicu jest doprinos obračunan prema propisanoj osnovici, nije sadržan u primitku odnosno u osnovici prema kojoj je obračunan te je obveza sredstava isplatitelja primitka prema kojemu je obveza utvrđena ili samog osiguranika ili druge osobe kojoj je propisana obveza doprinosa u korist osiguranika;
9. drugi dohodak je primitak ili dio primitka od kojega se, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak. Drugim dohotkom smatra se i primitak po osnovi kojega se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada kada ga poslodavac isplaćuje ili daje u naravi bivšem radniku ili drugoj osobi umjesto bivšeg radnika, a taj se primitak ne odnosi na naknadu za rad za trajanja radnog odnosa niti je primitak stečen unutar vremena u kojem je postojao radni odnos;
10. izaslani radnik jest:
10.1. osoba osigurana po osnovi radnog odnosa koja je od poslodavca upućena u inozemstvo radi obavljanja poslova za poslodavca, a koja sukladno propisima o obveznim osiguranjima i međudržavnim ugovorima o socijalnom osiguranju za vrijeme rada u inozemstvu ostaje u sustavu obveznih osiguranja Republike Hrvatske, te
10.2. osoba osigurana po osnovi radnog odnosa koja je od poslodavca upućena u inozemstvo radi obavljanja dužnosti u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske, i
10.3. osoba koja je od inozemnog poslodavca upućena na rad u tuzemno društvo, a sukladno odredbama međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju ima uređen status u osiguranju države poslodavca;
11. osnovica za obračun doprinosa iznos je, općenito, prema kojemu se obračunavaju iznosi doprinosa za određeno razdoblje u osiguranju;
12. godišnja osnovica iznos je prema kojemu se obračunavaju iznosi doprinosa za određenu godinu po osnovi obavljanja druge djelatnosti;
13. mjesečna osnovica propisani je iznos prema kojemu je obveza obračunati i uplatiti doprinose, ovisno o osnovi osiguranja, za jedan mjesec staža u mirovinskom osiguranju i za prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja te zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu za određeni mjesec proveden u tim osiguranjima s punim radnim vremenom;
14. najniža mjesečna osnovica najniži je iznos prema kojemu je obveza obračunati i uplatiti doprinose za jedan mjesec staža u mirovinskom osiguranju te za prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu i osiguranja u slučaju nezaposlenosti za određeni mjesec proveden u tim osiguranjima s punim radnim vremenom;
15. najviša mjesečna osnovica najviši je iznos do kojega je obveza obračunati i uplatiti doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje kada je osnovica za obračun doprinosa plaća;
16. najviša godišnja osnovica najviši je iznos do kojega je obveza uplatiti doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti prema svim osnovama za jednu godinu;
17. naknada njegovatelju primitak je što ga isplatitelj naknade, prema posebnom propisu, isplaćuje osobi koja pruža pomoć i njegu HRVI iz Domovinskog rata, a ukupan iznos naknade (bruto) sadrži iznose doprinosa iz osnovice te iznose poreza i prireza porezu na dohodak i neto iznos koji se isplaćuje toj osobi;
18. naknada plaće primitak je koji je isplaćen ili je trebao biti isplaćen osiguraniku kao pravo po osnovi obveznih osiguranja ili pravo prema posebnom propisu;
19. naknada športskom sucu i delegatu primitak je od kojega se, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak, a isplaćuje se kao naknada za sudjelovanje na natjecanjima amaterskih športskih klubova koja se održavaju u skladu s aktom o sustavu natjecanja određenoga nacionalnoga športskog saveza, na natjecanjima učeničkih i studentskih športskih klubova te na međunarodnim natjecanjima tih klubova koja se, u skladu s propisima o športu, održavaju u Republici Hrvatskoj te prema kriterijima uređenima propisom koji donosi ministar financija na prijedlog ministra znanosti, obrazovanja i športa;
20. naknada za autorsko pravo ili srodna prava jest primitak od kojega se, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak i predujam poreza na dohodak obračunava po odbitku;
21. naknada za umjetničko djelo jest primitak od kojega se, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak i predujam poreza na dohodak obračunava po odbitku;
22. njegovatelj je fizička osoba koja pruža pomoć i njegu HRVI iz Domovinskog rata u skladu s posebnim propisom po kojoj je osnovi i osigurana;
23. plaća je primitak što ga poslodavac ili druga osoba umjesto poslodavca te predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave u kojoj osiguranik obavlja dužnost izabrane ili imenovane osobe isplaćuje ili daje u naravi ili ga je bio dužan isplatiti radniku, odnosno osiguraniku po osnovi radnog odnosa ili izabranoj ili imenovanoj osobi za rad u određenom mjesecu prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu, a od tog se primitka, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada. Ukupan iznos primitka (bruto) sadrži iznose doprinosa iz osnovice te iznose poreza i prireza porezu na dohodak i neto iznos;
24. ostali primici jesu primici što ih poslodavac ili druga osoba umjesto poslodavca te predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave u kojoj osiguranik obavlja dužnost izabrane ili imenovane osobe, pored plaće, isplaćuje ili daje u naravi ili ih je bio dužan isplatiti radniku, odnosno osiguraniku po osnovi radnog odnosa ili izabranoj ili imenovanoj osobi za rad u određenom mjesecu ili godini ili općenito vezano uz radni odnos prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu, a od tih se primitaka, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada. Ukupan iznos primitka (bruto) sadrži iznose doprinosa iz osnovice te iznose poreza i prireza porezu na dohodak i neto iznos;
25. poduzetnička plaća jest primitak što ga sebi za određeni mjesec isplaćuje osiguranik po osnovi samostalnih djelatnosti iz točke 1. do 6. ovoga članka koji od tih djelatnosti utvrđuje dobit, od kojega se primitka, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada. Ukupan iznos primitka (bruto) sadrži iznose doprinosa iz osnovice te iznose poreza i prireza porezu na dohodak i neto iznos;
26. poslodavac je poslovni subjekt za kojega radnik u radnom odnosu, u skladu s propisima o radu i drugim propisima koji uređuju radne odnose, obavlja određene poslove, te:
26.1. inozemna organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja ne uživa diplomatski imunitet (strano predstavništvo, podružnica, međunarodna organizacija i ustanova),
26.2. inozemna fizička osoba koja za svoje osobne potrebe zapošljava druge fizičke osobe,
26.3. diplomatska misija i konzularni ured strane države te međunarodna organizacija ili predstavništvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji uživaju diplomatski imunitet i
26.4. diplomatski predstavnik – konzul u Republici Hrvatskoj koji za svoje osobne potrebe zapošljava hrvatske državljane;
27. poslovni subjekti su pravne osobe i tijela državne i javne uprave, tijela jedinica lokalne samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave te fizičke osobe i skupine osoba koje nemaju svojstvo pravne osobe ako su poslodavci ili ako isplaćuju primitke za koje je ovim Zakonom propisana obveza doprinosa;
28. preuzimatelj obveze poslovni je subjekt koji preuzme obvezu plaćanja doprinosa umjesto obveznika doprinosa;
29. privatni boravak u inozemstvu jest boravak fizičke osobe u drugoj državi radi turizma i svih drugih razloga koje se ne smatraju službenim putem ili službenim boravkom u inozemstvu;
30. prosječna plaća je prosječni iznos mjesečne plaće (bruto) isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj – kolovoz tekuće godine, koju objavljuje Državni zavod za statistiku. Sastoji se od iznosa doprinosa koji se obračunavaju iz osnovice te od iznosa poreza i prireza porezu na dohodak i od neto iznosa, a služi za izračun mjesečnih osnovica i najniže mjesečne osnovice, najviše mjesečne osnovice, najviše godišnje osnovice i godišnje osnovice za obračun doprinosa za razdoblje u obveznom osiguranju u godini koja slijedi iza godine na koju se prosječna plaća odnosi;
31. puno radno vrijeme jest najviše dopušteno radno vrijeme od 40 sati tjedno, osim ako zakonom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu nije određeno puno radno vrijeme ili skraćeno radno vrijeme u trajanju kraćem od 40 sati tjedno;
32. nepuno radno vrijeme jest ugovoreno radno vrijeme u trajanju kraćem od 40 sati tjedno, odnosno u trajanju kraćem od tjednog radnog vremena uređenog zakonom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu;
33. radni odnos jest odnos poslodavca i radnika uređen propisima o radu i drugim propisima o radu koji uređuju odnose poslodavca i radnika, odnosno dužnosnika i službenika ili namještenika;
34. izabrana ili imenovana osoba jest fizička osoba koja je po osnovi obavljanja dužnosti u predstavničkom ili izvršnom tijelu državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave, od strane toga tijela, prijavljena na obvezna osiguranja;
35. osoba koja se prvi put zapošljava jest fizička osoba koju poslodavac, po osnovi ugovora o radu, odnosno volonterskog ugovora prijavljuje na obvezno mirovinsko osiguranje i obvezno zdravstveno osiguranje te do dana početka osiguranja po toj osnovi nema evidentiran staž u mirovinskom osiguranju;
36. mirovanje obveze doprinosa jest pravo obveznika doprinosa prema kojemu taj obveznik nema obvezu doprinosa u dijelu koji se odnosi na razdoblje, odnosno mjesec ili na dio mjeseca za koji ostvaruje pravo na naknadu plaće prema posebnom propisu, a na teret nositelja obveznih osiguranja odnosno državnog proračuna kao i u slučajevima korištenja prava na bolovanje bez prava na naknadu plaće u skladu s propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, ili obveznom zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu;
37. registar obveznika doprinosa posebna je evidencija Porezne uprave o obveznicima doprinosa i o obveznicima koji su dužni sami utvrditi obvezu doprinosa odnosno obračunati iznose doprinosa i o tome izvijestiti Poreznu upravu;
38. saldo doprinosa iznos je doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i doprinosa za zdravstveno osiguranje dospjelog a neuplaćenog ili više uplaćenog sa stanjem na dan 1. siječnja 2003. što ga je Porezna uprava preuzela od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, te iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje dospjelog a neuplaćenog (dug) ili više uplaćenog (preplata) sa stanjem na dan 1. siječnja 2005. što ga je Porezna uprava preuzela od Središnjeg registra osiguranika;
39. službeni put u inozemstvo jest boravak osiguranika u inozemstvu po nalogu poslodavca ili isplatitelja primitka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak, ili po potrebi samostalne djelatnosti iz točke 1. do 6. ovoga članka, u trajanju do 30 dana neprekidno;
40. službeni boravak u inozemstvu jest boravak osiguranika u inozemstvu po nalogu poslodavca radi obrazovanja, stručnog usavršavanja ili poslijediplomskog studija odnosno zbog drugih razloga a u tom razdoblju nije prekinut radni odnos niti je prekinuto osiguranje po istoj osnovi, u trajanju duljem od 30 dana neprekidno;
41. nositelji obveznih osiguranja jesu javne ustanove – zavodi koji obavljaju poslove obveznih osiguranja u skladu s propisima o obveznim osiguranjima;
42. umirovljenik je fizička osoba koja je stekla pravo iz obveznoga mirovinskog osiguranja od tuzemnog isplatitelja mirovine ili inozemnog isplatitelja mirovine sukladno međudržavnim ugovorima o socijalnom osiguranju na starosnu mirovinu ili prijevremenu starosnu mirovinu, obiteljsku mirovinu, invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad. Korisnik invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti koji je zaposlen ili obavlja djelatnost točke 1. do 5. ovoga članka ne smatra se umirovljenikom u smislu ovoga Zakona;
43. obračunska isprava je pisani dokument koji je dužan sastaviti obveznik obračunavanja doprinosa prije sastavljanja obračunske prijave (izvješća) te sadrži podatke o osiguraniku, vrsti i iznosu osnovice za obračun doprinosa, vrsti i iznosu obveze doprinosa i razdoblju na koje se osnovica i doprinosi odnose i druge podatke bitne za sastavljanje obračunske prijave;
44. roditelj njegovatelj je osoba sa statusom priznatim po osnovi roditelja djeteta kojemu je zbog održavanja kvalitete života potrebno pružanje specifične njege sukladno posebnom propisu.
2. Jedinstveni nazivi osnova obveznih osiguranja
Članak 8.
Radi jedinstvene primjene odredaba o obvezi i obvezniku doprinosa te postupku utvrđivanja obveze doprinosa za osiguranika – pojedinca, utvrđuju se jedinstveni nazivi pojedinih osnova obveznih osiguranja za koje je ovim Zakonom propisana obveza doprinosa, i to:
1. osnove prema radnom i/ili socijalnom statusu osiguranika,
2. osnove obveznih osiguranja u određenim i posebnim okolnostima i
3. osnove radi obvezne zdravstvene zaštite stranaca u Republici Hrvatskoj.
2.1. Jedinstveni nazivi osnova obveznih osiguranja prema radnom i/ili socijalnom statusu
Članak 9.
(1) Jedinstveni nazivi osnova obveznoga mirovinskog i obveznoga zdravstvenog osiguranja te zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu i osiguranja za slučaj nezaposlenosti prema radnom i/ili socijalnom statusu osiguranika jesu:
1. radni odnos – obvezno osigurane osobe prema:
– članku 10. stavku 1. točki 1. ili 4. ili 5. Zakona o mirovinskom osiguranju
– članku 5. stavku 1. točki 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju
– članku 8. stavku 1. točki 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu i
– članku 4. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti;
2. izabrane ili imenovane osobe – obvezno osigurane osobe prema:
– članku 10. stavku 1. točki 2. Zakona o mirovinskom osiguranju
– članku 5. stavku 1. točki 2. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju
– članku 8. stavku 1. točki 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu i
– članku 4. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti;
3. radni odnos – izaslani radnik – obvezno osigurane osobe prema:
– članku 10. stavku 1. točki 6. Zakona o mirovinskom osiguranju
– članku 5. stavku 1. točki 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju
– članku 8. stavku 1. točki 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu i
– članku 4. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti;
4. volonter – obvezno osigurane osobe prema:
– članku 10. stavku 1. točki 3. Zakona o mirovinskom osiguranju
– članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i
– članku 8. stavku 1. točki 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu;
5. nezaposlena osoba i korisnik invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad – obvezno osigurane osobe prema:
– članku 10. stavku 2. Zakona o mirovinskom osiguranju (nezaposlena osoba) ili
– članku 25. stavku 6. Zakona o mirovinskom osiguranju (korisnik invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad) ili
– članku 10. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (nezaposlena osoba);
6. njegovatelj HRVI – obvezno osigurane osobe prema:
– članku 10. stavku 3. Zakona o mirovinskom osiguranju
– članku 5. stavku 1. točki 16. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju
– članku 8. stavku 1. točki 8. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu
– članku 85. stavku 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
7. roditelj njegovatelj – obvezno osigurane osobe prema:
– članku 77.b stavku 1. Zakona o socijalnoj skrbi i
– članku 5. stavku 1. točki 22. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;
8. pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi – obvezno osigurane osobe prema:
– članku 129. stavku 1. Pomorskog zakonika i
– članku 5. stavku 1. točki 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;
9. djelatnost obrta i trgovca pojedinca – obvezno osigurane osobe prema:
– članku 11. točki 1. Zakona o mirovinskom osiguranju
– članku 5. stavku 1. točki 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i
– članku 8. stavku 1. točki 6. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu;
10. djelatnost slobodnog zanimanja (profesionalna) – obvezno osigurane osobe prema:
– članku 11. točki 2. Zakona o mirovinskom osiguranju
– članku 5. stavku 1. točki 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i
– članku 8. stavku 1. točki 6. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu;
11. djelatnost športaša (profesionalna) – obvezno osigurane osobe prema:
– članku 11. točki 3. Zakona o mirovinskom osiguranju
– članku 5. stavku 1. točki 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i
– članku 8. stavku 1. točki 6. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu;
12. djelatnost poljoprivrede i šumarstva – obvezno osigurane osobe prema:
– članku 11. točki 4. Zakona o mirovinskom osiguranju
– članku 5. stavku 1. točki 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i
– članku 8. stavku 1. točki 6. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu;
13. ostale samostalne djelatnosti – obvezno osigurane osobe prema:
– članku 11. točki 5. Zakona o mirovinskom osiguranju
– članku 5. stavku 1. točki 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i
– članku 8. stavku 1. točki 6. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu;
14. poljoprivreda – obvezno osigurane osobe prema:
– članku 12. Zakona o mirovinskom osiguranju i
– članku 5. stavku 1. točki 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;
15. član uprave trgovačkog društva i izvršni direktor dioničkog društva – obvezno osigurane osobe prema:
– članku 13. Zakona o mirovinskom osiguranju
– članku 5. stavku 1. točki 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i
– članku 8. stavku 1. točki 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu;
16. svećenik i drugi vjerski službenik vjerske zajednice – obvezno osigurane osobe prema:
– članku 14. Zakona o mirovinskom osiguranju
– članku 5. stavku 1. točki 8. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i
– članku 8. stavku 1. točki 7. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu;
17. roditelj koji obavlja roditeljske dužnosti – obvezno osigurane osobe prema članku 15. Zakona o mirovinskom osiguranju;
18. zaposlenje u inozemstvu kod međunarodnih organizacija i stranih poslodavaca – obvezno osigurane osobe prema:
– članku 16. stavku 1. Zakona o mirovinskom osiguranju
– članku 5. stavku 1. točki 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i
– članku 8. stavku 1. točki 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu;
19. zaposlenje u tuzemstvu kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu koji nemaju registriranu podružnicu u tuzemstvu – obvezno osigurane osobe prema:
– članku 16. stavku 2. Zakona o mirovinskom osiguranju
– članku 5. stavku 1. točki 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i
– članku 8. stavku 1. točki 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu;
20. primitak od kojega se utvrđuje drugi dohodak – obvezno osigurane osobe prema:
– članku 16.a Zakona o mirovinskom osiguranju i
– članku 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;
21. produženo mirovinsko osiguranje – obvezno osigurane osobe prema članku 17. stavku 2. točki 1. do 6., točki 8. i stavku 3. Zakona o mirovinskom osiguranju;
22. produženo mirovinsko osiguranje – bračnog druga profesionalnog, odnosno ugovornog diplomata – obvezno osigurane osobe prema:
– članku 17. stavku 2. točki 7. Zakona o mirovinskom osiguranju i
– članku 60. stavku 3. te članku 61. i 62. Zakona o vanjskim poslovima;
23. produženo mirovinsko osiguranje – stalnog sezonskog radnika – obvezno osigurane osobe prema:
– članku 17. stavku 4. Zakona o mirovinskom osiguranju i
– članku 18. stavku 2. Zakona o radu;
24. korisnik mirovine ili invalidnine od stranog nositelja mirovinskog i invalidskog osiguranja – obvezno osigurane osobe prema članku 5. stavku 1. točki 9. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;
25. učenici srednjih škola i redoviti studenti visokih učilišta koji nisu osigurani kao članovi obitelji osiguranika – obvezno osigurane osobe prema članku 5. stavku 1. točki 11. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;
26. osoba koja je prekinula rad a bivši ju je poslodavac uputio na obrazovanje ili stručno usavršavanje – obvezno osigurane osobe prema članku 5. stavku 1. točki 19. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;
27. osoba koju je pravna ili fizička osoba, prije stupanja u radni odnos, uputila na praktični rad u drugu osobu – obvezno osigurane osobe prema:
– članku 5. stavku 1. točki 20. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i
– članku 8. stavku 1. točki 9. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu;
28. osoba upućena u inozemstvo u sklopu međunarodne tehničko-prosvjetne i kulturne suradnje – obvezno osigurane osobe prema članku 5. stavku 1. točki 21. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;
29. osoba koja zdravstveno osiguranje ne ostvaruje po drugoj osnovi – obvezno osigurane osobe prema članku 10. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;
30. član obitelji osobe zaposlene u inozemstvu – obvezno osigurane osobe prema članku 11. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.
(2) Ovlašćuje se ministar financija da u slučaju izmjena i dopuna propisa o obveznim osiguranjima navedenih u stavku 1. ovoga članka, i to u dijelu koji uređuje obvezno osigurane osobe, može provedbenim aktom utvrditi jedinstvene nazive osnova osiguranja u skladu s tim promjenama.
2.2. Jedinstveni nazivi osnova obveznih osiguranja u određenim i posebnim okolnostima
Članak 10.
(1) Jedinstveni nazivi osnova obveznih osiguranja za osobe osigurane na mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti u određenim okolnostima za slučajeve invalidnosti i tjelesnog oštećenja zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti i na zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti jesu:
1. učenici i studenti za vrijeme rada preko posrednika pri zapošljavanju učenika i redovitih studenata – obvezno osigurane osobe prema:
– članku 18. stavku 1. točki 1. Zakona o mirovinskom osiguranju i
– članku 9. stavku 1. točki 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu;
2. učenici i studenti na dodiplomskom studiju za vrijeme praktične nastave i za vrijeme stručne prakse kod poslodavca te za vrijeme stručnih putovanja – obvezno osigurane osobe prema:
– članku 18. stavku 1. točki 1. Zakona o mirovinskom osiguranju i
– članku 9. stavku 1. točki 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu;
3. nezaposlene osobe za vrijeme stručnog osposobljavanja ili profesionalne rehabilitacije na koje ih je uputila nadležna služba zapošljavanja – obvezno osigurane osobe prema:
– članku 18. stavku 1. točki 2. Zakona o mirovinskom osiguranju i
– članku 9. stavku 1. točki 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu;
4. djeca i mladež sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju na praktičnoj nastavi ili na obveznom praktičnom radu u pravnoj osobi za osposobljavanje – obvezno osigurane osobe prema članku 9. stavku 1. točki 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu;
5. osobe koje obavljaju određene poslove za vrijeme izdržavanja kazne zatvora, primjene sigurnosnih mjera obveznoga psihijatrijskog liječenja i obveznog liječenja od ovisnosti, te odgojnih mjera – obvezno osigurane osobe prema članku 18. stavku 1. točki 3. Zakona o mirovinskom osiguranju;
6. osobe koje sudjeluju u spašavanju ili obrani od elementarnih nepogoda, kao što su požar, poplava, potres i ostale nepogode uzrokovane višom silom, ili u spašavanju života građana, ili u otklanjanju materijalne štete koja prijeti imovini – obvezno osigurane osobe prema:
– članku 19. stavku 1. točki 1. Zakona o mirovinskom osiguranju i
– članku 9. stavku 1. točki 5. i 9. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu;
7. članovi dobrovoljnoga vatrogasnog društva sudjelujući u gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine ugrožene požarom i drugim elementarnim nepogodama, pri odlasku na vježbu i na povratku s vježbe te za vrijeme obučavanja koje organizira vatrogasno društvo – obvezno osigurane osobe prema:
– članku 19. stavku 1. točki 2. Zakona o mirovinskom osiguranju i
– članku 9. stavku 1. točki 13. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu;
8. osobe koje obavljaju dužnosti građana u obrani u skladu s propisima o obrani – obvezno osigurane osobe prema članku 19. stavku 1. točki 3. Zakona o mirovinskom osiguranju;
9. osobe koje pomažu redarstvenim službama u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti – obvezno osigurane osobe prema članku 9. stavku 1. točki 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu;
10. osobe koje na zahtjev državnih tijela pružaju pomoć tim tijelima i tom se prilikom ozlijede ili razbole – obvezno osigurane osobe prema:
– članku 20. Zakona o mirovinskom osiguranju i
– članku 9. stavku 1. točki 6. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu;
11. športaši, treneri i organizatori u sklopu organizirane amaterske športske aktivnosti – obvezno osigurane osobe prema članku 9. stavku 1. točki 7. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu;
12. osobe koje kao članovi gorske spasilačke službe ili kao ronioci obavljaju zadatke spašavanja života ili otklanjanja odnosno sprječavanja opasnosti koje neposredno ugrožavaju život ili imovinu građana – obvezno osigurane osobe prema članku 9. stavku 1. točki 8. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu;
13. osoba na odsluženju vojnog roka (ročnik), obveznik civilne službe (civilni obveznik) i pričuvnik za vrijeme obavljanja službe u oružanim snagama Republike Hrvatske – obvezno osigurane osobe prema članku 9. stavku 1. točki 10. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu;
14. osobe koje sudjeluju u organiziranim javnim radovima u Republici Hrvatskoj – obvezno osigurane osobe prema članku 9. stavku 1. točki 11. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu;
15. osobe koje ispunjavaju obvezu sudjelovanja u civilnoj zaštiti ili obvezu sudjelovanja u službi motrenja i obavješćivanja – obvezno osigurane osobe prema članku 9. stavku 1. točki 12. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu.
(2) Ovlašćuje se ministar financija da u slučaju izmjena i dopuna propisa o obveznim osiguranjima navedenih u stavku 1. ovoga članka, i to u dijelu koji uređuje obvezno osigurane osobe, može provedbenim aktom utvrditi jedinstvene nazive osnova osiguranja u skladu s tim promjenama.
2.3. Jedinstveni nazivi osnova za zdravstvenu zaštitu stranaca u Republici Hrvatskoj
Članak 11.
(1) Jedinstveni nazivi osnova obvezne zdravstvene zaštite stranaca u Republici Hrvatskoj jesu:
1. stranac – obvezno osigurane osobe prema članku 2. stavku 2. i članku 5. stavku 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj;
2. član obitelji stranca – obvezno osigurana osoba prema članku 4. stavku 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj;
3. stranac za kojega troškove zdravstvene zaštite snosi davatelj stipendije – obvezno osigurane osobe prema članku 5. stavku 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj.
(2) Ovlašćuje se ministar financija da u slučaju izmjena i dopuna propisa o obveznim osiguranjima navedenih u stavku 1. ovoga članka, i to u dijelu koji uređuje obvezno osigurane osobe, može provedbenim aktom utvrditi jedinstvene nazive osnova osiguranja u skladu s tim promjenama.
III. VRSTE DOPRINOSA, STOPE ZA OBRAČUN I NAČIN PRIKUPLJANJA
Članak 12.
Ovisno o statusu osiguranika u odnosu na obvezna osiguranja, za financiranje obveznih osiguranja obveza je obračunavanja i plaćanja doprinosa po vrstama i stopama za obračun, i to:
1. doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti,
2. doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje,
3. doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu,
4. doprinosa za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti i
5. doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje.
1. Doprinosi za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti
Članak 13.
(1) Za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti vrste doprinosa i stope za obračun jesu:
1. doprinos za mirovinsko osiguranje – koji se:
1.1. za osobu koja je osiguranik samo mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti obračunava po stopi od 20%
1.2. za osobu koja je osiguranik i mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje obračunava po stopi od 15%
2. posebni doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima – koji se obračunava po stopi od 5%
3. dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim trajanjem:
3.1. za osobu koja je osiguranik samo mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, i to kada se svakih 12 mjeseci staža osiguranja računa:
3.1.1. kao 14 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 4,86%
3.1.2. kao 15 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 7,84%
3.1.3. kao 16 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 11,28%
3.1.4. kao 18 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 17,58%
3.2. za osobu koja je osiguranik i mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, i to kada se svakih 12 mjeseci staža osiguranja računa:
3.2.1. kao 14 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 3,61%
3.2.2. kao 15 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 5,83%
3.2.3. kao 16 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 8,39%
3.2.4. kao 18 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 13,07%.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 1. ovoga članka, za osiguranika po osnovi poljoprivrede iz članka 9. stavka 1. točke 14. ovoga Zakona doprinos za mirovinsko osiguranje:
1. za osobu koja je osiguranik samo mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti obračunava se po stopi od 10%
2. za osobu koja je osiguranik i mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje obračunava se po stopi od 5%.
(3) Doprinosi za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti plaćaju se u korist računa državnog proračuna.
2. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
Članak 14.
(1) Za obvezno zdravstveno osiguranje vrste doprinosa i stope za obračun jesu:
1. doprinos za zdravstveno osiguranje – koji se obračunava po stopi od 15%
2. posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu – koji se obračunava po stopi od 10%.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 1. ovoga članka, za osiguranika po osnovi poljoprivrednik iz članka 9. stavka 1. točke 14. ovoga Zakona i za osiguranika po osnovi svećenik i drugi vjerski službenici vjerske zajednice iz članka 9. stavka 1. točke 16. ovoga Zakona doprinos za zdravstveno osiguranje obračunava se po stopi od 7,5%.
(3) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 2. ovoga članka, za osiguranu osobu koja boravi u inozemstvu na službenom putu i/ili po privatnom poslu, posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu obračunava se po stopi od 20%.
(4) Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje plaćaju se u korist računa državnog proračuna.
3. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu
Članak 15.
(1) Za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu vrste doprinosa i stope za obračun jesu:
1. doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu – koji se obračunava po stopi od 0,5%
2. posebni doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu – koji se obračunava po stopi od 0,5%.
(2) Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu plaćaju se u korist računa državnog proračuna.
4. Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
Članak 16.
(1) Za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti vrsta je doprinosa i stopa za obračun doprinos za zapošljavanje – koji se obračunava po stopi od 1,7%.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, poslodavac koji sukladno posebnom propisu ima obvezu plaćanja posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom doprinos za zapošljavanje obračunava po stopi od 1,6%.
(3) Obveznim doprinosom smatra se i posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, za koje su obveznik doprinosa i stope za obračun uređeni posebnim propisom.
(4) Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti plaćaju se u korist računa državnog proračuna.
5. Doprinosi za obvezno mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje
Članak 17.
(1) Za obvezno mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje vrste doprinosa i stope za obračun jesu:
1. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje koji se obračunava po stopi od 5%,
2. dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem, i to kada se svakih 12 mjeseci staža osiguranja računa:
2.1. kao 14 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 1,25%
2.2. kao 15 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 2,01%
2.3. kao 16 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 2,89%
2.4. kao 18 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 4,51%.
(2) Doprinosi za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje plaćaju se u korist osobnog računa člana obveznog mirovinskog fonda, a putem uplatnog računa Središnjeg registra osiguranika.
IV. OBVEZA DOPRINOSA I DRUGE OBVEZE
1. Obveze doprinosa i druge obveze za osiguranike prema radnom i/ili socijalnom statusu
Članak 18.
Za osiguranike iz članka 9. ovoga Zakona obveza doprinosa (teret) te obveznik i obveza obračunavanja, obveza plaćanja i izvješćivanja, vrste doprinosa i stope za obračun, osnovica za obračun doprinosa, način obračunavanja, rokovi za uplatu i obveza izvješćivanja ovise o osnovi osiguranja, odnosno o radnom i/ili socijalnom statusu osiguranika.
1.1. Za osiguranika po osnovi radnog odnosa
Članak 19.
(1) Za osiguranika po osnovi radnog odnosa (članak 9. stavak 1. točka 1.) obveznik doprinosa iz osnovice je osiguranik, a obveznik doprinosa na osnovicu jest poslodavac ili druga osoba koja umjesto poslodavca osiguraniku isplaćuje plaću.
(2) Obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja svih doprinosa jest poslodavac ili druga osoba koja umjesto poslodavca osiguraniku isplaćuje plaću.
Članak 20.
(1) Doprinosi se obračunavaju iz osnovice i na osnovicu prema mjesečnoj osnovici – plaći iz članka 21. i prema ostalim primicima iz članka 22. ovoga Zakona, i to:
1. doprinosi iz osnovice:
1.1. doprinos za mirovinsko osiguranje
1.2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)
2. doprinosi na osnovicu:
2.1. doprinos za zdravstveno osiguranje
2.2. doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu
2.3. doprinos za zapošljavanje.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, za osiguranika koji se prvi put zapošljava i prema mjesečnoj osnovici iz članka 21. ovoga Zakona obračunavaju se doprinosi iz osnovice i to:
1. doprinos za mirovinsko osiguranje
2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja).
(3) Obveza doprinosa sukladno stavku 2. ovoga članka obračunava se prema mjesečnim osnovicama koje se odnose na razdoblje u trajanju do jedne godine.
Članak 21.
(1) Mjesečna osnovica za obračun doprinosa jest plaća odnosno primitak od nesamostalnog rada, oporeziv porezom na dohodak, što ga poslodavac ili druga osoba umjesto poslodavca isplaćuje ili daje u naravi ili je bila dužna isplatiti osiguraniku za rad u određenom mjesecu prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu.
(2) Mjesečna osnovica utvrđena prema stavku 1. ovoga članka ne može iznositi manje od najvišeg iznosa što ga je poslodavac ili druga osoba umjesto poslodavca dužna isplatiti osiguraniku prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu odnosno prema drugom aktu koji uređuje obveze poslodavca prema radniku, i ne može za rad u punom radnom vremenu biti niža od najniže mjesečne osnovice.
(3) Mjesečnom osnovicom – plaćom smatraju se i novčana naknada i dodatak na plaću što ih poslodavac, za određeni mjesec, isplati pripadniku operativnih snaga zaštite i spašavanja za vrijeme mobilizacije i sudjelovanja u akcijama pružanja pomoći u Republici Hrvatskoj ili izvan teritorija Republike Hrvatske, a koju, sukladno posebnom propisu, refundira od tijela koje je naložilo mobilizaciju ili sudjelovanje u akcijama pružanja pomoći.
Članak 22.
(1) Osnovicom za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi radnog odnosa smatraju se i iznosi ostalih primitaka od nesamostalnog rada, oporezivih porezom na dohodak.
(2) Ostalim primicima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se osobito:
1. primici po osnovi naknada, potpora, nagrada, darova, dnevnica, terenskog dodatka, pomorskog dodatka i otpremnine isplaćeni iznad neoporezivih iznosa, sukladno propisima o porezu na dohodak,
2. primici radi prekida radnog odnosa,
3. premije osiguranja što ih poslodavac na teret svojih sredstava a u korist radnika plaća za životno osiguranje s obilježjem štednje te za dopunsko i privatno zdravstveno osiguranje, dobrovoljno mirovinsko osiguranje ili za osiguranje imovine radnika,
4. ostali primici što ih poslodavac isplaćuje ili daje radniku za obavljeni rad sukladno ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu a ti se primici ne odnose na naknadu za rad u određenom mjesecu, kao što su: dodatna plaća (izvan redovitih mjesečnih plaća), bonus za postignute rezultate i ostali slični primici od nesamostalnog rada.
Članak 23.
(1) Obveze doprinosa obračunavaju se pojedinačno – za svakog osiguranika i prema plaći za svaki mjesec ili dio mjeseca u kojemu je radnik bio u radnom odnosu, odnosno prema svakom pojedinačno isplaćenom ostalom primitku.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, doprinosi na osnovicu iz članka 20. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona mogu se za sve osiguranike obračunati i prema zbrojenoj osnovici – isplaćenoj ili obračunanoj ukupnoj plaći svih osiguranika ili prema isplaćenim ukupnim ostalim primicima svih osiguranika, umanjeno za plaću osiguranika koji se prvi put zapošljavaju iz članka 20. stavka 2. ovoga Zakona.
(3) Poslodavac koji je, sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, obveznik posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom taj doprinos obračunava prema zbrojenoj osnovici svih osiguranika utvrđenoj prema stavku 2. ovoga članka.
Članak 24.
(1) Doprinosi prema plaći obračunavaju se istodobno s obračunom plaće i dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom plaće.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, doprinosi prema plaći ili prema dijelu plaće koja se ne isplati do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec moraju se obračunati i dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
(3) Ako se plaća ili dio plaće daje u naravi ili u korištenju nekog prava, doprinosi se, prema tako isplaćenoj plaći ili dijelu plaće obračunavaju i dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je izvršeno davanje, odnosno korištenje prava, a najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Članak 25.
(1) Doprinosi prema ostalim primicima obračunavaju se zajedno s obračunom tih primitaka i dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom ostalih primitaka.
(2) Prema ostalim primicima koji se daju u naravi ili u korištenju nekog prava doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je izvršeno davanje ili korištenje.
(3) Mjesečna osnovica iz članka 21. ovoga Zakona i osnovica iz članka 22. ovoga Zakona, ako se utvrđuju istodobno, mogu se zbrojiti i činiti ukupnu osnovicu za obračun doprinosa iz osnovice pojedinog osiguranika za određeni mjesec. Iznimno, kada je iznos osnovice iz članka 21. ovoga Zakona utvrđen u iznosu najviše mjesečne osnovice pa se doprinosi iz osnovice prema ostalim primicima obračunavaju odvojeno od obračuna tih doprinosa prema plaći.
Članak 26.
(1) Doprinose obračunane iz osnovice poslodavac, odnosno isplatitelj plaće umjesto poslodavca obustavlja od plaće i ostalih primitaka te ih plaća u ime i u korist osiguranika, a doprinose obračunane na osnovicu poslodavac, odnosno isplatitelj plaće umjesto poslodavca plaća u svoje ime a u korist osiguranika.
(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.
1.2. Za osiguranika po osnovi izabranih ili imenovanih osoba
Članak 27.
(1) Za osiguranika po osnovi izabranih ili imenovanih osoba (članak 9. stavak 1. točka 2.) obveznik doprinosa iz osnovice je osiguranik, a obveznik doprinosa na osnovicu je predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave u kojoj osiguranik obavlja dužnost izabrane ili imenovane osobe.
(2) Obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja svih doprinosa jest predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave u kojoj osiguranik obavlja dužnost izabrane ili imenovane osobe.
Članak 28.
Doprinosi se obračunavaju iz osnovice i na osnovicu prema mjesečnoj osnovici – plaći iz članka 29. i ostalim primicima iz članka 30. ovoga Zakona, i to:
1. doprinosi iz osnovice:
1.1. doprinos za mirovinsko osiguranje
1.2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)
2. doprinosi na osnovicu:
2.1. doprinos za zdravstveno osiguranje
2.2. doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu
2.3. doprinos za zapošljavanje.
Članak 29.
(1) Mjesečna osnovica za obračun doprinosa jest plaća odnosno primitak od nesamostalnog rada, oporeziv porezom na dohodak, što ga predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave u kojoj osiguranik obavlja dužnost izabrane ili imenovane osobe isplaćuje ili daje u naravi ili je bio dužan isplatiti osiguraniku za rad u određenom mjesecu prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu.
(2) Mjesečna osnovica utvrđena prema stavku 1. ovoga članka ne može iznositi manje od najvišeg iznosa što ga je predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave u kojoj osiguranik obavlja dužnost izabrane ili imenovane osobe dužno isplatiti osiguraniku prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu te drugom aktu koji uređuje obveze prema izabranoj ili imenovanoj osobi te ne može za rad s punim radnim vremenom biti niža od najniže mjesečne osnovice.
Članak 30.
Osnovicom za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi imenovane ili izabrane osobe smatraju se i iznosi ostalih primitaka iz članka 22. ovoga Zakona, oporezivih porezom na dohodak, što ih osiguraniku isplaćuje predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave u kojoj osiguranik obavlja dužnost izabrane ili imenovane osobe.
Članak 31.
(1) Obveze doprinosa obračunavaju se pojedinačno – za svakog osiguranika i prema plaći za svaki mjesec ili dio mjeseca u kojem je izabrana ili imenovana osoba obavljala dužnost, odnosno prema svakom pojedinačno isplaćenom ostalom primitku.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, doprinosi na osnovicu iz članka 28. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona mogu se za sve osiguranike obračunati i prema ukupnoj osnovici – isplaćenoj ili obračunanoj plaći, odnosno ostalim primicima svih osiguranika.
(3) Poslodavac koji je, sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i poticanju zapošljavanja osoba s invaliditetom, obveznik posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom taj doprinos obračunava prema zbrojenoj osnovici svih osiguranika utvrđenoj prema stavku 2. ovoga članka.
Članak 32.
(1) Doprinosi prema plaći obračunavaju se istodobno s obračunom plaće i dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom plaće.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, prema plaći ili prema dijelu plaće koja se ne isplati do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je dospjela isplata plaće.
(3) Ako se plaća ili dio plaće daje u naravi ili u korištenju nekog prava, doprinosi se, prema tako isplaćenoj plaći ili dijelu plaće obračunavaju i dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je izvršeno davanje, odnosno korištenje prava, a najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Članak 33.
(1) Doprinosi prema ostalim primicima obračunavaju se zajedno s obračunom tih primitaka i dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom ostalih primitaka.
(2) Prema ostalim primicima koji se daju u naravi ili u korištenju nekog prava doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je izvršeno davanje ili korištenje.
(3) Mjesečna osnovica iz članka 29. ovoga Zakona i osnovica iz članka 30. ovoga Zakona, ako se utvrđuju istodobno, mogu se zbrojiti i činiti ukupnu osnovicu za obračun doprinosa iz osnovice pojedinog osiguranika za određeni mjesec. Iznimno, kada je iznos osnovice iz članka 29. ovoga Zakona utvrđen u iznosu najviše mjesečne osnovice, pa se doprinosi iz osnovice prema osnovici iz članka 30. ovoga Zakona obračunavaju odvojeno od obračuna tih doprinosa prema osnovici iz članka 29. ovoga Zakona.
Članak 34.
(1) Doprinose obračunane iz osnovice predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave u kojoj osiguranik obavlja dužnost izabrane ili imenovane osobe obustavlja od plaće i ostalih primitaka te plaća u ime i u korist osiguranika, a doprinose obračunane na osnovicu predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave u kojoj osiguranik obavlja dužnost izabrane ili imenovane osobe plaća u svoje ime a u korist osiguranika.
(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.
1.3. Za osiguranika po osnovi radnog odnosa – izaslanog radnika
Članak 35.
(1) Za osiguranika po osnovi radnog odnosa – izaslanog radnika (članak 9. stavak 1. točka 3.) obveznik doprinosa iz osnovice jest osiguranik, a obveznik doprinosa na osnovicu jest poslodavac ili druga osoba koja umjesto poslodavca osiguraniku isplaćuje plaću.
(2) Obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja svih doprinosa jest poslodavac ili druga osoba koja umjesto poslodavca osiguraniku isplaćuje plaću.
Članak 36.
(1) Doprinosi se obračunavaju iz osnovice i na osnovicu prema izvedenoj mjesečnoj osnovici iz članka 37. i ostalim primicima iz članka 38. ovoga Zakona, i to:
1. doprinosi iz osnovice:
1.1. doprinos za mirovinsko osiguranje
1.2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)
2. doprinosi na osnovicu:
2.1. doprinos za zdravstveno osiguranje
2.2. doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu
2.3. doprinos za zapošljavanje.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, za osiguranika po osnovi izaslanog radnika – osobu koja se prvi put zapošljava i prema mjesečnoj osnovici iz članka 37. ovoga Zakona obračunavaju se doprinosi iz osnovice, i to:
1.1. doprinos za mirovinsko osiguranje
1.2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja).
(3) Obveza doprinosa sukladno stavku 2. ovoga članka obračunava se prema mjesečnim osnovicama koje se odnose na razdoblje u trajanju do jedne godine.
Članak 37.
(1) Mjesečna osnovica za obračun doprinosa iznos je što ga utvrđuje poslodavac polazeći od najviše mjesečne plaće koju bi izaslani radnik ostvario za iste, odnosno za slične poslove u Republici Hrvatskoj prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu, uvećana za 20%.
(2) Mjesečna osnovica prema stavku 1. ovoga članka ne može za rad s punim radnim vremenom biti niža od najniže mjesečne osnovice uvećane za 20% niti viša od najviše mjesečne osnovice.
(3) O iznosima mjesečnih osnovica za obračun doprinosa za izaslane radnike i za pojedina radna mjesta odnosno poslove i zadaće koje obavlja izaslani radnik poslodavac donosi opći akt sukladno odredbama propisa o radu.
Članak 38.
Mjesečnoj osnovici utvrđenoj prema članku 37. ovoga Zakona dodaju se i iznosi ostalih primitaka iz članka 22. ovoga Zakona, oporezivih porezom na dohodak, što ih poslodavac, pored plaće za rad u inozemstvu, isplaćuje osiguraniku.
Članak 39.
(1) Obveze doprinosa obračunavaju se pojedinačno za svakog osiguranika i prema mjesečnoj osnovici za svaki mjesec ili za dio mjeseca u kojem je radnik bio u radnom odnosu, odnosno prema svakom pojedinačno isplaćenom ostalom primitku.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, doprinosi na osnovicu obračunani prema članku 36. stavku 1. točki 2. ovoga Zakona mogu se za sve osiguranike obračunati i prema ukupnoj osnovici svih osiguranika umanjeno za osnovicu osiguranika koji se prvi put zapošljavaju iz članka 36. stavka 2. ovoga Zakona.
(3) Poslodavac koji je, sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i poticanju zapošljavanja osoba s invaliditetom, obveznik posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom taj doprinos obračunava prema zbrojenoj osnovici svih osiguranika utvrđenoj prema stavku 2. ovoga članka.
Članak 40.
(1) Doprinosi prema mjesečnoj osnovici obračunavaju se istodobno s obračunom plaće i dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom plaće.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako se plaća ne isplati do kraja mjeseca za prethodni mjesec, doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
(3) Ako se plaća ili dio plaće daje u naravi ili u korištenju nekog prava, doprinosi se, prema tako isplaćenoj plaći ili dijelu plaće obračunavaju i dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je izvršeno davanje, odnosno korištenje prava, a najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
(4) Doprinosi prema ostalim primicima iz članka 38. ovoga Zakona obračunavaju se zajedno s obračunom tih primitaka i dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom ostalih primitaka.
(5) Prema ostalim primicima koji se daju u naravi ili u korištenju prava doprinosi se obračunavaju do posljednjeg dana u mjesecu u kojemu je izvršeno davanje odnosno korištenje i dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je izvršeno davanje odnosno korištenje prava.
(6) Mjesečna osnovica iz članka 37. ovoga Zakona i osnovica iz članka 38. ovoga Zakona, ako se utvrđuju istodobno, mogu se zbrojiti i činiti ukupnu osnovicu za obračun doprinosa iz osnovice pojedinog osiguranika za određeni mjesec. Iznimno, kada je iznos osnovice iz članka 37. ovoga Zakona utvrđen u iznosu najviše mjesečne osnovice, pa se tada doprinosi iz osnovice prema osnovici iz članka 38. ovoga Zakona obračunavaju odvojeno od obračuna tih doprinosa prema osnovici iz članka 37. ovoga Zakona.
Članak 41.
(1) Doprinose obračunane iz osnovice poslodavac, odnosno isplatitelj plaće umjesto poslodavca obustavlja od plaće i ostalih primitaka te plaća u ime i u korist osiguranika, a doprinose obračunane na osnovicu poslodavac, odnosno isplatitelj plaće umjesto poslodavca plaća u svoje ime a u korist osiguranika.
(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.
1.4. Za osiguranika po osnovi volontera
Članak 42.
Za osiguranika po osnovi volontera (članak 9. stavak 1. točka 4.) obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja svih doprinosa jest poslodavac koji je primio volontera.
Članak 43.
(1) Za osiguranika koji se prvi put zapošljava, odnosno volontira doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 44. ovoga Zakona i to:
1.1. doprinos za mirovinsko osiguranje
1.2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja).
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, za osiguranika koji nema status osobe koja se prvi put zapošljava doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 44. ovoga Zakona, i to:
1. doprinos za mirovinsko osiguranje
2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)
3. doprinos za zdravstveno osiguranje
4. doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu.
(3) Obveza doprinosa sukladno stavku 1. ovoga članka obračunava se prema mjesečnim osnovicama koje se odnose na razdoblje u trajanju do jedne godine.
Članak 44.
Mjesečna osnovica umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35.
Članak 45.
(1) Doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.
Članak 46.
Ako poslodavac osiguraniku isplati primitak podložan obvezi poreza na dohodak, obveza doprinosa prema tom primitku utvrđuje se na način propisan za obvezu doprinosa prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak sukladno članku 111. do 117. ovoga Zakona.
1.5. Za osiguranika po osnovi nezaposlene osobe ili korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad
Članak 47.
(1) Za osiguranika po osnovi nezaposlene osobe (članak 9. stavak 1. podstavak 1.) obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa jest Hrvatski zavod za zapošljavanje.
(2) Za osiguranika po osnovi korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad (članak 9. stavak 1. podstavak 2.) obveznik doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa jest Republika Hrvatska na teret sredstava državnog proračuna, putem mjerodavnog ministarstva, a obveznik obračunavanja je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.
(3) Za osiguranika po osnovi nezaposlene osobe (članak 9. stavak 1. podstavak 3.) obveznik doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa jest Republika Hrvatska na teret sredstava državnog proračuna, putem mjerodavnog ministarstva, a obveznik obračunavanja je Hrvatski zavod za zapošljavanje.
Članak 48.
Doprinos se obračunava na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 49. ovoga Zakona, i to:
1. za osiguranika iz članka 47. stavka 1. i 2. ovoga Zakona obračunava se i plaća doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja),
2. za osiguranika iz članka 47. stavka 3. ovoga Zakona obračunava se i plaća posebni doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu.
Članak 49.
(1) Mjesečna osnovica za osiguranika iz članka 47. stavka 1. ovoga Zakona umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35.
(2) Mjesečna osnovica za osiguranika iz članka 47. stavka 2. ovoga Zakona je iznos prosječne plaće, razmjerno stažu ostvarenom prema članku 25. stavku 6. Zakona o mirovinskom osiguranju.
(3) Mjesečna osnovica za osiguranika iz članka 47. stavka 3. ovoga Zakona umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35.
Članak 50.
(1) Doprinos se obračunava i dospijeva na naplatu do 30. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.
(3) O vrsti i iznosu obveze doprinosa te osnovici prema kojoj je doprinos obračunan i drugim podacima obveznici obračunavanja iz članka 47. stavka 2. i 3. ovoga Zakona, sastavljaju izvješće i dostavljaju obvezniku plaćanja doprinosa.
1.6. Za osiguranika po osnovi njegovatelja HRVI
Članak 51.
(1) Za osiguranika po osnovi njegovatelja HRVI (članak 9. stavak 1. točka 6.) obveznik doprinosa iz osnovice jest osiguranik, a obveznik doprinosa na osnovicu jest ministarstvo mjerodavno za prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
(2) Obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja svih doprinosa jest ministarstvo mjerodavno za prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
Članak 52.
Doprinosi se obračunavaju iz osnovice i na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 53. ovoga Zakona, i to:
1. doprinosi iz osnovice:
1.1. doprinos za mirovinsko osiguranje
1.2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)
2. doprinosi na osnovicu:
2.1. doprinos za zdravstveno osiguranje
2.2. doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu
2.3. doprinos za zapošljavanje.
Članak 53.
Mjesečna osnovica za obračun doprinosa jest naknada njegovatelju koju za rad u određenom mjesecu isplaćuje ministarstvo mjerodavno za prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
Članak 54.
(1) Doprinosi se obračunavaju istodobno s obračunom naknade, a dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom naknade.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, prema mjesečnoj osnovici naknadi njegovatelju, kada se naknada ne isplati do kraja mjeseca za prethodni mjesec, doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je dospjela isplata naknade.
Članak 55.
(1) Doprinose obračunane iz osnovice isplatitelj naknade obustavlja od naknade i plaća u ime i u korist osiguranika, a doprinose obračunane na osnovicu plaća u svoje ime a u korist osiguranika.
(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.
1.7. Za osiguranika po osnovi roditelja – njegovatelja
Članak 56.
Za osiguranika po osnovi roditelja – njegovatelja (članak 9. stavak 1. točka 7.) obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa jest ministarstvo mjerodavno za socijalnu skrb.
Članak 57.
Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 58. ovoga Zakona, i to:
1. doprinos za mirovinsko osiguranje
2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)
3. doprinos za zdravstveno osiguranje
4. doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu
5. doprinos za zapošljavanje.
Članak 58.
Mjesečna osnovica za obračun doprinosa jest najniža mjesečna osnovica, sukladno posebnom propisu.
Članak 59.
(1) Doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.
1.8. Za osiguranika po osnovi pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi
Članak 60.
(1) Za osiguranika po osnovi pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi (članak 9. stavak 1. točka 8.) obveznik doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa jest sam osiguranik.
(2) Obvezu doprinosa, vrste i mjesečne iznose doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.
Članak 61.
Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici koju propisuje ministar mora, sukladno posebnom propisu, i to:
1. doprinos za mirovinsko osiguranje
2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)
3. doprinos za zdravstveno osiguranje
4. doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu.
Članak 62.
Doprinosi iz članka 61. točke 1., 2. i 3. ovoga Zakona dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec, a doprinos iz članka 61. točke 4. ovoga Zakona do 15. dana u mjesecu za prethodno tromjesečje.
Članak 63.
Ako tuzemni poslodavac osiguraniku pomorcu – članu posade broda u međunarodnoj plovidbi pored plaće za rad na brodu isplati druge primitke podložne obvezi poreza na dohodak, obveza doprinosa prema tim primicima utvrđuje se na način propisan za obvezu doprinosa prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak sukladno članku 111. do 117. ovoga Zakona.
1.9. Za osiguranike po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti koji od tih djelatnosti utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti
Članak 64.
(1) Osiguranici po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti obrta, slobodnog zanimanja (profesionalne djelatnosti), športaša, poljoprivrede i šumarstva te ostalih samostalnih djelatnosti (članak 9. stavak 1. točka 9. do 13.) koji od obavljanja tih djelatnosti, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti, sami su obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa za osobno osiguranje.
(2) Obvezu doprinosa, vrste i mjesečne iznose doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.
Članak 65.
Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 66. ovoga Zakona, i to:
1. doprinos za mirovinsko osiguranje
2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)
3. doprinos za zdravstveno osiguranje
4. doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu.
Članak 66.
(1) Mjesečne osnovice za obračun doprinosa umnožak su iznosa prosječne plaće i koeficijenata, i to:
1. koeficijenta 0,65 za osiguranika po osnovi obrta
2. koeficijenta 1,1 za osiguranika po osnovi slobodnog zanimanja
3. koeficijenta 1,1 za osiguranika po osnovi športaša
4. koeficijenta 0,55 za osiguranika po osnovi poljoprivrede i šumarstva
5. koeficijenta 0,65 za osiguranika po osnovi ostalih samostalnih djelatnosti.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 2. ovoga članka, za osiguranike po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja (profesionalne djelatnosti) koji obavljaju djelatnosti: medicinske sestre, zubotehničara, fizioterapeuta, filmskog radnika, novinara i predstavnik obiteljskog doma, mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65.
Članak 67.
Doprinosi dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
1.10. Za osiguranike po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti koji od tih djelatnosti porez na dohodak plaćaju prema paušalnom dohotku
Članak 68.
(1) Osiguranici po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti obrta te poljoprivrede i šumarstva (članak 9. stavak 1. točka 9. i 12.) koji od obavljanja tih djelatnosti, sukladno propisima o porezu na dohodak, porez na dohodak plaćaju prema paušalnom dohotku, sami su obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa za osobno osiguranje.
(2) Obvezu doprinosa, vrste i mjesečne iznose doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.
Članak 69.
Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 70. ovoga Zakona, i to:
1. doprinos za mirovinsko osiguranje
2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)
3. doprinos za zdravstveno osiguranje
4. doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu.
Članak 70.
Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,4.
Članak 71.
Doprinosi dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
1.11. Za osiguranike po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti umjetnika i športaša koji prema primicima od djelatnosti porez na dohodak plaćaju po odbitku
Članak 72.
(1) Osiguranici po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti slobodnog zanimanja (profesionalne djelatnosti), i to samostalni umjetnici i športaši (članak 9. stavak 1. točka 10. i 11.) koji su, sukladno propisima o porezu na dohodak, promijenili način utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti pa prema primicima od djelatnosti porez na dohodak plaćaju po odbitku, sami su obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa za osobno osiguranje.
(2) Obvezu doprinosa, vrste i mjesečne iznose doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.
Članak 73.
Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 74. ovoga Zakona, i to:
1. doprinos za mirovinsko osiguranje
2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)
3. doprinos za zdravstveno osiguranje
4. doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu.
Članak 74.
Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 1,0.
Članak 75.
Doprinosi dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
1.12. Za osiguranika po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja – samostalnog umjetnika kojemu se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna
Članak 76.
(1) Za osiguranika po osnovi samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja (članak 9. stavak 1. točka 10.) – samostalnog umjetnika kojemu se, prema posebnom propisu, doprinosi plaćaju iz državnog proračuna, obveznik doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa jest Republika Hrvatska, odnosno ministarstvo mjerodavno za kulturu.
(2) Obveznik obračunavanja jest ministarstvo mjerodavno za kulturu ili drugo tijelo ovlašteno od toga ministarstva.
Članak 77.
Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 78. ovoga Zakona, i to:
1. doprinos za mirovinsko osiguranje
2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)
3. doprinos za zdravstveno osiguranje
4. doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu.
Članak 78.
Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 1,2.
Članak 79.
(1) Doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do 30. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.
1.13. Za osiguranike po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti koji od tih djelatnosti utvrđuju dobit
Članak 80.
Osiguranik po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti obrta i trgovca pojedinca, slobodnog zanimanja, športaša, poljoprivrede i šumarstva te ostalih samostalnih djelatnosti (članak 9. stavak 1. točka 9. do 13.) koji od tih djelatnosti utvrđuje dobit, sam je obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa za osobno osiguranje.
Članak 81.
Doprinosi se obračunavaju iz osnovice i na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 82. ovoga Zakona, i to:
1. doprinosi iz osnovice:
1.1. doprinos za mirovinsko osiguranje
1.2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)
2. doprinosi na osnovicu:
2.1. doprinos za zdravstveno osiguranje
2.2. doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu.
Članak 82.
(1) Mjesečna osnovica za obračun doprinosa jest iznos poduzetničke plaće.
(2) Mjesečna osnovica iz stavka 1. ovoga članka ne može biti niža od umnoška iznosa prosječne plaće i koeficijenta 1,1.
(3) Osiguranik koji sebi ne isplaćuje poduzetničku plaću doprinose obračunava prema najnižoj osnovici iz stavka 2. ovoga članka i svi doprinosi koje obračunava prema odredbi članka 81. ovoga Zakona smatraju se doprinosima na osnovicu.
Članak 83.
(1) Doprinosi se obračunavaju s obračunom poduzetničke plaće, ali najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je poduzetnička plaća dospjela za isplatu i dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom poduzetničke plaće, a najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
(2) Obveznik koji sebi ne isplaćuje poduzetničku plaću doprinose obračunava do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec i tako obračunani doprinosi dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Članak 84.
(1) Doprinose obračunane iz osnovice obveznik obustavlja od poduzetničke plaće i plaća u korist osobnog osiguranja, a doprinose obračunane na osnovicu plaća u ime poduzetništva a u korist osobnog osiguranja.
(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.
Članak 85.
Osiguranik – obveznik doprinosa iz članka 80. ovoga Zakona koji koristi pravo na bolovanje ili koji kao roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju koristi pravo na dopust poradi njege djeteta ili pravo na rad s pola radnog vremena te na teret sredstava obveznih zdravstvenih osiguranja, sredstava državnog proračuna ili sredstava socijalne skrbi ostvaruje pravo na naknadu plaće a koji za razdoblje u kojemu ostvaruje navedena prava isplati sebi primitak podložan obvezi poreza na dohodak, ima obvezu doprinosa prema tom primitku a obveza se utvrđuje na način propisan člankom 111. do 117. ovoga Zakona za obvezu prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak.
1.14. Za osiguranika po osnovi poljoprivrede
Članak 86.
(1) Osiguranik po osnovi poljoprivrede (članak 9. stavak 1. točka 14.) obveznik je doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa za osobno osiguranje.
(2) Obvezu doprinosa, vrste i mjesečne iznose doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.
Članak 87.
(1) Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 88. ovoga Zakona, i to:
1. doprinos za mirovinsko osiguranje
2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)
3. doprinos za zdravstveno osiguranje.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, osiguranik koji je navršio 65 godina života nema obvezu doprinosa za zdravstveno osiguranje sukladno propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.
Članak 88.
Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35.
Članak 89.
Doprinosi dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
1.15. Za osiguranika po osnovi član uprave trgovačkog društva i izvršni direktor trgovačkog društva
Članak 90.
(1) Osiguranik po osnovi člana uprave trgovačkog društva i izvršni direktor trgovačkog društva (članak 9. stavak 1. točka 15.) obveznik je doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa za osobno osiguranje.
(2) Obvezu doprinosa, vrste i mjesečne iznose doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.
Članak 91.
Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 92. ovoga Zakona, i to:
1. doprinos za mirovinsko osiguranje
2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)
3. doprinos za zdravstveno osiguranje
4. doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu.
Članak 92.
Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 1,0.
Članak 93.
Doprinosi dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Članak 94.
Ako trgovačko društvo članu uprave, odnosno izvršnom direktoru toga društva, u kojemu osiguranik po toj osnovi obnaša dužnost člana uprave, odnosno izvršnog direktora, isplati primitak podložan obvezi poreza na dohodak, obveza doprinosa prema tom primitku utvrđuje se na način propisan člankom 111. do 117. ovoga Zakona za obvezu doprinosa prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak.
1.16. Za osiguranika po osnovi svećenika i drugih članova vjerske zajednice
Članak 95.
(1) Osiguranik po osnovi svećenika i drugih članova vjerske zajednice (članak 9. stavak 1. točka 16.) obveznik je doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa za osobno osiguranje.
(2) Obvezu doprinosa, vrste i mjesečne iznose doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.
Članak 96.
Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 97. ovoga Zakona, i to:
1. doprinos za mirovinsko osiguranje
2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)
3. doprinos za zdravstveno osiguranje
4. doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu.
Članak 97.
Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35.
Članak 98.
Doprinosi iz članka 96. stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga Zakona dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec, a doprinos iz članka 96. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona do 15. dana u mjesecu za prethodno tromjesečje.
1.17. Za osiguranika po osnovi roditelja koji obavlja roditeljske dužnosti
Članak 99.
(1) Za osiguranika po osnovi roditelja koji obavlja roditeljske dužnosti (članak 9. stavak 1. točka 17.) obveznik doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa jest Republika Hrvatska za koju plaćanje obavlja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, sukladno posebnom propisu.
(2) Obveznik obračunavanja doprinosa jest Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.
Članak 100.
Doprinos se obračunava na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 101. ovoga Zakona, i to doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja).
Članak 101.
Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35.
Članak 102.
(1) Doprinos se obračunava i dospijeva na naplatu do 30. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.
1.18. Za osiguranika po osnovi zaposlenja u inozemstvu kod međunarodnih organizacija i stranih poslodavaca
Članak 103.
(1) Osiguranik po osnovi zaposlenja u inozemstvu kod međunarodne organizacije i stranog poslodavca (članak 9. stavak 1. točka 18.) obveznik je doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa za osobno osiguranje.
(2) Obvezu doprinosa, vrste i mjesečne iznose doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.
Članak 104.
Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 105. ovoga Zakona, i to:
1. doprinos za mirovinsko osiguranje
2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)
3. doprinos za zdravstveno osiguranje
4. doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu.
Članak 105.
Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 1,0.
Članak 106.
Doprinosi dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
1.19. Za osiguranika po osnovi zaposlenja u tuzemstvu kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu koji nemaju registriranu podružnicu u tuzemstvu
Članak 107.
(1) Osiguranik po osnovi zaposlenja u tuzemstvu kod poslodavca sa sjedištem u inozemstvu koji nema registriranu podružnicu u tuzemstvu (članak 9. stavak 1. točka 19.) obveznik je doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa za osobno osiguranje.
(2) Obvezu doprinosa, vrste i mjesečne iznose doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.
Članak 108.
Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 109. ovoga Zakona, i to:
1. doprinos za mirovinsko osiguranje
2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)
3. doprinos za zdravstveno osiguranje
4. doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu.
Članak 109.
Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 1,0.
Članak 110.
Doprinosi dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
1.20. Za osiguranika po osnovi primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak
Članak 111.
(1) Za osiguranika po osnovi primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak (članak 9. stavak 1. točka 20.) obveznik doprinosa iz osnovice jest primatelj, a obveznik doprinosa na osnovicu jest isplatitelj primitka.
(2) Obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja svih doprinosa jest isplatitelj primitka.
Članak 112.
Iznimno od odredbe članka 111. ovoga Zakona, prema primitku od kojega se utvrđuje drugi dohodak, a primatelj ga ostvari neposredno iz inozemstva ili od fizičke osobe koja nije poslovni subjekt, obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa jest primatelj.
Članak 113.
(1) Doprinosi se obračunavaju iz osnovice i na osnovicu prema pojedinačnoj osnovici iz članka 114. ovoga Zakona, i to:
1. doprinosi iz osnovice:
1.1. doprinos za mirovinsko osiguranje
1.2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)
2. doprinosi na osnovicu:
2.1. doprinos za zdravstveno osiguranje.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, prema primitku iz članka 112. ovoga Zakona obračunavaju se doprinosi iz osnovice, i to:
1. doprinos za mirovinsko osiguranje
2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja).
Članak 114.
(1) Osnovica za obračun doprinosa jest drugi dohodak te primitak po osnovi kojega se, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada kada ga poslodavac isplaćuje ili daje u naravi bivšem radniku ili drugoj osobi umjesto bivšeg radnika, a taj se primitak ne odnosi na naknadu za rad za trajanja radnog odnosa niti je primitak stečen unutar vremena u kojem je postojao radni odnos, kao što su:
1. primitak koji se isplaćuje nasljednicima po osnovi rada bivšeg zaposlenika, osim mjesečne plaće bivšeg radnika,
2. primitak po osnovi povoljnije kamate pri odobravanju kredita bivšem zaposleniku,
3. prigodne nagrade, naknade i pomoći bivšim radnicima ili izabranim i imenovanim osobama – iznad neoporezivih iznosa,
4. naknada plaće što je poslodavac isplaćuje bivšem zaposleniku po osnovi ugovorene zabrane tržišne utakmice, sukladno posebnom propisu, te
5. ostali slični primici.
(2) Osnovicom za obračun doprinosa smatraju se i primici od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada a koji se isplaćuju osobi koju isplatitelj tog primitka nije prijavio na obvezna osiguranja po osnovi rada. Osobito su to:
1. poduzetnička plaća što ju sebi isplaćuje fizička osoba koja od samostalne djelatnosti utvrđuje dobit, a tu djelatnost obavlja kao drugu djelatnost te
2. primitak što ga tuzemni poslodavac isplaćuje osobi izaslanoj na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca, ako međudržavnim ugovorom nije drugačije uređeno.
Članak 115.
(1) Doprinosi se obračunavaju s obračunom primitaka i dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom primitka.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, prema primitku iz članka 112. ovoga Zakona doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu u roku od osam dana od dana kada je primitak ostvaren, a prema primitku koji se daje u naravi ili u pravu doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je primitak ostvaren.
(3) Primitak naplaćen u inozemnoj valuti preračunava se u kunsku vrijednost na način kako je to uređeno propisima o porezu na dohodak.
Članak 116.
(1) Doprinose obračunane iz osnovice isplatitelj primitka obustavlja od primitka i plaća u ime i u korist osiguranika, a doprinose obračunane na osnovicu isplatitelj primitka plaća u svoje ime a u korist osiguranika.
(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.
Članak 117.
Odredbe o obvezi doprinosa prema drugom dohotku na način kako je propisano člankom 111. do 116. ovoga Zakona odnose se i na primitke što ih ostvaruje osoba koja nije osiguranik po osnovi drugog dohotka jer je osigurana po nekoj drugoj od osnova obveznih osiguranja.
1.21. Za osiguranika po osnovi produženoga mirovinskog osiguranja
Članak 118.
(1) Osiguranik po osnovi produženoga mirovinskog osiguranja (članak 9. stavak 1. točka 21.) obveznik je doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa za osobno osiguranje.
(2) Obvezu doprinosa, vrste i mjesečne iznose doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.
Članak 119.
Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 120. ovoga Zakona, i to:
1. doprinos za mirovinsko osiguranje
2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja).
Članak 120.
Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35.
Članak 121.
Doprinosi dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
1.22. Za osiguranika po osnovi produženoga mirovinskog osiguranja – bračnog druga profesionalnog, odnosno ugovornog diplomata
Članak 122.
Za osiguranika po osnovi produženoga mirovinskog osiguranja – bračnog druga profesionalnog, odnosno ugovornog diplomata (članak 9. stavak 1. točka 22.) obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa jest poslodavac profesionalnog, odnosno ugovornog diplomata – mjerodavno ministarstvo.
Članak 123.
Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 124. ovoga Zakona, i to:
1. doprinos za mirovinsko osiguranje
2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja).
Članak 124.
Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35.
Članak 125.
(1) Doprinos se obračunava i dospijeva na naplatu do 30. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.
1.23. Za osiguranika po osnovi produženoga mirovinskog osiguranja – stalnoga sezonskog radnika
Članak 126.
Za osiguranika po osnovi produženoga mirovinskog osiguranja – stalnoga sezonskog radnika (članak 9. stavak 1. točka 23.) obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa jest poslodavac.
Članak 127.
Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 128. ovoga Zakona, i to:
1. doprinos za mirovinsko osiguranje
2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja).
Članak 128.
Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35.
Članak 129.
(1) Doprinos se obračunava i dospijeva na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.
1.24. Za osiguranika po osnovi mirovine ili invalidnine iz inozemstva
Članak 130.
(1) Osiguranik po osnovi mirovine ili invalidnine iz inozemstva (članak 9. stavak 1. točka 24.) obveznik je doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa za osobno osiguranje.
(2) Obvezu doprinosa, vrste i mjesečne iznose doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.
Članak 131.
Doprinos se obračunava na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 132. ovoga Zakona, i to doprinos za zdravstveno osiguranje.
Članak 132.
Mjesečna osnovica iznos je mirovine ili invalidnine, ali ne može biti niža od najniže mjesečne osnovice niti viša od iznosa prosječne plaće.
Članak 133.
(1) Podatak o iznosu mirovine i invalidnine osiguranik dokazuje u postupku prijave na osiguranje, odnosno u postupku utvrđivanja statusa u obveznom zdravstvenom osiguranju.
(2) Mirovina ili invalidnina koja se zaprimi u inozemnoj valuti preračunava se u kunsku vrijednost prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan stjecanja svojstva osiguranika.
(3) Ako se promijeni srednji tečaj kune za inozemnu valutu u kojoj se isplaćuje mirovina ili invalidnina, i to za više od 5% u odnosu na iznos mjesečne osnovice utvrđene sukladno stavku 2. ovoga članka, Porezna uprava može, na zahtjev osiguranika ili po službenoj dužnosti, utvrditi novi iznos osnovice s početkom primjene za godinu koja slijedi iza godine u kojoj je promjena nastala.
Članak 134.
Doprinos dospijeva na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
1.25. Za osiguranika po osnovi učenika srednjih škola i redovitih studenata visokih učilišta koji nisu osigurani kao članovi obitelji osiguranika
Članak 135.
Za osiguranika po osnovi učenika srednjih škola i redovitih studenata visokih učilišta koji nisu osigurani kao članovi obitelji osiguranika (članak 9. stavak 1. točka 25.) obveznik doprinosa, obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa jest srednja škola za učenike srednjih škola te visoko učilište za redovite studente koji su izvršili prijavu osiguranika na obvezno zdravstveno osiguranje.
Članak 136.
Doprinos se obračunava na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 137. ovoga Zakona, i to doprinos za zdravstveno osiguranje.
Članak 137.
Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35.
Članak 138.
(1) Doprinos se obračunava i dospijeva na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.
1.26. Za osiguranika po osnovi osobe koja je prekinula rad a bivši ju je poslodavac uputio na obrazovanje ili stručno usavršavanje
Članak 139.
Za osiguranika po osnovi osobe koja je prekinula rad a bivši ju je poslodavac uputio na obrazovanje ili stručno usavršavanje (članak 9. stavak 1. točka 26.) obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa jest pravna ili fizička osoba ili drugi poslovni subjekt koji je izvršio prijavu osiguranika na obvezno zdravstveno osiguranje.
Članak 140.
Doprinos se obračunava na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 141. ovoga Zakona, i to doprinos za zdravstveno osiguranje.
Članak 141.
Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35.
Članak 142.
(1) Doprinos se obračunava i dospijeva na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.
1.27. Za osiguranika po osnovi osobe koju je pravna ili fizička osoba, prije stupanja u radni odnos, uputila na praktični rad
Članak 143.
Za osiguranika po osnovi osobe koju je pravna ili fizička osoba, prije stupanja u radni odnos, uputila na praktični rad (članak 9. stavak 1. točka 27.) obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa jest pravna ili fizička osoba ili drugi poslovni subjekt koji je izvršio prijavu osiguranika na obvezno zdravstveno osiguranje i na zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu.
Članak 144.
Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 145. ovoga Zakona, i to:
1. doprinos za zdravstveno osiguranje
2. doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu.
Članak 145.
Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35.
Članak 146.
(1) Doprinos se obračunava i dospijeva na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.
1.28. Za osiguranika po osnovi osobe upućene u inozemstvo u sklopu međunarodne tehničko-prosvjetne i kulturne suradnje
Članak 147.
Za osiguranika po osnovi osobe upućene u inozemstvo u sklopu međunarodne tehničko-prosvjetne i kulturne suradnje (članak 9. stavak 1. točka 28.) obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa jest pravna ili fizička osoba ili drugi poslovni subjekt koji je izvršio prijavu osiguranika na obvezno zdravstveno osiguranje.
Članak 148.
Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 149. ovoga Zakona, i to:
1. doprinos za zdravstveno osiguranje
2. doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu.
Članak 149.
Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35.
Članak 150.
(1) Doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.
1.29. Za osiguranika po osnovi osobe koja zdravstveno osiguranje ne ostvaruje po drugoj osnovi
Članak 151.
(1) Osiguranik po osnovi osobe koja zdravstveno osiguranje ne ostvaruje po drugoj osnovi (članak 9. stavak 1. točka 29.) sam je obveznik doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa za osobno osiguranje.
(2) Obvezu doprinosa, vrste i mjesečne iznose doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.
Članak 152.
Doprinos se obračunava na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 153. ovoga Zakona, i to doprinos za zdravstveno osiguranje.
Članak 153.
Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35.
Članak 154.
Doprinos dospijeva na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
1.30. Za člana obitelji osobe zaposlene u inozemstvu
Članak 155.
(1) Za člana obitelji osobe zaposlene u inozemstvu (članak 9. stavak 1. točka 30.) obveznik doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa za svakoga pojedinog člana obitelji jest osoba zaposlena u inozemstvu.
(2) Obvezu doprinosa, vrste i mjesečne iznose doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem za svakoga osiguranog člana obitelji.
Članak 156.
Doprinos se obračunava na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 157. ovoga Zakona, i to doprinos za zdravstveno osiguranje.
Članak 157.
Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35.
Članak 158.
Doprinos dospijeva na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
2. Obveze doprinosa za osobe osigurane na mirovinsko osiguranje u određenim okolnostima i na zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti
2.1. Za osiguranika po osnovi učenika i studenta za vrijeme rada preko posrednika pri zapošljavanju
Članak 159.
Za osiguranika po osnovi učenika i studenta za vrijeme rada preko posrednika pri zapošljavanju (članak 10. stavak 1. točka 1.) obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa jest posrednik pri zapošljavanju učenika i redovitih studenata.
Članak 160.
Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema osnovici iz članka 161. ovoga Zakona, i to:
1. posebni doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima
2. posebni doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu.
Članak 161.
Osnovica za obračun doprinosa jest svaki pojedinačni primitak koji se isplaćuje za rad pojedinog učenika ili studenta.
Članak 162.
(1) Doprinosi se obračunavaju s obračunom primitaka i dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom primitka.
(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.
2.2. Za ostale osobe
Članak 163.
Za ostale osobe osiguranje na mirovinsko osiguranje u određenim okolnostima i na zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti (članak 10. stavak 1.) obveznici doprinosa te obveznici obračunavanja i plaćanja jesu:
1. za osiguranike po osnovi učenika i studenata na dodiplomskom studiju za vrijeme praktične nastave i za vrijeme stručne prakse kod poslodavaca i stručnih putovanja (članak 10. stavak 1. točka 2.) te za osiguranike po osnovi djece i mladeži sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju na praktičnoj nastavi ili na obveznom praktičnom radu u pravnoj osobi za osposobljavanje (članak 10. stavak 1. točka 4.), obveznik doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa jest Republika Hrvatska putem ministarstva mjerodavnog za obrazovanje, a obveznik obračunavanja jest škola i/ili visokoškolska ustanova i/ili druga ustanova koja osiguranika upućuje na praktičnu nastavu ili stručnu praksu, odnosno na stručno putovanje ili obvezan praktični rad;
2. za osiguranike po osnovi nezaposlene osobe za vrijeme stručnog osposobljavanja ili profesionalne rehabilitacije, na koje ih je uputila nadležna služba zapošljavanja (članak 10. stavak 1. točka 3.), obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa jest Hrvatski zavod za zapošljavanje;
3. za ostale osiguranike u određenim okolnostima (članak 10. stavak 1. točke 5. do 15.) obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa jest tijelo državne uprave ili javna ustanova, druga pravna ili fizička osoba ili drugi poslovni subjekt koji imaju obvezu izvršiti prijavu osiguranika na osiguranje.
Članak 164.
Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 165. ovoga Zakona, i to:
1. posebni doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima (za osiguranika toga osiguranja)
2. posebni doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (za osiguranika toga osiguranja).
Članak 165.
Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35.
Članak 166.
(1) Doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodno tromjesečje.
(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.
(3) O vrsti i iznosu obveze doprinosa te osnovici prema kojoj je doprinos obračunan i drugim podacima obveznik obračunavanja iz članka 163. ovoga Zakona, sastavlja izvješće i dostavlja obvezniku plaćanja doprinosa.
3. Obveze doprinosa za osiguranje radi zdravstvene zaštite stranaca
3.1. Za osiguranika po osnovi stranca
Članak 167.
(1) Osiguranik zdravstvenog osiguranja po osnovi stranca (članak 11. stavak 1. točka 1.) obveznik je doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa za osobno osiguranje.
(2) Obvezu doprinosa, vrste i mjesečne iznose doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.
Članak 168.
Doprinos se obračunava na osnovicu, prema mjesečnoj osnovici iz članka 169. ovoga Zakona, i to doprinos za zdravstveno osiguranje.
Članak 169.
Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35.
Članak 170.
Doprinos dospijeva na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
3.2. Za osiguranika po osnovi člana obitelji stranca
Članak 171.
(1) Za osiguranika po osnovi člana obitelji stranca (članak 11. stavak 1. točka 2.) obveznik doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa za osiguranje svakoga pojedinog člana obitelji jest nositelj osiguranja – stranac koji je člana obitelji prijavio na obvezno zdravstveno osiguranje.
(2) Obvezu doprinosa, vrste i mjesečne iznose doprinosa za svakoga osiguranog člana obitelji te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.
Članak 172.
Doprinos se obračunava na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 173. ovoga Zakona, i to doprinos za zdravstveno osiguranje.
Članak 173.
Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35.
Članak 174.
Doprinos dospijeva na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
3.3. Za osiguranika po osnovi stranca za kojega troškove zdravstvene zaštite snosi davatelj stipendije
Članak 175.
Za osiguranika po osnovi stranca na školovanju, specijalizaciji ili znanstvenom istraživanju kao stipendist tijela državne vlasti Republike Hrvatske ili pravne osobe za čije zdravstveno osiguranje doprinose plaća davatelj stipendije (članak 11. stavak 1. točka 3.) obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa jest pravna ili fizička osoba ili drugi subjekt koji je izvršio prijavu osiguranika na obvezno zdravstveno osiguranje.
Članak 176.
Doprinos se obračunava na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 177. ovoga Zakona, i to doprinos za zdravstveno osiguranje.
Članak 177.
Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35.
Članak 178.
(1) Doprinos se obračunava i dospijeva na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.
V. OBVEZE DOPRINOSA PREMA NAKNADI PLAĆE
Članak 179.
(1) Za osiguranika koji pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja ostvaruje na teret sredstava nositelja obveznoga zdravstvenog osiguranja obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja jest Hrvatski zavod za obvezno zdravstveno osiguranje.
(2) Za osiguranika koji pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja ostvaruje na teret sredstava državnog proračuna, prema posebnom propisu, obveznik doprinosa jest Republika Hrvatska, putem ministarstva mjerodavnog za obitelj a obveznik obračunavanja i plaćanja jest ministarstvo mjerodavno za obitelj.
(3) Za osiguranika koji pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja ostvaruje na teret sredstava zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa jest Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu.
(4) Za osiguranika koji pravo na naknadu plaće ostvaruje na teret sredstava mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa jest Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.
(5) Za osiguranika koji ostvaruje pravo na plaćeni dopust ili na rad s polovicom punoga radnog vremena poradi njege djeteta s teškoćama u razvoju, te po toj osnovi ostvaruje pravo na naknadu plaće na teret sredstava socijalne skrbi, obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa jest mjerodavni centar za socijalnu skrb koji je osiguraniku utvrdio to pravo, odnosno drugo tijelo javne uprave koje osiguraniku isplaćuje naknadu plaće po toj osnovi.
Članak 180.
Doprinos se obračunava na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 181. ovoga Zakona, i to doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja).
Članak 181.
Mjesečna osnovica za obračun doprinosa jest iznos naknade plaće za određeni mjesec.
Članak 182.
(1) Obveza doprinosa prema naknadi plaće obračunava se za svaki mjesec za koji se ostvaruje pravo i dospijeva na naplatu istodobno s isplatom naknade plaće osiguraniku ili istodobno s povratom naknade plaće poslodavcu.
(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.
VI. OBVEZE DOPRINOSA PO OSNOVI OBAVLJANJA DRUGE DJELATNOSTI
Članak 183.
(1) Osoba koja obavlja drugu djelatnost iz članka 7. točke 6. ovoga Zakona obveznik je doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa utvrđenog po toj osnovi.
(2) Iznos godišnje osnovice, vrste i godišnje iznose doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.
Članak 184.
Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema godišnjoj osnovici iz članka 185. ovoga Zakona, i to:
1. doprinos za mirovinsko osiguranje
2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)
3. doprinos za zdravstveno osiguranje.
Članak 185.
(1) Godišnja osnovica za obračun doprinosa obvezniku koji, prema propisima o porezu na dohodak, od druge djelatnosti utvrđuje dohodak jest dohodak ostvaren u poreznom razdoblju – razlika između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka ili dohodak utvrđen procjenom, u skladu s odredbama Općega poreznog zakona, prije umanjenja dohotka za preneseni gubitak i ostalih umanjenja dohotka prema propisima o porezu na dohodak i posebnim propisima.
(2) Godišnja osnovica za obračun doprinosa obvezniku koji, prema propisima o porezu na dobit, od druge djelatnosti utvrđuje dobit jest dobit ostvarena u poreznom razdoblju – razlika između prihoda i rashoda ili dobit utvrđena procjenom, u skladu s odredbama Općega poreznog zakona, prije umanjenja za preneseni gubitak i ostalih umanjenja dobiti prema propisima o porezu na dobit i posebnim propisima.
(3) Godišnja osnovica za obračun doprinosa obvezniku koji, prema propisima o porezu na dohodak, od druge djelatnosti porez na dohodak plaća prema paušalnom dohotku jest paušalni dohodak utvrđen za isto razdoblje prema propisima o porezu na dohodak.
Članak 186.
(1) Godišnja osnovica može iznositi najviše do umnoška iznosa prosječne plaće, koeficijenta 0,65 i brojke 12.
(2) Kada se doprinosi obračunavaju prema godišnjoj osnovici a razdoblje u kojem je obveznik doprinosa obavljao drugu djelatnost kraće je od godine dana, najviši iznos godišnje osnovice razmjeran je broju mjeseci u kojima je obveznik doprinosa obavljao drugu djelatnost u odnosu na brojku 12.
(3) U broj mjeseci obavljanja druge djelatnosti iz stavka 2. ovoga članka računa se svaki puni mjesec obavljanja druge djelatnosti uvećan za posljednji mjesec, bez obzira na broj dana obavljanja druge djelatnosti u tom mjesecu te bez umanjenja za mjesece u kojima je djelatnost privremeno obustavljena i mjesece u kojima je korišteno pravo na bolovanje.
(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, u broj mjeseci obavljanja druge djelatnosti obvezniku doprinosa se koji od te djelatnosti porez na dohodak plaća prema paušalnom dohotku ne uzima razdoblje u kojem je privremeno obustavio obavljanje druge djelatnosti, sukladno propisu o obrtu.
(5) Odredbe stavka 2. i 3. ovoga članka ne primjenjuju se na obveznika doprinosa koji ostvari primitke po osnovi samostalne djelatnosti iz članka 18. stavka 1. točke 3. Zakona o porezu na dohodak.
Članak 187.
Godišnja obveza doprinosa dospijeva na naplatu u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja obvezniku.
VII. OSTALE OBVEZE DOPRINOSA
1. Obveza posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
Članak 188.
Za osiguranika obveznoga zdravstvenog osiguranja, a radi prava na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, obveznik posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu te obveznik obračunavanja i plaćanja toga doprinosa su:
1. poslodavac: za osiguranika po osnovi radnog odnosa – izaslanog radnika,
2. poslodavac: za osiguranika po osnovi radnog odnosa – koji službeno boravi u inozemstvu,
3. poslodavac: za osiguranika po osnovi radnog odnosa – koji boravi na službenom putu u inozemstvu,
4. predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave: za osiguranika po osnovi izabrane ili imenovane osobe – koji službeno boravi u inozemstvu,
5. predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave: za osiguranika po osnovi izabrane ili imenovane osobe – koji boravi na službenom putu u inozemstvu,
6. isplatitelj primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak: za primatelja koji po osnovi tog primitka boravi na službenom putu u inozemstvu,
7. osiguranik po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti iz članka 9. stavka 1. točke 9. do 13. ovoga Zakona kada osobno boravi na službenom putu u inozemstvu,
8. osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti iz članka 9. stavka 1. točaka 9. do 13. ovoga Zakona koji, sukladno propisima o obveznim osiguranjima, ima status izaslanog radnika sam je obveznik posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu te obveznik obračunavanja i plaćanja toga doprinosa i obveznik izvješćivanja.
Članak 189.
(1) Za osobu koja privatno boravi u inozemstvu, a radi prava na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, obveznik posebnog doprinosa za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu te obveznik plaćanja toga doprinosa za razdoblje u kojem boravi u inozemstvu jest sam osiguranik ili druga pravna ili fizička osoba ili drugi subjekt koji je izvršio prijavu osiguranika na osiguranje.
(2) Za osiguranika iz stavka 1. ovoga članka doprinos obračunava Hrvatski zavod za obvezno zdravstveno osiguranje prije njegova polaska u inozemstvo.
Članak 190.
Doprinos se obračunava na osnovicu prema mjesečnim osnovicama iz članka 191. ovoga Zakona, i to posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.
Članak 191.
(1) Za osiguranika iz članka 188. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona – izaslanog radnika doprinos se obračunava prema mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa izaslanog radnika iz članka 37. stavka 1. ovoga Zakona.
(2) Za osiguranika iz članka 188. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona doprinos se obračunava prema mjesečnoj osnovici – plaći iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona, a za osiguranika iz članka 188. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona prema mjesečnoj osnovici – plaći iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona. Ako se za vrijeme službenog boravka u inozemstvu ne isplaćuje plaća, tada se posebni doprinos za osiguranike iz ovoga stavka obračunava prema iznosu prosječne plaće.
(3) Za osiguranike iz članka 188. točke 3., 5., 6., 7. i 8. i članka 189. ovoga Zakona osnovica za obračun doprinosa jest umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35.
Članak 192.
(1) Doprinos se obračunava i dospijeva na naplatu:
1. za osiguranika iz članka 188. točke 1. ovoga Zakona – izaslanog radnika – doprinos se obračunava istodobno s obračunom ostalih doprinosa i dospijeva na naplatu u roku propisanom za uplatu ostalih doprinosa za tog osiguranika;
2. za osiguranika iz članka 188. točke 2. i 4. ovoga Zakona – osiguranika koji službeno boravi u inozemstvu – doprinos se obračunava istodobno s obračunom ostalih doprinosa i dospijeva na naplatu u roku propisanom za uplatu ostalih doprinosa a ako se za vrijeme službenog boravka u inozemstvu plaća ne isplaćuje doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec;
3. za osiguranika iz članka 188. točaka 3., 5., 6. i 7. ovoga Zakona – osiguranika koji boravi u inozemstvu na službenom putu – doprinos se obračunava i dospijeva na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec;
4. za osiguranika iz članka 188. točke 8. ovoga Zakona mjesečna obveza doprinosa dospijeva na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec;
5. za osiguranika iz članka 189. ovoga Zakona doprinos dospijeva na naplatu prije polaska na put, odnosno prije izdavanja vjerodostojne isprave kojom se dokazuje status osiguranika.
(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.
2. Obveza dodatnog doprinosa za osiguranika po osnovi radnog odnosa čiji se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem
Članak 193.
Za osiguranika obveznoga mirovinskog osiguranja po osnovi radnog odnosa iz članka 9. stavka 1. točke 1. i 3. ovoga Zakona koji je, sukladno propisima o stažu osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem i posebnim propisima, zaposlen na radnome mjestu na kojemu se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem ili koji obavlja poslove zanimanja za koja se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, obveznik dodatnog doprinosa te obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa jest poslodavac.
Članak 194.
Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici – plaći iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona (za osiguranika po osnovi radnog odnosa), odnosno prema mjesečnoj osnovici iz članka 37. stavka 1. ovoga Zakona (za osiguranika po osnovi izaslanog radnika), i to:
1. dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim trajanjem
2. dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem (za osiguranika toga osiguranja).
Članak 195.
(1) Doprinosi se obračunavaju istodobno s obračunom ostalih doprinosa prema plaći odnosno prema osnovici za izaslanoga radnika i dospijevaju na naplatu istodobno s ostalim doprinosima koji se obračunavaju prema plaći, odnosno prema osnovici za izaslanog radnika.
(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.
3. Obveza dodatnog doprinosa za osiguranika – osobu s invaliditetom kojem se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem
Članak 196.
(1) Za osiguranika obveznoga mirovinskoga osiguranja, neovisno o tome po kojoj je osnovi osiguran – osobu s invaliditetom iz članka 7. Zakona o stažu osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem, obveznik je doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa Republika Hrvatska za koju plaćanje obavlja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.
(2) Obveznik obračunavanja doprinosa jest Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.
Članak 197.
Doprinos se obračunava na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 198. ovoga Zakona, i to dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem (za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje) a koji se obračunava po stopi od 2,01% sukladno odredbi članka 17. stavka 2. ovoga Zakona.
Članak 198.
Osnovica za obračun doprinosa jest iznos prosječne plaće.
Članak 199.
(1) Doprinos se obračunava i dospijeva na naplatu do 30. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.
VIII. POSEBNE ODREDBE O OSNOVICAMA I OBVEZI DOPRINOSA
1. Obveza doprinosa prema najnižoj mjesečnoj osnovici
Članak 200.
(1) Za osiguranike po osnovi radnog odnosa te izaslanog radnika i izabrane ili imenovane osobe koji s poslodavcem imaju ugovoren rad u punom radnom vremenu, za razdoblje provedeno u obveznim osiguranjima po toj osnovi u trajanju od mjesec dana, ako je mjesečna osnovica – iznos plaće uvećan za ostale primitke koji se odnose na naknadu za rad u mjesecu na koji se odnosi plaća, niža od najniže mjesečne osnovice, obveza je obračunati i uplatiti sve doprinose prema najnižoj mjesečnoj osnovici.
(2) Za osiguranika iz stavka 1. ovoga članka koji s poslodavcem ima ugovoren rad u nepunom radnom vremenu, za razdoblje provedeno u obveznim osiguranjima po toj osnovi iznos najniže mjesečne osnovice razmjeran je broju ugovorenih tjednih sati rada u odnosu na puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, odnosno u odnosu na tjedni broj sati rada poslodavca čije je tjedno radno vrijeme kraće od 40 sati.
(3) Najniža mjesečna osnovica umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35.
Članak 201.
Najniža mjesečna osnovica primjenjuje se za obračun doprinosa i za sve osiguranike i za sve slučajeve za koje ovim Zakonom nije propisana drugačija osnovica.
2. Razmjerni iznos osnovice i viša osnovica za obračun doprinosa
Članak 202.
Kada je mjesečna osnovica propisana kao umnožak iznosa prosječne plaće i određenoga koeficijenta, a razdoblje u osiguranju kraće je od mjesec dana, iznos osnovice za taj mjesec razmjeran je broju dana u osiguranju u odnosu na ukupan broj dana toga mjeseca.
Članak 203.
(1) Obveznik doprinosa kojemu je osnovica za obračun doprinosa propisana u mjesečnom iznosu kao umnožak iznosa prosječne plaće i određenoga koeficijenta, a sam je obveznik doprinosa za svoje osiguranje, može izabrati višu osnovicu za obračun doprinosa od mjesečne osnovice propisane za osnovu po kojoj je osiguran.
(2) Radi izbora više osnovice, osiguranik može izabrati viši koeficijent za izračun više osnovice, a to mogu biti koeficijenti: 1,0 ili 2,0 ili 3,0 ili 4,0 ili 5,0 ili 6,0.
(3) Viša mjesečna osnovica primjenjuje se za obračun svih doprinosa koji su propisani prema osnovi osiguranja osiguranika koji je izabrao višu osnovicu.
(4) Obveza doprinosa prema višoj mjesečnoj osnovici nastaje od prvoga dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i prestaje posljednjeg dana u mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za prestanak obveze prema višoj osnovici.
(5) Način postupka radi odabira više osnovice za obračun doprinosa propisat će ministar financija.
3. Najviša mjesečna osnovica
Članak 204.
(1) Za osiguranika pojedinca i za određeni mjesec u mirovinskom osiguranju obveza je obračuna i plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje do iznosa najviše mjesečne osnovice propisane za godinu na koju se taj mjesec odnosi. Obveza doprinosa do najviše mjesečne osnovice primjenjuje se bez obzira na broj dana provedenih u osiguranju određenog mjeseca.
(2) Najviša mjesečna osnovica utvrđuje se i primjenjuje za obračun doprinosa, i to:
1. za osiguranika po osnovi radnog odnosa prema osnovici iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona,
2. za osiguranika po osnovi izabrane i imenovane osobe prema osnovici iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona i
3. za osiguranika po osnovi izaslanog radnika prema osnovici iz članka 37. stavka 1. ovoga Zakona.
(3) Najviša mjesečna osnovica utvrđuje se i primjenjuje i za obračun dodatnih doprinosa na osnovicu za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranika čiji se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem.
Članak 205.
Najviša mjesečna osnovica umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 6,0.
4. Najviša godišnja osnovica
Članak 206.
(1) Za osiguranika pojedinca i za određenu godinu u mirovinskom osiguranju obveza je obračunavanja i plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti do iznosa najviše godišnje osnovice propisane za istu godinu. Obveza je obračuna i plaćanja doprinosa do iznosa najviše godišnje osnovice bez obzira na broj dana provedenih u osiguranju te godine.
(2) Najvišu godišnju osnovicu za pojedinog osiguranika utvrđuje Porezna uprava te u postupku godišnjeg obračuna utvrđuje obvezu i obračunava doprinos prema najvišoj godišnjoj osnovici.
(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, najvišu godišnju osnovicu mogu utvrditi i primijeniti je za obračun doprinosa i:
1. poslodavci pri obračunu doprinosa prema plaći iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona i prema ostalim primicima iz članka 22. stavka 1. ovoga Zakona što ih isplaćuju osiguranicima po osnovi radnog odnosa ako se plaća i ostali primici odnose na isto obračunsko razdoblje (godinu),
2. predstavnička tijela ili izvršna tijela državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave pri obračunu doprinosa prema plaći iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona i ostalim primicima iz članka 30. ovoga Zakona što ih isplaćuju osiguranicima po osnovi imenovanih ili izabranih osoba ako se plaća i ostali primici odnose na isto obračunsko razdoblje (godinu),
3. poslodavci izaslanih radnika pri obračunu doprinosa prema izvedenoj mjesečnoj osnovici iz članka 37. stavka 1. ovoga Zakona i ostalim primicima iz članka 38. ovoga Zakona što ih isplaćuju osiguranicima po osnovi izaslanog radnika ako se mjesečna osnovica i ostali primici odnose na isto obračunsko razdoblje (godinu),
4. isplatitelji primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak pri obračunu doprinosa prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz članka 114. ovoga Zakona.
(4) Najvišu godišnju osnovicu mogu utvrditi i primijeniti je za obračun doprinosa i Porezna uprava i Financijska policija kada, u postupku nadzora poslovnog subjekta – poslodavca ili isplatitelja primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak utvrđuju osnovicu za obračun doprinosa za određeno razdoblje i za određenog osiguranika.
Članak 207.
(1) Poslodavci i druge osobe iz članka 206. stavka 3. ovoga Zakona mogu pri obračunu doprinosa za osiguranika pojedinca primijeniti najvišu godišnju osnovicu kada je za toga osiguranika od istoga obveznika obračunavanja za određeno razdoblje obračuna doprinosa (kalendarsku godinu) ispunjena obveza te su doprinosi za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti obračunani i uplaćeni do iznosa najviše godišnje osnovice. Porezna uprava i Financijska policija mogu, u postupku nadzora, primijeniti najvišu godišnju osnovicu pa obveze doprinosa utvrditi do iznosa najviše godišnje osnovice i u slučaju kada nije ispunjena obveza da su doprinosi do najviše godišnje osnovice i plaćeni.
(2) Prema plaći i ostalim primicima osiguranika te prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak za osiguranika iz stavka 1. ovoga članka, koji se odnose na isto razdoblje obračuna doprinosa (kalendarsku godinu), a obračunavaju se i isplaćuju nakon što je ispunjen uvjet najviše godišnje osnovice, nema obveze doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti.
Članak 208.
Najviša godišnja osnovica umnožak je iznosa prosječne plaće, koeficijenta 6,0 i brojke 12.
IX. IZNIMKE OD OBVEZE DOPRINOSA I OBVEZE U SLUČAJU PROMJENE NAČINA UTVRĐIVANJA OPOREZIVA DOHOTKA
1. Iznimka od obveze doprinosa prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak ili dohodak od nesamostalnog rada
Članak 209.
(1) Iznimno od odredaba članka 111. do 117. ovoga Zakona, ne postoji obveza doprinosa prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak ili dohodak od nesamostalnog rada, i to prema sljedećim vrstama primitaka:
1. naknada za isporučeno autorsko pravo i/ili srodna prava,
2. naknada za isporučeno umjetničko djelo,
3. nagrada za rad učeniku, odnosno nagrada redovitom studentu za vrijeme praktičnog rada i naukovanja,
4. primitak za rad učenika, odnosno studenta preko posrednika pri zapošljavanju učenika i redovitih studenata,
5. stipendija učeniku odnosno studentu,
6. športska stipendija,
7. potpora obitelji za slučaj smrti radnika,
8. potpora za školovanje djetetu bivšeg radnika ili poginulog branitelja iz Domovinskog rata do 15. godine života, odnosno do završetka osmogodišnjeg školovanja,
9. stalna mjesečna nagrada koja se isplaćuje članu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, sukladno posebnom propisu,
10. naknada športskom sucu i delegatu,
11. novčane pomoći i pomoći u naravi što ih, na temelju odredaba svojih općih akata, isplaćuju ili daju općina, grad, županija i Grad Zagreb u svrhu zaštite majčinstva, roditeljske njege novorođenog djeteta, podizanja i odgoja djeteta a koje su namijenjene roditelju ili drugoj osobi koja se brine o djetetu, sukladno posebnom propisu,
12. primitak za rad osobe mlađe od 15 godina života,
13. renta koju bivši poslodavac isplaćuje po sudskoj presudi članu obitelji bivšeg radnika,
14. novčana naknada koju mobiliziranom a nezaposlenom građaninu isplaćuje tijelo koje je naložilo mobilizaciju, sukladno posebnom propisu i
15. primitak od kojega se utvrđuje drugi dohodak isplaćen umirovljeniku.
(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odnose se na obvezu posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje za pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu u slučaju kada primatelj na osnovi ostvarenih primitaka iz stavka 1. ovoga članka, po nalogu isplatitelja primitka, boravi na službenom putu u inozemstvu.
(3) Način dokazivanja da je riječ o primicima iz stavka 1. ovoga članka propisat će ministar financija.
(4) Iznimno, odredbe stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuju se kad primatelj, prema propisima o porezu na dohodak, promijeni način oporezivanja, pa umjesto utvrđivanja i plaćanja poreza po odbitku, dohodak od tih primitaka utvrđuje na način propisan za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti ili od tih primitaka utvrđuje dobit.
2. Obveze doprinosa u slučaju promjene načina utvrđivanja oporeziva dohotka
Članak 210.
Iznimno od odredaba članaka 111. do 117. ovoga Zakona, prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak, a isplaćuju se osobi koja se na osobni zahtjev upiše u registar obveznika poreza na dohodak po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti pa prema tim primicima utvrđuje dohodak na način propisan za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti ili prema tim primicima utvrđuje dobit, obveza doprinosa utvrđuje se na način propisan člankom 64. do 71., odnosno člankom 183. do 187. ovoga Zakona, ovisno o statusu u osiguranju.
Članak 211.
(1) Iznimno od odredaba članka 111. do 117. ovoga Zakona, prema primitku po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti novinara te športaša ili umjetnika, a koji su, u skladu s propisima o porezu na dohodak, promijenili način utvrđivanja dohotka prema tim primicima pa dohodak i predujam poreza na dohodak prema tim primicima obračunava isplatitelj primitka, nema obveze doprinosa.
(2) Primicima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se samo oni primici koji se odnose na naknadu za rad po osnovi djelatnosti novinara ili športaša odnosno umjetnika, a način dokazivanja poreznog statusa isplatitelju primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak, radi primjene odredbe stavaka 1. ovoga članka, propisat će ministar financija.
3. Ostale iznimke
Članak 212.
(1) Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, odnosno dohodak ili dobit ostvarena od obavljanja druge djelatnosti, a koji su ostvareni prije smrti obveznika doprinosa – ostavitelja, izuzimaju se od obveze pod uvjetom da obveza doprinosa prema tim primicima nije obračunana niti evidentirana u Poreznoj upravi niti je namirena do prije smrti ostavitelja.
(2) Ako se osnovica za obračun doprinosa temelji na plaći i ostalim primicima ili naknadi plaće osiguranika po osnovi radnog odnosa ili izaslanog radnika, odnosno izabrane ili imenovane osobe, a koji su ostvareni za vrijeme koje se osiguraniku priznaje u staž mirovinskog osiguranja do njegove smrti, osnovica se pripisuje osiguraniku te se doprinosi obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju u ime i za račun staža osiguranja ostavitelja, pa se u tom smislu i izvješćuje Porezna uprava i Središnji registar osiguranika.
(3) Obvezu prema godišnjem dohotku ne utvrđuje se umirovljeniku koji dohodak od samostalne djelatnosti ostvaruje po osnovi obavljanja domaće radinosti ili sporednog zanimanja istodobno uz korištenje prava na mirovinu.
Članak 213.
Poslodavac te poslodavac izaslanog radnika i predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave koji osiguraniku, umjesto Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje ili Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, isplaćuju naknadu plaće za vrijeme bolovanja, a koja ide na teret sredstava tih zavoda, ne obračunavaju doprinose prema isplaćenoj naknadi plaće.
X. OBVEZE DOPRINOSA ZA STRANCE I PRIMJENA MEĐUDRŽAVNIH UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU
1. Obveza doprinosa za stranca iz države s kojom Republika Hrvatska nije sklopila ugovor o socijalnom osiguranju
Članak 214.
Stranac iz države s kojom Republika Hrvatska nije sklopila međudržavni ugovor o socijalnom osiguranju obveznik je doprinosa u skladu s odredbama ovoga Zakona, ovisno o njegovu radnom i/ili socijalnom statusu u Republici Hrvatskoj.
2. Obveza doprinosa za stranaca iz države s kojom je Republika Hrvatska sklopila ugovor o socijalnom osiguranju
Članak 215.
Za stranca iz države s kojom je Republika Hrvatska sklopila međudržavni ugovor o socijalnom osiguranju obveza doprinosa ovisi o njegovu radnom i/ili socijalnom statusu u Republici Hrvatskoj i o njegovu statusu u obveznom osiguranju te države, ali i u skladu s odredbama tog ugovora.
3. Obveza doprinosa za državljanina Republike Hrvatske koji je obvezno osiguran u državi s kojom je Republika Hrvatska sklopila ugovor o socijalnom osiguranju
Članak 216.
Za državljanina Republike Hrvatske koji ima uređen status u osiguranju u državi s kojom je Republika Hrvatska sklopila međudržavni ugovor o socijalnom osiguranju obveza doprinosa ovisi o njegovu statusu u obveznom osiguranju te države, ali i u skladu s odredbama toga ugovora.
XI. MIROVANJE OBVEZE DOPRINOSA
1. Mirovanje obveze utvrđene rješenjem Porezne uprave
Članak 217.
(1) Obvezniku doprinosa koji je sam obveznik doprinosa za svoje osiguranje obveza svih doprinosa utvrđenih rješenjem Porezne uprave miruje za razdoblje u kojem koristi prava prema posebnim propisima, i to:
1. za razdoblje u kojem je na bolovanju na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja ili sredstava državnog proračuna,
2. za razdoblje u kojem je na bolovanju na teret sredstava zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu,
3. za razdoblje u kojem koristi pravo na dopust ili pravo na rad s pola punoga radnog vremena kao roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju.
2) Obvezniku doprinosa iz stavka 1. točke 3. ovoga Zakona koji koristi pravo na rad s pola punoga radnog vremena obveza doprinosa miruje u polovici iznosa utvrđene mjesečne obveze.
(3) Obvezniku doprinosa iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka obveza doprinosa miruje i u slučaju kada su, prema posebnim propisima, obvezniku sužena prava iz obveznih osiguranja.
Članak 218.
(1) Mirovanje obveze doprinosa utvrđuje Porezna uprava, i to:
1. obvezniku iz članka 217. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona na temelju podatka Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje o početku i o prestanku bolovanja,
2. obvezniku iz članka 217. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona na temelju podatka Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu o početku i o prestanku privremene nesposobnosti za rad zbog ozljede na radu i/ili profesionalne bolesti,
3. obvezniku iz članka 217. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona na temelju podatka mjerodavnog centra za socijalnu skrb o tome da je odobreno pravo na dopust zbog njege djeteta ili pravo na rad s pola punoga radnog vremena te na temelju podatka o početku i o prestanku ostvarivanja toga prava.
(2) Način dostave podataka o početku i prestanku prava i postupanja u skladu sa stavkom 1. ovoga članka propisat će ministar financija.
2. Ostala prava na mirovanje obveze
Članak 219.
(1) Obvezniku doprinosa koji je sam obveznik doprinosa za svoje osobno osiguranje i koji je sam obvezan obračunati doprinose prema poduzetničkoj plaći i o tome izvijestiti obveza svih doprinosa što bi ih trebao obračunati prema poduzetničkoj plaći miruje pod uvjetima propisanima odredbama članka 217. i 218. ovoga Zakona.
(2) Za osiguranika po osnovi samostalne djelatnosti slobodnih zanimanja – samostalnog umjetnika kojemu se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna obveza svih doprinosa miruje pod uvjetima i na način sukladno odredbama članka 217. ovoga Zakona te za vrijeme mirovanja obveze.
(3) Način dokazivanja početka i prestanka prava i postupanja u skladu sa stavkom 1. i 2. ovoga članka propisat će ministar financija.
XII. RAZDOBLJE OBVEZE DOPRINOSA
1. Razdoblje obveze doprinosa
Članak 220.
(1) Razdoblje obveze doprinosa jest razdoblje koje osiguranik provede u osiguranju prema bilo kojoj od osnova obveznih osiguranja, a to mogu biti:
1. dani (od–do unutar određenog mjeseca) i
2. mjeseci (puni) ili
3. godina (puna) u osiguranju.
(2) Osnovica prema kojoj su obračunani doprinosi, koja nije neposredno vezana uz razdoblje u kojem je osiguranik proveo u osiguranju sukladno stavku 1. ovoga članka, smatra se osnovicom za godinu u kojoj su doprinosi obračunati prema toj osnovici i plaćeni.
(3) Osnovica prema kojoj su obračunani doprinosi, utvrđena prema primitku od kojega se utvrđuje drugi dohodak, smatra se osnovicom za godinu u kojoj su doprinosi obračunani prema toj osnovici i plaćeni.
2. Početak i prestanak obveze doprinosa
Članak 221.
(1) Obveza doprinosa nastaje s prvim danom provedenim u osiguranju i prestaje s posljednjim danom u osiguranju, što ih utvrđuju nositelji osiguranja.
(2) Porezna uprava prestaje evidentirati mjesečne obveze doprinosa utvrđene rješenjem i utvrđivati obveze doprinosa prema propisanoj mjesečnoj osnovici osiguraniku za kojega postoje dokazi o tome da su prestali uvjeti obveze osiguranja, kao što su dokaz da je osiguranik prestao s obavljanjem djelatnosti na osnovi koje je nastala obveza prijave na osiguranja ili dokaz da je osiguranik umro.
Članak 222.
(1) Prestanak evidentiranja mjesečnih obveza doprinosa utvrđenih rješenjem i utvrđivanja obveza sukladno članku 221. stavku 2. ovoga Zakona nastaje od prvog dana mjeseca koji slijedi nakon saznanja o nastanku okolnosti i Porezna uprava o tome obavješćuje nositelja osiguranja.
(2) Postupak utvrđivanja i dokazivanja okolnosti prema kojima Porezna uprava prestaje evidentirati mjesečne obveze doprinosa utvrđene rješenjem i utvrđivati obveze doprinosa te načinu obavještavanja nositelja osiguranja, propisat će ministar financija.
XIII. GODIŠNJI OBRAČUN DOPRINOSA
1. Pravo na povrat doprinosa plaćenih iznad najviše godišnje osnovice
Članak 223.
Obveznik doprinosa koji je sam uplatio ili su u njegovo ime i u njegovu korist drugi obveznici plaćanja doprinosa uplatili doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, za određenu kalendarsku godinu, a koji je doprinos obračunan prema osnovici čiji je ukupni iznos viši od iznosa najviše godišnje osnovice propisane za tu godinu, ima pravo na povrat toga doprinosa obračunanog i plaćenog prema dijelu osnovice koji prelazi iznos najviše godišnje osnovice.
2. Postupak godišnjeg obračuna i utvrđivanja prava na povrat doprinosa
Članak 224.
(1) Pravo na povrat doprinosa plaćenih iznad najviše godišnje osnovice utvrđuje se u postupku godišnjeg obračuna doprinosa.
(2) Postupak godišnjeg obračuna provodi Porezna uprava u upravnom postupku na temelju zahtjeva obveznika doprinosa.
(3) Postupak kojim se provodi godišnji obračun doprinosa te rok za njegovo pokretanje i način dokazivanja propisat će ministar financija.
XIV. RAZMJENA PODATAKA O OSIGURANICIMA I OBVEZNICIMA DOPRINOSA
1. Razmjena podataka
Članak 225.
(1) Porezna uprava dužna je nositeljima obveznih osiguranja i Središnjem registru osiguranika dostaviti podatke o obveznicima doprinosa, o osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani i razdoblju na koje se utvrđena osnovica odnosi, o obračunanim i naplaćenim doprinosima te druge podatke prema njihovu zahtjevu i potrebama za njihove službene svrhe.
(2) Porezna uprava dužna je nositeljima obveznih osiguranja dostaviti podatke o upisu u registar i ispisu iz registra obveznika poreza na dohodak fizičke osobe po osnovi obavljanja ostalih samostalnih djelatnosti iz članka 7. točke 4. i 5. ovoga Zakona.
Članak 226.
(1) Nositelji obveznih osiguranja i Središnji registar osiguranika dužni su Poreznoj upravi dostavljati podatke o osiguranicima kojima se obveza doprinosa utvrđuje rješenjem, o obveznicima podnošenja prijave na obvezna osiguranja i o broju osoba prijavljenih na obvezna osiguranja, o osnovi osiguranja i datumu početka i prestanka obveze doprinosa te druge podatke potrebne Poreznoj upravi u službene svrhe.
(2) Način dostave i vrstu podataka što su ih Poreznoj upravi dužni dostavljati nositelji obveznih osiguranja i Središnji registar osiguranika propisat će ministar financija.
2. Ostale obveze razmjene podataka i izvješćivanja
Članak 227.
Tijela državne uprave i tijela javne uprave dužna su međusobno razmjenjivati podatke o osiguranicima i obveznim osiguranjima te druge podatke bitne za poslove prikupljanja doprinosa.
Članak 228.
(1) Nositelji osiguranja i Središnji registar osiguranika, od kojih je Porezna uprava preuzela podatke o saldu doprinosa, dužni su za svaku promjenu iznosa salda doprinosa Poreznoj upravi dostaviti podatke o promjeni iznosa salda.
(2) Pod promjenom iznosa salda, sukladno stavku 1. ovoga članka, podrazumijeva se svaka promjena iznosa koji je kao dug ili kao preplata predan Poreznoj upravi i to povećanje ili smanjenje tog iznosa nastalog zbog naknadnog obračuna ili ispravka ranijeg obračuna, naknadnog utvrđivanja statusa u osiguranju, ili naknadnog obračuna kamata i drugi ispravci iznosa salda, koje će Porezna uprava evidentirati na temelju naloga za ispravak predanih stanja od strane nositelja osiguranja odnosno Središnjeg registra osiguranika.
(3) Način dostave podataka o promjeni salda doprinosa i potrebne dokaze iz stavka 1. ovoga članka propisat će ministar financija.
XV. ZASTARA
1. Zastara prava na obračun i naplatu doprinosa
Članak 229.
Pravo na obračun obveze doprinosa i kamata te na pokretanje prekršajnog postupka i na naplatu doprinosa, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni, kao i pravo obveznika na povrat više plaćenih doprinosa, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni zastarijeva za pet godina, računajući od dana kada je zastara prvi put počela teći.
Članak 230.
Apsolutni rok zastare prava na obračun obveze doprinosa i kamata te na pokretanje prekršajnog postupka i na naplatu doprinosa, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni, kao i zastare prava obveznika na povrat više plaćenih doprinosa, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni nastupa za deset godina, računajući od dana kada je zastara počela prvi put teći.
Članak 231.
Radi utvrđivanja zastare prava na naplatu ili zastare prava na povrat doprinosa koji se odnosi na saldo doprinosa, zavod od kojega je Porezna uprava preuzela podatak o iznosu salda doprinosa i Središnji registar osiguranika obvezni su Poreznoj upravi, na njezin zahtjev, dostaviti potrebne podatke i dokumentaciju.
Članak 232.
(1) Na temelju rješenja kojim je utvrđena zastara prava na naplatu određene vrste i svote duga doprinosa, iznos se duga za čiju je naplatu nastupila zastara otpisuje.
(2) Ako se podaci o iznosu i strukturi duga doprinosa za mirovinsko osiguranje osiguranika – pojedinca za razdoblje u osiguranju do 31. prosinca 2002. razlikuju od podataka koje je, radi utvrđivanja zastare, dostavio nositelj osiguranja na temelju postupka utvrđivanja razdoblja osiguranja za koje je podmiren doprinos, rješenjem iz stavka 1. ovoga članka otpisuje se i dug u visini nastale razlike.
Članak 233.
(1) Postupak utvrđivanja zastare provodi Porezna uprava na način propisan Općim poreznim zakonom za postupak kojim se utvrđuje porezna zastara, ako ovim Zakonom nije drugačije uređeno.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, radi utvrđivanja zastare prava na naplatu duga doprinosa u slučaju dužnika koji je umro postupak može, po službenoj dužnosti, pokrenuti Porezna uprava.
2. Naknadna uplata doprinosa koji su otpisani zbog zastare prava na naplatu
Članak 234.
(1) Osiguranik koji je sam za sebe obveznik doprinosa za osobno osiguranje može na vlastiti zahtjev, naknadno, u cijelosti uplatiti doprinose za mirovinska osiguranja koji su otpisani zbog zastare prava na naplatu, i to doprinos za mirovinsko osiguranje i doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, a radi mogućnosti ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja.
(2) Način postupanja prema stavku 1. ovoga članka, uz suglasnost ministra financija, uređuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje općim aktom, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(3) Zahtjev za naknadnu uplatu doprinosa otpisanih zbog zastare prava na naplatu osiguranik može podnijeti do isteka dvije godine od dana kada je rješenje o utvrđivanju zastare prava na naplatu postalo pravomoćno.
XVI. OSTALE ODREDBE
1. Primjena odredaba Općega poreznog zakona
Članak 235.
(1) Postupke utvrđivanja odnosno obračunavanja obveze doprinosa i postupka inspekcijskog nadzora, naplate, obračuna i plaćanja zateznih kamata, povrata više uplaćenih doprinosa i doprinosa plaćenih bez pravne osnove, otpisa nenaplativih doprinosa, prodaje duga, zastare, odgode naplate i jamstva te postupke u vezi s ostalim pitanjima koja nisu uređena ovim Zakonom provodi Porezna uprava prema odredbama Općega poreznog zakona.
(2) Postupak nadzora primjene odredaba ovoga Zakona Financijska policija provodi sukladno odredbama Zakona o financijskoj policiji.
2. Izvješća obveznika obračunavanja doprinosa
Članak 236.
Izvješće koje je Poreznoj upravi dužan podnositi obveznik obračunavanja doprinosa smatra se obračunskom prijavom i ovršnom ispravom, u smislu odredaba Općega poreznog zakona.
3. Naknadna uplata doprinosa koji su otpisani zbog nenaplativosti
Članak 237.
(1) Osiguranik koji je sam za sebe obveznik doprinosa za osobno osiguranje može na vlastiti zahtjev, naknadno, u cijelosti uplatiti doprinose za mirovinska osiguranja koji su otpisani zbog nenaplativosti i to doprinos za mirovinsko osiguranje i doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, a radi mogućnosti ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja.
(2) Način postupanja sukladno stavku 1. ovoga članka, uz suglasnost ministra financija, uređuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje općim aktom, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(3) Zahtjev za naknadnu uplatu doprinosa koji su otpisani zbog nenaplativosti osiguranik može, sukladno stavku 1. ovoga članka, podnijeti do isteka dvije godine od dana kada je utvrđena nenaplativost doprinosa.
4. Primjena propisa
Članak 238.
(1) Doprinosi se obračunavaju prema propisima važećima za razdoblje osiguranja na koje se obveza odnosi.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, za osiguranike po osnovi radnog odnosa i na razdoblje u osiguranju (staž) do zaključno 31. prosinca 2002. doprinosi se obračunavaju prema vrstama doprinosa i stopama za obračun važećima na dan 31. prosinca 2002., osim doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje i posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti koji se ne obračunavaju ako se obveza odnosi na razdoblje u kojemu nije postojala obveza tih doprinosa.
(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, osiguranicima koji su sami obveznici plaćanja doprinosa, a to im je svojstvo utvrđeno za razdoblje koje prethodi godini u kojoj je pokrenut postupak za utvrđivanje svojstva osiguranika, doprinosi se obračunavaju prema osnovici te prema vrstama doprinosa i stopama za obračun važećima za godinu u kojoj je postupak pokrenut.
5. Utvrđivanje obveze doprinosa
Članak 239.
(1) Osiguranicima koji su sami obveznici te obveznici plaćanja doprinosa za osobno osiguranje, a mjesečna osnovica propisana im je u stalnom mjesečnom iznosu kao umnožak iznosa prosječne plaće i propisanog koeficijenta, Porezna uprava rješenjem utvrđuje obvezu doprinosa, vrste i mjesečne iznose te razdoblje na koje se obveza odnosi.
(2) Rješenje prema stavku 1. ovoga članka donosi se za svako obračunsko razdoblje (kalendarsku godinu), a mjesečne obveze doprinosa utvrđene rješenjem konačna su obveza i vrijede do prestanka osiguranja, do promjene osnove osiguranja ili do prestanka obveze doprinosa utvrđene sukladno odredbi članka 221. stavka 2. ovoga Zakona, a najdulje do posljednjeg dana u godini na koju se obveza odnosi.
(3) Do donošenja rješenja prema stavku 1. ovoga članka obveznik je dužan plaćati predujam za svaku vrstu doprinosa propisanu prema osnovi osiguranja i u iznosu – umnošku iznosa prosječne plaće i koeficijenta propisanog za obračun mjesečne osnovice za određenu osnovu osiguranja te propisane stope za obračun doprinosa. Mjesečni iznos predujma dospijeva na naplatu u rokovima propisanim za uplatu doprinosa za istu osnovu osiguranja.
Članak 240.
(1) Obveznicima doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti Porezna uprava rješenjem utvrđuje obvezu doprinosa te iznos godišnje osnovice, vrste doprinosa i godišnje iznose doprinosa koje je dužan platiti.
(2) Rješenje prema stavku 1. ovoga članka donosi se za obračunsko razdoblje (kalendarsku godinu) za koje postoji obveza, a godišnje obveze doprinosa utvrđene rješenjem konačna su obveza.
Članak 241.
Obveznicima doprinosa, odnosno obveznicima obračunavanja doprinosa koji su sami dužni utvrditi obvezu za svoje osobno osiguranje ili su dužni obračunati obvezu za druge osobe, odnosno osiguranike i izvijestiti Poreznu upravu o nastaloj obvezi, ali obvezu nisu utvrdili na način i u rokovima propisanima ovim Zakonom i provedbenim propisima donesenim na temelju njega, obvezu doprinosa utvrđuje i iznose obračunava Porezna uprava u postupku nadzora ili u posebnom postupku.
6. Evidentiranje obveze doprinosa
Članak 242.
(1) Porezna uprava evidentira obveze doprinosa na poreznom broju dužnika – obveznika plaćanja doprinosa po vrstama doprinosa i brojčanim oznakama (šiframa) uplatnog računa, a za osiguranike koji su sami za sebe obveznici plaćanja doprinosa i prema osnovama osiguranja i to:
1. saldo doprinosa preuzet od nositelja osiguranja i Središnjeg registra osiguranika,
2. mjesečne, odnosno tromjesečne obveze doprinosa utvrđene rješenjem Porezne uprave,
3. godišnje obveze doprinosa utvrđene rješenjem Porezne uprave,
4. obveze što ih, na obračunskim prijavama – izvješćima iskažu obveznici obračunavanja doprinosa te
5. obveze utvrđene u postupku nadzora koje vodi Porezna uprava i Financijska policija te obveze utvrđene u posebnom postupku Porezne uprave.
(2) Porezna uprava evidentira i uplate doprinosa te obračunava i evidentira zatezne kamate.
Članak 243.
Utvrđene obveze i uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje i doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranika po osnovi produženoga mirovinskog osiguranja osiguranika, koji je sam dužnik doprinosa za svoje osobno osiguranje, evidentiraju se na posebnim brojčanim oznakama (šiframa) uplatnog računa, odvojeno od evidencije tih doprinosa koji su nastali kao moguća obveza po drugim osnovama i drugim razdobljima za istog osiguranika.
7. Prebijanje obveze doprinosa s pravom na povrat naknade plaće ili s pravom na isplatu naknade plaće
Članak 244.
(1) Poslodavac koji podnosi zahtjev za povrat (refundaciju) naknade plaće koju je, sukladno propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, odnosno zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, privremeno isplatio osiguraniku za razdoblje provedeno na bolovanju na teret svojih sredstava, uz zahtjev za povrat naknade obvezan je isplatitelju naknade dokazati da je podmirio sve dospjele obveze doprinosa.
(2) Obveznik doprinosa koji je sam dužnik doprinosa za svoje osobno osiguranje, a prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, odnosno zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu i ima pravo na naknadu plaće za vrijeme provedeno na bolovanju na teret sredstava tih osiguranja, prije ostvarivanja prava na naknadu plaće obvezan je isplatitelju naknade dokazati da je podmirio sve dospjele obveze doprinosa.
Članak 245.
(1) Obvezniku doprinosa iz članaka 244. ovoga Zakona koji ima dospjele a nepodmirene obveze isplatitelj naknade (refundacije) obustavlja iznos potraživanja po toj osnovi do visine duga te ga doznačuje u korist uplatnog računa doprinosa radi namirenja duga ili dijela duga.
(2) Način postupanja sukladno stavku 1. ovoga članka te redoslijed namirivanja duga propisat će ministar financija.
8. Registar obveznika doprinosa
Članak 246.
Porezna uprava uspostavlja registar obveznika doprinosa u kojemu se evidentiraju podaci o obveznicima doprinosa te obveznicima obračunavanja i/ili plaćanja i/ili izvješćivanja o nastaloj obvezi doprinosa, osobito podaci o početku i prestanku obveze doprinosa, podaci o podnesenim izvješćima te drugi podaci bitni za prikupljanje doprinosa, i to za obveznike:
1. kojima se obveza doprinosa utvrđuje rješenjem prema propisanoj mjesečnoj osnovici i koji su sami dužnici doprinosa za svoje osobno osiguranje,
2. kojima se obveza doprinosa utvrđuje rješenjem prema godišnjoj osnovici po osnovi obavljanja druge djelatnosti,
3. koji su kao poslodavci i/ili druge osobe, sukladno propisima o obveznim osiguranjima, dužni prijaviti fizičke osobe na obvezna osiguranja po osnovi radnog odnosa,
4. kojima je ovim Zakonom ili posebnim propisom određena obveza doprinosa ili obveza obračunavanja i/ili plaćanja i/ili izvješćivanja o utvrđenoj obvezi,
5. koji su preuzimatelji obveze doprinosa.
9. Čuvanje podataka i čuvanje tajnosti podataka
Članak 247.
(1) Obveznik obračunavanja doprinosa dužan je knjigovodstvenu i izvanknjigovodstvenu dokumentaciju o iznosima osnovica prema kojima su obračunani doprinosi, o vrstama doprinosa i iznosima obračunanih i uplaćenih doprinosa te o razdoblju na koje se obveza odnosi čuvati u rokovima propisanima posebnim propisima.
(2) Službene i druge osobe koje su uključene u postupak evidentiranja, naplate, nadzora i prikupljanja podataka o doprinosima dužne su čuvati tajnost podataka sukladno odredbama Općega poreznog zakona i Zakona o zaštiti tajnosti podataka te drugih propisa kojima je utvrđena zaštita tajnosti podataka.
10. Preuzimanje obveze plaćanja doprinosa
Članak 248.
(1) Za obveznike doprinosa koji su ovim Zakonom određeni i kao obveznici plaćanja doprinosa za svoje osobno osiguranje, obvezu plaćanja doprinosa može preuzeti treća osoba – preuzimatelj.
(2) Preuzimatelj se smatra solidarnim dužnikom u smislu odredaba Općega poreznog zakona, a obveza doprinosa evidentira se na poreznom broju osiguranika – dužnika.
(3) Način postupanja, odnosno preuzimanja obveze plaćanja doprinosa propisat će ministar financija.
XVII. KAZNENE ODREDBE
Članak 249.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:
1. poslodavac koji za osiguranika po osnovi radnog odnosa ne obračuna doprinose ili ne utvrdi osnovicu, odnosno ne uplati doprinose u roku ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa, sve na način sukladan odredbama članka 19. do 26. ovoga Zakona,
2. predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave koje za osiguranika po osnovi izabrane ili imenovane osobe ne obračuna doprinose ili ne utvrdi osnovicu, odnosno ne uplati doprinose u roku ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa, sve na način sukladan odredbama članka 27. do 34. ovoga Zakona,
3. poslodavac koji za osiguranika po osnovi radnog odnosa – izaslanog radnika ne obračuna doprinose ili ne utvrdi osnovicu, odnosno ne uplati doprinose u roku ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa, sve na način sukladan odredbama članka 35. do 41. ovoga Zakona,
4. poslodavac koji za osiguranika po osnovi volonter ne obračuna doprinose ili ne utvrdi osnovicu, odnosno ne uplati doprinose u roku ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa, sve na način sukladan odredbama članka 42. do 46. ovoga Zakona,
5. poslodavac stalnog sezonskog radnika koji za osiguranika po osnovi stalnog sezonskog radnika ne obračuna doprinose ili ne utvrdi osnovicu, odnosno ne uplati doprinose u roku ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa, sve na način sukladan odredbama članaka 126. do 129. ovoga Zakona.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Članak 250.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:
1. osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta, slobodnog zanimanja ili poljoprivrede i šumarstva, ili trgovca pojedinca koji od obavljanja samostalne djelatnosti utvrđuje dobit, ako ne obračuna doprinose ili ne utvrdi osnovicu, odnosno ne uplati doprinose u roku ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa, sve na način sukladan odredbama članka 80. do 85. ovoga Zakona,
2. isplatitelj primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak i sam primatelj primitka neposredno iz inozemstva ili od druge fizičke osobe koji po toj osnovi ne obračuna doprinose ili ne utvrdi osnovicu, odnosno ne uplati doprinose u roku ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa, sve na način sukladan odredbama članka 111. do 117. ovoga Zakona,
3. škola i/ili visoko učilište koji su dužni prijaviti na obvezno zdravstveno osiguranje učenike srednjih škola i redovite studente koji nisu osigurani kao članovi obitelji, a koji za osiguranika po toj osnovi ne obračunaju doprinos ili ne utvrde osnovicu, odnosno ne uplate doprinose u roku ili ne izvijeste Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa, sve na način sukladan odredbama članka 135. do 138. ovoga Zakona,
4. bivši poslodavac koji za osiguranika po osnovi osobe koja je prekinula rad, a bivši ju je poslodavac uputio na obrazovanje ili stručno usavršavanje, ne obračuna doprinos ili ne utvrdi osnovicu, odnosno ne uplati doprinos u roku ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa, sve na način sukladan odredbama članka 139. do 142. ovoga Zakona,
5. pravna ili fizička osoba koja za osiguranika po osnovi osobe koju je pravna ili fizička osoba, prije stupanja u radni odnos, uputila na praktični rad u drugu pravnu ili fizičku osobu ne obračuna doprinos ili ne utvrdi osnovicu, odnosno ne uplati doprinose u roku ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa, sve na način sukladan odredbama članka 143. do 146. ovoga Zakona,
6. pravna ili fizička osoba koja za osiguranika po osnovi osobe upućene u inozemstvo u sklopu međunarodne tehničko-prosvjetne i kulturne suradnje ne obračuna doprinos ili ne utvrdi osnovicu, odnosno ne uplati doprinose u roku ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa, sve na način sukladan odredbama članka 147. do 150. ovoga Zakona,
7. posrednik pri zapošljavanju učenika i redovitih studenata koji za osiguranika po toj osnovi ne obračuna doprinose ili ne utvrdi osnovicu, odnosno ne uplati doprinose u roku ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa, sve na način sukladan odredbama članka 159. do 162. ovoga Zakona,
8. pravna ili fizička osoba – davatelj stipendije strancu koji za osiguranika po toj osnovi ne obračuna doprinos ili ne utvrdi osnovicu, odnosno ne uplati doprinose u roku ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa, sve na način sukladan odredbama članka 175. do 178. ovoga Zakona.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Članak 251.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:
1. obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i plaćanja posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu koji za osiguranika po toj osnovi ne obračuna poseban doprinos ili ne utvrdi osnovicu, odnosno ne uplati doprinose u roku ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenoj obvezi doprinosa, sve na način sukladan odredbama članka 188. do 192. ovoga Zakona,
2. poslodavac koji zapošljava radnike na radnome mjestu na kojemu se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i/ili radnike koji obavljaju poslove zanimanja za koja se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, a koji za osiguranike po toj osnovi ne obračuna dodatne doprinose ili ne utvrdi osnovicu, odnosno ne uplati doprinose u roku ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa, sve na način sukladan odredbama članaka 193. do 195. ovoga Zakona.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Članak 252.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osiguranik koji je sam obveznik doprinosa za svoje osobno osiguranje ako dospjelu obvezu doprinosa ne uplati u roku, i to:
1. osiguranik po osnovi pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi (članak 62.),
2. osiguranik po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti obrta, slobodnog zanimanja (profesionalne), vrhunskih športaša i šahista, poljoprivrede i šumarstva te ostalih samostalnih djelatnosti koji od tih djelatnosti utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti (članak 67.),
3. osiguranik po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti obrta i poljoprivrede koji od tih djelatnosti porez na dohodak plaća prema paušalnom dohotku (članak 71.),
4. osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja umjetnika ili športaša koji prema primicima od djelatnosti porez na dohodak plaćaju po odbitku (članak 75.),
5. osiguranik po osnovi poljoprivrede (članak 89.),
6. osiguranik po osnovi člana uprave trgovačkog društva (članak 93.),
7. osiguranik po osnovi svećenik i drugi član vjerske zajednice (članak 98.),
8. osiguranik po osnovi zaposlenja u inozemstvu kod međunarodnih organizacija i poslodavaca (članak 106.),
9. osiguranik po osnovi zaposlenja u tuzemstvu kod poslodavca sa sjedištem u inozemstvu (članak 110.),
10. osiguranik po osnovi mirovine ili invalidnine iz inozemstva (članak 134.),
11. osiguranik po osnovi osobe koja zdravstveno osiguranje ne ostvaruje po drugoj osnovi (članak 154.),
12. nositelj osiguranja za osobu osiguranu po osnovi člana obitelji osiguranika koji je zaposlen u inozemstvu (članak 158.),
13. osiguranik po osnovi stranca u Republici Hrvatskoj koji sam snosi troškove zdravstvene zaštite (članak 170.),
14. stranac – nositelj osiguranja za osiguranika po osnovi člana obitelji stranca (članak 174.),
15. obveznik doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti (članak 187.).
XVIII. OVLASTI MINISTRU FINANCIJA
Članak 253.
Ministar financija provedbene će propise kojima će propisati način postupanja pri utvrđivanju i obračunu doprinosa, način dokazivanja, način izvješćivanja te rokove, oblik i sadržaj izvješća i druga pitanja kojima će se potanko urediti provedba odredaba Zakona i za koja je ovlašten ovim Zakonom donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Način i rokove izvješćivanja o obračunanim doprinosima te oblik i sadržaj izvješća ministar financija uredit će istim propisom kojim uređuje način i rokove izvješćivanja te oblik i sadržaj izvješća o nastaloj obvezi poreza na dohodak, sukladno propisima o porezu na dohodak.
Članak 254.
(1) Ministar financija za svako obračunsko razdoblje – kalendarsku godinu naredbom objavljuje iznose osnovica za obračun doprinosa, koje su propisane kao umnožak iznosa prosječne plaće i određenog koeficijenta. Naredba se donosi do 30. studenoga tekuće godine za sljedeću godinu i objavljuje se u »Narodnim novinama«.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obračunsko razdoblje 2009. godine ministar financija donijet će u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
XIX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 255.
(1) Obveze doprinosa koje su nastale za staž u osiguranju od 1. siječnja 2003. do 31. prosinca 2008. utvrđuju se prema odredbama Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (»Narodne novine«, br. 147/02. i 177/04.) i provedbenim propisima donesenim na temelju tog Zakona.
(2) Na obveze doprinosa prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak kada je dužničko – vjerovnički odnos, na temelju kojeg je nastala obveza isplate, nastao do 31. prosinca 2008. primjenjuju se odredbe Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (»Narodne novine«, br. 147/02. i 177/04.).
Članak 256.
Za osobu koja se tijekom 2008. prvi put zaposlila na temelju ugovora o radu ili volonterskog ugovora odredbe članka 20. stavka 2. i 3., članka 36. stavka 2. i 3. i članka 43. stavka 2. i 3. ovoga Zakona primjenjuju se pri obračunu doprinosa prema mjesečnim osnovicama koje se odnose na staž u mirovinskom osiguranju od dana stupanja na snagu ovoga Zakona do isteka godine dana od dana prvog zaposlenja.
Članak 257.
Do donošenja provedbenih propisa sukladno članku 253. ovoga Zakona primjenjuju se provedbeni propisi doneseni na temelju odredaba Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (»Narodne novine«, br. 147/02. i 177/04.).
Članak 258.
Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja (»Narodne novine«, br. 147/02. i 177/04.).
Članak 259.
Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2009.
Klasa: 411-01/08-01/02
Zagreb, 2. srpnja 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.