Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisniku šumoposjednika

NN 84/2008 (18.7.2008.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisniku šumoposjednika

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2724

Na temelju članka 69. stavka 2. Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05 i 82/06) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISNIKU ŠUMOPOSJEDNIKA

Članak 1.

U Pravilniku o upisu u Upisnik šumoposjednika (»Narodne novine« br. 69/06), u članku 3. riječi: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva zamjenjuje se riječima: Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

Članak 2.

Obrazac zahtjeva za upis u Upisnik šumoposjednika/prijava promjena listovi: br. 3 i 4 koji su sastavni dijelovi Pravilnika o Upisniku šumoposjednika (»Narodne novine«, broj 69/06), zamjenjuje se novim listovima: br. 3 i 4, koji su dodatak i sastavni dijelovi ovoga Pravilnika.

Članak 3.

U članku 9. dodaje se novi stavak (2) koji glasi: Vlasništvo/posjed šume i šumskog zemljišta dokazuje se zemljišnoknjižnim izvatkom, posjedovnim listom, pravomoćnom sudskom odlukom ili pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela.

Članak 4.

U članku 12. stavku (2) riječi: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva i logo ministarstva zamjenjuje se sa riječima: Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva,

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«
Klasa: 011-01/08-01/04
Urbroj: 538-07-08-02
Zagreb, 10. lipnja 2008.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.


POPIS OBVEZATNE DOKUMENTACIJE ZA UPIS U UPISNIK ŠUMOPOSJEDNIKA I PRIJAVU PROMJENA
list br. 4.

ŠUME U VLASNIŠTVU FIZIČKIH OSOBA OBRT PRAVNE OSOBE

Šumoposjednik
(vlasnik/posjednik) – preslika osobne iskaznice (ostaje za arhivu) – preslika osobne iskaznice obrtnika (ostaje za arhivu)
– preslika obrtnice(ostaje za arhivu)
– uvjerenje o obavljanju obrta (ostaje za arhivu) – preslika osobne iskaznice odgovorne osobe (ostaje za arhivu)
– izvod iz sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci (ostaje za arhivu)
Članovi porodičnog domaćinstva šumoposjednika – preslici osobnih iskaznica članova porodičnog domaćinstva – preslici osobnih iskaznica članova porodičnog domaćinstva obrtnika xxx
Šume i šumsko zemljište – posjedovni list za katastarske čestice čestica koje se prijavljuju (ostaje za arhivu)
– za katastarske čestice kod kojih posjednik (ovlaštenik) i vlasnik nije ista osoba potrebno je dostaviti presliku ugovora o zakupu ili suglasnost o gospodarenju šuma ovjerenu kod javnog bilježnika kao i vlasnički list (z-k izvadak) za te čestice.
– dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci – posjedovni list za katastarske čestice čestica koje se prijavljuju (ostaje za arhivu)
– za katastarske čestice kod kojih posjednik (ovlaštenik) i vlasnik nije ista osoba potrebno je dostaviti presliku ugovora o zakupu ili suglasnost o gospodarenju šuma ovjerenu kod javnog bilježnika kao i vlasnički list (z-k izvadak) za te čestice.
– dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci – posjedovni list za katastarske čestice čestica koje se prijavljuju (ostaje za arhivu)
– za katastarske čestice kod kojih posjednik (ovlaštenik) i vlasnik nije ista osoba potrebno je dostaviti presliku ugovora o zakupu ili suglasnost o gospodarenju šuma ovjerenu kod javnog bilježnika kao i vlasnički list (z-k izvadak) za te čestice.
– dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci
Obveznici PDV-a – potvrda obveznika PDV-a
(ostaje za arhivu) – potvrda obveznika PDV-a
(ostaje za arhivu) – potvrda obveznika PDV-a
(ostaje za arhivu)
Podnositelj zahtjeva za subvencije – preslika kartice žiro ili tekućeg računa,
– (ostaje za arhivu) – preslika potpisnog kartona (ostaje za arhivu) – preslika potpisnoga kartona
(ostaje za arhivu)