Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama

NN 85/2008 (21.7.2008.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama

HRVATSKI SABOR


2732

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNIM ZONAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. srpnja 2008. godine.
Klasa: 011-01/08-01/93
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb,15. srpnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNIM ZONAMA

Članak 1.
U Zakonu o slobodnim zonama (»Narodne novine«, br. 44/96. i 92/05.) članak 4. mijenja se i glasi:
»U zonu se može slobodno unositi roba.
Roba koja se unosi u zonu mora glede zdravstvene, veterinarske ili fitopatološke ispravnosti udovoljavati uvjetima koji su propisani u Republici Hrvatskoj.
U zoni se može obavljati: proizvodnja robe, oplemenjivanje robe, skladištenje robe trgovina na veliko, strateške aktivnosti poslovne podrške, aktivnosti osnivanja tehnoloških razvojno-inovacijskih centara te pružanje usluga, osim bankarskih i drugih novčanih poslova i usluga osiguranja i reosiguranja imovine i osoba.
U zoni nije dopušteno obavljanje trgovine na malo.«
Članak 2.
Članak 26. mijenja se i glasi:
»Korisnici zone mogu biti osnivač zone te druge domaće i strane fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: korisnici).
Domaće i strane fizičke i pravne osobe mogu obavljati gospodarsku djelatnost u zoni ako su registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje te djelatnosti te ako ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom.
Korisnici obavljaju gospodarsku djelatnost u zoni na temelju ugovora sklopljenog s osnivačem zone.
Korisnici su dužni voditi knjigovodstvo za poslovanje u zoni, ili odvojeno knjigovodstvo za dio svog poslovanja koje obavljaju u zoni.«
Članak 3.
Članak 33. mijenja se i glasi:
»Korisnik u zoni može obavljati sve oblike trgovine s inozemstvom i tuzemstvom i posredovanja u trgovini, osim trgovine na malo.
Na poslove trgovine i posredovanja u trgovini s inozemstvom, ne odnose se ograničenja iz zakona kojima se uređuje ovaj oblik trgovine.
Na postupke i postupanja s robom u zoni primjenjuju se carinski propisi.
Obavljanjem gospodarske djelatnosti u zoni ne smije se ugrožavati prirodni i radni okoliš.«
Članak 4.
Članak 36. mijenja se i glasi:
»Na korisnike zona koji vrše početno ulaganje, primjenjuju se poticajne mjere iz Zakona o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 138/06.).
Korisnici zona koji su do stupanja na snagu ovoga Zakona uložili u gradnju ili sudjelovali u izgradnji objekata ulaganjem više od 1.000.000,00 kuna, a pri tome nisu iskoristili gornju granicu dopuštenog intenziteta potpore za ulaganje propisane kartom regionalnih potpora, ostvaruju pravo na oslobođenje plaćanja poreza na dobit do godine u kojoj će iskoristiti gornju granicu dopuštenog intenziteta potpore za ulaganje, propisane kartom regionalnih potpora, ali najdulje do 31. prosinca 2016.
Pri izračunu maksimalnog intenziteta potpore – gornje granice dopuštenog intenziteta potpore za ulaganje, izraženog kao bruto ekvivalent potpore, u obzir se uzimaju, s jedne strane, kumulativni iznosi iskorištenih potpora za ulaganje do stupanja na snagu ovoga Zakona, uključujući i potpore iz drugih izvora, povezane s opravdanim troškovima ulaganja, a s druge strane kumulativni iznos realiziranih ulaganja do stupanja na snagu ovoga Zakona za svakog korisnika zone iz stavka 2. ovoga članka.
Maksimalni intenzitet potpore za ulaganje iz stavka 3. ovoga članka, izračunava se kao bruto ekvivalent potpore, sukladno odredbama članka 2. stavka 7. Zakona o poticanju ulaganja i ne smije prelaziti iznos gornje granice dopuštenog intenziteta potpore utvrđenog kartom regionalnih potpora.
Pri izračunu visine opravdanih troškova ulaganja iz stavka 3. ovoga članka, u obzir se uzimaju opravdani troškovi ulaganja sukladno odredbama članka 2. stavka 5. Zakona o poticanju ulaganja.
Korisnici zona koji namjeravaju koristiti potpore za ulaganje propisane stavkom 2. ovoga članka, dužni su do 31. prosinca 2008. dostaviti Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, izračun vrijednosti izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganje iz stavka 2. ovoga članka, sukladno odredbama stavka 4. i 5. ovoga članka, ovjeren od strane nezavisne pravne ili fizičke osobe ovlaštene za poslove procjene i izračuna vrijednosti ulaganja.
Pravilnik o načinu izračuna vrijednosti izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganje iz stavka 6. ovoga članka donosi ministar nadležan za gospodarstvo uz suglasnost ministra financija.«
Članak 5.
Iza članka 37. dodaju se članci 37.a i 37.b koji glase:
»Članak 37.a
Korisnici zona, koji su gospodarsku djelatnost u zoni obavljali do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, plaćat će porez na dobit ovisno o prostornoj jedinici za statistiku II razine u kojoj se zona nalazi, a sukladno Nacionalnoj klasifikaciji prostornih jedinica za statistiku-NKPJ, i to na sljedeći način:
a) Korisnici zona koje se nalaze u prostornoj jedinici za statistiku II. razine
– sjeverozapadna Hrvatska (HR 01), plaćat će porez na dobit
– u visini od 50% od propisane porezne stope u razdoblju od 2008. do 2010. godine,
– u visini od 75% od propisane porezne stope u razdoblju od 2011. do 2013. godine,
– u visini propisane porezne stope od 2014. godine.
b) Korisnici zona koje se nalaze u prostornim jedinicama za statistiku II. razine
– središnja i istočna (Panonska) Hrvatska (HR 02) i jadranska Hrvatska (HR 03),
plaćat će porez na dobit
– u visini od 50% od propisane porezne stope u razdoblju od 2008. do 2013. godine,
– u visini od 75% od propisane porezne stope u razdoblju od 2014. do 2016. godine,
– u visini propisane porezne stope od 2017. godine.
Korisnici zona na području Grada Vukovara, koji su gospodarsku djelatnost u slobodnoj zoni obavljali do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, plaćat će porez na dobit:
– u visini od 0% od propisane porezne stope u razdoblju od 2008. do 2010. godine,
– u visini od 25% od propisane porezne stope u razdoblju od 2011. do 2013. godine,
– u visini od 75% od propisane porezne stope u razdoblju od 2014. do 2016. godine,
– u visini propisane važeće porezne stope od 2017. godine.
Iznos oslobođenja od plaćanja poreza na dobit za navedena vremenska razdoblja iz stavka 1. i 2. ovoga članka, utvrđuje se sukladno uvjetima i kriterijima utvrđenim Odlukom o objavi pravila o potporama male vrijednosti.
Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice iz stavka 1. i 2. ovoga članka donosi ministar nadležan za gospodarstvo uz suglasnost ministra financija.
Članak 37.b
Isporuke dobara u zonu te isporuke dobara unutar zone oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost.«
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 6.
Korisnik zone koji za obavljanje gospodarske djelatnosti nije osnovao podružnicu u Republici Hrvatskoj dužan je to učiniti do 31. prosinca 2008.
Korisnik zone iz stavka 1. ovoga članka koji ne osnuje podružnicu u Republici Hrvatskoj u propisanom roku, istekom toga roka neće se smatrati korisnikom zone u smislu ovoga Zakona.
Članak 7.
Pravilnik iz članka 36. i 37.a ovoga Zakona donijeti će ministar nadležan za gospodarstvo najkasnije u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.
Članak 8.
U svim odredbama Zakona o slobodnim zonama (»Narodne novine«, br. 44/96. i 92/05.) riječi: »Ministarstvo gospodarstva« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva« u odgovarajućem padežu.
Članak 9.
Na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju, prestaje važiti članak 37.b ovoga Zakona.
Članak 10.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa. 413-05/08-01/01
Zagreb, 9. srpnja 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.