Zakon o građevnim proizvodima

NN 86/2008 (23.7.2008.), Zakon o građevnim proizvodima

HRVATSKI SABOR

2749

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA

Proglašavam Zakon o građevnim proizvodima, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2008. godine.
Klasa: 011-01/08-01/97
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 17. srpnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA

I. OPĆE ODREDBE
Predmet Zakona
Članak 1.
Ovim se Zakonom uređuju tehnička svojstva, ocjenjivanje sukladnosti i dokazivanje uporabljivost građevnih proizvoda kao uvjeta za njihovo stavljanje na tržište, distribuciju i uporabu u mjeri potrebnoj za ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu određenih posebnim propisima, provedba upravnih i drugih postupaka te prava i obveze tijela državne uprave, pravnih i fizičkih osoba s tim u vezi.
Posebni propisi
Članak 2.
Na postupovna pitanja u postupcima prema ovom Zakonu koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
Na pitanja u vezi sa stavljanjem na tržište i distribuciju građevnih proizvoda koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe posebnog zakona kojim se uređuje opća sigurnost proizvoda i opći tehnički zahtjevi za proizvode.
Članak 3.
Posebnim propisima ne smije se ograničavati stavljanje na tržište, distribucija i uporaba građevnih proizvoda koji ispunjavaju zahtjeve uređene ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.
Podzakonski propisi, čije je donošenje propisano posebnim zakonima, a koji mogu utjecati na tehnička i druga svojstva građevnih proizvoda i drugo što je uređeno ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, donose se uz suglasnost ministra.
Pojmovi
Članak 4.
Pojedini pojmovi uporabljeni u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje:
– građevni proizvod jest bilo koja stvar koja je neovisno o načinu proizvodnje i stupnju prerade namijenjena za trajnu ugradnju u građevinu,
– tehnička specifikacija je usklađena europska specifikacija ili domaća tehnička specifikacija,
– usklađena europska specifikacija je usklađena europska norma, priznata nacionalna norma ili europsko tehničko dopuštenje,
– domaća tehnička specifikacija je norma na koju upućuje tehnički propis, tehnički propis ili hrvatsko tehničko dopuštenje,
– nacionalna tehnička specifikacija je nacionalna norma ili nacionalno tehničko dopuštenje države članice Europske unije,
– priznata nacionalna norma je norma države članice Europske unije za koju je u skladu s pravilima Direktive 89/106/EEZ odobrena primjena kao usklađene europske norme,
– usklađena europska norma je europska norma pripremljena na temelju mandata Europske komisije čiji je naslov, referencijska oznaka, datum početka primjene te datum završetka istodobne primjene oprečne nacionalne tehničke specifikacije, objavljena u službenom glasilu Europske unije,
– hrvatsko tehničko dopuštenje je povoljna tehnička ocjena uporabljivosti građevnog proizvoda za određenu namjenu koja se temelji na ispunjavanju bitnih zahtjeva za građevinu za koju se proizvod rabi,
– europsko tehničko dopuštenje je tehničko dopuštenje koje je donijela ovlaštena pravna osoba ili druga ovlaštena osoba članica Europske organizacije tijela za tehnička dopuštenja (EOTA-e),
– smjernice za europsko tehničko dopuštenje su dokumenti objavljeni na službenim internetskim stranicama Ministarstva kojima se za građevni proizvod ili za skupinu građevnih proizvoda određuje popis relevantnih interpretativnih dokumenata, specifičnih tehničkih svojstava i zahtjeva za građevne proizvode, ispitne metode, metode ocjenjivanja i prosudbe rezultata ispitivanja, način nadzora tvorničke kontrole proizvodnje i vrijeme važenja europskoga tehničkog dopuštenja,
– interpretativni dokumenti su dokumenti objavljeni u službenom glasilu Europske unije kojima je uspostavljena veza između bitnih zahtjeva za građevinu i mandata za izradu usklađene europske specifikacije, mandata za izradu smjernica za europsko tehničko dopuštenje te priznanje nacionalnih normi za koje postoji pravna pretpostavka da će građevni proizvod za koji je donesena imati tehnička svojstva koja pod uvjetima iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona osiguravaju da građevina u koju su ugrađeni ispunjava bitne zahtjeve za građevinu,
– stavljanje na tržište građevnog proizvoda je trenutak kada proizvod prvi puta iz proizvodnje ili uvoza prelazi u distribuciju, uz naplatu ili besplatno,
– distribucija građevnog proizvoda je njegovo kretanje na tržištu na području Republike Hrvatske od stavljanja na tržište do uporabe,
– uporaba građevnog proizvoda je njegovo držanje na gradilištu, njegova ugradnja i uporaba nakon što je ugrađen u građevinu,
– tvornica je bilo koji proizvodni pogon u kojem se proizvodi građevni proizvod,
– proizvođač je fizička ili pravna osoba koja osmišljava i/ili proizvodi građevni proizvod ili osoba koja se, obilježavanjem proizvoda svojim imenom ili znakom, predstavlja kao proizvođač,
– distributer je fizička ili pravna osoba u lancu nabave koja čini građevni proizvod dostupnim na tržištu,
– uvoznik je svaka fizička ili pravna osoba koja građevni proizvod iz drugih država stavlja na tržište na području Republike Hrvatske,
– ovlašteni zastupnik je svaka fizička ili pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj koju je proizvođač pisano ovlastio da djeluje umjesto njega za posebne zadaće u smislu ovoga Zakona,
– Odbor je tijelo Europske komisije sastavljeno od predstavnika država članica Europske unije u čijem su djelokrugu pitanja u vezi s građevnim proizvodima koji se stavljaju na tržište unutar europskoga ekonomskog prostora,
– Ministarstvo je ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva,
– ministar je ministar nadležan za poslove graditeljstva,
– ovlaštena pravna osoba je osoba ovlaštena za donošenje europskoga tehničkog dopuštenja, hrvatskoga tehničkog dopuštenja, provedbu radnji ocjenjivanja sukladnosti, izdavanje potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje i/ili potvrde o sukladnosti.
Pojmovi: bitni zahtjevi za građevinu, tehnički propis, građevina, gradilište, građenje, ugradnja, izvođač, glavni projekt, izvedbeni projekt i priznata tehnička pravila imaju značenje određeno posebnim zakonom kojim se uređuje područje gradnje.
Članak 5.
Izrazi koji se u ovom Zakonu rabe za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.
Tehnička svojstva građevnog proizvoda
Članak 6.
Tehnička svojstva građevnog proizvoda moraju biti takva da uz propisanu ugradnju sukladno namjeni građevine, uz propisano, odnosno projektom određeno održavanje podnose sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaja okoline, tako da građevina u koju je ugrađen tijekom projektiranog roka uporabe ispunjava bitne zahtjeve za građevinu.
Građevni proizvod mora ispunjavati i zahtjeve posebnog propisa kojim se prenosi direktiva Europske unije koja se odnosi na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom.
Članak 7.
Tehnička svojstva koja mora imati građevni proizvod određuju se tehničkim propisom koji se donosi na temelju posebnog zakona kojim se uređuje područje gradnje.
Tehnička svojstva građevnog proizvoda ne mogu se tehničkim propisom odrediti izvan opsega razreda tehničkih svojstava tog proizvoda uređenih usklađenom europskom normom.
Stavak 2. ovoga članka ne odnosi se na određivanje razreda tehničkih svojstava za slučaj kada usklađena europska norma nije donesena i neće se donijeti.
Članak 8.
Naslov i referencijska oznaka hrvatske norme kojom je prihvaćena usklađena europska norma objavljuje se u odgovarajućem tehničkom propisu.
Smatra se da građevni proizvod za koji je potvrđena sukladnost s usklađenom europskom normom iz stavka 1. ovoga članka, odnosno s drugom odgovarajućom tehničkom specifikacijom, ima tehnička svojstva propisana člankom 6. stavkom 1. ovoga Zakona.
Članak 9.
Propisima kojima se uređuju pitanja zaštite na radu ne mogu se odrediti mjere vezane za zaštitu radnika prilikom rukovanja ili uporabe građevnih proizvoda kojima bi se utjecalo na tehnička svojstva koja mora imati građevni proizvod.
Stavljanje na tržište, distribucija i uporaba građevnog proizvoda
Članak 10.
Građevni proizvod može se staviti na tržište, distribuirati i rabiti samo ako je dokazana njegova uporabljivost te ako je označen i popraćen tehničkim uputama u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.
Zabranjeno je izdavanje dokumenata vezanih uz stavljanje na tržište, distribuciju i uporabu građevnih proizvoda koji nazivom, izgledom, sadržajem ili na drugi način mogu dovesti u zabludu glede dokumenata kojima se utvrđuju tehnička svojstva građevnog proizvoda, potvrđuje njihova sukladnost ili dokazuje njihova uporabljivost.
Članak 11.
Proizvođač, uvoznik, ovlašteni zastupnik i distributer dužni su poduzimanjem odgovarajućih mjera osigurati da tehnička svojstva građevnog proizvoda tijekom njegove distribucije ostanu nepromijenjena.
Izvođač i druga osoba koja je preuzela građevni proizvod radi građenja dužni su poduzimanjem odgovarajućih mjera osigurati da tehnička svojstva građevnog proizvoda od njegova preuzimanja do ugradnje ostanu nepromijenjena.
Uporabljivost građevnog proizvoda
Članak 12.
Građevni proizvod je uporabljiv ako su njegova tehnička svojstva sukladna tehničkoj specifikaciji.
Uporabljivost građevnog proizvoda dokazuje se, ovisno o njegovoj vrsti i tehničkoj specifikaciji, ispravom o sukladnosti koja se izdaje nakon provedbe, odnosno osiguranja provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti tehničkih svojstava građevnog proizvoda s tehničkom specifikacijom te oznakom sukladnosti, propisanih ovim Zakonom.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka uporabljivost građevnog proizvoda proizvedenog ili izrađenog na gradilištu za potrebe tog gradilišta dokazuje se u skladu s glavnim projektom ili izvedbenim projektom građevine, ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili tehničkim propisom.
II. TEHNIČKA DOPUŠTENJA
Europsko tehničko dopuštenje
Članak 13.
Europsko tehničko dopuštenje može se donijeti za građevni proizvod za koji ne postoji usklađena europska norma niti priznata nacionalna norma i za kojeg ne postoji mandat za izradu usklađene europske norme, a za koji proizvod Europska komisija, nakon konzultacije s Odborom, smatra da se norma ne može, ili još ne može, izraditi, odnosno za građevni proizvod koji bitno odstupa od usklađene europske norme, odnosno priznate nacionalne norme.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka europsko tehničko dopuštenje može se donijeti i za građevni proizvod za koji ne postoji mandat za izradu usklađene europske norme ako za taj proizvod postoje smjernice za to tehničko dopuštenje ili za koji postoji mandat za izradu usklađene europske norme, odnosno za koji je utvrđeno da se norma može izraditi, ako za to postoji posebno odobrenje Europske komisije dano nakon konzultacija s Odborom.
Članak 14.
Europskim tehničkim dopuštenjem utvrđuju se tehnička svojstva građevnog proizvoda te se određuje način dokazivanja njegove uporabljivosti, radnje koje se provode u postupku ocjenjivanja sukladnosti njegovih tehničkih svojstava i isprava o sukladnosti građevnog proizvoda kojom se dokazuje njegova uporabljivost.
Članak 15.
Europsko tehničko dopuštenje na prijedlog proizvođača, ovlaštenog zastupnika, odnosno uvoznika građevnog proizvoda donosi ovlaštena pravna osoba nakon ispitivanja i ocjenjivanja tehničkih svojstava građevnog proizvoda koje se provodi prema smjernicama za tehničko dopuštenje koje se odnose na taj proizvod ili odgovarajuću skupinu proizvoda. Ako tih smjernica nema, tada se europsko tehničko dopuštenje donosi prema interpretativnim dokumentima uzimajući u obzir odgovarajuće bitne zahtjeve za građevine ako način ocjenjivanja proizvoda sporazumno usvoje tijela ovlaštena za izdavanje europskih tehničkih dopuštenja okupljenih u Europskoj organizaciji tijela za tehnička dopuštenja (EOTA).
Europsko tehničko dopuštenje nije upravni akt.
Članak 16.
Troškove donošenja europskoga tehničkog dopuštenja snosi osoba koja je predložila njegovo donošenje.
Članak 17.
Europsko tehničko dopuštenje važi do donošenja odgovarajuće usklađene europske norme, odnosno do roka na koji je doneseno, a najdulje pet godina od dana donošenja.
Na prijedlog proizvođača, ovlaštenog zastupnika, odnosno uvoznika građevnog proizvoda važenje europskoga tehničkog dopuštenja može se jednom produljiti za najdulje pet godina.
Članak 18.
Ministarstvo je dužno obavijestiti Europsku komisiju o europskom tehničkom dopuštenju ako se utvrdi da građevni proizvod za koji je dopuštenje doneseno nema tehnička svojstva koja pod uvjetima iz članka 6. ovoga Zakona osiguravaju da građevina u koju su ugrađeni ispunjava bitne zahtjeve za građevinu.
Hrvatsko tehničko dopuštenje
Članak 19.
Hrvatsko tehničko dopuštenje može se donijeti za građevni proizvod za koji ne postoji usklađena europska specifikacija, tehnički propis, odnosno norma na koju upućuje tehnički propis, odnosno za građevni proizvod čija tehnička svojstva znatno odstupaju od svojstava određenih tehničkim propisom ili normom na koju upućuje taj propis.
Članak 20.
Tehničkim dopuštenjem utvrđuju se tehnička svojstva građevnog proizvoda te se određuje način dokazivanja njegove uporabljivosti, radnje koje se provode u postupku ocjenjivanja sukladnosti njegovih tehničkih svojstava i isprava o sukladnosti građevnog proizvoda kojom se dokazuje njegova uporabljivost.
Hrvatsko tehničko dopuštenje na prijedlog proizvođača, ovlaštenog zastupnika, odnosno uvoznika građevnog proizvoda donosi ovlaštena pravna osoba nakon ispitivanja i ocjenjivanja tehničkih svojstava građevnog proizvoda koje se provodi prvim ispitivanjem tehničkih svojstava proizvoda i utvrđivanjem uporabljivosti tog proizvoda.
Odluka o donošenju hrvatskoga tehničkog dopuštenja objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva.
Hrvatsko tehničko dopuštenje nije upravni akt.
Ministarstvo vodi evidenciju donesenih hrvatskih tehničkih dopuštenja.
Članak 21.
Troškove donošenja hrvatskoga tehničkog dopuštenja snosi osoba koja je predložila njegovo donošenje.
Članak 22.
Hrvatsko tehničko dopuštenje važi do donošenja odgovarajuće usklađene europske specifikacije, tehničkog propisa, norme na koju upućuje tehnički propis, odnosno do roka na koji je doneseno, a najdulje pet godina od dana objave na internetskim stranicama Ministarstva.
Na prijedlog proizvođača, ovlaštenog zastupnika, odnosno uvoznika građevnog proizvoda važenje hrvatskoga tehničkog dopuštenja može se jednom produljiti za najdulje pet godina.
Članak 23.
Hrvatsko tehničko dopuštenje može se staviti izvan snage ako se utvrdi da građevni proizvod za koji je doneseno nema tehnička svojstva koja pod uvjetima iz članka 6. ovoga Zakona osiguravaju da građevina u koju su ugrađeni ispunjava bitne zahtjeve za građevinu.
Odluku o stavljanju izvan snage hrvatskoga tehničkog dopuštenja donosi ministar.
Odluka o stavljanju izvan snage hrvatskoga tehničkog dopuštenja objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva.
Odgovornost ovlaštene pravne osobe
Članak 24.
Pravna osoba ovlaštena za donošenje europskoga tehničkog dopuštenja, odnosno hrvatskoga tehničkog dopuštenja odgovorna je za provedbu radnji koje prethode donošenju dopuštenja, odnosno za donošenje dopuštenja u skladu s važećim propisima i pravilima struke te za trajno ispunjavanje uvjeta propisanih za davanje tog ovlaštenja.
Osoba ovlaštena za donošenje europskoga tehničkog dopuštenja, odnosno hrvatskoga tehničkog dopuštenja dužna je obavijestiti Ministarstvo o svakoj promjeni u vezi s uvjetima za davanje i oduzimanje tog ovlaštenja najkasnije u roku od 14 dana od dana nastanka te promjene.
Ovlaštenje za donošenje tehničkih dopuštenja
Članak 25.
Ovlaštenje za donošenje europskoga tehničkog dopuštenja i hrvatskoga tehničkog dopuštenja daje i oduzima ministar u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.
O davanju i oduzimanju ovlaštenja za donošenje europskoga tehničkog dopuštenja Ministarstvo obavještava Europsku komisiju.
Pravilnik
Članak 26.
Ministar pravilnikom propisuje:
– uvjete za davanje, produljenje i oduzimanje ovlaštenja za donošenje europskoga tehničkog dopuštenja i hrvatskoga tehničkog dopuštenja glede osoba, tehničke opremljenosti, načina i složenosti obavljanja tih poslova, odgovornosti za rezultate postupka i poslova u vezi s donošenjem tehničkih dopuštenja, neovisnosti osobito u odnosu na proizvođača, ovlaštenog zastupnika, odnosno uvoznika građevnog proizvoda te sredstva kojima pravna osoba dokazuje ispunjavanje tih uvjeta,
– metode vrednovanja rezultata i druge zahtjeve vezane uz ispitivanje tehničkih svojstava građevnog proizvoda u postupku donošenja tehničkih dopuštenja,
– oblik i sadržaj europskoga tehničkog dopuštenja i hrvatskoga tehničkog dopuštenja,
– način obavještavanja Europske komisije i država članica Europske unije o izdanim ovlaštenjima za obavljanje poslova izdavanja europskih tehničkih dopuštenja i
– način evidentiranja donesenih europskih tehničkih dopuštenja te sadržaj i način vođenja evidencije tehničkih dopuštenja.
III. OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI
Radnje ocjenjivanja sukladnosti
Članak 27.
Sukladnost građevnog proizvoda s tehničkom specifikacijom u postupku ocjenjivanja sukladnosti utvrđuje se provedbom jedne ili više sljedećih radnji:
– početnog ispitivanja tipa građevnog proizvoda koje provodi proizvođač, odnosno početnog ispitivanja tipa građevnog proizvoda od strane pravne osobe ovlaštene za ocjenjivanje sukladnosti,
– ispitivanja uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu ispitivanja od strane proizvođača ili pravne osobe ovlaštene za ocjenjivanje sukladnosti,
– ispitivanja slučajnih uzoraka uzetih iz proizvodnje iz skupine pripremljene za isporuku, odnosno na tržištu ili na gradilištu iz isporučene skupine od strane pravne osobe ovlaštene za ocjenjivanje sukladnosti,
– stalne tvorničke kontrole proizvodnje koju provodi proizvođač,
– početnog nadzora tvornice i početnog nadzora tvorničke kontrole proizvodnje koje provodi pravna osoba ovlaštena za ocjenjivanje sukladnosti i
– stalnog nadzora, procjene i ocjenjivanja tvorničke kontrole proizvodnje koju provodi pravna osoba ovlaštena za ocjenjivanje sukladnosti.
Potvrđivanje sukladnosti
Članak 28.
Pravna osoba ovlaštena za provedbu radnji ocjenjivanja sukladnosti i proizvođač, o svakoj radnji iz članka 27. ovoga Zakona koja je provedena ili se provodi, izdaje dokument i dostavlja ga pravnoj osobi ovlaštenoj za izdavanje potvrde o sukladnosti građevnog proizvoda, proizvođaču, ovlaštenom zastupniku, odnosno uvozniku, koji su ga dužni trajno čuvati.
Pozitivnim dokumentima iz stavka 1. ovoga članka, te po potrebi vrednovanjem i/ili završnim ocjenjivanjem rezultata radnji ocjenjivanja sukladnosti, potvrđuje se sukladnost građevnog proizvoda s tehničkom specifikacijom.
Potvrda o tvorničkoj kontroli proizvodnje
Članak 29.
Na temelju pozitivnih dokumenata iz članka 28. ovoga Zakona o provođenju radnji iz članka 27. podstavka 5. i/ili 6. ovoga Zakona ovlaštena osoba izdaje potvrdu o tvorničkoj kontroli proizvodnje.
Odgovornost ovlaštene pravne osobe
Članak 30.
Pravna osoba ovlaštena za provedbu radnji ocjenjivanja sukladnosti, odnosno za izdavanje potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje odgovorna je za provedbu tih radnji, odnosno izdavanje potvrda u skladu s važećim propisima i pravilima struke te za trajno ispunjavanje uvjeta propisanih za davanje tog ovlaštenja.
Pravna osoba ovlaštena za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti, odnosno za izdavanje potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje dužna je obavijestiti Ministarstvo o svakoj promjeni u vezi s uvjetima za davanje i oduzimanje tog ovlaštenja najkasnije u roku od 14 dana od dana nastanka te promjene.
Ovlaštenje za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti i izdavanje potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje
Članak 31.
Ovlaštenje za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti, odnosno za provedbu pojedinih radnji koje se provode u tom postupku za pojedine vrste građevnih proizvoda te za izdavanje potvrda o tvorničkoj kontroli proizvodnje, daje, produžuje i oduzima ministar.
Pravilnik
Članak 32.
Ministar pravilnikom propisuje:
– uvjete za davanje, produljenje i oduzimanje ovlaštenja za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti, odnosno provedbu pojedinih radnji u tom postupku te za izdavanje potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje glede osoba, tehničke opremljenosti, načina i složenosti obavljanja tih poslova, odgovornosti za rezultate provedbe tih postupaka, neovisnosti osobito u odnosu na proizvođača, ovlaštenog zastupnika, odnosno uvoznika građevnog proizvoda i na osobu koja izdaje ispravu o sukladnosti te sredstva kojima pravna osoba dokazuje ispunjavanje tih uvjeta i
– metode vrednovanja rezultata i druge zahtjeve vezane uz postupke, dokumente i radnje ocjenjivanja sukladnosti.
IV. ISPRAVE O SUKLADNOSTI
Članak 33.
Isprave o sukladnosti građevnog proizvoda su:
– potvrda o sukladnosti,
– izjava o sukladnosti.
Osobe koje izdaju isprave o sukladnosti
Članak 34.
Potvrdu o sukladnosti izdaje ovlaštena pravna osoba na zahtjev proizvođača, ovlaštenog zastupnika, odnosno uvoznika građevnog proizvoda, koji snosi troškove njezina izdavanja.
Izjavu o sukladnosti izdaje proizvođač, ovlašteni zastupnik, odnosno uvoznik građevnog proizvoda.
Osoba koja je izdala potvrdu o sukladnosti, odnosno izjavu o sukladnosti za građevni proizvod koji se stavlja na tržište na području Republike Hrvatske dužna je tu potvrdu, odnosno izjavu dostaviti Ministarstvu u roku od 10 dana od dana njezina izdavanja.
Ministarstvo vodi evidenciju izdanih isprava o sukladnosti.
Predmet potvrđivanja
Članak 35.
Potvrdom o sukladnosti i/ili izjavom o sukladnosti potvrđuje se da su provedene, odnosno da se provode propisane radnje u postupku ocjenjivanja sukladnosti, da je u tom postupku potvrđena sukladnost građevnog proizvoda s odgovarajućom tehničkom specifikacijom te da se proizvod može staviti na tržište i rabiti za građenje.
Radnje koje prethode izdavanju isprava o sukladnosti
Članak 36.
Potvrda o sukladnosti i izjava o sukladnosti mogu se izdati samo ako su proizvođač i pravna osoba ovlaštena za ocjenjivanje sukladnosti proveli i/ili provode radnje iz članka 27. ovoga Zakona prema sustavu ocjenjivanja sukladnosti pojedinoga građevnog proizvoda propisanom pravilnikom iz članka 39. ovoga Zakona.
U slučajevima određenim pravilnikom iz članka 39. ovoga Zakona izjava o sukladnosti može se izdati nakon provedbe propisanih radnji i ako je prethodno izdana potvrda o sukladnosti.
Odgovornost ovlaštene pravne osobe
Članak 37.
Pravna osoba ovlaštena za izdavanje potvrde o sukladnosti odgovorna je za izdavanje potvrde u skladu s važećim propisima i pravilima struke te za trajno ispunjavanje uvjeta propisanih za davanje tog ovlaštenja.
Osoba ovlaštena za izdavanje potvrde o sukladnosti dužna je obavijestiti Ministarstvo o svakoj promjeni u vezi s uvjetima za davanje i oduzimanje tog ovlaštenja najkasnije u roku od 14 dana od dana nastanka te promjene.
Ovlaštenje za izdavanje potvrde o sukladnosti
Članak 38.
Ovlaštenje za izdavanje potvrde o sukladnosti daje, produžuje i oduzima ministar.
Pravilnik
Članak 39.
Ministar pravilnikom propisuje:
– uvjete za izdavanje, produljenje i oduzimanje ovlaštenja za davanje potvrde o sukladnosti glede osoba, tehničke opremljenosti, načina i složenosti obavljanja tih poslova, odgovornosti za davanje potvrde o sukladnosti, neovisnosti osobito u odnosu na proizvođača, ovlaštenog zastupnika, odnosno uvoznika građevnog proizvoda te na osobu koja provodi postupke i radnje ocjenjivanja sukladnosti, te sredstva kojima pravna osoba dokazuje ispunjavanje tih uvjeta,
– sustave ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda,
– pobliže uvjete za izdavanje isprava o sukladnosti,
– sadržaj isprava o sukladnosti i
– način vođenja i sadržaj evidencije izdanih isprava o sukladnosti.
V. TEHNIČKE UPUTE I OZNAKA SUKLADNOSTI
Obveza izrade tehničkih uputa i označavanja proizvoda
Članak 40.
Proizvođač, ovlašteni zastupnik, odnosno uvoznik građevnog proizvoda mora prije stavljanja na tržište, odnosno uporabe građevnog proizvoda izraditi tehničke upute i proizvod označiti oznakom sukladnosti.
Građevni proizvod se ne smije stavljati na tržište niti distribuirati bez tehničke upute i oznake sukladnosti.
Tehničke upute moraju slijediti svaki građevni proizvod koji se isporučuje. Kada se dva ili više istih građevnih proizvoda isporučuju odjednom, tehničke upute moraju slijediti svako pojedinačno pakiranje. Kod isporuke građevnog proizvoda u rasutom stanju tehničke upute moraju slijediti svaku pojedinačnu isporuku.
Provedbu stavka 3. ovoga članka mora osigurati distributer.
Članak 41.
Označavanjem građevnog proizvoda oznakom sukladnosti proizvođač, ovlašteni zastupnik, odnosno uvoznik građevnog proizvoda preuzima odgovornost da označeni proizvod ima tehnička svojstva određena odgovarajućom tehničkom specifikacijom, da ispunjava sve druge propisane uvjete te da je to utvrđeno na način propisan ovim Zakonom.
Tehničke upute
Članak 42.
Tehničke upute moraju sadržavati prijepis izjave o sukladnosti, podatke značajne za čuvanje, transport i uporabu građevnog proizvoda te moraju biti pisane latiničnim pismom na hrvatskom jeziku tako da su distributeru i izvođaču razumljive.
U tehničkim uputama mora biti naveden rok do kojega se građevni proizvod smije ugraditi, odnosno da taj rok nije ograničen.
Uz pisani tekst tehničke upute, radi lakšeg razumijevanja, mogu sadržavati nacrte i ilustracije.
Oznaka sukladnosti
Članak 43.
Oznakom sukladnosti smije se označiti samo građevni proizvod za koji je izdana izjava o sukladnosti.
Građevni proizvod za koji se izjavom o sukladnosti potvrđuje sukladnost s odgovarajućom usklađenom europskom specifikacijom označava se oznakom sukladnosti: »CE«.
Građevni proizvod za koji se izjavom o sukladnosti potvrđuje sukladnost s odgovarajućom domaćom tehničkom specifikacijom označava se oznakom sukladnosti: »C«.
Članak 44.
Iznimno od članka 40. i 43. ovoga Zakona građevni proizvod koji je Europska komisija stavila na popis proizvoda koji imaju zanemariv utjecaj na zdravlje i sigurnost ne smije se označiti oznakom sukladnosti: »CE« niti »C«.
Proizvod iz stavka 1. ovoga članka može se staviti na tržište ako ima izjavu proizvođača o njegovom podudaranju s priznatim stupnjem razvoja tehnike i tehnologije.
Članak 45.
Građevni proizvod ne smije se označavati na način koji bi mogao dovesti u zabludu glede svojstava proizvoda vezanih za oblik i značenje oznake sukladnosti: »CE«, odnosno »C«.
Ostale oznake koje se stavljaju na građevni proizvod ne smiju narušavati vidljivost i čitljivost oznake sukladnosti: »CE«, odnosno »C«.
Pravilnik
Članak 46.
Način označavanja građevnih proizvoda te oblik i sadržaj oznaka sukladnosti propisuje ministar pravilnikom.
VI. VAŽENJE DOKUMENATA I ZNAKOVA IZDANIH PREMA STRANIM PROPISIMA
Tehnička dopuštenja
Članak 47.
Europsko tehničko dopuštenje koje je donijela ovlaštena osoba u državi članici Europske unije po svojoj pravnoj snazi i učinku u potpunosti je izjednačeno s europskim tehničkim dopuštenjem donesenim u skladu s ovim Zakonom.
Građevni proizvod države članice Europske unije
Članak 48.
Građevni proizvod proizveden u skladu s nacionalnom tehničkom specifikacijom za koji ne postoji usklađena europska specifikacija smatra se sukladan domaćoj tehničkoj specifikaciji, ako je to na pojedinačni zahtjev proizvođača, ovlaštenog zastupnika, odnosno uvoznika utvrđeno radnjama ocjenjivanja sukladnosti određenim domaćom tehničkom specifikacijom koje je provela ovlaštena osoba države članice Europske unije u kojoj je proizvod proizveden.
Ministarstvo na upit iz države članice Europske unije u kojoj je proizvod proizveden, obavještava relevantno tijelo te države o radnjama ocjenjivanja sukladnosti određenim domaćom tehničkom specifikacijom te daje druge informacije potrebne za utvrđivanje sukladnosti tog proizvoda propisanim zahtjevima u Republici Hrvatskoj.
Država članica Europske unije u kojoj je proizvod proizveden obavještava Ministarstvo o osobi koju namjerava ovlastiti za provedbu radnji ocjenjivanja sukladnosti iz stavka 1. ovoga članka, uz koju obavijest dostavlja podatke potrebne za ocjenjivanje sposobnosti osobe za provedbu tih radnji i druge podatke koji mogu biti od utjecaja na ispunjavanje zahtjeva propisanih za taj proizvod u Republici Hrvatskoj, koje od nje Ministarstvo zatraži.
Ako Ministarstvo ocijeni da osoba iz stavka 3. ovoga članka ili druge okolnosti ne osiguravaju ispunjavanje zahtjeva propisanih za taj proizvod u Republici Hrvatskoj, obavijestit će o tome državu članicu Europske unije u kojoj je proizvod proizveden i Europsku komisiju uz obrazloženje.
Članak 49.
Ministarstvo će obavijestiti državu članicu Europske unije koja je ovlastila osobu za provedbu radnji ocjenjivanja sukladnosti iz članka 48. stavka 1. ovoga Zakona o utvrđenim nepravilnostima u radu te osobe radi poduzimanja odgovarajućih mjera za otklanjanje tih nepravilnosti.
U slučaju da mjere poduzete od strane države članice Europske unije nisu primjerene, provest će se postupak zabrana stavljanja na tržište, distribucije i/ili uporabe građevnog proizvoda, a po potrebi i povrata neugrađenoga građevnog proizvoda.
Članak 50.
Članak 48. i 49. na odgovarajući se način primjenjuju na građevni proizvod proizveden u Republici Hrvatskoj u skladu s domaćom tehničkom specifikacijom koja nije prihvaćena usklađena europska norma i koji se stavlja na tržište države članice Europske unije.
Dokument o radnji ocjenjivanja sukladnosti i isprava o sukladnosti
Članak 51.
Dokument o radnji ocjenjivanja sukladnosti izdan od osobe koja je nakon provedbe postupka iz članka 48. ovoga Zakona ovlaštena za provedbu tog ocjenjivanja po svojoj je pravnoj snazi i učinku u potpunosti izjednačen s odgovarajućim dokumentom izdanim od osobe ovlaštene za provedbu te radnje na temelju ovoga Zakona.
Dokument iz stavka 1. ovoga članka mora biti preveden na hrvatski jezik.
Članak 52.
Dokument o radnji ocjenjivanja sukladnosti izdan od osobe koja je ovlaštena za provedbu tog ocjenjivanja prema propisima države koja nije država članica Europske unije priznaje se u Republici Hrvatskoj ako je između strane osobe koja je izdala takav dokument i pravne osobe ovlaštene za provedbu odgovarajuće radnje ocjenjivanja sukladnosti prema ovom Zakonu sklopljen ugovor o međusobnom priznavanju tog dokumenata i pod uvjetima određenim tim ugovorom, ako je Ministarstvo izdalo suglasnost na taj ugovor.
Dokument o radnji ocjenjivanja sukladnosti koji izda proizvođač prema propisima države koja nije država članica Europske unije priznaje se u Republici Hrvatskoj ako pravna osoba ovlaštena za provedbu odgovarajuće radnje ocjenjivanja sukladnosti, odnosno izdavanje potvrde o sukladnosti građevnog proizvoda prema ovom Zakonu, potvrdi da je izdan u skladu s odgovarajućom tehničkom specifikacijom.
Sastavni dio potvrde iz stavka 1. i 2. ovoga članka je prijevod na hrvatski jezik dokumenata koji se potvrđuju.
Članak 53.
Dokument o radnji ocjenjivanja sukladnosti, odnosno isprava o sukladnosti izdana u skladu s propisima države članice Europske unije za građevni proizvod koji je sukladan usklađenoj europskoj specifikaciji, po svojoj je pravnoj snazi i učinku u potpunosti izjednačen s dokumentom o radnji ocjenjivanja sukladnosti, odnosno s ispravom o sukladnosti izdanom u skladu s ovim Zakonom.
Dokument o radnji ocjenjivanja sukladnosti, odnosno isprava o sukladnosti izdana u skladu s propisima države koja nije članica Europske unije važi u Republici Hrvatskoj ako je to određeno međunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku.
Dokument i isprava iz stavka 1. i 2. ovoga članka moraju biti prevedeni na hrvatski jezik.
Odobravanje primjene nacionalnih normi kao usklađenih europskih normi
Članak 54.
Ministarstvo može Europskoj komisiji prijaviti hrvatsku normu radi provedbe postupka odobravanja njezine primjene kao usklađene europske norme ako nađe da proizvod proizveden po toj normi ispunjava uvjete određene Direktivom 89/106/EEC u vezi sa stavljanjem tog proizvoda na tržište europskoga ekonomskog prostora.
VII. NADZOR
Upravni nadzor
Članak 55.
Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te zakonitost rada i postupanja osoba s javnim ovlastima dobivenim na temelju ovoga Zakona provodi Ministarstvo.
Upravni nadzor provodi službenik Ministarstva kojeg ovlasti ministar.
Nadležnost za provedbu inspekcijskog nadzora
Članak 56.
Inspekcijski nadzor koji se odnosi na primjenu ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona u vezi s proizvodnjom, stavljanjem na tržište i distribucijom građevnih proizvoda provode gospodarski inspektori Državnog inspektorata.
Inspekcijski nadzor koji se odnosi na primjenu ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona u vezi s uporabom građevnih proizvoda u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima kojima se uređuje područje gradnje provode građevinski inspektori Ministarstva.
Dužnosti ovlaštenih pravnih osoba, proizvođača, ovlaštenog zastupnika, uvoznika i distributera
Članak 57.
Ovlaštena pravna osoba, proizvođač, ovlašteni zastupnik, uvoznik, distributer i druga osoba dužni su Ministarstvu i osobama ovlaštenim za provedbu nadzora nad primjenom ovoga Zakona omogućiti pregled svih prostora i uvid u sve radnje i/ili dokumente vezane za ocjenjivanje sukladnosti, dokazivanje uporabljivosti, stavljanje na tržište i distribuciju građevnog proizvoda.
Otklanjanje nepravilnosti
Članak 58.
U provedbi inspekcijskog nadzora gospodarski inspektor Državnog inspektorata ima pravo i obvezu proizvođaču, ovlaštenom zastupniku, uvozniku, distributeru građevnog proizvoda i drugoj osobi rješenjem narediti otklanjanje nepravilnosti glede proizvodnje, stavljanja na tržište i distribucije građevnog proizvoda.
Zabrana stavljanja na tržište i distribucije građevnog proizvoda
Članak 59.
Gospodarski inspektor Državnog inspektorata ima pravo i obvezu rješenjem zabraniti stavljanje na tržište i distribuciju građevnog proizvoda ako utvrdi da je proizvod:
– bez isprave o sukladnosti,
– bez tehničke upute ili s neispravnom tehničkom uputom,
– bez oznake sukladnosti,
– nepropisno označen ili
– da nije osigurano da tehnička svojstva, odnosno uporabljivost građevnog proizvoda tijekom njegove distribucije ostanu nepromijenjena.
Članak 60.
Žalba izjavljena protiv rješenja gospodarskog inspektora Državnog inspektorata ne odgađa izvršenje rješenja.
Zabrana stavljanja na tržište, distribucije i/ili ugradnje građevnog proizvoda
Članak 61.
Ako se u upravnom nadzoru, nadzoru gospodarskog inspektora Državnog inspektorata ili nadzoru građevinskog inspektora Ministarstva utvrdi da građevni proizvod ne ispunjava zahtjeve propisane ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili posebnim propisom, osoba ovlaštena za provedbu tog postupka ima pravo i obvezu rješenjem zabraniti njegovo stavljanje na tržište, distribuciju i/ili ugradnju, bez obzira na to što su za taj proizvod provedeni ili se provode propisane radnje ocjenjivanja sukladnosti, odnosno što je za njega izdana isprava o sukladnosti.
Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka naređuje se i povrat neugrađenoga građevnog proizvoda ako je utvrđena nesukladnost proizvoda takva da ugrožava ili može ugroziti život ljudi i/ili okoliš.
Rješenje iz stavka 1. ovoga članka izdano za građevni proizvod za koji su provedene ili se provode propisane radnje ocjenjivanja sukladnosti s usklađenom europskom specifikacijom i obavijest o pokretanju propisanih postupaka protiv osoba odgovornih za izdavanje isprave o sukladnosti, dostavlja se Europskoj komisiji.
Ako se u nadzoru iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da građevni proizvod ne ispunjava propisane zahtjeve, troškove tog utvrđivanja snosi proizvođač, ovlašteni zastupnik, uvoznik, odnosno distributer građevnog proizvoda, odnosno druga osoba. Ako se utvrdi da građevni proizvod ispunjava propisane zahtjeve, troškove tog utvrđivanja snosi osoba povodom čije je prijave provedeno utvrđivanje.
Povlačenje usklađene europske specifikacije
Članak 62.
Ako se utvrdi da usklađena europska specifikacija ne osigurava postizanje tehničkih svojstava koje građevni proizvod mora imati, Ministarstvo će o tome, navodeći razloge, obavijestiti Europsku komisiju radi provedbe postupka prema direktivi 89/106/EEC u skladu s direktivom 98/34/EC, izmijenjenom i dopunjenom direktivom 98/48/EC.
Pravilnik
Članak 63.
Ministar pravilnikom pobliže propisuje:
– provođenje nadzora nad proizvodnjom, stavljanjem na tržište i distribucijom građevnih proizvoda,
– provođenje nadzora nad ugradnjom građevnih proizvoda,
– način zabrane stavljanja na tržište, distribucije i/ili ugradnje građevnog proizvoda,
– način i obveznika povrata neugrađenoga građevnog proizvoda i
– suradnju i obavještavanje tijela koja provode nadzor nad proizvodnjom, stavljanjem na tržište, distribucijom i ugradnjom građevnih proizvoda te suradnju i obavještavanje drugih tijela čiji djelokrug može biti s time povezan.
VIII. KAZNENE ODREDBE
Prekršaji ovlaštenih pravnih i drugih osoba
Članak 64.
Novčanom kaznom u iznosu od 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ovlaštena pravna osoba ako u propisanom roku ne obavijesti Ministarstvo o promjeni u vezi s uvjetima za davanje ili oduzimanje ovlaštenja za:
– donošenje europskoga tehničkog dopuštenja (članak 24. stavak 2.),
– donošenje hrvatskoga tehničkog dopuštenja (članak 24. stavak 2.),
– provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti (članak 30. stavak 2.),
– izdavanje potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje (članak 30. stavak 2.), ili
– izdavanje potvrde o sukladnosti (članak 37. stavak 2.).
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Članak 65.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ovlaštena pravna osoba ako ne ispunjava koji od uvjeta za davanje ovlaštenja a:
– donese europsko tehničko dopuštenje (članak 24. stavak 1.),
– donese hrvatsko tehničko dopuštenje (članak 24. stavak 1.),
– izda dokument o obavljenoj radnji ocjenjivanja sukladnosti građevnog proizvoda (članak 30. stavak 1.),
– izda potvrdu o tvorničkoj kontroli proizvodnje (članak 30. stavak 1.), ili
– izda potvrdu o sukladnosti (članak 37. stavak 1.).
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Članak 66.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako bez ovlaštenja izda dokument pod nazivom:
– europsko tehničko dopuštenje (članak 15. stavak 1.),
– hrvatsko tehničko dopuštenje (članak 20. stavak 2.),
– dokument o obavljenoj radnji ocjenjivanja sukladnosti građevnog proizvoda (članak 27. stavak 1.),
– potvrdu o tvorničkoj kontroli proizvodnje (članak 28.) ili
– potvrdu o sukladnosti (članak 33. stavak1.).
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba, odnosno fizička osoba obrtnik, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500.000,00 kuna.
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Članak 67.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ovlaštena pravna osoba ako protivno važećim propisima ili pravilima struke:
– donese europsko tehničko dopuštenje (članak 24. stavak 1.),
– donese hrvatsko tehničko dopuštenje (članak 24. stavak 1.),
– izda dokument o obavljenoj radnji ocjenjivanja sukladnosti građevnog proizvoda (članak 30. stavak 1.),
– izda potvrdu o tvorničkoj kontroli proizvodnje (članak 30. stavak 1.) ili
– izda potvrdu o sukladnosti (članak 37. stavak 1.).
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Članak 68.
Novčanom kaznom u iznosu od 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ovlaštena pravna osoba ako tijekom građenja nastane šteta zbog njezina propusta u postupku:
– donošenja europskoga tehničkog dopuštenja (članak 24. stavak 1.),
– donošenja hrvatskoga tehničkog dopuštenja (članak 24. stavak 1.),
– ocjenjivanja sukladnosti građevnog proizvoda (članak 30. stavak 1.),
– izdavanja potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje (članak 30. stavak 1.) ili
– izdavanja potvrde o sukladnosti (članak 37. stavak 1.).
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Članak 69.
Novčanom kaznom u iznosu od 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako izda dokument vezan uz stavljanje na tržište, distribuciju ili uporabu građevnog proizvoda koji nazivom, izgledom, sadržajem ili na drugi način može dovesti u zabludu glede dokumenta kojim se utvrđuju tehnička svojstva građevnog proizvoda, potvrđuje njegova sukladnost ili dokazuje njegova uporabljivost (članak 10. stavak 2.).
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba, odnosno fizička osoba obrtnik, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 250.000,00 kuna.
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Članak 70.
Novčanom kaznom u iznosu od 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako u određenom roku Ministarstvu, odnosno osobama ovlaštenim za provedbu nadzora nad primjenom ovoga Zakona ne omogući pregled prostora, odnosno uvid u radnju i/ili dokument vezan za ocjenjivanje sukladnosti, odnosno dokazivanje sukladnosti građevnog proizvoda (članak 57.).
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Prekršaji proizvođača, ovlaštenog zastupnika, uvoznika i distributera građevnog proizvoda
Članak 71.
Novčanom kaznom u iznosu od 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba u svojstvu proizvođača, ovlaštenog zastupnika, uvoznika, odnosno distributera ako tijekom građenja nastane šteta zbog promjene tehničkih svojstava građevnog proizvoda nastale tijekom njegove distribucije radi nepoduzimanja odgovarajućih mjera od strane ove osobe (članak 11. stavak 1.).
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba, odnosno fizička osoba obrtnik, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 250.000,00 kuna.
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Članak 72.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba u svojstvu proizvođača, ovlaštenog zastupnika, odnosno uvoznika ako izda izjavu o sukladnosti za građevni proizvod za koji nisu provedene ili se ne provode propisane radnje ocjenjivanja sukladnosti građevnog proizvoda (članak 36. stavak 2.).
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba, odnosno fizička osoba obrtnik, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500.000,00 kuna.
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Članak 73.
Novčanom kaznom u iznosu od 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba u svojstvu proizvođača, ovlaštenog zastupnika, odnosno uvoznika ili druga pravna osoba ako:
– stavi na tržište građevni proizvod za koji nije dokazana uporabljivost (članak 10.),
– stavi na tržište građevni proizvod koji nije označen oznakom sukladnosti ili koji nema tehničku uputu (članak 40. stavak 2.),
– izradi tehničke upute protivno ovom Zakonu ili propisu donesenom na temelju ovoga Zakona (članak 42.),
– označi oznakom sukladnosti građevni proizvod za koji nije izdana isprava o sukladnosti (članak 43. stavak 1.) ili
– označi oznakom sukladnosti građevni proizvod na način koji je protivan ovom Zakonu ili propisu donesenom na temelju ovoga Zakona (članak 42. stavak 2. i 3., članak 44. i članak 45.).
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba, odnosno fizička osoba obrtnik, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 250.000,00 kuna.
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Članak 74.
Novčanom kaznom u iznosu od 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba u svojstvu distributera ako distribuira građevni proizvod za koji nije izdana isprava o sukladnosti, koji nije označen oznakom sukladnosti ili koji nema tehničku uputu (članak 10.).
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba, odnosno fizička osoba obrtnik, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 250.000,00 kuna.
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Članak 75.
Novčanom kaznom u iznosu od 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba u svojstvu distributera ako ne osigura da u distribuciji građevni proizvod slijede tehničke upute (članak 40. stavak 4.).
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba, odnosno fizička osoba obrtnik, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 250.000,00 kuna.
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Članak 76.
Novčanom kaznom u iznosu od 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba u svojstvu proizvođača, ovlaštenog zastupnika, uvoznika, odnosno distributera ako u određenom roku Ministarstvu, odnosno osobama ovlaštenim za provedbu nadzora nad primjenom ovoga Zakona ne omogući pregled prostora, odnosno uvid u radnju i/ili dokument vezan za ocjenjivanje sukladnosti, dokazivanje uporabljivosti, stavljanje na tržište ili distribuciju građevnog proizvoda (članak 57.).
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba, odnosno fizička osoba obrtnik, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 kuna.
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Prekršaj izvođača i druge osobe
Članak 77.
Novčanom kaznom u iznosu od 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba u svojstvu izvođača koja je preuzela građevni proizvod radi građenja, odnosno druga pravna osoba koja je to učinila, ako tijekom građenja nastane šteta zbog promjene tehničkih svojstava građevnog proizvoda nastale od njegova preuzimanja do ugradnje, odnosno predaje izvođaču ili vlasniku građevnog proizvoda radi nepoduzimanja odgovarajućih mjera od strane ove osobe (članak 11. stavak 2.).
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba, odnosno fizička osoba obrtnik, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 250.000,00 kuna.
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Započeti postupci
Članak 78.
Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona po odredbama članka 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 187., 188., 215., 216. i 217. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 175/03. i 100/04.) dovršit će se po odredbama toga Zakona i propisa donesenih na temelju toga Zakona.
Akti
Članak 79.
Tehnička dopuštenja, odluke o preuzimanju stranoga tehničkog dopuštenja, dokumenti o provedenim radnjama u postupku ocjenjivanja sukladnosti i isprave o sukladnosti doneseni, odnosno izdani na temelju Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 175/03. i 100/04.) u potpunosti su izjednačeni s odgovarajućim aktima donesenim na temelju ovoga Zakona i važe, odnosno ostaju na snazi do dana do kojega su doneseni, odnosno izdani.
Tehničke upute i znakovi sukladnosti izdani, odnosno stavljeni na građevne proizvode u skladu sa Zakonom o gradnji (»Narodne novine«, br. 175/03. i 100/04.) smatraju se tehničkim uputama i oznakama u smislu ovoga Zakona.
Članak 80.
Do dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju europsko tehničko dopuštenje smatra se domaćom tehničkom specifikacijom ako je donesena odluka o njegovom preuzimanju.
Odluku o preuzimanju europskoga tehničkog dopuštenja na prijedlog proizvođača, odnosno uvoznika građevnog proizvoda donosi ministar po prethodno pribavljenom mišljenju pravne osobe ovlaštene za donošenje hrvatskoga tehničkog dopuštenja.
Odredbe ovoga Zakona kojima se uređuje pitanje donošenja, važenja, troškova donošenja i stavljanja izvan snage hrvatskoga tehničkog dopuštenja na odgovarajući se način primjenjuju na donošenje odluke iz stavka 2. ovoga članka, odnosno na preuzeto europsko tehničko dopuštenje.
Odluka iz stavka 1. ovoga članka nije upravni akt.
Članak 81.
Do dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju članak 52. ovoga Zakona primjenjuje se i na dokument o radnjama ocjenjivanja sukladnosti izdan od osobe koja je ovlaštena za provedbu tog ocjenjivanja prema propisima države članice Europske unije.
Do dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju članak 53. stavak 2. i 3. ovoga Zakona primjenjuje se i na dokument o radnji ocjenjivana sukladnosti i ispravu o sukladnosti, izdane u skladu s propisima države članice Europske unije.
Obavljanje poslova
Članak 82.
Osobe ovlaštene za donošenje tehničkog dopuštenja, provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti i izdavanje potvrde o sukladnosti na temelju propisa koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju s obavljanjem poslova za koje su ovlašteni do isteka roka važenja ovlaštenja.
Pravilnik
Članak 83.
Do stupanja na snagu pravilnika koji se donose na temelju ovlasti iz ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (»Narodne novine«, br. 1/05.).
Oznaka sukladnosti
Članak 84.
Do dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju građevni proizvod čija svojstva su sukladna s hrvatskom normom kojom je prihvaćena usklađena europska norma i na koju upućuje tehnički propis, umjesto oznakom: »CE«, označava se oznakom propisanom pravilnikom iz članka 46. ovoga Zakona.
Do dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 46. ovoga Zakona građevni proizvodi iz stavka 1. ovoga članka označavaju se znakom iz priloga 5. Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (»Narodne novine«, br. 1/05.).
Priznata tehnička pravila
Članak 85.
Za građevni proizvod za koji nije donesen tehnički propis uporabljivost se dokazuje prema priznatim tehničkim pravilima.
Od dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju za dokazivanje uporabljivosti građevnih proizvoda za koje postoji usklađena europska specifikacija prestaju se primjenjivati priznata tehnička pravila sadržana u:
– Pravilniku o obveznom atestiranju elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda (»Službeni list«, br. 24/90. i »Narodne novine«, br. 47/97.),
– Pravilniku o obveznom atestiranju glinenih crijepova te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda (»Službeni list«, br. 24/90.),
– Naredbi o obveznom atestiranju hidroizolacijskih materijala impregniranih bitumenom i bitumenskih traka (»Službeni list«, br. 46/87.),
– Naredbi o obveznom atestiranju čeličnih užeta za opću namjenu (»Službeni list«, br. 61/83. i 17/88. i »Narodne novine«, br. 1/01.),
– Naredbi o obveznom atestiranju ploča iverica za opću uporabu u građevinarstvu (»Službeni list«, br. 61/83.),
– Naredbi o obaveznom atestiranju frakcioniranog kamenog agregata za beton i asfalt (»Službeni list«, br. 41/87.),
– Naredbi o obveznom atestiranju vijaka, matica i podložaka za spojeve nosivih čeličnih konstrukcija (»Službeni list«, br. 61/85.) i
– Naredbi o obveznom atestiranju prefabriciranih elemenata od ćelijastog betona (»Službeni list«, br. 34/85.).
Postupci izdavanja svjedodžbi o ispitivanju građevnih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka započeti do dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju prema priznatim tehničkim pravilima, dovršit će se prema tim tehničkim pravilima.
Svjedodžbe o ispitivanju građevnih proizvoda izdane prema priznatim tehničkim pravilima priznaju se kao dokaz uporabljivosti građevnog proizvoda do datuma važenja koji je u njima određen, ali ne dulje od dvije godine od dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.
Članak 86.
Od dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju prestaju se primjenjivati priznata tehnička pravila u dijelu u kojem obvezuju na primjenu građevnog proizvoda proizvedenog prema preuzetoj hrvatskoj normi sadržana u:
– Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (»Službeni list«, br. 21/90.),
– Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima (»Službeni list«, br. 31/81., 49/82., 29/83., 20/88. i 52/89.),
– Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za ugljikovodične hidroizolacije krovova i terasa (»Službeni list«, br. 26/69.),
– Pravilniku o minimalnim tehničkim uvjetima za izgradnju stanova (»Službeni list«, br. 45/67.),
– Pravilniku o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme (»Službeni list«, br. 38/89. i »Narodne novine«, br. 69/97.),
– Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje, proizvodnju i izvedbu konstrukcija od prefabriciranih elemenata od nearmiranog i armiranog ćelijastog betona (»Službeni list«, br. 14/89.),
– Pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (»Službeni list« 53/88. i »Narodne novine«, br. 5/02.),
– Pravilniku o tehničkim normativima za nosive čelične konstrukcije (»Službeni list«, br. 61/86.),
– Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije (»Službeni list« 32/70.),
– Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čeličnih konstrukcija (»Službeni list«, br. 29/70.),
– Pravilniku o Tehničkim propisima za lake čelične građevine kod nosivih čeličnih konstrukcija (»Službeni list«, br. 6/65.),
– Pravilniku o Tehničkim propisima za jednostavne konstrukcije zgrada kod nosivih čeličnih konstrukcija (»Službeni list«, br. 6/65.),
– Pravilniku o Tehničkim propisima o kvaliteti zavarenih spojeva za nosive čelične konstrukcije (»Službeni list«, br. 41/64.) i
– Pravilniku o privremenim Tehničkim propisima za građenje u seizmičkim područjima (»Službeni list«, br. 39/64.).
Prestanak važenja propisa
Članak 87.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članka 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 187., 188., 215., 216. i 217. Zakon o gradnji (»Narodne novine«, br. 175/03. i 100/04.).
Stupanje na snagu Zakona
Članak 88.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 7. stavka 2. i 3., članka 8. stavka 2. u dijelu koji se odnosi na usklađenu europsku specifikaciju na koju ne upućuje tehnički propis, članka 12. u dijelu koji se odnosi na usklađenu europsku specifikaciju, članka 13., 14., 15., 16., 17., 18., članka 19. u dijelu koji se odnosi na usklađenu europsku specifikaciju, članka 22. stavka 1. u dijelu koji se odnosi na usklađenu europsku specifikaciju, članka 24. u dijelu koji se odnosi na donošenje europskog tehničkog dopuštenja, članka 25. u dijelu koji se odnosi na donošenje europskog tehničkog dopuštenja, članka 27. u dijelu koji se odnosi na usklađenu europsku specifikaciju, članka 43. stavka 2., članka 44., 47., 48.,49., 50., 51., članka 53. stavka 1. i stavka 3. u dijelu koji se odnosi na stavak 1., članka 54., članka 61. stavka 3., članka 62., članka 64. stavka 1. podstavka 1., članka 65. stavka 1. podstavka 1., članka 66. stavka 1. podstavka 1., članka 67. stavka 1. podstavka 1. i članka 68. stavka 1. podstavka 1. koji stupaju na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.
Klasa: 360-33/08-01/01
Zagreb, 15. srpnja 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.