Pravilnik o načinu provedbe posebne mjere premještanja vozila kojim je upravljao vozač pod utjecajem opojnih sredstava

NN 86/2008 (23.7.2008.), Pravilnik o načinu provedbe posebne mjere premještanja vozila kojim je upravljao vozač pod utjecajem opojnih sredstava

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2766

Na temelju članka 137. stavka 2. Prekršajnog zakona (»Narodne novine« broj 107/2007), a u svezi s člankom 282. stavkom 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/2008), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PROVEDBE POSEBNE MJERE PREMJEŠTANJA VOZILA KOJIM JE UPRAVLJAO VOZAČ POD UTJECAJEM OPOJNIH SREDSTAVA

Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se postupanje policije prilikom provedbe posebne mjere premještanja motornog vozila kojim je upravljao vozač pod utjecajem opojnih sredstava, zatečen u počinjenju prekršaja te način podmirenja troškova nastalih premještanjem vozila.
Članak 2.
Kada policija tijekom obavljanja poslova nadzora prometa na cestama zatekne vozača pod utjecajem opojnih sredstava u počinjenju prekršaja, a osobite okolnosti upućuju da će nastaviti s činjenjem prekršaja, može mu odrediti posebnu mjeru premještanja motornog vozila na određeno mjesto kako bi ga se spriječilo da nastavi s činjenjem prekršaja.
Mjeru iz stavka 1. ovoga članka policija izriče pisanom naredbom, čiji je izgled i sadržaj propisan na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. Obrazac naredbe je tiskan u bloku, četverostrano, s mogućnošću preslikavanja, od čega se prvi list uručuje počinitelju prekršaja, drugi list osobi koja izvršava izrečenu mjeru, treći list prilaže se uz izvješće koje policijski službenik sačinjava i predaje po završetku smjene radi unosa podataka u evidenciju, a četvrti list ostaje u bloku.
Članak 3.
Posebna mjera premještanja vozila na određeno mjesto može trajati do prestanka djelovanja opojnog sredstva, a najduže 12 sati.
Članak 4.
Policija može, ako to ne ugrožava ostvarivanje svrhe posebne mjere iz članka 2. ovoga Pravilnika, odrediti da se premješteno vozilo preda vlasniku ili od njega opunomoćenoj osobi i prije isteka roka na koji je posebna mjera određena.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, policija će o tome izvijestiti pravnu ili fizičku osobu obrtnika kod koje se premješteno vozilo čuva.
Policijski službenik koji izdaje naredbu o mjeri premještanja vozila dužan je, ukoliko postoji potreba zaštite imovine koja se nalazi u vozilu koje se premješta, obavijestiti zainteresiranu osobu ili pružiti pomoć radi zaštite imovine, ako na mjestu događaja nema osobe koja tu imovinu može preuzeti.
Članak 5.
U prekršajnom nalogu, odnosno optužnom prijedlogu kojim je utvrđen prekršaj kojega je počinio vozač pod utjecajem opojnih sredstava, naznačit će se i podatak da je vozilo naredbom premješteno na određeno mjesto radi sprječavanja nastavka činjenja prekršaja, kada je ta posebna mjera izrečena.
Članak 6.
Kada je posebna mjera premještanja vozila naredbama izrečena za veći broj vozila, prioritetno se premještaju vozila koja na mjestu gdje su zaustavljena ili isključena iz prometa izravno ugrožavaju sigurnost prometa i sudionika u prometu na cesti.
Članak 7.
Prilikom izricanja posebne mjere iz članka 2. ovoga Pravilnika policija poziva pravnu ili fizičku osobu obrtnika nadležne za održavanje cesta, odnosno pravnu ili fizičku osobu obrtnika s kojom je pravna ili fizička osoba obrtnik ili upravno tijelo nadležno za održavanje cesta sklopilo ugovor o obavljanju poslova uklanjanja vozila na mjesto izvršenja prekršaja te joj izdaje jedan primjerak naredbe o izrečenoj mjeri, na temelju koje će se obaviti premještanje vozila.
Članak 8.
Prilikom preuzimanja vozila od strane počinitelja prekršaja, vlasnika ili njegovoga opunomoćenika, sastavlja se zapisnik o preuzimanju vozila.
Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati: broj naredbe o izrečenoj posebnoj mjeri premještanja vozila, specifikacija troškova premještanja i troškova čuvanja vozila, konstatacije o možebitnim oštećenjima vozila ili konstatacija da se vozilo predaje neoštećeno.
Zapisnik potpisuje osoba koja preuzima vozilo i ovlaštena osoba pravne ili fizičke osobe koja je premjestila, odnosno koja čuva vozilo.
Članak 9.
Troškove premještanja snosi počinitelj prekršaja, sukladno odredbama posebnog propisa.
Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Broj: 511-01-52-52-2008.
Zagreb, 16. srpnja 2008.

Ministar
Berislav Rončević, v. r.


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
No____________
POLICIJSKA UPRAVA
____________________________________
Broj:

Na temelju članka 137. stavka 1. točke 2. Prekršajnog zakona (»Narodne novine« br. 107/2007) te članka 282. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« br. 67/2008) izdaje se
NAREDBA
o premještanju motornog vozila
Vozaču ________________ rođ. ________ iz _________, ulica/trg ______________ br. ____, državljanin 1. RH, 2. stranac ________, vozač ________, reg. oznake ________________ (________), u mjestu ________________ /na cesti ________________ dana _________ 20__ u sati _______, u vezi s prekršajem iz članka _______, stavka______, točke _____ Zakona o sigurnosti prometa na cestama (u daljnjem tekstu: ZSPC-a), utvrđeno je da upravlja vozilom u prometu na cesti pod utjecajem alkohola, odnosno opojnih droga. Istome je, propisanim uređajima za mjerenje, utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od ________ g/kg, odnosno prisutnost opojnih droga, o čemu je sastavljen poseban zapisnik broj: ________________, te se, sukladno čl. 137. st. 1. točka 2. Prekršajnog zakona i članka 282. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama naređuje premještanje motornog vozila marke ________________, model ____________________________, registarskih oznaka _________________________, broj šasije ________________________, vlasništvo __________________ do prestanka djelovanja opojnih sredstava, a najdulje 12 sati. Vozilo će biti premješteno na adresu u __________________, ulica ______________________ kbr.____.
Nakon prestanka poduzete mjere vozač ili vlasnik mogu preuzeti vozilo. Ako to ne ugrožava ostvarenje svrhe mjere, vozilo može preuzeti vlasnik vozila ili od njega opunomoćena osoba i prije isteka roka na koji je mjera određena. Troškove premještanja i čuvanja vozila snosi vozač.
Za vrijeme trajanja mjere vozač ne smije upravljati motornim vozilom u prometu na cesti.
Uputa o pravnom lijeku:
Na temelju članka 212. Prekršajnog zakona, protiv ove naredbe nije dopuštena žalba ili drugo pravno sredstvo.
M.P.


Policijski službenik i broj službene značke