Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti

NN 86/2008 (23.7.2008.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2769

Na temelju članka 60. stavka 1. podstavka 1. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« broj 68/2003), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA POSEBNOG ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OSIGURANJA I PRATNJE NOVCA, VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRAGOCJENOSTI

Članak 1.
U Pravilniku o uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti (»Narodne novine« broj 87/2004, 14/2007 i 64/2007), u članku 8. stavku 1. točka 1. briše se.
U točki 2. riječi: »posjedovanju (najam ili vlasništvo) zamjenjuju se riječima: »valjanom pravnom osnovom za posjedovanje«.
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»Službena osoba koja vodi postupak će po službenoj dužnosti izvršiti uvid u odobrenje koje je izdalo Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za obavljanje djelatnosti privatne zaštite – tjelesne zaštite.«.
Članak 2.
Članak 11. mijenja se i glasi:
»Članak 11.
Uz zahtjev za izdavanje potvrda iz članka 10. ovog Pravilnika, prilažu se svi dokazi iz članka 4. i 5. ovog Pravilnika.
Službena osoba koja vodi postupak po zahtjevu za izdavanje potvrde iz članka 10. ovoga Pravilnika će po službenoj dužnosti izvršiti uvid u službene evidencije o izdanom posebnom odobrenju za pratnju pri prijevozu, prijenosu ili prijenosu i prijevozu novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti.«.
Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Broj: 511-01-52-33446-2008.
Zagreb, 17. srpnja 2008.

Ministar
Berislav Rončević, v. r.