Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite

NN 86/2008 (23.7.2008.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2771

Na temelju članka 60. stavka 1. podstavka 3. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« broj 68/2003.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROSTORNIM I TEHNIČKIM UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI PROSTOR U KOJEM SE OBAVLJA DJELATNOST PRIVATNE ZAŠTITE

Članak 1.

U Pravilniku o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite (»Narodne novine« broj 29/2005.) u članku 2. stavku 2. iza riječi: »osnovi« stavlja se točka, a riječi: »a poslovni prostor mora biti posebna građevinska cjelina«, brišu se.

Članak 2.

U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:
»Službena osoba koja vodi postupak će po službenoj dužnosti izvršiti uvid u sudski ili obrtni registar kojim se dokazuje status podružnice«.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Broj: 511-01-52-33444-2008.
Zagreb, 17. srpnja 2008.

Ministar
Berislav Rončević, v. r.