Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

NN 87/2008 (25.7.2008.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

HRVATSKI SABOR

2793

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2008. godine.
Klasa: 011-01/08-01/110
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 18. srpnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o osiguranju (»Narodne novine«, br. 151/05.) u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Ovim se Zakonom uređuju uvjeti za osnivanje i poslovanje društava za osiguranje i društava za reosiguranje, obavljanje unutarnje revizije i revizije društava za osiguranje i društava za reosiguranje, postupak likvidacije i stečaja, obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju i reosiguranju, ovlasti nadzornog tijela te obavljanje nadzora.«
U stavku 3. iza riječi: »osiguranja« dodaju se riječi: »društava za osiguranje i poslova reosiguranja društava za reosiguranje«.
Članak 2.
Naslov iznad članka 2. mijenja se i glasi: »Društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje«.
Članak 2. mijenja se i glasi:
»(1) Društvo za osiguranje je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je dobila dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja.
(2) Društvo za reosiguranje je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je dobila dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova reosiguranja.
(3) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje ne može se upisati u sudski registar prije dobivanja dozvole iz stavka 1., odnosno 2. ovoga članka.
(4) Izraz »društvo za osiguranje«, odnosno njegovu izvedenicu u tvrtki ili skraćenoj tvrtki može upisati u sudski registar i koristiti u pravnom prometu samo društvo koje je dobilo dozvolu iz stavka 1. ovoga članka.
(5) Izraz »društvo za reosiguranje«, odnosno njegovu izvedenicu u tvrtki ili skraćenoj tvrtki može upisati u sudski registar i koristiti u pravnom prometu samo društvo koje je dobilo dozvolu iz stavka 2. ovoga članka.
(6) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, izraz »društvo za osiguranje«, odnosno njegovu izvedenicu u tvrtki ili skraćenoj tvrtki može upisati u sudski registar i koristiti u pravnom prometu i drugo društvo kojem je to drugim zakonom izričito dopušteno.
(7) Iznimno od odredbe stavka 5. ovoga članka, izraz »društvo za reosiguranje«, odnosno njegovu izvedenicu u tvrtki ili skraćenoj tvrtki može upisati u sudski registar i koristiti u pravnom prometu i drugo društvo kojem je to drugim zakonom izričito dopušteno.«
Članak 3.
U članku 3. stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Ostala životna osiguranja iz stavka 3. točke 4. ovoga članka dijele se na:
1. tontine,
2. osiguranje s kapitalizacijom,
3. osiguranje u slučaju vjenčanja,
4. osiguranje u slučaju rođenja,
5. poslove upravljanja sredstvima zajedničkih mirovinskih fondova, koji uključuju očuvanje kapitala ili plaćanje minimalnih naknada.«
Članak 4.
Iza članka 3. dodaje se Članak 3.a i naslov iznad njega koji glase:
»Poslovi reosiguranja
Članak 3.a
(1) Poslovi reosiguranja, u smislu ovoga Zakona, su sklapanje i ispunjavanje ugovora o reosiguranju, kojim se prenosi višak rizika iznad samopridržaja društva za osiguranje društvu za reosiguranje, odnosno poslovi kojima se prihvaćaju rizici ustupljeni od strane društva za osiguranje.
(2) Ako ovim Zakonom nije drugačije propisano, na društva za reosiguranje primjenjuju se odredbe ovoga Zakona koje se odnose na dionička društva za osiguranje.
(3) Poslovi retrocesije, u smislu ovoga Zakona, su sklapanje i ispunjavanje ugovora o retrocesiji, kojim se prenosi višak rizika iznad samopridržaja društva za reosiguranje drugom društvu za reosiguranje, odnosno poslovi kojima se prihvaćaju rizici ustupljeni od strane društva za reosiguranje.«
Članak 5.
U članku 4. stavku 1. iza riječi: »Europske unije« dodaju se riječi: »i Europskog gospodarskog pojasa«.
Stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje države članice pravna je osoba sa sjedištem u državi članici koja je dobila dozvolu nadležnoga nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja odnosno poslove reosiguranja.«
Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»(4) Matična država članica je država članica u kojoj je smješten glavni ured društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje.«
Članak 6.
U članku 5. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:
»(3) Strano društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje je pravna osoba sa sjedištem izvan područja Republike Hrvatske i države članice koja je dobila dozvolu nadležnoga nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja, odnosno reosiguranja.
(4) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje Švicarske konfederacije je pravna osoba sa sjedištem u Švicarskoj konfederaciji koja je dobila dozvolu nadležnoga nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja, odnosno reosiguranja.«
Članak 7.
Naslov iznad članka 8. i Članak 8. brišu se.
Članak 8.
U članku 10. iza stavka 9. dodaju se stavci 10. i 11. koji glase:
»(10) Povezanim osobama, u smislu ovoga Zakona smatraju se i osobe između kojih postoji uska povezanost. Uska povezanost je odnos u kojem su:
1. dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba povezane sudjelovanjem, sukladno članku 9. stavku 1. ovoga Zakona, ili
2. dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba povezane kontrolom sukladno odredbama članka 175. stavka 2. ovoga Zakona, ili sličan odnos između fizičke ili pravne osobe i društva za osiguranje, ili
3. dvije ili više fizičkih osoba trajno povezane uz jednu te istu osobu kontrolnim odnosom.
(11) Matično društvo je pravna osoba koja ima vladajući utjecaj nad drugom pravnom osobom. Društvo kći je pravna osoba nad kojom matično društvo ima vladajući utjecaj. Sva društva kćeri društava kćeri smatraju se društvima kćerima matičnih društava.«
Članak 9.
U članku 12. stavku 2. i stavku 3. iza riječi: »osiguranja« dodaju se riječi: »i poslova reosiguranja«.
Članak 10.
U članku 15. stavku 3. riječ: »osiguranje« zamjenjuje se riječju: »reosiguranje«.
Članak 11.
U naslovu iznad članka 16. iza riječi: »osiguranje« dodaju se riječi: »odnosno društva za reosiguranje«.
U članku 16. stavku 8. riječ: »osiguranje« zamjenjuje se riječju: »reosiguranje«.
Stavak 9. mijenja se i glasi:
»(9) Društvo za reosiguranje mora poslove reosiguranja obavljati kao isključivu djelatnost.«
Članak 12.
U članku 19. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»(2) Sredstva temeljnog kapitala društva ne smiju potjecati iz zajmova ili kredita niti biti opterećena na bilo koji način.«
Članak 13.
U članku 21. stavku 2. brojka: »33%« zamjenjuje se brojkom: »30%«.
Stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Ako imatelj kvalificiranog udjela namjerava otuđiti svoje dionice tako da bi se uslijed toga njegov udio smanjio ispod granice za koju je dobio odobrenje, mora o tome prethodno obavijestiti nadzorno tijelo.«
U stavku 5. dodaje se rečenica koja glasi:
»U slučaju ako su nadležnom nadzornom tijelu dostavljena dva ili više zahtjeva za odobrenjem pripajanja ili povećanja kvalificiranog udjela za isto društvo za osiguranje, zahtjevima treba pristupiti na nediskriminirajući način.«
Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:
»(8) Iznimno, imatelj kvalificiranog udjela iz države članice nije obvezan prijaviti dosezanje granice od 30% udjela, u slučaju kad se prijavljuje za stjecanje 33% udjela. Također, imatelj kvalificiranog udjela iz države članice nije obvezan prijaviti smanjivanje udjela na granicu od 30%, u slučaju kad je imao prijavljeno smanjivanje na 33% udjela.«
Članak 14.
U članku 22. stavku 1. iza riječi: »članka 59.« dodaju se riječi: »stavka 1.«.
U stavku 6. iza riječi: »podnošenja« dodaje se riječ: »potpunog«, a iza riječi: »zahtjeva,« dodaje se riječ: »smatra«.
Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:
»(8) Nadležno nadzorno tijelo može odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela samo u slučaju da postoje opravdani razlozi o istom na temelju uvjeta definiranih člankom 23. stavak 5. ovoga Zakona ili ukoliko su podaci dostavljeni od strane društva koje vrši pripajanje određenog društva za osiguranje nepotpuni.«
Članak 15.
U članku 23. stavku 2. brojka: »33%« zamjenjuje se brojkom: »30%«.
Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
»(5) Radi osiguranja poslovanja društva za osiguranje, sukladno članku 17. ovoga Zakona te očuvanja financijske stabilnosti društva koje se pripaja, odnosno spaja, prilikom pripajanja, odnosno spajanja društava za osiguranje, potrebno je voditi računa i o sljedećim uvjetima:
1. o poslovnom ugledu društva kojemu se pripaja odnosno spaja određeno društvo za osiguranje,
2. o poslovnom ugledu i iskustvu osoba koje će upravljati društvom za osiguranje koje se pripaja, odnosno spaja,
3. o financijskoj stabilnosti društva kojemu se određeno društvo za osiguranje pripaja odnosno spaja,
4. hoće li društvo za osiguranje biti u mogućnosti nastaviti poslovati sukladno ovom Zakonu, posebno hoće li grupa osiguravatelja čijim članom postane društvo za osiguranje imati strukturu koja će društvu za osiguranje ostaviti mogućnost provođenja efikasnog nadzora, efikasne razmjene podataka između nadležnih nadzornih tijela i odrediti raspodjelu nadležnosti između nadležnih nadzornih tijela,
5. spriječiti eventualno pranje novca, odnosno financiranje terorizma navedenim pripajanjem, odnosno spajanjem društava za osiguranje.«
Članak 16.
Iza članka 23. dodaje se Članak 23.a i naslov iznad njega koji glase:
»Međusobna suradnja nadležnih nadzornih tijela prilikom odlučivanja o zahtjevu za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela
Članak 23.a
(1) Nadležna nadzorna tijela u potpunosti će surađivati prilikom odlučivanja o zahtjevu za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela ako je kvalificirani stjecatelj:
a) kreditna institucija, društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, investicijsko društvo, društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom s odobrenjem za rad druge države članice ili u sektoru različitom od onoga u kojem je izražena namjera spajanja ili stjecanja,
b) vladajuće društvo kreditne institucije, društva za osiguranje, društvo za reosiguranje, investicijskog društva ili društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom s odobrenjem za rad druge države članice ili u sektoru različitom od onoga u kojem je izražena namjera spajanja ili stjecanja,
c) pravna ili fizička osoba koja kontrolira kreditnu instituciju, društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, investicijsko društvo ili društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom s odobrenjem za rad druge države članice ili u sektoru različitom od onoga u kojem je izražena namjera spajanja ili stjecanja.
(2) Nadležna nadzorna tijela će, bez odgode, razmjenjivati potrebne informacije za donošenje odluke o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka. Navedena razmjena informacija pružat će se na pisani zahtjev.«
Članak 17.
Iza članka 24. dodaje se Članak 24.a i naslov iznad njega koji glase:
»Kvalificirani udjeli: ovlasti nadzornog tijela
Članak 24.a
Ako nadzorno tijelo utvrdi da osoba koja je stekla kvalificirani udjel u društvu za osiguranje djeluje na to društvo suprotno načelima poslovanja društva za osiguranje, nadzorno tijelo ovlašteno je donijeti primjerenu mjeru kako bi okončalo takvo postupanje, uključujući i obustavu ostvarivanja njenog prava glasa na glavnoj skupštini društva za osiguranje.«
Članak 18.
U članku 25. stavku 1. iza riječi: »člana« dodaje se riječ: »uprave«.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Prokurist može zastupati društvo za osiguranje samo zajedno s najmanje jednim članom uprave.«
Članak 19.
Iza članka 25. dodaje se Članak 25.a i naslov iznad njega koji glase:
»Upravni odbor i izvršni direktori društva za osiguranje
Članak 25.a
(1) Društvo za osiguranje statutom može odrediti da umjesto uprave i nadzornog odbora ima upravni odbor.
(2) Članovi upravnog odbora moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 26. i 27. ovoga Zakona.
(3) Društvo za osiguranje mora imati najmanje dva izvršna direktora koji zajedno zastupaju dioničko društvo za osiguranje.
(4) Izvršni direktori ne mogu biti članovi upravnog odbora.
(5) Najmanje jedan izvršni direktor mora znati hrvatski jezik i u Republici Hrvatskoj imati stalno prebivalište.
(6) Ako ovim Zakonom nije drugačije propisano, na izvršne direktore, odnosno upravni odbor društva za osiguranje na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovoga Zakona koje se odnose na upravu, odnosno nadzorni odbor društva za osiguranje.«
Članak 20.
U članku 27. stavku 1. iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:
»– nije bila razriješena dužnosti člana uprave društva za osiguranje po nalogu nadzornog tijela iz članka 162. stavka 3. ovoga Zakona,«.
Dosadašnji podstavci 4. i 5. postaju podstavci 5. i 6.
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»(3) Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, član uprave društva za osiguranje ne može biti osoba kojoj je nadzorno tijelo odbilo izdati odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave i to najmanje godinu dana od dana donošenja rješenja kojim se odbija izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.«
Članak 21.
U članku 28. stavku 4. dodaje se rečenica koja glasi:
»Prilikom donošenja odluke za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka nadzorno tijelo mora voditi računa i o poslovnom ugledu i financijskoj stabilnosti trgovačkog društva u kojem je kandidat za člana uprave dioničkog društva za osiguranje radio, te o poslovnom ugledu i iskustvu kandidata.«
Članak 22.
U članku 31. stavku 3. iza riječi: »ugovora o radu,« dodaju se riječi: »te ako je nadzorno tijelo odredilo dodatne mjere u svrhu realizacije pravila o upravljanju rizicima iz članka 162. stavka 3. ovoga Zakona,«.
Članak 23.
U članku 32. stavku 1. točki 1. i 2. na početku teksta dodaju se riječi: »koja je«.
U stavku 3. riječi: »točke 2.« brišu se.
Članak 24.
U članku 33. stavku 1. iza točke 2. dodaju se točke 3. i 4. koje glase:
»3. koja nije bila razriješena dužnosti člana uprave društva za osiguranje po nalogu nadzornog tijela iz članka 162. stavak 3. ovoga Zakona,
4. kojoj nadzorno tijelo nije odbilo izdati odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave i to najmanje godinu dana od dana donošenja rješenja kojim se odbija izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.«
Članak 25.
U članku 35. stavku 1. točki 2. iza riječi: »nadzorno tijelo« dodaju se riječi: »iz članka 12. ovoga Zakona«.
U stavku 3. dodaje se točka 3. koja glasi:
»3. prestanku funkcije člana uprave društva za osiguranje u roku od tri dana od dana isteka mandata, odnosno prestanka obavljanja funkcije člana uprave.«
Članak 26.
U naslovu iznad članka 38. iza riječi: »osnivanje« dodaju se riječi: »i nadzor«.
U članku 38. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:
»(3) Zahtjevu za izdavanje dozvole za osnivanje društva za uzajamno osiguranje treba priložiti:
1. ugovor o osnivanju društva za uzajamno osiguranje,
2. statut društva za uzajamno osiguranje u obliku javnobilježničke isprave,
3. dokaz o uplati sredstava temeljnog kapitala,
4. ugovore o obavljanju izdvojenih poslova ako će društvo za uzajamno osiguranje za obavljanje pojedinih poslova ovlastiti druge osobe.
(4) Na odlučivanje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja društvu za uzajamno osiguranje na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 60. i 61. ovoga Zakona.
(5) Na nadzor društva za uzajamno osiguranje nadzorno tijelo će na odgovarajući način primijeniti odredbe ovoga Zakona koje se odnose na nadzor društava za osiguranje.«
Članak 27.
U članku 40. stavku 3. dodaje se rečenica koja glasi:
»Sredstva temeljnog kapitala društva ne smiju potjecati iz zaj­mova ili kredita niti biti opterećena na bilo koji način.«
Članak 28.
U članku 50. stavku 1. točki 3. riječ: »pokrenut« zamjenjuje se riječju: »otvoren«.
Članak 29.
U članku 58. stavku 6. na kraju druge rečenice briše se točka i dodaju riječi: »nadzornog tijela.«.
Članak 30.
U članku 59. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja treba priložiti:
1. poslovni plan,
2. statut društva za osiguranje u obliku javnobilježničke isprave,
3. popis dioničara s njihovim osobnim podacima te tvrtku i sjedište, zajednički nominalni iznos dionica i postotaka udjela u temeljnom kapitalu društva za osiguranje,
4. za dioničare – pravne osobe koji su imatelji kvalificiranih udjela:
– izvod iz sudskog registra, odnosno drugoga odgovarajućeg registra,
– dioničko društvo treba priložiti i izvadak dioničara iz registra dionica, odnosno ovjereni prijepis javnobilježničke isprave o popisu prisutnih na posljednjoj skupštini ako dionice glase na ime donosioca,
– društvo s ograničenom odgovornošću treba priložiti izvadak iz knjige poslovnih udjela,
– strane pravne osobe isprave prilažu u ovjerenom prijevodu,
– financijske izvještaje za posljednje dvije poslovne godine, a strane pravne osobe prilažu i skraćene financijske izvještaje u ovjerenom prijevodu,
– popis osoba koje su povezane s imateljima kvalificiranih udjela te opisom načina povezanosti,
5. za dioničare – fizičke osobe koji su imatelji kvalificiranih udjela:
– ime i prezime, datum rođenja i adresa,
– izjavu o porijeklu sredstava za kvalificirani udjel u društvu za osiguranje,
– popis osoba koje su povezane s imateljima kvalificiranih udjela te opisom načina povezanosti,
6. ugovore o obavljanju izdvojenih poslova ako će društvo za osiguranje za obavljanje pojedinih poslova ovlastiti druge osobe.«
Članak 31.
Članak 62. mijenja se i glasi:
»(1) Dozvola za obavljanje poslova osiguranja prestaje vrijediti:
1. ako društvo za osiguranje ne počne poslovati u roku od dvanaest mjeseci od izdavanja dozvole,
2. danom otvaranja stečajnog postupka nad društvom za osiguranje odnosno donošenjem odluke o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja,
3. donošenjem odluke o prestanku društva za osiguranje,
4. prijenosom svih ugovora o osiguranju na drugo društvo za osiguranje,
5. ako društvo za osiguranje više ne ispunjava uvjete za izdavanje dozvole,
6. ako društvo za osiguranje nije moglo, unutar dopuštenog roka, poduzeti mjere navedene u financijskom planu navedenom u članku 106. ovoga Zakona.
(2) Ako nastupi razlog iz stavka 1. ovoga članka nadzorno tijelo donijet će odluku kojom se utvrđuje da je dozvola prestala vrijediti.
(3) Ako društvo za osiguranje ne obavlja poslove osiguranja dulje od šest mjeseci, nadzorno tijelo može donijeti odluku kojom se utvrđuje da je dozvola za obavljanje poslova osiguranja prestala vrijediti.
(4) Društvo za osiguranje ne smije više zaključivati nove poslove u vezi s obavljanjem poslova osiguranja u slučaju:
1. iz stavka 1. točke 1. ovoga članka od dana uručivanja odluke iz stavka 2. ovoga članka,
2. iz stavka 1. točke 2. ovoga članka od dana oglašavanja stečajnog postupka na oglasnoj ploči stečajnog suda, odnosno od dana kada je uručena odluka iz stavka 2. ovoga članka kojom nadzorno tijelo odlučuje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja,
3. iz stavka 1. točke 3. ovoga članka od dana primitka odluke iz članka 200. stavka 1. ovoga Zakona,
4. iz stavka 1. točke 4. ovoga članka od dana kada društvo za osiguranje dobije dozvolu nadzornog tijela za prijenos ugovora o osiguranju,
5. iz stavka 3. ovoga članka od dana uručivanja odluke.«
Članak 32.
U članku 63. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Poslovni plan iz članka 59. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona mora sadržavati:
1. temelje poslovne politike,
2. nabrojene pojedine vrste osiguranja unutar kojih će društvo za osiguranje obavljati poslove osiguranja,
3. predviđenu bilancu i račun dobiti i gubitka,
4. izračun iznosa kapitala iz članka 93. i jamstvenog kapitala iz članka 100. ovoga Zakona i njegovih sastavnih dijelova,
5. izračun granica solventnosti (adekvatnosti kapitala) iz članka 98. i 99. ovoga Zakona,
6. predviđenu visinu troškova osnivanja, organizacijskih troškova i troškova poslovanja te izvore financiranja ovih troškova,
7. program predviđenog reosiguranja odnosno retrocesije s tablicama maksimalnog pokrića za sve vrste osiguranja,
8. ocjenu predviđenog stanja likvidnosti i financijska sredstva koja će biti na raspolaganju za pokriće obveza i osiguravanja adekvatnosti kapitala,
9. elaborat o očekivanim poslovnim rezultatima za razdoblje od najmanje tri godine, osobito o očekivanim premijskim prihodima, očekivanim naknadama za štetu, odnosno premijama osiguranja, očekivanim troškovima za provizije i drugim troškovima te očekivanom oblikovanju tehničkih pričuva osiguranja i pričuva.«
Stavak 2. briše se.
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.
Članak 33.
U članku 64. briše se točka i dodaju riječi: »u roku od 8 dana od početka, odnosno prestanka obavljanja poslova osiguranja unutar pojedine vrste osiguranja za koje je steklo dozvolu.«.
Članak 34.
Iza članka 65. dodaje se naslov i članci 65.a, 65.b, 65.c i 65.d koji glase:
»Promidžbene aktivnosti
Članak 65.a
Promidžbene aktivnosti i informacije o društvima za osiguranje i proizvodima koje nude na tržištu moraju sadržavati jasne, istinite i potpune informacije koje se temelje na vjerodostojnim podacima.
Članak 65.b
(1) Prije objave, sve promidžbene informacije iz prethodnog članka, moraju se dostaviti nadzornom tijelu na odobrenje.
(2) Društvo za osiguranje odgovorno je za jasnost, potpunost i istinitost informacija koje se objavljuju u svrhu promidžbe društva za osiguranje i njegovih proizvoda.
(3) U promidžbene informacije spadaju sve informacije priopćene trećim osobama i potencijalnim osiguranicima putem oglasa u tisku, radiju, televiziji, putem osobnih posjeta, telefonskih poziva, internet mreže i elektronskih medija, putem interaktivne televizije te na bilo koji drugi način iz kojeg proizlazi namjera promidžbe.
Članak 65.c
(1) Prilikom pružanja promidžbenih informacija o društvima za osiguranje i proizvodima koje nude na tržištu, društva za osiguranje:
– ne smiju prikrivati ili na zabludljiv način prikazivati promidžbenu svrhu i cilj informacije,
– moraju navesti cjelovit, točan, jasan i istinit opis osiguravateljnog proizvoda, propisane obveze, projekciju prinosa i mogućnost gubitka te opis rizika koji iz takvog proizvoda proizlazi,
– činjenice koje se iznose u informacijama moraju biti potkrijepljene vjerodostojnim dokazima,
– ne smiju se navoditi lažni ili neprovjereni pokazatelji o društvu za osiguranje, njegovom položaju na tržištu i proizvodima koje nudi,
– sve informacije moraju po svom izgledu, sadržaju i obliku biti jednako i istoznačno zastupljene.
(2) Uspjeh i financijski pokazatelji grupe, holdinga, koncerna ili konglomerata kojemu pripada i društvo za osiguranje, ne mogu biti razlog za promidžbu društva za osiguranje i proizvoda kojeg nudi na tržištu.
Članak 65.d
Nadzorno tijelo propisuje dodatni sadržaj i uvjete promidžbenih informacija, rokove, postupak odobrenja, ispravka i zabrane promidžbenih informacija.«
Članak 35.
U članku 66. stavku 2. točka 3. briše se.
Dosadašnje točke 4. i 5. postaju točke 3. i 4.
U stavku 3. iza riječi: »sporazum o« dodaje se riječ: »uzajamnom«.
U stavku 5. iza riječi: »točke 3.« riječi: »i 4.« brišu se.
Članak 36.
Članak 67. mijenja se i glasi:
»(1) Društvo za osiguranje prije početka obavljanja poslova osiguranja mora imenovati ovlaštenog aktuara i omogućiti mu obavljanje poslova iz članka 68. ovoga Zakona.
(2) Imenovani ovlašteni aktuar ne može biti osoba koja u društvu za osiguranje obnaša funkciju člana uprave društva ili prokuriste, odnosno koja posredno ili neposredno ima udio u društvu za osiguranje veći od 1‰.
(3) Društvo za osiguranje o imenovanju ovlaštenog aktuara dužno je u roku od osam dana obavijestiti nadzorno tijelo.
(4) Ako društvo za osiguranje u roku od tri mjeseca ne odredi imenovanoga ovlaštenog aktuara odnosno za obavljanje poslova imenovanoga ovlaštenog aktuara odredi osobu koja nije ovlašteni aktuar, imenovanoga ovlaštenog aktuara odredit će nadzorno tijelo.«
Članak 37.
U naslovu iznad članka 68. iza riječi: »Poslovi« dodaje se riječ: »imenovanog«.
Članak 68. mijenja se i glasi:
»(1) Imenovani ovlašteni aktuar treba pri utvrđivanju ispravnosti obračuna tehničkih pričuva:
1. provjeriti čuva li društvo za osiguranje odgovarajuće podatke za izračun tehničkih pričuva kao i njihovu vjerodostojnost,
2. provjeriti jesu li metode i temelji obračuna tehničkih pričuva u skladu s pravilima aktuarske struke i važećim propisima.
(2) Imenovani ovlašteni aktuar odgovoran je oblikuju li se premije osiguranja sukladno aktuarskoj struci i važećim propisima te jesu li oblikovane tako da omogućuju trajno ispunjavanje svih obveza društva za osiguranje iz ugovora o osiguranju.
(3) Imenovani ovlašteni aktuar mora nadzornom odboru i upravi istodobno s mišljenjem uz godišnje izvješće iz članka 143. ovoga Zakona predočiti izvješće o saznanjima glede nadzora koji je u protekloj poslovnoj godini obavljao na temelju stavaka 1. i 2. ovoga članka. Izvješće mora obuhvaćati prvenstveno razloge za pozitivno mišljenje, mišljenje uz ograde, odnosno negativno mišljenje ovlaštenog aktuara uz godišnje izvješće.
(4) Ako imenovani ovlašteni aktuar u obavljanju poslova iz stavka 1. i 2. ovoga članka utvrdi nepravilnosti, mora o tome neodgodivo izvijestiti upravu društva za osiguranje.
(5) Uprava društva za osiguranje dužna je poduzeti mjere radi usklađivanja poslovanja sukladno izvješću imenovanoga ovlaštenog aktuara.
(6) Ako uprava društva za osiguranje ne poduzme mjere sukladno izvješću iz stavka 4. ovoga članka, imenovani ovlašteni aktuar dužan je o tome neodgodivo obavijestiti nadzorno tijelo.
(7) Ako imenovani ovlašteni aktuar prestane obavljati tu funkciju u društvu za osiguranje, dužan je o tome obavijestiti nadzorno tijelo u roku od 8 dana od dana saznanja.«
Članak 38.
U naslovu iznad članka 69. iza riječi: »Razrješenje« dodaje se riječ: »imenovanog«.
U članku 69. stavku 1. iza riječi: »dužno« dodaje se riječ: »odrediti«, a iza riječi: »drugog« dodaje se riječ: »imenovanog«.
U stavku 2. iza riječi: »članka ne« dodaje se riječ: »odredi«, a iza riječi: »drugog« dodaje se riječ: »imenovanog«.
Stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Ako društvo za osiguranje u slučaju iz stavka 2. ovoga članka ne odredi drugog imenovanoga ovlaštenog aktuara, imenovanoga ovlaštenog aktuara odredit će nadzorno tijelo.«
U stavku 4. iza riječi: »razrješenju« dodaje se riječ: »imenovanog«, a iza riječi: »dana« dodaju se riječi: »od dana razrješenja«.
Članak 39.
U članku 76. stavku 1. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: »odnosno uvjete iz članka 77. i članka 78. ovoga Zakona.«.
Članak 40.
Naslov iznad članka 77. mijenja se i glasi: »Početak obavljanja poslova osiguranja, odnosno reosiguranja u državi članici«.
Članak 77. mijenja se i glasi:
»(1) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje koje namjerava osnovati podružnicu na teritoriju druge države članice dužno je o tome obavijestiti nadzorno tijelo.
(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće podatke:
1. ime države članice na čijem teritoriju namjerava osnovati podružnicu,
2. vrste rizika koje namjerava osiguravati, odnosno reosiguravati,
3. poslovni plan izrađen u skladu sa člankom 63. ovoga Zakona uz koji treba priložiti potvrdu ovlaštenog aktuara o tome je li društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje sposobno osigurati adekvatnost kapitala s obzirom na vrste osiguranja i opseg poslova koji će podružnica obavljati,
4. adresu podružnice u državi članici za koju se mogu dobiti dokumenti i na koju ih je moguće dostaviti,
5. imena odgovornih osoba u podružnici i njihove stručne kvalifikacije.
(3) Nadzorno tijelo će, pod uvjetom da iz primljene obavijesti iz stavka 2. ovoga članka ne utvrdi postojanje osnovane sumnje u adekvatnost administrativne strukture ili financijskog stanja društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje ili u ugled i stručnu osposobljenost ili iskustvo odgovornih osoba u podružnici, u roku od tri mjeseca od dana primljene obavijesti iz stavka 2. ovoga članka, dostaviti primljene podatke nadležnom nadzornom tijelu države članice u kojoj društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje namjerava osnovati podružnicu i o tome obavijestiti društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje.
(4) Zajedno s obavijesti iz stavka 3. ovoga članka nadzorno tijelo mora nadležnom nadzornom tijelu države članice dostaviti i:
1. izjavu da društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje ispunjava propisanu razinu adekvatnosti kapitala,
2. podatke o vrstama osiguranja za koje društvo za osiguranje ima dozvolu za obavljanje poslova osiguranja, odnosno reosiguranja.
(5) Ako nadzorno tijelo utvrdi da postoji osnovana sumnja u adekvatnost administrativne strukture ili financijskog stanja društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje ili u ugled i stručnu osposobljenost ili iskustvo odgovornih osoba u podružnici, dužno je najkasnije u roku od tri mjeseca od dana primitka obavijesti iz stavka 2. ovoga članka, donijeti rješenje kojim će odbiti dostaviti podatke iz stavka 2. i 4. ovoga članka nadležnom nadzornom tijelu. Protiv tog rješenja društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje ima pravo pokrenuti upravni spor.
(6) Prije nego što podružnica društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje počne obavljati poslove osiguranja, odnosno reosiguranja, nadležno nadzorno tijelo države članice će u roku od dva mjeseca od dobivanja podataka iz stavka 2. i 4. ovoga članka obavijestiti nadzorno tijelo o uvjetima pod kojima treba u javnom interesu obavljati poslovanje u toj državi.
(7) Nakon primitka obavijesti nadležnoga nadzornog tijela iz stavka 6. ovoga članka ili u slučaju ako ta obavijest nije primljena niti nakon isteka roka iz stavka 6. ovoga članka podružnicu se može osnovati i započeti s poslovanjem.
(8) Ako se promijeni bilo koji od dostavljenih podataka iz stavka 2. ovoga članka društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je o tome pisano obavijestiti nadzorno tijelo i nadležno nadzorno tijelo države članice u kojoj je osnovana podružnica, najkasnije mjesec dana prije nastanka takve promjene, tako da bi nadležno nadzorno tijelo države članice podružnice moglo izvršiti svoje obveze u skladu sa stavkom 3., 4. i 6. ovoga članka.
(9) Podružnica društva za osiguranje može početi obavljati poslove obveznih osiguranja u prometu u državi članici pod uvjetima propisanim odredbama ovoga članka i nakon što nadzornom tijelu države članice dostavi izjavu da je društvo za osiguranje čija je podružnica postalo član nacionalnoga ureda za osiguranje, odnosno nacionalnoga garancijskog fonda države članice.
(10) Na promjenu vrsta osiguranja, unutar kojih podružnica države članice želi obavljati poslove osiguranja, odnosno reosiguranja na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga članka.«
Članak 41.
Naslov iznad članka 78. briše se.
Članak 78. mijenja se i glasi:
»(1) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje koje namjerava poslove osiguranja, odnosno reosiguranja neposredno obavljati u državi članici, prethodno mora o tome pisano obavijestiti nadzorno tijelo i pritom navesti vrste osiguranja u kojima će osiguravati, odnosno reosiguravati rizike.
(2) U roku od jednog mjeseca od primljene obavijesti iz stavka 1. ovoga članka nadzorno tijelo dužno je nadležnom nadzornom tijelu države članice u kojoj društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje namjerava neposredno obavljati poslove osiguranja, odnosno reosiguranja dostaviti obavijest iz stavka 1. ovoga članka i:
1. izjavu da društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje ispunjava propisanu razinu adekvatnosti kapitala,
2. podatke o vrstama osiguranja za koje društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje ima dozvolu za obavljanje poslova osiguranja, odnosno reosiguranja,
3. vrste rizika koje društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje namjerava osiguravati, odnosno reosiguravati u državi članici.
(3) Nadzorno tijelo će o izvršenoj obvezi iz stavka 2. ovoga članka istodobno obavijestiti i društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje iz stavka 1. ovoga članka.
(4) Ako nadzorno tijelo podatke iz stavka 2. ovoga članka ne dostavi nadležnom nadzornom tijelu u propisanom roku, dužno je donijeti rješenje kojim odbija dostaviti podatke nadležnom nadzornom tijelu države članice. Protiv tog rješenja društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje ima pravo pokrenuti upravni spor.
(5) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje može početi obavljati poslove osiguranja, odnosno reosiguranja nakon što je primilo obavijest iz stavka 3. ovoga članka.
(6) Ako se promijeni bilo koji od dostavljenih podataka iz stavka 2. ovoga članka društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je o tome pisano obavijestiti nadzorno tijelo i nadležno nadzorno tijelo države članice najkasnije mjesec dana prije nastanka takve promjene, tako da bi nadležno nadzorno tijelo države članice moglo izvršiti svoje obveze u skladu s odredbama ovoga članka.«
Članak 42.
Naslov iznad članka 79. mijenja se i glasi: »Nadzor nad financijskim poslovanjem društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje i nad podružnicom društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje u državi članici«.
Članak 79. mijenja se i glasi:
»(1) Nadzorno tijelo obavlja nadzor nad financijskim poslovanjem društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i nad podružnicom društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u državi članici.
(2) Nadzorno tijelo može zatražiti nadležno nadzorno tijelo države članice u kojoj društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje obavlja poslove osiguranja odnosno reosiguranja da obavi pregled financijskog poslovanja podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u toj državi članici, ako je to sukladno interesima učinkovitosti, jednostavnosti, brzine odnosno smanjenja troškova postupka. Pod jednakim uvjetima nadzorno tijelo može obaviti pregled financijskog poslovanja koji provodi nadležno nadzorno tijelo države članice.
(3) Ako društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje obavlja poslove osiguranja odnosno reosiguranja u državi članici nakon izdavanja upozorenja nadležnoga nadzornog tijela države članice o kršenju propisa te države članice, nadzorno tijelo provest će mjere nadzora sukladno ovom Zakonu.
(4) Nadzorno tijelo dužno je neodgodivo obavijestiti nadležno nadzorno tijelo države članice o mjerama koje provodi.
(5) Ako nadzorno tijelo društvu za osiguranje, odnosno društvu za reosiguranje oduzme dozvolu za obavljanje poslova osiguranja, odnosno reosiguranja, mora o tome neodgodivo obavijestiti nadležna nadzorna tijela država članica u kojima društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje obavlja poslove osiguranja odnosno reosiguranja.«
Članak 43.
U članku 81. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»(4) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na društva za reosiguranje.«
Članak 44.
Naslovi iznad članka 82. mijenjaju se i glase:
»III.7. SLOBODNO OBAVLJANJE POSLOVA OSIGURANJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE, ODNOSNO DRUŠTAVA ZA REOSIGURANJE DRŽAVE ČLANICE
Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje države članice«.
Članak 82. mijenja se i glasi:
»(1) Društvo za osiguranje koje u državi članici ima pravo obavljati poslove osiguranja u pojedinim vrstama osiguranja može poslove osiguranja u tim vrstama osiguranja obavljati i na području Republike Hrvatske neposredno ili preko podružnice.
(2) Na društvo za osiguranje iz stavka 1. ovoga članka, odnosno njegovu podružnicu na području Republike Hrvatske primjenjuju se odredbe članka 3., članka 89. do 91. i odredbe članka 258. ovoga Zakona.
(3) Poslove reosiguranja društvo za reosiguranje može pokrenuti uz prethodnu suglasnost nadležnoga nadzornog tijela. Prethodna suglasnost nadležnog nadzornog tijela potrebna je društvu za reosiguranje koje nakon dobivene suglasnosti nadležnog nadzornog tijela proširuje svoju djelatnost na ostale poslove reosiguranja za koje prethodno nije dobilo suglasnost.
(4) Suglasnost nadzornog tijela mora zatražiti i društvo za osiguranje koje otvara glavni ured na području države članice.
(5) Glavni ured društva za reosiguranje države članice mora se nalaziti u istoj državi kao i njegovo registrirano sjedište.«
Članak 45.
Naslov iznad članka 83. mijenja se i glasi: »Početak obavljanja poslova osiguranja, odnosno reosiguranja«.
Članak 83. mijenja se i glasi:
»(1) Društvo za osiguranje, odnosno reosiguranje države članice može na području Republike Hrvatske početi neposredno obavljati poslove osiguranja, odnosno reosiguranja na dan kad ga nadležno nadzorno tijelo države članice društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje obavijesti da je podatke iz članka 78. stavak 2. ovoga Zakona proslijedilo nadzornom tijelu, odnosno pod uvjetima iz članka 78. stavka 5. i 6. ovoga Zakona.
(2) Podružnica društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje države članice može početi obavljati poslove osiguranja, odnosno reosiguranja u Republici Hrvatskoj u roku od tri mjeseca od dana kada nadzorno tijelo primi obavijest nadležnoga nadzornog tijela države članice iz članka 77. stavka 2. i 4. ovoga Zakona, odnosno pod uvjetima iz članka 77. stavka 7. i 9. ovoga Zakona.
(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u slučaju ako postoje razlozi zaštite javnog interesa potrebno je odrediti dodatne uvjete za obavljanje poslova osiguranja, odnosno reosiguranja putem podružnice, a nadzorno tijelo dužno je o tome obavijestiti nadležno nadzorno tijelo države članice u roku od dva mjeseca i istodobno o tome obavijestiti društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje.
(4) Nakon primitka obavijesti nadležnoga nadzornog tijela iz stavka 3. ovoga članka ili u slučaju ako ta obavijest nije primljena niti nakon isteka roka iz stavka 3. ovoga članka podružnicu se može osnovati i započeti s poslovanjem.
(5) Na promjenu vrsta osiguranja unutar kojih podružnica države članice želi obavljati poslove osiguranja, odnosno reosiguranja na odgovarajući način se primjenjuju stavci 2. do 4. ovoga članka.
(6) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje države članice dužno je prestati obavljati poslove osiguranja, odnosno reosiguranja u Republici Hrvatskoj ako nastupi neka od slijedećih okolnosti:
1. nadležno nadzorno tijelo države članice zaključi da društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje države članice ne raspolaže s propisanim kapitalom za daljnje obavljanje poslova osiguranja, odnosno reosiguranja,
2. prestane vrijediti dozvola društva za osiguranje, odnosno reosiguranje za obavljanje poslova osiguranja, odnosno reosiguranja,
3. podružnica društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje države članice ne ispunjava uvjete iz stavka 2. do 4. ovoga članka.
(7) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, društvo za osiguranje države članice može početi obavljati poslove obveznih osiguranja u prometu samo ako prethodno obavijesti nadzorno tijelo o općim i posebnim uvjetima osiguranja.
(8) Ako nadzorno tijelo utvrdi da uvjeti osiguranja iz stavka 9. ovoga članka nisu sukladni propisima donijet će mjeru za društvo za osiguranje države članice da ih izmjeni sukladno propisima.
(9) Ako društvo za osiguranje države članice ne postupi u skladu s mjerom iz stavka 8. ovoga članka, u roku koji je tom mjerom utvrđen, nadzorno tijelo dužno je o tome obavijestiti nadležno nadzorno tijelo tog društva za osiguranje.
(10) Ako se promijeni bilo koji od dostavljenih podataka iz stavka 1. i 2. ovoga članka društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je o tome pisano obavijestiti nadzorno tijelo i nadležno nadzorno tijelo države članice najkasnije mjesec dana prije nastanka takve promjene, tako da bi nadležno nadzorno tijelo države članice moglo izvršiti svoje obveze u skladu sa odredbama ovoga članka.
(11) Nadzorno tijelo ovlašteno je zahtijevati dostavu podataka na hrvatskom jeziku.«
Članak 46.
Naslov iznad članka 84. mijenja se i glasi: »Nadzor nad obavljanjem poslova osiguranja, odnosno reosiguranja društava za osiguranje, odnosno društava za reosiguranje države članice«.
U članku 84. stavku 3. i stavku 5. riječi: »članka 183. do 189.« zamjenjuju se riječima: »članka 158.b do 158.h«.
Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:
»(6) Nadležno nadzorno tijelo države članice u kojoj je sjedište društva za osiguranje može samo ili preko osoba koje u tu svrhu imenuje kao posrednike, izvršiti nadzor nad financijskim poslovanjem podružnice koja se nalazi u drugoj državi članici, nakon što prethodno o tome pisano obavijesti nadležno nadzorno tijelo države članice u kojoj je ta podružnica.«
U članku 84. stavku 1., 2., 3., 4. i 5. iza riječi: »društvo za osiguranje« dodaju se riječi: »odnosno društvo za reosiguranje« u odgovarajućem padežu, a iza riječi »poslova osiguranja« dodaju se riječi »odnosno reosiguranja«.
Članak 47.
Naslov iznad članka 85. mijenja se i glasi: »Mjere nadzora nad društvom za osiguranje, odnosno društvom za reosiguranje države članice«.
U članku 85. stavku 1., 2., 3., 4. i 5. iza riječi: »društvo za osiguranje« dodaju se riječi: »odnosno društva za reosiguranje« u odgovarajućem padežu, a iza riječi: »ugovora o osiguranju« dodaju se riječi: »odnosno ugovora o reosiguranju«.
Članak 48.
U članku 89. stavku 1. točki 8. riječ: »osiguranika« zamjenjuje se riječima: »ugovornih strana«.
Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»(4) U slučaju osiguranja troškova pravne zaštite kod angažiranja odvjetnika ili druge osobe koja je odgovarajuće kvalificirana sukladno pravnim propisima u svrhu obrane, zastupanja ili služenja interesima osigurane osobe u istrazi ili postupku, osigurana osoba slobodno će odabrati odvjetnika ili drugu osobu. Osigurana osoba može odabrati odvjetnika ili ako želi i ukoliko je to dopušteno sukladno pravnim propisima neku drugu odgovarajuće kvalificiranu osobu da služi njezinim interesima kad god nastupi sukob interesa.«
Članak 49.
U članku 92. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»(4) Društvo za osiguranje dužno je u tijeku iduće godine namiriti nepokriveni gubitak iz prethodne godine.«
Članak 50.
U članku 95. stavku 3. na kraju rečenice točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: »kao ni za pričuve za rente iz drugih vrsta osiguranja iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona.«.
Članak 51.
U članku 96. stavku 2. na kraju rečenice točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: »odnosno koji su s obzirom na dospijeće i druge karakteristike pogodni za pokrivanje eventualnih gubitaka zbog rizika kojima je tijekom poslovanja izloženo društvo za osiguranje.«.
U stavku 3. točki 1. ispred riječi: »trošak« i riječi: »troškovi« dodaje se riječ: »stvarni« u odgovarajućem padežu.
Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»(4) Navedene stavke pod točkom 1. i 2. stavka 3. ovoga članka društvo za osiguranje može uključiti u izračun dopunskog kapitala kao stavke kojima se uvećava iznos dopunskog kapitala samo na osnovu suglasnosti nadzornog tijela, na temelju prethodno dostavljene odgovarajuće dokumentacije nadzornom tijelu.«
Članak 52.
U članku 98. stavku 4. točki 1. i 2. ispred riječi: »pričuve« dodaje se riječ: »posebne«.
Članak 53.
U članku 99. stavku 3. točki 2. dodaje se rečenica koja glasi: »Ako je dobiven rezultat manji od 0,5 množi se sa 0,5.«.
U stavku 6. na početku točke a) i b) dodaje se riječ: »se«, a na početku točke e) riječ: »je«.
Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:
»(9) Iznimno, matična država članica može osigurati da se za društvo za reosiguranje koje reosigurava poslove osiguranja iz članka 3. stavka 3. točke 5. i za poslove navedene u članku 3. stavku 3. točki 2. te članku 3. stavku 4. točki 2. potrebna granica solventnosti određuje u skladu sa člankom 98. ovoga Zakona.«
Članak 54.
U članku 100. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:
»(4) Iznosi jamstvenog kapitala iz stavka 3. ovoga članka kontroliraju se godišnje od dana pristupa Europskoj uniji kako bi se uzele u obzir promjene u europskom indeksu potrošačkih cijena koji obuhvaća sve države članice kako to objavljuje Eurostat. Iznosi se prilagođavaju automatski na način da se osnovni iznos jamstvenog kapitala povećava postotkom promjene u prethodno citiranom indeksu potrošačkih cijena, koji je nastao u tijeku razdoblja od dana stupanja na snagu ove odredbe i datuma kontrole odnosno jednom godišnje, zaokruženim na iznos višekratnika od 750.000 kuna. Ako je promjena postotaka od zadnje prilagodbe manja od 5 %, prilagodbu nije potrebno provoditi.
(5) Komisija godišnje obavještava Europski parlament i Vijeće o kontroli i prilagođenim iznosima navedenim u stavku 4. ovoga članka.«
Članak 55.
U članku 105. stavku 1. iza riječi: »neodgodivo« dodaje se riječ: »poduzeti«, a iza riječi: »mjere« dodaju se riječi: »radi dostizanja potrebne visine«.
Članak 56.
Članak 106. mijenja se i glasi:
»(1) U slučaju ugroženosti prava osiguranika, nadzorno tijelo od društva za osiguranje može zahtijevati donošenje financijskog plana s prijedlozima reorganizacijskih mjera za najmanje sljedeće tri poslovne godine, koji mora sadržavati:
1. procjenu troškova uprave, odnosno troškova upravljanja te usporedbu s tekućim općim troškovima i provizijama,
2. detaljnu procjenu prihoda i rashoda iz neposrednih poslova osiguranja, odnosno detaljnu procjenu prihoda i rashoda u vezi s prihvatom u reosiguranje i reosigurateljnim cesijama,
3. nacrt bilance i računa dobiti i gubitka,
4. izračun iznosa kapitala iz članka 93. i jamstvenog kapitala iz članka 100. ovoga Zakona,
5. izračun granica solventnosti (adekvatnosti kapitala) iz članka 98. i 99. ovoga Zakona,
6. procjenu potrebnih financijskih sredstava za postizanje ravnoteže kapitala i pokriće svih obveza društva za osiguranje odnosno procjenu financijskih sredstava za postizanje ravnoteže kapitala i pokriće reosiguravateljnih obveza,
7. politiku reosiguranja, odnosno politiku retrocesije.
(2) Nadzorno tijelo može zahtijevati veći kapital od propisanog ovim Zakonom, ako ocijeni da su zbog oslabljenog financijskog položaja društva za osiguranje ugrožena prava osiguranika. Visinu kapitala određuje na temelju financijskog plana s prijedlogom mjera za najmanje sljedeće tri poslovne godine.
(3) Nadzorno tijelo može zahtijevati smanjenje vrijednosti imovine društva za osiguranje, koja se uključuje u izračun kapitala društva za osiguranje, ako je došlo do promjena tržišne vrijednosti te imovine.
(4) Nadzorno tijelo može zahtijevati prilagođavanje izračuna granice solventnosti društva za osiguranje za iznos reosiguranja, odnosno retrocesije, ako se priroda ili kvaliteta ugovora o reosiguranju, odnosno retrocesiji u odnosu na prethodnu poslovnu godinu osjetno promijenila ili ako ugovori o reosiguranju, odnosno retrocesiji ne omogućuju uravnoteženi prijenos rizika.
(5) Reorganizacijske mjere u smislu ovoga Zakona su mjere održavanja ili saniranja financijskog stanja društva za osiguranje.
(6) Nadzorno tijelo ne smije izdati društvu za osiguranje odobrenje iz članka 70. stavka 2. i stavka 5. ovoga Zakona i izjavu iz članka 77. stavka 5. ovoga Zakona ako je zahtijevalo prijedlog mjera iz stavka 1. ovoga članka.
(7) Ukoliko društvo za osiguranje ne oblikuje imovinu za pokriće tehničke pričuve sukladno odredbama ovoga Zakona nadzorno tijelo može zabraniti slobodnu prodaju imovine društva za osiguranje nakon što je dostavilo svoju namjeru o istom nadležnom nadzornom tijelu.«
Članak 57.
Naslovi iznad članka 114. mijenjaju se i glase:
»IV. 6. IMOVINA ZA POKRIĆE TEHNIČKE, ODNOSNO MATEMATIČKE PRIČUVE
Opće odredbe
Imovina za pokriće tehničke pričuve i traženo pokriće tehničke pričuve osim matematičke pričuve«.
Članak 114. mijenja se i glasi:
»(1) Imovina za pokriće tehničke pričuve osim matematičke pričuve je imovina društva za osiguranje namijenjena pokriću budućih obveza iz osiguranja koja sklapa društvo za osiguranje te eventualnih gubitaka zbog rizika koji proizlaze iz poslova osiguranja koje obavlja društvo za osiguranje te s obzirom na koje je društvo za osiguranje dužno oblikovati tehničke pričuve osiguranja osim matematičke pričuve.
(2) Društvo za osiguranje dužno je oblikovati imovinu za pokriće tehničke pričuve osim matematičke pričuve tako da vrijednost imovine za pokriće tehničke pričuve mora u svakom trenutku biti najmanje jednaka visini traženog pokrića.
(3) Kod izbora ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve osim matematičke pričuve društvo za osiguranje dužno je uzimati u obzir vrstu poslova osiguranja koje obavlja s time da je zajamčena sigurnost, isplativost i tržišnost ulaganja te odgovarajuća raznovrsnost i disperzija ulaganja.
(4) Traženo pokriće tehničke pričuve osim matematičke pričuve obuhvaća pričuve za prijenosne premije, pričuve za bonuse i popuste, pričuve šteta, pričuve za kolebanje šteta i druge tehničke pričuve osiguranja.
(5) Kod izbora ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve uz uvjete iz stavka 3. ovoga članka društvo za reosiguranje mora primjereno odgovoriti na promjenjive gospodarske okolnosti, posebice kretanja na financijskim tržištima i tržištima nekretnina ili velikih katastrofa.«
Članak 58.
U naslovu iznad članka 115. iza riječi: »pričuve« dodaju se riječi: »osim matematičke pričuve«.
U članku 115. stavku 1. točka 15. mijenja se i glasi:
»15. vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini (pravo građenja, pravo služnosti):
– ako je vlasništvo ili drugo stvarno pravo na nekretnini upisano u zemljišnoj knjizi u Republici Hrvatskoj u korist društva za osiguranje,
– ako se od njih ostvaruje prinos,
– ako je kupovna cijena bila određena procjenom ovlaštenoga sudskog vještaka te
– ako su oslobođene svih tereta,«.
Članak 59.
U naslovu iznad članka 116. iza riječi: »pričuve« dodaju se riječi: »osim matematičke pričuve«.
U članku 116. stavku 2. točki 1. do 11. i u stavku 3. ispred riječi: »tehničke pričuve« dodaju se riječi: »traženog pokrića«.
Članak 60.
U članku 117. iza riječi: »imovine za pokriće« dodaju se riječi: »tehničkih pričuva«.
Članak 61.
U članku 118. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Kod ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva društvo za osiguranje može upotrebljavati terminske ugovore, opcije i ostale izvedene financijske instrumente ukoliko oni omogućuju smanjenje rizika iz članka 117. stavka 1. ovoga Zakona ili ukoliko omogućuju učinkovitije upravljanje portfeljom osiguranja. Iste je potrebno vrednovati prema načelu opreznosti, uzimajući u obzir imovinu u podlozi izvedenog financijskog instrumenta.«
Članak 62.
U članku 119. stavku 2. riječ: »potraživanja« zamjenjuje se riječju: »tražbina«.
Članak 63.
U članku 120. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Traženo pokriće matematičke pričuve obuhvaća osim matematičke pričuve, i pričuve za prijenosne premije, pričuve šteta te pričuve za bonuse i popuste.«
Članak 64.
U članku 122. stavku 1. točka 12. mijenja se i glasi:
»12. vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini (pravo građenja, pravo služnosti):
– ako je vlasništvo ili drugo stvarno pravo na nekretnini upisano u zemljišnoj knjizi u Republici Hrvatskoj u korist društva za osiguranje,
– ako se od njih ostvaruje prinos,
– ako je kupovna cijena bila određena procjenom ovlaštenoga sudskog vještaka, te
– ako su oslobođene svih tereta,«.
Članak 65.
U članku 123. stavku 2. točki 1. do 9. i u stavku 3. ispred riječi: »matematičke pričuve« dodaju se riječi: »traženog pokrića«.
Članak 66.
U naslovu iznad članka 124. iza riječi: »kojih« dodaju se riječi: »ugovaratelj osiguranja«.
Članak 124. mijenja se i glasi:
»(1) Ako su prava ugovaratelja osiguranja na temelju ugovora o osiguranju neposredno povezana s vrijednošću jedinice imovine uzajamnog odnosno investicijskog fonda, ulaganja imovine za pokriće posebne pričuve koje oblikuje društvo za osiguranje u vezi s tim osiguranjima moraju u najvećoj mogućoj mjeri obuhvaćati ulaganja u vrijednosne papire koji predstavljaju jedinice imovine toga uzajamnog, odnosno investicijskog fonda.
(2) Ako su prava ugovaratelja osiguranja na temelju ugovora o osiguranju neposredno povezana s promjenom indeksa vrijednosnih papira odnosno druge referentne vrijednosti, ulaganja imovine za pokriće posebne pričuve koje društvo za osiguranje oblikuje u vezi s ovim osiguranjima moraju u najvećoj mogućoj mjeri obuhvaćati ulaganja u odgovarajuće vrijednosne papire koji prema svojim obilježjima i tržišnosti odgovaraju onima koji čine osnovicu za određivanje indeksa odnosno druge referentne vrijednosti.
(3) Nadzorno tijelo detaljnije propisuje vrste i ograničenja ulaganja imovine za pokriće posebne pričuve za osiguranje iz skupine životnih osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja preuzima investicijski rizik i gdje su prava, koja na temelju ugovora o osiguranju preuzima ugovaratelj osiguranja, neposredno vezana za vrijednost jedinice imovine za pokriće posebne pričuve.
(4) U slučaju da ugovor o osiguranju garantira određene isplate za životna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja potrebno je oblikovati i zasebnu matematičku pričuvu za pokriće zajamčenih naknada (na primjer za pokriće rizika od smrti, troškova obavljanja djelatnosti ili drugih rizika poput zajamčenih isplata o dospijeću ili zajamčenih otkupnih vrijednosti). Imovina za pokriće navedene matematičke pričuve ulaže se prema članku 122. i 123. ovoga Zakona.«
Članak 67.
U članku 125. stavku 2. i 3. riječ: »potraživanja« u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: »tražbina« u odgovarajućem padežu.
Članak 68.
Članak 129. mijenja se i glasi:
"Društvo za osiguranje mora kod općih (obligatornih) ugovora o reosiguranju pokriti samo onaj dio preuzetih osiguranih rizika koji prema tablicama maksimalnog pokrića prelaze udjele u kompenzaciji rizika, dok kod pojedinačnih (fakultativnih) ugovora o reosiguranju samopridržaj može biti manji nego u tablicama maksimalnog pokrića.«
Članak 69.
U članku 131. stavak 3. iza riječi: »Europske unije« dodaju se riječi: »i Europskoga gospodarskog pojasa«.
Članak 70.
U naslovu iznad članka 132. iza riječi: »Europske unije« dodaju se riječi: »i Europskoga gospodarskog pojasa«.
U članku 132. stavku 1. iza riječi: »Europske unije« dodaju se riječi: »i Europskoga gospodarskog pojasa«.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Suosiguranje u okviru Europske unije i Europskoga gospodarskog pojasa dopušteno je u slučaju ugovora osiguranja odnosno ugovora reosiguranja iz vrsta navedenih u članku 3. stavku 2. točki 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. i 16. ovoga Zakona.«
Članak 71.
U članku 134. stavku 1. iza riječi: »nadležnosti« dodaju se riječi: »nadzornog tijela«.
U stavku 2. točki 11. iza riječi: ''članka 159.'' dodaju se riječi: »i članka 106.«.
U stavku 3. točki 1. iza riječi: »osiguranje« dodaju se riječi: »odnosno u sudskom i drugom postupku u kojem je jedna od stranaka nadležno nadzorno tijelo«.
Članak 72.
U članku 138. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Članovi tijela društva za osiguranje, dioničari društva za osiguranje, osobe koje obavljaju reviziju, radnici društva za osiguranje, odnosno druge osobe kojima su vezano za njihov rad u društvu za osiguranje ili uz pružanje usluga za društvo za osiguranje na bilo koji način dostupni podaci iz članka 137. ovoga Zakona ne smiju te podatke priopćavati trećim osobama, iskoristiti ih protiv interesa društva za osiguranje i njegovih klijenata ili omogućiti da ih koriste treće osobe.«
Članak 73.
U članku 142. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:
»(3) Društvo za osiguranje dužno je nadzornom tijelu dostaviti nerevidirano godišnje izvješće najkasnije u roku od tri mjeseca od isteka kalendarske godine za koju se izvješće sastavlja.
(4) Društvo za reosiguranje dužno je nadzornom tijelu dostaviti nerevidirano godišnje izvješće najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka kalendarske godine za koju se izvješće sastavlja.«
Članak 74.
U naslovu iznad članka 143. iza riječi: »Mišljenje« dodaje se riječ: »imenovanog«.
U članku 143. ispred riječi: »ovlaštenog aktuara« dodaje se riječ: »imenovanog«.
Članak 75.
U članku 147. stavku 1. iza riječi: »zaposliti« dodaju se riječi: »na puno radno vrijeme«.
U stavku 5. iza riječi: »osiguranje« dodaju se riječi: »ili povezanom društvu«.
Članak 76.
U članku 151. stavku 4. iza riječi: »dostaviti« dodaje se riječ: »revidirane«.
Članak 77.
U naslovu iznad članka 153. iza riječi: »Obveza« dodaju se riječi: »davanja informacija«.
Članak 78.
U članku 154. stavku 1. točki 6. iza riječi: »pokriće« dodaju se riječi: »tehničke pričuve«.
Članak 79.
U članku 156. stavak 5. mijenja se i glasi:
»(5) Odredbe o nadzoru nad društvima za osiguranje na odgovarajući način primjenjuju se i na druge subjekte nadzora.«
Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:
»(6) Subjekti nadzora u smislu ovoga Zakona su društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, grupa osiguravatelja, podružnica stranog društva za osiguranje, podružnica stranog društva za reosiguranje, društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, društvo za zastupanje u osiguranju, obrt za zastupanje u osiguranju i druge pravne i fizičke osobe čije poslovanje na temelju ovoga Zakona nadzire tijelo iz članka 12. ovoga Zakona.«
Članak 80.
Iza članka 158. dodaje se novi naslov u Glavi X., novi članci 158.a, 158.b, 158.c, 158.d, 158.e, 158.f, 158.g, 158.h i naslovi iznad njih koji glase:
»X.2.a PREGLED POSLOVANJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE
Ovlaštene osobe
Članak 158. a
(1) Pregled poslovanja društva za osiguranje provodi ovlaštena osoba nadzornog tijela.
(2) Radi obavljanja poslova pregleda poslovanja, nadzorno tijelo može ovlastiti i ovlaštenog revizora ili drugu stručno osposobljenu osobu.
(3) Ovlaštene osobe iz stavka 2. ovoga članka imaju kod obavljanja pregleda poslovanja za koje su ovlaštene jednake ovlasti kao ovlaštena osoba nadzornog tijela.
Opseg pregleda
Članak 158.b
(1) Društvo za osiguranje dužno je ovlaštenoj osobi omogućiti pregled svih poslovnih knjiga, spisa i druge dokumentacije.
(2) Društvo za osiguranje dužno je, na zahtjev nadzornog tijela, izručiti računalne ispise odnosno kopije evidencija odnosno drugih poslovnih knjiga i dokumentacije.
(3) Članovi uprave i radnici društva za osiguranje dužni su ovlaštenoj osobi, na njezin zahtjev, dati izvješća i informacije o svim poslovima, bitnim za obavljanje nadzora.
(4) Ovlaštena osoba može obaviti i pregled poslovanja pravnih osoba povezanih s društvom za osiguranje ako je to nužno radi potpunijeg pregleda poslovanja društva za osiguranje.
Izvješća i informacije
Članak 158.c
(1) Nadzorno tijelo od subjekta nadzora može zatražiti informacije o svim poslovima koje su s obzirom na svrhu pojedinog nadzora bitne za procjenu poštuje li subjekt nadzora odredbe Zakona, odnosno na temelju njega donijete propise.
(2) Izvješća i informacije iz stavka 1. ovoga članka može nadzorno tijelo zatražiti i od članova uprave subjekta nadzora i osoba zaposlenih kod subjekta nadzora.
(3) Nadzorno tijelo može osobe iz stavka 2. ovoga članka pozvati da o poslovima iz stavka 1. ovoga članka, u roku koji ne smije biti kraći od tri dana, sastave pisano izvješće ili ih pozvati da o tim poslovima daju usmenu izjavu.
Pregled poslovanja
Članak 158.d
(1) Subjekt nadzora je dužan ovlaštenoj osobi nadzornog tijela, na njegov zahtjev, omogućiti obavljanje pregleda poslovanja u sjedištu subjekta nadzora kao i u drugim prostorijama u kojima subjekt nadzora odnosno druga osoba koju je ovlastio obavlja djelatnosti i poslove u vezi s kojima nadzorno tijelo provodi nadzor.
(2) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi nadzornog tijela, na njegov zahtjev, omogućiti pregled poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije i administrativnih, odnosno poslovnih evidencija u opsegu nužnom za obavljanje pojedinog nadzora, odnosno u opsegu određenom zakonom kojim se uređuje pojedini nadzor.
(3) Subjekt nadzora dužan je nadzornom tijelu, na njegov zahtjev, izručiti računalne ispise, odnosno kopije poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije i administrativnih, odnosno poslovnih evidencija.
(4) Nadzorno tijelo dužno je pregled poslovanja obavljati na način da time u većoj mjeri nego je to nužno ne ometa normalno poslovanje subjekta nadzora sukladno s namjerom pojedinog nadzora.
Zahtjev za pregled poslovanja
Članak 158.e
(1) Zahtjev za pregled poslovanja subjektu nadzora uručuje se najmanje osam dana prije početka pregleda poslovanja.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ovlaštena osoba može zahtjev za pregled poslovanja uručiti tek prilikom početka pregleda poslovanja ako nije bilo moguće na drugi način postići namjeru pojedinog nadzora.
(3) Zahtjev za pregled poslovanja mora obuhvaćati predmet nadzora.
(4) Zahtjev za pregled poslovanja mora obuhvaćati i pravnu poduku o pravnim posljedicama koje mogu nastupiti ako subjekt nadzora ne bi postupio sukladno zahtjevu za pregled poslovanja, odnosno ako nadzornom tijelu ne bi omogućio obavljanje pregleda poslovanja na način određen člankom 158.d ovoga Zakona.
(5) Nadzorno tijelo može za vrijeme obavljanja pregleda poslovanja nadopuniti zahtjev za pregled poslovanja. Na nadopunu zahtjeva na odgovarajući način se primjenjuju odredbe stavka 3. i 4. ovoga članka.
Uvjeti za obavljanje pregleda
Članak 158.f
Subjekt nadzora dužan je ovlaštenim osobama nadzornog tijela staviti na raspolaganje odgovarajuće prostorije u kojima mogu neometano i bez prisutnosti drugih osoba obaviti pregled poslovanja.
Uvjeti za pregled računalno vođenih poslovnih knjiga evidencija
Članak 158.g
(1) Subjekt nadzora koji računalno obrađuje, odnosno vodi poslovne knjige i druge evidencije dužan je, na zahtjev ovlaštene osobe nadzornog tijela, osigurati odgovarajuća pomagala za pregled poslovnih knjiga i evidencija te provjere odgovarajućih računalno obrađenih podataka.
(2) Nadzornom tijelu subjekt nadzora dužan je izručiti dokumentaciju iz koje je vidljiv kompletni opis rada računalnog sustava. Iz dokumentacije moraju biti vidljivi i podsustavi i datoteke računalnog sustava. Dokumentacija mora omogućavati uvid u:
1. računalno rješenje,
2. postupke u okviru računalnog rješenja,
3. kontrolu koja osigurava točnu i pouzdanu obradu podataka,
4. kontrole koje sprječavaju neovlašteno dodavanje, izmjenu ili brisanje pohranjenih računalnih unosa.
(3) Svaka izmjena računalnih rješenja (računalnih programa) iz stavka 1. ovoga članka mora biti dokumentirana u vremenskom slijedu nastanka izmjene, zajedno s datumom izmjene. Iz dokumentacije mora biti vidljiva i svaka izmjena oblika datoteka.
Utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti
Članak 158.h
Ako nadzorno tijelo prilikom obavljanja nadzora utvrdi nepoštovanje Zakona, odnosno na temelju njega donesenih propisa te drugih propisa kojima se uređuje poslovanje subjekta nadzora, rješenjem će naložiti otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti ili odrediti drugu mjeru nadzora ako se ispune ovim Zakonom predviđeni uvjeti za određivanje iste.«
Članak 81.
U članku 159. stavku 1. točki 1. riječ: »odluka« zamjenjuje se riječju: »rješenje«.
Članak 82.
U naslovu iznad članka 160. riječ: »Odluka« zamjenjuje se riječju: »Rješenje«.
U članku 160. stavku 1. riječ: »odluku« zamjenjuje se riječju: »rješenje«.
U stavku 2. riječ: »Odlukom« zamjenjuje se riječju: »Rješenjem«.
Članak 83.
Iza članka 160. dodaju se članci 160.a i 160.b i naslovi iznad njih koji glase:
»Sadržaj rješenja
Članak 160.a
Rješenje mora sadržavati:
1. točan opis nepoštivanja odredbi Zakona čije se otklanjanje nalogom nalaže,
2. rok u kojem subjekt nadzora mora otkloniti nepravilnosti i podnijeti izvješće o otklanjanju nepravilnosti,
3. način otklanjanja nepravilnosti u slučaju ako nadzorno tijelo subjektu nadzora naloži da nepravilnosti otkloni na određeni način,
4. dokumente, odnosno dokaze o otklanjanju nepravilnosti u slučaju ako nadzorno tijelo naloži da je subjekt nadzora dužan predočiti određene dokumente, odnosno druge dokaze.
Izvješće ovlaštenog revizora o otklanjanju nepravilnosti
Članak 160.b
Ako nadzorno tijelo utvrdi nepravilnosti u vođenju poslovnih knjiga, odnosno administrativnih i drugih evidencija koje je društvo za osiguranje dužno voditi, odnosno utvrdi li veće nepravilnosti u poslovanju društva za osiguranje, može društvu za osiguranje rješenjem naložiti da dostavi izvješće s pozitivnim mišljenjem ovlaštenog revizora o tome da su utvrđene nepravilnosti otklonjene.«
Članak 84.
U članku 161. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Društvo za osiguranje dužno je u roku iz članka 160. stavka 2. ovoga Zakona otkloniti utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti te nadzornom tijelu u istom roku, ako rješenjem nije drugačije određeno, dostaviti izvješće u kojem su opisane mjere za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti. Izvješću moraju biti priloženi dokumenti i drugi dokazi iz kojih proizlazi da su utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene. U slučaju iz članka 160.b ovoga Zakona subjekt nadzora dužan je izvješću o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti priložiti i izvješće ovlaštenog revizora.«
U stavku 2. riječi: »odluku kojom« zamjenjuju se riječima: »rješenje kojim«, a riječ: »186« zamjenjuje se riječju: »158.e«.
U stavku 3., 4. i 5. riječ: »odluka« u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: »rješenje« u odgovarajućem padežu.
Članak 85.
U članku 162. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječ: »odlukom« zamjenjuje se riječju: »rješenjem«, a u točki 6. podstavku 4. riječ: »potraživanja« zamjenjuje se riječju: »tražbina«.
Stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Nadzorno tijelo rješenjem će naložiti nadzornom odboru društva za osiguranje da razriješi dužnosti člana uprave i imenuje novog člana, odnosno novog člana uprave:
1. ako društvo za osiguranje ne postupa sukladno rješenju o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti, odnosno
2. ako uprava društva za osiguranje ne provede dodatne mjere iz stavka 1. ovoga članka koje je odredila, odnosno
3. ako društvo za osiguranje učestalo krši obvezu pravodobnog i točnog izvještavanja odnosno obavještavanja nadzornog tijela ili ometa nadzorno tijelo u obavljanju nadzora.«
Članak 86.
U članku 169. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, nadzorno tijelo ima pravo davati posebnom upravitelju obvezujuće upute za reorganizaciju i vođenje poslova društva za osiguranje. Nadzorno tijelo će opozvati posebnog upravitelja ako ne postupa sukladno navedenim uputama.«
U stavku 4. iza riječi: »članka 172.« dodaju se riječi: »i članka 173. stavka 4.«.
Članak 87.
U članku 170. stavku 1. i 2. ispred riječi: »članovi« dodaje se riječ: »dosadašnji«.
Članak 88.
U članku 173. stavci 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:
»(3) Ako nadzorno tijelo procijeni da se za vrijeme trajanja posebne uprave financijsko stanje društva za osiguranje poboljšalo do mjere da je društvo za osiguranje dostiglo granicu solventnosti iz članka 98., odnosno 99. ovoga Zakona, odnosno da je u stanju redovito izvršavati dospjele obveze, nadzorno tijelo rješenjem će naložiti posebnoj upravi da u roku od 8 dana od dostave rješenja sazove glavnu skupštinu društva za osiguranje koja se mora održati najkasnije u roku od dva mjeseca od dostave tog rješenja.
(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka glavna skupština izabire nadzorni odbor čime prestaju ovlasti nadzornog tijela iz članka 169. stavka 1. ovoga Zakona. Nadzorni odbor će nakon dobivanja odobrenja iz članka 28. ovoga Zakona imenovati upravu društva za osiguranje. Danom imenovanja uprave društva za osiguranje prestaju ovlasti posebne uprave.
(5) Ako nadzorno tijelo procijeni da se za vrijeme trajanja posebne uprave financijsko stanje društva za osiguranje nije poboljšalo do mjere da društvo za osiguranje dostigne granicu solventnosti iz članka 98., odnosno 99. ovoga Zakona, odnosno da bi bilo u stanju izvršavati dospjele obveze, može donijeti odluku o produženju rada posebne uprave na rok od najviše šest mjeseci ako ne postoje uvjeti za podnošenje prijedloga za otvaranje stečaja nad društvom za osiguranje i ako nadzorno tijelo procijeni da će društvo za osiguranje u sljedećih šest mjeseci dostići granicu solventnosti iz članka 98., odnosno 99. ovoga Zakona. Ako ne donese navedenu odluku, nadzorno tijelo donijet će odluku o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja, a u slučaju postojanja stečajnog razloga, prijedlog za pokretanje stečaja.«
Članak 89.
U članku 174. stavku 1. ispred riječi: »nadzor« dodaje se riječ: »dodatni«.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Nadzorno tijelo obavlja dodatni nadzor nad poslovanjem koncerna osiguravatelja, financijskim koncernom, osiguravateljnim holdingom, mješovitim osiguravateljnim holdingom, mješovitim financijskim holdingom i osobama u kojima društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje ima kvalificirani udjel, odnosno osobama koje imaju kvalificirani udjel u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državi članici, odnosno stranoj državi.«
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»(3) Za provođenje dodatnog nadzora društava za osiguranje, odnosno društava za reosiguranje koja su u vlasništvu istoga financijskog koncerna, koncerna osiguravatelja, osiguravateljnog holdinga, mješovitoga osiguravateljnog holdinga, mješovitoga financijskog holdinga, društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje iz države koja nije članica, a obavljaju poslove osiguranja odnosno poslove reosiguranja u dvije ili više država članica, nadležna su nadzorna tijela država članica, koja se mogu dogovoriti da će jedno od nadležnih nadzornih tijela, odnosno koordinator dodatnog nadzora provesti dodatni nadzor i dostaviti rezultate nadzora ostalim nadležnim nadzornim tijelima.«
Članak 90.
Članak 175. mijenja se i glasi:
»(1) Grupa osiguravatelja sukladno ovome Zakonu postoji onda ako je društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje ili koncern osiguravatelja odnosno financijski koncern ili osiguravateljni holding odnosno mješoviti osiguravateljni holding odnosno mješoviti financijski holding sa sjedištem u Republici Hrvatskoj vladajuće društvo nad jednim ili više društava za osiguranje odnosno društava za reosiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državi članici, odnosno stranoj državi.
(2) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje ili koncern osiguravatelja odnosno financijski koncern ili osiguravateljni holding, odnosno mješoviti osiguravateljni holding, odnosno mješoviti financijski holding smatra se vladajućim društvom nad društvom za osiguranje, odnosno društvom za reosiguranje u smislu stavka 1. ovoga članka ako:
1. ima sudjelovanje sukladno odredbama članka 9. stavka 1. ovoga Zakona ili,
2. ako ima većinu glasova u drugom društvu ili
3. ako ima pravo imenovati odnosno opozvati većinu članova uprave ili nadzornog odbora drugog društva ili
4. ako ima pravo izvršavati vladajući utjecaj nad drugim društvom na temelju poduzetničkog ugovora odnosno na drugom pravnom temelju ili
5. ako je većina članova uprave ili nadzornog odbora tog društva, koji su tu funkciju obavljali u prošloj poslovnoj godini i još uvijek je obavljaju za potrebe izrade konsolidiranih izvještaja, bila imenovana isključivo radi izvršavanja prava glasa vladajućeg društva ili
6. ako je dioničar, odnosno ortak u drugom društvu i ako na temelju dogovora s drugim dioničarima, odnosno ortacima tog društva nadzire većinu prava glasa u tom društvu.
(3) Grupa osiguravatelja postoji i onda ako je koncern osiguravatelja ili financijski koncern ili osiguravateljni holding, odnosno mješoviti osiguravateljni holding, odnosno mješoviti financijski holding čije je sjedište u državi članici vladajuće društvo najmanje jednom društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na jedan od načina iz stavka 2. ovoga članka.
(4) Vladajućim društvom za osiguranje, odnosno društvom za reosiguranje u grupi osiguravatelja se iznimno od stavka 2. ovoga članka ne smatra društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje je istodobno podređeno drugom društvu za osiguranje, odnosno društvu za reosiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.«
Članak 91.
Članak 176. mijenja se i glasi:
»(1) Financijski koncern je pravna osoba:
1. koja nije društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje,
2. o kojoj ovisi najmanje jedno društvo za osiguranje, odnosno društvo za
3. reosiguranje,
4. čija je glavna djelatnost stjecanje ili vlasništvo kvalificiranih udjela, odnosno
5. pružanje ostalih financijskih usluga.
(2) Koncern osiguravatelja je pravna osoba:
1. koja nije društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje i
2. o kojoj ovise isključivo odnosno pretežito društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje pri čemu za prosudbu pretežito ovisnih društava nije odlučujući njihov broj nego visina kapitala, knjigovodstvena vrijednost udjela i druga gospodarska mjerila.
(3) Vezano društvo za reosiguranje je društvo za reosiguranje koje je u vlasništvu financijske institucije koja nije društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje, ili grupe osiguravatelja, ili nefinancijske pravne osobe. Svrha vezanog društva za reosiguranje je pružanje reosiguravateljnog pokrića za rizike jedne ili više pravnih osoba u čijem je vlasništvu, ili članova grupe čiji je ono član.
(4) Osiguravateljni holding je pravna osoba koja je matično društvo čija je glavna poslovna djelatnost stjecanje ili vlasništvo udjela u društvima kćerima, gdje su ta društva kćeri isključivo ili pretežno društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje, ili je barem jedno od takvih društava kćeri društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje i nije mješoviti financijski holding.
(5) Mješoviti osiguravateljni holding je pravna osoba koja je matično društvo, koje nije društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje, osiguravateljni holding ili mješoviti financijski holding, a koje među svojim društvima kćerima ima barem jedno društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje.
(6) Mješoviti financijski holding je pravna osoba koja je matično društvo koje nije regulirani subjekt i koje zajedno sa svojim društvima kćerima, od kojih je najmanje jedno regulirani subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i s drugim subjektima tvori financijski konglomerat.
(7) Mješoviti financijski holding je i pravna osoba koja je matično društvo koje nije regulirani subjekt i koje zajedno sa svojim društvima kćerima, od kojih je najmanje jedno regulirani subjekt sa sjedištem u Europskoj uniji i Europskom gospodarskom pojasu, i s drugim subjektima tvori financijski konglomerat.«
Članak 92.
Naslov iznad članka 177. mijenja se i glasi: »Obveze društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u grupi osiguravatelja«.
Članak 177. mijenja se i glasi:
»(1) Društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje u grupi osiguravatelja moraju vladajućem društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje, koncernu osiguravatelja, odnosno financijskom koncernu, osiguravateljnom holdingu odnosno mješovitom osiguravateljnom holdingu, odnosno mješovitom financijskom holdingu dostaviti sve podatke i informacije koje su mu potrebne radi ispunjavanja obveza prema nadzornom tijelu, odnosno drugom nadležnom nadzornom tijelu u vezi s nadzorom nad grupom osiguravatelja.
(2) Vladajuće društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje u grupi osiguravatelja odgovorno je za ispunjavanje obveza grupe osiguravatelja kao cjeline.
(3) Nadzorno tijelo, informacije potrebne za obavljanje nadzora, može tražiti od povezanih društava za osiguranje, odnosno društava za reosiguranje, društava koja imaju udjele u društvu za osiguranje, odnosno društvu za reosiguranje i povezanih društava koja imaju udjele u društvu za osiguranje, odnosno društvu za reosiguranje, u slučaju da je nadzorno tijelo te informacije zahtijevalo od vladajućeg društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje, a ono ih nije dostavilo.
(4) Društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje u grupi osiguravatelja dužna su osigurati odgovarajuće postupke provjere točnosti podataka i informacija iz stavka 1. ovoga članka.«
Članak 93.
Članak 178. mijenja se i glasi:
»(1) Radi osiguravanja nadzora u vezi toga da li se poslovi u grupi osiguravatelja odvijaju pod normalnim tržišnim uvjetima društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje u grupi osiguravatelja dužno je izvještavati nadzorno tijelo o sklopljenim značajnijim poslovima u grupi, odnosno poslovima između društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i sljedećih osoba:
1. pravnih osoba koje su ovisna društva od društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje,
2. pravnih osoba koje su vladajuća društva nad društvom za osiguranje odnosno društvom za reosiguranje,
3. pravnih osoba koje ovise o pravnim osobama iz točke 2. ovoga stavka,
4. fizičkih osoba koje imaju udjela:
– u društvima za osiguranje odnosno društvima za reosiguranje, odnosno u pravnim osobama u kojima ima udjel društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje,
– u pravnim osobama koje imaju udjela u društvu za osiguranje odnosno u društvu za reosiguranje,
– u pravnim osobama koje imaju udjela u pravnim osobama iz drugog podstavka ove točke.
(2) Značajnijim se poslovima iz stavka 1. ovoga članka smatraju osobito:
1. zajmovi i krediti,
2. garancije i drugi poslovi zbog kojih nastaju izvanbilančne obveze,
3. pravni poslovi čiji su predmet ulaganja u vrijednosne papire, druge financijske instrumente odnosno nekretnine,
5. drugi pravni poslovi koji značajnije utječu na izračun adekvatnosti kapitala u grupi osiguravatelja,
6. poslovi reosiguranja i poslovi retrocesije,
7. sporazumi o dijeljenju troškova.
(3) Nadzorno tijelo može radi provjere točnosti podataka o poslovima u grupi osiguravatelja obaviti i pregled poslovanja osoba iz stavka 1. ovoga članka.
(4) Države članice mogu odlučiti da pri dodatnom nadzoru grupe osiguravatelja ne uzmu u obzir pravne osobe iz članka 174. ovoga Zakona koje imaju registrirano sjedište u državi koja nije članica, ako postoje zakonske zapreke za prijenos potrebnih podataka. Nadležna nadzorna tijela mogu odlučiti da pri dodatnom nadzoru osoba iz članka 174. ovoga Zakona ne uzmu u obzir pravnu osobu:
– koja je zanemarivog značaja u odnosu na ciljeve dodatnog nadzora društava za osiguranje odnosno reosiguranje ili
– ako bi uključivanje njezinog financijskog stanja u dodatni nadzor bilo neodgovarajuće ili zavaravajuće u odnosu na ciljeve dodatnog nadzora društava za osiguranje, odnosno reosiguranje.«
Članak 94.
Naslov iznad članka 179. mijenja se i glasi: »Adekvatnost kapitala u grupi osiguravatelja«.
Članak 179. mijenja se i glasi:
»(1) Financijski koncern, koncern osiguravatelja, osiguravateljni holding, mješoviti osiguravateljni holding, mješoviti financijski holding, odnosno vladajuće društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje u grupi osiguravatelja dužno je izračunavati adekvatnost kapitala u grupi osiguravatelja te sastavljati financijske izvještaje o adekvatnosti kapitala u grupi osiguravatelja.
(2) Ovisno društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je financijskom koncernu, koncernu osiguravatelja, osiguravateljnom holdingu, mješovitom osiguravateljnom holdingu, mješovitom financijskom holdingu odnosno vladajućem društvu za osiguranje, odnosno društvu za reosiguranje u grupi osiguravatelja dostavljati sve podatke potrebne za izračun adekvatnost kapitala u grupi osiguravatelja.
(3) Financijski koncern, koncern osiguravatelja, osiguravateljni holding, mješoviti osiguravateljni holding, mješoviti financijski holding, odnosno vladajuće društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje u grupi osiguravatelja dužno je nadzorno tijelo izvještavati o adekvatnosti kapitala u grupi osiguravatelja.
(4) Odredbe glave IX. ovoga Zakona o reviziji financijskih izvještaja društva za osiguranje, odnosno društava za reosiguranje na odgovarajući način se primjenjuju i na reviziju financijskih izvještaja o adekvatnosti kapitala u grupi osiguravatelja financijskog koncerna, koncerna osiguravatelja, osiguravateljnog holdinga, mješovitoga osiguravateljnog holdinga, mješovitoga financijskog holdinga, odnosno vladajućeg društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje u grupi osiguravatelja.«
Članak 95.
U članku 180. stavku 1. i stavku 2. iza riječi: »osiguranje« dodaju se riječi: »odnosno društvo za reosiguranje«.
Članak 96.
U članku 181. točka 2. mijenja se i glasi:
»2. način izračuna adekvatnosti kapitala u grupi osiguravatelja iz članka 179. stavka 1. ovoga Zakona, te detaljniji sadržaj izvješća iz članka 179. stavka 3. ovoga Zakona te članka 180. stavka 1. ovoga Zakona te rokove i način izvještavanja.«
Članak 97.
Glava XII. i članci 182., 183., 184., 185., 186., 187., 188., 189., 190., 191., 192., 193., 194., 195., 196. i 197. brišu se.
Članak 98.
U naslovu iznad članka 200. iza riječi: »Odluka« dodaje se riječ: »glavne«.
Članak 200. mijenja se i glasi:
»(1) Glavna skupština može biti sazvana i na njoj donesena odluka o prestanku društva ili odluka o promjeni djelatnosti na način da društvo više ne obavlja poslove osiguranja, samo uz prethodnu suglasnost nadzornog tijela.
(2) Uprava i nadzorni odbor društva za osiguranje dužni su prije sazivanja glavne skupštine zatražiti suglasnost nadzornog tijela.
(3) Nadzorno tijelo dužno je odlučiti o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka, u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.
(4) Ako nadzorno tijelo u roku iz stavka 3. odbije dati suglasnost, na glavnoj skupštini se ne može donijeti odluka o prestanku društva ili promjeni djelatnosti na način da društvo više ne obavlja poslove osiguranja.
(5) Ako nadzorno tijelo ne odluči o zahtjevu u roku iz stavka 3. ovoga članka, smatrat će se da je suglasnost dana.
(6) Ako glavna skupština donese odluku protivno stavku 1. i stavku 5. ovoga članka Zakona, ta odluka neće proizvoditi pravne učinke i neće se upisati u sudski registar.«
Članak 99.
U članku 201. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»(2) Društvo za osiguranje mora imati najmanje dva likvidatora koji ga zajedno zastupaju.«
Članak 100.
U članku 202. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Uprava, odnosno likvidatori društva za osiguranje dužni su nadzorno tijelo obavijestiti o odluci iz članka 200. stavka 1. ovoga Zakona, sljedećega radnog dana nakon donošenja odluke.«
Stavak 3. mijenja se i glasi:
(3) Nakon započete likvidacije društvo za osiguranje može obavljati još samo poslove osiguranja određene odlukom iz stavka 2. ovoga članka i poslove koji su potrebni za prijenos ugovora osiguranja na drugo društvo za osiguranje.«
Članak 101.
Iza članka 202. dodaju se članci 202.a i 202.b i naslovi iznad njih koji glase:
»Postupak likvidacije društva za osiguranje
Članak 202.a
Na postupak likvidacije društva za osiguranje primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima o likvidaciji dioničkog društva, osim ako nije drukčije uređeno ovim Zakonom.
Obveze likvidatora društva za osiguranje
Članak 202.b
Ako likvidatori utvrde postojanje stečajnog razloga, dužni su bez odlaganja podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka i o tome odmah obavijestiti nadzorno tijelo.«
Članak 102.
U naslovu glave XIV.2. iznad članka 204. riječ: »Redovita« briše se.
U članku 204. stavak 2. briše se.
Dosadašnji stavci 3. do 5. postaju stavci 2. do 4.
U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 5., riječ: »likvidator« zamjenjuje se riječju: »likvidatore«.
Dosadašnji stavak 7., koji postaje stavak 6., mijenja se i glasi:
»(6) Ako u stavcima 1. do 5. ovoga članka nije drugačije određeno, na likvidaciju društva za uzajamno osiguranje primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima koje se odnose na likvidaciju društva s ograničenom odgovornošću.«.
Članak 103.
Članak 205. mijenja se i glasi:
»(1) Nadzorno tijelo donijet će odluku o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja društvu za osiguranje osim u slučajevima propisanim člankom 163. ovoga Zakona, i u sljedećim slučajevima:
1. ako na temelju izvješća iz članka 171. stavka 2. ovoga Zakona procijeni da se za vrijeme trajanja posebne uprave financijsko stanje nije poboljšalo do mjere da društvo za osiguranje dostiže granicu solventnosti iz članka 98., odnosno 99. ovoga Zakona te da ne postoje uvjeti za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka,
2. ako glavna skupština društva za osiguranje sazvana po članku 172. ovoga Zakona odbije donijeti odluku o povećanju temeljnog kapitala društva za osiguranje ili je donese, ali prva prodaja dionica ne uspije.
(2) Nadzorno tijelo je dužno donijeti odluku o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja u roku od 8 dana koji teče:
1. u slučaju iz stavka 1. točke 1. ovoga članka od dana isteka roka za prihvaćanje konačnog izvješća o ocjeni rezultata posebne uprave iz članka 173. stavka 2. ovoga Zakona,
2. u slučaju iz stavka 1. točke 2. ovoga članka od dana kada je glavna skupština odbacila prijedlog odluke iz članka 172. stavka 1. ovoga Zakona, odnosno od dana kada je istekao rok za upis i uplatu dionica na temelju bezuspješne prve prodaje.«
Članak 104.
Članak 206. mijenja se i glasi:
»(1) Nadzorno tijelo dužno je prije donošenja odluke o prestanku podružnice stranog društva za osiguranje obavijestiti sva nadležna tijela država članica, u kojima društvo za osiguranje nad čijom podružnicom počinje postupak likvidacije, ima podružnice.
(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati informacije o pravnim posljedicama i stvarnim učincima takvog postupka.
(3) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, ako zbog zaštite osiguranika nije početak postupka prisilne likvidacije moguće odgađati, nadzorno tijelo obavijestit će nadležno nadzorno tijelo odmah nakon donošenja odluke.
(4) Nadzorno tijelo dužno je u postupku prisilne likvidacije iz stavka 1. ovoga članka, uzajamno surađivati s nadležnim nadzornim tijelima drugih država članica.
(5) Likvidatori su dužni u postupku prisilne likvidacije iz stavka 1. ovoga članka međusobno surađivati, a dužni su jedan drugome dati sve pravno dopuštene obavijesti koje mogu biti od značenja za provođenje likvidacijskog postupka.«
Članak 105.
U članku 207. stavku 2. riječi: »početku prisilne likvidacije nad društvom za osiguranje« zamjenjuju se riječima: »prestanku društva za osiguranje«.
Članak 106.
Naslov iznad članka 208. mijenja se i glasi: »Učinkovitost odluke o prestanku društva za osiguranje«.
U članku 208. riječi: »početku prisilne likvidacije« zamjenjuje se riječju: »prestanku«.
Članak 107.
U naslovu iznad članka 209. iza riječi: »Europske unije« dodaju se riječi: »i Europskoga gospodarskog pojasa«.
Članak 209. mijenja se i glasi:
»Odluku o prestanku društva za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje ima podružnicu u drugoj državi članici nadzorno je tijelo, dužno javno objaviti, a sažetak odluke dužno je objaviti u Službenom listu Europske unije i Europskog gospodarskog pojasa. Na isti način dužno je postupiti nadležno nadzorno tijelo države članice u slučaju prestanka društva za osiguranje koje ima sjedište u toj državi članici a podružnicu u Republici Hrvatskoj.«
Članak 108.
U članku 210. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) O početku postupka prisilne likvidacije društva za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje ima podružnicu u državi članici likvidatori su dužni obavijestiti sve poznate vjerovnike društva za osiguranje koji imaju sjedište, odnosno adresu na području država članica.«
U stavku 2. podstavku 1. i 2. riječ: »potraživanja« zamjenjuje se riječju: »tražbina«.
U podstavku 3. riječi: »čija su potraživanja« zamjenjuju se riječima: »čije su tražbine«.
U stavku 3. riječ: »propisuje« zamjenjuje se riječima: »može propisati«.
Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»(4) Likvidatori društva za osiguranje sa sjedištem u državi članici koje ima podružnicu u Republici Hrvatskoj dužni su postupiti u skladu s odredbama stavka 1. i 2. ovoga članka.«
Članak 109.
U naslovu iznad članka 211. riječ: »potraživanja« zamjenjuje se riječju: »tražbina«.
Članak 211. mijenja se i glasi:
»Vjerovnik prijavljuje tražbinu u likvidacijsku masu na službenom jeziku države članice u kojoj ima prebivalište, odnosno sjedište.«
Članak 110.
U članku 212. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) U slučaju početka stečajnog postupka nad društvom za osiguranje koje ima podružnicu u državi članici, odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 207., 209., 210., 211. i 213. ovoga Zakona.«
U stavku 2. iza riječi: »Europske unije« dodaju se riječi: »i Europskoga gospodarskog pojasa«.
Članak 111.
Članak 213. mijenja se i glasi:
»(1) Odlukom o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja društvu za osiguranje nadzorno tijelo će imenovati dva ili više likvidatora te odrediti vrstu i opseg poslova koje obavlja pojedini likvidator.
(2) Likvidatorom društva za osiguranje može biti imenovana samo fizička osoba koja ispunjava uvjete za imenovanje za člana uprave društva za osiguranje iz članka 27. ovoga Zakona.
(3) Društvo za osiguranje mora imati najmanje dva likvidatora koji ga zajedno zastupaju.«
Članak 112.
Članak 214. mijenja se i glasi:
»(1) Danom donošenja odluke o prestanku društva za osiguranje prestaju sve nadležnosti i ovlasti članova uprave i članova nadzornog odbora društva za osiguranje te ovlasti glavne skupštine, izuzev ovlasti podnošenja tužbe Upravnom sudu protiv odluke nadzornog tijela iz članka 205. ovoga Zakona.
(2) U postupku prisilne likvidacije nadležnosti nadzornog odbora društva za osiguranje i nadležnosti glavne skupštine, osim nadležnosti navedene u stavku 1. ovoga članka preuzima nadzorno tijelo.«
Članak 113.
U članku 215. iza riječi: »trgovačkim društvima« dodaju se riječi: »o likvidaciji dioničkog društva«.
Članak 114.
Članak 217. mijenja se i glasi:
»Ako likvidatori utvrde postojanje stečajnog razloga, dužni su bez odlaganja podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka i o tome odmah obavijestiti nadzorno tijelo.«
Članak 115.
Članak 218. briše se.
Članak 116.
U članku 219. iza riječi: »Ako« dodaje se riječ: »ovim«.
Članak 117.
Članak 220. mijenja se i glasi:
»Nadzorno tijelo podnosi prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u sljedećim slučajevima:
1. ako na temelju izvješća iz članka 171. stavka 2. ovoga Zakona procijeni da se za vrijeme trajanja posebne uprave financijsko stanje nije poboljšalo te da društvo za osiguranje nije u stanju ispunjavati tekuće dospjele obveze,
2. ako prilikom obavljanja nadzora nad društvom za osiguranje utvrdi postojanje kojeg od zakonom propisanih stečajnih razloga.«
Članak 118.
Članci 221., 222., 223. i naslovi iznad njih brišu se.
Članak 119.
Članak 224. mijenja se i glasi:
»Ugovori o osiguranju koje je sklopilo društvo za osiguranje prestaju otvaranjem stečajnog postupka nad društvom za osiguranje.«
Članak 120.
Članak 225. briše se.
Članak 121.
Članak 226. mijenja se i glasi:
»Rješenje o obustavi stečajnog postupka kao i rješenje o zaključenju stečajnog postupka nad društvom za osiguranje dostavlja se i nadzornom tijelu.«
Članak 122.
Naslov iznad članka 227. mijenja se i glasi: »Tražbine viših isplatnih redova«.
Članak 227. mijenja se i glasi:
»U tražbine prvog višeg isplatnog reda, pored onih utvrđenih Stečajnim zakonom spadaju i:
1. tražbine iz ugovora o životnom osiguranju i ostalih ugovora o osiguranju za koje se primjenjuju slične tablice vjerojatnosti i izračuna kao za životna osiguranja koje se nisu mogle namiriti iz imovine za pokriće matematičke pričuve,
2. tražbine iz ugovora o neživotnim i drugim osiguranjima u vezi s kojima se ne oblikuju matematičke pričuve na ime naknade štete za štetne događaje koji su nastupili prije otvaranja stečaja i na ime povrata dijela premije plaćene za razdoblje nakon prestanka ugovora o osiguranju.
3. tražbine Hrvatskog ureda za osiguranje za izvršene isplate iz Garancijskog fonda iz članka 44. stavak 1. točke 8. i 9. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, na ime naknade isplaćenog iznosa štete, koje oštećene osobe nisu mogle naplatiti od društva za osiguranje zbog otvaranja stečaja nad društvom za osiguranje.«
Članak 123.
Naslovi iznad članka 228. mijenjaju se i glase:
»XV.2.2. POSEBNE ODREDBE ZA ISPLATU TRAŽBINA IZ ONIH VRSTA OSIGURANJA ZA KOJA JE POTREBNO OBLIKOVATI MATEMATIČKE PRIČUVE
Primjena odredaba«.
Članak 228. mijenja se i glasi:
»(1) Odredbe ovoga odjeljka primjenjuju se na namirenje tražbina vjerovnika iz ugovora o životnom osiguranju i ostalih ugovora o osiguranju za koja se primjenjuju slične tablice vjerojatnosti i izračuna kao za životna osiguranja.
(2) Vjerovnici iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo odvojenog namirenja iz imovine za pokriće matematičke pričuve, odnosno iz sredstava prikupljenih unovčenjem imovine za pokriće matematičke pričuve.
(3) Imovina za pokriće matematičke pričuve ne ulazi u stečajnu masu i isključivo je namijenjena namirenju vjerovnika iz stavka 1. ovoga članka.
(4) Imovina za pokriće matematičke pričuve je imovina društva za osiguranje odvojena od ostale imovine društva za osiguranje i oblikovana sukladno odredbama ovoga Zakona o obvezi oblikovanja imovine za pokriće matematičke pričuve.«
Članak 124.
Naslov iznad članka 229. mijenja se i glasi: »Pravo na namirenje iz imovine za pokriće matematičke pričuve«.
Članak 229. mijenja se i glasi:
»(1) Danom otvaranja stečajnog postupka, vjerovnici tražbina iz ugovora o osiguranju iz članka 228. ovoga Zakona stječu pravo na namirenje tih tražbina iz imovine za pokriće matematičke pričuve.
(2) Vjerovnici tražbina iz ugovora o životnim osiguranjima i ostalih ugovora o osiguranju za koja glede obveza društva za osiguranje vrijede pravila o životnim osiguranjima imaju pravo da se iz imovine za pokriće matematičke pričuve, prije isplate ostalih tražbina pokriću kojih je namijenjena imovina za pokriće matematičke pričuve za pojedine vrste životnog osiguranja, isplate njihove tražbine u visini koja odgovara obveznom pokriću u vezi s osiguranjem iz kojeg proizlazi ta tražbina.
(3) Ako imovina za pokriće matematičke pričuve nije dostatna za cjelokupnu isplatu tražbina iz stavka 2. ovoga članka, tražbine se isplaćuju u visini koja je u jednakom omjeru s obveznim pokrićem u svezi s osiguranjem iz kojeg proizlazi tražbina, kao što je omjer između cjelokupne vrijednosti imovine za pokriće matematičke pričuve i obveznim pokrićem za sva osiguranja koja je društvo za osiguranje sklopilo u vrsti osiguranja u svezi s kojom je oblikovana imovina za pokriće matematičke pričuve.
(4) Ostale tražbine vjerovnika iz članka 228. ovoga Zakona isplaćuju se iz imovine za pokriće matematičke pričuve koja preostane nakon isplate tražbina iz stavka 2. ovoga članka.
(5) Ako imovina za pokriće matematičke pričuve nije dostatna za cjelokupnu isplatu ostalih tražbina iz stavka 4. ovoga članka, te se tražbine namiruju razmjerno iz imovine za pokriće matematičke pričuve.
(6) Glede utvrđivanja visine tražbina i ukupne visine obveznog pokrića mjerodavno je stanje na dan otvaranja stečajnog postupka.«
Članak 125.
Naslov iznad članka 230. mijenja se i glasi: »Odvojen račun imovine za pokriće matematičke pričuve«.
U članku 230. stavak 3. briše se.
Članak 126.
Članak 231. mijenja se i glasi:
»Uz primjenu članka 32. i 32.a Stečajnog zakona, vjerovnici iz članka 228. ovoga Zakona na prvoj skupštini vjerovnika mogu imenovati svog predstavnika u odbor vjerovnika.«
Članak 127.
Naslov iznad članka 232. mijenja se i glasi: »Prijava tražbina«.
Članak 232. mijenja se i glasi:
»Tražbine iz ugovora o osiguranju prijavljuju se stečajnom upravitelju u skladu s pravilima Stečajnog zakona.«
Članak 128.
Naslov Glave XVI. mijenja se i glasi: »ZASTUPANJE U OSIGURANJU I POSREDOVANJE U OSIGURANJU I REOSIGURANJU«.
Članak 129.
Članak 233. mijenja se i glasi:
»(1) Zastupanje u osiguranju je djelatnost pokretanja, predlaganja ili obavljanja poslova pripreme i zaključivanja ugovora o osiguranju u ime i za račun jednog ili više društava za osiguranje za proizvode osiguranja koji međusobno ne konkuriraju.
(2) Društva za zastupanje u osiguranju, banke, Financijska agencija i HP-Hrvatska pošta d.d., mogu zastupati više društava za osiguranje i za proizvode osiguranja koji su međusobno konkurentni, na temelju pisane suglasnosti zastupanog društva za osiguranje.«
Članak 130.
Članak 234. mijenja se i glasi:
»(1) Zastupnik u osiguranju je fizička osoba koja je dobila ovlaštenje nadzornog tijela za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.
(2) Poslovi zastupnika u osiguranju su poslovi pokretanja, predlaganja pripreme i sklapanja ugovora o osiguranju u ime i za račun jednog ili više društava za osiguranje, sukladno članku 233. ovoga Zakona.
(3) Zastupnik u osiguranju iz stavka 1. ovoga članka smije obavljati poslove zastupanja u osiguranju samo na temelju zaposlenja odnosno drugog pravnog odnosa u društvu za osiguranje, društvu za zastupanje u osiguranju odnosno obrtu za zastupanje u osiguranju, banci, Financijskoj agenciji i HP-Hrvatskoj pošti d.d.
(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka zastupnikom u osiguranju ne smatraju se osobe koje obavljaju poslove zastupanja u osiguranju na temelju zaposlenja u društvu za osiguranje.
(5) Zastupnik u osiguranju ne smije, u svoje ime i za svoj račun, naplaćivati premije osiguranja niti ostale iznose od ugovaratelja osiguranja.«
Članak 131.
Naslovi iznad članka 240. mijenjaju se i glase:
»XVI. 2 POSREDOVANJE U OSIGURANJU I REOSIGURANJU
Posredovanje u osiguranju i reosiguranju«.
Članak 240. mijenja se i glasi:
»Posredovanje u osiguranju i reosiguranju je djelatnost pokretanja, predlaganja ili obavljanja poslova pripreme za zaključivanje ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju, pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju odnosno ugovora o reosiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje.«
Članak 132.
Naslov iznad članka 241. mijenja se i glasi: »Posrednik u osiguranju i reosiguranju«.
Članak 241. mijenja se i glasi:
»(1) Posrednik u osiguranju i reosiguranju je fizička osoba koja je dobila ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju.
(2) Poslovi posrednika u osiguranju i reosiguranju su poslovi u svezi s pregovaranjem s društvom za osiguranje odnosno društvom za reosiguranje čiji je predmet nastojanje da se budućem ugovaratelju osiguranja, odnosno reosiguranja sukladno njegovim zahtjevima, odnosno potrebama, omogući zaključivanje ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju.
(3) Uz poslove iz stavka 2. ovoga članka, poslovima posrednika u osiguranju i reosiguranju smatraju se i poslovi koji se odnose na pripremu za sklapanje ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju i pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje.
(4) Pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje mogu obavljati samo osobe iz stavka 1. ovoga članka i osobe kojima je to dopušteno drugim zakonima koji uređuju obavljanje njihove djelatnosti.
(5) Posrednik u osiguranju i reosiguranju iz stavka 1. ovoga članka smije obavljati poslove posredovanja u osiguranju i reosiguranju samo na temelju zaposlenja u društvu za posredovanje u osiguranju i reosiguranju.«
Članak 133.
Naslov iznad članka 242. mijenja se i glasi: »Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju«.
Članak 242. mijenja se i glasi:
»(1) Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja obavlja gospodarsku djelatnost pružanja usluga posredovanja u osiguranju i reosiguranju i koja je dobila dozvolu nadzornog tijela za obavljanje djelatnosti posredovanja u osiguranju i reosiguranju.
(2) Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju ne može se upisati u sudski registar prije dobivanja dozvole iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju može se osnovati prema Zakonu o trgovačkim društvima kao dioničko društvo odnosno društvo s ograničenom odgovornošću.
(4) Izraz »posredovanje u osiguranju i reosiguranju«, odnosno izvedenicu tog izraza u tvrtki ili skraćenoj tvrtki može upisati u sudski registar i koristiti u pravnom prometu samo društvo koje je dobilo dozvolu iz članka 254. ovoga Zakona.«
Članak 134.
Naslov iznad članka 243. mijenja se i glasi: »Osiguranje odgovornosti društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju«.
Članak 243. mijenja se i glasi:
»Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju mora imati osiguranu odgovornost obavljanja djelatnosti ili odgovarajuće jamstvo u iznosu koji ne smije biti manji od 7.500.000.00 kuna po svakom odštetnom zahtjevu odnosno 11.250.000,00 kuna za sve odštetne zahtjeve u jednoj godini.«
Članak 135.
Naslov iznad članka 244. mijenja se i glasi: »Obveze posrednika u osiguranju i reosiguranju«.
Članak 244. mijenja se i glasi:
»(1) Posrednik u osiguranju i reosiguranju dužan je obavljati poslove posredovanja tako da štiti interese ugovaratelja osiguranja, ugovaratelja reosiguranja odnosno osiguranika.
(2) Radi ispunjavanja obveze iz stavka 1. ovoga članka posrednik u osiguranju i reosiguranju je dužan:
1. načiniti odgovarajuću analizu rizika i odgovarajuća načela pokrića,
2. pisano obrazložiti razlog svog prijedloga osiguravatelja odnosno reosiguravatelja i izvijestiti ga o visini provizije određene za sklapanje ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju,
3. u ime ugovaratelja osiguranja odnosno reosiguranja posredovati kod sklapanja ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju koje je sukladno zahtjevu ugovaratelja osiguranja odnosno reosiguranja s obzirom na osigurateljno pokriće, pri čemu ta obveza može biti ograničena samo na određene usluge osiguranja odnosno reosiguranja, ako posrednik u osiguranju o tome izričito obavijesti osiguranika,
4. obavijestiti društvo za osiguranje odnosno reosiguranje o traženju ponude ugovaratelja osiguranja odnosno reosiguranja za zaključivanje ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju,
5. uručiti ugovaratelju osiguranja odnosno reosiguranja policu osiguranja odnosno ugovor o reosiguranju te druge akte vezane za ugovor o osiguranju odnosno reosiguranju,
6. provjeriti sadržaj police osiguranja odnosno ugovora o reosiguranju,
7. pružati pomoć ugovaratelju osiguranja, ugovaratelju reosiguranja odnosno osiguraniku za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju i to kako prije tako i nakon nastupanja osiguranog slučaja, te se ponajprije brinuti da ugovaratelj osiguranja, ugovaratelj reosiguranja odnosno osiguranik poduzme sve pravne radnje koje su bitne za očuvanje odnosno realizaciju prava temeljem ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju poduzima u rokovima određenim za poduzimanje tih pravnih radnji,
8. stalno provjeravati ugovore o osiguranju odnosno reosiguranju koje je ugovaratelj osiguranja odnosno reosiguranja zaključio njegovim posredovanjem te izraditi prijedloge za izmjenu ovih ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju u cilju što bolje zaštite.«
Članak 136.
Članak 245. mijenja se i glasi:
»(1) Posrednik u osiguranju i reosiguranju dužan je pri obavljanju poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju štititi interese ugovaratelja osiguranja, ugovaratelja reosiguranja odnosno osiguranika.
(2) Posrednik u osiguranju i reosiguranju dužan je kod obavljanja poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju štititi one interese društva za osiguranje odnosno reosiguranje na koje je inače, prije ili nakon sklapanja ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju, obvezan ugovaratelj osiguranja odnosno reosiguranja. Posrednik u osiguranju i reosiguranju, obavljajući poslove pripreme za sklapanje ugovora o osiguranju i reosiguranju, dužan je obavijestiti društva za osiguranje odnosno reosiguranje o svim potrebnim rizicima koji su mu poznati odnosno su mu morali biti poznati.
(3) Posrednik u osiguranju i reosiguranju dužan je ugovaratelju osiguranja odnosno reosiguranja objasniti sve pravne i ekonomske veze s pojedinim društvom za osiguranje odnosno reosiguranje koje mogu utjecati na pristranost posrednika u osiguranju i reosiguranju pri izvršavanju obveza prema ugovaratelju osiguranja odnosno reosiguranja.«
Članak 137.
Naslov iznad članka 246. mijenja se i glasi: »Zabrana posredovanja u osiguranju i reosiguranju«.
Članak 246. mijenja se i glasi:
»Posrednik u osiguranju i reosiguranju ne smije posredovati kod sklapanja ugovora s društvom za osiguranje odnosno reosiguranje ako bi sklapanje ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju bilo protivno odredbi članka 3. odnosno 3.a ovoga Zakona.«
Članak 138.
Naslov iznad članka 247. mijenja se i glasi: »Iznimke kod obavljanja poslova zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju«.
Članak 247. mijenja se i glasi:
»Odredbe ove Glave ne primjenjuju se na osobe koje obavljaju poslove u smislu zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju ali ne za društvo za zastupanje u osiguranju odnosno posredovanje u osiguranju i reosiguranju ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:
1. ugovor o osiguranju zahtijeva poznavanje samo one vrste osiguranja koja je predmet ugovora,
2. ugovor o osiguranju nije ugovor o životnom osiguranju,
3. ugovor o osiguranju ne pokriva osiguranje odgovornosti,
4. osnovna djelatnost nije zastupanje odnosno posredovanje u osiguranju,
5. osiguranje predstavlja dopunu uz proizvod ili uslugu, ako takvo osiguranje pokriva:
– rizik kvara, gubitka ili oštećenja proizvoda ili stvari,
– rizik oštećenja ili gubitka prtljage i ostalih opasnosti vezanih uz putovanje, koje je bilo rezervirano preko turističke agencije te osiguranje sadržava odredbe o životnom osiguranju ili osiguranju odgovornosti, pod uvjetom da osiguranje takve vrste predstavlja pomoćni odnosno dopunski oblik osiguranja, koji pokriva rizike vezane uz navedeno putovanje,
6. iznos godišnje premije osiguranja nije veći od 3.750,00 kuna i ako ugovor o osiguranju, uključujući produljenja, nije zaključen na razdoblje duže od pet godina.«
Članak 139.
Naslov iznad članka 249. mijenja se i glasi: »Ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju«.
Članak 249. mijenja se i glasi:
»(1) Poslove posrednika u osiguranju i reosiguranju mogu obavljati samo fizičke osobe koje imaju ovlaštenje nadzornog tijela za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju.
(2) Nadzorno tijelo izdat će ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju osobi koja ispunjava sljedeće uvjete:
1. uspješno je obavila provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju,
2. znanje hrvatskog jezika,
3. da ima najmanje visoku stručnu spremu
4. ima najmanje jednogodišnje iskustvo u području poslova osiguranja odnosno reosiguranja,
5. nije osuđivana za kaznena djela iz područja gospodarskog kriminala odnosno da nije pod istragom.
(3) Nadzorno tijelo oduzet će posredniku u osiguranju i reosiguranju ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju ako:
1. je ovlaštenje dobiveno temeljem navođenja neistinitih podataka,
2. je posrednik u osiguranju i reosiguranju pravomoćno bezuvjetno osuđen za kazneno djelo iz područja gospodarskog kriminala na kaznu zatvora veću od tri mjeseca,
3. posrednik u osiguranju i reosiguranju krši odredbe ovoga Zakona,
4. posrednik u osiguranju i reosiguranju teže prekrši dobre poslovne običaje i pravila struke.«
Članak 140.
U članku 250. stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, djelatnosti zastupanja u osiguranju mogu obavljati i banke koje su za pružanje tih usluga dobile dozvolu Hrvatske narodne banke na temelju prethodne suglasnosti nadzornog tijela, te Financijska agencija i HP-Hrvatska pošta d.d. koje su za obavljanje tih usluga dobile dozvolu nadzornog tijela sukladno odredbama članka 252. ovoga Zakona.«
Stavak 6. mijenja se i glasi:
»(6) Poslove zastupanja u osiguranju u banci, Financijskoj agenciji i HP-Hrvatska pošta d.d., koje su dobile dozvolu iz stavka 4. ovoga članka mogu obavljati samo njihove poslovne jedinice u kojima je zaposlena najmanje jedna osoba koja ima ovlaštenje nadzornog tijela za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdanog sukladno članku 248. ovoga Zakona.«
Članak 141.
Iza članka 250. dodaje se Članak 250.a i naslov iznad njega, koji glase:
»XVI.4. ZASTUPANJE U OSIGURANJU, ODNOSNO POSREDOVANJE U OSIGURANJU I REOSIGURANJU
Članak 250.a
Društvo za zastupanje u osiguranju, odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju ne smije u nazivu tvrtke sadržavati naziv niti dio naziva tvrtke bilo kojega društva za osiguranje odnosno reosiguranje.«
Članak 142.
Naslovi iznad članka 251. mijenjaju se i glase:
»XVI.4.A. STANICE ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA
Obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju u stanicama za tehnički pregled vozila«.
Članak 251. mijenja se i glasi:
»(1) Stanica za tehnički pregled vozila je mjesto gdje se vrši djelatnost od općeg interesa kako je propisano Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.
(2) Poslove pripreme i sklapanja ugovora o osiguranju u stanicama za tehnički pregled vozila može obavljati samo društvo za zastupanje u osiguranju koje je dobilo dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova zastupnja u osiguranju u stanici za tehnički pregled vozila.
(3) Društva za osiguranje mogu poslove pripreme i sklapanja ugovora o osiguranju u stanicama za tehnički pregled vozila obavljati samo preko društva za zastupanje u osiguranju iz stavka 2. ovoga članka.
(4) Na izdavanje dozvole iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju se odredbe članka 252. ovoga Zakona.
(5) Stanica za tehnički pregled vozila, u smislu ovoga Zakona, je nekretnina, odnosno više nekretnina koje su međusobno povezane tako da predstavljaju jednu cjelinu u kojoj ovlaštena osoba obavlja tehnički pregled i registraciju vozila.
(6) Fizička ili pravna osoba koja je vlasnik, odnosno koja ima druga stvarna prava na stanici za tehnički pregled iz stavka 5. ovoga članka mora omogućiti društvu za zastupanje u osiguranju iz stavka 2. ovoga članka prostor za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju.
(7) Ukoliko osoba iz stavka 6. ovoga članka ne omogući prostor za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju iz stavka 6. ovoga članka, u stanici za tehnički pregled vozila iz stavka 5. ovoga članka ne smije se obavljati djelatnost zastupanja u osiguranju.
(8) Poslove zastupanja u osiguranju iz stavka 2. ovoga članka društvo za zastupanje u osiguranju dužno je obavljati pod istim uvjetima za sva zainteresirana društva za osiguranje.
(9) Na poslove zastupanja u osiguranju i zastupnika u osiguranju društva za zastupanje u osiguranju iz stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se zabrana pripreme i sklapanja ugovora o osiguranju za proizvode osiguranja koji međusobno konkuriraju iz članka 233. i članka 234. stavka 2. ovoga Zakona.
(10) Poslove zastupanja u osiguranju iz stavka 2. ovoga članka društvo za zastupanje u osiguranju može obavljati samo u vrstama osiguranja iz članka 3. stavka 2. točke 1. i 10. ovoga Zakona.
(11) Nadzorno tijelo propisat će tehničke i organizacijske uvjete za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju iz stavka 2. i 6. ovoga članka.
(12) U slučaju obavljanja poslova pripreme i sklapanja ugovora o osiguranju, odnosno obavljanja poslova zastupanja u osiguranju od strane osoba koje za to nemaju ovlaštenje odgovorno je društvo za osiguranje čiji ugovori o osiguranju se sklapaju i društvo za zastupanje u osiguranju u čije ime i za čiji račun se obavljaju poslovi zastupanja u osiguranju u stanici za tehnički pregled vozila.«
Članak 143.
Naslovi iznad članka 252. mijenjaju se i glase:
»XVI.4.B. OBAVLJANJE DJELATNOSTI ZASTUPANJA, ODNOSNO POSREDOVANJA U OSIGURANJU I REOSIGURANJU
Dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju«.
Članak 252. mijenja se i glasi:
»(1) Društvo za zastupanje u osiguranju mora prije upisa o osnivanju u sudski registar dobiti dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.
(2) Nadzorno tijelo izdat će dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju na zahtjev osnivača.
(3) Zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju podnositelj zahtjeva treba priložiti dokaze iz kojih proizlazi da ispunjava sljedeće uvjete:
1. temeljni kapital uplaćen u novcu u iznosu od najmanje 100.000 kuna,
2. najmanje jedan zastupnik u osiguranju koji će na temelju ugovora o radu biti odgovorna osoba društva zaposlena na puno radno vrijeme,
3. da s društvom za osiguranje, drugim društvom za zastupanje u osiguranju, odnosno društvom za posredovanje u osiguranju i reosiguranju ne smije biti povezana osoba
(4) Nadzorno tijelo oduzet će dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju u sljedećim slučajevima:
1. ako je dozvola pribavljena navođenjem neistinitih podataka,
2. ako društvo za zastupanje u osiguranju odnosno zastupnik u osiguranju koji radi za društvo teže krši odredbe članka 256. ovoga Zakona,
3. ako društvo za zastupanje u osiguranju nema osiguranu odgovornost sukladno članku 237. ovoga Zakona,
4. ako društvo za zastupanje u osiguranju učestalo krši obveze pravodobnog i potpunog izvještavanja određene ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju istoga,
5. ako društvo za zastupanje ne izvršava rješenja nadzornog tijela o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti u zadanom roku,
6. ako društvo za zastupanje u osiguranju postupa protivno odredbi članka 233. ovoga Zakona,
7. ako su prestali postojati uvjeti iz stavka 3. ovoga članka.
(5) Dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju prestaje vrijediti:
1. ako društvo za zastupanje u osiguranju ne počne poslovati u roku šest mjeseci od izdavanja dozvole,
2. ako društvo za zastupanje u osiguranju ne obavlja poslove zastupanja u osiguranju dulje od šest mjeseci,
3. početkom stečajnog postupka odnosno postupka prisilne likvidacije,
4. završetkom redovite likvidacije.
(6) Ako nastupi razlog iz stavka 5. ovoga članka, nadzorno tijelo donijet će odluku kojom se utvrđuje da je dozvola prestala važiti.«
Članak 144.
Naslov iznad članka 253. mijenja se i glasi: »Obavljanje djelatnosti posredovanja u osiguranju i reosiguranju«.
Članak 253. mijenja se i glasi:
»(1) Poslove posredovanja u osiguranju i reosiguranju može obavljati:
1. društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje ima dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju,
2. društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranje države članice koje sukladno ovome Zakonu ima pravo obavljati poslove posredovanja u osiguranju i reosiguranju na području Republike Hrvatske neposredno ili preko podružnice.
(2) Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju mora poslove posredovanja u osiguranju i reosiguranju obavljati kao isključivu djelatnost.
(3) Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju iz stavka 1. ovoga članka ne smije obavljati poslove zastupanja u osiguranju.«
Članak 145.
Naslov iznad članka 254. mijenja se i glasi: »Dozvola za obavljanje djelatnosti posredovanja u osiguranju i reosiguranju«.
Članak 254. mijenja se i glasi:
»(1) Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju mora prije upisa o osnivanju u sudski registar dobiti dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju.
(2) Nadzorno tijelo izdat će dozvolu za obavljanje djelatnosti posredovanja u osiguranju i reosiguranju na zahtjev osnivača.
(3) Zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju podnositelj zahtjeva treba priložiti dokaze iz kojih proizlazi da ispunjava uvjete:
1. temeljni kapital uplaćen u novcu u iznosu od najmanje 200.000,00 kuna,
2. najmanje dva posrednika u osiguranju i reosiguranju koji će na temelju ugovora o radu biti zaposleni na puno radno vrijeme, od kojih najmanje jedan mora biti odgovorna osoba društva,
3. da s društvom za osiguranje, drugim društvom za posredovanje u osiguranju i reosiguranju odnosno društvom za zastupanje u osiguranju ne čini povezanu osobu.
(4) Nadzorno tijelo oduzet će dozvolu za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju u sljedećim slučajevima:
1. ako je dozvola pribavljena navođenjem neistinitih podataka,
2. ako društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, odnosno posrednik u osiguranju i reosiguranju koji radi za društvo teže krši odredbe članaka 244. i 256. ovoga Zakona,
3. ako društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju nema osiguranu odgovornost sukladno članku 245. ovoga Zakona,
4. ako društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju učestalo krši obveze pravodobnog i potpunog izvještavanja određene ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju istoga,
5. ako društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju ne izvršava rješenja nadzornog tijela o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti u zadanom roku,
6. ako društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju postupa protivno odredbi članka 240. ovoga Zakona,
7. ako su prestali postojati uvjeti iz stavka 3. ovoga članka.
(5) Dozvola za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju prestaje vrijediti:
1. ako društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju ne počne poslovati u roku šest mjeseci od izdavanja dozvole,
2. ako društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju ne obavlja poslove posredovanja u osiguranju i reosiguranju dulje od šest mjeseci,
3. početkom stečajnog postupka odnosno postupka prisilne likvidacije,
4. završetkom redovite likvidacije.
(6) Ako nastupi razlog iz stavka 5. ovoga članka, nadzorno tijelo donijet će odluku kojom se utvrđuje da je dozvola prestala.«
Članak 146.
Članak 255. mijenja se i glasi:
»(1) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno posredovanje u osiguranju i reosiguranju koje pripoji drugo društvo za zastupanje u osiguranju odnosno posredovanje u osiguranju i reosiguranju mora prije upisa odluke o pripajanju u sudski registar od nadzornog tijela dobiti odobrenje za pripajanje.
(2) Društva za zastupanje u osiguranju odnosno posredovanje u osiguranju i reosiguranju koja se spajaju moraju prije upisa odluke o spajanju u sudski registar od nadzornog tijela dobiti odobrenje za spajanje, te dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju za novonastalo društvo za zastupanje u osiguranju odnosno posredovanje u osiguranju i reosiguranju.
(3) Danom upisa novonastalog društva za zastupanje u osiguranju odnosno posredovanje u osiguranju i reosiguranju u sudski registar prestaju postojati društva za zastupanje u osiguranju odnosno posredovanje u osiguranju i reosiguranju koja se spajaju, a njihove dozvole za obavljanje poslova za zastupanje u osiguranju, odnosno posredovanje u osiguranju i reosiguranju prestaju vrijediti.«
Članak 147.
Naslov iznad članka 256. mijenja se i glasi: »Obveza posrednika u osiguranju i reosiguranju i zastupnika u osiguranju o pružanju informacija«.
Članak 256. mijenja se i glasi:
»(1) Zastupnik u osiguranju odnosno posrednik u osiguranju i reosiguranju dužan je prije zaključivanja ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju, kao i pri izmjenama i dopunama odnosno obnavljanju ugovora dati ugovaratelju osiguranja odnosno reosiguranja sljedeće podatke:
1. ime i prezime te adresu,
2. registar u kojem je prijavljen i način njegove provjere,
3. društvo za zastupanje u osiguranju odnosno posredovanje u osiguranju i reosiguranju u kojem radi,
4. nazive tvrtki društava za osiguranje, odnosno reosiguranje s kojima ima sklopljen ugovor,
5. podatak o izvansudskom postupku rješavanja sporova između osiguranika, odnosno ugovaratelja osiguranja, odnosno ugovaratelja reosiguranja, odnosno potrošača i društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, odnosno ponuditelja usluga osiguranja, odnosno ponuditelja usluga reosiguranja, odnosno o internom postupku rješavanja pritužbi osiguranika iz članka 273. ovoga Zakona.
(2) Posrednik u osiguranju i reosiguranju dužan je analizu iz članka 244. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona načiniti na temelju primjereno velikog broja ugovora osiguranja odnosno reosiguranju dostupnih na tržištu, koji mu omogućavaju davanje preporuka sukladno stručnim kriterijima, kako bi ugovaratelj osiguranja odnosno reosiguranja sklapanjem takva ugovora ostvario svoje potrebe i zahtjeve.
(3) Posrednik u osiguranju i reosiguranju prije sklapanja ugovora dužan je na temelju podataka dobivenih od ugovaratelja osiguranja, ugovaratelja reosiguranja odnosno osiguranika odrediti potrebe i želje kao i razloge za savjete ugovaratelju osiguranja, ugovaratelju reosiguranja odnosno osiguraniku vezano na ugovore o osiguranju odnosno reosiguranju.«
Članak 148.
Naslov iznad članka 257. mijenja se i glasi: »Oblik pružanja informacija posrednika u osiguranju i reosiguranju, odnosno zastupnika u osiguranju«.
Članak 257. mijenja se i glasi:
»(1) Podaci iz članka 256. ovoga Zakona daju se ugovaratelju osiguranja odnosno reosiguranja:
1. u pisanom obliku ili na drugom trajnom mediju koji je dostupan ugovaratelju osiguranja odnosno reosiguranja,
2. na način razumljiv ugovaratelju osiguranja odnosno reosiguranja,
3. na hrvatskom jeziku, ako nije drugačije dogovoreno.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, podaci se mogu dati usmeno na zahtjev ugovaratelja osiguranja odnosno reosiguranja ili u slučaju kada je pokriće rizika potrebno odmah.
(3) U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka podaci se moraju dati na način propisan stavkom 1. ovoga članka neposredno nakon sklapanja ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju.«
Članak 149.
Članak 258. mijenja se i glasi:
»Društvo za osiguranje ne smije omogućiti da poslove zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju obavljaju druge osobe osim osoba iz članaka 250. i 253. ovoga Zakona.«
Članak 150.
Iza članka 258. dodaje se članak 258.a i naslov iznad njega koji glase:
»Obveza društva za zastupanje u osiguranju, odnosno društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju
Članak 258.a
(1) Društvo za zastupanje u osiguranju ne smije omogućiti da poslove zastupnika u osiguranju za to društvo obavljaju druge osobe osim osoba iz članka 234. ovoga Zakona.
(2) Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju ne smije omogućiti da poslove posrednika u osiguranju i reosiguranju za to društvo obavljaju druge osobe osim osoba iz članka 241. ovoga Zakona.«
Članak 151.
Članak 259. mijenja se i glasi:
»(1) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno zastupnik u osiguranju nema pravo od ugovaratelja osiguranja odnosno osiguranika zahtijevati plaćanje provizije ili bilo kakvu drugu naplatu.
(2) Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju odnosno posrednik u osiguranju i reosiguranju nema pravo od ugovaratelja osiguranja, ugovaratelja reosiguranja odnosno osiguranika zahtijevati plaćanje provizije ili kakvu drugu naplatu osim ako nije ugovorom s ugovarateljem osiguranja odnosno reosiguranja izričito pismeno drugačije ugovoreno.
(3) Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju odnosno posrednik u osiguranju i reosiguranju pravo na proviziju stječe početkom važenja ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju.
(4) Ako je ugovorom s ugovarateljem osiguranja odnosno reosiguranja iz stavka 2. ovoga članka izričito pisano ugovoreno da društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju odnosno posrednik u osiguranju i reosiguranju ima pravo na proviziju ili bilo kakvu drugu naplatu, nema pravo od osiguravatelja zahtijevati proviziju ili bilo kakvu drugu naplatu po istom ugovoru o osiguranju odnosno reosiguranju u kojima je posredovao.
(5) Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju odnosno posrednik u osiguranju i reosiguranju ne smije se naknadno dogovoriti o promjeni načina obračuna odnosno o visini provizije za sklopljene ugovore o osiguranju odnosno reosiguranju u kojima je posredovao.«.
Članak 152.
Iza članka 259. dodaje se članak 259.a i naslov iznad njega koji glase:
»Poslovne knjige i poslovna izvješća
Članak 259.a
(1) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužno je voditi poslovne knjige, sastavljati knjigovodstvene isprave, vrednovati imovinu i obveze, te sastavljati financijske izvještaje sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, Zakonu o računovodstvu i drugim propisima, poštujući pritom računovodstvene i financijske standarde i načela te opće računovodstvene pretpostavke, ako to ovim Zakonom nije drugačije propisano.
(2) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju sastavlja polugodišnje i godišnje financijsko izvješće te statistička izvješća.
(3) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužno je nadzornom tijelu dostaviti godišnje financijsko izvješće najkasnije u roku od tri mjeseca nakon isteka kalendarske godine, a polugodišnje financijsko izvješće najkasnije u roku od 30 dana nakon isteka polugodišta za koje se izvješće sastavlja.
(4) Obrt za zastupanje, društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužno je nadzornom tijelu dostaviti tromjesečno statističko izvješće u roku od 30 dana od proteka tromjesečja za koje se izvješće sastavlja. Godišnje statističko izvješće dostavlja se najkasnije u roku od tri mjeseca nakon isteka kalendarske godine.
(5) Nadzorno tijelo može propisati oblik i sadržaj izvješća iz stavka 2. i stavka 4. ovoga članka.«
Članak 153.
Članak 260. mijenja se i glasi:
»Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužno je nadzorno tijelo izvještavati i o sljedećem:
1. o promjeni podataka koji se upisuju u sudski registar,
2. o strukturi i opsegu poslova zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju prema društvima za osiguranje odnosno reosiguranje koje je obavilo u pojedinoj godini,
3. o ispunjavanju obveza iz članka 237. odnosno 243. ovoga Zakona.«
Članak 154.
Naslov iznad članka 261. mijenja se i glasi: »Registar zastupnika u osiguranju i posrednika u osiguranju i reosiguranju«.
Članak 261. mijenja se i glasi:
»(1) Nadzorno tijelo vodi registar:
1. društava za zastupanje u osiguranju koja imaju, sukladno ovome Zakonu, na području Republike Hrvatske pravo obavljati poslove zastupanja u osiguranju,
2. društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju koja imaju, sukladno ovome Zakonu, na području Republike Hrvatske pravo obavljati poslove posredovanja u osiguranju i reosiguranju,
3. zastupnika u osiguranju,
4. posrednika u osiguranju i reosiguranju.
(2) Registri iz stavka 1. ovoga članka su javni.
(3) Registri društava za zastupanje u osiguranju odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju moraju sadržavati podatke o osobama ovlaštenima za zastupanje u osiguranju odnosno posredovanje u osiguranju i reosiguranju.«
Članak 155.
Naslov iznad članka 262. mijenja se i glasi: »Nadzor«.
Članak 262. mijenja se i glasi:
»(1) Nadzor nad zastupnicima u osiguranju odnosno posrednicima u osiguranju i reosiguranju, te nad društvima za zastupanje u osiguranju odnosno posredovanje u osiguranju i reosiguranju provodi nadzorno tijelo.
(2) Na nadzor iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na nadzor društava za osiguranje, osim članka 162. do članka 173. ovoga Zakona.«
Članak 156.
Naslov iznad članka 263. mijenja se i glasi: »Propis o zastupnicima u osiguranju odnosno posrednicima u osiguranju i reosiguranju«.
Članak 263. mijenja se i glasi:
»Nadzorno tijelo podrobnije će propisati:
1. uvjete za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju iz članka 248. ovoga Zakona, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju iz članka 249. ovoga Zakona,
2. oblik, sadržaj i pravila o načinu vođenja registra iz članka 261. ovoga Zakona,
3. oblik i sadržaj izvješća iz članka 260. ovoga Zakona te rokove i način izvještavanja.«
Članak 157.
Naslov iznad članka 264. mijenja se i glasi: »Društva za zastupanje u osiguranju odnosno posredovanje u osiguranju i reosiguranju država članica«.
Članak 264. mijenja se i glasi:
»(1) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno posredovanje u osiguranju i reosiguranju države članice je pravna osoba sa sjedištem u državi članici koja je dobila dozvolu nadležnog nadzornog tijela za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju.
(2) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno posredovanje u osiguranju i reosiguranju države članice djelatnost zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju reosiguranju na području Republike Hrvatske može obavljati neposredno ili preko podružnice.
(3) Na društva za zastupanje u osiguranju odnosno posredovanje u osiguranju i reosiguranju iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe članaka 233. do 250., članka 256. i članka 260. ovoga Zakona glede poslova koje društvo za zastupanje u osiguranju odnosno posredovanje u osiguranju i reosiguranju obavlja na području Republike Hrvatske.«
Članak 158.
Naslov iznad članka 265. mijenja se i glasi: »Obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju u državi članici«.
Članak 256. mijenja se i glasi:
»(1) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno posredovanje u osiguranju i reosiguranju na području države članice može obavljati djelatnost zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju za koju je dobilo dozvolu nadzornog tijela, neposredno ili preko podružnice, ako ispunjava uvjete određene propisima te države članice.
(2) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno posredovanje u osiguranju i reosiguranju koje namjerava započeti s obavljanjem djelatnosti zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju u državi članici dužno je o tome obavijestiti nadzorno tijelo.
(3) Nadzorno tijelo dužno je obavijest iz stavka 2. ovoga članka u roku mjesec dana proslijediti nadležnom nadzornom tijelu države članice, ako je ono to zatražilo, te o tome obavijestiti društvo za zastupanje u osiguranju odnosno posredovanje u osiguranju i reosiguranju.
(4) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno posredovanje u osiguranju i reosiguranju može započeti obavljati djelatnost zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju u drugoj državi članici istekom mjesec dana od dana primitka obavijesti nadzornog tijela navedene u stavku 3. ovoga članka. Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno posredovanje u osiguranju i reosiguranju može odmah započeti obavljati djelatnost zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju ako nadležno nadzorno tijelo države članice nije zatražilo obavijest iz stavka 2. ovoga članka.
(5) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na obavljanje poslova zastupnika u osiguranju odnosno posrednika u osiguranju i reosiguranju u državi članici.«
Članak 159.
Naslov iznad članka 266. mijenja se i glasi: »Početak obavljanja djelatnosti zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju«.
Članak 266. mijenja se i glasi:
»(1) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno posredovanje u osiguranju i reosiguranju iz članka 264. stavka 1. ovoga Zakona koje namjerava obavljati djelatnost zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju u Republici Hrvatskoj dužno je o tome obavijestiti nadležno nadzorno tijelo države članice u kojoj ima sjedište.
(2) Nadzorno tijelo iz stavka 1. ovoga članka dužno je obavijest iz stavka 1. ovoga članka u roku mjesec dana proslijediti nadzornom tijelu Republike Hrvatske.
(3) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno posredovanje u osiguranju i reosiguranju iz stavka 1. članka 264. ovoga Zakona može započeti obavljati djelatnost zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju u Republici Hrvatskoj istekom mjesec dana od dana primitka obavijesti nadzornog tijela navedene u stavku 2. ovoga članka.
(4) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na obavljanje poslova zastupnika u osiguranju odnosno posrednika u osiguranju i reosiguranju u Republici Hrvatskoj.
(5) Nadzorna tijela država članica dužna su međusobno razmjenjivati podatke i informacije koje se odnose na zastupnike u osiguranju, posrednike u osiguranju i reosiguranju te na društva za zastupanje u osiguranju odnosno posredovanje u osiguranju i reosiguranju, posebice u slučaju kad su protiv njih određene mjere zbog nepoštivanja zakona države u kojoj obavljaju djelatnost zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju.«
Članak 160.
U članku 267. stavku 1. iza riječi: »članka 3.« dodaju se riječi: »i članka 3.a«.
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Nadzorno tijelo propisuje bolji način zaštite prava osiguranika.«
Članak 161.
U naslovu glave iznad članka 270. iza riječi: »osiguranja« dodaje se riječ: »odnosno«.
U članku 270. stavku 1. iza riječi: »osiguranje« dodaju se riječi: »odnosno društva za reosiguranje«.
Članak 162.
U članku 272. stavku 3. riječ: »osiguranja« zamjenjuje se riječima: »članica Hrvatskog ureda za osiguranje«.
Članak 163.
Naslov iznad članka 283. mijenja se i glasi: »Prekršaji društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje«.
Članak 283. mijenja se i glasi:
»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 750.000,00 do 1.500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za osiguranje odnosno društva za reosiguranje koje:
1. obavlja druge djelatnosti osim poslova osiguranja protivno članku 16. stavku 1. ovoga Zakona odnosno društvo za reosiguranje koje obavlja druge djelatnosti osim poslova reosiguranja protivno članku 16. stavku 9. ovoga Zakona,
2. prethodno ne obavijesti pisanim putem nadzorno tijelo o namjeri stjecanja kvalificiranog udjela u drugom društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje ili u drugoj financijskoj instituciji sa sjedištem izvan područja Republike Hrvatske i izvan područja države članice sukladno odredbi članka 23. ovoga Zakona,
3. obavlja poslove osiguranja u vrstama osiguranja za koje nije dobilo dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja sukladno odredbi članka 60. stavka 1. ovoga Zakona,
4. obavlja promidžbu protivno odredbama članka 65.a. do članka 65.d. ovoga Zakona,
5. ne imenuje ovlaštenog aktuara sukladno odredbama članka 67. ovoga Zakona,
6. počne obavljati poslove osiguranja odnosno osnuje podružnicu u stranoj državi, a nije prethodno dobilo dozvolu nadzornog tijela iz članka 81. stavka 2. ovoga Zakona,
7. ako tijekom iduće poslovne godine ne namiri gubitak iz protekle godine sukladno odredbi članka 92. stavka 4. ovoga Zakona,
8. ne ulaže imovinu za pokriće tehničke pričuve sukladno odredbama članaka 114. do 117. ovoga Zakona odnosno na temelju njega donesenih propisa,
9. ne oblikuje odnosno ne raspolaže imovinom za pokriće matematičke pričuve sukladno odredbama članaka 119. do 123. ovoga Zakona odnosno na temelju njega donesenih propisa,
10. reosiguranjem pokrije onaj dio preuzetih osiguranih rizika koji prema tablicama pokrića ne prelaze udjele u kompenzaciji rizika protivno članku 129. ovoga Zakona,
11. ne vodi poslovne knjige, ne vrednuje knjigovodstvene stavke ili ne sastavlja knjigovodstvene dokumente i računovodstvena izvješća sukladno odredbama članaka 140. do 143. ovoga Zakona odnosno propisa donesenih na temelju članka 144. ovoga Zakona,
12. ne ustroji unutarnju reviziju sukladno odredbama članaka 145. do 150. ovoga Zakona,
13. financijskom koncernu, koncernu osiguravatelja odnosno vladajućem društvu za osiguranje u grupi osiguravatelja ne dostavi sve podatke i informacije sukladno članku 177. stavku 1. ovoga Zakona,
14. ne izvještava nadzorno tijelo o poslovima u grupi osiguravatelja sukladno odredbama članka 178. ovoga Zakona, odnosno temeljem njega donesenih propisa.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000.00 do 80.000.00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje.«
Članak 164.
Iza članka 283. dodaje se članak 283.a koji glasi:
»Članak 283.a
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 750.000,00 do 1.500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za osiguranje koje sklopi ugovor o osiguranju u stanici za tehnički pregled vozila protivno odredbama članka 251. ovoga Zakona.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 80.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba društva za osiguranje.«
Članak 165.
Članak 284. mijenja se i glasi:
»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 75.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje koje:
1. ne obavijesti nadzorno tijelo o razrješenju imenovanog ovlaštenog aktuara sukladno odredbi članka 69. stavka 4. ovoga Zakona,
2. nadzornom tijelu ne dostavi nerevidirano godišnje izvješće u roku određenom člankom 142. stavkom 3. ovoga Zakona,
3. nadzornom tijelu ne dostavi revidirane financijske izvještaje sukladno odredbi članka 151. stavka 4. ovoga Zakona,
4. ovlaštenoj osobi ne omogući obavljanje nadzora i pregled poslovanja sukladno odredbi članka 157. i odredbama članaka 158.a do 158.g ovoga Zakona,
5. ne izvještava nadzorno tijelo sukladno odredbama članka 158. ovoga Zakona odnosno na temelju njega donesenih propisa,
6. ne izvijesti nadzorno tijelo o značajnim poslovima u grupi osiguravatelja sukladno odredbama članka 178. ovoga Zakona,
7. ne izvijesti nadzorno tijelo o svim činjenicama i okolnostima značajnim za procjenu da li se radi o grupi osiguravatelja sukladno odredbama članka 180. ovoga Zakona,
8. protivno članku 258. ovoga Zakona omogući da poslove zastupanja odnosno posredovanja u osiguranju obavljaju druge osobe osim osoba iz članka 250. i 253. ovoga Zakona.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje.«
Članak 166.
Naslov iznad članka 285 mijenja se i glasi: »Prekršaji člana uprave odnosno izvršnog direktora, člana nadzornog odnosno upravnog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje«.
Članak 285. mijenja se i glasi:
»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj član uprave odnosno izvršni direktor društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje koji:
1. ne izvršava obveze člana uprave odnosno izvršnog direktora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje sukladno odredbama članka 29. ovoga Zakona,
2. neodgodivo ne obavijesti nadzorno tijelo sukladno odredbi članka 158. stavka 3. ovoga Zakona.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 80.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj član nadzornog odnosno upravnog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje koji neodgodivo ne obavijesti nadzorno tijelo sukladno odredbama članka 35. stavka 3. ovoga Zakona.«
Članak 167.
Naslov iznad članka 286. mijenja se i glasi: »Prekršaji društva za zastupanje u osiguranju, obrtnika za zastupanje u osiguranju odnosno zastupnika u osiguranju«.
Članak 286. mijenja se i glasi:
»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za zastupanje u osiguranju koje:
1. nema osiguranu odgovornost obavljanja djelatnosti sukladno članku 237. ovoga Zakona,
2. ne obavlja poslove zastupanja u osiguranju kao isključivu djelatnost sukladno odredbi članka 250. stavka 2. ovoga Zakona,
3. pripoji odnosno spoji drugo društvo za zastupanje u osiguranju protivno odredbi članka 255. stavka 1. odnosno 2. ovoga Zakona,
4. zahtijeva plaćanje odnosno izvrši naplatu provizije ili bilo kakvu drugu naplatu od ugovaratelja osiguranja odnosno osiguranika protivno odredbi članka 259. stavka 1. ovoga Zakona,
5. nadzornom tijelu ne dostavi godišnje, odnosno polugodišnje financijsko izvješće u roku određenom člankom 259. a stavkom 3. ovoga Zakona,
6. nadzornom tijelu ne dostavi statističko izvješće u roku određenom člankom 259. a. stavkom 4. ovoga Zakona,
7. ne izvještava nadzorno tijelo sukladno odredbama članka 260. ovoga Zakona, u rokovima i na način određen propisom donesenim na temelju članka 263. točke 2. ovoga Zakona.
8. ne obavijesti nadzorno tijelo prije početka obavljanja djelatnosti zastupanja u osiguranju u državi članici sukladno odredbi članka 265. stavak 2. ovoga Zakona.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba društva za zastupanje u osiguranju.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj obrtnik za zastupanje u osiguranju koji:
1. nema osiguranu odgovornost obavljanja djelatnosti sukladno članku 237. ovoga Zakona,
2. ne obavlja poslove zastupanja u osiguranju kao isključivu djelatnost sukladno odredbi članka 250. stavka 2. ovoga Zakona,
3. zahtijeva plaćanje, odnosno izvrši naplatu provizije ili bilo kakvu drugu naplatu od ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika protivno odredbi članka 259. stavka 1. ovoga Zakona,
4. nadzornom tijelu ne dostavi statističko izvješće u roku određenom člankom 259.a stavkom 4. ovoga Zakona,
5. ne izvještava nadzorno tijelo sukladno odredbama članka 260. ovoga Zakona, u rokovima i na način određen propisom donesenim na temelju članka 263. točke 2. ovoga Zakona.
6. ne obavijesti nadzorno tijelo prije početka obavljanja djelatnosti zastupanja u osiguranju u državi članici sukladno odredbi članka 265. stavak 2. ovoga Zakona.
(4) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 80.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za zastupanje u osiguranju odnosno obrtnik za zastupanje u osiguranju koji ovlaštenoj osobi ne omogući obavljanje nadzora i pregled poslovanja sukladno odredbi članka 157. i odredbama članka 158.a. do 158.g. ovoga Zakona, a novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za navedeni prekršaj odgovorna osoba društva za zastupanje u osiguranju.
(5) Novčanom kaznom u iznosu od 75.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za zastupanje u osiguranju odnosno obrtnik za zastupanje u osiguranju koji suprotno članku 258.a stavku 1. ovoga Zakona omogući da poslove zastupnika u osiguranju obavljaju druge osobe osim osoba iz članka 234. ovoga Zakona, a novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za navedeni prekršaj odgovorna osoba društva za zastupanje u osiguranju.
(6) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj zastupnik u osiguranju koji:
1. obavlja poslove protivno članku 238. stavku 2. ovoga Zakona,
2. ugovaratelju osiguranja ne predstavi ili pogrešno predstavi informacije iz članka 256. stavka 1. ovoga Zakona, odnosno navedene informacije predstavi u obliku protivnom odredbama članka 257. ovoga Zakona,
3. zahtijeva plaćanje odnosno izvrši naplatu provizije ili bilo kakvu drugu naplatu od ugovaratelja osiguranja odnosno osiguranika protivno odredbi članka 259. stavka 1. ovoga Zakona.«
Članak 168.
Iza članka 286. dodaju se članci 286.a i 286.b koji glase:
»Članak 286.a
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za zastupanje u osiguranju koje obavlja poslove zastupanja u osiguranju u stanici za tehnički pregled vozila protivno odredbama članka 251. ovoga Zakona.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 80.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba društva za zastupanje u osiguranju.
Članak 286.b
Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj obrtnik za zastupanje u osiguranju koji obavlja poslove zastupanja u osiguranju u stanici za tehnički pregled vozila protivno odredbama članka 251. ovoga Zakona.«
Članak 169.
Naslov iznad članka 287. mijenja se i glasi: »Prekršaji društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju odnosno posrednika u osiguranju i reosiguranju«.
Članak 287. mijenja se i glasi:
»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju koje:
1. nema osiguranu odgovornost obavljanja djelatnosti sukladno članku 243. ovoga Zakona,
2. ne obavlja poslove posredovanja u osiguranju i reosiguranju kao isključivu djelatnost sukladno odredbi članka 253. stavka 2. ovoga Zakona,
3. pripoji odnosno spoji drugo društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju protivno odredbi članka 255. stavka 1. odnosno 2. ovoga Zakona,
4. zahtijeva plaćanje odnosno izvrši naplatu provizije ili bilo kakvu drugu naplatu od ugovaratelja osiguranja, ugovaratelja reosiguranja, odnosno osiguranika protivno odredbi članka 259. stavka 2. ovoga Zakona,
5. naknadno dogovori promjenu načina obračuna odnosno visinu provizije za zaključene ugovore o osiguranju odnosno reosiguranju u kojima je posredovao protivno odredbi članka 259. stavka 4. ovoga Zakona,
6. nadzornom tijelu ne dostavi godišnje, odnosno polugodišnje financijsko izvješće u roku određenom člankom 259. a stavkom 3. ovoga Zakona,
7. nadzornom tijelu ne dostavi statističko izvješće u roku određenom člankom 259. a. stavkom 4. ovoga Zakona,
8. ne izvještava nadzorno tijelo sukladno odredbama članka 260. ovoga Zakona, u rokovima i na način određen propisom donesenim na temelju članka 263. točke 2. ovoga Zakona,
9. ne obavijesti nadzorno tijelo prije početka obavljanja posredovanja u osiguranju i reosiguranju u državi članici sukladno odredbi članka 265. stavka 2. ovoga Zakona.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 80.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju koje ovlaštenoj osobi ne omogući obavljanje nadzora i pregled poslovanja sukladno odredbi članka 157. i odredbama članka 158.a do 158.g ovoga Zakona, a novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za navedeni prekršaj odgovorna osoba društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju.
(4) Novčanom kaznom u iznosu od 75.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju koje suprotno članku 258.a. stavku 2. ovoga Zakona omogući da poslove posrednika u osiguranju i reosiguranju obavljaju druge osobe osim osoba iz članka 241. ovoga Zakona, a novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za navedeni prekršaj odgovorna osoba društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju.
(5) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj posrednik u osiguranju i reosiguranju koji:
1. ne izvršava obveze sukladno odredbama članka 244. ovoga Zakona,
2. pri obavljanju poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju postupa protivno odredbi članka 245. stavka 1. ovoga Zakona,
3. obavljajući poslove pripreme za sklapanje ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju ne obavijesti društvo za osiguranje odnosno reosiguranje o svim potrebnim rizicima sukladno odredbi članka 245. stavka 2. ovoga Zakona,
4. posreduje kod sklapanja ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju protivno odredbi članka 269. ovoga Zakona,
5. nema ovlaštenje nadzornog tijela za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju sukladno članku 249. stavku 1. ovoga Zakona,
6. ugovaratelju osiguranja odnosno reosiguranja ne dostavi ili dostavi pogrešne informacije iz članka 256. stavka 1. ovoga Zakona odnosno navedene informacije dostavi u obliku protivnom odredbama članka 257. ovoga Zakona,
7. ne načini analizu sukladno odredbi članka 256. stavka 2. ovoga Zakona,
8. zahtijeva plaćanje odnosno izvrši naplatu provizije ili bilo kakvu drugu naplatu od ugovaratelja osiguranja, ugovaratelja reosiguranja odnosno osiguranika protivno odredbi članka 259. stavka 2. ovoga Zakona,
9. naknadno dogovori promjenu načina obračuna odnosno visinu provizije za sklopljene ugovore o osiguranju odnosno reosiguranju u kojima je posredovao protivno odredbi članka 259. stavka 4. ovoga Zakona.«
Članak 170.
Članak 288. mijenja se i glasi:
»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 750.000,00 do 1.500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj financijski koncern, koncern osiguravatelja odnosno vladajuće društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje u grupi osiguravatelja koje ne sastavlja izvješća o adekvatnosti kapitala u grupi osiguravatelja odnosno ne izvještava nadzorno tijelo o adekvatnosti kapitala u grupi osiguravatelja sukladno odredbama članka 179. ovoga Zakona odnosno sukladno odredbama propisa donesenih temeljem članka 181. ovoga Zakona.
(2) Novčanom kaznom u iznosu 20.000,00 do 80.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba financijskog koncerna, koncerna osiguravatelja ili vladajućeg društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u grupi osiguravatelja.«
Članak 171.
Članak 289. mijenja se i glasi:
»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 75.000,00 do 750.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:
1. obavlja poslove osiguranja protivno odredbi članka 7. ovoga Zakona,
2. obavlja poslove osiguranja protivno odredbi članka 16. stavak 8. ovoga Zakona,
3. obavlja djelatnost zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju protivno odredbama članaka 250., 251. i 253. ovoga Zakona.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba pravne osobe.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja:
1. obavlja poslove zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju protivno odredbama članaka 248. i 249. ovoga Zakona,
2. obavlja poslove zastupanja u osiguranju na temelju zaposlenja u banci protivno odredbi članka 250. stavka 6. ovoga Zakona,
3. obavlja poslove zastupanja protivno odredbama članka 251. ovoga Zakona.«
Članak 172.
Naslov iznad Članak 291. mijenja se i glasi: »Prekršaji imenovanog ovlaštenog aktuara«.
Članak 291. mijenja se i glasi:
»Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 80.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj imenovani ovlašteni aktuar koji:
1. neodgodivo ne obavijesti upravu društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje sukladno odredbama članka 68. stavka 4. ovoga Zakona,
2. ne obavijesti nadzorno tijelo sukladno odredbama članka 68. stavka 6. i 7. ovoga Zakona.«
Članak 173.
U članku 293. stavku 1. i stavku 2. iza riječi: »društva za osiguranje« dodaju se riječi: »odnosno društvo za reosiguranje«.
Članak 174.
Iza članka 293. dodaju se članci 293.a i 293.b i naslovi iznad njih koji glase:
»Zastara prekršajnog progona
Članak 293.a
(1) Prekršajni postupak ne može se pokrenuti protekom tri godine od dana počinjenja prekršaja.
(2) Zastara se prekida svakom postupovnom radnjom nadležnog tijela koja se poduzima radi prekršajnog progona počinitelja zbog počinjenog prekršaja.
(3) Nakon svakog prekida zastara počinje teći ispočetka.
(4) Zastara prekršajnog progona nastupa u svakom slučaju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko je prema zakonu određena zastara prekršajnog progona.
Prekršajni nalog nadzornog tijela
Članak 293.b
(1) Nadzorno tijelo iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona može izdati prekršajni nalog subjektu nadzora ako je utvrdilo prekršaj:
1. neposrednim opažanjem ili obavljenim nadzorom njegovih ovlaštenih službenih osoba pri obavljanju inspekcijskog ili drugog nadzora iz njihove nadležnosti, koje su o tome sačinile službenu bilješku ili zapisnik, ili
2. na temelju vjerodostojne dokumentacije, uključivši i zapisnik o očevidu nadležnog tijela, ili
3. upotrebom propisanih tehničkih uređaja ili provođenjem odgovarajućih propisanih laboratorijskih analiza i vještačenja.
(2) Prekršajni nalog iz stavka 1. ovoga članka nadzorno tijelo može izdati samo za počinjene prekršaje propisane odredbama ovoga Zakona.
(3) Na sadržaj i postupak izdavanja i prigovor protiv prekršajnog naloga primjenjuju se odredbe Prekršajnog zakona o prekršajnom nalogu tijela državne uprave kao ovlaštenog tužitelja.«
Članak 175.
Naslov iznad članka 299. mijenja se i glasi: »Zastupnici u osiguranju i posrednici u osiguranju i reosiguranju«.
Članak 299. mijenja se i glasi:
»(1) Osobe koje na dan stupanja na snagu ovoga Zakona imaju ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju izdano od ministra financija, dužna su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti zahtjev nadzornom tijelu za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju. Zahtjevu je osoba dužna priložiti dokaz da nije osuđivana za kaznena djela iz područja gospodarskog kriminala, odnosno da nije pod istragom.
(2) Nadzorno tijelo izdat će osobi iz stavka 1. ovoga članka na temelju ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju izdanog od ministra financija ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju iz članka 248. ovoga Zakona, odnosno ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju iz članka 249. ovoga Zakona.«
Članak 176.
U članku 301. stavak 4. briše se.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 177.
(1) Subjekti nadzora iz članka 299. stavak 1. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 151/05) koji u određenom roku iz članka 299. stavak 1. istoga Zakona nisu podnijeli zahtjev nadzornom tijelu za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja, odnosno posredovanja u osiguranju dužni su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti nadzornom tijelu zahtjev za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja, odnosno posredovanja u osiguranju. Zahtjevu se obvezno prilaže dokaz da osoba nije osuđivana za kaznena djela iz područja gospodarskog kriminala, odnosno da nije pod istragom.
(2) Nadzorno tijelo izdat će osobi iz stavka 1. ovoga članka na temelju ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja, odnosno posredovanja u osiguranju izdanog od ministra financija ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju iz članka 248. Zakona o osiguranju, odnosno ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju iz članka 249. Zakona o osiguranju.
Usklađivanje subjekata nadzora
Članak 178.
Subjekti nadzora dužni su u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti svoje poslovanje s odredbama članka 18., članka 24., članka 57., članka 75. i članka 128. do 136. ovoga Zakona.
Donošenje propisa
Članak 179.
Nadzorno tijelo dužno je donijeti propise na temelju ovlasti iz ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Članak 180.
Članak 305. mijenja se i glasi:
»(1) Od dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju počet će se primjenjivati odredbe članka 3. stavka 4. točke 5., članka 6. stavka 1. točke 3., članka 21. stavka 4., 5. i 8., članka 70. stavka 5. točke 3. i 5., članka 72. stavka 3. do 10., članka 76. do 80., članka 82. do 85., članka 99. stavka 9., članka 100. stavka 4. i 5., članka 131. stavka 3., članka 132., članka 135., članka 136., članka 174. stavka 3., članka 175. stavka 3., članka 176. stavka 7., članka 178. stavka 4., članka 202. stavka 4. do 6., članka 206. do 212., članka 250. stavka 1. točke 3., članka 253. stavka 1. točke 2., članka 264. do 266. i članka 276. do 282. ovoga Zakona.
(2) Od dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju neće se primjenjivati odredbe članka 61. točke 8. i članka 123. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona.
(3) Do dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju:
1. Na obavljanje poslova osiguranja društava za osiguranje u državama članicama Europske unije primjenjuju se odredbe članka 81. ovoga Zakona,
2. Na obavljanje poslova osiguranja društava za osiguranje država članica Europske unije u Republici Hrvatskoj primjenjuju se odredbe članka 86. i 87. ovoga Zakona,
3. Na dostavljanje podataka nadzornim tijelima država članica Europske unije primjenjuju se odredbe članka 134. stavka 3. točke 2. ovoga Zakona,
4. Na obavljanje poslova zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju društva za zastupanje u osiguranju odnosno posredovanje u osiguranju i reosiguranju država članica Europske unije primjenjuju se odredbe članka 252. odnosno članka 254. ovoga Zakona.«
Stupanje na snagu
Članak 181.
Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2009., osim odredaba članka 3. stavka 4. točke 5., članka 6. stavka 1. točke 3., članka 21. stavka 4., 5. i 8., članka 70. stavka 5. točke 3. i 5., članka 72. stavka 3. do 10., članka 76. do 80., članka 82. do 85., članka 99. stavka 9., članka 100. stavka 4. i 5., članka 131. stavka 3., članka 132., članka 135., 136., 174. stavka 3., članka 175. stavka 3., članka 176. stavka 7., članka 178. stavka 4., članka 202. stavka 4. do 6., članka 206. do 212., članka 250. stavka 1. točke 3., članka 253. stavka 1. točke 2., članka 264. do 266. i članka 276. do 282. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, br. 151/05.) sa izmjenama i dopunama tih članaka utvrđenih ovim Zakonom koje stupaju na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.
Klasa: 453-02/08-01/01
Zagreb, 15. srpnja 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.