Pravilnik o veterinarskim pregledima živih životinja u unutarnjem prometu i svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje

NN 87/2008 (25.7.2008.), Pravilnik o veterinarskim pregledima živih životinja u unutarnjem prometu i svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2797

Na temelju članka 56. stavka 5., članka 60. stavka 4., članka 62. stavka 1. i članka 65. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O VETERINARSKIM PREGLEDIMA ŽIVIH ŽIVOTINJA U UNUTARNJEM PROMETU I SVJEDODŽBI O ZDRAVSTVENOM STANJU I MJESTU PODRIJETLA ŽIVOTINJE

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje:
a) način i sadržaj veterinarskog pregleda za stavljanje životinja u promet u Republici Hrvatskoj te slučajevi u kojima veterinarski pregled nije obvezan;
b) oblik i sadržaj obrasca svjedodžbe o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje (u daljnjem tekstu: svjedodžba), način i uvjete izdavanja svjedodžbe te rokove čuvanja svjedodžbe;
c) oblik i sadržaj propisanih obrazaca.
(2) Ovaj Pravilnik ne dovodi u pitanje posebne uvjete, koji se primjenjuju na pošiljke životinja u slučaju pojave ili sumnje na zaraznu bolest, određene posebnim propisima.
Pojmovnik
Članak 2.
Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se pojmovi određeni Zakonom o veterinarstvu te sljedeći pojmovi:
1. Gospodarstvo – svako domaćinstvo, farma, objekt ili u slučaju držanja životinja na otvorenom svako mjesto smješteno unutar područja Republike Hrvatske na kojem životinje povremeno ili trajno borave i/ili se uzgajaju i drže;
2. Registrirani kopitari – uzgojno valjani kopitari koji su upisani u matične knjige ili su prihvatljivi za upis u matične knjige;
3. Sabirni centar – objekti i sabirališta u kojima se skupljaju životinje s različitih gospodarstava za pošiljke životinja namijenjenih trgovini;
4. Nadležno tijelo – Uprava za veterinarstvo i Uprava za veterinarske inspekcije Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja te svaka druga osoba na koju je Uprava za veterinarstvo prenijela javne ovlasti u skladu s odredbama Zakona o veterinarstvu;
5. Ministarstvo – Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.
Veterinarski pregled gospodarstva
Članak 3.
(1) Na svim gospodarstvima, na kojima se drže goveda, svinje, ovce, koze, kopitari, perad i kunići obvezan je veterinarski pregled gospodarstva.
(2) Pregledu iz stavka 1. ovoga članka ne podliježu gospodarstva na kojima se:
– drži samo jedna svinja,
– drži manje od 50 komada peradi i sa kojih se ni perad ni jaja ne stavljaju u promet,
– drži manje od 20 kunića i s kojih se životinje ne stavljaju u promet,
– drže kopitari u sportske ili rekreacijske svrhe.
(3) Veterinarski pregled gospodarstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja ovlašteni veterinar veterinarske organizacije ovlaštene za epizootiološku jedinicu na kojoj se gospodarstvo nalazi.
(4) Veterinarski pregled gospodarstva obuhvaća kontrolu:
– provedenih mjera u skladu s posebnim propisima o označavanju i registraciji životinja,
– zdravstvenog stanja životinja i zdravstvenog statusa,
– dobrobiti životinja,
– provedbe naređenih mjera i programa u skladu s posebnim propisima,
– vođenja evidencija na gospodarstvu u skladu s posebnim propisima.
(5) Ovlaštena veterinarska organizacija dužna je dostaviti nadležnom veterinarskom uredu izvješće o obavljenim veterinarskim pregledima gospodarstava, najkasnije do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec.
(6) Način, sadržaj i učestalost veterinarskih pregleda gospodarstava određuje se posebnim aktom koji donosi ministar za svaku godinu.
Troškovi veterinarskog pregleda gospodarstva
Članak 4.
(1) Troškovi veterinarskih pregleda gospodarstava podmiruju se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
(2) Cijenu veterinarskog pregleda gospodarstava određuje Ministarstvo na prijedlog Hrvatske veterinarske komore.
II. VETERINARSKI PREGLED U UNUTARNJEM PROMETU POŠILJAKA ŽIVOTINJA
Veterinarski pregled na mjestu otpreme pošiljaka životinja
Članak 5.
(1) Veterinarski pregled na mjestu otpreme pošiljaka životinja u unutarnjem prometu obvezan je u svim slučajevima kada je u skladu s člankom 56. i 58. Zakona o veterinarstvu propisano izdavanje svjedodžbe, osim u slučajevima propisanim odredbama članaka 8. i 9. ovoga Pravilnika.
(2) Veterinarski pregled pošiljaka životinja na mjestu otpreme u unutarnjem prometu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika obavlja ovlašteni veterinar.
Mjesto otpreme
Članak 6.
Mjesto otpreme na kojem se obavlja veterinarski pregled pošiljaka životinja u unutarnjem prometu je:
– gospodarstvo,
– sabirni centar.
Veterinarski pregled i izdavanje svjedodžbe
Članak 7.
(1) Veterinarski pregled na mjestu otpreme pošiljaka životinja u unutarnjem prometu, uzimajući u obzir vrstu životinje, sastoji se od:
– dokumentacijskog pregleda,
– identifikacijskog pregleda,
– fizičkog pregleda.
(2) Fizički pregled iz stavka 1. alineje treće ovoga članka obavlja se adspekcijom radi utvrđivanja vidljivih kliničkih znakova bolesti životinja koje se otpremaju te drugih životinja iz toga stada, krda ili jata.
(3) Nakon obavljenog veterinarskog pregleda iz stavka 1. ovoga članka, ako su ispunjeni propisani uvjeti za premještanje životinja, ovlašteni veterinar izdaje svjedodžbu na obrascu iz Priloga I. ovoga Pravilnika.
Izdavanje svjedodžbe bez veterinarskog pregleda
Članak 8.
(1) Veterinarski pregled pošiljaka životinja propisan odredbom članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika nije obvezan u slučaju:
a) otpreme goveda;
b) premještanja registriranih kopitara u sportske ili rekreacijske svrhe, ili ako su namijenjeni sudjelovanju na kulturnim ili sličnim događajima, ili se kreću isključivo zbog privremene ispaše ili rada;
c) otpreme pčela radi ispaše ili prodaje;
d) otpreme rasplodnih jaja do odobrenih objekata za valenje peradi i otpreme jednodnevne peradi iz odobrenih objekata za valenje peradi i jednodnevne pernate divljači;
e) otpreme školjkaša, žive ribe/riblje mlađi radi daljnjeg uzgoja ili poribljavanja;
f) otpreme peradi i kunića izravno na klanje u klaonicu;
g) otpreme puževa;
h) premještanja pasa i mačaka, osim ako posebnim propisima nije drukčije određeno.
(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, prije otpreme životinja posjednik je dužan ishoditi obrazac svjedodžbe iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika, koju izdaje ovlašteni veterinar na temelju evidencije o provedenim propisanim naređenim mjerama koje su uvjet za izdavanje svjedodžbe i povoljne epizootiološke situacije, a bez prethodno obavljenog veterinarskog pregleda.
(3) U slučaju stavljanja u promet goveda posjednik je obvezan prijaviti premještanje u skladu s odredbama Pravilnika o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda (»Narodne novine«, broj 99/07).
(4) Ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da posjednik ne postupa u skladu s odredbama Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji goveda (»Narodne novine«, broj 99/07 i 41/08), Pravilnika o provođenju obveznog označavanju i registracije goveda, te posebnih propisa o zdravlju i dobrobiti životinja, veterinarski pregled prije otpreme goveda obvezan je u razdoblju do sljedećih šest mjeseci, ovisno o utvrđenim nepravilnostima na gospodarstvu.
Drugi slučajevi izdavanja svjedodžbe bez
veterinarskog pregleda
Članak 9.
(1) Na gospodarstvu na kojem se drže svinje, ovce, koze i kopitari veterinarski pregled prije izdavanja svjedodžbe nije obvezan ako od prethodnog veterinarskog pregleda, na temelju kojeg je izdana svjedodžba, nije prošlo više od 30 dana.
(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka svjedodžba se izdaje pri otpremi na temelju prethodnog veterinarskog pregleda, od kojeg nije prošlo više od 30 dana i evidencije o propisanom cijepljenju i dijagnostičkom ispitivanju.
(3) Ako se inspekcijskim nadzorom na gospodarstvu iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da posjednik nije postupao u skladu s odredbama propisa o označavanju i registraciji životinja te zaštiti zdravlja i dobrobiti životinja ili nije vodio druge propisane evidencije, svjedodžba se izdaje samo uz prethodno obavljen veterinarski pregled životinja, prije svake otpreme, u razdoblju do sljedećih šest mjeseci, ovisno o utvrđenim nepravilnostima na gospodarstvu.
Prijava prispijeća
Članak 10.
(1) Primatelj pošiljke goveda obvezan je prijaviti prispijeće pošiljke ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji u skladu s Pravilnikom o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda.
(2) Primatelj pošiljke svinja obvezan je prijaviti prispijeće pošiljke ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji u skladu s Pravilnikom o obveznom označavanju i registraciji svinja (»Narodne novine, broj 51/07 i 50/08).
(3) Primatelj pošiljke ovaca ili koza obvezan je prijaviti njihovo prispijeće ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji u skladu s Pravilnikom o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza (»Narodne novine«, broj 111/07).
(4) U slučaju pošiljke životinja, za koje nije propisano označavanje i registracija, posjednik je dužan evidentirati njihovo prispijeće u evidenciji na gospodarstvu, a svjedodžbu je dužan čuvati najmanje tri godine.
Veterinarski pregled pošiljaka životinja na mjestu odredišta
Članak 11.
U unutarnjem prometu veterinarski pregled pošiljaka životinja na mjestu odredišta nije obvezan.
Naknada za veterinarski pregled
Članak 12.
(1) Veterinarski pregledi na mjestu otpreme radi izdavanja svjedodžbe podmiruju se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučajevima navedenim u članku 8. stavku 4. i članku 9. stavku 3. ovoga Pravilnika te u slučajevima kada se veterinarski pregled obavlja u sabirnom centru troškove pregleda snosi posjednik.
III. SVJEDOŽBA
Članak 13.
(1) U unutarnjem prometu posjednik životinje je dužan za kopitare, papkare, perad, kuniće, ribe/riblju mlađ iz ribnjaka i uzgajališta, žive školjkaše, puževe, pčele, divljač ishoditi i na zahtjev ovlaštene osobe predočiti svjedodžbu.
(2) Svjedodžba se izdaje na zahtjev posjednika životinje.
(3) Kada se svjedodžba izdaje nakon obavljenog veterinarskog pregleda, izdaje se na mjestu otpreme, a u slučaju kada se izdaje bez prethodno obavljenog veterinarskog pregleda može se izdati u ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji.
Članak 14.
(1) Svjedodžba je javna isprava koja sadrži podatke o posjedniku životinja, identitetu (obveznoj identifikacijskoj oznaci), podrijetlu i zdravstvenom stanju te dobrobiti životinja, kojom se jamči da:
– su na životinjama provedene naređene mjere propisane Zakonom,
– životinje za klanje nisu liječene ili ako su liječene da je istekla propisana karencija za odobrene veterinarsko-medicinske proizvode ili lijekove koji se koriste u humanoj medicini, a čija je uporaba iznimno odobrena na životinjama,
– nisu liječene zabranjenim veterinarsko-medicinskim proizvodima uključujući zabranjenim hormonskim preparatima,
– se sa životinjama postupa u skladu s posebnim propisima o zaštiti životinja.
(2) Svjedodžbom se potvrđuje da u mjestu podrijetla ili boravka životinja nije utvrđeno postojanje zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti tim životinjama.
(3) Svjedodžbom se ne potvrđuje i ne dokazuje vlasništvo nad životinjom.
Članak 15.
(1) Troškovi izdavanja svjedodžbe podmiruju se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
(2) U slučajevima navedenim u članku 8. stavku 4. i članku 9. stavku 3. ovoga Pravilnika te u slučajevima kada se svjedodžba izdaje nakon pregleda obavljenog u sabirnom centru troškove iz stavka 1. ovoga članka snosi posjednik životinje.
Članak 16.
(1) Obrasci svjedodžbe moraju biti uvezani u blok od 50 listova s kopijom, naznačenom serijom i brojevima obrazaca, a brojevi unutar serije započinju s brojem 1 i završavaju s brojem 1.000.000.
(2) Kopije izdanih svjedodžbi služe za evidenciju, te kao osnova za obračun naknada.
(3) Blokovi kopija izdanih svjedodžbi čuvaju se tri godine od dana izdavanja posljednje svjedodžbe u bloku.
(4) Svjedodžbe se moraju čuvati na mjestu odredišta najmanje tri godine od dana izdavanja i predočiti na zahtjev nadležnog tijela.
Članak 17.
(1) Ovlašteni veterinar svjedodžbu izdaje na temelju veterinarskog pregleda, dokaza o provedenim naređenim mjerama, dijagnostičkim i drugim pretragama iz članka 14. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika, te evidencija koje vode posjednici u skladu s posebnim propisima, a potpisuje je ovlašteni veterinar uz čiji potpis mora biti otisnuto njegovo ime i prezime te pečat.
(2) Svjedodžba mora biti čitljivo ispisana plavom kemijskom olovkom, a otisak pečata mora biti jasan.
(3) Kada se svjedodžba izdaje bez veterinarskog pregleda u skladu s člankom 8. i 9. ovoga Pravilnika posjednik je odgovoran i jamči za identitet životinja, kao i da sve životinje s gospodarstva i sabirnog centra ne pokazuju poremećaj zdravstvenog stanja te da se s njima postupa u skladu s posebnim propisima.
(4) Podatke da životinje nisu liječene i ako su liječene da je istekla propisana karencija potvrđuje posjednik svojim potpisom u posebnoj rubrici svjedodžbe.
(5) Svjedodžba se izdaje za svaku pojedinu životinju (pojedinačna) ili za više životinja iste vrste i kategorije, ako pripadaju istom posjedniku (skupna) te se nalaze na istom gospodarstvu.
(6) Životinje u svjedodžbi iskazuju se brojčano, osim za ribu/riblju mlađ, žive školjkaše te puževe koji se iskazuju u kilogramima, a pčele brojem košnica.
Članak 18.
(1) Svjedodžba važi 72 sata od dana izdavanja.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, svjedodžba za pčele važi 90 dana od dana izdavanja.
(3) Ako se tijekom prijevoza pojave okolnosti (kvar vozila, prometna nezgoda, i sl.) zbog kojih bi prijevoz mogao trajati dulje od važenja svjedodžbe ili bi se morao izvršiti pretovar, prijevoznik je dužan odmah po nastanku takvih okolnosti obavijestiti nadležnu ovlaštenu veterinarsku organizaciju radi evidentiranja eventualnih promjena u svjedodžbi ili radi izdavanja nove svjedodžbe na temelju prethodne svjedodžbe.
(4) Ako protekne rok važenja svjedodžbe zbog okolnosti iz stavka 3. ovoga članka ovlašteni veterinar izdaje novu svjedodžbu na temelju prethodne svjedodžbe.
(5) U slučaju izdavanja nove svjedodžbe iz stavka 3. i 4. ovoga članka ovlašteni veterinar je dužan čuvati prethodnu svjedodžbu u bloku uz kopiju izdane nove svjedodžbe.
(6) U slučaju otpreme životinja iz sabirnog centra ovlašteni veterinar koji obavlja veterinarski pregled izdaje novu svjedodžbu na temelju jedne ili više svjedodžbi koje su pratile životinje kada su dopremljene u sabirni centar (prethodna svjedodžba). Prethodne svjedodžbe moraju biti pohranjene u arhivi ovlaštene veterinarske organizacije.
Članak 19.
(1) Posjednik je dužan ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji prijaviti otpremu pošiljke životinja za koju je potrebno izdavanje svjedodžbe najmanje 24 sata prije planirane otpreme pošiljke.
(2) Ovlaštena veterinarska organizacija dužna je posjedniku izdati svjedodžbu u roku od 24 sata od vremena podnošenja zahtjeva i u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.
(3) Ako se izdaje bez prethodno obavljenog veterinarskog pregleda, svjedodžba se izdaje svakog radnog dana u uredovno vrijeme i bez prethodne najave.
Članak 20.
(1) Nakon obavljenog klanja u odobrenim objektima za klanje životinja, veterinar koji obavlja službene kontrole u skladu s posebnim propisima o službenim kontrolama dužan je svjedodžbu poništiti na način da se na njenoj prednjoj strani otisne tekst »poništeno«. Slova teksta moraju biti veličine najmanje 3 centimetra.
(2) Na poništenu svjedodžbu koja je pratila životinju koja je zaklana, na prednjoj strani u desnom gornjem kutu upisuje se datum i redni broj pod kojim je životinja uvedena u evidenciju o pregledu životinja za klanje nakon prispijeća u depo klaonice.
(3) Poništene svjedodžbe čuvaju se pod nadzorom službenog veterinara u objektu odobrenom za klanje najmanje tri godine od datuma izdavanja.
Članak 21.
(1) Tiskanje obrazaca svjedodžbe može obavljati samo ovlaštena tiskara.
(2) Ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka daje Ministarstvo.
(3) Distribuciju blokova obrazaca svjedodžbi obavlja ovlaštena tiskara na temelju naloga Uprave za veterinarstvo, uz popratnu izdatnicu.
(4) U izdatnici mora biti navedeno kojoj se ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji dostavljaju blokovi i obrasci naznačene serije blokova i redni brojevi obrazaca svjedodžbe. Po jedan primjerak izdatnice tiskara dostavlja ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji, nadležnom veterinarskom uredu i Upravi za veterinarstvo, a jedan primjerak ostaje tiskari.
(5) O primljenim i izdanim blokovima obrazaca svjedodžbi ovlaštena veterinarska organizacija vodi upisnik. Upisnik mora imati numerirane stranice i mora biti ovjeren od strane odgovorne osobe ovlaštene veterinarske organizacije. Neispunjeni blokovi obrazaca svjedodžbe čuvaju se pod ključem.
(6) Obrazac upisnika za svjedodžbe iz stavka 5. ovoga članka tiskan je u Prilogu II. ovoga Pravilnika.
Članak 22.
O izdanim svjedodžbama ovlašteni veterinar podnosi mjesečno izvješće na obrascu iz Priloga III. ovoga Pravilnika, koje dostavlja Upravi za veterinarstvo najkasnije do 10. dana u mjesecu za protekli mjesec.
Članak 23.
Posjednik odnosno prijevoznik životinja je odgovoran ako se inspekcijskim nadzorom tijekom prijevoza životinja utvrdi nesukladnost broja i identifikacijskih oznaka na životinjama u odnosu na podatke upisane u svjedodžbi.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 24.
Prilozi I - III. tiskani su kao dodatak ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.
Članak 25.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja u unutarnjem prometu (»Narodne novine«, broj 20/04) i Pravilnik o načinu utovara, pretovara, istovara i veterinarsko-zdravstvenog pregleda pošiljaka životinja, proizvoda i otpadaka životinjskog podrijetla i higijensko-tehničkim uvjetima kojima moraju udovoljavati prijevozna sredstva i pošiljke u unutarnjem i međunarodnom prometu (»Narodne novine«, broj 13/05) u dijelu koji se odnosi na veterinarske preglede živih životinja u unutarnjem prometu.
Članak 26.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. rujna 2008. godine.
Klasa: 011-02/08-01/3
Urbroj: 525-6-08-1

Zagreb, 11. srpnja 2008.
Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

PRILOG I.

Serija C No 000001
REPUBLIKA HRVATSKA
Ovlaštena veterinarska organizacija:
(adresa):
SVJEDODŽBA
O ZDRAVSTVENOM STANJU I MJESTU PODRIJETLA ŽIVOTINJE
kojom se potvrđuje da nema veterinarskih smetnji za otpremu životinja
 

Posjednik životinje

 

Ime i prezime/naziv

 

 

 

prebivalište/sjedište

 

 

 

Mjesto otpreme/JIBG

 

 

 

Mjesto odredišta/JIBG/OB*

 

 

Podaci o životinji:
broj komada/količina (brojkama i slovima – za pčele košnica, za ostale vrste u kg), vrsta spol, boja, dob

 

 

 

Oznaka na životinji (broj ušne markice, žig itd.)

 

 

 

Provedeno propisano cijepljenje (vrsta cjepiva i datum)

 

 

 

Provedeno propisano dijagnostičko ispitivanje (vrsta ispitivanja, rezultat pretrage, broj nalaza i datum)

 

 

 

Veterinarski pregled prije otpreme je obavljen:

 

   DA                          NE  

(zaokružiti odgovarajuće)

 

Prethodna svjedodžba

(broj, datum i od koga je izdana)

 

 

Ja, posjednik životinje, svojim potpisom jamčim da:

– životinje za klanje nisu liječene ili ako su liječene da je od posljednjeg liječenja protekla propisana karencija za dopuštene veterinarske lijekove,

– životinje nisu liječene zabranjenim veterinarskim lijekovima i hormonskim preparatima,

– životinje nisu hranjene hranom za životinje koja sadrži nedopuštene tvari,

– je sa životinjama postupano u skladu s posebnim propisima o zaštiti životinja,

– sve životinje na gospodarstvu kao i one koje se otpremaju ne pokazuju vidljive poremećaje zdravstvenog stanja*

Datum: ______________ Potpis posjednika: ______________

* primjenjuje se u slučaju kada se svjedodžba izdaje bez prethodnog veterinarskog pregleda

 

 

Ova svjedodžba vrijedi 72 sati od vremena izdavanja, a za pčele 90 dana od dana izdavanja.
Datum izdavanja: _________ Vrijeme izdavanja: _________ sati

M.P.
Mjesto izdavanja
Naknada kn Ovlašteni/službeni
veterinar
PDV 22% kn
______________
(potpis i faksimil)
UKUPNO NAPLAĆENO: kn
 

PODACI O OTPREMANJU ŽIVOTINJE

(ispunjava i potvrđuje posjednik u vrijeme otpreme)

Naziv prijevoznika:

 

 

Broj odobrenja prijevoznika

(ako udaljenost prijevoza prelazi 50 km):

 

 

Broj registarskih tablica prijevoznog
sredstva

 

 

Datum i vrijeme utovara:

(Vrijeme pokretanja prve od životinja od kojih se formira pošiljka)

 

 

Datum:__________

sat _____ minuta _____

 

Očekivano trajanje predviđenog putovanja

 

sat _____ minuta _____

 

Potpis posjednika

___________________

 

     

 

PRILOG II.

UPISNIK ZA SVJEDODŽBE O ZDRAVSTVENOM STANJU I MJESTU PODRIJETLA ŽIVOTINJE

Red. br.

 

Datum prijavnice i broj dostavnice

 

Serija

 

Broj bloka
svjedodžbe

 

Datum izdavanja

 

Ime i prezime odgovorne osobe kojoj je izdana svjedodžba

 

Potpis osobe kojoj je izdana svjedodžba

 

Datum razdvajanja i broj bloka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG III.

VETERINARSKA STANICA/AMBULANTA __________________
IZVJEŠĆE

o izdanim svjedodžbama o zdravstvenom
stanju i mjestu podrijetla životinje za
mjesec __ 200__godine ☐ ☐ ☐
Na osnovi mjesečnih obračuna ovlaštenih veterinara tijekom
mjeseca izdano je svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja
po vrstama i kategorijama životinja za:
01. ______ konja (komada) ______ kn
02. ______ ždrebadi do 3 mjeseca starosti (komada) ______ kn
03. ______ magaraca, mazgi i mula (komada) ______ kn
04. ______ goveda (komada) ______ kn
05. ______ teladi do 6 mjeseca starosti (komada) ______ kn
06. ______ svinja (komada) ______ kn
07. ______ prasadi do 2 mjeseca starosti (komada) ______ kn
08. ______ ovaca i koza (komada) ______ kn
09. ______ janjadi i jaradi do 2 mjeseca starosti (komada) ______ kn
10. ______ peradi do 10 dana starosti (komada) ______ kn
11. ______ brojlera (komada) ______ kn
12. ______ ostale peradi (komada) ______ kn
13. ______ pasa (komada) ______ kn
14. ______ mačaka (komada) ______ kn
15. ______ kunića za rasplod (komada) ______ kn
16. ______ kunića mladih (komada) ______ kn
17. ______ košnica pčela (komada) ______ kn
18. ______ riba/riblja mlađ iz ribnjaka i uzgajališta (kg) ______ kn
19. ______ živi školjkaši (kg) ______ kn
20. ______ puževa (kg) ______ kn
21. ______ krupne divljači-dlakave (komada) ______ kn
22. ______ krupne divljači – pernate (komada) ______ kn
23. ______ sitne divljači – dlakave (komada) ______ kn
24. ______ pernate divljači do 10 dana starosti (komada) ______ kn
25. ______ ostale pernate divljači (komada) ______ kn
SVEUKUPNO ______ kn
(slovima: )
Datum: __________________ Direktor: __________________