Pravilnik o stalnim sudskim vještacima

NN 88/2008 (28.7.2008.), Pravilnik o stalnim sudskim vještacima

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA


2815

Na temelju članka 139. stavak 3. Zakona o sudovima (»Narodne novine« br. 150/05 i 16/07), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način utvrđivanja uvjeta za obavljanje poslova sudskog vještačenja, njihova prava i dužnosti, te visina nagrade i naknade troškova za rad vještaka.
UTVRĐIVANJE UVJETA ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNOG SUDSKOG VJEŠTAKA
Članak 2.
Za stalnog sudskog vještaka može biti imenovana osoba za koju se u postupku imenovanja utvrdi da, osim općih uvjeta za prijam u državnu službu, ispunjava i sljedeće uvjete:
1. da je državljanin Republike Hrvatske,
2. da je državljanin države članice Europske unije ili neke druge države potpisnice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru,
3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka,
4. da je nakon odgovarajućeg završenog sveučilišnog studija odnosno odgovarajuće škole radio na poslovima u struci za koju se školovao i to najmanje 5 godina, ako je završio odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i radio na poslovima u struci za koju se školovao 8 godina i ako je završio odgovarajuću srednju školu i radio na poslovima u struci za koju se školovao 10 godina,
5. da ima sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka.
Za stalnog sudskog vještaka ne može se imenovati osoba za koju postoje zapreke za prijam u državnu službu iz članka 49. stavak 1.a) Zakona o državnim službenicima ili joj je izrečena sigurnosna mjera dok traju pravne posljedice osude ili joj je izrečena zabrana bavljenja zanimanjem u vrijeme kada traži imenovanje za stalnog sudskog vještaka.
Sposobnost kandidata za obavljanje poslova sudskog vještaka utvrđuje se provjerom kod imenovanog stalnog sudskog vještaka odgovarajuće struke pod čijim je nadzorom dužan obaviti najmanje pet vještačenja, izraditi nalaz i mišljenje.
Iznimno od odredbe stavka 1. točka 4. ovoga članka liječnicima specijalistima sposobnost za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka utvrđena je položenim stručnim specijalističkim ispitom nakon provedenog specijalističkog staža.
Članak 3.
Za stalnog sudskog tumača može se imenovati i državljanin države članice Europske unije ili neke druge države potpisnice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, ako ispunjava uvjete iz članka 2. ovoga Pravilnika.
Državljanin države članice Europske unije kao dokaz da je ispunio obvezu iz članka 2. točka 5. ovoga Pravilnika može priložiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka koji je zaključen u matičnoj državi.
Članak 4.
Pravne osobe ispunjavaju uvjete za sudsko vještačenje:
– ako se utvrdi da su registrirane za obavljanje vještačenja za odgovarajuću djelatnost što dokazuju potvrdom nadležnog suda,
– ako je utvrđeno da njihovi zaposlenici ispunjavaju uvjete za stalnog sudskog vještaka, što se utvrđuje uvidom u rješenje o imenovanju i popis stalnih sudskih vještaka za područje odgovarajućeg suda.
– ako za zaposlenike koji su imenovani stalnim sudskim vještacima ima zaključen ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka.
Na način propisan stavkom 1. podstavkom 1. i 2. ovoga članka utvrđuje se ispunjava li pravna osoba, poseban zavod ili drugo tijelo znanstvene ustanove ili državno tijelo uvjete za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka.
Članak 5.
Postupak imenovanja stalnih sudskih vještaka pokreće se zahtjevom koji se podnosi predsjedniku županijskog ili trgovačkog suda nadležnog prema prebivalištu podnositelja zahtjeva odnosno sjedištu pravne osobe.
Fizička osoba zahtjevu prilaže životopis, dokaz o državljanstvu i druge dokaze iz članka 2. ovoga Pravilnika o ispunjavanju uvjeta za imenovanje. Zahtjevu se može priložiti popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova.
Zahtjev može podnijeti i pravna osoba za svog zaposlenika pod uvjetom da je zaposlenik dao svoj pristanak u pisanom obliku.
Prije odlučivanja o zahtjevu predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda uputit će kandidata na stručnu obuku stalnom sudskom vještaku kojeg predloži jedna od strukovnih udruga. Stručna obuka ne može trajati dulje od jedne godine.
Ako predsjednik županijskog odnosno trgovačkog suda utvrdi da podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete iz članka 2., 3., 4. i 7. ovoga Pravilnika, ili je zahtjev nepotpun predsjednik suda će ga odbaciti.
Članak 6.
Stručna će se obuka obavljati prema programu što će ga za svaku djelatnost odnosno struku izraditi odgovarajuća strukovna udruga, a za vještake medicinske struke Hrvatska liječnička komora, Hrvatska stomatološka komora odnosno druga strukovna komora.
Stručna obuka liječnika specijalista s valjanom licencom Hrvatske liječničke komore i Hrvatske stomatološke komore ne može trajati dulje od 6 mjeseci, a liječnika specijalista s valjanom licencom Hrvatske liječničke komore, odnosno Hrvatske stomatološke komore kojom mu je priznato zvanje primarijusa ili koji je u znanstveno-nastavnom zvanju, ne može trajati dulje od 3 mjeseca. Liječnik specijalista sudske medicine s valjanom licencom Hrvatske liječničke komore nije dužan obaviti stručnu obuku.
Nakon obavljene stručne obuke udruge iz stavka 1. ovoga članka, dužne su na temelju izvješća stalnog sudskog vještaka kod kojeg je kandidat bio na stručnoj obuci u roku od mjesec dana izraditi mišljenje u pisanom obliku o uspješnosti obavljene obuke i osposobljenosti kandidata za obavljanje poslova sudskog vještačenja i dostaviti predsjedniku odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda.
Članak 7.
Prije imenovanja za stalnog sudskog vještaka kandidat je dužan predsjedniku županijskog odnosno trgovačkog suda koji je nadležan za njegovo imenovanje dostaviti dokaz o sklopljenom obaveznom osiguranju od odgovornosti radi namirenja zahtjeva za naknadu štete, a koja je nastala uslijed njegovog djelovanja kao stalnog sudskog vještaka. Kandidat mora biti osiguran tijekom cijelog razdoblja na koje je imenovan za stalnog sudskog vještaka.
Najniža svota osiguranja iznosi najmanje 200.000,00 kuna.
Na početku svake kalendarske godine imenovani stalni sudski vještak dužan je predsjedniku nadležnog županijskog odnosno trgovačkog suda dostaviti dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju za narednu tekuću godinu.
Odredbe stavka 1., 2. i 3. ovoga članka shodno se primjenjuju i na pravne osobe koje su registrirane za obavljanje vještačenja.
Članak 8.
Nakon provedenog postupka i prikupljenih dokaza predsjednik će odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda odlučiti o zahtjevu.
O zahtjevu se odlučuje rješenjem.
Protiv rješenja kojim je zahtjev za imenovanje stalnim sudskim vještakom određene struke odbijen dopuštena je žalba Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dostave rješenja.
Žalba se neposredno predaje ili se šalje poštom predsjedniku županijskog odnosno trgovačkog suda koji je donio rješenje, u dva primjerka s dva preslika rješenja.
Članak 9.
Stalni sudski vještak dužan je čuvati kao tajnu sve ono što je saznao prigodom obavljanja poslova stalnog sudskog vještaka.
Stalnom sudskom vještaku odnosno pravnoj osobi koja obavlja poslove stalnog sudskog vještaka zabranjeno je isticanje svojstva stalnog sudskog vještaka na javnim i privatnim površinama ili reklamiranje, osim uobičajene oznake na adresi sjedišta stalnog sudskog vještaka.
Članak 10.
Imenovani vještak daje prisegu pred predsjednikom suda koji ga je imenovao za vještaka.
Sadržaj prisege glasi:
»Prisežem svojom čašću povjerena mi vještačenja obavljati sa­vjes­no i prema svom najboljem znanju, a svoje nalaze i mišljenja iznijeti točno, potpuno i objektivno sukladno propisima o vještačenju.«
Stalni će sudski vještak prisegu potpisati.
Članak 11.
Stalni sudski vještak nakon proteka vremena na koje je imenovan za sudskog vještaka može biti ponovno imenovan na vrijeme od četiri godine.
Zahtjev za ponovno imenovanje podnosi se najkasnije 30 dana prije isteka roka na koje je postavljen.
Uz zahtjev za ponovno imenovanje kandidat mora dostaviti dokaze iz članka 2. stavak 2. ovoga Pravilnika. Predsjednik će suda kad utvrdi da nema zapreka za imenovanje donijeti rješenje o ponovnom imenovanju.
Prije ponovnog imenovanja za stalnog sudskog vještaka predsjednik nadležnog županijskog odnosno trgovačkog suda utvrdit će da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo koje je zapreka za prijam u državnu službu ili mu je izrečena sigurnosna mjera, dok traju pravne posljedice osude ili mu je izrečena zabrana bavljena zanimanjem kada traži imenovanje za stalnog sudskog vještaka.
Ponovno imenovani stalni sudski vještak ne daje prisegu i nije dužan obaviti stručnu obuku.
Članak 12.
Imenovanog stalnog sudskog vještaka razriješit će predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda:
– ako to sam zatraži,
– ako se utvrdi da nisu postojali odnosno da su prestali uvjeti na temelju kojih je imenovan,
– ako je na temelju pravomoćne odluke nadležnog tijela proglašen nesposobnim za obavljanje djelatnosti ili struke za koju je imenovan,
– ako mu je na temelju pravomoćne sudske odluke oduzeta poslovna sposobnost,
– ako je stalnom sudskom vještaku izrečena pravomoćna presuda za kazneno djelo koje je zapreka za prijam u državnu službu ili mu je izrečena sigurnosna mjera, dok traju pravne posljedice osude ili mu je izrečena zabrana bavljena zanimanjem kada traži imenovanje za stalnog sudskog vještaka,
– ako nesavjesno ili neuredno obavlja povjerene mu poslove vještačenja,
– ako ne zaključi ugovor o osiguranju od odgovornosti stalnog sudskog vještaka,
– ako povrijedi odredbe članka 9. ovoga Pravilnika.
Protiv rješenja o razrješenju dopuštena je žalba Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dostave rješenja.
Žalba se neposredno predaje ili šalje poštom predsjedniku odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda, u dva primjerka s dva preslika rješenja.
Članak 13.
U postupku imenovanja i razrješenja stalnih sudskih vještaka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
POPIS VJEŠTAKA
Članak 14.
Pravne osobe iz članka 4. ovoga Pravilnika unose se u Popis pravnih osoba za obavljanje poslova vještačenja prema obrascu broj 1 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
Članak 15.
Postavljeni stalni sudski vještaci unose se u Popis stalnih sudskih vještaka po pojedinim područjima vještačenja prema obrascu broj 2 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
Članak 16.
Popisi se moraju voditi uredno i na vrijeme.
Imenovani stalni sudski vještaci i pravne osobe unose se na jedinstveni elektronički popis stalnih sudskih vještaka za područje cijele Republike Hrvatske. Za unošenje na popis nadležan je županijski odnosno trgovački sud koji je imenovao vještaka i o tome redovno obavijestiti Ministarstvo pravosuđa.
Ako pravna osoba prestane s radom ili prestane obavljati poslove sudskog vještačenja odnosno ako stalni sudski vještak umre, bude razriješen ili ako nije ponovno imenovan, briše se s popisa stalnih sudskih tumača.
Članak 17.
Županijski, trgovački i općinski sudovi objavit će na oglasnoj ploči obavijest o mogućnosti uvida stranaka u popis stalnih sudskih vještaka u uredu predsjednika suda.
DUŽNOSTI
Članak 18.
Stalni sudski vještaci su dužni pridržavati se rokova određenih odlukom kojom im je vještačenje povjereno. Ako vještak iz objektivnih razloga ne može dovršiti vještačenje u zadanom mu roku dužan je podnijeti sudu najkasnije u roku od 8 dana prije isteka roka, izvješće o razlozima zbog kojih nije u mogućnosti dovršiti vještačenje, kratki prikaz rezultata do tada obavljenih radnji kao i navesti rok do kojega će obaviti vještačenje.
Članak 19.
U složenijim vještačenjima, u kojima je određen dulji rok za vještačenje, vještak je dužan podnijeti sudu svakog mjeseca od dana povjerenog mu vještačenja kratko izvješće o rezultatima do tada obavljenih radnji.
Vještaci su dužni čuvati službenu tajnu bez obzira na koji su je način doznali.
Članak 20.
Predsjednici županijskih odnosno trgovačkih sudova dužni su pratiti rad vještaka.
Rad vještaka dužni su pratiti i predsjednici općinskih sudova, kao i dužnosnici drugih tijela koja sudjeluju u sudskom postupku i o svojim zapažanjima obavještavati predsjednika županijskog odnosno trgovačkog suda.
Primjedbe na rad vještaka mogu podnijeti i stranke odnosno njihovi punomoćnici, te strukovne udruge. Primjedbe se podnose predsjedniku suda koji je imenovao vještaka.
Članak 21.
Vještaku koji ne poštuje sud ili stranke, ne preuzima dodijeljene mu predmete, ne opravda zašto u roku nije dovršio povjereno mu vještačenje, ili iz drugih ozbiljnih razloga, može se privremeno uskratiti vještačenje najmanje tri mjeseca a najdulje godinu dana.
Privremenu će uskratu predsjednik suda koji je imenovao vještaka naredbom proslijediti svim sucima suda u kojem je predsjednik kao i predsjednicima općinskih sudova.
Vještaku protiv kojega se vodi kazneni postupak predsjednik županijskog odnosno trgovačkog suda izreći će privremenu zabranu obavljanja poslova stalnog sudskog vještaka. Privremena zabrana trajat će pravomoćnog okončanja kaznenog postupka.
PRAVA
Članak 22.
Za obavljeno vještačenje vještak ima pravo na nagradu. Nagradu utvrđuje sud prema posebnom cjeniku stalnih sudskih vještaka, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
Nagrada se određuje u bodovima a vrijednost boda je 2,00 kune bruto bez PDV-a.
Vrijednost boda će se izmijeniti ako se izmijene okolnosti koje su postojale u vrijeme donošenja ovoga Pravilnika.
Novu vrijednost boda utvrđuje ministar pravosuđa po službenoj dužnosti.
Ako je nagrada obračunata u satima vještak je dužan uz račun dostaviti i obrazloženje svake stavke.
Članak 23.
Nagrada za vještačenje povjerenoj pravnoj osobi pripada toj pravnoj osobi.
Odredba stavka 1. ovoga članka primjenuje se i kada je vještačenje povjereno državnom tijelu, stručnoj ustanovi ili drugoj pravnoj osobi koji to vještačenje ne obavljaju kao svoju registriranu djelatnost.
Članak 24.
Ako se vještačenje obavlja pod otežanim uvjetima (noću od 22 do 06 sati, u iznimno nepovoljnim vremenskim uvjetima, na otvorenom prostoru i sl.), te za rad u dane tjednog odmora, državnog blagdana ili neradnog dana, iznos iz cjenika vještačkih nagrada uvećava se za 100%.
Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se i na određivanje nagrade stručnoj osobi kad u postupku daje traženo objašnjenje.
Članak 25.
Kada se sredstva za pojedine vrste vještačenja (obdukcije) osiguravaju pravnim osobama koje obavljaju poslove vještačenja unaprijed u državnom proračunu, visina tih sredstava utvrđuje se na osnovi mjerila propisanih u cjeniku vještačkih nagrada. Utvrđena visina sredstava povećava se za 150%.
Članak 26.
Kada za pojedine vrste vještačenja, koje obavljaju pravne osobe iz članka 4. ovoga Pravilnika, postoji cjenik usluga, sud će odrediti nagradu za obavljeno vještačenje prema tom cjeniku.
NAKNADA TROŠKOVA VJEŠTACIMA
1. Putni troškovi
Članak 27.
Putni troškovi obuhvaćaju naknadu za prijevoz sredstvima javnog prometa.
Troškovi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju izdatke za dolazak iz mjesta prebivališta odnosno boravišta do mjesta gdje treba obaviti vještačenje kao i za povratak u prebivalište odnosno boravište. Ovi troškovi obuhvaćaju i izdatke za prijevoz sredstvima javnog prometa u mjestu prebivališta odnosno boravišta.
Sredstva javnog prometa u smislu ovoga Pravilnika su tramvaj, trolejbus, vlak, autobus, brod i zrakoplov.
Članak 28.
Naknada za prijevoz pripada za putovanje obavljeno najkraćim putem i najekonomičnijim prometnim sredstvom.
Prijevozni troškovi obračunavaju se na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava (računa), kojima se dokazuju prijevozni troškovi i drugi izdaci navedni na putnom nalogu.
2. Troškovi za dnevnice
Članak 29.
Za vrijeme zadržavanja izvan mjesta prebivališta preko 8 – 12 sati vještaku pripada naknada u visini 1/2 dnevnice, a za vrijeme provedeno preko 12 – 24 sata cijela dnevnica, koju imaju suci suda koji vodi postupak.
Izdaci za smještaj (u daljnjem tekstu: noćenje) priznaju se u punom iznosu prema priloženom računu do visine cijene noćenja u hotelu u istom mjestu, a koji se priznaje i sucu.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 30.
Postojeće pravne osobe, koje obavljaju poslove sudskog vještače­nja, dužne su uskladiti svoje ustrojstvo i djelatnost s odredbama ovoga Pravilnika u roku od šest mjeseci od njegovog stupanja na snagu.
Članak 31.
Predsjednici županijskih odnosno trgovačkih sudova dužni su provesti postupak imenovanja postavljenih stalnih sudskih vještaka u roku od šest mjeseci po odredbama ovoga Pravilnika. Na postavljene stalne sudske vještake neće se primijeniti odredbe ovoga Pravilnika o obvezatnoj stručnoj obuci prije imenovanja.
Stalnim sudskim vještacima, postavljenim po dosadašnjim propisima, prestaje svojstvo vještaka nakon šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Pravilnika ako u tom roku ne podnesu zahtjev za imenovanje stalnim sudskim vještakom odgovarajuće struke po odredbama ovoga Pravilnika.
Članak 32.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stalnim sudskim vještacima (»Narodne novine«, broj 21/98).
Članak 33.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 3. koji stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Republike Hrvatske.
Klasa: 710-06/07-01/19
Urbroj: 514-06-02/1-08-18
Zagreb, 12. lipnja 2008.

Ministrica
Ana Lovrin, v. r.

Obrazac br. 1
(297 × 210 mm)


(obrazac i sjedište suda)
POPIS PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA SUDSKOG VJEŠTAČENJA
 

Red. br.

 

Naziv

 

Adresa
i broj
telefona

 

Djelatnost vještačenja
 – struka

 

Rješenja o upisu u sudski registar

 

Broj
sudskog
spisa i
datum
upisa u sudski registar

 

Broj
sudskog
spisa i
datum
brisanja

 

Primjedba

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac br. 2
(297 × 210 mm)


(obrazac i sjedište suda)
 

Red. br.

 

Prezime i ime

 

Adresa
i broj
telefona

 

Zanimanje

 

Stručna
sprema

 

Struka

 

Broj i
datum
rješenja o
imenovanju

 

Broj i
datum
rješenja o
razrješenju

 

Primjedba

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CJENIK
STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA
Cbr. 1. Materijalni troškovi
 

1. Korištenje vlastitog vozila

 

1 km = 30% cijene benzina od 98 oktana
stvarna cijena

 

2. Javni prijevoz

 

 

3. Cestarina, tunelarina, mostarina
trajekt, parkiranje

 

stvarni trošak

 

4. Dnevnica

 

u visini dnevnice suca

 

5. Hotelski račun

 

stvarni trošak kao i za suca

 

6. Prijepis – stranica teksta

 

4 boda

 

– stranica tabela

 

10 bodova

 

7. Crtanje skica

 

30 do 100 bodova

 

8. Uredski materijal, omotnice,
preslike, papir, HPT i drugo

 

stvarni trošak

 

 

Cbr. 2. Zajedničke odredbe za sve sekcije
 

 

bodova

 

1. Pristup na glavnu raspravu

 

100

 

2. Pristup na glavnu raspravu izvan sjedišta vještaka do 50 km u jednom smjeru

 

150

 

3. Pristup na glavnu raspravu izvan sjedišta vještaka više od 50 km u jednom smjeru

 

200

 

4. Pribivanje raspravi koja traje dulje od dva sata uz odgovarajuću stavku, pridodati po satu

 

70

 

5. Izradba pisanog nalaza i mišljenja

 

150 do 4.000

 

6. Interdisciplinarno vještačenje

 

150

 

7. Vrijednost radnog sata

 

35

 

8. Očevid s istražnim sucem

 

po satu

 

 

Napomena: Ako se očevid obavlja izvan redovitog radnog vremena vrijednost sata uvećava se za:
– rad noću -40%
– rad subotom -25%
– rad nedjeljom -35%
– rad blagdanom -50%
Cbr. 3. Financijsko-računovodstvena sekcija
– obračun se vrši prema Cbr. 2.
Cbr. 4. Građevinska sekcija
bodova
1. Izradba nacrta u mjerilu 50 do 300
2. Izradba troškovnika s dokaznicama mjera po satu 35
Cbr. 5. Sekcija Medicina
Klinička medicina bodova
1. Pregled osoba i medicinske dokumentacije 140
2. Provedba dodatnih pretraga 80
Sudska medicina bodova
1. Davanje nalaza i mišljenja 160
2. Obdukcija 400 do 800
3. Obdukcija na terenu 750 do 1.200
Cbr. 6. Sekcija za promet i vozila
bodova
1. Procjena štete na vozilu 170 do 300
2. Procjena vrijednosti vozila 100
3. Utvrđivanje tehničke ispravnosti vozila 100 do 250
Cbr. 7. Sekcija toksikologije
bodova
1. Davanje nalaza i mišljenja 160
2. Uvid u izvornu dokumentaciju izvan suda po satu
Cbr. 8. Sekcija veterinarstva
bodova
1. Pregled životinje i veterinarske dokumentacije 160
2. Provedba dodatnih pretraga 80
Cbr. 9. Geodetska sekcija
– obračun se vrši prema Cbr. 2.
Cbr. 10. Sve ostale sekcije
– obračun se vrši prema Cbr. 2.