. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnim sudskim procjeniteljima

NN 88/2008 (28.7.2008.), . Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnim sudskim procjeniteljima

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2816

Na temelju članka 143. stavak 4. Zakona o sudovima (»Narodne novine« br. 150/05 i 16/07), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM PROCJENITELJIMA

Članak 1.
U Pravilniku o stalnim sudskim procjeniteljima (»Narodne novine«, broj 64/98) članak 2. mijenja se i glasi:
»Članak 2.
Uvjete za stalnog sudskog procjenitelja ispunjava osoba koja ima završenu srednju stručnu školu, koja ima ili je imala dozvolu za obavljanje obrtničke djelatnosti, ili se je bavila poljoprivredom odnosno šumarstvom.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka može se imenovati za stalnog sudskog procjenitelja odgovarajuće struke ako se u postupku utvrdi:
– da je državljanin Republike Hrvatske,
– da je državljanin države članice Europske unije ili neke druge države potpisnice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru,
– da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova stalnog sudskog procjenitelja,
– da je nakon završene srednje škole radio najmanje 10 godina na poslovima u struci za koju se školovao ili samostalno obavljao obrtničku djelatnost odnosno najmanje 10 godina samostalno vodio obiteljsko gospodarstvo baveći se poljoprivredom ili šumarstvom.
Za stalnog sudskog procjenitelja ne može se imenovati osoba za koju postoje zapreke za prijam u državnu službu iz članka 49. stavak 1.a) Zakona o državnim službenicima ili joj je izrečena sigurnosna mjera dok traju pravne posljedice osude ili joj je izrečena zabrana bavljenja zanimanjem u vrijeme kada traži imenovanje za stalnog sudskog procjenitelja«.
Članak 2.
U članku 3. mijenja se stavak 2. koji glasi:
»Zahtjevu se prilaže životopis, dokaz o državljanstvu i druge dokaze iz članka 2. ovoga Pravilnika o ispunjavanju uvjeta za imenovanje«.
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3.
»Za stalnog sudskog procjenitelja može se imenovati i državljanin države članice Europske unije ili neke druge države potpisnice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, ako ispunjava uvjete iz članka 2. stavak 2. podstavak 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika«.
Članak 3.
U članku 6. stavak 3. mijenja se i glasi:
»U postupku za ponovno imenovanje predsjednik nadležnog suda utvrdit će da li se protiv sudskog procjenitelja vodi istraga odnosno kazneni postupak ili da nije osuđen za kazneno djelo koje čini zapreku za prijam u državnu službu, odnosno da je proteklo 10 ili više godina od izdržane ili oproštene kazne te nastupa zastare izvršenja kazne«.
Članak 4.
U članku 7. stavak 1. podstavak 5. mijenja se i glasi:
»– ako je stalnom sudskom procjenitelju izrečena pravomoćna presuda za kazneno djelo koje je zapreka za prijam u državnu službu ili mu je izrečena sigurnosna mjera, dok traju pravne posljedice osude ili mu je izrečena zabrana bavljena zanimanjem kada traži imenovanje za stalnog sudskog procjenitelja«.
Članak 5.
U članku 9. dodaje se stavak 5. koji glasi:
»Imenovani stalni sudski procjenitelji unose se na jedinstveni elektronički popis stalnih sudskih procjenitelja za područje cijele Republike Hrvatske. Za unošenje na popis nadležan je županijski, trgovački sud i općinski sud koji je imenovao procjenitelja i o tome dužani su redovno obavijestiti Ministarstvo pravosuđa«.
Članak 6.
Članak 12. briše se.
Članak 7.
U članku 15. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»Stalnom sudskom procjenitelju protiv kojega se vodi kazneni postupak predsjednik županijskog, trgovačkog odnosno općinskog suda izreći će privremenu zabranu obavljanja poslova stalnog sudskog procjenitelja. Privremena zabrana trajat će pravomoćnog okončanja kaznenog postupka«.
Članak 8.
U članku 20. stavak 2. mijenja se i glasi:
»Naknade obuhvaćaju:
– putne troškove,
– dnevnice,
– troškove za smještaj (noćenje)«.
Članak 9.
U članku 21. iza riječi: »izdataka« briše se zarez (,) i stavlja riječ: »i«, a iza riječi: »dnevnice« stavlja se točka (.) i riječi: »neostvarene plaće odnosno neostvarene zarade« brišu se.
Članak 10.
U članku 22. iza riječi: »(dnevnica)« briše se zarez (,) i dodaje riječ »i«, a riječi: »i za neostvarenu plaću odnosno zaradu« brišu se.
Članak 11.
Članak 23. briše se.
Članak 12.
Članak 24. briše se.
Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 2. stavka 3. koji stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Republike Hrvatske.
Klasa: 700-01/08-01/1120
Urbroj: 514-06-02/1-08-1
Zagreb, 12. lipnja 2008.

Ministrica
Ana Lovrin, v. r.