Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest

NN 89/2008 (30.7.2008.), Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2845

Na temelju članka 17. i članka 18. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93.) i članka 3.b Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04., 111/06., i 60/08.) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

NAPUTAK

O POSTUPANJU S OTPADOM KOJI

SADRŽI AZBEST

1. Otpad koji sadrži azbest odlaže se na posebno predviđenu plohu na odlagalištu otpada.
2. Ploha mora biti pripremljena u skladu s Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (»Narodne novine« br. 117/07.), što znači da se otpad koji sadrži azbest može odložiti na odlagalište neopasnog otpada bez prethodne analize eluata i organskih parametara onečišćenja ako je zadovoljeno sljedeće:
– otpad ne smije sadržavati druge opasne tvari osim čvrsto vezanog azbesta,
– odlagati se može samo građevinski otpad koji sadrži čvrsto vezani azbest i ostali čvrsto vezani azbestni otpad,
– otpad se može odlagati samo u posebnim odlagališnim poljima, odvojeno od ostalog otpada na odlagalištu,
– područje s odloženim otpadom koji sadrži azbest mora se dnevno prekrivati na način da se spriječi tijekom prekrivanja oslobađanje azbestnih vlakana u okoliš,
– otpad koji nije pakiran mora se prije odlaganja prskati vodom koja se mora skupljati sustavom odvodnje procjednih voda odlagališta u skladu s Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada,
– površinsko brtvljenje tijela odlagališnog polja s otpadom koji sadrži azbest mora sprječavati oslobađanje azbestnih vlakana u okoliš potrebnim brtvljenjem s ugrađenim sustavom površinske odvodnje oborinskih voda,
– na odlagališnom polju s otpadom koji sadrži azbest ne smiju se izvoditi nikakve aktivnosti koje mogu uzrokovati oslobađanje azbestnih vlakana u okoliš,
– nakon zatvaranja odlagališta s odlagališnim poljem s otpadom koji sadrži azbest, mora biti spriječena svaka daljnja upotreba površina odlagališta.
3. Odlagalište otpada koje ima ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost preuzimanju otpada koji sadrži azbest, a u slučaju da nema pripremljenu plohu mora otpad koji sadrži azbest privremeno skladištiti u radnom prostoru odlagališta sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 23/07. i 111/07) i Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (»Narodne novine«, br. 42/07.).
4. Prilikom pretovara i postupanja s otpadom koji sadrži azbest nužno je pridržavati se propisanih uvjeta zaštite na radu, a djelatnici moraju imati odgovarajuću zaštitnu opremu i zaštitne maske, te položen odgovarajući tečaj za postupanje s otpadom koji sadrži azbest.
Ovaj Naputak stupa na snagu danom objave u »Narodne novine«.

Klasa: 351-01/08-01/366
Urbroj: 531-08-3-08-1
Zagreb, 25. srpnja 2008.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. inž. arh., v. r.