Pravilnik o načinu provođenja programa i provjeri znanja tražitelja azila, azilanata, stranaca pod privremenom zaštitom i stranaca pod supsidijarnom zaštitom, radi pristupa obrazovnom sustavu Republik

NN 89/2008 (30.7.2008.), Pravilnik o načinu provođenja programa i provjeri znanja tražitelja azila, azilanata, stranaca pod privremenom zaštitom i stranaca pod supsidijarnom zaštitom, radi pristupa obrazovnom sustavu Republik

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

2847

Na temelju članka 104. Zakona o azilu (»Narodne novine«, broj 79/2007.), ministar znanosti, obrazovanja i športa, uz suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PROVOĐENJA PROGRAMA I PROVJERI ZNANJA TRAŽITELJA AZILA, AZILANATA, STRANACA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM I STRANACA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM, RADI PRISTUPA OBRAZOVNOM SUSTAVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način provođenja programa učenja hrvatskog jezika, povijesti i kulture te provjere znanja tražitelja azila, azilanata, stranaca pod privremenom zaštitom i stranaca pod supsidijarnom zaštitom, radi uključivanja u obrazovni sustav Republike Hrvatske.

Članak 2.

1) Školovanje tražitelja azila koji je maloljetan, azilanata, stranaca pod privremenom zaštitom i stranaca pod supsidijarnom zaštitom (u daljnjem tekstu: pristupnici) osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje, pod jednakim uvjetima kao i hrvatskim državljanima, a provodit će se u skladu s ovim Pravilnikom.
2) Srednje obrazovanje organizirat će se prema postojećim programima. Ukoliko pristupnik zatraži oblik obrazovanja kojeg nema u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske, ministarstvo nadležno za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) se obvezuje osigurati školovanje u najsrodnijem zanimanju.
3) Ukoliko se radi o pristupniku koji nema završeno osnovnoškolsko obrazovanje a stariji je od petnaest godina, može mu se organizirati osnovnoškolsko obrazovanje po programu obrazovanja odraslih.
4) Azilanti imaju pravo na usavršavanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i specijalizaciju, a stranci pod privremenom zaštitom pravo na prekvalifikaciju i dokvalifikaciju u skladu s posebnim propisima, pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani.

Članak 3.

1) Za uključivanje u obrazovni sustav, pristupnici su dužni imati potvrdu o statusu u Republici Hrvatskoj, potvrdu o boravištu u Republici Hrvatskoj, dokument o identitetu (rodni list, osobnu iskaznicu, putovnicu ili odgovarajući dokument Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske), dokument o prethodnom školovanju.
2) Ukoliko pristupnici nemaju dokument o prethodnom školovanju, dužni su dati izjavu kod javnog bilježnika i predočiti je odgovarajućoj stručnoj službi obrazovne ustanove. Za maloljetne pristupnike izjavu daje roditelj ili staratelj.

Članak 4.

1) Ukoliko ne postoji niti jedna od navedenih mogućnosti iz članka 3. ovog Pravilnika za dokazivanje prethodnog školovanja, stručna služba pripadajuće obrazovne ustanove pristupit će organiziranju upisnog testa znanja i prema tome odrediti koji razred pristupnik može pohađati.
2) Ukoliko je potrebno, pristupniku treba osigurati prevoditelja kako bi se obavio test znanja.

Članak 5.

1) Za tražitelja azila koji je maloljetan, azilanta, stranca pod privremenom zaštitom i stranca pod supsidijarnom zaštitom organizirat će se učenje hrvatskog jezika, povijesti i kulture Republike Hrvatske.
2) Program učenja hrvatskog jezika, povijesti i kulture iz stavka 1. ovog članka donosi Ministarstvo.

Članak 6.

1) Za učenike osnovne škole obrazovne ustanove dužne su organizirati učenje hrvatskog jezika po programu učenja hrvatskog jezika u razrednoj nastavi u razdoblju od tri do šest mjeseci.
2) Za učenike srednjoškolske dobi i pristupnike visokog obrazovanja organizira se učenje hrvatskog jezika, povijesti i kulture po predloženom programu Ministarstva u trajanju od šest mjeseci do jedne godine.
3) Ovisno o dobi učenika obrazovna ustanova treba procijeniti hoće li učenik biti paralelno uključen u pohađanje odgovarajućeg ili približno odgovarajućeg razreda.
4) Ukoliko se učenik uključi paralelno u nastavu, njegovo pohađanje neće biti vrednovano ocjenom, nego samo praćenje u smislu socijalizacije i učenja jezika.

Članak 7.

1) Provjeru znanja hrvatskog jezika vršit će stručno tijelo pripadajuće obrazovne ustanove.
2) Za tražitelje azila moguće je organizirati učenje hrvatskog jezika u prihvatilištu ali uz suradnju najbliže obrazovne ustanove po istom programu.
3) Nakon provjere znanja hrvatskog jezika učenici će se uključiti u odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja u obrazovnoj ustanovi u Republici Hrvatskoj koja je najbliža boravištu učenika.
4) Najbližu odgovarajuću ustanovu za upis učenika određuje nadležni ured državne uprave u županiji odnosno nadležni Gradski ured Grada Zagreba.

Članak 8.

1) Za pristupnike jezičnog područja Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine nije nužno organizirati učenje hrvatskog jezika prije upisa, ali je obvezano osigurati dodatnu nastavu iz hrvatskog jezika, povijesti i zemljopisa.
2) Ukoliko pristupnici dolaze iz država iz kojih porijeklo imaju pripadnici nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj ili ako se izjasne pripadajućoj jezičnoj skupini moguće je, ali ne i obvezno, uključiti pristupnike u nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine koja ima organiziranu nastavu na svom jeziku.

Članak 9.

1) Radi učinkovite integracije učenika u obrazovni sustav Republike Hrvatske u obrazovnim ustanovama organiziraju se individualni i/ili skupni oblici odgojno-obrazovnog rada kojima se tim učenicima omogućuje brže svladavanje hrvatskog jezika i drugih nastavnih predmeta.
2) Količinu dodatne nastave iz pojedinih predmeta određuje obrazovna ustanova uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Članak 10.

1) Postupanje za uključivanje u obrazovni sustav rješavat će se pojedinačno sukladno ovom Pravilniku i drugim propisima.
2) Tijela nadležna za kategorije osoba iz ovog Pravilnika obratit će se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za svaku pojedinu osobu, te priložiti potpunu dokumentacijom i sve raspoložive podatke, koji će se proslijediti nadležnom uredu državne uprave.
3) Školovanje pristupnika organizirat će se u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 023-03/08-06/00008
Urbroj: 533-12-08-0006
Zagreb, 17. srpnja 2008.

Ministar
prof. dr. sc. Dragan Primorac, v. r.