PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I UVJETIMA PROVEDBE MODELA POTICANJA PROIZVODNJE

NN 90/2008 (1.8.2008.), PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I UVJETIMA PROVEDBE MODELA POTICANJA PROIZVODNJE

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2881

Na temelju članka 47. Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu (»Narodne novine« br. 87/02., 117/03., 82/04., 85/06., 141/06. i 85/08.) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I UVJETIMA PROVEDBE MODELA POTICANJA PROIZVODNJE

Članak 1.
U Pravilniku o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje (»Narodne novine« br. 17/07 i 133/07) u članku 3. stavku 3. riječi: »Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja«.
Članak 2.
U članku 7. stavcima 2. i 6. riječi »poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu« zamjenjuju se riječima »poljoprivredi i ribarstvu«.
Članak 3.
Članak 11. mijenja se i glasi:
»(1) Zahtjev za poticaje po proizvodnoj površini korisnik podnosi jednom godišnje od 15. travnja do 31. svibnja Uredu u kojem je korisnik upisan u Upisnik, na Obrascu br. 1.
(2) Korisnik poticaja za uljanu repicu za proizvodnju biodizela uz zahtjev za poticaj dužan je dostaviti ugovor o proizvodnji uljane repice za proizvodnju biodizela koji je poljoprivredno gospodarstvo sklopilo s proizvođačem biodizela u Republici Hrvatskoj.
(3) Ugovor iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati:
– imena ugovornih strana;
– površine koje su zasijane uljanom repicom namijenjenom za proizvodnju biodizela (ha);
– konačnu namjenu uporabe uljane repice za proizvodnju biodizela;
– mjesto uskladištenja odnosno isporuke proizvedene količine uljane repice za proizvodnju biodizela, koja se predaje na ime i za račun proizvođača biodizela.
(4) Korisnik poticaja za sjemenske usjeve na dan podnošenja zahtjeva mora biti upisan u Upisnik dobavljača sjemena.
(5) Korisnik je nakon podnošenja zahtjeva za poticaj dužan Uredu dostaviti:
– za pšenicu, raž, pivarski ječam, uljanu repicu i uljanu repicu za proizvodnju biodizela najkasnije do 15. kolovoza tekuće godine dokaze o količini uskladištenog i/ili prodanog i isporučenog proizvoda (račun ili primka);
– za soju, suncokret, tikvu uljanicu i šećernu repu najkasnije do 31. prosinca tekuće godine dokaze o količini uskladištenog i/ili prodanog i isporučenog proizvoda (račun ili primka);
– za povrće najkasnije do 31. prosinca tekuće godine dokaze o količini proizvedenog, prodanog i isporučenog proizvoda (račun ili otkupni blok ili primka ili potvrda tržnice o korištenju prostora od strane gospodarstva);
– za povrće za industrijsku preradu najkasnije do 31. prosinca tekuće godine dokaze o količini proizvedenog, prodanoga i isporučenoga proizvoda (račun ili otkupni blok ili primka);
– za sjemenske usjeve potvrdu Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo da je sjemenski usjev nadziran u proizvodnji i priznat za sjeme u roku od 30 dana od dana izdavanja te dokaz o predaji sjemena dobavljaču sjemena registriranom u Upisniku dobavljača sjemena za djelatnost dorade sjemena i to za oba dokumenta najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.
(6) Pravne osobe upisane u Upisnik obrađivača duhana dužne su za isporučene količine duhana od poljoprivrednih gospodarstava Ministarstvu dostaviti zahtjev za poticaj po poljoprivrednim gospodarstvima, na Obrascu br. 2b, usklađen prema tipu i klasama duhana do 15. siječnja iduće godine prema tablici 5., u elektroničkoj formi (M. Excel format).
(7) Uz zahtjev iz stavka 5. ovoga članka pravne osobe upisane u Upisnik obrađivača duhana dužne su priložiti dokument (zbirna skladišna primka) o otkupljenim i preuzetim količinama duhana od poljoprivrednih gospodarstava.
(8) Korisnici poticaja za duhan dužni su u roku iz stavka 1. ovoga članka prijaviti površine pod duhanom na Obrascu br. 1.
(9) Iznimno za 2008. godinu, korisnici mogu podnijeti Zahtjev za poticaj po proizvodnoj površini do 5. rujna 2008.
(10) Iznimno za 2008. godinu, korisnici iz stavka 9. ovoga članka, trebaju za pšenicu, raž, pivarski ječam, uljanu repicu i uljanu repicu za proizvodnju biodizela dostaviti dokaze o količini uskladištenog i/ili prodanog i isporučenog proizvoda (račun ili primka) najkasnije do 5. rujna 2008. godine.«
Članak 4.
U članku 12. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Korisnik u trenutku podnošenja zahtjeva mora biti upisan u Upisnik dobavljača sadnog materijala, a uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se kopija Uvjerenja o sadnom materijalu izdanog od Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo, te računi ili ovjereni preslik računa o prodanom sadnom materijalu i certifikat uz otpremnicu za sadni materijal certificiran i prodan do datuma podnošenja zahtjeva.«
Članak 5.
U članku 13. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:
»(6) Katastarske čestice na kojima je podignut nasad moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao vlasništvo ili posjed korisnika na rok od minimalno 10 godina od podizanja.«
Članak 6.
U članku 14. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Korisnik uz zahtjev iz članka 13. ovoga Pravilnika prilaže:
– presliku katastarskog plana s označenom parcelom/parcelama ili dijelom parcele na kojoj je podignut nasad,
– potvrdu lokalne samouprave o lokaciji višegodišnjeg nasada ako se nalazi na području s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi,
– račun ili ovjerenu presliku računa o kupnji certificiranog sadnog materijala kojim je podignut nasad, otpremnicu i Certifikat o sadnom materijalu uz otpremnicu, ako se radi o sadnom materijalu proizvedenom u Republici Hrvatskoj, odnosno račun ili ovjerenu presliku računa, otpremnicu i certifikat o sadnom materijalu izdanom od institucije zemlje izvoznice (fitocertifikat i certifikat o sortnosti), ako je nasad podignut sadnim materijalom iz uvoza,
– za sadnju vinove loze na stalno mjesto, račun ili ovjeren preslik računa o kupnji repromaterijala – podloge kojom je zasađena površina, otpremnicu Certifikat o sadnom materijalu uz otpremnicu, ako se radi o sadnom materijalu proizvedenom u Republici Hrvatskoj, odnosno račun ili ovjerenu presliku računa, otpremnicu i certifikat o sadnom materijalu izdanom od institucije zemlje izvoznice (fitocertifikat i certifikat o sortnosti), ako je nasad podignut sadnim materijalom iz uvoza,
– za sadnju vinove loze na stalno mjesto, račun ili ovjeren preslik računa o kupnji repromaterijala – pupa koji je upotrijebljen za cijepljenje, otpremnicu i Certifikat o sadnom materijalu uz otpremnicu, ako se radi o sadnom materijalu proizvedenom u Republici Hrvatskoj, odnosno račun ili ovjerenu presliku računa, otpremnicu i certifikat o sadnom materijalu izdanom od institucije zemlje izvoznice (fitocertifikat i certifikat o sortnosti), ako je nasad podignut sadnim materijalom iz uvoza,
– podatke o kemijskoj analizi tla i preporuci gnojidbe izdanih od ovlaštenih institucija, (navedeni podaci nisu potrebni za podizanje nasada lavande i podizanje nasada vinograda za zahtjeve manje od 0,25 ha),
– u slučaju isporuke sadnog materijala za vlastite potrebe (samo registrirani proizvođači koji su certificirali vlastitu proizvodnju) prilaže se dokument o isporuci sadnog materijala, odnosno potvrda primitka ovjerena potpisom osobe odgovorne za proizvodnju sadnog materijala i pečatom, i certifikat uz otpremnicu.«
Članak 7.
U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Korisnik podnosi zahtjev za podizanje matičnog nasada Ministarstvu na Obrascu br. 3a najkasnije 6 mjeseci od kada je Zavod izdao potvrdu o umatičenju nasada.«
Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
(4) Katastarske čestice na kojima je podignut matični nasad moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, kao vlasništvo ili posjed korisnika na rok od minimalno 5 godina od podizanja.«
Članak 8.
U članku 16. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:
»(1) Korisnik uz zahtjev iz članka 15. ovoga Pravilnika prilaže:
– rješenje o upisu u Upisnik dobavljača sadnog materijala za djelatnost proizvodnje sadnog materijala,
– presliku katastarskog plana s označenom parcelom/parcelama ili dijelom parcele na kojoj je podignut nasad,
– račun ili ovjerenu presliku računa o kupnji certificiranog sadnog materijala kojim je podignut nasad, otpremnicu i Certifikat o sadnom materijalu uz otpremnicu, ako se radi o sadnom materijalu proizvedenom u Republici Hrvatskoj, odnosno račun ili ovjerenu presliku računa, otpremnicu i certifikat o sadnom materijalu izdanom od institucije zemlje izvoznice (fitocertifikat i certifikat o sortnosti), ako je nasad podignut sadnim materijalom iz uvoza,
– potvrdu o umatičenju nasada izdanu od Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo,
– podatke o kemijskoj analizi tla i preporuci gnojidbe izdane od ovlaštenih institucija.
(2) Poticaj za podizanje matičnih nasada plemki gospodarski značajnih autohtonih – domaćih voćnih i sorti vinove loze odobrit će se iznimno za sorte koje će na prijedlog Povjerenstva za poljoprivredno rasadničarstvo iz Zakona o sjemenu, i sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08) utvrditi ministar nadležan za poljoprivredu.«
Članak 9.
U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Korisnik nakon podnošenja zahtjeva za poticaj po proizvodnoj površini može promijeniti isti u roku 15 dana od dana podnošenja pojedinog zahtjeva za poticaj osim kod sjemenskih usjeva kada promjenu može prijaviti u roku 15 dana od datuma naznačenog na zapisniku o nadzoru sjemenskih usjeva, izdanom od Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo, kojim se sjemenski usjev odbija kao sjemenski, a najkasnije do 15. srpnja tekuće godine za kulture iz članka 11. stavka 4. alineje 1., odnosno do 5. studenog tekuće godine za ostale kulture.«
Članak 10.
U članku 21. točka 8. mijenja se i glasi:
»8. Prvopraskinja je uzgojno valjano grlo koje potječe od roditelja upisanih u A knjigu i koje je prvi puta dalo potomstvo«.
Iza točke 8. dodaje se nova točka 9. koja glasi:
»9. Ojanjena šilježica i ojarena jarica je uzgojno valjano grlo koje je prvi put dalo potomstvo.«
Dosadašnje točke 9. i 10. postaju točke 10. i 11.
Članak 11.
U članku 24. stavak 5. mijenja se i glasi:
»(5) Korisnik podnosi HSC-u dokaz o stavljanju grla u tov, na Obrascu br. 5a, najkasnije 30 dana od dana stavljanja grla u tov.«
Članak 12.
Članak 30. briše se.
Članak 13.
U članku 56. iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:
»(9) U slučaju da je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da korisnik ne posjeduje zapisnik o opravdanim razlozima izlučenja, korisnik može ishoditi potvrdu od ovlaštene veterinarske organizacije u kojoj moraju biti naznačeni podaci o vremenu i razlozima izlučenja, ukoliko se o istima vodila službena evidencija.«
Članak 14.
U članku 61. riječi: »Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva« zamjenjuju se riječima: »Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja«.
Članak 15.
U članku 62. točka 1. riječi »poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu« zamjenjuju se riječima« poljoprivredi i ribarstvu«.
Članak 16.
(1) Iznimno za 2008. godinu, rok za podnošenje zahtjeva za poticaj u stočarstvu iz članka 28. Pravilnika je do 31. prosinca 2008. godine.
(2) Iznimno, korisnik koji do 31. prosinca 2008. godine isporuči na klanje manje od 75 svinja te do 31. svibnja 2009. godine isporuči na klanje manje od 20 grla utovljene junadi, podnosi HSC-u Dokaz o stavljanju grla u tov na Obrascu br. 5a prije podnošenja zahtjeva za poticaj, a najkasnije do 31. prosinca 2008.
(3) Korisnik koji do 31. prosinca 2008. godine isporuči na klanje manje od 75 utovljenih svinja i manje od 20 grla utovljene junadi, zahtjev za poticaj podnosi u rokovima propisanim za četvrti kvartal.
(4) Dužina obveznog trajanja tova iz stavka 2. ovoga članka dokazuje se na temelju evidencija HSC-a.
Članak 17.
Obrasci koji su sastavni dio Pravilnika o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje (Narodne novine br. 17/07 i 133/07) zamjenjuju se novim Obrascima koji su prilog i sastavni dio Pravilnika i objavljuju se uz ovaj Pravilnik.
Članak 18.
Tablica 4. i Tablica šifri i naziva kultura za popunjavanje Obrazaca br. 1. i 2. koje su sastavni dio Pravilnika o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje (Narodne novine br. 17/07 i 133/07) zamjenjuju se novom Tablicom 4. i novom Tablicom šifri i naziva kultura za popunjavanje Obrazaca br. 1. i 2. koje su prilog i sastavni dio ovog Pravilnika i objavljuju se uz ovaj Pravilnik.
Članak 19.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/08-01/4
Urbroj: 525-5-08-2
Zagreb, 24. srpnja 2008.

Ministar poljoprivrede,
ribarstva i ruralnog razvoja
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

Tablica 4 – USKLAĐENJA VISINE POTICAJA ZA MLIJEKO mijenja se i glasi:
Vrijednost jedinice / kn
Vrsta
mlijeka Masti (M) Bjelančevine (B)
Područje s
težim uvjetima gospodarenja Ostala područja Područje s
težim uvjetima gospodarenja Ostala područja
Kravlje 0,1378 0,0853 0,1688 0,1045
Ovčje 0,0915 0,0700 0,2534 0,1949
Kozje 0,1820 0,1400 0,3551 0,2732

Usklađenje poticaja za kravlje mlijeko glede njegove kakvoće
Ispravak vrijednosti Razred Razvrstavanje u razrede Dodatak na kakvoću – kn/kg
Broj mikroorganizama Broj somatskih stanica Područje s otežanim uvjetima gospodarenja Ostala područja
1,125 I ≤ 100.000 ≤ 400.000 0,131 0,081
0,85 II > 100.000 > 400.000 -0,157 -0,097

Napomena: Pri određivanju ispravka vrijednosti kravlje mlijeko razvrstava se u onaj razred kod kojeg je utvrđena viša vrijednost jednog od parametara (broj mikroorganizama ili broj somatskih stanica).
Usklađenje poticaja za ovčje i kozje mlijeko glede
njegove kakvoće
Ispravak vrijednosti Razred Razvrstavanje u razrede Dodatak na kakvoću – kn/kg
Broj mikroorganizama Područje s
otežanim uvjetima gospodarenja Ostala područja
1,10 I ≤ 1.500.000 0,156 0,12
0,90 II > 1.500.000 -0,156 -0,12

TABLICA ŠIFRI I NAZIVA KULTURA ZA POPU­NJAVANJE OBRAZACA BR. 1. I 2.
Šifra
kulture Naziv kulture
100 ostale žitarice
101 pšenica
102 raž
103 tritikale
104 pivarski ječam
105 kukuruz
106 stočni ječam
107 zob
108 proso
109 sirak
200 ostale uljarice
201 soja
202 suncokret
203 uljana repica
204 tikva uljanica
205 uljana repica za proizvodnju biodizela
300 ostalo krmno bilje
301 kukuruz za silažu
302 stočni kelj
303 stočni grašak
304 stočni sirak
305 djetelina
306 lucerna
307 djetelinsko travna smjesa
308 travno djetelinska smjesa
309 travna smjesa
310 trave
311 grahorica
312 stočna repa
313 stočna rotkva
314 koraba
315 krmna repica
316 lupine
317 sudanska trava
401 šećerna repa
500 ostalo povrće
501 rajčica industrijska
502 paprika industrijska
503 krastavac industrijski
504 luk industrijski
505 mrkva industrijska
506 pastrnjak industrijski
507 peršin industrijski
508 kupus industrijski
509 cikla industrijska
510 rajčica
511 paprika
512 krastavac
513 luk
514 mrkva
515 pastrnjak
516 peršin
517 kupus
518 cikla
519 grah
520 grašak
521 bob
522 češnjak
523 poriluk
524 tikva
525 tikvice
526 blitva
527 špinat
528 kelj
529 korabica
530 salata
531 patlidžan
532 dinje
533 jagode
534 lubenice
535 mahune
536 slanutak
537 cvjetača
538 brokula
539 kelj pupčar
540 koraba
541 kukuruz šećerac
542 repa bijela industrijska
543 mahune industrijske
544 feferoni industrijski
545 cvjetača industrijska
546 grašak industrijski
547 krumpir industrijski
601 krumpir
701 duhan
800 ostalo ljekovito bilje
801 kamilica
802 menta
803 lavanda
804 buhač
805 kadulja
806 ružmarin
807 stolisnik
808 komorač
809 timijan
900 ostalo sjeme žitarica, uljarica, povrća i krmnog bilja
901 s. pšenica
902 s. raž
903 s. tritikale
904 s. ječam
905 s. kukuruz
906 s. zob
907 s. soja
908 s. suncokret
909 s. uljana repica
910 s. stočni kelj
911 s. stočni grašak
912 s. stočni sirak
913 s. djetelina
914 s. lucerna
915 s. trave
916 s. grahorica
917 s. stočne repe
918 s. stočne rotkve
919 s. podzemna koraba
920 s. stočna repica
921 s. lupina
922 s. šećerna repa
923 s. grah
924 s. grašak
925 s. bob
926 s. luk
927 s. češnjak
928 s. poriluk
929 s. cikla
930 s. mrkva
931 s. peršin
932 s. pastrnjak
933 s. lubenica
934 s. tikva
935 s. tikvica
936 s. blitva
937 s. špinat
938 s. kelj
939 s. kupus
940 s. korabica
941 s. salata
942 s. paprika
943 s. rajčica
944 s. patidžan
945 s. krumpir
946 s. duhan
947 s. sudanska trava
948 s. krastavac
949 s. dinja
950 s. mahune
951 s. slanutak
952 s. cvjetača
953 s. brokula
954 s. kelj pupčar
955 s. koraba
956 s. repa bijela
957 s. feferon
1001 sadnice jabuke
1002 sadnice kruške
1003 sadnice mandarine
1004 sadnice kupine
1005 sadnice maline
1006 sadnice kivija
1007 sadnice limuna
1008 sadnice naranče
1009 sadnice breskve
1010 sadnice nektarine
1011 sadnice marelice
1012 sadnice trešnje
1013 sadnice višnje
1014 sadnice šljive
1015 sadnice oraha
1016 sadnice bajama
1017 sadnice lijeske
1018 sadnice kestena
1019 sadnice smokava
1020 sadnice rogača
1021 sadnice šipka
1022 lozni cjepovi
1023 sadnice maslina
1101 konoplja
1102 cikorija
1103 lan
1104 uljana gorušica
1105 ricinus
1401 livade
1402 pašnjaci
1501 plemenita loza vinski kultivari
1502 plemenita loza stolni kultivari
1600 ostalo voće
1601 jabuka na sjemenjaku
1602 jabuka na MM 106
1603 jabuka na M9
1604 kruška na sjemenjaku
1605 kruška na dunji
1606 mandarina
1607 kupina
1608 malina
1609 kivi
1610 limun
1611 naranča
1612 breskva
1613 nektarina
1614 marelica
1615 trešnja na Prunus avium
1616 trešnja na Prunus mahaleb
1617 trešnja na Colt
1618 trešnja na Gissela
1619 višnja
1620 šljiva
1621 orah
1622 bajam
1623 lijeska
1624 kesten
1625 smokva
1626 rogač
1627 šipak
1628 crni i crveni ribiz
1629 ogrozd
1701 masline stablo
1702 maslinovo ulje
1703 prerada ploda masline
1700 maslinik
2001 hmelj

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA
Ravnateljstvo za tržišnu i
strukturnu potporu u poljoprivredi OBRAZAC br. 1
Zahtjev za poticaj za ratarske kulture, vinograde,
voćne vrste I. i II. skupine, jagode, hmelj, nasad lavande i buhač, livade i pašnjake

MIBPG broj stranica obrasca br. 1 datum ispunjavanja obrasca br. 1
___________________________
Naziv broj stranica dopunskog obrasca br. 1
Potpis nositelja poljoprivrednog gospodarstva
Adresa _________________________________
za 8 i 9 – prepisati odgovarajuću šifru i naziv proizvoda iz tablice šifri i naziva kultura za ispunjavanje obrazaca br. 1 i br. 2
za 10 – upisati površinu pod kulturom u ha
za 11 – upisati broj stabala (masline, voćna stabla) / trsova/biljaka hmelja i lavande
za 12 – križićem označiti ako je to područje s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi – uz zahtjev potrebna potvrda grada/općine
za 13 - križićem označiti ako je to ekološka proizvodnja
za 14 – napisati DA ako se za kulturu podnosi zahtjev za poticaj
STANJE IZ UPISNIKA, PODACI SE NE UPISUJU PRIJAVA POVRŠINA ZA POTICAJE, PODACI SE UPISUJU
Red.
br. Katastarska općina Broj
katast.
čestice Podbroj
katast.
čestice Katastarska
kultura Površina s
pravom
korištenja
[ha] Posjed
traje
do Šifra
kulture Naziv
kulture Površina pod
kulturom
[ha] Broj stabala/ trsova Teži uvjeti gospodarenja Ekološka
proizv. Zahtjev
za
poticaj
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Potpisom jamčim da:
1. sam upoznat sa Zakonom o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu i Pravilnikom o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje,
2. sam pažljivo pročitao i poštivao navedene upute za ispunjavanje obrasca,
3. su podaci navedeni u obrascu istiniti,
4. ću omogućiti inspekcijski nadzor,
5. u proizvodnji provodim primjerene agrotehničke mjere.
Obvezna dokumentacija uz zahtjev:
1. za uljanu repicu za proizvodnju biodizela/ugovor o proizvodnji uljane repice za proizvodnju biodizela,
2. za ekološku proizvodnju/Rješenje o upisu u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
Dodatno obvezna dokumentacija za:
1. pšenicu, raž, pivarski ječam, uljanu repicu i uljanu repicu za proizvodnju bidizela / do 15. kolovoza – račun ili primka za uskladišteni i/ili prodani i isporučeni proizvod,
2. šećerna repa, soja, suncokret i tikva uljanica / do 15. prosinca - račun ili primka za uskladišteni i/ili prodani i isporučeni proizvod,
3. povrće i povrće za industrijsku preradu / do 15. prosinca preslika dokumenta o količini proizvedenog, prodanog i isporučenog proizvoda,
4. sjemenski usjevi / u roku od 30 dana od dana izdavanja, zaključno do 31. prosinca tekuće godine, Potvrdu Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo da je sjemenski usjev nadziran u proizvodnji i priznat za sjeme te dokaz o predaji sjemena dobavljaču sjemena registriranom u Upisniku dobavljača sjemena za djelatnost dorade sjemena.
5. ekološku proizvodnju / potvrdnicu izdanu od ovlaštene pravne osobe za postupak potvrđivanja u ekološkoj proizvodnji odnosno izvješće o stručnom nadzoru izdano od ovlaštene nadzorne stanice u roku od 30 dana od dana njenog izdavanja, a najkasnije do 15. prosinca tekuće godine.
6. livade i pašnjake / u razdoblju od 1. rujna do 30. studenoga – potvrda HSC-a iz jedinstvenog registra domaćih životinja.
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA
Ravnateljstvo za tržišnu i
strukturnu potporu u poljoprivredi OBRAZAC br. 2


Zahtjev za poticaj za sadni materijal i ekstra djevičansko maslinovo ulje

Ispunjeni obrazac i propisanu dokumentaciju dostaviti
osobno ili poslati poštom preporučeno u Ministarstvo.
OBRAZAC ISPUNITI VELIKIM TISKANIM SLOVIMA
MIBPG

naziv poljoprivrednog gospodarstva
upisati naziv poljoprivrednog gospodarstva iz Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
za 1, 2 i 3 – prepisati odgovarajuću šifru, naziv i jedinicu proizvoda iz tablice šifri i naziva kultura za ispunjavanje Obrazaca br. 1. i br. 2.
za 4 – upisati količinu proizvoda za koju se podnosi zahtjev za poticaj
za 5 – križićem označiti da li se radi o ekološkoj proizvodnji
Šifra kulture Naziv kulture Jedinica proizvoda Količina proizvoda Ekološka proizvodnja
1 2 3 4 5
Potpisom jamčim da:
1. sam upoznat sa Zakonom o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu i Pravilnikom o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje,
2. sam pažljivo pročitao i poštivao navedene upute za ispunjavanje obrasca,
3. su podaci navedeni u obrascu istiniti,
4. ću omogućiti inspekcijski nadzor.
Obvezna dokumentacija uz zahtjev:
1. za sadni materijal / kopija Uvjerenja o sadnom materijalu izdana od Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo, račun ili ovjereni preslik računa o prodanom sadnom materijalu i certifikat uz otpremnicu za sadni materijal certificiran i prodan do datuma podnošenja zahtjeva
2. za ekstra djevičansko maslinovo ulje / primka ili otkupni blok ili račun ili ovjerenu presliku računa o prodaji te potvrdu izdanu od strane objekta koji obavlja preradu masline o razvrstavanju u ekstra djevičansko maslinovo ulje, sukladno posebnom propisu o uljima od ploda i komine maslina koji je na snazi u vrijeme prerade maslina
3. za ekološku proizvodnju/ rješenje o upisu u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i potvrdnicu izdanu od ovlaštene pravne osobe za postupak potvrđivanja u ekološkoj proizvodnji odnosno izvješće o stručnom nadzoru izdano od ovlaštene nadzorne stanice.
datum ispunjavanja obrasca potpis nositelja gospodarstvaMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA
Ravnateljstvo za tržišnu i
strukturnu potporu u poljoprivredi OBRAZAC br. 2a


Zahtjev za poticaj za preradu ploda maslina

Ispunjeni obrazac i propisanu dokumentaciju dostaviti
osobno ili poslati poštom preporučeno u Ministarstvo.
OBRAZAC ISPUNITI VELIKIM TISKANIM SLOVIMA
Podaci o podnositelju zahtjeva
1 Naziv podnositelja zahtjeva
2 MIBPG iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstva
3 Matični broj tvrtke MBS
4 MBG (fizičke osobe koje se bave preradom maslina)
5 Ulica i kućni broj
6 Naselje
7 Općina/grad
8 Županija
9 Poštanski broj
10 Telefon/faks

za 6 – križićem označiti da li se radi o ekološkoj proizvodnji
MIBPG Naziv
poljoprivrednog
gospodarstva Količina predanog ploda na preradu – kg Količina dobivenog ulja nakon prerade – I Broj dokumenta o preradi Ekološka proizvodnja
1 2 3 4 5 6Potpisom jamčim da:
1. sam upoznat sa Zakonom o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu i Pravilnikom o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje,
2. sam pažljivo pročitao i poštivao navedene upute za ispunjavanje obrasca,
3. su podaci navedeni u obrascu istiniti,
4. ću omogućiti inspekcijski nadzor.
Potreban prilog:
– podatke iz gornjih tablica potrebno dostaviti u u elektroničkoj formi (M. Excel format) na disketi ili CD-romu uz zahtjev,
– dokumenti o predanim količinama ploda masline na preradu (skladišne primke ili račun o preradi)
datum ispunjavanja obrasca potpis podnositelja zahtjevaMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA
Ravnateljstvo za tržišnu i
strukturnu potporu u poljoprivredi OBRAZAC br. 2b


Zahtjev za poticaj za duhan

Ispunjeni obrazac i propisanu dokumentaciju dostaviti
osobno ili poslati poštom preporučeno u Ministarstvo.
OBRAZAC ISPUNITI VELIKIM TISKANIM SLOVIMA
Podaci o podnositelju zahtjeva
1 Podnositelj zahtjeva
2 MIBPG iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstva
3 Matični broj tvrtke MBS
4 Ulica i kućni broj
5 Naselje
6 Općina/grad
7 Županija
8 Poštanski broj
9 Telefon/faks

MIBPG Naziv
poljoprivrednog gospodarstva Tip duhana Klasa duhana Količina – kg Iznos poticaja
1 2 3 4 5 6Potpisom jamčim da:
1. sam upoznat sa Zakonom o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu i Pravilnikom o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje,
2. sam pažljivo pročitao i poštivao navedene upute za ispunjavanje obrasca,
3. su podaci navedeni u obrascu istiniti,
4. ću omogućiti inspekcijski nadzor.
Potreban prilog:
– podatke iz gornjih tablica potrebno dostaviti u u elektroničkoj formi (M. Excel format) na disketi ili CD-romu uz zahtjev,
– zbirna skladišna primka za količine otkupljenog duhana
datum ispunjavanja obrasca potpis podnositelja zahtjevaMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA
Ravnateljstvo za tržišnu
i strukturnu potporu u poljoprivredi OBRAZAC br. 3, Strana 1


Zahtjev za poticaj za podizanje višegodišnjih nasada (vinograda, voćnjaka, maslinika, nasada hmelja i nasada lavande)

OBRAZAC ISPUNITI VELIKIM TISKANIM SLOVIMA

Matični identifikacijski broj poljo-
privrednog gospodarstva (MIBPG):
Naziv poljoprivrednog gospodarstva:
Adresa sjedišta poljoprivrednog
gospodarstva/obrta/tvrtke:
Izjavljujem pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da sam posadio:
Kulturu:
Vrijeme sadnje: mjesec: godina:
Komada sadnica/cjepova:
Katastarska općina/e:
Katastarske čestice:

Zasađena površina (ha):

Nasad je podignut deklariranim sadnim materijalom koji sam kupio/uvezao od:
1. ............................... u količini ............................... komada
2. ............................... u količini ............................... komada
3. ............................... u količini ............................... komada
4. ............................... u količini ............................... komada
Ovime tražim isplatu novčanih sredstava u iznosu ...................... kn.
OPĆI I TEHNOLOŠKI PODACI O NASADU
Županija na području koje je
podignut nasad:
Teži uvjeti gospodarenja (zaokružiti) DA/NE
Izvršene pripreme za podizanje nasada: osnovna obrada tla: DA/NE
meliorativna gnojidba: DA/NE
Vrsta i podloga:
Sorta/e:
Uzgojni oblik:
Razmak sadnje u redu i međuredni razmak:

Ime i prezime, zvanje, potpis i ovjera poljoprivrednog savjetnika iz HZPSS koji je pregledao posađeni nasad i koji potvrđuje utemeljenost Zahtjeva (popunjava djelatnik HZPSS):

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA
Ravnateljstvo za tržišnu
i strukturnu potporu u poljoprivredi OBRAZAC br. 3, Strana 2


Zahtjev za poticaj za podizanje višegodišnjih nasada te nasada hmelja i nasada lavande

Opće stanje nasada
(popunjava djelatnik HZPSS):

Potpisom jamčim da:
1. sam upoznat sa Zakonom o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu i Pravilnikom o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje,
2. sam pažljivo pročitao i poštivao navedene upute za ispunjavanje obrasca,
3. su podaci navedeni u obrascu istiniti,
4. ću omogućiti inspekcijski nadzor.
Propisana dokumentacija:
1. preslika katastarskog plana s označenom parcelom/parcelama ili dijelom parcele na kojoj je podignut nasad,
2. potvrda lokalne samouprave o lokaciji nasada ako je nasad u području s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi,
3. račun (original ili ovjerena preslika) o kupnji certificiranog sadnog materijala kojim je podignut nasad, otpremnica i Certifikat o sadnom materijalu uz otpremnicu, ako se radi o sadnom materijalu proizvedenom u Republici Hrvatskoj, odnosno račun (original ili ovjerena preslika), otpremnica i certifikat o sadnom materijalu izdan od institucije zemlje izvoznice (fitocertifikat i certifikat o sortnosti), ako je nasad podignut sadnim materijalom iz uvoza,
4. za sadnju vinove loze na stalno mjesto, račun (original ili ovjerena preslika) o kupnji repromaterijala – podloge kojom je zasađena površina, otpremnica i Certifikat o sadnom materijalu uz otpremnicu, ako se radi o sadnom materijalu proizvedenom u Republici Hrvatskoj, odnosno račun (original ili ovjerena preslika), otpremnica i certifikat o sadnom materijalu izdan od institucije zemlje izvoznice (fitocertifikat i certifikat o sortnosti), ako je nasad podignut sadnim materijalom iz uvoza,
5. za sadnju vinove loze na stalno mjesto, račun (original ili ovjerena preslika) o kupnji repromaterijala – pupa koji je upotrijebljen za cijepljenje, otpremnica i Certifikat o sadnom materijalu uz otpremnicu, ako se radi o sadnom materijalu proizvedenom u Republici Hrvatskoj, odnosno račun (original ili ovjerena preslika), otpremnica i certifikat o sadnom materijalu izdan od institucije zemlje izvoznice (fitocertifikat i certifikat o sortnosti), ako je nasad podignut sadnim materijalom iz uvoza,
6. podaci o kemijskoj analizi tla i preporuci gnojidbe izdani od ovlaštenih institucija (navedeni podaci nisu potrebni za podizanje nasada lavande i podizanje nasada vinograda za Zahtjeve manje od 0,25 ha).
7. u slučaju isporuke sadnog materijala za vlastite potrebe (samo registrirani proizvođači koji su certificirali vlastitu proizvodnju) prilaže se dokument o isporuci sadnog materijala, odnosno potvrda primitka ovjerena potpisom osobe odgovorne za proizvodnju sadnog materijala i pečatom i certifikat uz otpremnicu.
Ispunjeni obrazac i propisanu dokumentaciju dostaviti osobno ili poslati poštom preporučeno u Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja – Ulica grada Vukovara 269D, 10 000 Zagreb.
datum ispunjavanja obrasca potpis nositelja gospodarstvaMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA
Ravnateljstvo za tržišnu
i strukturnu potporu u poljoprivredi OBRAZAC br. 3a, Strana 1


Zahtjev za poticaj za podizanje matičnih nasada

OBRAZAC ISPUNITI VELIKIM TISKANIM SLOVIMA

Matični identifikacijski broj poljo-
privrednog gospodarstva (MIBPG):
Naziv poljoprivrednog gospodarstva:
Adresa sjedišta poljoprivrednog
gospodarstva/obrta/tvrtke:
Izjavljujem pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da sam posadio matični nasad:
Kulturu (voćne ili lozne podloge ili plemke):
Vrijeme sadnje: mjesec: godina:
Komada (voćne ili lozne podloge ili plemke):
Katastarska općina/e:
Katastarske čestice:

Zasađena površina (ha):


Nasad je podignut deklariranim sadnim materijalom
(navesti kategoriju sadnog materijala kojom je podignut matični nasad)
koji sam kupio/ uvezao od:
1. ............................... u količini ............................... komada
2. ............................... u količini ............................... komada
3. ............................... u količini ............................... komada
4. ............................... u količini ............................... komada
Ovime tražim isplatu novčanih sredstava u iznosu ...................... kn.
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA
Ravnateljstvo za tržišnu
i strukturnu potporu u poljoprivredi OBRAZAC br. 3a, Strana 2


Zahtjev za poticaj za podizanje matičnih nasada

OPĆI I TEHNOLOŠKI PODACI O NASADU
Županija na području koje je
podignut nasad:
Izvršene pripreme za
podizanje nasada: osnovna obrada tla: DA/NE
meliorativna gnojidba: DA/NE
Vrsta (i podloga ukoliko je
matičnjak plemki):
Sorta/e:
Uzgojni oblik:
Razmak sadnje u redu i
međuredni razmak:


Ime i prezime, zvanje, potpis i ovjera poljoprivrednog savjetnika iz HZPSS koji je pregledao posađeni matični nasad i koji potvrđuje utemeljenost Zahtjeva (popunjava djelatnik HZPSS):


Opće stanje nasada
(popunjava djelatnik HZPSS):Potpisom jamčim da:
1. sam upoznat sa Zakonom o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu i Pravilnikom o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje,
2. sam pažljivo pročitao i poštivao navedene upute za ispunjavanje obrasca,
3. su podaci navedeni u obrascu istiniti,
4. ću omogućiti inspekcijski nadzor,
5. ću nakon provedenog postupka umatičenja nasada dostaviti presliku Knjige matičnih nasada ovjerenu od strane ovlaštenih institucija.
Propisana dokumentacija:
1. Rješenje o upisu u Upisnik dobavljača sadnog materijala za djelatnost proizvodnje sadnog materijala,
2. preslika katastarskog plana s označenom parcelom/parcelama ili dijelom parcele na kojoj je podignut matični nasad,
3. račun (original ili ovjerena preslika) o kupnji certificiranog sadnog materijala kojim je podignut nasad, otpremnica i Certifikat o sadnom materijalu uz otpremnicu, ako se radi o sadnom materijalu proizvedenom u Republici Hrvatskoj, odnosno račun (original ili ovjerena preslika), otpremnica i certifikat o sadnom materijalu izdanom od institucije zemlje izvoznice (fitocertifikat i certifikat o sortnosti), ako je nasad podignut sadnim materijalom iz uvoza,
4. potvrda Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo da je nasad umatičen,
5. podaci o kemijskoj analizi tla i preporuci gnojidbe izdani od ovlaštenih institucija.
Ispunjeni obrazac i propisanu dokumentaciju dostaviti osobno ili poslati poštom preporučeno u Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja - Ulica grada Vukovara 269D, 10 000 Zagreb.
datum ispunjavanja obrasca potpis nositelja gospodarstva
Specifikacija težina utovljene junadi
Rbr. Životni broj Težina (kg) Rbr. Životni broj Težina (kg)


U____________, dana_____20__

Službena osoba pri utovaru:
________________________
M.P.
Ministarstvo poljoprivrede,
ribarstva i ruralnog razvoja
OBRAZAC br. 5b Hrvatski stočarski centar

Zahtjev za poticaj za med
Zahtjev se podnosi za godinu ____________
STOČARSKA SLUŽBA _______________________
MIBPG: _______________
Podaci o korisniku novčanog poticaja:
(odgovorna osoba)
Prezime i ime / naziv farme:
Status:
Matični broj:
MBG uz farmu:
MBG osobe:
Mjesto stanovanja / Sjedište:
Ulica i kućni broj:
Poštanski broj i poštanski ured:
Općina:
Županija:
KOLIČINA ISPORUČENOG MEDA (KG)____________

Potpisom jamčim:
1. da sam upoznat sa Zakonom o držanoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu i Pravilnikom o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje te izmjenama i dopunama istih,
2. da ću omogućiti inspekcijski nadzor
3. da sam proizveo, prodao i isporučio količinu meda navedenu na Zahtjevu
U ____________, dana_____20__
Voditelj stočarske službe Korisnik novčanog poticaja
__________________ M.P. ____________________

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA
Ravnateljstvo za tržišnu
i strukturnu potporu u poljoprivredi OBRAZAC br. 6


Zahtjev za poticaje u ribarstvu

ispunjeni obrazac i propisanu dokumentaciju dostaviti
osobno ili poslati poštom preporučeno u Ministarstvo
OBRAZAC ISPUNITI VELIKIM TISKANIM SLOVIMA

1. KONVENCIONALNA 2. EKOLOŠKA
A. Uzgoj autohtonih vrsta bijele morske ribe;
B. Uzgoj školjaka;
C. Proizvodnja mlađi autohtonih vrsta bijele morske ribe;
D. Uzgoj slatkovodne ribe;
E. Ulov male plave ribe;
F. Proizvodnja ribljih proizvoda od domaćeg ulova male plave ribe i od domaćeg uzgoja slatkovodnih i autohtonih vrsta bijele morske ribe i školjkaša
(zaokružiti vrstu poticaja)
3. Podaci o korisniku novčanog poticaja:
Serijski broj povlastice za gospodarski
ribolov ili uzgoj:
Registracijski broj iz Upisnika odobrenih
objekata (za preradu):
Ime i prezime / Naziv pravne osobe:
JMBG/Matični broj:
Mjesto stanovanja / Sjedište:
Ulica i kućni broj:
Županija:
Naziv banke:
Broj računa korisnika:
Broj potvrdnice i broj rješenja o upisu
u Upisnik ekoloških proizvođača:
4. Potrebna dokumentacija
- Obračun novčanog poticaja u kojem je naznačena vrsta i količina u kilogramima uzgojenih autohtonih vrsta bijele morske ribe, dagnji, slatkovodne ribe, ulov male plave ribe te proizvodnju ribljih proizvoda od domaćeg ulova male plave ribe i od domaćeg uzgaja slatkovodnih i autohtonih vrsta bijele morske ribe i školjkaša i u komadima za proizvedenu mlađ autohtonih vrsta bijele morske ribe i kamenica, te ukupni iznos novčanog poticaja za obračunsko razdoblje;
- Ako su proizvodi stavljeni u promet putem veleprodaje račune odnosno preslike računa za prodane i isporučene količine i otpremnice odnosno preslik otpremnice uz račune koji moraju biti ovjereni potpisom i žigom kupca uz čitljivo ispisano velikim pisanim slovima ime i prezime kupca odnosno primatelja isporučene količine;
- Račune odnosno preslike računa ako su proizvodi stavljeni u promet putem maloprodaje uz preslik knjige popisa o nabavi i prodaji robe;
- Za poticaje za ulov preslik ispunjenog očevidnika o kružnim mrežama plivaricama odnosno povlačnim mrežama koćama;
- Račune odnosno preslike računa za sve količine kupljene mlađi i/ili predkonzumne ribe odnosno školjaka i otpremnice uz račune, odnosno ovjerene preslike računa i otpremnice;
- Internu dokumentaciju o stavljanju u daljnju proizvodnju;
- Za ekološku proizvodnju potvrdnica i rješenje o upisu u Upisnik ekoloških proizvođača.
Potpisom jamčim da:
1. sam upoznat sa Zakonom o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (NN, 87/02., 117/03., 82/04, 12/05.- ispravak, 85/06 i 141/06) i Pravilnikom o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje,
2. sam pažljivo pročitao i poštivao navedene upute za ispunjavanje obrasca,
3. su podaci navedeni u obrascu istiniti,
4. ću omogućiti inspekcijski nadzor,
5. za uzgojene autohtone vrste bijele morske ribe, školjaka, proizvodnju mlađi autohtonih vrsta bijele morske ribe, uzgoj slatkovodne ribe, ulov male plave ribe te proizvodnju ribljih proizvoda od domaćeg ulova male plave ribe i od domaćeg uzgoja slatkovodnih i autohtonih vrsta bijele morske ribe i školjkaša podnosim prvi put te da poticaj za navedene količine već nije ostvaren.
MP
U ____________ dana _____ 200__ _________________
Potpis korisnika poticaja