RJEŠENJE O DOPUNI RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA I SPECIJALISTA MEDICINE RADA U PRIVATNOJ PRAKSI ZA UTVRĐIVANJE OPĆE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČUVARA I OPĆE I POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZAŠTITARA

NN 90/2008 (1.8.2008.), RJEŠENJE O DOPUNI RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA I SPECIJALISTA MEDICINE RADA U PRIVATNOJ PRAKSI ZA UTVRĐIVANJE OPĆE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČUVARA I OPĆE I POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZAŠTITARA

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2889

Na temelju članka 61. stavka 2. a u vezi s člankom 23. stavkom 2. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« br. 68/03), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

RJEŠENJE

O DOPUNI RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA I SPECIJALISTA MEDICINE RADA U PRIVATNOJ PRAKSI ZA UTVRĐIVANJE OPĆE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČUVARA I OPĆE I POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZAŠTITARA

I.
U Rješenju o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara (»Narodne novine« br. 159/03, 179/03, 95/04, 179/04, 113/05, 130/05, 05/06, 45/06, 78/06, 98/06, 113/06, 45/07, 77/07, 116/07, 126/07 i 133/07, 15/08, 29/08, 45/08) u točki I. iza rednog broja 49. dodaje se redni brojevi koji glase:
»50. Poliklinika SUNCE – Podružnica Varaždin, Varaždin, Zagrebačka 51
51. Dom zdravlja Zagrebačke županije, Zagreb, Ulica grada Vukovara 72/V – Ispostava Vrbovec, Đurište 1
52. Trgovačko društvo Poliklinika Ema d.o.o., Koprivnica, Ledinska 3
53. Trgovačko društvo Poliklinika VALLIS MEDICA d.o.o., Zagreb, Božidarevićeva 7.«
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: UP/I-500-01/03-06/1
Urbroj: 534-05-1-1/3-08-32
Zagreb, 22. srpnja 2008.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.