DOPUNU METODOLOGIJE ZA PRUŽANJE USLUGA URAVNOTEŽENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U ELEKTROENERGETSKOM SUSTAVU

NN 90/2008 (1.8.2008.), DOPUNU METODOLOGIJE ZA PRUŽANJE USLUGA URAVNOTEŽENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U ELEKTROENERGETSKOM SUSTAVU

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2894
Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 3. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 177/04 i 76/07), Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije na sjednici održanoj 25. srpnja 2008. donijelo je

DOPUNU METODOLOGIJE

ZA PRUŽANJE USLUGA URAVNOTEŽENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U ELEKTROENERGETSKOM SUSTAVU

Članak 1.
U Metodologiji za pružanje usluga uravnoteženja električne energije u elektroenergetskom sustavu (»Narodne novine«, broj
133/06), u članku 8. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»(2) Jedinična cijena električne energije uravnoteženja za obračun električne energije povlaštenim kupcima koji nisu u propisanom roku pronašli svog opskrbljivača označava se sa »Ckbo« i jednaka je:
Ckbo = 1,3875 × Cr (kn/MWh).«
Članak 2.
Ova Dopuna stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 310-02/08-01/131
Urbroj: 371-06/08-02
Zagreb, 25. srpnja 2008.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomo Galić, dipl. ing., v. r.