Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti

NN 91/2008 (6.8.2008.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2904

Na temelju članka 63. stavka 4. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«, broj 180/04. i 138/06.) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA IZRAČUN NAKNADE ZA KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA I NAKNADE ZA OBAVLJANJE PRATEĆIH DJELATNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 119/07.) u članku 3. stavku 2. riječi: »telefonske instalacije« zamjenjuju se riječima: »elektroničke komunikacijske instalacije«.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:
»Naknadu za korištenje cestovnog zemljišta u svrhu postavljanja i uporabe radijskih postaja i drugih sličnih elektroničkih komunikacijskih uređaja na javnoj cesti plaćaju sve pravne i fizičke osobe mjesečno u iznosu od 2.000 kuna po svakoj postavljenoj radijskoj postaji, odnosno uređaju.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-05/27
Urbroj: 530-08-07-01
Zagreb, 21. srpnja 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.