Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači

NN 92/2008 (8.8.2008.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2942

Na temelju članka 46. stavka 3. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, broj: 140/05.) i članka 4., 6. i 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj: 05/08.), ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU, NAČINU IZRADE I POSTUPKU DONOŠENJA, ODNOSNO ODOBRAVANJA LOVNOGOSPODARSKE OSNOVE, PROGRAMA UZGOJA DIVLJAČI I PROGRAMA ZAŠTITE DIVLJAČI

Članak 1.

U pravilniku o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači (»Narodne novine«, broj: 40/06.), članak 3. mijenja se i glasi:
»Pod donošenjem iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika podrazumijeva se povjeravanje izrade lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači te njihove revizije licenciranoj osobi za izradu lovnogospodarskih planova te dostava istih Ministarstvu nadležnom za poslove lovstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).«.

Članak 2.

U članku 7. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»Vrste iz točke 2., 3. i 4. stavka 1. ovoga članka ne mogu se smatrati glavnim vrstama divljači u smislu članka 6. ovoga Pravilnika.«.

Članak 3.

U članku 17. stavak 2. riječ »sitnu« briše se.

Članak 4.

U članku 26. stavka 1. točki 2. alineji 4. iza riječi »divljači i« dodaje se riječ »ostalih«, a u stavku 3. alineji 7. riječ »potrebna« briše se.

Članak 5.

U članku 32. iza riječi »divljači i« dodaje se riječ »ostalih«.

Članak 6.

U članku 48. iza broja »39.« dodaje se riječ »i«, a iza broja »40.« zarez i riječi »41. i 42.« brišu se.

Članak 7.

Članak 55. mijenja se i glasi:
»U provedbi Programa odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 43. Pravilnika.«.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o katastru lovišta (»Narodne novine«, broj: 4/77.) i Pravilnik o načinu izrade plana zaštite divljači na površinama zemljišta izvan lovišta (»Narodne novine«, broj: 61/94.).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
 

Klasa: 011-01/08-01/63
Urbroj: 538-08-08-01
Zagreb, 24. lipnja 2008.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.