Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obilježavanju krupne divljači evidencijskim markicama

NN 92/2008 (8.8.2008.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obilježavanju krupne divljači evidencijskim markicama

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2943

Na temelju članka 74. stavka 6. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05.) i članka 4., 6. i 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 05/08.), ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBILJEŽAVANJU KRUPNE DIVLJAČI EVIDENCIJSKIM MARKICAMA

Članak 1.

U Pravilniku o obilježavanju krupne divljači evidencijskim markicama (»Narodne novine«, broj 54/06.) u članku 3. stavku 1. riječi »Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva« zamjenjuje se s riječima: »Ministarstvo nadležno za poslove lovstva«.

Članak 2.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Ovlaštenik prava lova i pravne i fizičke osobe koje se bave prometom divljači i/ili njezinih dijelova trećim osobama dužne su voditi evidenciju o vlasniku i podrijetlu divljači i/ili njezinih dijelova i dostavljati je Ministarstvu do desetog u mjesecu za protekli mjesec. Evidencija o vlasniku i podrijetlu divljači i/ili njezinih dijelova vodi se na obrascu PPD – 1 koji je tiskan u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.«.

Članak 3.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Evidencijsku markicu za obilježavanje krupne divljači (u daljnjem tekstu: markica) izdaje Ministarstvo temeljem podataka iz Središnje lovne evidencije.«.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o evidenciji o prometu i preradi divljači i njezinih dijelova (»Narodne novine«, broj: 4/77.).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/64
Urbroj: 538-08-08-1
Zagreb, 1. srpnja 2008.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.


Obrazac PPD – 1