Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju kadrova u lovstvu

NN 92/2008 (8.8.2008.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju kadrova u lovstvu

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2944

Na temelju članka 72. stavka 4. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, broj: 140/05) i članka 4., 6. i 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj: 05/08.) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU KADROVA U LOVSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o osposobljavanju kadrova u lovstvu (»Narodne novine«, broj: 78/06.), članak 1. mijenja se i glasi:
»Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način izvođenja programa osposobljavanja lovaca i osposobljavanje lovaca za obavljanje poslova lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači (u daljnjem tekstu: programi osposobljavanja) te način polaganja lovačkog ispita, ispita za ocjenjivača trofeja divljači i ispita za lovočuvara, način izdavanja uvjerenja, oblik uvjerenja, oblik, sadržaj i način vođenja upisnika o izdanim uvjerenjima o osposobljenosti za lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači«.

Članak 2.

U članku 5. stavak 1. riječi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo nadležno za poslove lovstva«.

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:
»Stručno-pedagoški voditelj i predavači koji izvode programe osposobljavanja kadrova u lovstvu moraju imati: završen preddiplomski sveučilišni studij ili završen diplomski sveučilišni studij ili završen poslijediplomski specijalistički studij ili završen stručni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili završen poslijediplomski sveučilišni studij u skladu s nastavnim planom i programom ispitnog područja koji predaju te položen lovački ispit, odnosno ispit za ocjenjivača trofeja divljači i/ili ispit za lovočuvara.

Članak 4.

Članak 7. mijenja se i glasi:
»Zahtjev za odobrenje izvođenja programa osposobljavanja podnosi se Ministarstvu.
Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilažu se:
– program osposobljavanja za lovca, lovočuvara ili ocjenjivača trofeja divljači
– podaci o stručno-pedagoškom voditelju i predavačima koji izvode program osposobljavanja
– podaci o prostoru, opremi i nastavnim sredstvima
– podaci o sredstvima za izvođenje programa osposobljavanja.
Dokaze o ispunjavanju uvjeta prema stavku 2. ovoga članka podnositelj zahtjeva prilaže i u slučaju kada programe osposobljavanja izvodi izvan svoga sjedišta«.

Članak 5.

U članku 8. stavak 1. riječi »ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva« zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za poslove lovstva«.

Članak 6.

Članak 11. mijenja se i glasi:
»Osposobljenost za lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači stječe se polaganjem ispita.
Ispit iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od pismenog i usmenog dijela, a polaže se pred ispitnim povjerenstvom kojeg čini predsjednik i ispitivači za pojedino ispitno područje.
Predsjednika i članove ispitnog povjerenstva imenuje stručno tijelo osobe koja izvodi programe osposobljavanja.
Nakon položenog pismenog dijela ispita polaže se usmeni dio ispita.
Ocjenu na ispitu iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ispitno povjerenstvo ocjenom »položio« ili »nije položio«.
Osoba koja izvodi Program dužna je Ministarstvu prijaviti vrijeme i mjesto polaganja ispita najranije 15 (petnaest) dana prije dana održavanja ispita.
Ministarstvo može imenovati Komisiju koje će vršiti nadzor nad radom povjerenstva iz stavka 2. ovog članka.
Komisija iz stavka 7. ovog članka ima najmanje dva člana i o svom nadzoru sačinjava Zapisnik.«.

Članak 7.

U članku 12. stavak 2. mijenja se i glasi:
»Obrazac uvjerenja iz stavka 1. ovog članka tiskan je u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio«.
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: »Obrazac uvjerenja tiska i izdaje Hrvatski lovački savez.«.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o programu za ispit i način polaganja ispita za ocjenjivanja trofeja divljači (»Narodne novine« broj: 4/77).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/66
Urbroj: 538-08-08-01
Zagreb, 11. srpnja 2008.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.