Pravilnik o obliku i sadržaju potvrde o podrijetlu sjemena, jajnih stanica i zametaka uzgojno valjanih kopitara

NN 93/2008 (11.8.2008.), Pravilnik o obliku i sadržaju potvrde o podrijetlu sjemena, jajnih stanica i zametaka uzgojno valjanih kopitara

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2950

Na temelju članka 24. stavka 6. članka 25. stavka 2. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU POTVRDE O PODRIJETLU SJEMENA, JAJNIH STANICA I ZAMETAKA UZGOJNO VALJANIH KOPITARA1

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način izdavanja potvrde o podrijetlu sjemena, jajnih stanica i zametaka uzgojno valjanih kopitara (u daljnjem tekstu: potvrda o podrijetlu).

Članak 2.

(1) Potvrdu o podrijetlu izdaje ovlaštena ustanova ili uzgojna organizacija za onu pasminu za koju je ovlaštena provoditi uzgojni program.
(2) Potvrdu o podrijetlu sjemena, jajnih stanica i zametaka mogu izdati i centri za umjetno osjemenjivanje i stanice za prijenos jajnih stanica i zametaka upisani u Upisnik odobrenih objekata pri Upravi za veterinarstvo, Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

II. POTVRDA O PODRIJETLU ZA SJEME UZGOJNO VALJANIH KOPITARA

Članak 3.

(1) Potvrda o podrijetlu za sjeme uzgojno valjanih kopitara mora sadržavati sljedeće podatke:
– naziv izdavatelja,
– naziv matične knjige,
– pasmina/registar,
– referenca matične knjige (ako postoji),
– jedinstveni životni broj kopitara (UELN) i ime životinje,
– datum izdavanja potvrde o podrijetlu,
– identifikacijski opis,
– metoda i oznake dodatnog označavanja,
– potvrda podrijetla utvrđena na znanstveno prihvatljiv način – registracija DNK tipa,
– datum rođenja životinje,
– ime i adresa vlasnika,
– jedinstveni životni broj kopitara (UELN) i reference matične knjige (ako postoje) oca, majke i majčinog oca,
– rezultati performance testa i procjena uzgojne vrijednosti (nije obavezno).
(2) Podaci o sjemenu:
– identifikacijska oznaka i način konzerviranja,
– broj doza,
– datum uzimanja,
– naziv i adresa centra za umjetno osjemenjivanje koji je uzeo sjeme uključujući njegov registarski broj,
– naziv i adresa primatelja sjemena.

Članak 4.

Podaci iz članka 3. ovoga Pravilnika mogu biti prikazani:
1. u obliku potvrde o podrijetlu prema Prilozima 1. i 1.a koji su sastavni dio ovoga Pravilnika,
2. u dokumentaciji koja prati sjeme uzgojno valjanih kopitara. U tom slučaju ovlaštena ustanova ili uzgojna organizacija mora potvrditi navode iz dokumenata sljedećom izjavom:
»Dolje potpisani potvrđuje da dokumenti sadržavaju podatke navedene u članku 3. Pravilnika o obliku i sadržaju potvrde o podrijetlu sjemena, jajnih stanica i zametaka uzgojno valjanih kopitara«.

III. POTVRDA O PODRIJETLU ZA JAJNE STANICE UZGOJNO VALJANIH KOPITARA

Članak 5.

(1) Potvrda o podrijetlu za jajne stanice uzgojno valjanih kopitara mora sadržavati:
– sve podatke o davateljici od koje jajne stanice potječu navedene u članku 3. stavku 1. ovoga Pravilnika,
– podatke koji omogućuju identifikaciju jajnih stanica, datum uzimanja jajnih stanica, naziv i adresu stanice za prijenos jajnih stanica i zametaka koja je uzela jajne stanice uključujući njihov registarski broj, te naziv i adresu primatelja jajnih stanica.
(2) U potvrdi o podrijetlu iz stavka 1. ovoga članka mora biti navedeno ako je u pajeti više od jedne jajne stanice, te u tom slučaju sve jajne stanice moraju imati isto podrijetlo.

Članak 6.

Podaci iz članka 5. ovoga Pravilnika mogu biti prikazani:
1. u obliku potvrde o podrijetlu prema Prilozima 2. i 2.a koji su sastavni dio ovoga Pravilnika,
2. u dokumentaciji koja prati jajne stanice uzgojno valjanih kopitara. U tom slučaju ovlaštena ustanova ili uzgojna organizacija mora potvrditi navode iz dokumenata sljedećom izjavom:
»Dolje potpisani potvrđuje da dokumenti sadržavaju podatke navedene u članku 5. Pravilnika o obliku i sadržaju potvrde o podrijetlu sjemena, jajnih stanica i zametaka uzgojno valjanih kopitara«.

IV. POTVRDA O PODRIJETLU ZA ZAMETKE UZGOJNO VALJANIH KOPITARA

Članak 7.

(1) Potvrda o podrijetlu za zametke uzgojno valjanih kopitara mora sadržavati:
– sve podatke o roditeljima navedene u članku 3. stavku 1. ovoga Pravilnika od kojih zametak potječe,
– podatke koji omogućuju identifikaciju zametaka, datum uzimanja zametaka, datum osjemenjivanja ili oplodnje, datum, naziv i adresu stanice za prijenos jajnih stanica i zametaka koja je uzela zametke i naziv i adresu primatelja zametaka.
(2) U potvrdi o podrijetlu mora biti navedeno ako je u pajeti više od jednog zametka, te u tom slučaju svi zameci moraju imati isto podrijetlo.

Članak 8.

Podaci iz članka 7. ovoga Pravilnika mogu biti prikazani:
1. u obliku potvrde o podrijetlu prema Prilozima 3., 3.a i 3.b koji su sastavni dio ovoga Pravilnika,
2. u dokumentaciji koja prati zametke uzgojno valjanih kopitara. U tom slučaju ovlaštena ustanova ili uzgojna organizacija mora potvrditi navode iz dokumenata sljedećom izjavom:
»Dolje potpisani potvrđuje da dokumenti sadržavaju podatke navedene u članku 7. Pravilnika o obliku i sadržaju potvrde o podrijetlu sjemena, jajnih stanica i zametaka uzgojno valjanih kopitara«.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/21
Urbroj: 525-2-08-1
Zagreb, 28. srpnja 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.


PRILOG 1.

 


PRILOG 1.aPRILOG 2.

 

PRILOG 2.a

 

PRILOG 3.PRILOG 3.a


PRILOG 3.b