Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o trgovini

NN 96/2008 (21.8.2008.), Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o trgovini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2998

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 103/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. kolovoza 2008. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O TRGOVINI

Članak 1.

U Zakonu o trgovini (»Narodne novine«, broj 87/2008), u članku 58. stavku 1. iza riječi »21.00 sat« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim ako općim aktom nadležnog tijela općine, grada i Grada Zagreba nije drugačije određeno.«.

Članak 2.

Iza članka 58. dodaje se članak 58a. koji glasi:

»Članak 58a.

Općim aktima nadležnog tijela iz članka 58. stavka 1. ovog Zakona početak radnog vremena prodavaonica ne može biti određen ranije od 6.00 sati niti završetak kasnije od 24.00 sata.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/08-01/06
Urbroj: 5030116-08-4
Zagreb, 21. kolovoza 2008.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.