Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1569/2004, U-I-1677/2004, U-I-1702/2004, U-I-1904/2004, U-I-2677/2004, U-I-305/2005, U-I-320/2005, U-I-464/2006, U-I-3351/2006 od 9. srpnja 2008.

NN 96/2008 (21.8.2008.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1569/2004, U-I-1677/2004, U-I-1702/2004, U-I-1904/2004, U-I-2677/2004, U-I-305/2005, U-I-320/2005, U-I-464/2006, U-I-3351/2006 od 9. srpnja 2008.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

3004

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jasna Omejec, predsjednica Suda, te suci Marko Babić, Snježana Bagić, Slavica Banić, Mario Jelušić, Mario Kos, Davor Krapac, Ivan Matija, Željko Potočnjak, Agata Račan, Aldo Radolović, Duška Šarin i Nevenka Šernhorst, rješavajući o prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom, na sjednici održanoj 9. srpnja 2008. godine, donio je

ODLUKU

I. Produljuje se rok odgode prestanka važenja odredaba Zakona o parničnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01. – članak 50. Zakona o arbitraži, 117/03.), koje su ukinute odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1569/2004 od 20. prosinca 2006. godine, objavljenoj u »Narodnim novinama«, broj 2/2007.
II. Novi rok određuje se s danom 1. listopada 2008. godine.
III. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Ministarstvo pravosuđa podnijelo je 23. lipnja 2008. godine prijedlog klasa: 940-01/08-01/52, urbroj: 514-03-3/1-08-21, za odgodu prestanka važenja pojedinih odredbi Zakona o parničnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01. – članak 50. Zakona o arbitraži i 117/03.), koje je Ustavni sud ukinuo odlukom navedenom u izreci.
U prijedlogu se ističe da je u tijeku postupak donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku koji je upućen u proceduru donošenja po hitnom postupku, te da je u prijedlogu navedenih izmjena i dopuna predviđeno njihovo stupanje na snagu 1. listopada 2008. godine.
Stoga Ministarstvo pravosuđa predlaže produljenje roka odgode prestanka važenja odredbi Zakona o parničnom postupku do dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.

Prijedlog je osnovan.

2. Ustavni sud Republike Hrvatske, odlukom broj: U-I-1569/2004 od 20. prosinca 2006. godine, ukinuo je odredbe članka 382. stavka 1. točke 1. i 2., stavka 2. i stavka 3. i članka 497. Zakona o parničnom postupku, ali je zbog potrebnih promjena u zakonskom uređenju instituta revizije, koje zahtijevaju opsežnu stručnu i zakonodavnu pripremu, odlučio da ukinute odredbe Zakona o parničnom postupku prestaju važiti 15. srpnja 2008. godine (točka II. izreke).
3. Budući da je Hrvatski sabor 2. srpnja 2008. godine donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku koji stupa na snagu 1. listopada 2008. godine, Ustavni sud je ocijenio osnovanim prijedlog za produljenje roka prestanka važenja odredbi Zakona o parničnom postupku navedenih u izreci ove odluke.
4. Slijedom iznijetoga, na temelju članka 55. stavka 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), riješeno je kao u izreci pod točkama I. i II.
Odluka o objavi temelji se na odredbi članka 29. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-I-1569/2004, U-I-1677/2004, U-I-1702/2004,
U-I-1904/2004, U-I-2677/2004, U-I-305/2005,
U-I-320/2005, U-I-464/2006, U-I-3351/2006
Zagreb, 9. srpnja 2008.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednica Suda
dr. sc. Jasna Omejec, v. r.