Pravilnik o polaganju državne mature

NN 97/2008 (22.8.2008.), Pravilnik o polaganju državne mature

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

3007

Na temelju članka 82. stavka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08), ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O POLAGANJU DRŽAVNE MATURE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju sadržaj, uvjeti, način i postupak polaganja državne mature.
(2) Srednje obrazovanje učenika gimnazijskih programa obrazovanja završava polaganjem državne mature.
(3) Srednje obrazovanje učenika u strukovnim i umjetničkim programima obrazovanja, koji traju najmanje četiri godine, završava izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole.
(4) Učenici iz stavka 3. ovog članka mogu polagati i ispite državne mature.

Članak 2.

(1) Cilj je državne mature provjera i vrjednovanje postignutih znanja i sposobnosti učenika, stečenih obrazovanjem prema propisanim općeobrazovnim nastavnim planovima i programima.
(2) Državna se matura provodi polaganjem ispita državne mature.
(3) Ispiti državne mature ispiti su iz općeobrazovnih predmeta.
(4) Ispiti državne mature standardizirani su ispiti koji se provode u cijeloj državi u isto vrijeme pod jednakim uvjetima i kriterijima za sve učenike.
(5) Ispite organizira i provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjem tekstu: Centar) u suradnji sa školama.

II. ISPITI DRŽAVNE MATURE

Članak 3.

(1) Državna se matura sastoji od obveznoga i izbornoga dijela.
(2) Pravila za provedbu i vrjednovanje ispita državne mature iz obveznoga i izbornoga dijela su ista.

Članak 4.

(1) Obvezni se dio državne mature sastoji od ispita iz sljedećih predmeta:
− hrvatskoga jezika,
− matematike i
− stranoga jezika.
(2) Učenici klasičnih gimnazija mogu, prema osobnom izboru, u sklopu obveznoga dijela državne mature umjesto ispita iz stranoga jezika polagati ispit iz latinskoga ili grčkoga jezika.
(3) Učenici koji se školuju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, u sklopu obveznoga dijela državne mature uz ispit iz hrvatskoga jezika, obvezno polažu ispit iz jezika nacionalne manjine na kojemu se školuju, a kao treći ispit u sklopu obveznoga dijela državne mature biraju ispit iz matematike ili iz stranoga jezika.
(4) Učenici koji se školuju na jeziku i pismu češke nacionalne manjine, mogu polagati obvezni dio državne mature sukladno stavku 1. ili 3. ovoga članka.

Članak 5.

(1) Učenik je uspješno položio državnu maturu ako je uspješno završio nastavni plan i program za gimnazije te položio sve ispite iz obveznoga dijela državne mature.
(2) O položenoj državnoj maturi učeniku iz stavka 1. ovoga članka izdaje se svjedodžba o državnoj maturi.
(3) Učenik iz članka 1. stavka 4. ovoga Pravilnika uspješno je položio ispite državne mature ako je položio sve ispite obveznoga dijela državne mature.
(4) O uspješno položenim ispitima na način propisan stavkom 3. ovoga članka izdaje se potvrda.

Članak 6.

(1) Ispite kojima pristupa u sklopu obveznoga dijela državne mature učenik može polagati na jednoj od dviju razina, i to:
A – višoj razini
B – osnovnoj razini.
(2) Razine se propisuju ispitnim katalozima.

Članak 7.

Iz izbornoga dijela državne mature učenik bira predmete koje će polagati, a broj predmeta nije ograničen.

Članak 8.

(1) Svim ispitima u sklopu obveznoga dijela državne mature učenik mora pristupiti u istom ispitnom roku.
(2) Tijekom svakoga ispitnog roka učenik može prijaviti i polagati jedan ili više ispita izbornoga dijela državne mature.

Članak 9.

(1) U jednom danu učenik može polagati jedan od ispita iz obveznoga dijela te najviše dva ispita iz izbornoga dijela državne mature.
(2) Ispiti ili dijelovi ispita državne mature mogu trajati dnevno najviše 180 minuta.

Članak 10.

(1) Ispitni sadržaji te način provjere i ocjenjivanja znanja i sposobnosti na ispitima uređuju se ispitnim katalozima prema nastavnim planovima i programima iz općeobrazovnih predmeta.
(2) Ispitne kataloge donosi Centar uz prethodnu suglasnost Ministarstva nadležnoga za poslove obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
(3) Ispitne kataloge objavljuje Centar na svojim mrežnim stranicama do početka školske godine u kojoj učenici polažu ispite, a mogu biti objavljeni i u tiskanom obliku.

III. PRIPREMA PROVEDBE DRŽAVNE MATURE

Članak 11.

(1) Pripremne i druge radnje u svezi s organizacijom i provedbom državne mature u školi provodi školsko ispitno povjerenstvo.
(2) Školsko ispitno povjerenstvo čine:
− ravnatelj koji je po položaju predsjednik povjerenstva i
− šest članova iz reda nastavničkoga vijeća od kojih je jedan ispitni koordinator.
(3) Ravnatelj imenuje povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka u rujnu za tekuću školsku godinu, a za svaki ispitni rok za provedbu ispita ravnatelj imenuje dežurne nastavnike.
(4) Plan i program rada školskoga ispitnog povjerenstva i dežurnih nastavnika tijekom provedbe ispita dio je godišnjega plana i programa rada škole.

Članak 12.

(1) Školsko ispitno povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:
− utvrđuje preliminarni popis učenika za polaganje ispita na temelju zaprimljenih predprijava i dostavlja ga Centru,
− utvrđuje konačan popis učenika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita i dostavlja ga Centru,
− odlučuje o opravdanosti nepristupanja učenika polaganju ispita,
− zaprima prigovore učenika u svezi s nepravilnostima provedbe ispita i prigovore učenika na ocjene te dostavlja Centru pismeno mišljenje,
− utvrđuje i ostale poslove nastavnika u provedbi ispita,
− obavlja i druge poslove koji proizlaze iz naravi provedbe ispita.
(2) Konačnu odluku o prigovoru učenika u svezi s nepravilnostima provedbe ispita i prigovoru učenika na ocjene donosi Centar u roku od pet radnih dana od dana zaprimanja prigovora.
(3) Odluku iz stavka 2. ovoga članka Centar donosi na temelju mišljenja školskoga ispitnog povjerenstva.

Članak 13.

Poslovi i zadatci ispitnoga koordinatora su:
− osiguravanje i provjeravanje popisa i prijava učenika za ispite,
− zaprimanje, zaštita i pohranjivanje ispitnih materijala,
− osiguravanje prostorija za provođenje ispita,
− nadzor provođenja ispita i osiguravanje pravilnosti postupka provedbe ispita,
− povrat ispitnih materijala Centru,
− informiranje svih učenika o sustavu vanjskoga vrjednovanja i zadatcima i ciljevima vrjednovanja,
− savjetovanje učenika o odabiru izbornih predmeta državne mature,
− informiranje učenika o postupku provođenja ispita, te koordiniranje prijavljivanja za ispite na razini škole,
− pravovremeno dostavljanje rezultata ispita učenicima,
− vođenje brige u školi o provedbi prilagodbe ispita za učenike s teškoćama,
− informiranje nastavnika o sustavu, zadatcima i ciljevima vanjskoga vrjednovanja, te savjetovanje i pružanje podrške,
− sudjelovanje na stručnim sastancima koje organizira Centar,
− organiziranje tematskih sastanaka na kojima se raspravlja i informira o svim pitanjima i novostima u svezi s vanjskim vrjednovanjem,
− osiguravanje pravovremene dostupnosti informacija i publikacija za nastavnike,
− surađivanje s roditeljima u savjetovanju učenika glede odabira izbornih predmeta državne mature,
− unošenje i upotpunjavanje prvobitnih podataka o školi i nastavnim predmetima u bazu podataka,
− unošenje i upotpunjavanje matičnih podataka učenika u bazu podataka,
− unošenje prijava za ispite u suradnji s učenicima.

Članak 14.

(1) Za kvalitetu pripreme i provedbe ispita državne mature odgovoran je Centar.
(2) Kvalitetu provedbe državne mature prati i vrjednuje Ministarstvo, odnosno tijela koja Ministarstvo ovlasti.
(3) Za zakonitost provedbe ispita u školi odgovoran je ravnatelj škole.

IV. ISPITNI ROKOVI, RASPORED ISPITA, PRIJAVA I ODJAVA

Članak 15.

(1) Polaganje ispita učenik prijavljuje školi prijavnicom čiji oblik i sadržaj propisuje Centar.
(2) Škola Centru prijavljuje učenike za polaganje ispita u sljedećim terminima:
− predprijava do 15. listopada;
− prijave:
■ do 1. veljače za ljetni ispitni rok
■ do 15. srpnja za jesenski ispitni rok
■ do 30. studenoga za zimski ispitni rok.

Članak 16.

(1) Škola je dužna u roku od tri dana od dana završetka nastavne godine dostaviti Centru konačan popis učenika koji imaju pravo polaganja državne mature, odnosno ispita državne mature.
(2) Dokumente kojima se potvrđuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka škola mora pohraniti u arhivu škole i čuvati trajno.

Članak 17.

(1) Učenik može promijeniti prijavljene ispite najkasnije 30 dana prije početka ispitnoga roka.
(2) Učenik prijavljuje promjenu ispitnom koordinatoru koji uz učenika potpisuje prijavnicu, a koju ispitni koordinator u roku od 5 radnih dana dostavlja Centru.
(3) Učenik koji se iz opravdanih razloga nije mogao u propisanom roku prijaviti za polaganje ispita, može se prijaviti naknadno, ali najkasnije deset radnih dana prije početka ispitnoga roka.
(4) Opravdani razlozi za naknadnu prijavu učenika mogu biti:
− zdravstveni problemi učenika,
− smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća,
− obrazovanje u inozemstvu,
− gubitak prijave u pošti koji je moguće dokazati,
− drugi opravdani razlozi.
(5) O opravdanosti razloga iz stavka 4. odlučuje školsko ispitno povjerenstvo, a odluku na temelju odgovarajućih dokaza donosi ravnatelj.
(6) Škola najkasnije u roku od tri radna dana od dana primitka prijave, dostavlja odluku učeniku i Centru.

Članak 18.

(1) Učenik može odjaviti polaganje prijavljenih ispita.
(2) Učenik predaje pisani zahtjev za odjavu polaganja ispita u školi u kojoj se prijavio najkasnije pet radnih dana prije početka ispitnoga roka.
(3) Učenik koji nije odjavio prijavljene ispite u roku određenom stavkom 2. ovoga članka, o razlozima mora izvijestiti školsko ispitno povjerenstvo najkasnije u roku od 24 sata od početka ispita.
(4) Dokaze o opravdanosti uzroka mora priložiti ispitnom povjerenstvu u roku od tri dana nakon održanoga ispita.
(5) Ako se učenik ne odjavi u roku propisanom u stavku 2. ovoga članka i ne priloži dokaze o opravdanosti razloga u rokovima propisanim u stavku 3. ovoga članka, smatra se da je iskoristio ispitni rok.

Članak 19.

(1) Učenik koji nije pristupio na prijavljene ispite ili na dijelove ispita mora školskom ispitnom povjerenstvu dostaviti izjavu u kojoj su razvidni razlozi zbog kojih nije pristupio ispitu najkasnije u roku od 24 sata od početka ispita, a dokaze priložiti u roku od tri radna dana nakon održanoga ispita.
(2) Ako učenik ne priloži dokaze o opravdanosti razloga o nepristupanju ispitu u roku određenom stavkom 1. ovoga članka, smatra se da je iskoristio ispitni rok.
(3) Odluku školskoga ispitnog povjerenstva o opravdanosti nepristupanja ispitu, škola dostavlja Centru.

Članak 20.

(1) Redoviti učenik u pravilu polaže ispite u školi koju pohađa.
(2) Učenik s teškoćama polaže ispite u školi koju odredi Centar.

Članak 21.

(1) Ispiti se polažu u tri ispitna roka, i to u:
− ljetnom roku
− jesenskom roku
− zimskom roku.
(2) Centar će do 30. travnja tekuće školske godine, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, donijeti kalendar polaganja ispita (u daljnjem tekstu: kalendar ispita) za svaki ispitni rok u sljedećoj školskoj godini.
(3) Kalendarom ispita utvrđuje se datum i vrijeme održavanja ispita te dostave rezultata ispita i svjedodžaba školama.
(4) O kalendaru ispita za sljedeću školsku godinu Centar će pisanim putem obavijestiti škole, a javnost putem svojih mrežnih stranica.
(5) Škola objavljuje kalendar ispita na oglasnoj ploči ili drugom vidljivom mjestu u školi te na mrežnoj stranici škole najkasnije do 30. rujna za tekuću školsku godinu.

Članak 22.

Centar je dužan školama dostaviti rezultate ispita najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka zadnjega ispita u ispitnom roku.

Članak 23.

(1) Učenici imaju pravo na polaganje prijavljenih ispita u dva ispitna roka bez obveze plaćanja troškova.
(2) Pravo iz stavka 1. ovoga članka redoviti učenik ima dvije godine nakon prestanka statusa redovitoga učenika, ako ga dok je bio u statusu redovitoga učenika iz opravdanih razloga nije iskoristio.
(3) Učenik koji je polagao ispite u dva ispitna roka sukladno stavku 1. ovoga članka i nije ih položio, snosi troškove daljnjega polaganja onih ispita koje nije položio.
(4) Cijene troškova polaganja ispita određuje Centar najkasnije do roka za predprijavu i cijenu objavljuje na mrežnoj stranici Centra.
 

V. NAČIN POLAGANJA ISPITA DRŽAVNE MATURE

Članak 24.


(1) Škola prije početka polaganja ispita upoznaje učenika s postupkom polaganja ispita, te njegovim pravima i dužnostima.
(2) Učenici s teškoćama ispite državne mature polažu uz primjenu prilagođene ispitne tehnologije, a prema uputama koje donosi Centar uz suglasnost Ministarstva.
(3) Učenici koji pohađaju škole u kojima se nastava izvodi na jeziku i pismu nacionalnih manjina, ispite državne mature polažu na jeziku i pismu na kojem su se obrazovali.
(4) Iznimno, učenici koji se školuju na jeziku i pismu češke nacionalne manjine, ispite državne mature mogu polagati na jeziku i pismu na kojem su se obrazovali.

Članak 25.

Uz predsjednika školskoga ispitnog povjerenstva ispitu ili dijelu ispita mogu nazočiti i ispitni koordinator, djelatnici Centra i druge osobe koje imenuje Centar.

Članak 26.

(1) Ako učenik zakasni na početak ispita manje od 30 minuta, može pristupiti polaganju pisanoga dijela ispita.
(2) Vrijeme polaganja dijela ispita mu se ne produžuje.
(3) Ako učenik iz opravdanih razloga zakasni na početak ispita više od 30 minuta, Centar mu na prijedlog školskoga ispitnog povjerenstva dopušta polaganje cijeloga ispita u sljedećem ispitnom roku.
(4) Kao opravdani razlozi za kasniji početak ispita zbog kašnjenja smatraju se:
− zdravstveni problemi učenika,
− okolnosti u prometu, koje su uzrokovale nepravovremeni dolazak i koje se mogu dokazati,
− smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća,
− drugi izvanredni događaji.

Članak 27.

(1) Ako učenik iz opravdanih razloga prekine ispit, školsko ispitno povjerenstvo produljit će mu vrijeme ispita za duljinu vremena prekida, ali najviše do 50% vremena predviđenoga za trajanje ispita.
(2) Ako nije moguće postupiti sukladno stavku 1. ovoga članka, školsko ispitno povjerenstvo predložit će učeniku polaganje ispita u sljedećem roku ili će učeniku predložiti ocjenu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.
(3) O prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka odluku donosi Centar.
(4) Kao opravdani razlozi prekida polaganja ispita ubrajaju se:
− zdravstveni problemi učenika,
− drugi izvanredni događaji.

Članak 28.

Ako je učenik na ispitnom roku započeo s polaganjem ispita državne mature, a na kraju mu je nastavne, odnosno školske godine opći uspjeh utvrđen ocjenom nedovoljan (1), položeni ispiti ili dijelovi ispita državne mature se poništavaju.

VI. ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ISPITA U ŠKOLI

Članak 29.

(1) Školsko ispitno povjerenstvo raspoređuje učenike u skupine po ispitnim prostorijama i imenuje dežurne nastavnike, najkasnije tri dana prije početka ispita.
(2) Podatci o rasporedu učenika do objave su tajni.
(3) Raspored učenika i dežurnih nastavnika po skupinama i ispitnim prostorijama objavljuje školsko ispitno povjerenstvo na dan ispita 60 minuta prije početka ispita na mjestu koje je dostupno učenicima. Raspored sjedenja mora biti objavljen i na ulazu u ispitnu prostoriju.

Članak 30.

(1) Predsjednik školskoga ispitnog povjerenstva mora osigurati da su prije svakoga ispita prostori u kojima učenici polažu ispit pregledani te odrediti osobe koje nadziru hodnike i druge dostupne prostorije u kojima se učenici koji polažu ispit mogu zadržavati.
(2) Pisani dio ispita učenici polažu u ispitnom prostoru koji mora biti zaključan najmanje 12 sati prije početka ispita.
(3) Iz ispitne prostorije moraju biti uklonjena sva nastavna sredstva koja bi učenicima mogla poslužiti kao pomagalo.

Članak 31.

(1) Učenici se moraju okupiti pred ispitnom prostorijom najkasnije 30 minuta prije početka ispita.
(2) Učenik na ispitu mora imati osobni dokument s fotografijom, koji prije početka ispita stavlja na rub stola.
(3) U slučaju da učenik nema osobni dokument, dežurni nastavnik to zapisuje u zapisnik, a identifikacija učenika se obavlja u školi prepoznavanjem najkasnije u roku od 24 sata nakon početka ispita.
(4) Učenici mogu na ispitu imati samo pomagala dopuštena u predmetnome ispitnom katalogu.
(5) Učenik ne smije u ispitnoj prostoriji imati mobitel niti druge prijenosne električne komunikacijske uređaje.

Članak 32.

(1) Za vrijeme pisanja ispita dežurna su dva nastavnika, koji ne smiju biti nastavnici predmeta iz kojega se polaže ispit, a od kojih je jedan voditelj ispitne prostorije.
(2) Dežurni nastavnik tijekom ispita osigurava poštivanje propisanih pravila i uputa.
(3) Dežurni nastavnik bilježi u zapisnik sve posebnosti koje su se dogodile tijekom provedbe ispita.

Članak 33.

(1) Tijekom ispita, uz dopuštenje i pratnju dežurnoga nastavnika, ispitnu prostoriju u isto vrijeme može privremeno napustiti samo jedan učenik.
(2) Odsutnost do pet minuta odobrava dežurni nastavnik. Dulju odsutnost dežurni nastavnik može dopustiti samo u iznimnim slučajevima.
(3) U pravilu prvih 30 minuta nakon početka ispita i zadnjih 15 minuta prije isteka vremena određenoga za rješavanje ispita, niti jedan učenik, odnosno pristupnik ne smije napustiti ispitnu prostoriju.

Članak 34.

(1) Učenik može predati ispitni materijal i prije isteka vremena i time završiti pisanje ispita te napustiti ispitnu prostoriju na način da ne ometa rad ostalih učenika.
(2) Vrijeme predaje ispitnoga materijala dežurni nastavnik upisuje u zapisnik.
(3) Kada istekne vrijeme određeno za ispit, dežurni nastavnik izvješćuje učenike da je isteklo vrijeme pisanja, da odlože pomagala i olovke, odlože ispitne materijale na rub stola te ostanu na svom mjestu.
(4) Dežurni nastavnik prethodno pokupi materijale na završetku pisanja te provjerava jesu li učenici vratili sve dobivene materijale i je li to izvršeno prema uputama. Utvrdi li dežurni nastavnik nedostatke, pokušava ih otkloniti, unosi ih u zapisnik i tek nakon toga dopušta učenicima izlazak iz ispitne prostorije.

VII. POSTUPANJE S ISPITNIM MATERIJALIMA

Članak 35.

(1) Centar će svakoj školi dostaviti potreban ispitni materijal.
(2) Ispitni su koordinatori dužni za svoju školu osobno preuzeti ispitne materijale.
(3) U slučaju spriječenosti ispitnoga koordinatora, sve obveze ispitnoga koordinatora preuzima predsjednik školskoga ispitnog povjerenstva ili osoba koju on ovlasti, o čemu je dužan obavijestiti Centar u roku od 24 sata.

Članak 36.

(1) Pri preuzimanju ispitnoga materijala ispitni koordinator mora provjeriti broj i ispravnost kutija koje moraju biti zatvorene i neoštećene.
(2) Kutije je potrebno odmah odnijeti do mjesta na kojem će biti sigurno pohranjene, otvoriti i provjeriti odgovara li broj omotnica s ispitnim materijalima broju prijavljenih učenika, odnosno pristupnika.
(3) Omotnice s ispitnim materijalima ne smiju se otvarati do početka ispita.

Članak 37.

(1) Ispitni koordinator nakon izvršene provjere popunjava i potpisuje obrazac te ga istoga dana dostavlja Centru.
(2) Ukoliko broj omotnica s ispitnim materijalima ne odgovara broju prijavljenih učenika ispitni je koordinator dužan odmah kontaktirati Centar.
(3) Ispitni koordinator dužan je pohraniti ispitni materijal na unaprijed pripremljeno sigurno mjesto u školi.
(4) Sigurnim mjestom u školi smatra se sef, ormar ili prostorija koju se može zaključati.
(5) Ključ imaju samo ispitni koordinator i ravnatelj škole.

Članak 38.

(1) Način i rokove u kojima škola mora Centru vratiti riješene ispitne materijale za svaki ispitni rok kao i sadržaj obrasca iz stavka 1. članka 37. ovoga Pravilnika propisuje Centar.
(2) O načinu i rokovima iz stavka 1. ovoga članka, Centar obavještava škole najkasnije osam radnih dana prije početka odgovarajućih ispitnih rokova.

VIII. OCJENJIVANJE

Članak 39.

(1) Uspjeh učenika na državnoj maturi ocjenjuje se:
− bodovima
− postotnim bodovima
− ocjenama od 1 do 5.
(2) Bodovima se ocjenjuju pojedina pitanja i zadatci pojedinih dijelova ispita.
(3) U predmetnom ispitnom katalogu izraženo u postotnim bodovima određuje se odnos između pojedinih dijelova ispita.
(4) Postotni bodovi postignuti iz svih dijelova ispita pretvaraju se u ocjene na temelju mjerila koje propisuje Centar.
(5) Ljestvica ocjena ima pet stupnjeva i obuhvaća ocjene: nedovoljan (1), dovoljan (2), dobar (3), vrlo dobar (4) i odličan (5).
(6) Ocjena nedovoljan (1) je negativna ocjena, a druge ocjene su pozitivne.

Članak 40.

(1) Dijelove ispita boduju ocjenjivači koje imenuje Centar.
(2) Ocjenjivači boduju dijelove ispita u kojima učenik upisuje odgovore riječju, rečenicom ili s više rečenica te u drugim slučajevima koje propisuje Centar.
(3) Ocjenjivač će upozoriti Centar na moguće prepisivanje ili druge eventualne prekršaje koji su razvidni iz usporedbe ispitnih testova učenika.

Članak 41.

(1) Centar organizira rad ocjenjivača i savjetovanje u skladu s uputama za ocjenjivanje i ostalim uputama za provođenje i organizaciju ocjenjivanja.
(2) Centar priprema analizu ocjenjivanja ispita državne mature.
(3) Analiza ocjenjivanja služi za savjetovanje, obrazovanje i usavršavanje ocjenjivača.

Članak 42.

(1) Računske i druge pogreške u ocjenjivanju i preračunavanju bodova ispravlja Centar.
(2) O ispravku pogreške sastavlja se poseban zapisnik koji potpisuje ravnatelj Centra.

Članak 43.

(1) Nova ocjena učenika može se odrediti:
− ako su utvrđeni prekršaji postupka ili druge okolnosti u provedbi ispita koje bi mogle utjecati na ocjenu,
− ako je njegov uradak nakon što ga je predao uništen ili izgubljen,
− ako iz opravdanih razloga nije polagao ispit u cijelosti,
− u drugim slučajevima odlukom Centra.
(2) Kao osnova za određivanje nove ocjene ispita ili dijela ispita koristi se prosječna ocjena iz istoga predmeta u trećem i četvrtom razredu, a ako je ocjena između dvije ocjene, zaokružuje se na višu.
(3) Ako je prema programu taj predmet jednogodišnji, koristi se završna ocjena iz toga predmeta.

Članak 44.

(1) Učeniku kojemu je potrebno odrediti broj bodova za nedostajući ili neocijenjeni ispitni test, izračunava se na sljedeći način:
− ako je prosječna ocjena određena u skladu s člankom 43. stavkom 2. i 3. ovoga Pravilnika cijeli broj, učenik dobiva postotak mogućih bodova koji je jednak srednjoj vrijednosti granice za prosječnu ocjenu;
− ako prosječna ocjena određena u skladu s člankom 43. stavkom 2. i 3. ovoga Pravilnika nije cijeli broj, učenik dobiva postotak mogućih bodova koji je jednak gornjoj granici dolje zaokruženoj prosječnoj ocjeni.
(2) Nova se ocjena izračunava jednako kao kod ostalih učenika.

Članak 45.

Učenik kojemu je potrebno odrediti novi broj bodova za nedostajući ili neocijenjeni jedan ili više zadataka unutar ispitnoga testa, dobit će jednak postotak mogućih bodova iz nedostajućih ili neocijenjenih zadataka kao što ga je postigao iz drugih zadataka istoga testa.

Članak 46.

U slučajevima kada učeniku nije moguće odrediti novi broj bodova u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, Centar donosi odluku o načinu određivanja bodova te određuje ispitnu ocjenu za toga učenika.

Članak 47.

Učenik koji je na jednom ili više obveznih ispita državne mature ocijenjen ocjenom nedovoljan (1), upućuje se na polaganje nepoloženih ispita u sljedećem ispitnom roku.

Članak 48.

(1) Ako učenik želi popraviti ocjenu iz položenoga ispita državne mature može ponovno polagati ispit.
(2) Pravo iz stavka 1. ovoga članka učenik može ostvariti samo jedanput iz najviše dvaju predmeta.
(3) Konačnom ocjenom utvrđuje se bolja ocjena.

IX. STUPANJE NA SNAGU

Članak 49.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/08-09/00085
Urbroj: 533-04-08-1
Zagreb, 4. kolovoza 2008.

Ministar
prof. dr. sc. Dragan Primorac, v. r.