Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda

NN 100/2008 (3.9.2008.), Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3027

Na temelju članka 137. stavka 6. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, br. 109/2007 i 132/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. kolovoza 2008. godine donijela

UREDBU

O UPRAVLJANJU I VOĐENJU POSLOVA LUČKIH UPRAVA UNUTARNJIH VODA

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se sastav i ovlasti članova Upravnog vijeća, uvjeti za imenovanje, razrješenje i ovlasti ravnatelja te ostala pitanja u svezi s radom lučkih uprava unutarnjih voda, (u daljnjem tekstu Lučke uprave).

Članak 2.

Lučke uprave su javne ustanove, osnovane Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda (u daljnjem tekstu: Zakon), te obavljaju poslove i djelatnosti utvrđene tim Zakonom.

Članak 3.

(1) Temeljni opći pravni akt Lučke uprave je Statut.
(2) Statutom se uređuje unutarnje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja tijela Lučke uprave, sastav, način osnivanja, djelokrug i nadležnost stručnih i savjetodavnih tijela, način ostvarivanja odnosa s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pitanjima upravljanja lučkim područjem, javnost rada i druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanja Lučke uprave.
(3) Statut donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja, uz suglasnost ministra nadležnog za unutarnju plovidbu (u daljnjem tekstu: ministar).
(4) Osim Statuta, Lučke uprave imaju i druge opće akte propisane Statutom.

Članak 4.

(1) Za poslove operativnog upravljanja lučkim sustavom za jednu ili više luka mogu se ustrojiti podružnice kao ustrojbene jedinice Lučke uprave.
(2) Podružnica nije pravna osoba te njenom djelatnošću i poslovanjem, prava i obveze stječe Lučka uprava.
(3) Na rad i osnivanje podružnica primjenjuje se Zakon o ustanovama.

Članak 5.

Tijela upravljanja u Lučkoj upravi su Upravno vijeće i ravnatelj.

Članak 6.

(1) Upravno vijeće imenuje i razrješava ministar.
(2) Članove upravnog vijeća čine:
1. tri predstavnika osnivača,
2. jedan predstavnik jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalazi luka od državnog značenja, po prijedlogu gradskog ili općinskog poglavarstva,
3. jedan predstavnik trgovačkih društava koja obavljaju lučke djelatnosti temeljem odobrenja Lučke uprave, po prijedlogu strukovnog udruženja trgovačkih društava koja obavljaju lučke djelatnosti.
(3) Broj članova Upravnog vijeća mora biti neparan.
(4) Mandat članova Upravnog vijeća je četiri godine. Iste osobe mogu biti ponovo imenovane za članove Upravnog vijeća.

Članak 7.

(1) Upravno vijeće ima predsjednika i potpredsjednika koji se biraju iz redova predstavnika osnivača.
(2) Predsjednika i potpredsjednika biraju članovi Upravnog vijeća većinom glasova.
(3) Članovi upravnog vijeća imaju pravo na naknadu za rad u Upravnom vijeću i naknadu materijalnih troškova, u skladu sa Statutom.

Članak 8.

(1) Upravno vijeće:
1. utvrđuje prijedlog srednjoročnog plana razvitka luke iz članka 127. Zakona.
2. donosi operativni program građenja i modernizacije lučkih građevina, te operativni program održavanja lučkih građevina,
3. određuje visinu lučkih i pristanišnih pristojbi
4. potvrđuje tarife iz članka 154. Zakona,
5. donosi odluku o davanju odobrenja za obavljanje lučke djelatnosti,
6. donosi odluku o osnivanju trgovačkog društva iz članka 139. Zakona,
7. donosi odluke o provođenju osnovnih smjernica lučke politike,
8. donosi akte kojima se uređuje red u luci i rukovanje opasnim tvarima u luci,
9. donosi odluke kojima se usklađuje rad trgovačkih društava koja obavljaju djelatnosti na lučkom području,
10. usvaja prijedlog promjene granica lučkog područja iz članka 123. Zakona.
11. donosi godišnji plan rada i financijski plan Lučke uprave,
12. donosi odluku o privremenom financiranju za razdoblje najdulje 3 mjeseca
13. usvaja godišnje financijsko i poslovno izvješće o radu lučke uprave te izvješće o radu lučkih korisnika,
14. odlučuje o prodaji i kupnji stvari i prava samostalno do 10.000.000 kuna vrijednosti pojedinačnog posla ili ugovora, a iznad toga iznosa uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,
15. odlučuje o uzimanju zajmova uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,
16. utvrđuje lučke uzance,
17. donosi Statut Lučke uprave,
18. donosi i druge opće akte propisane Statutom,
19. prihvaća izvješća ravnatelja,
20. raspisuje natječaj za izbor ravnatelja,
21. imenuje i razrješava ravnatelja Lučke uprave,
22. sklapa ugovore o radu s ravnateljem i pomoćnikom ravnatelja,
23. obavlja i druge poslove i zadatke određene ovim Zakonom, Statutom i općim aktima
(2) Akti iz stavka 1. točaka 2., 3., 4., 5., 6., 11. 17. i 21. ovoga članka donose se uz suglasnost ministra.
(3) Iznimno od odredbe stavka 2., akti iz stavka 1. točke 2., koji se odnose na županijske luke, donose se uz suglasnost županijskog poglavarstva.
(4) Izvješće iz stavka 1. točka 13. se prosljeđuje ministarstvu nadležnom za unutarnju plovidbu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)

Članak 9.

Ministar može raspustiti Upravno vijeće ili razriješiti člana Upravnog vijeća i prije isteka mandata iz članka 6. stavka 4. ove Uredbe:
1. ako ne donese operativni program građenja i modernizacije lučkih građevina, te operativni program održavanja lučkih građevina,
2. ako se operativni program građenja i modernizacije lučkih građevina te operativni program održavanja lučkih građevina ne ostvaruju,
3. ako ne donese godišnji program rada i godišnji financijski plan Lučke uprave,
4. ako ne podnese godišnje financijsko i poslovno izvješće o radu Lučke uprave te izvješće o radu lučkih korisnika,
5. ukoliko postoji drugi važan razlog, vezan uz članak 8. ove Uredbe.

Članak 10.

(1) Upravno vijeće raspravlja i odlučuje na sjednicama na kojima mora prisustvovati natpolovična većina svih članova Vijeća.
(2) Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova Vijeća, osim odluka i drugih akata za koje je sukladno članku 8. stavku 2. potrebna suglasnost ministra i koji se donose većinom glasova, svih članova upravnog vijeća.
(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Upravno vijeće može donositi odluke telefonski ili na drugi prikladan način koji osigurava trenutnu komunikaciju, ukoliko za to postoje opravdani razlozi hitnosti i odgovarajuća tehnička oprema.

Članak 11.

(1) Voditelj poslovanja Lučke uprave je ravnatelj.
(2) Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće uz suglasnost ministra.
(3) Ravnatelj se imenuje na temelju provedenog javnog natječaja koji se objavljuje u »Narodnim novinama« i jednom dnevnom listu.
(4) Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine, a po proteku mandata ista osoba se može ponovno imenovati za ravnatelja.

Članak 12.

(1) Uvjeti koje mora ispunjavati osoba da bi bila imenovana ravnateljem Lučke uprave su:
1. završen diplomski sveučilišni studij pravnog, ekonomskog ili tehničkog smjera,
2. najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
3. aktivno poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika,
4. poznavanje rada na računalu,
5. prijedlog najpovoljnijih koncepcijskih rješenja programa rada i razvitka Lučke uprave za razdoblje od 4 godine,
6. stručne, radne i organizacijske sposobnosti.
(2) Izbor po objavljenom natječaju ne mora se izvršiti.
(3) Ako se na objavljeni natječaj za ravnatelja Lučke uprave nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj se ponavlja.
(4) Do imenovanja ravnatelja Lučke uprave na temelju ponovljenog natječaja, ministar će imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja, najduže do godinu dana.

Članak 13.

(1) Ravnatelj obavlja sljedeće poslove:
1. organizira poslovanje, vodi i nadzire stručni rad i odgovoran je za zakonitost rada i poslovanja Lučke uprave,
2. predstavlja i zastupa Lučku upravu,
3. izvršava odluke Upravnog vijeća,
4. poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Lučke uprave sukladno Statutu, uključujući i sklapanje ugovora s lučkim korisnicima na temelju odobrenja za obavljanje lučkih djelatnosti,
5. predlaže donošenje akata iz članka 8. ove Uredbe,
6. podnosi izvješća upravnom vijeću o poslovanju Lučke uprave i poslovanju lučkih korisnika,
7. predlaže opće akte utvrđene Statutom,
8. predlaže imenovanje i razrješenje pomoćnika ravnatelja,
9. odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika i zaključuje ugovore o radu sa zaposlenicima,
10. potpisuje ugovore o pravnim poslovima o kojima odluku donosi Upravno vijeće,
11. sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja,
12. obavlja druge poslove utvrđene Statutom.
(2) Ravnatelj je dužan bez odgode obavijestiti Upravno vijeće i Ministarstvo ukoliko nastupe tržišni poremećaji u radu luka i pristaništa (smanjenje količine tereta, broja putnika i sl.).

Članak 14.

(1) Ravnatelj Lučke uprave ovlašten je sklopiti pravni posao čija vrijednost ne prelazi iznos od 500.000 kuna.
(2) Ravnatelj Lučke uprave može pisanom punomoći prenijeti svoje ovlasti pomoćniku ravnatelja ili drugoj osobi za zastupanje Lučke uprave u pravnom prometu.

Članak 15.

Ravnatelj Lučke uprave ne može bez posebne ovlasti Upravnog vijeća s Lučkom upravom zaključivati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih osoba ili u ime i za račun drugih osoba.

Članak 16.

(1) Upravno vijeće može razriješiti ravnatelja i prije isteka vremena na koje je imenovan.
(2) Upravno vijeće je dužno razriješiti ravnatelja u slučajevima predviđenim Zakonom o ustanovama.
(3) U slučaju razrješenja ravnatelja Lučke uprave, ministar će u roku od 15 dana imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja, a Upravno vijeće će u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja, raspisati natječaj za izbor ravnatelja Lučke uprave.

Članak 17.

Lučka uprava u pravnom prometu odgovara cijelom svojom imovinom, a osnivač odgovara solidarno i neograničeno za obveze Lučke uprave.

Članak 18.

(1) Mandat članova upravnih vijeća imenovanih sukladno Zakonu o lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, br. 14/98 i 65/2002), traje do imenovanja novih članova sukladno ovoj Uredbi.
(2) Do imenovanja ravnatelja Lučke uprave, dosadašnji ravnatelj, sukladno ovoj Uredbi, nastavlja obavljati svoju dužnost.

Članak 19.

Lučke uprave obvezne su u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe uskladiti Statut i druge opće akte s odredbama Zakona i ove Uredbe.

Članak 20.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-19/08-01/01
Urbroj: 5030116-08-1
Zagreb, 28. kolovoza 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.