Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca

NN 100/2008 (3.9.2008.), Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

3037

Temeljem članka 41. stavak 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08) ministar mora, prometa i infrastrukture u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova i ministrom znanosti, obrazovanja i športa, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI AUTOBUSI KOJIMA SE ORGANIZIRANO
PREVOZE DJECA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se posebni uvjeti koje moraju ispunjavati autobusi kojima se obavlja organizirani prijevoz djece.
(2) Pod organiziranim prijevozom djece se podrazumijeva prijevoz skupine djece, pri čemu se u autobusu voze isključivo djeca ili djeca u pratnji roditelja, nastavnika, trenera i sl.
(3) U smislu ovog Pravilnika djeca su osobe do 14. godine života.

Članak 2.

Autobusi kojima se obavljanja organizirani prijevoz djece, mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
– vanjska prednja i stražnja lijeva strana autobusa mora biti obilježena posebnim znakom za prijevoz djece,
– unutrašnjost autobusa mora biti čista i neoštećena (sjedala, podovi, bočne stranice, rasvjetna tijela),
– mora imati osnovni pribor za interventno čišćenje vozila (metla, lopatica, posuda, spužva i sl.),
– mora imati ispravan uređaj za zagrijavanje i prozračivanje vozila,
– vanjske površine autobusa moraju biti neoštećene, a ako su sanirane, sanacija mora biti izvedena uredno,
– svi znakovi obavijesti i natpisi unutar autobusa (ulaz, izlaz, izlaz za nuždu i sl.) moraju biti napisani najmanje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu,
– sva sjedala moraju biti tapecirana,
– sigurnosni pojas mora biti ugrađen na sjedalima ispred kojih nema naslona sjedala,
– na sjedalima smještenim u pravcu ulaznih ili izlaznih vrata moraju biti nasloni za ruke,
– mjesta za stajanje ne smiju se koristiti u autobusu I ili II klase.

Članak 3.

Kočni sustav autobusa mora biti opremljen s ABS uređajem.

Članak 4.

Instalacija za napajanje pogonskog motora gorivom mora biti tako izvedena, da u slučaju bilo kakvog curenja goriva iz instalacije i spojnih elemenata, gorivo ne curi ni kapa po cijevima ispušnog sustava, već slobodnim padom istječe na površinu kolnika.

Članak 5.

(1) U autobusu mora biti ugrađena sigurnosna sklopka namijenjena za smanjenje opasnosti od požara nakon zaustavljanja vozila, sa sljedećim značajkama:
– mora biti postavljena tako da je rukovanje dostupno vozaču koji sjedi u vozačkom sjedalu,
– mora biti jasno označena i opremljena zaštitnim poklopcem ili prikladnom zaštitom, radi onemogućavanja nenamjernog uključivanja. Uz sklopku moraju biti jasno ispisane upute o postupku rukovanja (npr. »skinuti poklopac i povući ručicu prema dolje« ili »uključiti samo kad je vozilo zaustavljeno na stajalištu«).
(2) Uključivanje sklopke omogućava izvršenje sljedećih funkcija:
– brzo zaustavljanje motora,
– odvajanje iz električnog kruga barem jednog pola akumulatora.

Članak 6.

(1) U autobusu mora biti predviđen prostor za smještaj jednog ili više vatrogasnih aparata, od kojih jedan mora biti u blizini vozačeva sjedala.
(2) Prostor za smještaj vatrogasnih aparata mora biti vidljivo označen.
(3) U autobusu mora biti predviđen prostor za smještaj najmanje dvije kutije prve pomoći u skladu s hrvatskom normom HRN 1112, a prostor mora biti vidljivo označen.

Članak 7.

(1) Autobus mora imati izlaz za spašavanje na stražnjoj strani vozila, osim autobusa I klase.
(2) Autobus predviđen za prijevoz do 50 osoba mora imati najmanje po jedan izlaz za spašavanje na bočnim stranama vozila.
(3) Autobus predviđen za prijevoz više od 50 osoba mora imati najmanje po dva izlaza za spašavanje na bočnim stranama autobusa.
(4) Prolaz do izlaza za spašavanje mora biti slobodan za brzi izlazak.

Članak 8.

Autobus predviđen za prijevoz do 50 osoba mora imati najmanje jedan krovni otvor, a za prijevoz više od 50 osoba, najmanje dva krovna otvora.

Članak 9.

Autobus mora imati ugrađene optičke ili druge naprave (ogledalo i sl.) koje omogućavaju vozaču autobusa da sa svoga mjesta provjeri prisutnost putnika u izravnoj unutarnjoj ili vanjskoj blizini svih vrata za putnike.

Članak 10.

Sva vrata za putnike sa servo upravljanjem moraju biti izvedena na način da se mogu otvoriti iz vozila kada vozilo stoji, i kada nisu zaključana i koja:
– premošćuju sva druga upravljanja,
– su lako uočljiva i jasno prepoznatljiva kad se približi vratima i kad se stoji ispred vrata,
– uzrokuju otvaranje vrata ili omogućavaju lako ručno otvaranje vrata.

Članak 11.

(1) Sva vrata za putnike sa servo upravljanjem moraju imati uključeno pokazno svjetlo koje mora biti u cijelosti vidljivo vozaču kada sjedi u položaju za vožnju, u svim uvjetima okolnog osvjetljenja, radi signaliziranja da neka vrata nisu potpuno zatvorena.
(2) Pokazno svjetlo mora se upaliti svaki put kada se kruti dio vrata nađe između potpuno otvorenoga položaja i 30 mm od potpuno zatvorenog položaja. Isto pokazno svjetlo može služiti za jedna ili više vrata.

Članak 12.

Kad je predviđeno da vozač upravlja otvaranjem i zatvaranjem vrata za putnike putem servo upravljanja, vrata moraju biti takva, da vozač može u svakom trenutku promijeniti smjer kretanja vrata u fazi njihova zatvaranja ili otvaranja.

Članak 13.

U slučaju kada vrata za putnike sa servo upravljanjem pri zatvaranju naiđu na prepreku mora doći do njihovog ponovnog otvaranja i to do krajnjeg otvorenog položaja.

Članak 14.

(1) Svi izlazi za slučaj opasnosti (bočni prozori, stražnji prozor, krovni otvori i ako postoje vrata za izlaz u slučaju opasnosti) moraju biti označeni natpisom »Izlaz u slučaju opasnosti« ili sličnim, na unutrašnjoj i vanjskoj strani vozila.
(2) Postupak upravljanja vratima za slučaj opasnosti i svim izlazima za slučaj opasnosti mora biti označen na unutrašnjoj i vanjskoj strani vozila.
(3) Jasne upute koje se odnose na radni postupak moraju biti postavljene na izlazu za slučaj opasnosti ili u njegovoj blizini.

Članak 15.

(1) Hodnik i stube autobusa moraju biti pokriveni protukliznim materijalom.
(2) Rubovi stuba moraju biti takvi da se opasnost od spoticanja svede na najmanju mjeru i da su svijetle kontrastne boje.

Članak 16.

Najmanje dva sjedala namijenjena osobama s invaliditetom i označena kao takva, moraju biti smještena u djelu vozila koji je najpogodniji za ulaženje i najbliži sjedalu vozača.

Članak 17.

Unutarnja električna rasvjeta mora biti predviđena za osvjetljenje:
– svih prostora za putnike i zglobne sekcije kod zglobnog autobusa,
– svih stuba,
– prilaza svakom izlazu,
– svih mjesta gdje ima prepreka.

Članak 18.

(1) Prečke i rukohvati moraju biti izrađeni na način da olakšavaju ulazak i izlazak iz vozila.
(2) Prečke i rukohvati moraju biti čvrsti, odgovarajućih dimenzija i položaja. Moraju biti kontrastno obojeni i ne smiju biti klizavi.

Članak 19.

Na mjestima na kojima postoji opasnost da putnik koji sjedi bude gurnut naprijed u otvor stubišta, kao posljedica naglog kočenja, mora biti ugrađena zaštitna ograda oko otvora stubišta.

Članak 20.

(1) Autobusi kojima se prevoze djeca moraju biti obilježeni znakom za obilježavanje koji se postavlja na vanjsku prednju i stražnju lijevu stranu autobusa i mora biti izveden od retroreflektirajućeg materijala.
(2) Znak ima oblik kvadrata dimenzije 400 x 400 mm. Os­nov­na boja znaka je narančasta s crnim rubom i ucrtanim simbolom koji predstavlja figuru dvoje djece u odgovarajućem omjeru, u skladu s važećim standardima za takvu vrstu znakova.
(3) Simbol koji predstavlja figuru dvoje djece crne je boje (crtež br. 1. – u prilogu). Uz znak se može dodati i natpis »Prije­voz djece«. Natpis je crne boje na bijeloj podlozi (crtež br. 2. – u prilogu). Crteži br. 1. i 2. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.
(4) Znak za obilježavanje ne smije se koristiti kada se autobusom ne prevoze djeca.

Članak 21.

(1) Ispunjavanje uvjeta za vozila kojima se prevoze djeca sukladno odredbama ovog Pravilnika utvrđivat će se Potvrdom o ispunjavaju uvjeta za autobuse kojima se prevoze djeca.
(2) Potvrdu iz stavka 1. ovog članka izdaje ovlaštena stručna organizacija za ispitivanje vozila sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama.
(3) Visinu naknade za izdavanje Potvrde iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ovlaštena stručna organizacija, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za promet.
(4) Evidenciju izdanih Potvrda vodi ovlaštena stručna organizacija i to u elektroničkom obliku, a dostavlja je Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i to Upravi cestovnog prometa i Upravi prometne inspekcije i Ministarstvu unutarnjih poslova, početkom tekuće godine za prethodnu godinu.
(6) Obrazac Potvrde o ispunjavanju uvjeta za autobuse kojima se prevoze djeca tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 3.).

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati vozila kojima se prevoze djeca (»Narodne novine« broj 8/06) i Pravilnik o obilježavanju vozila kojima se prevoze djeca (»Narodne novine« broj 20/05).

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-05/21
Urbroj: 530-08-07-03
Zagreb, 27. kolovoza 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.


PRILOG 1.PRILOG 2.PRILOG 3.


Temeljem članka 21. stavka 2. Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se prevoze djeca (»Narodne novine« broj: 100/08 od 3. rujna 2008. godine)
_______________________________________________________________________________________________________________
                     »NAZIV I ADRESA STRUČNE ORGANIZACIJE OVLAŠTENE ZA ISPITIVANJE VOZILA«

izdaje sljedeću