Pravilnik o obliku i sadržaju uzgojne potvrde o podrijetlu uzgojno valjanih ovaca i koza, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka

NN 100/2008 (3.9.2008.), Pravilnik o obliku i sadržaju uzgojne potvrde o podrijetlu uzgojno valjanih ovaca i koza, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3038

Na temelju članka 22. stavka 3. članka 24. stavka 6. članka 25. stavka 2. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« broj 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU UZGOJNE POTVRDE O PODRIJETLU UZGOJNO VALJANIH OVACA I KOZA, NJIHOVA SJEMENA, JAJNIH STANICA I ZAMETAKA1

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način izdavanja uzgojne potvrde o podrijetlu uzgojno valjanih ovaca i koza, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka.
(2) Uzgojna potvrda o podrijetlu je isprava kojom se potvrđuje podrijetlo matičnih uzgojno valjanih ovaca i koza, (u daljnjem tekstu: uzgojna potvrda), podrijetlo upisanih uzgojno valjanih ovaca i koza (u daljnjem tekstu: potvrda o podrijetlu), kao i njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka.

Članak 2.

(1) Uzgojnu potvrdu o podrijetlu izdaje ovlaštena ustanova ili središnji savez uzgajivača za onu pasminu za koju je ovlašten provoditi uzgojni program.
(2) Uzgojnu potvrdu o podrijetlu za sjeme, jajne stanice i zametke mogu izdati i centri za umjetno osjemenjivanje i stanice za prijenos jajnih stanica i zametaka upisani u Upisnik odobrenih objekata pri Upravi za veterinarstvo, Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, ako ga ovlaštena ustanova ili središnji savez uzgajivača potvrdi.
(3) Uzgojna potvrda o podrijetlu ne izdaje se za sjeme koje centri za umjetno osjemenjivanje prodaju u Republici Hrvatskoj.

II. UZGOJNA POTVRDA O PODRIJETLU UZGOJNO VALJANIH OVACA I KOZA

Članak 3.

(1) Uzgojna potvrda uzgojno valjanih ovaca i koza mora sadržavati sljedeće podatke:
– naziv izdavatelja,
– oznaka matične knjige,
– evidencijski broj u matičnoj knjizi,
– datum izdavanja uzgojne potvrde,
– način označavanja životinje,
– jedinstveni životni broj - JŽB,
– datum rođenja životinje,
– pasmina,
– spol,
– ime i adresa uzgajivača,
– ime i adresa vlasnika,
– podrijetlo s identifikacijskom oznakom životinje, njenih roditelja i njihovih roditelja.
(2) U uzgojnoj potvrdi moraju biti navedeni svi rezultati performance testa, procjena genetske vrijednosti same životinje, njenih roditelja i njihovih roditelja sukladno Pravilniku o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih ovaca i koza (»Narodne novine« broj 134/05)2,odnosno sukladno uzgojnom programu određenom za pojedinu pasminu uzgojno valjanih ovaca i koza.
(3) Kod izdavanja potvrde o podrijetlu upisuju se raspoloživi podaci iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

Podaci iz članka 3. ovoga Pravilnika mogu biti prikazani:
1. u obliku potvrde prema Prilogu 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika,
2. u dokumentaciji koja prati uzgojno valjane ovce i koze. U tom slučaju ovlaštena ustanova ili središnji savez uzgajivača mora potvrditi navode iz dokumenata sljedećom izjavom:
»Dolje potpisani potvrđuje da dokumenti sadržavaju podatke navedene u članku 3. Pravilnika o obliku i sadržaju uzgojne potvrde o podrijetlu uzgojno valjanih ovaca i koza, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka«.3

III. UZGOJNA POTVRDA O PODRIJETLU SJEMENA UZGOJNO VALJANIH OVNOVA I JARČEVA

Članak 5.

Uzgojna potvrda o podrijetlu sjemena uzgojno valjanih ovnova i jarčeva mora sadržavati:
– sve podatke o ovnu ili jarcu od kojega sjeme potječe navedene u članku 3. ovoga Pravilnika,
– podatke koje omogućuju identifikaciju sjemena, datum uzimanja sjemena, naziv i adresu centra za umjetno osjemenjivanje koji je uzimao sjeme, te naziv i adresu kupca sjemena.

Članak 6.

Podaci iz članka 5. ovoga Pravilnika mogu biti prikazani:
1. u obliku potvrde prema Prilogu 2. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika,
2. u dokumentaciji koja prati sjeme uzgojno valjanih ovaca i koza. U tom slučaju ovlaštena ustanova ili središnji savez uzgajivača mora potvrditi navode iz dokumenata sljedećom izjavom:
»Dolje potpisani potvrđuje da dokumenti sadržavaju podatke navedene u članku 5. Pravilnika o obliku i sadržaju uzgojne potvrde o podrijetlu uzgojno valjanih ovaca i koza, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka«.4

IV. UZGOJNA POTVRDA O PODRIJETLU JAJNIH STANICA UZGOJNO VALJANIH OVACA I KOZA

Članak 7.

(1) Uzgojna potvrda o podrijetlu jajnih stanica uzgojno valjanih ovaca i koza mora sadržavati:
– sve podatke o ovci ili kozi od koje jajne stanice potječu navedene u članku 3. ovoga Pravilnika,
– podatke koji omogućuju identifikaciju jajnih stanica, datum uzimanja jajnih stanica, naziv i adresu stanice za prijenos jajnih stanica i zametaka koja je uzela jajne stanice, te naziv i adresu kupca jajnih stanica.
(2) U uzgojnoj potvrdi mora biti navedeno ako je u pajeti više od jedne jajne stanice, te u tom slučaju sve jajne stanice moraju imati isto podrijetlo.

Članak 8.

Podaci iz članka 7. ovoga Pravilnika mogu biti prikazani:
1. u obliku potvrde prema Prilogu 3. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika,
2. u dokumentaciji koja prati jajne stanice uzgojno valjanih ovaca i koza. U tom slučaju ovlaštena ustanova ili središnji savez uzgajivača mora potvrditi navode iz dokumenata sljedećom izjavom:
»Dolje potpisani potvrđuje da dokumenti sadrže podatke navedene u članku 7. Pravilnika o obliku i sadržaju uzgojne potvrde o podrijetlu uzgojno valjanih ovaca i koza čistih pasmina, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka«.5

V. UZGOJNA POTVRDA O PODRIJETLU ZAMETAKA UZGOJNO VALJANIH OVACA I KOZA

Članak 9.

(1) Uzgojna potvrda o podrijetlu zametaka uzgojno valjanih ovaca i koza mora sadržavati:
– sve podatke o ovci ili kozi, te ovnu ili jarcu navedene u članku 3. ovoga Pravilanika od kojih zametak potječe,
– podatke koji omogućuju identifikaciju zametaka, datum osjemenjivanja ili oplodnje, datum uzimanja ili polučivanja, naziv i adresu stanice za prijenos jajnih stanica i zametaka koja je uzela zametke i naziv i adresu kupca zametaka.
(2) U uzgojnoj potvrdi mora biti navedeno ako je u pajeti više od jednog zametka, te u tom slučaju svi zameci moraju imati isto podrijetlo.

Članak 10.

Podaci iz članka 9. ovoga Pravilnika mogu biti prikazani:
1. u obliku potvrde prema Prilogu 4. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika,
2. u dokumentaciji koja prati zametke uzgojno valjanih ovaca i koza. U tom slučaju ovlaštena ustanova ili središnji savez uzgajivača mora potvrditi navode iz dokumenata sljedećom izjavom:
»Dolje potpisani potvrđuje da dokumenti sadržavaju podatke navedene u članku 9. Pravilnika o obliku i sadržaju uzgojne potvrde o podrijetlu uzgojno valjanih ovaca i koza, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka«.6

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«

Klasa: 011-02/08-01/23
Urbroj: 525-2-08-1
Zagreb, 25. kolovoza 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.


______
1 Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Europske komisije (EZ) br. 258/90 od 10. svibnja 1990. godine o zootehničkoj potvrdi za ovce i koze čistih pasmina, njihovo sjeme, jajne stanice i zametke.
2 Pravilnikom o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih ovaca i koza (»Narodne novine« broj 134/05) preuzimaju se odredbe Odluke Europske komisije br. 90/256/EEZ od 10. svibnja 1990. godine kojom se utvrđuju metode za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti čistokrvnih uzgojno valjanih ovaca i koza.
3 Člankom 3. Pravilnika preuzimaju se odredbe članka 1. Odluke Europske komisije (EZ) br. 258/90 od 10. svibnja 1990. godine o zootehničkoj potvrdi za ovce i koze čistih pasmina, njihovo sjeme, jajne stanice i zametke.
4 Člankom 5. Pravilnika preuzimaju se odredbe članka 3. Odluke Europske komisije (EZ) br. 258/90 od 10. svibnja 1990. godine o zootehničkoj potvrdi za ovce i koze čistih pasmina, njihovo sjeme, jajne stanice i zametke.
5 Člankom 7. Pravilnika preuzimaju se odredbe članka 5. Odluke Europske komisije (EZ) br. 258/90 od 10. svibnja 1990. godine o zootehničkoj potvrdi za ovce i koze čistih pasmina, njihovo sjeme, jajne stanice i zametke.
6 Člankom 9. Pravilnika preuzimaju se odredbe članka 7. Odluke Europske komisije (EZ) br. 258/90 od 10. svibnja 1990. godine o zootehničkoj potvrdi za ovce i koze čistih pasmina, njihovo sjeme, jajne stanice i zametke.

 

PRILOG 1

 

PRILOG 2


PRILOG 3


 

PRILOG 4