Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja

NN 101/2008 (5.9.2008.), Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

3089

Na temelju članka 33. Zakona o volonterstvu (»Narodne novine« broj 58/07) potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM USLUGAMA ILI AKTIVNOSTIMA ORGANIZATORA VOLONTIRANJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja, način izvještavanja, izvještajno razdoblje i rok za dostavljanje izvješća te druga pitanja važna za izvješće.

Članak 2.

Izvješće iz članka 1. ovog Pravilnika (u daljnjem tekstu: Izvješće) podnosi svaki organizator volontiranja koji ispunjava uvjete iz članka 7. Zakona o volonterstvu, a koji je u izvještajnom razdoblju organizirao volontiranje.

Članak 3.

Izvještajno razdoblje je godina dana, a odnosi se na vremensko razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca.

Članak 4.

Rok za dostavljanje Izvješća je kraj veljače u tekućoj godini za proteklu godinu.

Članak 5.

Izvješće se dostavlja na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravil­nika i nalazi se u njegovom privitku (u daljnjem tekstu: Obrazac).

Članak 6.

Obrazac se ispunjava u dva primjerka od kojih jedan zadržava organizator volontiranja kao podnositelj izvješća.

Članak 7.

Organizator volontiranja daje podatke na Obrascu prema podacima iz službene evidencije koja se kod njega vodi te odgovara za točnost dostavljenih podataka.
Obrazac mora biti potpisan od odgovorne osobe organizatora volontiranja i ovjeren službenim pečatom organizatora volontiranja.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2009.
Izvješće za 2008. godinu organizatori volontiranja ne podnose.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama i aktivnostima organizatora volontiranja (»Narodne novine« broj 106/07 i 127/07).

Klasa: 230-01/08-0003/1
Urbroj: 519-07/1-4-08-6
Zagreb, 15. srpnja 2008.

Potpredsjednica Vlade
Republike Hrvatske i
ministrica obitelji, branitelja
i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.