Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode

NN 103/2008 (10.9.2008.), Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

3135

Na temelju članka 26. Zakona o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 86/08) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM DOPUŠTENJIMA ZA GRAĐEVNE PROIZVODE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti za davanje, produljenje i oduzimanje ovlaštenja za donošenje europskog tehničkog dopuštenja i hrvatskog tehničkog dopuštenja te sredstva kojima pravna osoba dokazuje ispunjavanje tih uvjeta, zahtjevi vezane uz ispitivanje tehničkih svojstava građevnog proizvoda u postupku donošenja tehničkih dopuštenja, oblik i sadržaj europskog tehničkog dopuštenja i hrvatskog tehničkog dopuštenja, način obavještavanja Europske komisije i država članica Europske unije o izdanim ovlaštenjima za obavljanje poslova izdavanja europskih tehničkih dopuštenja te način evidentiranja donesenih europskih tehničkih dopuštenja i sadržaj i način vođenja evidencije hrvatskih tehničkih dopuštenja.
Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na:
– tehničko dopuštenje odnose se na europsko tehničko dopuštenje i na hrvatsko tehničko dopuštenje,
– građevni proizvod odnose se i na skup na određeni način tehnički i/ili funkcionalno povezanih pojedinačnih građevnih proizvoda sa zajedničkom namjeravanom uporabom, za koju tako povezani ispunjavaju zahtjeve (u daljnjem tekstu: sklop građevnih proizvoda),
– donošenje tehničkog dopuštenja odnose se i na produženje, promjenu ili opoziv tehničkog dopuštenja,
osim ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno.

Članak 2.

Pojedini pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
ovlaštena osoba jest pravna osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva za donošenje tehničkog dopuštenja,
odgovorna osoba jest zaposlenik ovlaštene osobe koji je imenovana kao osoba odgovorna za donošenje tehničkog dopuštenja,
ovlaštenje jest rješenje kojim ministar pravnoj osobi odobrava provedbu radnji za donošenje tehničkog dopuštenja te za donošenje tehničkog dopuštenja,
područje proizvoda je područje uporabe građevnih proizvoda koji su srodni po namjeni i svojstvima, a određeno je u tablici koja je prilog 1. i sastavni dio ovog Pravilnika.
Pojmovi: Ministarstvo, ministar, građevni proizvod, proizvođač, distributer, uvoznik, ovlašteni zastupnik, hrvatsko tehničko dopuštenje, europsko tehničko dopuštenje, smjernice za europsko tehničko dopuštenje i interpretativni dokumenti imaju značenje određeno Zakonom o građevnim proizvodima.

II. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA

Članak 3.

Osoba ovlaštena za donošenje tehničkog dopuštenja mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:
– imati kompetentnost u određivanju potrebnih svojstava građevnog proizvoda za te u određivanju metoda provjere ispitivanjem i/ili proračunom svojstava građevnog proizvoda za namjeravanu uporabu tj. mora biti sposobna ocjenjivati uporabljivost novih građevnih proizvoda na temelju znanstvenih spoznaja i prakse,
– imati kompetentnost u ocjenjivanju sposobnosti proizvođača da proizvodi građevni proizvod određenih svojstava za namjeravanu uporabu te i na drugi način nepristrano odlučivati o interesima proizvođača građevnog proizvoda ili njegovih opunomoćenika,
– imati kompetentnost za objedinjavanje priloga svih sudionika u nepristranu ocjenu uporabljivosti građevnog proizvoda za namjeravanu uporabu.
Osoba ovlaštena za donošenje tehničkog dopuštenja ispunjava zahtjeve navedene u stavku 1. podstavku 1. ovog članka i to:
– u dijelu u kojem se zahtjev odnosi na objektivnost i pravilnu tehničku prosudbu; opće razumijevanja građevne prakse i detaljna tehnička znanja koja se odnose na područja proizvoda za koja će biti ovlaštena; detaljno znanje o uključenim posebnim rizicima i tehničkim aspektima procesa gradnje – ako zapošljava najmanje dvije osobe koje ispunjavaju uvjete navedene pod točkom 3. ili točkom 4. stavka 3. članka 7. ovoga Pravilnika;
– u dijelu u kojem se zahtjev odnosi na detaljno znanje o postojećim usklađenim normama i ispitnim metodama za područja proizvoda za koje će biti ovlaštena – ako zapošljava najmanje dvije osobe koje ispunjavaju uvjete navedene pod točkom 2. stavka 3. članka 7. ovoga Pravilnika;
– u dijelu u kojem se zahtjev odnosi na primjereno znanje o odnosu proizvodnih procesa i značajki proizvoda vezanih za tvorničku kontrolu proizvodnje – ako zapošljava najmanje dvije osobe koje ispunjavaju uvjete navedene pod točkom 1. ili točkom 2. stavka 3. članka 7. ovoga Pravilnika,
Ukupan broj odgovornih osoba iz stavka 2. podstavaka 1., 2. i 3. ovoga članka zaposlenih u ovlaštenoj osobi ne može biti manji od četiri.
Osoba ovlaštena za donošenje tehničkog dopuštenja ispunjava zahtjeve iz stavka 1. podstavka 2. i 3. ovoga članka i to:
– u dijelu u kojem se ti zahtjevi odnose na potvrđenu evidenciju poštivanja dobrog administrativnog ponašanja; politiku i postupke podrške koji osiguravaju povjerljivost osjetljivih podataka u okviru ovlaštene osobe i svih njegovih partnera; dokumentirani sustav kontrole koji osigurava registraciju, sljedivost, održavanje i arhiviranje svih važnih dokumenata; mehanizam internog audita i revizije uprave radi osiguranja redovitog praćenja usklađenosti s odgovarajućim metodama upravljanja; postupak za objektivno postupanje s prigovorima i žalbama – ako zadovoljava zahtjeve iz norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili HRN EN ISO/IEC 17020:2005 ili HRN EN ISO/IEC 17021:2007 ili HRN EN 45011:1998 i to u okviru ocjenjivanja sukladnosti ili izdavanja potvrde o sukladnosti najmanje jednog građevnog proizvoda iz područja proizvoda za koje je ovlaštena.

Članak 4.

Osoba ovlaštena za donošenje tehničkog dopuštenja dužna je, radi osiguranja ravnoteže interesa, osnovati interno tijelo zaduženo za nadzor nad obavljanjem poslova donošenja tehničkog dopuštenja (u daljnjem tekstu: odbor).
U odbor se imenuju predstavnici Ministarstva i drugih tijela državne uprave ovisno o području proizvoda za koje je ovlaštenje dano, Hrvatske gospodarske komore i/ili interesnih skupina proizvođača ovisno o području proizvoda za koje je ovlaštenje dano i udruga za zaštitu potrošača registriranih po posebnom zakonu.
Tijela državne uprave i interesne skupine proizvođača čiji se predstavnici imenuju u odbor moraju biti navedeni u općem aktu ovlaštene osobe.

Članak 5.

Ovlaštena osoba dužna je sudjelovati u praćenju razvoja struke u području građevnih proizvoda, te uspostaviti kontakt s drugim ovlaštenim osobama i s odgovarajućim ovlaštenim osobama država članica i kandidata za članstvo u Europskoj uniji.
Ovlaštena osoba o ispunjavanju dužnosti iz stavka 1. ovoga članka bez posebnog traženja izvještava Ministarstvo jednom godišnje, a na traženje Ministarstva i češće.

Članak 6.

Ovlaštena osoba ne smije obavljati poslove proizvodnje, zastupanja, uvoza ili distribucije građevnih proizvoda i sirovina za proizvodnju građevnih proizvoda.

Članak 7.

Osoba ovlaštena za donošenje tehničkog dopuštenja čije donošenje je prihvatila, imenuje jednog od svojih zaposlenika koji su u izreci ovlaštenja navedene kao osobe koje mogu biti imenovane za odgovorne osobe, kao odgovornu osobu za donošenje tehničkog dopuštenja za građevni proizvod.
Odgovorna osoba mora biti zaposlena u ovlaštenoj osobi na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom te mora biti stručnjak za područje proizvoda za koje je imenovana.
Stručnjakom za područje proizvoda iz stavka 2. ovoga članka smatra se osoba koja ima najmanje osam godine radnog staža na poslovima:
1. osmišljavanja i/ili proizvodnje građevnih proizvoda iz područja proizvoda u koje područje pripada i građevni proizvod za koju se osoba imenuje;
2. ocjenjivanja sukladnosti i/ili izdavanja potvrda o sukladnosti za građevne proizvode iz područja proizvoda u koje područje pripada i građevni proizvod za koju se osoba imenuje;
3. projektiranja i/ili građenja građevina u strukovnom području u kojem se za građenje rabe građevni proizvodi iz područja proizvoda u koje područje pripada i građevni proizvod za koju se osoba imenuje, te
4. normativnim i/ili stručno-analitičkim poslovima graditeljstva vezanim za građevne proizvode,
od čega najmanje četiri godine radnog staža na jednom od tih poslova.

Članak 8.

Odgovorna osoba iz članka 7. ovoga Pravilnika osobito odgovara za:
– preuzimanje poslova pripreme i donošenja tehničkog dopuštenja,
– preuzimanje i postupanja s prijedlogom za tehničko dopuštenje,
– pregled i ocjenjivanje tehničke i druge dokumentacije građevnog proizvoda,
– pregled tvornice i procesa proizvodnje građevnog proizvoda,
– određivanje zahtijevanih svojstava građevnog proizvoda za namjeravanu uporabu,
– određivanje potrebnih podataka za provjeru ispitivanjem i/ili proračunima, zahtijevanih svojstava građevnog proizvoda,
– ocjenjivanje prihvatljivosti dobivenih podataka iz ispitivanja i/ili proračuna,
– definiranje procedura pripreme tehničkog dopuštenja,
– razvoj radnog programa za pripremu i donošenje tehničkog dopuštenja,
– provođenje ispitivanja i/ili proračuna za provjeru,
– za vrednovanje rezultata provjere zahtijevanih svojstava građevnog proizvoda za namjeravanu uporabu,
– sadržaj dokumenta tehničkog dopuštenja koji mora uključiti zakonske osnove i opće uvjete, te posebne uvjete za pojedinačno tehničko dopuštenje,
– donošenje tehničkog dopuštenja,
– osiguranje neovisnosti pri donošenju tehničkog dopuštenja.
U donošenju odluka u obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka odgovornoj osobi mora se statutom ovlaštene osobe ili drugim općim aktom osigurati samostalnost i neovisnost od uprave ovlaštene osobe.
Preuzimanje posla donošenje tehničkog dopuštenja za koji ovlaštena osoba nije ovlaštena ili ne ispunjava propisane uvjete i izdavanje dokumenta o tome protivno važećim propisima ili pravilima struke, predstavlja težu povredu radne obveze odgovorne osobe.

Članak 9.

Zaposlenici ovlaštene osobe koji provode radnje u postupku pripreme i donošenja tehničkog dopuštenja, odgovorni su za radnje koje obavljaju s tim u vezi i to naročito u pogledu uporabe uređaja i opreme, primjene odgovarajućih tehničkih znanja, te točnosti, istinitosti i ažurnosti u obavljanju tih poslova.
Postupanje protivno važećim propisima, nepridržavanje pravila struke, te neprimjenjivanje odgovarajućeg tehničkog znanja u obavljanju poslova, odnosno pojedinih radnji iz stavka 1. ovoga članka predstavlja težu povredu radne obveze.

Članak 10.

Odgovorna osoba, zaposlenici ovlaštene osobe koji provode radnje pripreme i donošenja tehničkog dopuštenja i koji na drugi način sudjeluju u postupku donošenja tehničkog dopuštenja, te zaposlenici uprave ovlaštene osobe, ne smiju obavljati poslove proizvodnje, zastupanja, uvoza ili distribucije građevnih proizvoda i sirovina za proizvodnju građevnih proizvoda, niti smiju biti vlasnici pravnih osoba registriranih za obavljanje potonjih poslova.
Svi zaposlenici ovlaštene osobe dužni su saznanja u vezi s građevnim proizvodima do kojih dođu u obavljanju svojega posla čuvati kao poslovnu tajnu, osim ako zakonom ili ovim Pravilnikom nije određeno drukčije.

Članak 11.

Teže povrede radne obveze iz članka 8. stavka 3. i članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika i druge povrede radne obaveze, s odgovarajućim stegovnim mjerama moraju biti određene statutom ili drugim općim aktom ovlaštene osobe.
Ovlaštena osoba dužna je osigurati da gospodarski subjekti i njihovi zaposlenici koje uključi u provedbu pojedinih radnji u donošenju tehničkog dopuštenja ispunjavaju uvjete i poštuju obveze propisane člancima 6., 7., 8., 9. i 10. ovoga Pravilnika.
Odgovorna osoba odgovara za gospodarske subjekte i njihove zaposlenike koje uključi u provedbu pojedinih radnji u donošenju tehničkog dopuštenja.

III. DAVANJE I PRODUŽAVANJE OVLAŠTENJA

Članak 12.

Ovlaštenje za donošenje tehničkog dopuštenja daje se pravnoj osobi koja ispunjava uvjete za obavljanje tih poslova propisane ovim Pravilnikom, na rok od dvije godine, a može se produživati na isti rok.
Ovlaštenje se može produžiti ako ovlaštena osoba i nadalje ispunjava uvjete za davanje ovlaštenja, te ako uredno ispunjava obveze iz članka 5. te članka 11. stavka 2. ovoga Pravilnika.
Ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka ne daje se za radnje ispitivanja koje se provode prije podnošenja prijedloga za donošenje tehničkog dopuštenja.

Članak 13.

Ovlaštenje daje i produžuje ministar po prethodno pribavljenom mišljenju Povjerenstva za građevne proizvode osnovanog u skladu s posebnim propisom.

Članak 14.

Zahtjev za davanje ovlaštenja podnosi se Ministarstvu.
Zahtjevu za davanje ovlaštenja prilaže se:
– rješenje o upisu i izvod iz sudskog registra,
– dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. ovoga Pravilnika,
– statut i/ili drugi opći akt iz kojega je vidljivo da je podnositelj zahtjeva ispunio druge uvjete određene ovim Pravilnikom,
– dokaze o zaposlenicima pravne osobe koje mogu biti imenovane kao odgovorne osobe i dokaze da odgovorna osoba ispunjava propisane uvjete,
– odluku o imenovanju odbora iz članka 4. ovoga Pravilnika,
– podatke o tehničkoj opremljenosti, osoblju i lokacijama na kojima se obavljaju poslovi,
– dokaz o osiguranju za štetu koju bi pravna osoba mogla učiniti u obavljanju radnji za koje se daje ovlaštenje,
– dokaz o podmirenim troškovima davanja ovlaštenja.
Zahtjevu za produženje ovlaštenja prilažu se popisi, isprave i dokazi iz stavka 2. ovoga članka, te dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 5. te 11. stavka 2. ovoga Pravilnika.
U svrhu utvrđivanja činjenica bitnih za davanje ovlaštenja podnositelj zahtjeva dužan je na traženje Ministarstva dostaviti i druge isprave i dokaze, te omogućiti pregled tehničke opreme i lokacija na kojima se obavljaju poslovi.
Dokazima iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka smatra se:
– za zahtjev iz članka 3. stavka 1. podstavka 1. – fotokopije radne knjižice ili drugi dokaz iz kojeg je razvidno da podnositelj zahtjeva zapošljava stručnjake u propisanom broju i kompetencijama;
– za zahtjev iz članka 3. stavka 1. podstavka 2. i 3. – potvrda o akreditaciji iz područja proizvoda koju je izdalo akreditacijsko tijelo priznato prema posebnom propisu ili potvrda navedenog tijela da podnositelj zahtjeva ispunjava propisane uvjete.
Potvrda akreditacijskog tijela iz stavka 5. podstavka 2. ovoga članka može se priložiti kao dokaz najkasnije do 31. prosinca 2009. godine.
Troškove postupka iz stavka 2. podstavka 8. ovoga članka određuje ministar posebnom odlukom.

Članak 15.

Izreka ovlaštenja obavezno sadrži:
– tvrtku i sjedište osobe kojoj se daje ovlaštenje,
– redni broj iz evidencije ovlaštenih osoba,
– ime i prezime osoba koje mogu biti imenovane za odgovorne osobe,
– područje proizvoda za koji se daje ovlaštenje,
– upozorenje da je ovlaštena osoba dužna trajno ispunjavati uvjete propisane za dobivanje ovlaštenja, da je poslove za koje je dobila ovlaštenje dužna obavljati u skladu s važećim propisima i pravilima struke, te da je o svim promjenama koje mogu utjecati na njenu sposobnost odnosno uvjete za obavljanje poslova dužna bez odlaganja obavijestiti Ministarstvo i
– rok važenja ovlaštenja.

Članak 16.

U slučaju promjene odgovorne osobe na zahtjev ovlaštene osobe može se izmijeniti ovlaštenje u dijelu koji se odnosi na odgovornu osobu.
Na postupak izmjene ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika kojima je uređeno davanje ovlaštenja.

Članak 17.

Protiv ovlaštenja i rješenja o izmjeni ovlaštenja, te rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje ili izmjenu ovlaštenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.
Podatke iz izreke ovlaštenja i rješenja iz stavka 1. ovoga članka, iz kojih je razvidno područje proizvoda na koje se ovlaštenje ili rješenje odnose, objavljuju se na web-stranici Ministarstva.

IV. DONOŠENJE TEHNIČKOG DOPUŠTENJA

Prijedlog

Članak 18.

Tehničko dopuštenje na prijedlog proizvođača, ovlaštenog zastupnika odnosno uvoznika građevnog proizvoda donosi ovlaštena osoba.
Ovlaštena osoba dužna je prije podnošenja, podnositelja prijedloga na njegov zahtjev obavijestiti u roku od 30 dana o:
– sadržaju prijedloga te tehničkim i drugim dokumentima koji se prilažu uz prijedlog,
– tijeku postupka za pripremu i donošenje tehničkog dopuštenja i okvirnom vremenu potrebnom za njegovo donošenje, i
– načinu obračunavanja troškova pripreme i donošenja tehničkog dopuštenja i načinu njihova plaćanja i osiguranju plaćanja.
Prijedlog za isti građevni proizvod može se podnijeti samo jednoj ovlaštenoj osobi, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukčije.
Prijedlog za donošenje tehničkog dopuštenja se podnosi na hrvatskom jeziku.

Članak 19.

U prijedlogu se navodi naziv građevnog proizvoda te se daje njegov opis, određuje se njegove namjeravana uporaba i daju se podaci o mjestu proizvodnje. Prijedlogu se prilaže tehnička i druga dokumentacija (nacrti i izvješća o ispitivanjima, dokumenti i podaci o proizvodnji građevnog proizvoda) te drugi dokumenti koje odredi ovlaštena osoba.

Članak 20.

Tehnička i druga dokumentacija iz članka 19. ovoga Pravilnika može biti na stranom jeziku, ako to prethodno u pisanom obliku prihvati ovlaštena osoba.

Obavijest i izjava

Članak 21.

Ovlaštena osoba dužna je u roku od 60 dana od dana primanja urednog prijedloga obavijestiti podnositelja prijedloga o njegovom prihvaćanju, odnosno isti rješenjem odbiti. Uz obavijest o prihvaćanju prijedloga prilaže se i ponuda s uvjetima za izradu i donošenje tehničkog dopuštenja.
Ovlaštena osoba dužna je o prihvaćanju odnosno o odbijanju prijedloga obavijestiti Ministarstvo i druge ovlaštene osobe u roku od 8 dana od donošenja odluka.
Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se ako:
– prijedlog nije podnesen od proizvođača, ovlaštenog zastupnika odnosno uvoznika građevnog proizvoda,
– podnositelj prijedloga, niti nakon poziva za dopunu prijedloga isti ne upotpuni u cijelosti ili ga ne dopuni zatraženom tehničkom i drugom dokumentacijom,
– ovlašteno tijelo nije ovlašteno za donošenje tehničkog dopuštenja za područje proizvoda za koji je to predloženo,
– prijedlog nije podnijet za građevni proizvod, ili
– je iz prijedloga i dostavljene tehničke i druge dokumentacije vidljivo da se europsko tehničko dopuštenje odnosno hrvatsko tehničko dopuštenje sukladno članku 13. odnosno 19. Zakona o građevnim proizvodima ne može donijeti.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.
Nakon konačnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka prijedlog se može podnijeti drugoj ovlaštenoj osobi.

Članak 22.

Podnositelj prijedloga dužan je ovlaštenoj osobi u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju prijedloga dostaviti pisanu izjavu o prihvaćanju ponude s uvjetima iz te obavijesti u cijelosti. Ovlaštena osoba mora podnositelju izdati potvrdu o primitku izjave.
Ako podnositelj prijedloga ne postupi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka smatra se da je odustao od prijedloga, te se zaključkom obustavlja postupak.
Protiv zaključka iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Postupak

Članak 23.

U postupku donošenja tehničkog dopuštenja radi utvrđivanja uporabljivosti građevnog proizvoda ispituju se tehnička svojstva tog proizvoda za namjeravanu uporabu koja utječu na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu.

Članak 24.

Postupak utvrđivanja uporabljivosti građevnog proizvoda, u postupku donošenja europskog tehničkog dopuštenja, provodi se prema predmetu i sadržaju tehničkog dopuštenja sadržanom u smjernicama za donošenje tehničkog dopuštenja.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, postupak utvrđivanja uporabljivosti građevnog proizvoda, u postupku donošenja europskog tehničkog dopuštenja, provodi se prema interpretativnim dokumentima uzimajući u obzir odgovarajuće bitne zahtjeve za građevine ako predmet i sadržaj tehničkog dopuštenja te način ocjenjivanja proizvoda sporazumno usvoje tijela ovlaštena za izdavanje europskih tehničkih dopuštenja okupljenih u Europskoj organizaciji tijela za tehnička dopuštenja (EOTA).

Članak 25.

Postupak utvrđivanja uporabljivosti građevnog proizvoda, u postupku donošenja hrvatskog tehničkog dopuštenja, provodi se prema predmetu i sadržaju tehničkog dopuštenja sadržanog u Programu donošenja tehničkog dopuštenja kojeg izrađuje ovlaštena osoba, ako ovim Pravilnikom nije što drugo određeno.
Program iz stavka 1. ovoga članka provodi se uz suglasnost Ministarstva koja se daje i oduzima po prethodno pribavljenom mišljenju Povjerenstva za građevne proizvode. U postupku izdavanja suglasnosti, Povjerenstvo može od ovlaštene osobe i/ili proizvođača građevnog proizvoda tražiti dostavu potrebne dokumentacije, pojašnjenja i sl.
Program iz stavka 1. ovoga članka sadrži popis relevantnih interpretativnih dokumenata, specifičnih tehničkih svojstava i zahtjeva za građevne proizvode, ispitne metode, metode ocjenjivanja i prosudbe rezultata ispitivanja uključivo sustav ocjenjivanja sukladnosti građevnog proizvoda, način nadzora tvorničke kontrole proizvodnje i vrijeme važenja tehničkog dopuštenja.
Sustave ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda određuje ministrica posebnom odlukom.
Odluka iz stavka 4. ovoga članka objavljuje se na web-stranici Ministarstva.

Članak 26.

Podnositelj prijedloga dužan je u postupku donošenja tehničkog dopuštenja sudjelovati, te:
– dostavom potrebnih podataka i dokumenata o građevnom proizvodu i njegovoj proizvodnji,
– omogućavanjem ispitivanja građevnog proizvoda i pregleda pogona u kojima se proizvodi,
– osiguranjem potrebnih ispitivanja tehničkih svojstava građevnog proizvoda, te pribavljanjem izvještaja i druge dokumentacije s tim u vezi,
omogućiti ovlaštenoj osobi provedbu potrebnih radnji i utvrđivanje svih okolnosti i činjenica koje su odlučne za provedbu postupaka određenih Zakonom o građevnim proizvodima odnosno Pravilnikom.
Troškove postupka donošenja tehničkog dopuštenja od podnošenja prijedloga za njegovo donošenje u cijelosti snosi podnositelj prijedloga, bez obzira na njegov ishod.

Sadržaj

Članak 27.

Tehničko dopuštenje donosi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Opći oblik i sadržaj tehničkog dopuštenja određuje ministrica posebnom odlukom.
Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na web-stranici Ministarstva.

V. NADZOR I ODUZIMANJE OVLAŠTENJA

Članak 28.

Nadzor nad ispunjavanjem uvjeta za provođenje radnji u postupku izrade i donošenja tehničkog dopuštenja, te radom ovlaštene osobe i proizvođača s tim u svezi, obavlja Ministarstvo.
Ovlaštena osoba, proizvođač, ovlašteni zastupnik, uvoznik i distributer dužni su u određenom roku dostaviti podatke koje zatraži Ministarstvo, te omogućiti državnim službenicima Ministarstva pristup u sve svoje radne prostorije, te pristup svim podacima koji su u vezi s njegovim radom.

Članak 29.

Ovlaštena osoba dužna je trajno ispunjavati uvjete propisane za dobivanje ovlaštenja, te ove poslove obavljati u skladu s važećim propisima i pravilima struke.
Ovlaštena osoba dužna je u zakonom određenom roku izvijestiti Ministarstvo o svim promjenama koje mogu utjecati na njenu sposobnost odnosno uvjete za obavljanje poslova za čije je obavljanje ovlaštena, odnosno koje obavlja na temelju ovoga Pravilnika, te dostaviti Ministarstvu svaki nalaz o nadzoru koji je provelo akreditacijsko tijelo u vezi sa ispunjavanjem uvjeta za obavljanje poslova donošenja tehničkih dopuštenja propisanih člankom 3. stavkom 4. ovoga Pravilnika.
Proizvođač, ovlašteni zastupnik odnosno uvoznik građevnog proizvoda dužni su bez posebnog poziva i odgađanja izvijestiti ovlaštenu osobu i Ministarstvo o svim promjenama koje mogu utjecati na uporabljivost građevnog proizvoda za kojeg im je doneseno tehničko dopuštenje.

Članak 30.

Ako Ministarstvo utvrdi da ovlaštena osoba ne ispunjava uvjete ili ne obavlja poslove koji su uvjet za dobivanje ovlaštenja ili da poslove za čije je obavljanje ovlaštena na temelju ovoga Pravilnika ne obavlja u skladu s važećim propisima ili pravilima struke, zaključkom će odrediti rok za ispunjavanje tih uvjeta, odnosno za usklađenje rada s važećim propisima ili pravilima struke.
Do ispunjenja uvjeta odnosno usklađenja rada u smislu stavka 1. ovoga članka ovlaštena osoba ne može obavljati posao za koji je ovlaštena.
Ako ovlaštena osoba ne postupi po zaključku iz stavka 1. ovoga članka ovlaštenje će se u cijelosti ili djelomično oduzeti rješenjem.

Članak 31.

Rješenje o oduzimanju ovlaštenja za donošenje tehničkog dopuštenja donosi ministar po prethodno pribavljenom mišljenju Povjerenstva za građevne proizvode.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.
Rješenje iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ministarstva.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Ministarstvo vodi evidenciju ovlaštenih osoba.
Ministarstvo evidentira donesena europska tehnička dopuštenja upućivanjem na službenu web-stranicu Europske organizacije tijela za tehnička dopuštenja (EOTA).
Ministarstvo vodi evidenciju hrvatskih tehničkih dopuštenja.
Ovlaštena osoba koja je izdala hrvatsko tehničko dopuštenje dužna je isto dostaviti Ministarstvu u roku od 15 dana od dana njegovog izdavanja.
Podaci o evidentiranim hrvatskim tehničkim dopuštenjima, iz kojih su razvidni osnovni podaci o proizvodu i namjeravanoj uporabi, objavljuju se na web-stranici Ministarstva.

Članak 33.

Dokumenti označeni kao tehnička dopuštenja izdani prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika ne smatraju se tehničkim dopuštenjima u smislu ovoga Pravilnika.
Međunarodni ugovor

Članak 34.

Nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji Ministarstvo prijavljuje i odjavljuje ovlaštenu osobu Europskoj komisiji, te o tome obavještava ovlaštenu osobu.

Članak 35.

Do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, za proizvode za koje postoji smjernica za europsko tehničko dopuštenje, postupak utvrđivanja uporabljivosti građevnog proizvoda u postupku donošenja hrvatskog tehničkog dopuštenja, provodi se prema toj smjernici.

Članak 36.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 24. te članka 32. stavaka 2. koji stupaju na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 011-02/08-01/2
Urbroj: 531-01-266-08-1
Zagreb, 5. rujna 2008.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.


PRILOG 1.

PODRUČJA PROIZVODA

Oznaka

Područje proizvoda

Građevni proizvod i skupine građevnih proizvoda

A

 

GRAĐEVINARSTVO

 

Geotekstili i srodni proizvodi – Prometna oprema – Podne obloge, opločenja i završne obrade cesta – Agregati – Proizvodi za cestogradnju – Cijevi, spremnici i pomoćni dijelovi koji nisu u dodiru s vodom za ljudsku potrošnju – Podne podloge uključujući nosive ploče razizemlja, ceste i druge prometne plohe – Ultratanki slojevi asfaltbetona – Proizvodi za inženjerstvo otpadnih voda – Sklopovi za zaštitu od pada stijena – Hidroizolacijski sklopovi za kolnike mostova nanijeti u tekućem stanju – Dilatacijske naprave za cestovne mostove

B

 

POTPUNO/DJELOMIČNO PREDGOTOVLJENI GRAĐEVNI ELEMENTI

Sklopovi zgrada od drvenih okvira i sklopovi predgotovljenih zgrada od oblog drva – Sklopovi zgrada za hladna skladišta i sklopovi ovojnica za hladna skladišta – Predgotovljeni elementi zgrada – Sklopovi zgrada od betonskih okvira – Sklopovi zgrada od metalnih okvira

C

 

NOSIVI MATERIJALI I KOMPONENTE

 

Proizvodi od konstrukcijskog drva i pomoćni dijelovi – Cement, građevna vapna i druga hidraulička veziva – Čelik za armiranje i prednapinjanje betona – Konstrukcijski metalni proizvodi i pomoćni dijelovi – Proizvodi srodni betonu, mortu i mortu za injektiranje – Konstrukcijski ležajevi – Proizvodi od predgotovljenoga betona – Sklopovi predgotovljenih stubišta – Lagane spregnute grede i stupovi na osnovi drva – Sklopovi za naknadno napinjanje prednapetih konstrukcija – Sidreni svornjaci

D

 

OVOJNICE KROVOVA I ZGRADA

 

Sklopovi zidnih obloga – Krovni pokrovi – krovni svjetlici – krovni prozori i pomoćni proizvodi – Ravno i profilirano staklo i proizvodi od staklenih blokova – Vanjska i unutarnja vrata i prozori, krovni otvori i krovni svjetlici – Vodonepropusni sklopovi za krovove nanijeti u tekućem stanju – Sklopovi za oblaganje vanjskih zidova – Sustavi brtvljenja konstrukcijskog ostakljenja – Sklopovi mehanički pričvršćenih savitljivih krovnih vodonepropusnih membrana – Samonosivi prozirni krovni sklopovi – Predgotovljeni nosivi obložni paneli na osnovi drva i samonosivi spregnuti lagani paneli

E

 

UNUTARNJE/VANJSKE KOMPONENTE / SKLOPOVI ZGRADA

 

Sanitarni uređaji – Paneli na osnovi drva – Ziđe i srodni proizvodi – Unutarnje i vanjske završne obrade zidova i plafona – Gipsani proizvodi – Sklopovi unutarnjih pregrada – Vodonepropusni obložni sklopovi za podove i zidove vlažnih prostorija – Nenosivi stalni oplatni sklopovi na osnovi šupljih blokova ili panela od izolacijskih materijala i/ili betona

F

 

GRIJANJE/VENTILACIJA/ IZOLACIJA

 

Dimnjaci, dimovodi i posebni proizvodi – Uređaji za grijanje prostora – Toplinsko-izolacijski proizvodi – Spregnuti sklopovi za vanjsku toplinsku izolaciju – Izolacijski sklopovi za obrnute krovove – Sustavi toplinski izoliranih pročelja

G

 

PRIČVRŠĆENJA/BRTVLJENJA /ADHEZIVI

 

Građevni adhezivi – Trnovi za konstrukcijske spojeve – Spajala – Trodimenzijske ploče za čavlanje – Sidreni svornjaci / Vijci – Zidne ploče od nehrđajućeg čelika – Zaštitni limovi u šupljim zidovima – Spajala za obloge vanjskih zidova i ravne ili kose krovove – Spajala za betonske sendvič-elemente – Brtve nepropusne za plin i vodu za cijevi u prodorima zidova i stropova – Brtveni sklopovi, profili i trakovi – Tvari za brtvljenje spojeva – Elastična zavješena spajala – Vlačne šipke – Točkasta spajala – Tvari na površinama s odbojnim svojstvom i obrada prevlaka – Spajala s mogućnošću regulacije položaja za krovove, zidove i unutarnje primjene – Proizvodi za postizanje vodonepropusnosti i njihova obrada

H

 

ZAŠTITA OD POŽARA I SRODNI PROIZVODI

Požarni alarmi, otkrivanje požara, stalni požarni uređaji, proizvodi za kontrolu požara i dima i suzbijanje eksplozije – Proizvodi za zaustavljanje požara, požarne brtve i proizvodi za zaštitu od požara

I

 

ELEKTRIČNE INSTALACIJE

Svi građevni proizvodi vezani za električne instalacije.

J

 

PLINSKE INSTALACIJE

Svi građevni proizvodi vezani za plinske instalacije.

K

 

OPSKRBA VODOM I KANALIZACIJA

 

Sklopovi koji se sastoje od zaklopca s djelomično mehaničkim zatvaranjem, montirani u vodolovno grlo bez zaklopca – Sklopovi za poklopce revizijskih okana koji se sastoje od poklopca i dodatnih prstena izrađenih od plastike za različite svrhe – Sklopovi cijevi za hladnu i toplu vodu, uključujući vodu predviđenu za ljudsku potrošnju – Sustavi cijevi za odvodnju i kanalizaciju pod tlakom ili bez tlaka – Savitljive spojke za cijevi gravitacijske i tlačne kanalizacije i odvodnje – sklopovi nužnika