Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda

NN 103/2008 (10.9.2008.), Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

3136

Na temelju članaka 32., 39. i 46. Zakona o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 86/08.) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O OCJENJIVANJU SUKLADNOSTI, ISPRAVAMA O SUKLADNOSTI I OZNAČAVANJU
GRAĐEVNIH PROIZVODA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti za davanje, produljenje i oduzimanje ovlaštenja za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti i izdavanje potvrde o sukladnosti, sustavi ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda, uvjeti za izdavanje i sadržaj isprava o sukladnosti, način označavanja građevnih proizvoda, oblik i sadržaj oznaka sukladnosti te način vođenja i sadržaj evidencije izdanih isprava o sukladnosti.
Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na građevni proizvod odnose se i na skup na određeni način tehnički i/ili funkcionalno povezanih pojedinačnih građevnih proizvoda sa zajedničkom namjeravanom uporabom, za koju tako povezani ispunjavaju zahtjeve (u daljnjem tekstu: sklop građevnih proizvoda).

Članak 2.

Pojedini pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
ovlaštena osoba je osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva za provedbu radnji ocjenjivanja sukladnosti, izdavanje potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje i/ili za izdavanje potvrde o sukladnosti građevnog proizvoda,
odgovorna osoba jest zaposlenik ovlaštene osobe koji je imenovan kao osoba odgovorna za provedbu radnji ispitivanja građevnog proizvoda, radnji nadzora proizvodnje građevnog proizvoda ili za izdavanje potvrde o sukladnosti,
potvrda o tvorničkoj kontroli proizvodnje je potvrda o sukladnosti tvorničke kontrole proizvodnje građevnog proizvoda s uvjetima za tvorničku kontrolu proizvodnje određenom tehničkom specifikacijom za taj proizvod,
potvrda o sukladnosti je potvrda o sukladnosti građevnog proizvoda s tehničkom specifikacijom,
izjava o sukladnosti je izjava o sukladnosti građevnog proizvoda s tehničkom specifikacijom,
ovlaštenje je rješenje kojim ministar pravnoj osobi odobrava provedbu radnji ocjenjivanja sukladnosti, izdavanje potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje i/ili za izdavanje potvrde o sukladnosti građevnog proizvoda,
područje proizvoda je područje uporabe građevnih proizvoda koji su srodni po namjeravanoj uporabi i svojstvima određeno posebnim propisom.
Pojmovi: tehnička specifikacija, Ministarstvo, ministar, građevni proizvod, tvornica, proizvođač, distributer, uvoznik i ovlašteni zastupnik imaju značenje određeno Zakonom o građevnim proizvodima.

Članak 3.

Pojedini pojmovi uporabljeni u normama na koje upućuje ovaj Pravilnik u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:
– ispitni laboratorij (HRN EN ISO/IEC 17025:2007) jest osoba ovlaštena za provedbu radnji ispitivanja građevnog proizvoda,
– tijelo koje provodi inspekciju (inspekcijsko tijelo) (HRN EN ISO/IEC 17020:2005) jest osoba ovlaštena za provedbu radnji stalnog nadzora, procjene i ocjenjivanja tvorničke kontrole proizvodnje,
– tijelo za provođenje certifikacije sustava upravljanja (certifikacijsko tijelo) (HRN EN ISO/IEC 17021:2007) jest osoba ovlaštena za provođenje radnji stalnog nadzora, procjene i oc­jenjivanje tvorničke kontrole proizvodnje, odnosno osoba ovlaštena za provođenje radnji početnog nadzora tvornice i provođenje radnji početnog nadzora tvorničke kontrole proizvodnje,
– ustanova za potvrđivanje proizvoda (HRN EN 45011:1998) jest osoba ovlaštena za provedbu radnji početnog nadzora tvornice, radnji početnog nadzora tvorničke kontrole proizvodnje, radnji stalnog nadzora, procjene i ocjene tvorničke kontrole proizvodnje odnosno osoba ovlaštena za izdavanje potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje i/ili potvrde o sukladnosti.

II. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA

Članak 4.

Osoba ovlaštena za provođenje radnji ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda mora ispunjavati zahtjeve odre­đene sljedećim hrvatskim normama uz dodatak specifičnih uvjeta za građevne proizvode ili skupinu građevnih proizvoda i u ovisnosti o radnjama koje je ovlaštena obavljati i to za:
– radnje ispitivanja građevnih proizvoda zahtjeve iz norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007,
– radnje stalnog nadzora, procjene i ocjene tvorničke kontrole proizvodnje zahtjeve iz norme HRN EN ISO/IEC 17020:2005,
– radnje početnog nadzora tvornice i početnog nadzora tvorničke kontrole proizvodnje zahtjeve iz norme HRN EN ISO/IEC 17021:2007.
Osoba koja ispunjava uvjete za provođenje radnji iz stavka 1. podstavka 2. i 3. ovoga članka ispunjava i uvjete za izdavanje potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje.
Uvjete za provođenje radnji početnog nadzora tvornice i početnog nadzora tvorničke kontrole proizvodnje, stalnog nadzora, procjene i ocjene tvorničke kontrole proizvodnje te izdavanje potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje ispunjava i osoba koja ispunjava zahtjeve norme HRN EN 45011:1998 uz dodatak specifičnih uvjeta za građevne proizvode ili skupinu građevnih proizvoda za koje se ovlaštenje daje.

Članak 5.

Osoba ovlaštena za izdavanja potvrde o sukladnosti mora ispunjavati zahtjeve određene normom HRN EN 45011:1998 uz dodatak specifičnih uvjeta za građevne proizvode ili skupinu građevnih proizvoda za koje se ovlaštenje izdaje.
Uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka, osoba ovlaštena za izdavanje potvrde o sukladnosti mora dodatno ispunjavati zahtjeve odre­đene sljedećim normama, uz dodatak specifičnih uvjeta za građevne proizvode ili skupinu građevnih proizvoda, i to za:
– radnje ispitivanja građevnih proizvoda - zahtjeve iz norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007, i
– radnje stalnog nadzora, procjene i ocjene tvorničke kontrole proizvodnje – zahtjeve iz norme HRN EN ISO/IEC 17020:2005, ili
– radnje početnog nadzora tvornice i početnog nadzora tvorničke kontrole proizvodnje - zahtjeve iz norme HRN EN ISO/IEC 17021:2007,
najmanje za jedan građevni proizvod iz područja proizvoda u koju pripadaju građevni proizvodi ili skupina građevnih proizvoda za koje se izdaje ovlaštenje za izdavanje potvrde o sukladnosti građevnog proizvoda.

Članak 6.

Osoba ovlaštena za obavljanje poslova izdavanja potvrda o sukladnosti dužna je, radi osiguranja ravnoteže interesa, osnovati interno tijelo zaduženo za nadzor nad obavljanjem poslova izdavanja potvrda o sukladnosti (u daljnjem tekstu: odbor).
U odbor se imenuju predstavnici Ministarstva i drugih tijela državne uprave ovisno o građevnim proizvodima i/ili skupinama građevnih proizvoda za koje je ovlaštenje dano, Hrvatske gospodarske komore i/ili interesnih skupina proiz­vo­đa­ča ovisno o građevnim proizvodima ili skupinama građevnih proizvoda za koje je ovlaštenje dano i udruga za zaštitu potrošača registriranih po posebnom zakonu.
Tijela državne uprave i interesne skupine proizvođača čiji se predstavnici imenuju u odbor moraju biti navedeni u općem aktu ovlaštene osobe.
 

Članak 7.


Ovlaštena osoba dužna je sudjelovati u praćenju razvoja struke u području proizvoda za koje je ovlaštena, te uspostaviti kontakt s drugim ovlaštenim osobama i s odgo­varaju­ćim ovlaštenim osobama država članica i kandidata za članstvo u Europskoj uniji.
Ovlaštena osoba o ispunjavanju dužnosti iz stavka 1. ovoga članka bez posebnog traženja izvještava Ministarstvo jednom godišnje, a na traženje Ministarstva i češće.

Članak 8.

Ovlaštena osoba ne smije obavljati poslove proizvodnje, zastupanja, uvoza ili distribucije građevnih proizvoda i sirovina za proizvod­nju građevnih proizvoda.
Ovlaštena osoba ne smije provoditi radnje ocjenjivanja su­klad­­nosti građevnog proizvoda, niti izdati potvrdu o tvorničkoj kontroli proizvodnje građevnog proizvoda ili potvrdu o sukladnosti za građevni proizvod za koji joj je proizvođač povjerio provođenje radnji u postupku ocjenjivanja sukladnosti građevnog proizvoda, sukladno članku 16. stavku 2. ovoga Pravilnika.
Stavak 2. ovoga članka ne odnosi se na osobu ovlaštenu za obavljanje radnji ispitivanja građevnog proizvoda ili skupine građevnih proizvoda koja je akreditirana prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 uz dodatak specifičnih uvjeta za građevne proiz­vode ili skupinu građevnih proizvoda za koje joj je proizvođač povjerio obavljanje radnji ispitivanja građevnog proizvoda.
U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, zaposlenici ovlaštene osobe koji su obavljali radnje ispitivanja građevnog proizvoda ili skupine građevnog proizvoda za proizvođača ne smiju za isti proizvod obavljati druge radnje ocjenjivanja sukladnosti ili izdavanja potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje građevnog proizvoda odnosno potvrde o sukladnosti građevnog proizvoda za koje je pravna osoba u kojoj su zaposleni ovlaštena.

Članak 9.

Osoba ovlaštena za provedbu radnji ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda imenuje jednog ili više svojih zaposlenika kao odgovornu osobu za provedbu radnji ispitivanja građevnog proizvoda, odnosno za provedbu radnji nadzora tvorničke kontrole proizvodnje, te za izdavanje odgovarajućeg dokumenta o provedbi tih radnji, i to za određeni građevni proizvod, odnosno skupinu građevnih proizvoda.
Odgovorna osoba mora biti zaposlena na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom te mora biti stručnjak za građevni proizvod, odnosno skupinu građevnih proizvoda za čije je ispitivanje odnosno obavljanje nadzora imenovana.
Stručnjakom za građevni proizvod iz stavka 2. ovoga članka smatra se osoba koja ima najmanje tri godine radnog staža na poslovima:
1. osmišljavanja i/ili proizvodnje građevnih proizvoda iz područja proizvoda u koje područje pripada i građevni proizvod za koju se osoba imenuje;
2. ocjenjivanja sukladnosti i/ili izdavanja potvrda o sukladnosti za građevne proizvode iz područja proizvoda u koje područje pripada i građevni proizvod za koju se osoba imenuje;
3. projektiranja i/ili građenja građevina u strukovnom području u kojem se za građenje rabe građevni proizvodi iz područja proizvoda u koje područje pripada i građevni proizvod za koju se osoba imenuje, te
4. normativnim i/ili stručno-analitičkim poslovima graditeljstva vezanim za građevne proizvode, od čega najmanje dvije godine radnog staža na jednom od tih poslova.

Članak 10.

Odgovorna osoba iz članka 9. ovoga Pravilnika osobito odgovara za:
– preuzimanje posla provedbe radnji ispitivanja građevnog proizvoda, odnosno provedbe radnji nadzora tvorničke kontrole proizvodnje, te izdavanja odgovarajućeg dokumenta, u pogledu odgovarajuće stručne osposobljenosti osoba koje sudjeluju u provođenju tih radnji, te odgovarajuće opremljenosti ovlaštene osobe u pogledu opreme potrebne za obavljanje tih radnji,
– provođenje radnji ispitivanja građevnog proizvoda, odnosno nadzora tvorničke kontrole proizvodnje u skladu s važećim propisima i pravilima struke,
– osiguranje neovisnosti provođenja radnji ocjenjivanja suk­ladnosti građevnih proizvoda u odnosu na proizvođača, ovlaštenog zastupnika, uvoznika, odnosno distributera.
U donošenju odluka u obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka odgovornoj osobi mora se statutom ovlaštene osobe osigurati samostalnost i neovisnost od uprave ovlaštene osobe.
Preuzimanje posla provedbe radnji ispitivanja građevnog proiz­voda, odnosno radnji nadzora tvorničke kontrole proizvod­nje za koji ovlaštena osoba nije ovlaštena ili ne ispunjava propisane uvjete i izdavanje dokumenta o tome protivno važećim propisima ili pravilima struke, predstavlja težu povredu radne obveze odgovorne osobe.

Članak 11.

Osoba ovlaštena za izdavanja potvrde o sukladnosti imenuje jednog ili više svojih zaposlenika kao odgovornu osobu za vrednovanje i/ili završno ocjenjivanje rezultata radnji ocjenjivanja sukladnosti te za izdavanje potvrda o sukladnosti za određeni građevni proizvod odnosno skupinu građevnih proizvoda.
Odgovorna osoba mora biti zaposlena na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom te mora biti stručnjak za građevni proizvod, odnosno skupinu građevnih proizvoda za čije je ispitivanje odnosno obavljanje nadzora imenovana.
Stručnjakom za građevni proizvod iz stavka 2. ovoga članka smatra se osoba koja ima najmanje pet godine radnog staža na poslovima:
1. osmišljavanja i/ili proizvodnje građevnih proizvoda iz područja proizvoda u koje područje pripada i građevni proizvod za koju se osoba imenuje;
2. ocjenjivanja sukladnosti i/ili izdavanja potvrda o sukladnosti za građevne proizvode iz područja proizvoda u koje područje pripada i građevni proizvod za koju se osoba imenuje;
3. projektiranja i/ili građenja građevina u strukovnom području u kojem se za građenje rabe građevni proizvodi iz područja proizvoda u koje područje pripada i građevni proizvod za koju se osoba imenuje, te
4. normativnim i/ili stručno-analitičkim poslovima graditeljstva vezanim za građevne proizvode, od čega najmanje tri godine radnog staža na jednom od tih poslova.

Članak 12.

Odgovorna osoba iz članka 11. ovoga Pravilnika osobito odgovara za:
– preuzimanje i obavljanje poslova izdavanja potvrda o sukladnosti, u pogledu odgovarajuće stručne osposobljenosti osoba koje sudjeluju u tom postupku, te odgovarajuće opremljenosti ovlaštene osobe u pogledu opreme potrebne za obavljanje tog posla,
– provedbu poslova izdavanja potvrda o sukladnosti u skladu s važećim propisima i pravilima struke,
– osiguranje neovisnosti obavljanja posla izdavanja potvrda o sukladnosti u odnosu na proizvođača, uvoznika, odnosno distributera.
U donošenju odluka u obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka odgovornoj osobi mora se statutom ovlaštene osobe osigurati samostalnost i neovisnost od uprave ovlaštene osobe.
Preuzimanje posla izdavanja potvrda o sukladnosti za koji ovlaštena osoba nije ovlaštena ili ne ispunjava propisane uvjete, te provedba postupka izdavanja potvrda o sukladnosti protivno važećim propisima ili pravilima struke, predstavlja težu povredu radne obveze odgovorne osobe.

Članak 13.

Zaposlenici ovlaštene osobe koji provode radnje u postupku ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda, odnosno koji obavljaju poslove izdavanja potvrda o sukladnosti, odgovorni su za radnje koje obavljaju s tim u vezi i to naročito u pogledu uporabe uređaja i opreme, primjene odgovarajućih tehničkih znanja, te točnosti, istinitosti i ažurnosti u obavljanju tih poslova.
Postupanje protivno važećim propisima, nepridržavanje pravila struke, te neprimjenjivanje odgovarajućeg tehničkog znanja u obavljanju poslova, odnosno pojedinih radnji iz stavka 1. ovoga članka predstavlja težu povredu radne obveze.

Članak 14.

Odgovorna osoba, zaposlenici ovlaštene osobe koji provode radnje u postupku ocjenjivanja sukladnosti građevnog proizvoda, zaposlenici ovlaštene osobe koji obavljaju poslove izdavanja potvrda o sukladnosti, te zaposlenici uprave ovlaštene osobe, ne smiju obavljati poslove proizvodnje, zastupanja, uvoza ili distribucije građevnih proizvoda i sirovina za proizvodnju građevnih proizvoda, niti smiju biti vlasnici gospodarskih subjekata registriranih za obav­ljanje potonjih poslova.
Svi zaposlenici ovlaštene osobe dužni su saznanja u vezi s građevnim proizvodima do kojih dođu u obavljanju svojega posla čuvati kao poslovnu tajnu, osim ako zakonom ili ovim Pravilnikom nije određeno drukčije.

Članak 15.

Teže povrede radne obveze iz članka 10. stavka 3., članka 12. stavka 3. i članka 13. stavka 2. ovoga Pravilnika i druge povrede radne obaveze, s odgovarajućim stegovnim mjerama moraju biti određene statutom ili drugim općim aktom ovlaštene osobe.
Ovlaštena osoba dužna je osigurati da gospodarski subjekti i njihovi zaposlenici koje uključi u provedbu pojedinih radnji ocjenjivanja sukladnosti građevnog proizvoda ispunjavaju uvjete i poštuju obveze propisane člancima 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. ovoga Pravilnika.
Odgovorna osoba odgovara za gospodarske subjekte i njihove zaposlenike koje uključi u provedbu pojedinih radnji ocjenjivanja sukladnosti građevnog proizvoda.

Članak 16.

Proizvođač u svrhu obavljanja radnji koje provodi u postupku ocjenjivanja sukladnosti građevnog proizvoda mora:
– imati posebne ustrojstvene jedinice čiji je djelokrug rada samo obavljanje propisanih radnji (ispitni laboratorij i/ili stalna tvornička kontrola proizvodnje),
– imenovati osobu odgovornu za rad ustrojstvene jedinice koja provodi pojedine radnje u postupku ocjenjivanja sukladnosti građevnog proizvoda, i
– uspostaviti sustav pisanih pravila provođenja pojedinih rad­nji u postupku ocjenjivanja sukladnosti građevnog proizvoda koji mora biti takav da osigurava tehničku ispravnost i točnost, objektivnost dobivenih rezultata te usklađenost sa zahtjevima odgovarajuće norme građevnog proizvoda (predmet i učestalost ispitivanja, umjeravanje opreme, kontrola proizvodnog procesa i sl.).
Provođenje radnji u postupku ocjenjivanja sukladnosti gra­đev­nog proizvoda proizvođač može povjeriti drugoj osobi koja ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka.
Osoba iz stavka 2. ovoga članka povjerene poslove obavlja u ime i za račun proizvođača, a u obavljanju tih poslova prema Ministarstvu i ovlaštenim osobama ima isti položaj i dužnosti kao i proizvođač.

III. DAVANJE I PRODUŽAVANJE OVLAŠTENJA

Članak 17.

Ovlaštenja za provođenje radnji ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda i ovlaštenje za obavljanje poslova izdavanja potvrda o sukladnosti, daje se pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom, na rok od dvije godina, a može se produživati na isti rok.
Ovlaštenje se može produžiti ako ovlaštena osoba i nadalje ispunjava uvjete za davanje ovlaštenja, te ako uredno ispunjava obveze iz članka 7. i članka 15. stavka 2. ovoga Pravilnika.
Ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka ne daje se za radnje koje u postupku ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda obavlja proizvođač.

Članak 18.

Ovlaštenje daje i produžuje ministar po prethodno pribav­ljenom mišljenju Povjerenstva za građevne proizvode.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka osniva i njegove članove imenuje ministar.

Članak 19.

Ovlaštenje za provođenje radnji ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda daje se za provođenje pojedinih radnji u tom postupku za pojedini građevni proizvod ili skupinu građevnih proizvoda obzirom na tehničku specifikaciju određenu za taj proizvod ili skupinu građevnih proizvoda, te za priznavanje stranih dokumenata o radnjama ocjenjivanja sukladnosti.
Ovlaštenje za provođenje radnji izdavanja potvrda o suklad­nosti daje se za pojedini građevni proizvod ili skupinu građevnih proizvoda obzirom na tehničku specifikaciju određenu za taj proizvod ili skupinu proizvoda, te za provođenje pojedinih radnji u postupku ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda za obavljanje kojih su ispunjeni uvjeti, te za potvrđivanje dokumenata o radnjama ocjenjivanja sukladnosti koje izdaje strani proizvođač građevnih proizvoda.

Članak 20.

Zahtjev za davanje ovlaštenja podnosi se Ministarstvu.
Zahtjevu za davanje ovlaštenja prilaže se:
– popis u kojemu su navedeni vrsta i opseg poslova i radnji, te građevni proizvod odnosno skupina građevnih proizvoda za koje se traži izdavanje ovlaštenja i tehnička specifikacija određe­na za taj proizvod ili skupinu proizvoda,
– rješenje o upisu i izvod iz sudskog registra,
– dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 4. odnosno 5. ovoga Pravilnika,
– statut i/ili drugi opći akt iz kojega je vidljivo da je podnositelj zahtjeva ispunio druge uvjete određene ovim Pravilnikom,
– odluku o imenovanju odgovorne osobe za svaki građevni proizvod odnosno skupinu građevnih proizvoda za koju se traži davanje ovlaštenja i dokaze da odgovorna osoba ispunjava propisane uvjete,
– podatke o tehničkoj opremljenosti, osoblju i lokacijama na kojima se obavljaju poslovi,
– dokaz o osiguranju za štetu koju bi pravna osoba mogla učiniti u obavljanju radnji za koje se daje ovlaštenje,
– dokaz o podmirenim troškovima postupka davanja ovlaštenja.
Zahtjevu za produženje ovlaštenja prilažu se popisi, isprave i dokazi iz stavka 2. ovoga članka, te dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 7. i članka 15. stavka 2. ovoga Pravilnika.
U svrhu utvrđivanja činjenica bitnih za davanje ovlaštenja podnositelj zahtjeva dužan je na traženje Ministarstva dostaviti i druge isprave i dokaze, te omogućiti pregled tehničke opreme i lokacija na kojima se obavljaju poslovi.
Dokazom iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka smatra se potvrda o akreditaciji prema odgovarajućoj hrvatskoj normi uz dodatak specifičnih uvjeta za građevne proizvode ili skupinu građevnih proizvoda za poslove za koje se traži ovlaštenje koju je izdalo akreditacijsko tijelo priznato prema posebnom propisu.
Troškove postupka iz stavka 2. podstavka 8. ovoga članka određuje ministar posebnom odlukom.

Članak 21.

Izreka ovlaštenja obavezno sadrži:
– tvrtku i sjedište osobe kojoj se daje ovlaštenje,
– redni broj iz evidencije ovlaštenih osoba,
– vrstu posla za koji se daje ovlaštenje, radnje u postupku ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda i građevni proizvod ili skupinu građevnih proizvoda za koji se daje ovlaštenje s naznakom tehničkih specifikacija određenih za taj građevni proizvod ili skupinu građevnih proizvoda,
– ime i prezime osobe s naznakom građevnog proizvoda ili skupine građevnih proizvoda i poslova za koje odgovara (odgovorna osoba),
– upozorenje da je ovlaštena osoba dužna trajno ispunjavati uvjete propisane za dobivanje ovlaštenja, da je poslove za koje je dobila ovlaštenje dužna obavljati u skladu s važećim propisima i pravilima struke, te da je o svim promjenama koje mogu utjecati na njenu sposobnost odnosno uvjete za obavljanje poslova dužna bez odlaganja obavijestiti Ministarstvo i
– rok važenja ovlaštenja.

Članak 22.

U slučaju promjene odgovorne osobe na zahtjev ovlaštene osobe može se izmijeniti ovlaštenje u dijelu koji se odnosi na odgovornu osobu.
Na postupak izmjene ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika kojima je uređeno davanje ovlaštenja.

Članak 23.

Protiv ovlaštenja i rješenja o izmjeni ovlaštenja, te rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje ili izmjenu ovlaštenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.
Podatke iz izreke ovlaštenja i rješenja iz stavka 1. ovoga članka, iz kojih su razvidne radnje i građevni proizvod odnosno skupina građevnih proizvoda na koje se ovlaštenje ili rješenje odnose, objavljuju se na web-stranici Ministarstva.

IV. OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI I IZDAVANJE ISPRAVA O SUKLADNOSTI GRAĐEVNIH PROIZVODA

Članak 24.

Poslovi i radnje ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda i izdavanja isprava o sukladnosti građevnih proizvoda obav­ljaju se u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima i ovim Pravilnikom, tehničkim specifikacijama, odredbama odgovarajuće norme iz članka 4. odnosno 5. ovoga Pravilnika, te u skladu s pravilima struke, a dokumentiranje tih poslova i radnji provodi se u skladu s propisima o uredskom poslovanju.

Članak 25.

U postupku ocjenjivanja sukladnosti građevnog proizvoda provode se radnje ispitivanja građevnog proizvoda i radnje nadzora proizvodnje građevnih proizvoda.
Radnje ispitivanja građevnog proizvoda su:
– početno ispitivanje tipa građevnog proizvoda koje provodi proizvođač, odnosno početnog ispitivanja tipa građevnog proizvoda od strane prav­ne osobe ovlaštene za ocjenjivanje sukladnosti,
– ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu ispitivanja od strane proizvođača ili pravne osobe ovlaštene za ocjenjivanje sukladnosti, i
– ispitivanje slučajnih uzoraka uzetih iz proizvodnje iz skupine pripremljene za isporuku, odnosno na tržištu ili na gradilištu iz isporučene skupine od strane pravne osobe ovlaštene za ocje­njivanje sukladnosti.
Radnje nadzora proizvodnje građevnog proizvoda su:
– stalna tvornička kontrola proizvodnje koju provodi proiz­vođač,
– početni nadzor tvornice i početni nadzor tvorničke kontrole proizvodnje koju provodi pravna osoba ovlaštena za ocjenjivanje sukladnosti, i
– stalni nadzor, procjena i ocjenjivanje tvorničke kontrole proizvodnje koju provodi pravna osoba ovlaštena za ocjenjivanje sukladnosti.

Članak 26.

Radnjama ispitivanja građevnih proizvoda utvrđuju se teh­nička svojstva građevnih proizvoda.
Nadzor proizvodnje građevnih proizvoda provodi se pregledavanjem, nadziranjem i ocjenjivanjem proizvodnje i stalne tvorničke kontrole proizvodnje.
O provedenim radnjama iz stavka 1. i 2. ovoga članka i rezultatima tih radnji ovlaštena osoba odnosno proizvođač izdaje odgovarajući dokument i to o:
– radnjama ispitivanja građevnog proizvoda izdaje izvještaj o ispitivanju građevnog proizvoda,
– provođenju stalnog nadzora, procjeni i ocjenjivanju tvorničke kontrole proizvodnje izdaje izvještaj o provedenom nadzoru,
– provedenom početnom nadzoru tvornice i početnom nadzoru tvorničke kontrole proizvodnje izdaje izvještaj o provedenom početnom nadzoru.
Potvrda o tvorničkoj kontroli proizvodnje izdaje se za sustave ocjenjivanja sukladnosti 2 i 2+, na temelju pozitivnih izvještaja iz stavka 3. podstavka 2. i/ili 3. ovoga članka.

Članak 27.

Obavljanje poslova izdavanja potvrda o sukladnosti obuhvaća provedbu radnji ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda, vrednovanje i/ili završno ocjenjivanje rezultata radnji ocjenjivanja sukladnosti (potvrđivanje) i izdavanje potvrde o sukladnosti.
Vrednovanje i/ili završno ocjenjivanje rezultata radnji ocjenjivanja sukladnosti provodi se pregledom izvještaja o ispitivanju građevnog proizvoda te pregleda izvještaja o provedenom nadzoru i o provedenom početnom nadzoru tvorničke kontrole proizvodnje.
Osoba ovlaštena za izdavanja potvrde o sukladnosti obvezna je vrednovati i završno ocjenjivati rezultate radnji ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda neovisno o tome je li ih provela sama ili su je provele druge osobe ovlaštene za provedbu tih radnji.

Članak 28.

U postupku ocjenjivanja sukladnosti građevnog proizvoda moraju se provesti skupine radnji označene kao sustavi ocjenjivanja sukladnosti 1+, 1, 2+, 2, 3 i 4 određene u tablici koja je prilog 1. i sastav­ni je dio ovoga Pravilnika, i to:
– prije izdavanja potvrde o sukladnosti – skupine radnji označene kao sustavi ocjenjivanja sukladnosti oznake 1+ i 1;
– prije izdavanja potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje – skupine radnji označene kao sustavi ocjenjivanja sukladnosti oznake 2+ i 2;
– prije izdavanja izjave o sukladnosti – skupine radnji označene kao sustavi ocjenjivanja sukladnosti oznake 1+, 1, 2+, 2, 3 i 4.
Sustavi ocjenjivanja sukladnosti koji se u postupku ocjenjivanja sukladnosti moraju provesti za pojedini građevni proizvod, odnosno pojedinu skupinu građevnih proizvoda, prije izdavanja potvrde o sukladnosti i izjave o sukladnosti, određen je tehničkom specifikacijom.
Ako proizvođač, ovlašteni zastupnik ili uvoznik građevnog proizvoda ne provodi ili ne provodi u potpunosti radnje u postupku ocjenjivanja sukladnosti određene tehničkom specifikacijom za sustave ocjenjivanja sukladnosti 3 i 4, Europska komisija može, u skladu s procedurom određenom Direktivom 89/106/EEZ donijeti odluku da se za takav građevni proizvod moraju provesti skupine radnji u sustavu ocjenjivanja sukladnosti 3.

Članak 29.

Potvrdu o sukladnosti izdaje osoba ovlaštena za izdavanje potvrde o sukladnosti na zahtjev proizvođača, ovlaštenog zastupnika ili uvoznika građevnog proizvoda ako su provedeni i/ili se provode skupine radnji određene za ocjenjivanje sukladnosti građevnog proizvoda, za koji se izdaje potvrda o sukladnosti, te ako je suk­lad­­nost dokazana.
Potvrda o sukladnosti mora biti na hrvatskom jeziku i latinič­nom pismu.
Potvrda o sukladnosti obavezno sadrži:
– tvrtku i sjedište ovlaštene osobe koja je izdala potvrdu o sukladnosti građevnog proizvoda,
– klasu, urbroj i datum ovlaštenja za obavljanje poslova izdavanja potvrde o sukladnosti osobe koja je izdala potvrdu o sukladnosti,
– evidencijski broj ovlaštene osobe,
– tvrtku i sjedište, odnosno ime i adresu proizvođača, ovlaštenog zastupnika ili uvoznika,
– naziv, kratki opis i namjeravanu uporabu građevnog proizvoda,
– oznaku tehničkih specifikacija koje su mjerodavne za ocjenjivanje sukladnosti građevnog proizvoda,
– oznaku sustava ocjenjivanja sukladnosti koji je proveden ili se provodi,
– evidencijski broj ovlaštene osobe te klasu, urbroj i datum izdavanja dokumenata o ocjenjivanju sukladnosti temeljem koje se potvrda izdaje,
– klasa, urbroj i datum izdavanja potvrde o sukladnosti i rok njegovog važenja,
– ime i potpis odgovorne osobe ovlaštene za potpisivanje potvrde o sukladnosti.
Potvrdu o sukladnosti trajno čuva osoba koja ju je izdala, te proizvođač, ovlašteni zastupnik ili uvoznik.

Članak 30.

Proizvođač izdaje izjavu o sukladnosti ako:
– zadovoljava uvje­te iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika,
– su provedene i/ili se provode skupine radnji određene za ocjenjivanje sukladnosti,
– je utvrdio da je sukladnost dokazana.
Ovlašteni zastupnik izdaje izjavu o sukladnosti ako:
– proizvođač kojeg zastupa zadovoljava uvje­te iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika,
– su provedene i/ili se provode skupine radnji određene za ocjenjivanje sukladnosti,
– je proizvođač utvrdio da je sukladnost dokazana.
Izjava o sukladnosti može se izdati na temelju stranog dokumenta o radnjama ocjenjivanja sukladnosti građevnog proizvoda ako je taj dokument priznat u Republici Hrvatskoj.

Članak 31.

Izjavom o sukladnosti proizvođač, ovlašteni zastupnik odnosno uvoznik potvrđuje da su provedene i/ili da se provode skupine radnji određene za ocjenjivanje sukladnosti građevnog proizvoda za koji se daje izjava, te da je dokazana sukladnost građevnih proizvoda s tehničkom specifikacijom.
Izjava o sukladnosti mora biti na hrvatskom jeziku i lati­ničnom pismu.
Izjava o sukladnosti obavezno sadrži:
– tvrtku i sjedište, odnosno ime i adresu proizvođača, ovlaštenog zastupnika ili uvoznika,
– tvrtku i sjedište, odnosno ime i adresu proizvođača u slučaju da izjavu o sukladnosti izdaje ovlašteni zastupnik ili uvoznik,
– naziv, kratki opis i namjravanu uporabu građevnog proizvoda,
– izjavu da je građevni proizvod sukladan tehničkoj specifikaciji određenoj za taj proizvod,
– oznaku tehničkih specifikacija koje su mjerodavne za ocjenjivanje sukladnosti građevnog proizvoda,
– oznaku sustava ocjenjivanja sukladnosti koji je proveden ili se provodi,
– evidencijski broj ovlaštene osobe te klasu, urbroj i datum izdavanja potvrde o sukladnosti ili potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje odnosno dokumenata o ocjenjivanju sukladnosti temeljem koje se izjava izdaje,
– klasu, urbroj i datum izdavanja izjave,
– ime, svojstvo i potpis osobe koja je ovlaštena za potpisivanje u ime proizvođača, ovlaštenog zastupnika ili uvoznika građevnog proizvoda.
Izjavu o sukladnosti trajno čuva proizvođač, ovlašteni zastupnik ili uvoznik.

V. OZNAČAVANJE GRAĐEVNIH PROIZVODA

Članak 32.

Građevni proizvodi za čija je tehnička svojstva, na način propisan ovim Pravilnikom, dokazano da su sukladna svojstvima određenim odgovarajućom usklađenom europskom tehničkom specifikacijom odnosno s domaćom tehničkom specifikacijom kojom je prihvaćena odgovarajuća usklađena europska specifikacija, označavaju se oznakom sukladnosti »CE« određenom prilogom 2. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika na način i sa sadržajem određenim tom specifikacijom, ako ovim propisom nije drukčije određeno.
Građevni proizvodi za čija je tehnička svojstva dokazano da su sukladna svojstvima određenim odgovarajućom domaćom tehničkom specifikacijom koja nije prihvaćena usklađena europska specifikacija, označavaju se oznakom sukladnosti »C« određenom prilogom 4. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika na način i sa sadržajem određenim tom specifikacijom.
U slučaju da se postupak ocjenjivanja sukladnosti provodi i prema posebnom propisu, građevni proizvod uz oznaku prema tom posebnom propisu mora biti dodatno označen u skladu sa stavkom 1. odnosno stavkom 2. ovog članka.
Uz oznake propisane ovim propisom, građevni proizvodi smiju biti označeni i drugim oznakama, ako se tim oznakama ne dovodi u zabludu osoba koja rabi proizvod glede njegovih svojstava i načina uporabe.

VI. NADZOR I ODUZIMANJE OVLAŠTENJA

Članak 33.

Nadzor nad ispunjavanjem uvjeta za provedbu radnji ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda i obavljanja poslova izdavanja potvrda o sukladnosti te radom ovlaštenog tijela i proizvođača s tim u svezi, obavlja Ministarstvo.
Ovlaštena osoba, proizvođač, ovlašteni zastupnik, uvoznik i distributer dužni su u određenom roku dostaviti podatke koje zatraži Ministarstvo, te omogućiti državnim službenicima Ministarstva pristup u sve svoje radne prostorije, te pristup svim podacima koji su u vezi s njegovim radom.

Članak 34.

Ovlaštena osoba dužna je trajno ispunjavati uvjete propisane za dobivanje ovlaštenja, te ove poslove obavljati u skladu s važećim propisima i pravilima struke.
Proizvođač je dužan trajno ispunjavati uvjete za obavljanje radnji koje provodi u postupku ocjenjivanja sukladnosti građev­nog proizvoda.
Ovlaštena osoba dužna je bez posebnog poziva i odgađanja izvijestiti Ministarstvo o svim promjenama koje mogu utjecati na njenu sposobnost odnosno uvjete za obavljanje poslova za čije je obavljanje ovlaštena, odnosno koje obavlja na temelju ovoga Pravilnika, te dostaviti Ministarstvu svaki nalaz o nadzoru koji je provelo akreditacijsko tijelo ako je ovlaštena osoba akreditirana, odnosno ako je ovlaštenje dano na temelju potvrde akreditacijskog tijela.
Proizvođač, ovlašteni zastupnik odnosno uvoznik građevnog proizvoda dužni su posebnog poziva i odgađanja izvijestiti Ministarstvo o svim promjenama koje mogu utjecati na sukladnost proizvoda za kojeg su izdali izjavu o sukladnosti.

Članak 35.

Ako Ministarstvo utvrdi da ovlaštena osoba ne ispunjava uvjete ili ne obavlja poslove koji su uvjet za dobivanje ovlaštenja ili da poslove za čije je obavljanje ovlaštena na temelju ovoga Pravilnika ne obavlja u skladu s važećim propisima ili pravilima struke, zaključkom će odrediti rok za ispunjavanje tih uvjeta, od­nos­no za usklađenje rada s važećim propisima ili pravilima struke.
Do ispunjenja uvjeta odnosno usklađenja rada u smislu stav­ka 1. ovoga članka ovlaštena osoba ne može obavljati posao za koji je ovlaštena.
Ako ovlaštena osoba ne postupi po zaključku iz stavka 1. ovoga članka ovlaštenje će se u cijelosti ili djelomično oduzeti rješenjem.

Članak 36.

Isprava o sukladnosti za koju Ministarstvo utvrdi da ju je izdala ovlaštena osoba, proizvođač, ovlašteni zastupnik odnosno uvoznik, koja ne ispunjava uvjete za obavljanje radnji koje provodi u postupku ocjenjivanja sukladnosti građevnog proizvoda, postupku izdavanja potvrde o sukladnosti ili da je izdana na temelju radnje ili rezultata u tom postupku koji nisu ispravni, točni ili nisu objektivni, poništit će se rješenjem.

Članak 37.

Rješenje o oduzimanju ovlaštenja i rješenje o poništenju isprave o sukladnosti donosi ministar po prethodno pribavljenom mišljenju Povjerenstva za građevne proizvode.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuš­tena, ali se može pokrenuti upravni spor.
Rješenje iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na web-stranicama Ministarstva.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Ministarstvo vodi evidenciju ovlaštenih osoba.
Ministarstvo vodi evidenciju potvrda o sukladnosti i izjava o sukladnosti izdanih u skladu s ovim Pravilnikom.
Osoba koja je izdala dokument o priznavanju odnosno potvrđivanje stranih dokumenata o radnjama ocjenjivanja sukladnosti dužna je taj dokument dostaviti Ministarstvu u roku od 30 dana od dana njegovog izdavanja.

Uvjeti za davanje ovlaštenja

Članak 39.

Odgovorna osoba koja nema položeni stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva dužna je ovaj ispit položiti najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana imenovanja.

Članak 40.

Do 31. prosinca 2009. godine dokazom iz članka 20., stavka 2. podstavka 3. ovoga Pravilnika smatra se i potvrda da podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete određene hrvatskim normama navedene u tablici koja prilog 1. i/ili tablici koja prilog 2. i sastavni je dio Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, isprava o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (»Narodne novine« br. 1/05) uz dodatak specifičnih uvjeta za građevne proizvode ili skupinu građevnih proizvoda za poslove za koje se traži ovlaštenje koju je izdalo akreditacijsko tijelo priznato prema posebnom propisu.
Hrvatskim normama iz stavka 1. ovoga članka smatra se i svako novo izdanje norme navedene u tablici.

Međunarodni ugovor

Članak 41.

Ministarstvo u skladu s ugovorom o pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prijavljuje i odjavljuje ovlaš­tenu osobu Europskoj komisiji, te o tome obavještava ovlaštenu osobu.

Članak 42.

Do stupanja na snagu ugovora iz članka 41. ovoga Pravilnika građevni proizvodi za čija je tehnička svojstva, na način propisan ovim Pravilnikom, dokazano da su sukladna svojstvima određenim odgovarajućom domaćom tehničkom specifikacijom kojom je prihvaćena usklađena europska specifikacija, označavaju se oznakom sukladnosti određenom prilogom 3. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika na način i sa sadržajem određenim tom specifikacijom.

Članak 43.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (»Narodne novine« br. 1/05), osim tablica iz priloga 1. i priloga 2. toga Pravilnika koje prestaju važiti 31. prosinca 2009. godine.
Povjerenstvo za građevne proizvode imenovano temeljem Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka nastavlja s radom do imenovanja povjerenstva za građevne proizvode prema članku 18. stavku 2. ovoga Pravilnika.
Isprave o sukladnosti i izdane u skladu s Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka vrijede do isteka roka valjanosti.
Građevni proizvodi označeni sukladno Pravilniku iz stavka 1. ovoga članka mogu biti na tržištu i ugrađivati se u građevine najkasnije do 31. prosinca 2009. godine.

Članak 44.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« osim članka 28. stavka 3. i članka 32. stavka 1. koji stupa na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 011-02/08-01/1
Urbroj: 531-01-266-08-01
Zagreb, 5. rujna 2008.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.


PRILOG 1.

Tablica skupina radnji koje se provode u pojedinom sustavu ocjenjivanja sukladnosti

ISPRAVA O SUKLADNOSTI

SUSTAV OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI

radnju provodi proizvođač

radnju provodi ovlaštena osoba

stalna tvornička kontrola proizvodnje

ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu ispitivanja

početno ispitivanje tipa građevnog proizvoda

početno ispitivanje tipa građevnog proizvoda

početni nadzor tvornice i početni nadzor tvorničke kontrole proizvodnje

stalni nadzor, procjena i ocjenjivanje tvorničke kontrole proizvodnje

ispitivanje slučajnih uzoraka uzetih iz proizvodnje iz propisanih skupina

P + I

 

1+

 

 

1

 

 

 

I

 

2+

 

a) 

a)

 

2

 

 

a)

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

P = potvrda o sukladnosti
I = izjava o sukladnosti
• označava radnju koju je obvezan provesti ili provoditi proizvođač odnosno ovlaštena osoba u pojedinom sustavu ocjenjivanja sukladnosti
a) ovlaštena osoba izdaje potvrdu o tvorničkoj kontroli proizvodnje

 

PRILOG 2.

Oznaka građevnih proizvoda koji odgovaraju uvjetima iz članka 32. stavka 1. ovoga Pravilnika
 

 

broj prijavljene ovlaštene osobe a)

tvrtka odnosno ime proizvođača
 

sjedište odnosno adresa proizvođača
 

zadnje dvije znamenke godine u kojoj je oznaka stavljena na proizvod
 

broj prijavljene ovlaštene osobe a) – CPD – broj isprave o sukladnosti b)
 

oznaka usklađene europske specifikacije građevnog proizvoda
 

naziv građevnog proizvoda
 

proizvođačeva identifikacijska oznaka građevnog proizvoda
 

iskazana obavijest o svojstvima građevnog proizvoda
 


Napomena: »CE« znak se upisuje bez mreže za konstrukciju
a) broj dodjeljuje Europska komisija, a upisuje se u slučaju da je prijavljena ovlaštena osoba sudjelovala u postupku ocjenjivanja sukladnosti
b) broj isprave o sukladnosti dan u skladu s ugovorom iz čl. 41. ovoga Pravilnika
 

PRILOG 3.

Oznaka građevnih proizvoda koji odgovaraju uvjetima iz članka 42. ovoga Pravilnika
 

 

(ovaj prostor mora ostati prazan)

 

tvrtka odnosno ime proizvođača

sjedište odnosno adresa proizvođača

zadnje dvije znamenke godine u kojoj je oznaka stavljena na proizvod

evidencijski broj ovlaštene osobe a) – ZGP – klasa, urbroj i datum izdavanja isprave o sukladnosti

oznaka domaće tehničke
specifikacije građevnog proizvoda

naziv građevnog proizvoda

proizvođačeva identifikacijska oznaka građevnog proizvoda

iskazana obavijest o svojstvima građevnog proizvoda

a) evidencijski broj se upisuje u slučaju da je ovlaštena osoba sudjelovala u postupku ocjenjivanja sukladnosti
 

PRILOG 4.

Oznaka građevnih proizvoda koji odgovaraju uvjetima iz članka 32. stavka 2.

                                        Konstrukcija oznake

– ukoliko se oznaka sukladnosti smanjuje ili povećava, odnosi dani na priloženom crtežu moraju se poštivati.
– ukoliko nije propisano posebnim propisom, različiti dijelovi oznake sukladnosti moraju imati iste vertikalne dimenzije koje ne smiju biti manje od 5 mm.