Poslovnik pravobranitelja za osobe s invaliditetom

NN 103/2008 (10.9.2008.), Poslovnik pravobranitelja za osobe s invaliditetom

PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM

3138

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 107/07), pravobranitelj za osobe s invaliditetom 2. srpnja 2008. godine donosi

POSLOVNIK

PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuju se način i organizacija rada, unutarnji ustroj stručne službe te druga pitanja od značaja za rad pravobranitelja za osobe s invaliditetom.

Članak 2.

Primjenom Poslovnika osigurava se uredno i pravovremeno obavljanje poslova pravobranitelja za osobe s invaliditetom.
Pravobranitelj za osobe s invaliditetom tumači odredbe ovoga Poslovnika i daje upute za njegovu primjenu te brine o njegovoj pravilnoj primjeni.

Članak 3.

Sjedište Ureda pravobranitelja za osobe s invaliditetom je u Zagrebu.

Članak 4.

Pravobranitelja za osobe s invaliditetom u slučaju spriječenosti (bolesti, odsutnosti i sl.) zamjenjuje zamjenik pravobranitelja za osobe s invaliditetom kojeg on ovlasti.
Pravobranitelj za osobe s invaliditetom i njegovi zamjenici čine kolegij pravobranitelja za osobe s invaliditetom, a službenici Ureda sudjeluju u radu kolegija prema potrebi.

Članak 5.

Kolegij pravobranitelja za osobe s invaliditetom razmatra:
– prijedlog proračuna pravobranitelja za osobe s invaliditetom,
– prijedlog financijskog plana pravobranitelja za osobe s invaliditetom,
– prijedlog poslovnika, pravilnika o unutarnjem redu i drugih akata koje na temelju zakona i ovog Poslovnika donosi pravobranitelj za osobe s invaliditetom,
– nacrte izvješća Hrvatskom saboru o radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom,
– nacrte akata koji predstavljaju poticaj za donošenje te izmjene i dopune zakona i drugih propisa koji se odnose na prava osoba s invaliditetom ili kojima se uređuju pitanja od značaja za osobe s invaliditetom,
– nacrte prijedloga mjera za izgradnju cjelovitog sustava zaštite i promicanja prava i interesa osoba s invaliditetom te za sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese osobe s invaliditetom,
– načine upoznavanja i savjetovanja osoba s invaliditetom o ostvarivanju i zaštiti njihovih prava i interesa, suradnje s osobama s invaliditetom te poticanja osoba s invaliditetom na izjašnjavanje i uvažavanje njihovog mišljenja,
– načine obavještavanja javnosti o stanju prava osoba s invaliditetom,
– načelna i druga pitanja od značaja za osobe s invaliditetom.

Unutarnje ustrojstvo

Članak 6.

Ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom ima Službu za stručne poslove i Službu za opće poslove, s time da je voditelj svake od njih jedan od zamjenika pravobranitelja za osobe s invaliditetom.

Članak 7.

Služba za stručne poslove:
– prati usklađenost zakona i drugih propisa u Republici Hrvatskoj, koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom s odredbama Ustava Republike Hrvatske koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom;
– prati usklađenost zakona i drugih propisa u Republici Hrvatskoj, koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom s međunarodnim dokumentima koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom;
– prati izvršavanje obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju Ujedinjenih naroda i drugim međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom;
– prati primjenu politika, nacionalnih strategija i programa Republike Hrvatske koje se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom;
– prati primjenu svih propisa koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom;
– zalaže se za zaštitu i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom;
– predlaže poduzimanje mjera usmjerenih na unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom;
– skrbi o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom te o suzbijanju svih oblika diskriminacije zbog invaliditeta;
– pruža savjetodavnu pomoć osobama s invaliditetom u svrhu ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa;
– razmatra slučajeve povrede prava osoba s invaliditetom, izvještava javnost o povredama prava osoba s invaliditetom te poduzima radnje u svrhu njihova sprečavanja;
– predlaže poduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog sustava zaštite i promicanja prava i interesa osoba s invaliditetom;
– predlaže poduzimanje mjera usmjerenih na unapređenje kvalitete življenja obitelji osoba s invaliditetom;
– prikuplja informacije i obavještava javnost o stanju prava osoba s invaliditetom;
– obavlja druge poslove određene ovim Zakonom o pravobranitelju za osobe s invaliditetom;
– obavlja stručne poslove u vezi s podnescima i usmenim poticajima upućenim pravobranitelju za osobe s invaliditetom;
– obrađuje predmete po uputama pravobranitelja za osobe s invaliditetom i njegovih zamjenika te izrađuje nacrte upozorenja, preporuka i prijedloga;
– izrađuje nacrte prijedloga preventivnih mjera za sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese osoba s invaliditetom te nacrte akata kojima se zahtijevaju izvješća o poduzetim mjerama;
– izrađuje nacrte prijedloga za progon, a u svrhu upućivanja nadležnom državnom odvjetništvu u slučaju kada sazna da je osoba s invaliditetom izvrgnuta diskriminaciji, nasilju, spolnoj zloporabi, zlostavljanju, izrabljivanju, zanemarivanju ili nehajnom postupanju te nacrte upozorenja nadležnom tijelu državne uprave s prijedlozima mjera za zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom;
– prati i proučava propise i probleme koji se javljaju u njihovoj primjeni te o tome daje pravobranitelju za osobe s invaliditetom mišljenja i prijedloge;
– obavlja i druge poslove koje joj povjeri pravobranitelj za osobe s invaliditetom.

Članak 8.

Služba za opće poslove:
– prikuplja sudsku praksu i pravna stajališta Ustavnog, Vrhovnog i Upravnog suda Republike Hrvatske koji se odnose na prava osoba s invaliditetom ili kojima se uređuju pitanja od značaja za zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom,
– evidentira i statistički obrađuje predmete koji se odnose na povrede pojedinačnih prava osoba s invaliditetom te opće pojave i načine povreda prava i interesa osoba s invaliditetom,
– prikuplja međunarodne dokumente, stručnu literaturu te druge podatke koji su od značaja za zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom,
– obavlja poslove u svezi sa zapošljavanjem te ostvarivanjem prava i dužnosti iz radnog odnosa službenika i namještenika,
– obavlja računovodstvene, knjigovodstvene i financijske poslove te brine o zakonitoj provedbi važećih materijalno-financijskih propisa,
– obavlja administrativno-tehničke poslove vezane uz uredsko poslovanje,
– obavlja poslove uspostave i održavanja informacijskog sustava,
– organizira i brine o provođenju izdavačke djelatnosti,
– obavlja druge poslove koje joj povjeri pravobranitelj za osobe s invaliditetom.

Članak 9.

Broj službenika i namještenika, raspored radnih mjesta s opisom poslova te uvjeta koje moraju ispuniti za primanje u državnu službu, utvrđuju se pravilnikom o unutarnjem redu sukladno Zakonu o državnim službenicima.

Posebne postupovne odredbe

Članak 10.

Uredovno vrijeme za primanje građana ili njihovih punomoćnika (u daljnjem tekstu: stranke) utvrdit će se odlukom koju donosi pravobranitelj za osobe s invaliditetom.
Stranke s prebivalištem ili boravištem izvan Zagreba koje dođu izvan vremena utvrđenog odlukom iz stavka 1. ovoga članka primit će se bez obzira na uredovno vrijeme utvrđeno za prijem stranaka. Na isti način će se postupiti i u hitnim, kao i u drugim opravdanim slučajevima kada postupanje ne trpi odgodu radi zaštite prava i interesa osoba s invaliditetom.

Članak 11.

Poticaj za razmatranje pojedinačnog slučaja ugroženosti ili povrede prava i interesa osobe s invaliditetom, kao i općih pojava na tom planu, kao i poticaj o načinu rješavanja takvog pitanja može usmeno ili pismenim podneskom podnijeti svatko tko smatra da su neko pravo ili interes osobe s invaliditetom ugroženi ili povrijeđeni.

Članak 12.

Stranke primaju pravobranitelj za osobe s invaliditetom, zamjenici pravobranitelja za osobe s invaliditetom i savjetnici koje odredi pravobranitelj za osobe s invaliditetom ili njegovi zamjenici.

Članak 13.

U Uredu pravobranitelja za osobe s invaliditetom predmete razvrstava i raspoređuje pravobranitelj za osobe s invaliditetom.

Članak 14.

Godišnji plan rada odlukom donosi pravobranitelj za osobe s invaliditetom najkasnije do kraja tekuće godine za iduću kalendarsku godinu, a doneseni godišnji plan rada može se tijekom godine mijenjati.

Članak 15.

Podnesci pravobranitelju za osobe s invaliditetom upućuju se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Ako je, pod uvjetima propisanim zakonom, u pojedinim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, uz hrvatski jezik i latinično pismo u službenu upotrebu uveden i drugi jezik i drugo pismo, stranke koje imaju prebivalište na području te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, mogu uputiti podneske i na drugom jeziku ili drugom pismu.

Članak 16.

Pravobranitelj za osobe s invaliditetom uzet će u postupanje svaki podnesak ili usmeni poticaj iz kojeg proizlazi da je u pojedinačnom slučaju došlo do ugroženosti ili povrede prava i interesa osoba s invaliditetom kao i općih pojava na tom planu, kao i svaki poticaj o načinu rješavanja takvog pitanja.

Članak 17.

Pravobranitelj za osobe s invaliditetom na temelju podneska ili usmenog poticaja stranke iz kojeg proizlazi da je u pojedinom slučaju došlo do ugroženosti ili povrede prava i interesa osoba s invaliditetom kao i općih pojava na tom planu kao i poticaja o načinu rješavanja takvog pitanja poduzima radnje kojima je cilj zaštita prava i interesa osoba s invaliditetom.
Prilikom odlučivanja o načinu i opsegu postupanja pravobranitelj za osobe s invaliditetom će osobito imati u vidu značaj prava i interesa osoba s invaliditetom koji su povrijeđeni ili ugroženi, mogućnost povrede prava i interesa većeg broja osoba s invaliditetom, način i okolnosti pod kojima je došlo ili može doći do povrede prava i interesa osoba s invaliditetom, a imajući u vidu sve zakonske mogućnosti zaštite ugroženog ili povrijeđenog prava i interesa osoba s invaliditetom kao i propise i pravila međunarodnog prava.

Članak 18.

Pravobranitelj za osobe s invaliditetom, zamjenici pravobranitelja za osobe s invaliditetom i savjetnici redovito će obilaziti i pregledavati prostorije i objekte u kojima su smještene ili borave osobe s invaliditetom te će vršiti uvid u način ostvarivanja brige o osobama s invaliditetom koje borave ili su privremeno odnosno trajno smještene kod fizičkih i pravnih osoba i drugih pravnih subjekata na temelju posebnih propisa, a osobito mjesta gdje su smještena djeca s teškoćama u razvoju.

Članak 19.

Godišnje izvješće o radu za proteklu kalendarsku godinu pravobranitelj za osobe s invaliditetom podnosi Hrvatskom saboru do 31. ožujka tekuće godine.

Uredsko poslovanje

Članak 20.

Uredskim poslovanjem osiguravaju se uvjeti za pravilan rad i poslovanje Ureda pravobranitelja za osobe s invaliditetom.
Uredsko poslovanje obuhvaća naročito:
– zaprimanje akata,
– upisivanje akata u odgovarajuće evidencije,
– razvrstavanje i raspoređivanje akata,
– dostavljanje akata u rad,
– administrativno-tehničku obradu akata,
– otpremanje akata,
– čuvanje i arhiviranje akata.

Članak 21.

O radnjama koje se odnose na uredsko poslovanje vode se odgovarajuće evidencije u prijemnoj knjizi, upisniku predmeta, knjizi unutarnjeg poslovanja, pomoćnim knjigama imenskog i predmetnog registra, dnevnoj knjizi stranaka, knjizi otpreme te knjizi pismohrane, a sadržaj i način vođenja tih evidencija utvrdit će svojom odlukom pravobranitelj za osobe s invaliditetom.

Članak 22.

Radi zaštite prava i interesa osobe s invaliditetom pojedini predmeti, podaci u predmetu mogu biti označeni određenim stupnjem tajnosti sukladno odredbama Zakona o tajnosti podataka (»Narodne novine«, br. 79/07).

Članak 23.

Dovršeni predmeti evidentiraju se u knjizi pismohrane te se čuvaju na vrijeme utvrđeno odlukom pravobranitelja za osobe s invaliditetom sukladno posebnim propisima o zaštiti arhivske građe.

Članak 24.

Stranke koje su se pravobranitelju za osobe s invaliditetom obratile usmenim poticajem za razmatranje pojedinačnog slučaja ugroženosti ili povrede prava i interesa osobe s invaliditetom kao i općih pojava na tom planu, kao i usmenim poticajem o načinu rješavanja takvog pitanja evidentiraju se u dnevnoj knjizi stranaka u koju će se upisati datum, ime i prezime s adresom stranke, sadržaj usmenih navoda stranke te što je poduzeto povodom njezinog usmenog poticaja.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 25.

Pravilnik o unutarnjem redu pravobranitelj za osobe s invaliditetom će donijeti u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Poslovnika.

Članak 26.

Odluke iz članka 10. stavka 1. te odluke iz članaka 21. do 25. ovoga Poslovnika pravobranitelj za osobe s invaliditetom će donijeti u roku 30 dana od dana kada Hrvatski sabor potvrdi ovaj Poslovnik.

Članak 27.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Zagreb, 2. srpnja 2008.

Pravobranitelj
za osobe s invaliditetom
Anka Slonjšak, v. r.