Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za vrednovanje modernizacije državne uprave

NN 105/2008 (15.9.2008.), Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za vrednovanje modernizacije državne uprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3156

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. rujna 2008. donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA VREDNOVANJE MODERNIZACIJE DRŽAVNE UPRAVE

I.

Osniva se Nacionalno vijeće za vrednovanje modernizacije državne uprave (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće).

II.

Nacionalno vijeće osniva se s ciljem praćenja političkih i stručnih aspekata reforme državne uprave u Republici Hrvatskoj, za razdoblje 2008. – 2011. godine i davanja preporuka Vladi Republike Hrvatske.

III.

Zadaće Nacionalnog vijeća su:
1. Nadzor provedbe Strategije reforme državne uprave za razdoblje 2008. – 2011. godine;
2. Osiguravanje političke i stručne podrške reformi državne uprave;
3. Praćenje političkih i stručnih aspekata reforme državne uprave;
4. Opća politička i stručna evaluacija rezultata reforme državne uprave i formuliranje preporuka za Vladu Republike Hrvatske, Središnji državni ured za upravu i druga tijela državne uprave;
5. Davanje preporuka Vladi Republike Hrvatske temeljem vrednovanja rezultata reforme državne uprave, jednom godišnje;
6. Revizija Strategije reforme državne uprave i izrada Prijedloga o dopunama Strategije, nakon dvije godine od dana usvajanja Strategije.

IV.

Nacionalno vijeće ima predsjednika i dvanaest članova, a čine ga predstavnici Hrvatskog sabora (2), Vlade Republike Hrvatske (5), civilnog društva (1), sindikata (1), istaknutih stručnjaka iz područja uprave (3) i Nacionalnog vijeća za konkurentnost (1).
Predsjednikom Nacionalnog vijeća imenuje se Vladimir Šeks, potpredsjednik Hrvatskog sabora.
Članovima Nacionalnog vijeća imenuju se:
– predstavnik Hrvatskog sabora
– predstavnici Vlade RH:
– Đurđa Adlešič, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske
– Marina Matulović Dropulić, ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
– Ivan Šuker, ministar financija
– Jagoda Premužić, tajnica Vlade Republike Hrvatske
– Antun Palarić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu
– predstavnik civilnog društva:
– Zorislav Antun Petrović, predsjednik Transparency International Hrvatska
– predstavnik sindikata:
– Boris Pleša, predsjednik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Hrvatske
– istaknuti stručnjaci iz područja uprave:
– prof. dr. sc. Ivan Koprić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
– prof. dr. sc. Dragan Medvedović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
– prof. dr. sc. Zdravko Petak, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
– predstavnik Nacionalnog vijeća za konkurentnost:

V.

Poslove tajništva za potrebe rada Nacionalnog vijeća obavlja Središnji državni ured za upravu.

VI.

Nacionalno vijeće će o svom radu pisanim putem izvješćivati Vladu Republike Hrvatske najmanje jednom godišnje. Izvješće o radu treba sadržavati i evaluaciju rezultata reforme državne uprave i preporuke za Vladu Republike Hrvatske.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/08-02/21
Urbroj: 5030109-08-1
Zagreb, 12. rujna 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.