Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske - KPD 2008.

NN 108/2008 (22.9.2008.), Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske - KPD 2008.

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

3198

Na temelju članka 43. Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, br. 103/03.) Državni zavod za statistiku određuje

KLASIFIKACIJU PROIZVODA PO DJELATNOSTIMA REPUBLIKE HRVATSKE – KPD 2008.1)

I. UVOD (OPĆI DIO)

U okviru međunarodne i europske revizije statističkih ekonomskih klasifikacija djelatnosti i proizvoda, koje se u pravilu obavljaju svake četiri do pet godina, izrađene su revidirane verzije klasifikacija Europske unije (EU): Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 – poznata pod kraticom NACE Rev. 222) i Statistička klasifikacija proizvoda po djelatnostima u Europskoj ekonomskoj zajednici, verzija 2008. – poznata pod kraticom CPA 2008. Primjena spomenutih klasifikacija prema legislativi EU-a počinje 1. siječnja 2008. s prijelaznim razdobljem primjene od godinu dana, te je konačni rok primjene 1. siječanj 2009. Klasifikacije NACE Rev. 2 i CPA 2008 čine okosnicu revidiranog integriranog sustava statističkih klasifikacija djelatnosti i proizvoda EU-a – poznatog pod nazivom ISCAP 20083). CPA 2008. ima ulogu središnje klasifikacije proizvoda spomenutog sustava EU-a. Nacionalna statistika svih država članica EU-a i svih država kandidata, obvezna je uskladiti nacionalne statističke klasifikacije s EU-om kako bi se osigurala usporedivost statističkih pokazatelja na razini EU-a. Stoga je obveza Državnog zavoda za statistiku (DZS) – kao središnje institucije i koordinatora statističkog sustava u RH, pristupiti reviziji svih nacionalnih statističkih klasifikacija djelatnosti i proizvoda koje su izrađene na temelju klasifikacija EU-a i izraditi nove verzije u skladu s EU-ovim. Rezultat tog procesa usklađivanja izrada je revidirane Nacionalne klasifikacije djelatnosti, verzija 2007. – poznata pod kraticom NKD-a 2007.4) i izrada revidirane verzije središnje Klasifikacije proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske, verzija 2008. – poznata pod kraticom KPD 2008., koja je predmet ovih statističkih standarda. KPD 2008. je u cijelosti usporediv s CPA 2008. koji je donesen Uredbom EU-a br. 451/08. od 23. travnja 2008., a objavljen u Službenom listu EU-a, br. 145/08. od 4. lipnja 2008. Na temelju KPD-a 2008., koji ima ulogu središnje klasifikacije proizvoda u RH isto kao i CPA 2008. u EU, izradit će se revidiran nacionalni sustav integriranih statističkih klasifikacija djelatnosti i proizvoda – ISKDP 2008. u skladu s ISCAP-om 2008. EU-a na harmoniziran način. Izrada revidiranih verzija statističkih klasifikacija proizvoda izrađenih na temelju KPD-a koje primjenjuje DZS je u tijeku, a konačna se izrada i objavljivanje očekuje krajem 2008./početkom 2009.
KPD 2008., kao i prethodne verzije, u cijelosti je usporediv s CPA 2008. Prva verzija KPD-a (1996.) izrađena je prema CPA 1996., objavljena je u Narodnim novinama br. 68/97. Druga verzija KPD-a 2002. izrađena je prema CPA 2002., objavljena je u Narodnim novinama br. 128/03. Nova verzija KPD-a 2008. koju je također izradio DZS, predstavlja treću reviziju ove klasifikacije. Prilikom uvođenja prve verzije KPD-a (1996.) utvrđena je njegova uloga središnje statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima u nacionalnom statističkom sustavu. KPD je sveobuhvatna klasifikacija proizvoda jer su proizvodi sustavno razvrstani prema kriteriju ekonomskog podrijetla i strukturirani prema svim djelatnostima prve Nacionalne klasifikacije djelatnosti – NKD-a (1997.)5). S obzirom na to da je izrađena revidirana verzija NKD-a 2007.6) koja će zamijeniti sadašnju verziju NKD 2002.7), i nova će revidirana verzija KPD-a 2008. zamijeniti sadašnju verziju KPD-a 2002. Sve druge statističke klasifikacije proizvoda koje primjenjuje DZS, a izrađene su na temelju KPD-a 2002. također će se zamijeniti novim verzijama.

1. Revizija središnjih klasifikacija proizvoda

Statističke klasifikacije, koje se također nazivaju i nomenklature, pripadaju osnovnim instrumentima bez kojih se statistički podaci ne mogu prikupljati. Statističke klasifikacije nisu samo prijeko potrebni preduvjet već predstavljaju važan čimbenik u kvaliteti statističkih informacija. Budući da su statističke klasifikacije temeljni instrumenti za statističko kategoriziranje pojava stvarnog svijeta, postoji potreba da se s vremena na vrijeme revidiraju, jer se stvarni svijet i njegovo okruženje kontinuirano mijenja. Takve sveobuhvatne revizije ne utječu samo na pojedine elemente statističkih klasifikacija, nego i na cijelu hijerarhijsku strukturu, a posebno na strukturu središnjih statističkih klasifikacija proizvoda koje imaju ulogu mosta između međunarodnih, europskih i nacionalnih statističkih klasifikacija djelatnosti i proizvoda.
Zajedničkom svjetskom i europskom revizijom statističkih klasifikacija pod radnim nazivom Operation 2007 revidirane su i usklađene sljedeće ekonomske statističke klasifikacije integriranog sustava (ISCAP-a 2008.) u kojem središnju ulogu imaju statističke klasifikacije proizvoda CPA 2008. i CPC Ver. 2 (nacrt), odnosno u nacionalnom sustavu – KPD 2008.
• ISIC Rev. 48), CPC 2 (nacrt), HS 20079), SITC Rev. 410), gdje CPC Ver. 2 ima ulogu središnje klasifikacije – svjetska razina
• NACE Rev. 2, CPA 2008, CN 2007/CN 200811), PRODCOM List 200812), gdje CPA 2008 ima ulogu središnje klasifikacije – europska razina (EU)
• NKD 2007., KPD 2008., CT 2008.13), NIP 2008.14), gdje KPD 2008. ima ulogu središnje klasifikacije – nacionalna razina (RH)

2. Međunarodna harmonizacija statističkih klasifikacija djelatnosti i proizvoda

Razlog harmonizacije statističkih klasifikacija na međunarodnoj razini jest činjenica da je svaka država članica EU-a imala svoje nacionalne sustave statističkih klasifikacija djelatnosti i proizvoda s različitom strukturom i razinom razrade te različitu učestalost istraživanja i različite jedinice mjere. To je sve pokazivalo nekonzistentan pristup, a posljedica tog pristupa bila je da su podaci temeljeni na tako heterogenim klasifikacijskim sustavima bili teško međusobno usporedivi.
Međunarodna harmonizacija u nadležnosti je međunarodnih statističkih tijela, posebno Eurostata i Unstata, kako između njih samih tako i između njihovih država članica. Proces usklađivanja počeo je još sedamdesetih godina, a rezultirao je temeljitim revizijama međunarodnih statističkih klasifikacija i razvijanjem nekih novih klasifikacijskih sustava koji su u procesu razvoja postali dio sadašnjeg ISCAP-a, koji ima sljedeći koncept:
usklađivanje istovrsnih klasifikacija: usklađivanje se izvodilo tako da su se elementi jedne klasifikacije harmonizirali s elementima druge. Takav je odnos ostvaren između NACE-a Rev. 2 i ISIC-a Rev. 4, gdje se prva temelji na elementima druge. Međutim, pri postizanju harmonizacije bilo je potrebno uzeti u obzir, ne samo pojedinačne elemente klasifikacije, nego i njezinu strukturu. To je bilo osobito nužno u slučaju klasifikacija djelatnosti jer hijerarhijska struktura utječe na klasifikaciju statističkih jedinica koje se razvrstavaju na temelju njihove glavne djelatnosti primjenom metode top down (od vrha prema dolje), tj. razvrstavanjem najprije od najviše razine, a potom prema detaljnijim razinama klasifikacije.
usklađivanje statističkih klasifikacija djelatnosti i proizvoda: u ovom kontekstu usklađivanje ne znači samo agregiranje ili dezagregiranje, nego održavanje konzistentnih pojmovnih odnosa. Tijekom 2007. i 2008. usklađivanje je izvršeno na svjetskoj razini i razini EU-a:
revidirana je svjetska klasifikacija djelatnosti – ISIC Rev. 4 (prijašnja verzija ISIC Rev. 3.1) na temelju koje je izrađen nacrt revidirane svjetske središnje klasifikacije proizvoda CPC 2 (prijašnja verzija CPC 1.1). Osnovni elementi pri izradi nacrta CPC-a 2 za prenosivu robu (transportable goods) bili su elementi HS-a i to verzije HS 2007., na temelju kojeg se prikupljaju podaci o statistici vanjske trgovine, a koji ujedno služi za međunarodnu carinsku uporabu.
revidirane su klasifikacije razine EU-a i usklađene s klasifikacijama svjetske razine. Verzije EU-a izvedene su na principu daljnje dezagregacije odgovarajućih elemenata svjetskih klasifikacija. Revidiran je NACE Rev. 2 (prijašnja verzija NACE Rev. 1.1) i usklađen s ISIC-om Rev. 4. Revidiran je i CPA 2008 (prijašnja verzija CPA 2002) i usklađen s nacrtom CPC-a 2 (prijašnja verzija CPC Ver.1.1). Pri izradi nove verzije CPA 2008 osnovni elementi za prenosivu robu bili su elementi CN-a, i to verzije CN 2007 (i CN-a 2008), koja je na šesteroznamenkastoj razini sukladna s HS-om 2007.
Sve revidirane klasifikacije EU-a imaju obvezatan karakter i donose se kao Uredbe EU-a. Neobvezatno ih primjenjuju države EFTE i EEA, a sve klasifikacije UN-a svjetske razine donose se preporukom.

3. Nacionalna harmonizacija statističkih klasifikacija djelatnosti i proizvoda

Jedan od glavnih zadataka hrvatske statistike je kontinuirano harmoniziranje nacionalnog statističkog sustava sa statističkim standardima EU-a kako bi se osigurala, međunarodno usporediva statistika, primarno s EU. Taj zadatak implicira uz usklađivanje statističkih definicija, metoda i metodologija i usklađivanje statističkih klasifikacija koje se koriste u prikupljanju, analizi, publiciranju i diseminiranju statističkih podataka.
DZS je još davne 1991. započeo s uvođenjem EU harmoniziranih statističkih klasifikacija djelatnosti i proizvoda, njihovim preuzimanjem u cijelosti ili izradom izvedenica te se na taj način osigurala usporedivost nacionalnih statističkih podataka prvenstveno s EU-om (a preko EU-a i međunarodno usporediva). Izrađene su sljedeće prve verzije statističkih harmoniziranih klasifikacija:
• NKD (izvedenica NACE-a Rev. 1); KPD (preuzet CPA 1996.); NIPUM 97.15) (izvedenica KPD-a 1996.); NIP 95., NIP 97., NIP 99., NIP 2001. i NIP 2002. (izvedenice PRODCOM List izvještajne godine); i CT 1996. do 2001. (izvedenice HS-a 1996.) te CT 2002. i CT 2003. (izvedenice CN-a 2002. i CN-a 2003.) iz nadležnosti Carinske uprave; gdje KPD ima ulogu središnje statističke klasifikacije proizvoda.
Navedene statističke klasifikacije (uključujući carinsku klasifikaciju roba – CT, za koju nije nadležan DZS već Carinska uprava), primjenjivale su se okvirno od 1995. sve do 31. prosinca 2003.
U okviru svjetske revizije klasifikacija tzv. Operacija 2002. koja je predstavljala manje ažuriranje statističkih klasifikacija djelatnosti i proizvoda, harmonizirane su i izrađene druge verzije gotovo svih statističkih klasifikacija nacionalnog sustava:
• NKD 2002. (izvedenica NACE-a Rev. 1.1); KPD 2002. (preuzet CPA 2002.); NIPUM 2004.16) (izvedenica KPD-a 2002.); NIP 2003., NIP 2004., NIP 2005., NIP 2006. i NIP 2007.17) (izvedenice PRODCOM Liste za izvještajne godine); i CT 2003. do CT 2006. (izvedenice CN-a 2003. do CN 2006.) iz nadležnosti Carinske uprave; gdje KPD 2002. ima ulogu središnje statističke klasifikacije proizvoda.
Navedene statističke klasifikacije (uključujući carinsku klasifikaciju CT), započele su se primjenjivati od 2004. i uglavnom će se primjenjivati do 31. prosinca 2008. (osim CT-a 2006. koji se primjenjivao do 31. 12. 2006. jer su izrađene već dvije nove verzije: CT 2007. i CT 2008.18) s primjenom u 2007. i 2008. i čine dio treće verzije statističkih klasifikacija).
Izrada treće verzije statističkih harmoniziranih klasifikacija započela je već tijekom 2000. na EU razini, aktivnosti u vezi s revizijama klasifikacija su se intenzivirala 2002., kada su započele pripremne aktivnosti i u DZS-u, a planira se završetak do kraja 2008. Primjena nove verzije NKD-a 2007. već je započela u 2008. u Poslovnom statističkom registru koji se dvostruko šifrira (po NKD-u 2007. i starom NKD-u 2002.), ali sustavna primjena u svim statističkim istraživanjima je obvezna od 1. siječnja 2009., jer je 2008. prijelazna godina u skladu sa statističkim sustavom EU-a. Treća revizija odnosi se na izradu i objavu sljedećih revidiranih i harmoniziranih verzija klasifikacija:
• NKD 2007. (preuzeta je NACE-a Rev. 2); KPD 2008. (preuzeti je CPA 2008.); CT 2007. /CT 2008. (izvedenica je CN-a 2007./CN-a 2008.); NIP 2008. (izvedenica PRODCOM List 2008.); gdje KPD 2008. ima ulogu središnje statističke klasifikacije proizvoda.
U tablici 1. dajemo usporedni prikaz prethodne – druge verzije klasifikacija NKD 2002. i KPD 2002. u odnosu na nove revidirane verzije NKD-a 2007. i KPD-a 2008.

Tablica 1. STRUKTURA I BROJ NASLOVA KPD-A 2002. I KPD-a 2008. U ODNOSU NA NKD 2002. I NKD 2007.19) 20)

Razina
klasifikacije

NKD

KPD

NKD 2002.

NKD 2007.

KPD 2002.

KPD 2008.

Područja

17

21

17

21

Potpodručja

31

-

31

-

Odjeljci

62

88

62

88

Skupine19)

224

272

223

261

Razredi20)

514

615

502

575

Podrazredi21)

585

-

-

-

Kategorije

-

-

1146

1342

Potkategorije

 

-

2608

3142

Iz tabele 1. vidi se hijerarhijska povezanost KPD-a 2008. s NKD-om 2007. Naime, KPD 2008. (kao i prijašnje verzije) jest statistička klasifikacija proizvoda čiji se elementi striktno odnose na djelatnosti kako ih definira NKD 2007. Svaki proizvod, bilo da je riječ o prenosivoj bilo o neprenosivoj robi ili usluzi, dodijeljen je (jednoznačno) samo jednoj djelatnosti iz NKD-a 2007. Povezivanje s djelatnostima kako ih definira NKD 2007. daje KPD-u 2008. strukturu paralelnu strukturi NKD-a 2007. na svim razinama NKD-a 2007. dok to u slučaju NKD 2002. nije bio slučaj samo na peteroznamenkastoj razini podrazreda (nacionalno uvedenoj razini) koja je ukinuta u NKD-u 2007. Izuzeće od ovog pravila su kategorija i potkategorija usluga iz razreda 47.00 KPD-a 2008. koje mogu biti povezne s više od jednog razreda djelatnosti u NKD 2007. odjeljku 47 – Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

II. KLASIFIKACIJA PROIZVODA PO DJELATNOSTIMA RH – KPD 2008.

1. Pojmovi i definicije KPD-a 2008.

KPD je klasifikacija u kojoj se razvrstavaju proizvodi prema djelatnostima koje ih pretežno proizvode, a definirani su NKD-om 2007. Pod pojmom proizvod (product) u ovoj klasifikaciji podrazumijeva se prenosiva roba (transportable goods), neprenosiva roba (non transportable goods) i usluge (services).
Poznavanje razlika između klasifikacija djelatnosti i proizvoda važno je za njihovo razumijevanje te ih navodimo:
klasifikacija ekonomskih djelatnosti kategorizira podatke prema jedinici djelatnosti tj. pojedinačnom pogonu ili skupini pogona što čini ekonomski entitet kakav je poduzeće. Ona pruža osnovu za pripremu i prikupljanje statističkih podataka za proizvodnju i različite inpute u proizvodni proces (rada, materijala, energije, itd.) tako definiranih jedinica.
klasifikacija proizvoda kategorizira proizvode (robu i usluge) sa zajedničkim karakteristikama. Ona pruža osnovu za pripremu i prikupljanje statističkih podataka za proizvodnju, raspodjelu, potrošnju, vanjsku trgovinu i transport tako definiranih proizvoda.
KPD 2008. uključuje kategorije za sve proizvode koji mogu biti subjekt domaćih i međunarodnih transakcija ili se mogu naći na zalihi. Ne obuhvaća samo proizvode koji su output iz ekonomskih djelatnosti (uključujući prenosive i neprenosive robe) nego i zemljište i neopipljivu aktivu koja proizlazi iz pravnih ili računovodstvenih postupaka kao što su patenti, licence, zaštitni znakovi i autorska prava (iako se oni u SNA odnosno ESA tretiraju kao neproizvedena aktiva, uključeni su u bilančne liste i završne račune poduzeća) zbog važne nacionalne i međunarodne trgovine i velike zainteresiranosti korisnika za te podatke.
Međutim, KPD 2008. razlikuje proizvode (i usluge) proizvedene za vlastiti račun od usluga koje se obavljaju na proizvodima uz naknadu ili na temelju ugovora. Specifične kategorije i potkategorije proizvoda su obično označene kao zx.yy.9 ili zx.yy.99 i imaju naslov »Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje...« U KPD-u 2002. outputi podugovornih djelatnosti označeni su pod drugačijim nazivom »industrijske usluge ili usluge izrade.«

2. Uporaba KPD-a 2008.

• KPD 2008. je središnja klasifikacija proizvoda stoga se treba koristiti kao temelj za izradu ili revidiranje različitih nacionalnih klasifikacija potrebnih za praćenje posebnih područja ili aspekata gospodarstva (proizvodnju, vanjsku trgovinu, transport, cijene, potrošnju). KPD 2008. treba osigurati i okvir za međunarodnu usporedivost podataka raznovrsnih statističkih istraživanja koja se bave istraživanjem dobara, usluga i aktive korištenjem istovrsnih ekonomskih klasifikacija proizvoda ili njihovih izvedenica:
na nacionalnoj razini osigurava usporedivost između: NKD 2007. ¨ KPD 2008. ¨ NIP 2008./NIPUM 2009. ¨ CT 2007./2008. (i buduće verzije do nove svjetske i EU revizije klasifikacijskih sustava)
na međunarodnoj razini osigurava slijedeću usporedivost:
razina EU-a: NACE Rev. 2 ¨ CPA 2008. ¨ PRODCOM List 2008. ¨ CN 2007./2008. i
svjetska razina: ISIC Rev. 4 ¨ CPC 2 ¨ HS 2007. ¨ SITC Rev. 4.
Osim navedenog, KPD 2008. može se u nacionalnom statističkom sustavu koristiti i za:
prikupljanje i publiciranje podataka raznovrsnih statističkih istraživanja koja zahtijevaju razinu proizvoda (roba ili usluga), npr. industrijske statistike, statistike vanjske trgovine, statistiku platne bilance, statistiku nacionalnih računa, itd.
kao temelj za ponovno sastavljanje (rekompiliranje) osnovnih statističkih podataka (i analizu) iz njihovih izvornih klasifikacija u standardnu klasifikaciju.

III. STRUKTURA I OPĆI PRINCIPI KORIŠTENI PRI IZRADI KPD-a 2008.

1. Struktura KPD-a 2008.

KPD 2008. je klasifikacijski sustav sa šest hijerarhijskih razina. Budući da je KPD 2008. usklađen sa strukturom NKD-a 2007., prve četiri razine slične su po opisu i strukturi razinama NKD-a 2007. Hijerarhijske razine KPD-a 2008. i njihovo označavanje je sljedeće:
prva razina sastoji se od jednoslovne oznake područja KPD-a 2008.
druga razina sastoji se od dvoznamenkaste brojčane oznake odjeljaka KPD-a 2008.
treća razina sastoji se od troznamenkaste brojčane oznake skupina KPD-a 2008.
četvrta razina sastoji se od četveroznamenkaste brojčane oznake razreda KPD-a 2008.
peta razina sastoji se od peteroznamenkaste brojčane oznake kategorija KPD-a 2008.
šesta razina sastoji se od šesteroznamenkaste brojčane oznake potkategorija KPD-a 2008.

2. Sustav označavanja i raščlanjenost KPD-a 2008.

Sustav označavanja iz NKD-a 2007. preuzet je i u KPD-u 2008. U KPD-u 2008. dodatno postoji druga točka između četvrte i pete znamenke. Na taj se način sustav označavanja u KPD-u 2008. ne može zamijeniti sa sustavom označavanja u npr. CT-u 2007., koji također ima točku između četvrte i pete znamenke, ali nema između druge i treće znamenke kao u KPD-u 2008., a preuzet je iz brojčanog označavanja NKD-a 2007., npr. KPD 2008. šifra: 01.11.11 i vezna šifra CT-a 2007 (tj. CN-a 2007.): 1001 10 00.
U tablici 2. usporedno je prikazan sustav označavanja hijerarhijskih razina KPD-a 2008. u odnosu na NKD 2007. Peteroznamenkaste i šesteroznamenkaste brojčane oznake KPD-a 2008. iz praktičnih razloga označavaju se tako da prva peteroznamenkasta šifra počinje s 1 bez obzira na to postoji li više od jedne kategorije ili ne. Međutim, kod šesteroznamenkaste brojčane oznake stavlja se 0 ako postoji samo jedna potkategorija unutar te kategorije. Za označavanje se koriste brojke na jednostavan način počinjući s 0 odnosno 1. Jedina iznimka od tog pravila su »podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje...«, koji su se u KPD-u 2002. nazivali »industrijske usluge«, te se uglavnom označavaju brojčanom oznakom »9« na peteroznamenkastoj odnosno šesteroznamenkastoj razini i onda kada »9« nije idući broj u numeričkom nizu (zx.yy.9 ili zx.yy.99).

Tablica 2. HIJERARHIJSKE RAZINE KPD-a 2008. U ODNOSU NA NKD 2007.

Vrsta klasifikacije

 

HIJERARHIJSKE RAZINE

Broj slovnih ili brojčanih

razina raščlanjenosti

oznaka

oznaka

NKD 2007.

 

područje

A – U

jednoslovna

odjeljak

01 – 99

dvoznamenkasta

skupina

01.1 – 99.0

troznamenkasta

razred

01.11 – 99.00

četveroznamenkasta

KPD 2008.

 

kategorija

01.11.1 – 99.00.1

peteroznamenkasta

potkategorija

01.11.11
– 99.00.10

šesteroznamenkasta

Iz tablice 2. vidi se šifarska povezanost između KPD-a 2008. i NKD-a 2007. na svim razinama. Iznimno, odstupanja se javljaju iz slijedećih razloga: detaljna veza između proizvoda i djelatnosti mogla se uspostaviti samo do određenog stupnja. Postoje slučajevi kad se proizvodi mogu pripisati djelatnostima samo na nekoj razini višoj od razine razreda (npr. ribe i ostali riblji proizvodi; proizvodi akvakulture; pomoćne usluge u ribarstvu), a postoje i slučajevi kada se klasifikacija temelji na određenim konvencijama (npr. rabljena roba).
Slijedi usporedni tablični prikaz raščlanjenosti NKD-a 2007. i KPD-a 2008. u odnosu na agregirane vrste proizvoda/usluga i djelatnosti grupirane po područjima NKD-a 2007.

Tablica 3. RAŠČLANJENOST STRUKTURE KPD-a 2008. PREMA SPECIFIČNIM PODRUČJIMA NKD-a 2008.

K P D  2 0 0 8. – B R O J  N A S L O V A

Razina
raščlanjenosti

UKUP­NO
po­dručja

A – U

PROIZVODNJA

GRAÐE­VINAR­STVO

USLUGE

POLJOPPRIVREDA: područje: A

INDUSTRIJA: područja: B, C, D, E

područje: F

područja: G –U

Područje

21

1

4

1

15

Odjeljak

88

3

34

3

48

Skupina 422)

261 (272)

11 (13)

114

8 (9)

128(8)

Razred 523)

575 (615)

35 (39)

263 (262)

21(22)

256(36)

Kategorija

1342

81

826

41

394

Potkategorija

3142

204

1866

61

1011

Raščlanjenost klasifikacije KPD-a 2008. na najnižoj razini usporedbe (potkategorije) u odnosu na razrede NKD-a 2007. najveća je u industrijskom sektoru (263) i neznatno je veća od sveukupnih uslužnih djelatnosti NKD-a 2007. (256) isključujući građevinarstvo (21). U KPD-u 2008. povećano je učešće uslužnog sektora (1011) u odnosu na proizvodni sektor poljoprivrede i industrije (2070) u odnosu na verziju KPD-a 2002. (usluge 699 – proizvodi 1809), jer se intenzivno radilo na razvoju klasifikacija uslužnih statistika i njihovoj harmonizaciji na svjetskoj i EU razini u godinama između dvije revizije klasifikacija radi njihovog ekonomskog značaja koji kontinuirano raste.

IV. NAČELA RAZVRSTAVANJA, TUMAČENJE I PRIMJENA KPD-a 2008.

1. Načela razvrstavanja KPD-a 2008.

Temeljna pravila koja su primijenjena pri razvrstavanju proiz­voda u KPD-u koja su važila za verziju KPD-a 2002. uglavnom vrijede i za novu verziju KPD-a 2008., u skladu s pravilima za razvrstavanje proizvoda izvornih klasifikacija CPA 2002 i CPA 2008. S obzirom da izrada Uvoda za primjenu CPA 2008. kasni u izradi od strane nadležne institucije EU-a – Eurostata nije ga moguće inkorporirati u ovom tekstu, već će se objaviti zajedno s objašnjenjima KPD-a 2008. u posebnoj publikaciji DZS-a, serija IZVANREDNA IZDANJA pod nazivom KPD 2008. – Statistička klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske s objašnjenjima.

2. Pravila tumačenja KPD-a 2008.

Za potrebe istovjetnog tumačenja sadržaja kategorija i potkategorija KPD-a 2008. izrađen je nacrt objašnjenja strukture KPD-a 2008. u skladu s objašnjenjima CPA 2008. Publicirat će se u okviru već spomenute DZS publikacije IZVANREDNA IZDANJA.
Pored objašnjenja KPD-a, za potkategorije KPD-a 2008. u dijelu koji se odnosi na poljoprivredna (područje A) i industrijska dobra (B, C, D i dio E) koje obuhvaćaju prenosiva dobra u skladu s definicijama CT-a 2007./CT-a 2008., treba koristiti objašnjenja CT-a 2007./CT-a 2008. U graničnim slučajevima u kojima nije potpuno jasan sadržaj neke od potkategorija KPD-a 2008., objašnjenje mogu pružiti i referentne oznake veza s CT-om 2007. uključujući tekst i naputke uz odjeljke i poglavlja CT-a 2007. (i CT-a 2008.).
Za stvarni uslužni dio KPD-a 2008., odnosno za sve KPD 2008. potkategorije koje pripadaju područjima F do U i za sve potkategorije KPD-a 2008. koje pripadaju područjima A-E, a nemaju referentne oznake s CT-om 2007. (podugovaranje, industrijske usluge) mogu se koristiti samo izvorna objašnjenja za CPC 2, na engleskom jeziku. Razlog je taj što je KPD 2008. u cijelosti preuzet iz CPA 2008., a CPA 2008. je izrađen na temelju CPC-a 2, tako da se i objašnjenja za KPD 2008. temelje na objašnjenjima CPA 2008., a CPA 2008. na objašnjenjima za CPC 2.

3. Primjena KPD-a 2008. u statističkom sustavu RH

KPD 2008. u statističkom sustavu RH imat će funkciju središnje klasifikacije proizvoda i koristit će se isključivo u statističke svrhe za prikupljanje i publiciranje podataka u RH te za međunarodnu razmjenu podataka. Primijenit će se u agregiranom obliku ili detaljnijem od KPD-a 2008. u posebnim statističkim istraživanjima ili će se funkcionalno prilagoditi po potkategorijama KPD-a 2008. Klasifikacije koje se koriste u konkretnim statističkim istraživanjima, a temelje se na KPD-u, moraju se uskladiti s KPD-om 2008. na sljedeći način:
• klasifikacije koje su agregiranije od KPD-a 2008. trebaju sadržavati precizne agregacije potkategorija KPD-a 2008.
• klasifikacije koje su detaljnije od KPD-a 2008. trebaju sadržavati elemente koji su potpuno sadržani u potkategorijama KPD-a 2008.
• klasifikacije koje su izvedene iz KPD-a 2008. mogu imati samostalan šifarski sustav.
Primjena revidirane verzije KPD-a 2008. u redovitim i posebnim statističkim istraživanjima DZS-a može početi danom stupanja na snagu ove klasifikacije, ali najkasnije do 31. prosinca 2009.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanjem na snagu ove Klasifikacije proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2008. prestaje vrijediti Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2002. koja je objavljena u Narodnim novinama, br. 128 od 9. kolovoza 2003. osim za statističke i analitičke potrebe, za koje se može primjenjivati do 31. prosinca 2009.
Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2008. koja je otiskana u dodatku stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 951-03/08-03/90
Urbroj: 555-08-03-08-01
Zagreb, 5. rujna 2008.

Ravnatelj
mr. sc. Ivan Kovač, v. r.

_______
1) Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2008. usklađena je sa Statističkom klasifikacijom proizvoda po djelatnostima u Europskoj ekonomskoj zajednici – CPA 2008. (Statistical Classification of Product by Activity in the European Economic Community, 2008 version), stupila je na snagu Uredbom EU-a br. 451/2008. u državama članicama Europske unije od 1. siječnja 2008., a usklađena je sa Središnjom klasifikacijom proizvoda – CPC Ver. 2 (Central Product Classification, Version 2) Ujedi­njenih naroda.
2) Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici – NACE Rev. 2 (Statistical Classification of Economic Actvities in the European Community, Rev. 2), stupila je na snagu Uredbom EU-a br. 1893/2006., 1. siječnja 2008., a sustavna primjena u zemljama članicama Europske unije počinje od 1. siječnja 2009.
3) Integrirani sustav klasifikacija djelatnosti i proizvoda – ISCAP (Integrated system of Classifications of Activities and Products). Nacionalna verzija je ISKDP – Integrirani sustav klasifikacija djelatnosti i proizvoda.
4) NKD 2007. donesena je Odlukom o NKD-u 2007. – »Narodne novine«, br. 58/07 i 72/07., i Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u 2008. – »Narodne novine«, br. 80/07, prijašnja verzija je – NKD 2002. donesena Odlukom o NKD-u – »Narodne novine«, br. 13/03. i Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u 2002. (sadrži NKD 2002. s objašnjenjima) – »Narodne novine«, br. 52/03.
5) Nacionalna klasifikacija djelatnosti – NKD (1997.) uvedena je u statistički sustav 1. siječnja 1995. (temelji se na Zakonu o NKD-u – »Narodne novine«, br. 98/94., Pravilniku o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u – »Narodne novine«, br. 22/95. i Odluci o NKD-u – »Narodne novine«, br. 3/97. i 7/97.), u obvezatnoj je primjeni od 1. siječnja 1997. do 31. prosinca 2002. Temelji se i sukladna je na razini četveroznamenkaste brojčane oznake (razreda) sa Statističkom klasifikacijom ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici – NACE Rev. 1 (Statistical Classification of Economic Actvities in the European Community, Rev. 1), koja je bila u obvezatnoj primjeni u zemljama članicama Europske unije do 31. prosinca 2002.
6) Nacionalna klasifikacija djelatnosti – NKD 2007. uvedena je u statistički sustav RH 1. siječnja 2008. Temelji se i sukladna je na svim razinama sa Statističkom klasifikacijom ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici – NACE Rev. 2, stupila je na snagu 1. siječnja 2008.
7) Nacionalna klasifikacija djelatnosti – NKD 2002. uvedena je u statistički sustav 1. siječnja 2003. (temelji se na Zakonu o NKD-u – »Narodne novine«, br. 98/94., Odluci o NKD-u – »Narodne novine«, br. 13/03. i Pravilniku o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u 2002. – »Narodne novine«, br. 52/03. Sukladna je na razini četveroznamenkaste brojčane oznake (razreda) sa Statističkom klasifikacijom ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici – NACE Rev. 1.1 (Statistical Classification of Economic Actvities in the European Community, Rev. 1.1), koja je u obvezatnoj primjeni u zemljama članicama Europske unije do 31. prosinca 2003. do 31 prosinca 2008. (iako je već stupila na snagu 1. siječnja 2008.)
8) Međunarodna standardna industrijska klasifikacija svih ekonomskih djelatnosti – ISIC Rev. 4 (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities, Revision 4) Ujedinjenih naroda koja je u proceduri usvajanja od Statističke Komisije UN-a.
9) Harmonizirani sustav nazivlja i brojčanog označavanja – HS 2007. (Harmonized Commodity Description and Coding System 2007) Ujedinjenih naroda, u primjeni od 1. siječnja 2007.
10) Standardna međunarodna klasifikacija trgovine – SITC Rev. 4 (Standard International Trade Classification, Fourth Edition) Ujedinjenih naroda, usvojena od Statističke Komisije UN-a u ožujku 2006.
11) Kombinirana nomenklatura – CN 2008. (Combined Nomenclature, 2008) Europske unije, usklađena do šesteroznamenkaste brojčane oznake s HS-om. Usvojena Uredbom Komisije br. 1549/06., 31.10.2006., a primjenjuje se od 1. siječnja 2007.
12) PRODCOM List 2008. (List of PRODucts of the European COMmmunity, 2008 Version) Europske unije, usklađena je s CN-om 2007. i CN-om 2008. a njegovo usvajanje očekuje se u lipnju 2008.
13) Carinska tarifa Republike Hrvatske za 2007. – CT 2007. (objavljeno u NN-u, br. 134/06. od 12. 12. 2006.). Usklađena je s CN-om 2007. na razini osmeroznamenkaste brojčane oznake.
14) Nomenklatura industrijskih proizvoda – NIP 2008. u tijeku je izrade, a bit će sukladna na razini proizvoda s PRODCOM Listom 2008. EU-a. objava NIP-a 2008. u NN očekuje se do kraja 2008.
15) Nomenklatura industrijskih proizvoda i usluga – NIPUM 97. (»Narodne novine«, br. 18/97.) temelji se i sukladna je na razini proizvoda s KPD 1996. i agregacijom ili dezagregacijom proizvoda iz NIP-a 1997.
16) Nomenklatura industrijskih proizvoda i usluga – NIPUM 2004. (»Narodne novine«, br. 19/04.) temelji se i sukladna je na razini proizvoda s KPD 2002. i agregacijom ili dezagregacijom proizvoda iz NIP-a 2003.
17) Nomenklatura industrijskih proizvoda i usluga – NIP 2007. (»Narodne novine«, br. 19/08.) temelji se i sukladna je na razini proizvoda s PRODCOM List 2007., ali je više raščlanjena od PRODCOM-a radi nacionalnih potreba.
18) Carinska tarifa Republike Hrvatske za 2008. – CT 2008. (objavljeno u NN-u, br. 124/07. od 3. 12. 2007.). Usklađena je s CN-om 2008. na razini osmeroznamenkaste brojčane oznake
19) Odstupanja skupina KPD-a 2008. od skupina NKD-a 2007. – vrijede posebni kriteriji za razvrstavanja proizvoda u KPD-u 2008.
20) Odstupanja razreda KPD-a 2008. od razreda NKD-a 2007. – vrijede posebni kriteriji za razvrstavanja proizvoda u KPD-u 2008.
21) NKD 2002. je imala dodatnu nacionalnu razinu peteroznamenkaste brojčane oznake podrazreda djelatnosti, dok se u verziji NKD-a 2007. od dodatnih razina odustalo.
22) Odstupanja KPD-a 2008. od NKD-a 2007. navedena u zagradi (xxx)* – vrijede posebni kriteriji za razvrstavanja u KPD-u 2008.
23) Odstupanja KPD-a 2008. od NKD-a 2007. navedena u zagradi (xxx)* – vrijede posebni kriteriji za razvrstavanja u KPD-u 2008.
 

KLASIFIKACIJA PROIZVODA PO DJELATNOSTIMA REPUBLIKE HRVATSKE – KPD 2008.

 

Kategorije                                              Opis proizvoda ili usluga

         Potkategorije

A                          PROIZVODI POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA

01                        Biljni i stočarski proizvodi, proizvodi lovstva i usluge povezane s njima

01.1                     Jednogodišnji usjevi

01.11                   Žitarice (osim riže), mahunarke i uljano sjemenje

01.11.1               Pšenica

         01.11.11    Tvrda pšenica

         01.11.12    Pšenica, osim tvrde

01.11.2               Kukuruz

         01.11.20    Kukuruz

01.11.3               Ječam, raž i zob

         01.11.31    Ječam

         01.11.32    Raž

         01.11.33    Zob

01.11.4               Sirak, proso i ostale žitarice

         01.11.41    Sirak

         01.11.42    Proso

         01.11.49    Ostale žitarice

01.11.5               Slama i ljuske

         01.11.50    Slama i ljuske

01.11.6               Mahunasto povrće, svježe

         01.11.61    Grah, svježi

         01.11.62    Grašak, svježi

         01.11.69    Ostale mahunasto povrće, svježe

01.11.7               Mahunasto povrće, suho

         01.11.71    Grah, suhi

         01.11.72    Bob, suhi

         01.11.73    Slanutak, suhi

         01.11.74    Leća, suha

         01.11.75    Grašak, suh

         01.11.79    Ostale mahunarke, suhe

01.11.8               Soja, orašac i pamučno sjeme

         01.11.81    Soja

         01.11.82    Orašac, neočišćen

         01.11.83    Orašac, očišćen

         01.11.84    Pamučno sjeme

01.11.9               Ostalo uljno sjemenje

         01.11.91    Laneno sjeme

         01.11.92    Sjeme gorušice

         01.11.93    Sjeme uljane repice

         01.11.94    Sjeme sezama

         01.11.95    Sjeme suncokreta

         01.11.99    Ostalo uljano sjemenje

01.12                  Riža, neočišćena

01.12.1              Riža, neočišćena

         01.12.10    Riža, neočišćena

01.13                  Povrće, dinje i lubenice, korjenasto i gomoljasto povrće

01.13.1              Povrće, lisnato i stabljičasto

         01.13.11    Šparoge

         01.13.12    Kupus

         01.13.13    Cvjetača i brokula

         01.13.14    Salata

         01.13.15    Radič

         01.13.16    Špinat

         01.13.17    Artičoke

         01.13.19    Ostalo lisnato i stabljičasto povrće

01.13.2               Dinje

         01.13.21    Lubenice

         01.13.29    Ostale dinje

01.13.3               Ostalo plodovito povrće

         01.13.31    Paprike i feferoni, svježi

         01.13.32    Krastavci kornišoni

         01.13.33    Patlidžani

         01.13.34    Rajčice

         01.13.39    Ostalo plodovito povrće, d.n.[1])

01.13.4               Korjenasto, lukovičasto i gomoljasto povrće

         01.13.41    Mrkva i bijela repa

         01.13.42    Češnjak

         01.13.43    Luk

         01.13.44    Poriluk i ostale vrste luka

         01.13.49    Ostalo korjenasto, lukovičasto i gomoljasto povrće (bez visoke koncentracije škroba ili inulina)

01.13.5              Jestivo korjenasto i gomoljasto povrće s visokom koncentracijom škroba ili inulina

         01.13.51    Krumpir

         01.13.52    Slatki krumpir

         01.13.53    Manioka

         01.13.59    Ostalo korjenasto i gomoljasto povrće s visokom koncentracijom škroba ili inulina

01.13.6               Sjemenje povrća, osim sjemenja šećerne repe

         01.13.60    Sjemenje povrća, osim sjemenja šećerne repe

01.13.7               Šećerna repa i sjemenje šećerne repe

         01.13.71    Šećerna repa

         01.13.72    Sjemenje šećerne repe

01.13.8              Gljive i tartufi

         01.13.80    Gljive i tartufi

01.13.9              Povrće, svježe, d.n.

         01.13.90    Povrće, svježe, d.n.

01.14                  Šećerna trska

01.14.1              Šećerna trska

         01.14.10    Šećerna trska

01.15                  Neprerađeni duhan

01.15.1               Neprerađeni duhan

         01.15.10    Neprerađeni duhan

01.16                  Bilje za proizvodnju vlakana

01.16.1              Bilje za proizvodnju vlakana

         01.16.11    Pamuk, negrebenan i nečešljan

         01.16.12    Juta, kenaf i ostalo bilje za proizvodnju tekstilnih vlakana, sirovo ili močeno, osim lana, prirodne konoplje i ramije

         01.16.19    Lan, prirodna konoplja i ostalo sirovo bilje za proizvodnju vlakana, d.n.

01.19                  Ostali jednogodišnji usjevi

01.19.1              Krmni usjevi

         01.19.10    Krmni usjevi

01.19.2              Rezano cvijeće i cvjetni pupovi; sjemenje cvijeća

         01.19.21    Rezano cvijeće i cvjetni pupovi

         01.19.22    Sjemenje cvijeća

01.19.3              Sjemenje repe, sjemenje krmnog bilja; ostali sirovi biljni materijali

         01.19.31    Sjemenje repe (isključujući sjemenje šećerne repe) i sjemenje krmnog bilje

         01.19.39    Ostali sirovi biljni materijali, d.n.

01.2                     Višegodišnji usjevi

01.21                  Grožđe

01.21.1               Grožđe

         01.21.11    Stolno grožđe

         01.21.12    Ostalo grožđe, svježe

01.22                  Tropsko i suptropsko voće

01.22.1              Tropsko i suptropsko voće

         01.22.11    Avokado

         01.22.12    Banane, stolne, za pečenje i slično

         01.22.13    Datulje

         01.22.14    Smokve

         01.22.19    Ostalo tropsko u suptropsko voće

01.23                  Agrumi

01.23.1              Agrumi

         01.23.11    Pomela i grejp

         01.23.12    Limuni i limete

         01.23.13    Naranče

         01.23.14    Tangerine, mandarine i klementine

         01.23.19    Ostali agrumi

01.24                  Jezgričasto i koštuničavo voće

01.24.1              Jabuke

         01.24.10    Jabuke

01.24.2               Ostalo jezgričasto i koštuničavo voće

         01.24.21    Kruške

         01.24.22    Dunje

         01.24.23    Marelice

         01.24.24    Trešnje

         01.24.25    Breskve

         01.24.26    Nektarine

         01.24.27    Šljive

         01.24.28    Trnjine

         01.24.29    Ostalo jezgričasto i koštuničavo voće, d.n.

01.25                  Bobičasto, orašasto i ostalo voće

01.25.1               Bobičasto i drugo voće roda Vaccinium

         01.25.11    Kivi

         01.25.12    Maline

         01.25.13    Jagode

         01.25.19    Ostalo bobičasto i drugo voće roda Vaccinium, d.n.

01.25.2               Sjemenje voća

         01.25.20    Sjemenje voća

01.25.3               Orašasto voće (isključujući neuzgojeno jestivo orašasto voće, kikiriki i kokos)

         01.25.31    Bademi

         01.25.32    Kesteni

         01.25.33    Lješnjaci

         01.25.34    Pistacije

         01.25.35    Orasi

         01.25.39    Ostalo orašasto voće (isključujući neuzgojeno jestivo orašasto voće, kikiriki i kokos)

01.25.9               Ostalo bobičasto i orašasto voće, d.n.

         01.25.90    Ostalo bobičasto i orašasto voće, d.n.

01.26                   Uljani plodovi

01.26.1               Masline

         01.26.11    Stolne masline

         01.26.12    Masline za proizvodnju maslinovog ulja

01.26.2               Kokos

         01.26.20    Kokos

01.26.9               Ostali uljani plodovi

         01.26.90    Ostali uljani plodovi

01.27                   Usjevi za pripremanje napitaka

01.27.1               Usjevi za pripremanje napitaka

         01.27.11    Kava u zrnu, nepržena

         01.27.12    Čaj, u listovima

         01.27.13    Mate-čaj, u listovima

         01.27.14    Kakao u zrnu, nepržen

01.28                   Začinsko, aromatsko ljekovito i farmaceutsko bilje

01.28.1               Začini, neprerađeni

         01.28.11    Papar (piper spp.), sirov

         01.28.12    Čili i feferoni, suhi (capsicum spp.), sirovi

         01.28.13    Muškatni oraščić, macis i kardamon, sirovi

         01.28.14    Anis, badijan, korijander, kumin, kim, koromač,bobice kleke, sirovi

         01.28.15    Cimet, sirov

         01.28.16    Klinčići (cijele peteljke), sirovi

         01.28.17    Đumbir, suhi, sirov

         01.28.18    Vanilija, sirova

         01.28.19    Ostali začini, neprerađeni

01.28.2               Hmelj

         01.28.20    Hmelj

01.28.3              Bilje prvenstveno za uporabu u parfumeriji i far­maciji, za insekticide, fungicide i u slične svrhe

         01.28.30    Bilje prvenstveno za uporabu u parfumeriji i farmaciji, za insekticide i fungicide i u slične svrhe

01.29                  Ostali višegodišnji usjevi

01.29.1               rirodni kaučuk

         01.29.10    Prirodni kaučuk

01.29.2               Božićno drvo, rezano

         01.29.20    Božićno drvo, rezano

01.29.3               Biljni materijali prvenstveno za uporabu u pletarstvu ili za punjenje i postavljanje, ili u bojanju i štavljenju

         01.29.30    Biljni materijali prvenstveno za uporabu u pletarstvu ili za punjenje i postavljanje ili u bojanju i štavljenju

01.3                     Sadni materijal: živo bilje, lukovice, gomolji i korijenje, reznice i cjepovi; miceliji gljiva

01.30                  Sadni materijal: živo bilje, lukovice, gomolji i korijenje, reznice i cjepovi; miceliji gljiva

01.30.1               Sadni materijal: živo bilje, lukovice, gomolji i korijenje, reznice i cjepovi; miceliji gljiva

01.30.10             Sadni materijal: živo bilje, lukovice, gomolji i korijenje, reznice i cijepovi; miceliji gljiva

01.4                    Stoka, perad i ostale žive životinje te njihovi proizvodi

01.41                  Muzne krave, žive, sirovo kravlje mlijeko

01.41.1              Muzne krave, žive

         01.41.10    Muzne krave, žive

01.41.2               Sirovo kravlje mlijeko

         01.41.20    Sirovo kravlje mlijeko

01.42                  Ostala goveda i bivoli, živi, i njihova sperma

01.42.1              Ostala goveda i bivoli, živi

         01.42.11    Ostala goveda i bivoli, osim teladi, živi

         01.42.12   Telad od goveda i bivola, živa

01.42.2               Sperma od goveda i bikova

         01.42.20    Sperma od goveda i bikova

01.43                  Konji, magarci, mule i mazge, živi

01.43.1               Konji, magarci, mule i mazge, živi

         01.43.10    Konji, magarci, mule i mazge, živi

01.44                  Deve i ljame, žive

01.44.1              Deve i ljame, žive

         01.44.10    Deve i ljame, žive

01.45                   Ovce i koze, žive; sirovo mlijeko i šišana ovčja i kozja vuna

01.45.1               Ovce i koze, žive

         01.45.11    Ovce, žive

         01.45.12    Koze, žive

01.45.2               Sirovo ovčje i kozje mlijeko

         01.45.21    Sirovo ovčje mlijeko

         01.45.22    Sirovo kozje mlijeko

01.45.3               Šišana ovčja i kozja vuna, masna, uključujući vunu pranu na njima

         01.45.30    Šišana ovčja i kozja vuna, masna, uključujući vunu pranu na njima

01.46                  Svinje, žive

01.46.1              Svinje, žive

         01.46.10    Svinje, žive

01.47                  Perad, živa, i jaja

01.47.1              Perad, živa

         01.47.11    Kokoši, žive

         01.47.12    Purani, živi

         01.47.13    Guske, žive

         01.47.14    Patke i biserke, žive

01.47.2               Jaja s korom, svježa

         01.47.21    Kokošja jaja u kori, svježa

         01.47.22     Jaja od ostale peradi u kori, svježa

         01.47.23    Jaja za razmnožavanje peradi

01.49                  Ostale uzgojene životinje i njihovi proizvodi

01.49.1               Ostale uzgojene životinje, žive

         01.49.11    Kunići, živi

         01.49.12    Uzgojene ptice, d.n., žive

         01.49.13    Uzgojeni gmazovi (uključujući zmije i kornjače), živi

         01.49.19    Ostale uzgojene životinje, d.n., žive

01.49.2               Ostali proizvodi od uzgojenih životinja

         01.49.21    Prirodni med,

         01.49.22    Sirovo mlijeko, d.n.

         01.49.23    Puževi, svježi, hlađeni, zamrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri, osim morskih puževa

         01.49.24    Jestivi proizvodi od uzgojenih životinja, d.n.

         01.49.25    Čahure dudovog svilca prikladne za odmotavanje

         01.49.26    Voskovi od insekata i spermaceti, rafinirani, nerafinirani, obojeni ili neobojeni

         01.49.27    Životinjski embriji za razmnožavanje

         01.49.28    Nejestivi proizvodi od uzgojenih životinja, d.n.

01.49.3              Sirove kože s dlakom ili vunom i raznovrsne sirove kože bez dlake

         01.49.31    Sirove kože s dlakom ili s vunom, osim janjeće kože

         01.49.32    Sirove janjeće kože s dlakom ili s vunom

         01.49.39    Sirove kože životinja, d.n. (svježe ili konzervirane, ali dalje neobrađene)

01.6                     Usluge u biljnoj proizvodnji i stočarstvu (osim veterinarskih usluga)

01.61                  Pomoćne usluge u biljnoj proizvodnji

01.61.1              Pomoćne usluge u biljnoj proizvodnji

         01.61.10    Pomoćne usluge u biljnoj proizvodnji

01.62                  Pomoćne usluge u stočarstvu

01.62.1              Pomoćne usluge u stočarstvu

         01.62.10    Pomoćne usluge u stočarstvu

01.63                  Usluge koje se obavljaju nakon žetve usjeva (uslužna priprema usjeva za primarna tržišta)

01.63.1              Usluge koje se obavljaju nakon žetve usjeva (uslužna priprema usjeva za primarna tržišta)

         01.63.10   Usluge koje se obavljaju nakon žetve usjeva (uslužna priprema usjeva za primarna tržišta)

01.64                  Usluge dorade sjemena (za sjemenski materijal)

01.64.1              Usluge dorade sjemena (za sjemenski materijal)

         01.64.10   Usluge dorade sjemena (za sjemenski materijal)

01.7                    Lov, stupičarenje i usluge povezane s njima

01.70                  Lov, stupičarenje i usluge povezane s njima

01.70.1              Lov, stupičarenje i usluge povezane s njima

         01.70.10   Lov, stupičarenje i usluge povezane s njima

02                       Proizvodi šumarstva i sječe drva te usluge povezane s njima

02.1                    Usluge uzgoja i rasadnika šumskog drveća

02.10                 Usluge uzgoja i rasadnika šumskog drveća

02.10.1             Živo šumsko bilje; sjemenje šumskog drveća

         02.10.11   Živo šumsko bilje

         02.10.12   Sjemenje šumskog drveća

02.10.2              Usluge rasadnika šumskog drveća

         02.10.20   Usluge rasadnika šumskog drveća

02.10.3              Šumsko drveće

         02.10.30   Šumsko drveće

02.2                   Grubo obrađena drva

02.20                 Grubo obrađena drva

02.20.1             Grubo obrađena drva

         02.20.11   Trupci četinjača

         02.20.12   Trupci listača, osim tropskih drveća

         02.20.13   Trupci tropskog drveta

         02.20.14   Ogrjevno drvo

02.3                   Šumski plodovi i proizvodi, osim šumskih sortimenata

02.30                 Šumski plodovi i proizvodi, osim šumskih sortimenata

02.30.1             Prirodne gume

         02.30.11   Balata, gutaperka, gvajala, čikl i slične prirodne gume

         02.30.12   Šelak, balzami i ostale prirodne gume i smole

02.30.2              Prirodno pluto, sirovo ili jednostavno pripremljeno

         02.30.20   Prirodno pluto, sirovo ili jednostavno pripremljeno

02.30.3              Dijelovi bilja, trave, mahovine i lišaji prikladni za ukrašavanje

         02.30.30   Dijelovi bilja, trave, mahovine i lišaji prikladni za ukrašavanje

02.30.4              Jestivi šumski plodovi i proizvodi

         02.30.40   Jestivi šumski plodovi i proizvodi

02.4                    Pomoćne usluge u šumarstvu

02.40                  Pomoćne usluge u šumarstvu

02.40.1              Pomoćne usluge u šumarstvu

         02.40.10   Pomoćne usluge u šumarstvu

03                        Ribe i ostali riblji proizvodi; proizvodi akvakulture; pomoćne usluge u ribarstvu

03.0                    Ribe i ostali riblji proizvodi; proizvodi akvakulture; pomoćne usluge u ribarstvu

03.00                  Ribe i ostali riblji proizvodi; proizvodi akvakulture; pomoćne usluge u ribarstvu

03.00.1              Ribe, žive

         03.00.11    Ukrasne ribe, žive

         03.00.12    Morske ribe, neuzgojene, žive

         03.00.13    Slatkovodne ribe, neuzgojene, žive

         03.00.14    Morske ribe, uzgojene, žive

         03.00.15    Slatkovodne ribe, uzgojene, žive

03.00.2              Ribe, svježe ili ohlađene

         03.00.21    Morske ribe, neuzgojene, svježe ili ohlađene

         03.00.22    Slatkovodne ribe, neuzgojene, svježe ili ohlađene

         03.00.23    Morske ribe, uzgojene, svježe ili ohlađene

         03.00.24    Slatkovodne ribe, uzgojene, svježe ili ohlađene

03.00.3              Rakovi, nezamrznuti

         03.00.31    Rakovi, nezamrznuti, neuzgojeni

         03.00.32    Rakovi, nezamrznuti, uzgojeni

03.00.4              Školjke i ostali vodeni beskralježnjaci, živi, svježi ili ohlađeni

         03.00.41    Kamenice, žive, svježe ili hlađene, neuzgojene

         03.00.42    Ostale školjke i vodeni beskralježnjaci, živi, svježi ili hlađeni, neuzgojeni

         03.00.43    Kamenice, žive, svježe ili hlađene, uzgojene

         03.00.44    Ostale školjke i vodeni beskralježnjaci, živi, svježi ili hlađeni, uzgojeni

03.00.5              Biseri, neobrađeni

         03.00.51    Prirodni biseri, neobrađeni

         03.00.52    Kultivirani biseri, neobrađeni

03.00.6              Ostale vodene biljke, životinje i njihovi proizvodi

         03.00.61    Koralji i slični proizvodi, ljušture mekušaca, ljuskavaca ili bodljikaša i sipina kost

         03.00.62    Prirodne spužve životinjskog podrijetla

         03.00.63    Morske alge i ostale alge

         03.00.64    Morske alge i ostale alge

         03.00.69    Ostale vodene biljke, životinje i njihovi proizvodi, d.n.

03.00.7              Pomoćne usluge u ribarstvu i akvakulturi

         03.00.71    Pomoćne usluge u ribarstvu

         03.00.72    Pomoćne usluge u akvakulturi
 

B                         PROIZVODI RUDARSTVA I VAÐENJA

05                       Kameni ugljen

05.1                   Kameni ugljen

05.10                 Kameni ugljen

05.10.1             Kameni ugljen

05.10.10            Kameni ugljen

05.2                   Lignit

05.20                 Lignit

05.20.1             Lignit

         05.20.10    Lignit

06                       Sirova nafta i prirodni plin

06.1                   Sirova nafta

06.10                 Sirova nafta

06.10.1             Sirova nafta i ulja dobivena iz bitumenoznih minerala

         06.10.10   Sirova nafta i ulja dobivena iz bitumenoznih minerala

06.10.2             Bitumenski ili uljni škriljevac i bituminozni pijesak

         06.10.20  Bitumenski ili uljni škriljevac i bituminozni pijesak

06.2                  Prirodni plin, ukapljeni i u plinovitom stanju

06.20                Prirodni plin, ukapljeni i u plinovitom stanju

06.20.1             Prirodni plin, ukapljeni i u plinovitom stanju

         06.20.10  Prirodni plin, ukapljeni i u plinovitom stanju

07                      Rude

07.1                  Željezne rude

07.10                Željezne rude

07.10.1             Željezne rude

         07.10.10  Željezne rude

07.2                  Rude obojenih metala

07.21                Uranove i torijeve rude

07.21.1             Uranove i torijeve rude

         07.21.10  Uranove i torijeve rude

07.29                 Ostale rude obojenih metala i njihovi koncentrati

07.29.1             Ostale rude obojenih metala i njihovi koncentrati

         07.29.11    Rude i koncentrati bakra

         07.29.12    Rude i koncentrati nikla

         07.29.13    Rude i koncentrati alumija

         07.29.14    Rude i koncentrati plemenitih metala

         07.29.15    Rude i koncentrati olova, cinka i kositra

         07.29.19    Ostale rude obojenih metala i njihovi koncentrati, d.n.

08                        Ostali proizvodi rudarstva i vađenja

08.1                    Kamen, pijesak i glina

08.11                  Ukrasni kamen i kamen za gradnju, vapnenac, gips, kreda i škriljevac

08.11.1              Ukrasni kamen i kamen za gradnju

         08.11.11    Mramor i ostali vapnenački ukrasni kamen i kamen za gradnju

         08.11.12    Granit, pješčenjak i ostali ukrasni kamen ili kamen za gradnju

08.11.2               Vapnenac i gips

         08.11.20    Vapnenac i gips

08.11.3               Kreda i dolomit, nekalciniran

         08.11.30    Kreda i dolomit, nekalciniran

08.11.4               Škriljevac

         08.11.40    Škriljevac

08.12                  Šljunak, pijesak, glina i kaolin

08.12.1              Šljunak i pijesak

         08.12.11    Prirodni pijesak

         08.12.12    Kameni granulat, odlomci i prah; obluci, šljunak

         08.12.13    Mješavine troske i sličnih industrijskih otpadaka bez obzira dali sadrže ili ne sadrže oblutke, šljunak, šljaku
    za  uporabu u građevinarstvu

08.12.2              Glina i kaolin

         08.12.21    Kaolin i ostale kaolinske gline

         08.12.22    Ostale gline, andaluzit, cijanit i silimanit; mulit; šamotne i dinas-zemlje

08.9                    Proizvodi rudarstva i vađenja, d.n.

08.91                  Minerali za kemijsku proizvodnju i prirodna mineralna gnojiva

08.91.1              Minerali za kemijsku proizvodnju i prirodna mineralna gnojiva

         08.91.11    Prirodni kalcijevi i aluminij-kalcijevi fosfati

         08.91.12    Neprženi pirit i markazit; sirovi ili nerafinirani sumpor

         08.91.19    Ostali minerali za kemijsku proizvodnju i proizvodnju gnojiva

08.92                  Treset

08.92.1              Treset

         08.92.10    Treset

08.93                  Sol i čisti natrijev klorid, morska voda

08.93.1              Sol i čisti natrijev klorid, morska voda

         08.93.10    Sol i čisti natrijev klorid, morska voda

08.99                  Ostali proizvodi rudarstva i vađenja, d.n.

08.99.1              Prirodni bitumen i asfalt; asfaltiti i asfaltne stijene

         08.99.10    Prirodni bitumen i asfalt; asfaltiti i asfaltne stijene

08.99.2              Drago i poludrago kamenje; industrijski dijamanti, neobrađeni ili jednostavno otpiljeni, rasječeni ili
   grubo  brušeni; plovućac; korund; prirodni korund, prirodni granat i ostali prirodni abrazivi;
    ostali   minerali

         08.99.21    Drago i poludrago kamenje (osim industrijskih dijamanata), neobrađeno, jednostavno piljeno ili grubo oblikovano

         08.99.22    Industrijski dijamanti, neobrađeni ili jednostavno otpiljeni, rasječeni ili grubo brušeni; plovućac; prirodni
    korund,  prirodni granat i ostali prirodni abrazivi

         08.99.29    Ostali minerali

09                        Usluge podrške rudarstvu

09.1                    Usluge podrške za vađenje nafte i prirodnog plina

09.10                  Usluge podrške za vađenje nafte i prirodnog plina

09.10.1              Usluge podrške za vađenje nafte i prirodnog plina

         09.10.11    Usluge bušenja za vađenje nafte i prirodnog plina

         09.10.12    Usluge montaže i demontaže postrojenja za bušenje, usluge održavanja i popravaka, te podržavajuće ostale usluge
    u   vezi s vađenjem nafte i plina

         09.10.13    Usluge ukapljivanja i uplinjavanja prirodnoga plina za potrebe transporta izvršene na oknu

09.9                     Usluge podrške ostalom rudarstvu i vađenju

09.90                   Usluge podrške ostalom rudarstvu i vađenju

09.90.1               Usluge podrške ostalom rudarstvu i vađenju

         09.90.11    Usluge podrške za vađenje kamenog ugljena

         09.90.19    Usluge podrške ostalom rudarstvu i vađenju, d.n.
 

C                         PROIZVODI PRERAÐIVAČKE INDUSTRIJE

10                       Proizvodi hrane

10.1                    Konzervirano meso i mesni proizvodi

10.11                 Prerađeno i konzervirano meso

10.11.1              Meso od goveda, svinja, ovaca, koza, konja i magaraca, svježe ili hlađeno

         10.11.11    Govedina, svježa ili hlađena

         10.11.12    Svinjetina, svježa ili hlađena

         10.11.13    Ovčetina, svježa ili hlađena

         10.11.14    Kozje meso, svježa ili hlađena

         10.11.15    Konjsko meso i meso od drugih kopitara, svježe ili hlađeno

10.11.2              Jestivi otpaci i ostaci od goveda, svinja, ovaca, koza, konja i drugih kopitara, svježi ili hlađeni

         10.11.20    Jestivi otpaci i ostaci od goveda, svinja, ovaca, koza, konja i drugih kopitara, svježi ili hlađeni

10.11.3              Zamrznuto meso i jestivi otpaci i ostaci; ostalo meso i jestivi otpaci i ostatci

         10.11.31    Govedina, zamrznuta

         10.11.32    Svinjetina, zamrznuta

         10.11.33    Ovčetina, zamrznuta

         10.11.34    Kozje meso, zamrznuta

         10.11.35    Konjsko meso i meso od drugih kopitara, zamrznuto

         10.11.39    Ostalo meso i jestivi otpaci i ostaci od mesa, svježe, hlađeno ili zamrznuto

10.11.4              Čupana vuna i sirove kože od goveda i drugih kopitara, ovaca i koza

         10.11.41    Čupana vuna, masna, uključujući šišanu pranu vunu

         10.11.42    Cijele sirove goveđe kože i kože kopitara

         10.11.43    Ostale sirove goveđe kože i kože kopitara

         10.11.44    Sirove ovčje ili janjeće kože

         10.11.45    Sirove kozje ili jareće kože

10.11.5              Masnoće od goveda, ovaca, koza ili svinja

         10.11.50    Masnoće od goveda, ovaca, koza ili svinja

10.11.6              Sirovi otpaci i ostaci, nejestivi

         10.11.60    Sirovi otpaci i ostaci, nejestivi

10.11.9              Podugovarateljski poslovi kao dio prerade i konzerviranja mesa

         10.11.99    Podugovarateljski poslovi kao dio prerade i konzerviranja mesa

10.12                  Prerađeno i konzervirano meso peradi

10.12.1              Meso peradi, svježe ili hlađeno

         10.12.10    Meso peradi, svježe ili hlađeno

10.12.2              Meso peradi, zamrznuto

         10.12.20    Meso peradi, zamrznuto

10.12.3              Masnoće od peradi

         10.12.30    Masnoće od peradi

10.12.4              Jestivi otpaci i ostaci od peradi

         10.12.40    Jestivi otpaci i ostaci od peradi

10.12.5              Kože ptica s perjem i paperjem

         10.12.50    Kože ptica s perjem i paperjem

10.12.9              Podugovarateljski poslovi kao dio prerade i konzerviranja mesa peradi

         10.12.99    Podugovarateljski poslovi kao dio prerade i konzerviranja mesa peradi

10.13                  Proizvodi od mesa i mesa peradi

10.13.1              Pripremljeno i konzervirano meso, jestivi mesni otpaci i ostaci, te krv

         10.13.11    Svinjsko meso, rezano, soljeno, sušeno ili dimljeno (slanina i šunka)

         10.13.12    Goveđe meso, soljeno, sušeno ili dimljeno

         10.13.13    Ostalo meso i jestivi otpaci i ostaci, soljeno, u salamuri, sušeno ili dimljeno (isključujući svinjsko i goveđe); jestivo   brašno i prah od mesa ili jestivih mesnih otpadaka i ostataka

         10.13.14    Kobasice i slični proizvodi od mesa, otpadaka i ostataka ili krvi

         10.13.15    Ostalo pripremljeno i konzervirano meso, jestivi mesni otpaci i ostaci, te krv, osim pripremljenih jela od mesa
    ili  otpadaka i ostataka

         10.13.16    Brašno, prah i pelete od mesa nepodobno za ljudsku ishranu; čvarci

10.13.9              Kuhanja i ostale usluge pripremanja u vezi s proizvodnjom mesnih proizvoda; Podugovarateljski poslovi
   kao  dio proizvodnje proizvoda od mesa i peradi

         10.13.91    Kuhanja i ostale usluge pripremanja u vezi s proizvodnjom mesnih proizvoda

         10.13.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od mesa i peradi

10.2                    Prerađene i konzervirane ribe, rakovi i školjke

10.20                  Prerađene i konzervirane ribe, rakovi i školjke

10.20.1              Ribe, svježe, hlađene ili zamrznute

         10.20.11    Riblji fileti i ostalo riblje meso (mljeveno ili ne) svježi ili hlađeni

         10.20.12    Riblja jetra i ikra, svježa ili hlađena

         10.20.13    Ribe, zamrznute

         10.20.14    Riblji fileti, zamrznuti

         10.20.15    Riblje meso (mljeveno ili ne) zamrznuto

         10.20.16    Riblja jetra i ikra, zamrznuta

10.20.2               Ribe, drugačije pripremljene ili konzervirane; kavijar i nadomjesci kavijaru

         10.20.21    Riblji fileti, sušeni, soljeni ili u salamuri, ali nedimljeni

         10.20.22    Riblja jetra i ikra, sušena, dimljena, soljena ili u salamuri; riblje brašno, krupica i pelete od ribe, podobni za
    ljudsku prehranu

         10.20.23    Ribe, sušene, soljene ili nesoljene, ili u salamuri

         10.20.24    Ribe, uključujući filete, dimljene

         10.20.25    Ribe, drugačije pripremljene ili konzervirane, osim pripremljenih ribljih jela

         10.20.26    Kavijar i nadomjesci kavijaru

10.20.3              Rakovi, školjke i ostali vodeni beskralježnjaci, zamrznuti, pripremljeni ili konzervirani

         10.20.31    Rakovi, zamrznuti

         10.20.32    Školjke, zamrznute, sušene, soljene ili u salamuri, dimljene

         10.20.33    Ostali vodeni beskralježnjaci, zamrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri, dimljeni

         10.20.34    Rakovi, drugačije pripremljeni ili konzervirani; školjke i drugi vodenih beskralježnjaci drugačije pripremljeni ili  konzerviran

10.20.4              Brašno, krupica i pelete nepodobno za ljudsku ishranu i ostali proizvodi, d.n., od riba, rakova, školjki ili  ostalih vodenih beskralježnjaka

         10.20.41    Brašno, krupica i pelete od riba, rakova, školjki i ostalih vodenih beskralježnjaka, nepodobni za ljudsku ishranu

         10.20.42    Ostali nejestivi proizvodi od riba, rakova, školjki i drugih vodenih beskralježnjaka

10.20.9               Dimljenje i druge usluge konzerviranja i pripremanja za proizvodnju ribljih proizvoda;
    Podugovarateljski   poslovi kao dio prerade i konzerviranja riba, rakova i školjki

         10.20.91    Dimljenje i druge usluge konzerviranja i pripremanja za proizvodnju ribljih proizvoda

         10.20.99    Podugovarateljski poslovi kao dio prerade i konzerviranja riba, rakova i školjki

10.3                     Prerađeno i konzervirano voće i povrće

10.31                   Prerađeni i konzervirani krumpir

10.31.1               Prerađeni i konzervirani krumpir

         10.31.11    Krumpir, zamrznut

         10.31.12    Sušeni krumpir, u dijelovima ili ne, rezan ili nenarezan, ali dalje neprerađen

         10.31.13    Sušeni krumpir, u obliku brašna, krupica, pahuljica, granula i peleta

         10.31.14    Krumpir, pripremljen ili konzerviran

         10.31.15    Zamrznuti krumpir, pripremljen ili konzerviran

10.31.9               Kuhanja i ostale usluge pripremanja za krumpir i proizvode od krumpira; podugovarateljski poslovi kao dio prerade i konzerviranja krumpira

         10.31.91    Kuhanja i ostale usluge pripremanja za krumpir i proizvode od krumpira

         10.31.99    Podugovarateljski poslovi kao dio prerade i konzerviranja krumpira

10.32                  Sokovi od voća i povrća

10.32.1              Sokovi od voća i povrća

         10.32.11    Sok od rajčice

         10.32.12    Sok od naranče

         10.32.13    Sok od grejpfruta

         10.32.14    Sok od ananasa

         10.32.15    Sok od grožđa

         10.32.16    Sok od jabuke

         10.32.17    Miješani sokovi od voća i povrća

         10.32.19    Ostali sokovi od voća i povrća

10.32.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sokova od voća i povrća

         10.32.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sokova od voća i povrća

10.39                  Ostalo prerađeno i konzervirano voće i povrće

10.39.1               Preradbeno i konzervirano povrće, osim krumpira

         10.39.11    Povrće, zamrznuto

         10.39.12    Povrće, privremeno konzervirano

         10.39.13    Sušeno povrće

         10.39.14    Narezano i pakirano povrće i voće

         10.39.15    Grah, konzerviran ali ne u octu ili octenoj kiselini, osim pripremljenih jela od povrća

         10.39.16    Grašak, konzerviran ali ne u octu ili octenoj kiseline, osim pripremljenih jela od povrća

         10.39.17    Ostalo povrće (osim krumpira), konzervirano ali ne u octu ili octenoj kiseline, osim pripremljenih jela od povrća

         10.39.18    Povrće (osim krumpira), voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni ili konzervirani u octu
    ili  octenoj kiselini

10.39.2              Prerađeno i konzervirano voće i orašasti plodovi

         10.39.21    Voće i orašasti plodovi, nekuhano ili kuhano, zamrznuto

         10.39.22    Džemovi, voćni želei, pirei i paste od voća i orašastih plodova

         10.39.23    Orašasti plodovi, kikiriki, prženi, soljeno ili drugačije pripremljeni

         10.39.24    Voće i orašasti plodovi, privremeno konzervirano, neprikladno za neposredno konzumiranje

         10.39.25    Ostalo pripremljeno ili konzervirano voće

10.39.3              Biljni materijali, biljni otpaci, biljni ostaci i nusproizvodi

         10.39.30    Biljni materijali, biljni otpaci, biljni ostaci i nusproizvodi

10.39.9              Kuhanje i ostale usluge pripremanja za konzerviranje voća i povrća; podugovarateljski poslovi kao dio ostale  prerade i konzerviranja voća i povrća

         10.39.91    Kuhanje i ostale usluge pripremanja za konzerviranje voća i povrća

         10.39.99    Podugovarateljski poslovi kao dio ostale prerade i konzerviranja voća i povrća

10.4                    Biljna i životinjska ulja i masti

10.41                  Ulja i masti

10.41.1              Sirova životinjska ulja i masti, njihove frakcije

         10.41.11    Stearin i ulje iz masti, oleostearin, oleo ulje i ulje od loja, koje nije emulgirano, miješano ili drugačije pripremljeno

         10.41.12    Ulja i masti, i njihove frakcije od riba i morskih sisavaca

         10.41.19    Ostala životinjska ulja i masti, i njihove frakcije; rafinirane ili nerafinirane, ali nemodificirane

10.41.2              Sirova biljna ulja

         10.41.21    Sirovo sojino ulje

         10.41.22    Sirovo ulje od kikirikija

         10.41.23    Sirovo maslinovo ulje

         10.41.24    Sirovo ulje od sjemena suncokreta

         10.41.25    Sirovo ulje od sjemena pamuka

         10.41.26    Sirovo ulje repice, kolze i gorušice

         10.41.27    Sirovo palmino ulje

         10.41.28    Sirovo kokosovo ulje

         10.41.29    Ostala biljna sirova ulja

10.41.3              Pamučni linters

         10.41.30   Pamučni linters

10.41.4              Uljane pogače i ostali kruti ostaci biljnih ulja i masti; brašno i krupica od uljanog sjemenja ili plodova

         10.41.41   Uljane pogače i ostali kruti ostaci biljnih ulja ili masti

         10.41.42   Brašno i krupica od uljanog sjemenja i plodova, osim onih od gorušice

10.41.5              Rafinirana ulja, osim ostataka

         10.41.51    Sojino ulje i njezine frakcije, rafinirano ali kemijski nemodificirano

         10.41.52    Ulje od kikirikija i njezine frakcije, rafinirano ali kemijski nemodificirano

         10.41.53    Maslinovo ulje i njezine frakcije, rafinirano ali kemijski nemodificirano

         10.41.54    Ulje o sjemena suncokreta i njezine frakcije, rafinirano ali kemijski nemodificirano

         10.41.55    Ulje od sjemena pamuka i njezine frakcije, rafinirano ali kemijski nemodificirano

         10.41.56    Ulja od repice, kolze i gorušice i njihove frakcije, rafinirane ali kemijski nemodificirane

         10.41.57    Palmino ulje i njezine frakcije, rafinirano ali kemijski nemodificirano

         10.41.58    Kokosovo ulje i njezine frakcije, rafinirano ali kemijski nemodificirano

         10.41.59    Ostala ulja i njihove frakcije, rafinirane ali kemijski nemodificirane; čvrste biljne masti i ostala biljna ulja
    (osim   kukuruznog) i njihove frakcije, d.n., rafinirane ali kemijski nemodificirane

10.41.6               Biljne ili životinjske masti i ulja, i njihove frakcije, hidrogenirani, esterificirani, ali dalje nepripremljeni

         10.41.60    Biljne ili životinjske masti i ulja, i njihove frakcije, hidrogenirani, esterificirani, ali dalje nepripremljeni

10.41.7               Biljni voskovi (isključujući trigliceride); degras; ostaci od prerade masnih tvari i životinjskih ili  biljnih  voskova

         10.41.71    Biljni voskovi (isključujući trigliceride)

         10.41.72    Degras; ostaci od prerade masnih tvari i životinjskih ili biljnih voskova

10.41.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ulja i masti

         10.41.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ulja i masti

10.42                   Margarin i slične jestive masti

10.42.1               Margarin i slične jestive masti

         10.42.10    Margarin i slične jestive masnti

10.42.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje margarina i sličnih jestivih masti

         10.42.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje margarina i sličnih jestivih masti

10.5                    Mliječni proizvodi

10.51                  Proizvodi od mlijeka i sira

10.51.1              Prerađeno tekuće mlijeko i vrhnje

         10.51.11    Preradbeno tekuće mlijeko

         10.51.12    Mlijeko i vrhnje s više od 6% masnoće, nekoncentrirano i nezaslađeno

10.51.2               Mlijeko u krutim oblicima

         10.51.21    Obrano mlijeko u prahu

         10.51.22    Punomasno mlijeko u prahu

10.51.3               Maslac i mliječni namazi

         10.51.30    Maslac i mliječni namazi

10.51.4              Sir i skuta

         10.51.40    Sir i skuta

10.51.5               Ostali mliječni proizvodi

         10.51.51    Mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili zaslađeni šećerom i drugim sladilima, osim u krutim oblicima

         10.51.52    Jogurt i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje

         10.51.53    Kazein

         10.51.54    Laktoza i laktozni sirup

         10.51.55    Surutka

         10.51.56    Mliječni proizvodi, d.n.

10.51.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od mlijeka i sira

         10.51.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od mlijeka i sira

10.52                  Sladoled

10.52.1              Sladoled i ostali jestivi ledeni proizvodi

         10.52.10    Sladoled i ostali jestivi ledeni proizvodi

10.52.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sladoleda

         10.52.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sladoleda

10.6                    Mlinski proizvodi, škrob i škrobni proizvodi

10.61                  Mlinski proizvodi

10.61.1              Riža, polu- ili potpuno polirana, oljuštena i lomljena

         10.61.11    Oljuštena riža (smeđa)

         10.61.12    Riža, polu- ili potpuno polirana i lomljena

10.61.2              Brašno od žitarica i povrća; njihove mješavine

         10.61.21    Brašno od pšenice i suražice

         10.61.22    Brašno ostalih žitarica

         10.61.23    Brašno i krupica od povrća

         10.61.24    Mješavine i tijesta za pripremanje pekarske proizvode

10.61.3              Prekrupa, krupica, pelete i ostali proizvodi od žitarica

         10.61.31    Prekrupa i krupica od pšenice

         10.61.32    Prekrupa, krupica i pelete od žitarica, d.n.

         10.61.33    Žitarice za doručak i ostali proizvodi od žitarica

10.61.4              Posije (mekinje) i ostali ostaci od obrade žitarica

         10.61.40    Posije (mekinje) i ostali ostaci od obrade žitarica

10.61.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje mlinskih proizvoda

         10.61.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje mlinskih proizvoda

10.62                  Škrob i škrobni proizvodi

10.62.1              Škrob i škrobni proizvodi; šećeri i šećerni sirupi, d.n.

         10.62.11    Škrob; inulin; pšenični gluten; dekstrini i drugi modificirani škrobovi

         10.62.12    Tapioka i njezini nadomjesci pripremljeni od škroba, u obliku ljuskica, zrnaca i slično

         10.62.13    Glukoza i glukozni sirup; fruktoza i fruktozni sirup; invertni šećer; šećeri i šećerni sirupi, d.n.

         10.62.14    Kukuruzno ulje

10.62.2              Ostaci od proizvodnje škroba i slični ostaci

         10.62.20    Ostaci od proizvodnje škroba i slični ostaci

10.62.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje škroba i škrobnih proizvoda

10.62.99             Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje škrob i škrobnih proizvoda

10.7                    Pekarski proizvodi, kolači i tjestenine

10.71                  Kruh, svježa peciva i kolači

10.71.1              Kruh, svježa peciva i kolači

         10.71.11    Svježi kruh

         10.71.12    Svježa peciva i kolači

10.71.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje svježeg ili zamrznutog kruha, peciva i kolača

         10.71.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje svježeg ili zamrznutog kruha, peciva i kolača

10.72                   Dvopek i keksi; trajna peciva i kolači

10.72.1               Dvopek i keksi; trajna peciva i kolači

         10.72.11    Hruskavi kruh (krisp), dvopek, tost kruh i slični tost-proizvodi

         10.72.12    Medenjaci i slični proizvodi; slatki keksi; vafli i oblatne

         10.72.19    Ostali suhi i trajni pekarski proizvodi

10.72.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje dvopeka i keksa; trajnih peciva i kolača

         10.72.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje dvopeka i keksa; trajnih peciva i kolača

10.73                   Makaroni, njoki, kuskus i slična tjestenina

10.73.1               Makaroni, njoki, kuskus i slična tjestenina

         10.73.11    Makaroni, njoki i slična tjestenina

         10.73.12    Kuskus

10.73.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje makarona, njoka, kuskusa i slična tjestenina

         10.73.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje makarona, njoka, kuskusa i slična tjestenina

10.8                     Ostali prehrambeni proizvodi

10.81                   Šećer

10.81.1               Sirovi ili rafinirani šećer od šećerne trske ili šećerne repe; sirup

         10.81.11    Sirovi šećer od šećerne trske i šećerne repe, u krutom stanju

         10.81.12    Rafinirani šećer od šećerne trske ili šećerne repe, te kemijski čista saharoza, u krutom stanju, bez dodanih tvari
    za  aromatizaciju i za bojenje

         10.81.13    Rafinirani šećer od šećerne trske i šećerne repe, s dodanim tvarima za aromatizaciju i za bojenje; šećer i sirup od javora

         10.81.14    Melase

10.81.2               Rezanci šećerne repe, otpaci i šećerne trske i ostali otpaci od proizvodnje šećera

         10.81.20    Rezanci šećerne repe, otpaci i šećerne trske i ostali otpaci od proizvodnje šećera

10.81.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje šećera

         10.81.99    Usluge podugovaratelja kao dijela proizvodnje šećera

10.82                  Kakao, čokoladni i bombonski proizvodi

10.82.1               Kakao pasta sa ili bez masti, kakao maslac na bazi ulja ili masti, kakao prah

         10.82.11    Kakao pasta sa ili bez masti

         10.82.12    Kakao maslac na bazi ulja ili masti

         10.82.13    Kakao prah, bez dodatnog šećera ili sladila

         10.82.14    Kakao prah, s dodatnim šećerom ili drugim sladilima

10.82.2              Čokolada, bomboni i ostali proizvodi od šećera

         10.82.21    Čokolada i pripravci koji sadrže kakao (osim zaslađenog kakao praha), u rasutom stanju

         10.82.22    Čokolada i pripravci koji sadrže kakao (osim zaslađenog kakao praha) osim u rasutom stanju

         10.82.23    Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu) koji ne sadrže kakao

         10.82.24    Voće, orašasti plodovi, kore od voća i drugi dijelovi biljaka, konzervirani u šećeru

10.82.3              Kakao ljuske, kore, opne i ostali otpaci od kakaa

         10.82.30    Kakao ljuske, kore, opne i ostali otpaci od kakaa

10.82.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kakaa, čokolade i proizvoda od šećera

         10.82.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kakaa, čokolade i proizvoda od šećera

10.83                  Prerađeni čaj i kava

10.83.1              Prerađeni čaj i kava

         10.83.11    Kava, bez kofeina ili pržena

         10.83.12    Nadomjesci kave; ekstrakti, esencije i koncentrati kave ili nadomjestaka kave; ljuske i opne od kave

         10.83.13    Zeleni čaj (nefermentiran), crni čaj (fermentiran) i djelomično fermentirani čaj, u pakiranju manjem od  uključujući 3 kg

         10.83.14    Ekstrakti, esencije, koncentrati i preparati čaja ili mate-čaja

         10.83.15    Biljni ekstrakti

10.83.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kave i čaja

         10.83.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kave i čaja

10.84                  Začini i drugi dodaci hrani

10.84.1               Ocat; umaci; miješani začini; gorušičino brašno i krupica od gorušice; pripremljena gorušica (senf)

         10.84.11    Ocat i nadomjesci octa dobiveni od octene kiseline

         10.84.12    Umaci; miješani začini i dodaci jelima; brašno i krupica od gorušice; pripremljena gorušica (senf)

10.84.2               Mirodije, pripremljene

         10.84.21    Papar (roda Piper), pripremljen

         10.84.22    Ljuta paprika i slatka paprika, suha (roda Capiscum), pripremljena

         10.84.23    Cimet, pripremljen; ostale pripremljene mirodije

10.84.3               Sol za jelo

         10.84.30    Sol za jelo

10.84.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje začina i dodataka jelima

         10.84.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje začina i dodataka jelima

10.85                  Gotova hrana i jela

10.85.1              Gotova hrana i jela

         10.85.11    Gotova jela pretežno od mesa, mesnih otpadaka i ostataka te krvi

         10.85.12    Gotova jela pretežno od riba, rakova i školjki

         10.85.13    Gotova jela pretežno od povrća

         10.85.14    Gotova jela pretežno od tjestenine

         10.85.19    Ostala gotova hrana i jela (uključujući i zamrznute pizze)

10.85.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje gotove hrane i jela

         10.85.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje gotove hrane i jela

10.86                  Homogenizirani prehrambeni pripravci i dijetetska hrana

10.86.1               Homogenizirana gotova i dijetetska hrana

         10.86.10    Homogenizirana gotova i dijetetska hrana

10.86.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje homogenizirane gotove i dijetetske hrane

         10.86.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje homogenizirane gotove i dijetetske hrane

10.89                  Ostali prehrambeni proizvodi, d.n.

10.89.1               Juhe, jaja, kvasac i ostali prehrambeni proizvodi; ekstrakti i sokovi od mesa riba, i ostalih vodenih  beskralješnjaka

         10.89.11    Juhe, uključujući mesne i pripravci za njih

         10.89.12    Jaja, bez ljuske i žumanjci svježi ili konzervirani; jaja u ljusci konzervirana ili kuhana, albumini od jaja

         10.89.13    Kvasac (aktivni ili neaktivni); ostali jednostanični mikroorganizmi, mrtvi; pripremljeni prašci za peciva

         10.89.14    Ekstrakti i sokovi od mesa riba, i ostalih vodenih beskralješnjaka

         10.89.15    Biljni sokovi i ekstrakti; peptinske tvari; biljne sluzi i zgušnjivači

         10.89.19    Raznovrsni prehrambeni proizvodi, d.n.

10.89.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih prehrambenih proizvoda, d.n.

         10.89.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih prehrambenih proizvoda, d.n.

10.9                    Pripremljena hrana za životinje

10.91                  Pripremljena stočna hrana

10.91.1              Pripremljena stočna hrana, osim brašna i peleta od lucerne

         10.91.10    Pripremljena stočna hrana, osim brašna i peleta od lucerne

10.91.2               Brašno i pelete od lucerne (alfalfe)

         10.91.20    Brašno i pelete od lucerne (alfalfe)

10.91.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje stočne hrane

         10.91.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje stočne hrane

10.92                  Pripremljena hrana za kućne ljubimce

10.92.1              Pripremljena hrana za kućne ljubimce

         10.92.10    Pripremljena hrana za kućne ljubimce

10.92.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hrane za kućne ljubimce

         10.92.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hrane za kućne ljubimce

11                         Piće

11.0                     Piće

11.01                   Destilirana alkoholna pića

11.01.1               Destilirana alkoholna pića

         11.01.10    Destilirana alkoholna pića

11.01.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje destiliranih alkoholnih pića

         11.01.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje destiliranih alkoholnih pića

11.02                   Vino od grožđa

11.02.1               Vino od svježeg grožđa; mošt od grožđa

         11.02.11    Pjenušavo vino od svježeg grožđa

         11.02.12    Vino od svježeg grožđa, osim pjenušavog vina; mošt od grožđa

11.02.2               Vinski talog; argol

         11.02.20     Vinski talog; argol

11.02.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vina od grožđa

         11.02.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vina od grožđa

11.03                  Jabukovača i ostala voćna vina

11.03.1               Ostala fermentirana pića (npr. jabukovača, kruškovac, medovina); mješavine pića koja sadrže alkohol

         11.03.10    Ostala fermentirana pića (npr. jabukovača, kruškovac, medovina); mješavine pića koja sadrže alkohol

11.03.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje jabukovače i ostalih voćnih vina

         11.03.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje jabukovače i ostalih voćnih vina

11.04                  Ostala nedestilirana fermentirana pića

11.04.1               Vermut i ostala aromatizirana vina od svježega grožđa

         11.04.10    Vermut i ostala aromatizirana vina od svježega grožđa

11.04.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih nedestiliranih fermentiranih pića

         11.04.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih nedestiliranih fermentiranih pića

11.05                  Pivo

11.05.1              Pivo, osim ostataka i otpadaka pivovara

         11.05.10    Pivo, osim ostataka i otpadaka pivovara

11.05.2               Ostaci i otpaci pivovara ili destilana

         11.05.20    Ostaci i otpaci pivovara ili destilana

11.05.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje piva

         11.05.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje piva

11.06                  Slad

11.06.1               Slad

         11.06.10    Slad

11.06.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje slada

         11.06.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje slada

11.07                   Osvježavajući napitci; mineralne vode i druge flaširane vode

11.07.1               Mineralne vode i osvježavajući napici

         11.07.11    Mineralne i gazirane vode, nezaslađene i nearomatizirane

         11.07.19    Ostala bezalkoholna pića

11.07.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje mineralnih voda i osvježavajućih napitaka

         11.07.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje mineralnih voda i osvježavajućih napitaka

12                        Duhanski proizvodi

12.0                    Duhanski proizvodi

12.00                  Duhanski proizvodi

12.00.1              Duhanski proizvodi, osim otpadaka

         12.00.11    Cigare, cigarilosi i cigarete, od duhana i nadomjestaka duhana

         12.00.19    Ostali prerađeni duhan i nadomjesci duhana; homogenizirani ili rekonstruirani duhan; duhanski ekstrakti i sokovi

12.00.2              Duhanski otpaci

         12.00.20   Duhanski otpaci

12.00.9             Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od duhana

         12.00.99   Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od duhana

13                       Tekstil

13.1                    Tekstilna pređa i konac

13.10                 Tekstilna pređa i konac

13.10.1              Vunene masnoće (uključujući lanolin)

         13.10.10    Vunene masnoće (uključujući lanolin)

13.10.2               Prirodna tekstilna vlakna pripremljena za predenje

         13.10.21     Sirova svila, nepredena

         13.10.22    Vuna, odmašćena ili karbonizirana, negrebenana ili nečešljana

         13.10.23    Otpaci od vune ili fine životinjske dlake

         13.10.24    Vuna i fina ili gruba životinjska dlaka, grebena ili češljana

         13.10.25    Pamuk, grebeni ili češljani

         13.10.26    Juta i ostala tekstilna vlakna (isključujući lan, pravu konoplju i ramiju), prerađena, ali nepredena

         13.10.29    Ostala biljna tekstilna vlakna, prerađena ali nepredena

13.10.3               Umjetna tekstilna vlakna pripremljena za predenje

         13.10.31    Sintetička vlakna grebena, češljana ili na drugi način pripremljena za predenje

         13.10.32    Umjetna vlakna grebena, češljana ili na drugi način pripremljena za predenje

13.10.4               Svilena pređa i pređa od svilenih otpadaka

         13.10.40    Svilena pređa i pređa od svilenih otpadaka

13.10.5               Pređa od vune, stavljena ili ne stavljena u prodaju; pređa od fine ili grube životinjske dlake ili konjske dlake

         13.10.50    Pređa od vune, stavljena ili ne stavljena u prodaju; pređa od fine ili grube životinjske dlake ili konjske dlake

13.10.6              Pamučna pređa, pamučni konac za šivanje

         13.10.61    Pamučna pređa (osim konca za šivanje)

         13.10.62    Pamučni konac za šivanje

13.10.7               Pređa od biljnih tekstilnih vlakana, osim pamuka (uključujući lan, jutu, kokosovo vlakno i
     pravu konoplju):  papirna pređa

         13.10.71    Lanena pređa

         13.10.71    Lanena pređa

         13.10.72    Preda od jute i ostalih tekstilnih likovih vlakana; pređa od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; papirna preda

13.10.8              Tekstilna pređa, te konac od sintetičkih i umjetnih filamenata ili rezanih vlakana

         13.10.81    Pređa od sintetičkih filamenata, umnožena i povezana (osim konca za šivanje, pređe od polimida visoke
    žilavosti,   pređe od umjetne svile od poliestera ili viskoze) koja nije stavljena u maloprodaju; pređa od
     umjetnog filamenta (osim konca za šivanje) koja je stavljena u maloprodaju

         13.10.82    Pređa (osim konca za šivanje) od rezanih sintetičkih vlakana, koja sadrže >= 85% takvih vlakana

         13.10.83    Pređa (osim konca za šivanje) od rezanih sintetičkih vlakana,koja sadrže < 85% takvih vlakana

         13.10.84    Pređa (osim konca za šivanje) od umjetnih rezanih vlakana,nije stavljena u maloprodaju

         13.10.85    Šivaća pređa i konac za šivanje od umjetnih i sintetičkih filamenata i vlakana

13.10.9               Raščupani tekstilni materijal; usluge pripremanja prirodnih tekstilnih vlakana: Podugovarateljski
    poslovi kao dio proizvodnje tekstilne pređe i konca

         13.10.91    Raščupani tekstilni materijali od vune ili fine i grube životinjske dlake

         13.10.92    Raščupani tekstilni materijali i ostali otpaci od pamuka

         13.10.93    Usluge pripremanja prirodnih tekstilnih vlakna

         13.10.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje pređe i konca

13.2                     Tkanine

13.20                   Tkanine

13.20.1                Tkanine (osim specijalnih tkanina), od prirodnih vlakana, osim pamučnih

         13.20.11     Svilene tkanine ili tkanine od svilenih otpadaka

         13.20.12    Tkanine od grebene ili češljane vune ili fine životinjske dlake ili grube životinjske dlake ili konjske dlake

         13.20.13    Lanene tkanine

         13.20.14    Tkanine od jute i drugih tekstilnih likovih vlakana (osim lana, prave konoplje i ramije)

         13.20.19    Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; tkanine od papirne pređe

13.20.2               Pamučne tkanine

         13.20.20    Pamučne tkanine

13.20.3               Tkanine (osim specijalnih tkanina), od sintetičkih i umjetnih filamenata ili rezanih vlakana

         13.20.31    Tkanine od sintetičke ili umjetne filament pređe

         13.20.32    Tkanine od sintetičkih rezanih vlakana

         13.20.33    Tkanine od umjetnih rezanih vlakana

13.20.4               Tkanine s florom (baršunaste tkanine), frotir tkanine za ručnike i ostale specijalne tkanine

         13.20.41    Tkanine s florom (baršunaste tkanine) i tkanine od šenil-pređe (osim frotira za ručnike i uskih tkanina)

         13.20.42    Frotir tkanina za ručnike i slična frotir tkanina (osim uskih tkanina) od pamuka

         13.20.43    Ostale frotir tkanine za ručnike i slične frotir tkanine (osim uskih tkanina)

         13.20.44    Gaza (osim uskih tkanina)

         13.20.45    Tafting tekstilni materijal

         13.20.46    Staklena tkanina (osim uskih tkanina)

13.20.5               Umjetno krzno i proizvodi od umjetnog krzna

         13.20.50    Umjetno krzno i proizvodi od umjetnog krzna

13.20.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje tekstilnih tkanina

         13.20.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje tekstilnih tkanina

13.3                     Usluge dovršavanja tekstila

13.30                   Usluge dovršavanja tekstila

13.30.1               Usluge dovršavanja tekstila

         13.30.11    Usluge bijeljenja i bojenja vlakana i pređe

         13.30.12    Usluge bijeljenja tkanina i tekstilnih roba (uključujući odjeću)

         13.30.13    Usluge bojenja tkanina i tekstilnih roba (uključujući odjeću)

         13.30.14    Usluge tiskanja tkanina i tekstilnih roba (uključujući odjeću)

         13.30.19    Ostale usluge dovršavanja tekstila i tekstilnih roba (uključujući odjeću)

13.9                     Ostali tekstil

13.91                  Pletene ili kukičane tkanine

13.91.1              Pletene i kukičane tkanine

         13.91.11    Plišane i bukle-tkanine, pletene i kukičane

         13.91.19    Ostale pletene i kukičane tkanine, uključujući pletiva od umjetnog krzna

13.91.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje pletene i kukičane tkanine

         13.91.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje pletene i kukičane tkanine

13.92                  Gotovi tekstilni proizvodi, osim odjeće

13.92.1               Gotovi tekstilni proizvodi za kućanstvo

         13.92.11    Deke i ostali pokrivači, osim električnih pokrivača

         13.92.12    Posteljno rublje

         13.92.13    Stolno rublje

         13.92.14    Toaletno i kuhinjsko rublje

         13.92.15    Zavjese, (uključujući draperije) i unutarnje platnene rolete; ukrasne zavjese za krevete

         13.92.16    Ostali proizvodi za unutrašnje opremanje, d.n.; kompleti od komada tkanine i pređa za izradu prostirki; tapiserija i slično

13.92.2               Ostali gotovi tekstilni predmeti

         13.92.21    Vreće i vrećice za pakovanje robe

         13.92.22    Cerade, nadstrešnice i vanjski platneni zastori; jedra za čamce, daske za jedrenje i suhozemna vozila; šatori i
    oprema  za kampiranje (uključujući gumene madrace)

         13.92.23    Padobrani (uključujući upravljane) i padobranska krila; njihovi dijelovi

         13.92.24    Popluni, pokloni punjeni perjem, jastuci, vreće za spavanje i slično, punjeni bilo kojim materijalom ili od
    celularne  gume ili plastičnih masa

         13.92.29    Ostali gotovi tekstilni proizvodi (uključujući krpe za pod, posuđe, prašinu i slične krpe za čišćenje, prsluci
    za spašavanje i pojasi za spašavanje)

13.92.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje gotovih tekstilnih roba, isključujući odjeću

         13.92.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje gotovih tekstilnih roba, isključujući odjeću

13.93                  Tepisi i sagovi

13.93.1               Tepisi i sagovi

         13.93.11    Sagovi i ostali tekstilni prostirači za pod, uzlani

         13.93.12    Sagovi i ostali tekstilni prostirači za pod, tkani, nisu dobiveni tafting-postupkom i nisu flokirani

         13.93.13    Sagovi i ostali tekstilni prostirači za pod dobiveni tafting-postupkom

         13.93.19    Ostali sagovi i tekstilni prostirači za pod (uključujući i od pusta (filca))

13.93.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sagova i prostirača za pod

         13.93.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sagova i prostirača za pod

13.94                   Užad, konopci, upleteni konac i mreže

13.94.1               Užad, konopci, upleteni konac i mreže

         13.94.11    Upleteni konac, užad, konopci i kabeli od jute i ostalih tekstilnih likovih vlakana

         13.94.12    Uzlani mrežasti proizvodi od upletenog konca; užadi i konopaca, gotove ribarske i ostale mreže; proizvodi od pređe,  vrpca, d.n.

13.94.2               Krpe, ostaci upletenog konca, užadi, konopca, kablova ili neupotrebljivi proizvodi od tekstilnih materijala

         13.94.20    Krpe, ostaci upletenog konca, užadi, konopca, kablova ili neupotrebljivi proizvodi od tekstilnih materijala

13.94.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje užadi, konopaca, upletenog konca i mreža

         13.94.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje užadi, konopaca, upletenog konca i mreža

13.95                  Netkani tekstil i proizvodi od netkanog tekstila, osim odjeće

13.95.1               Netkani tekstil i proizvodi od netkanog tekstila, osim odjeće

         13.95.10    Netkani tekstil i proizvodi od netkanog tekstila, osim odjeće

13.95.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odjeće

         13.95.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odjeće

13.96                   Ostali tehnički i industrijski tekstilni proizvodi

13.96.1               Metalizirana pređa ili metalizirana obavijena pre­đa; tkanine od metaliziranih niti i tkanine od metalizirane pređe; niti i kord od gume prekriveni tek­sti­lom, tekstilni proizvodi i predmeti za tehničku uporabu

         13.96.11    Metalizirana pređa ili metalizirana obavijena pređa

         13.96.12    Tkanine od metalnih niti i od metalizirane pređe, d.n.

         13.96.13    Niti i kord od gume prekriveni tekstilom; tekstilna pređa i trake, impregnirane ili prekrivene gumom ili plastikom

         13.96.14    Tekstilne tkanine, impregnirane, presvučene ili prekrivene, d.n.

         13.96.15    Kord tkanine za autogume od najlonske pređe i ostalog poliamida, poliestera i viskoznoga rajona, velike čvrstoće

         13.96.16    Tekstilni proizvodi i predmeti za tehničku uporabu (uključujući fitilje, plinske mrežice, tekstilne cijevi i
    crijeva,  transportno i pogonsko remenje, tkanina za sita, za cijeđenje i prešanje)

         13.96.17    Uske tkanine; uski materijal što se sastoji samo od niti osnove koje su međusobno slijepljene (»bolducs«); ukrasne  vrpce i slično

13.96.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje tehničkog i industrijskog materijala

         13.96.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje tehničkog i industrijskog materijala

13.99                   Ostali tekstilni proizvodi, d.n.

13.99.1               Til, čipka i vez; obavijena pređa i vrpca; šenil pređa; efektna pređa

         13.99.11    Til i drugi mrežasti materijali, isključujući tkanine, pletene ili kukičane materijale; čipke u metraži, vrpcama ili motivima

         13.99.12    Vez u metraži, trakama i motivima

         13.99.13    Pust (filc) presvučen, prekriven ili laminiran

         13.99.14    Tekstilna vlakna dužine <= od 5 mm (flok); prah i nope od tekstilnog materijala

         13.99.15    Obavijena pređa i vrpce; šenil-pređa; efektna pređa

         13.99.16    Punjeni tekstilni proizvodi u metraži

         13.99.19    Ostali materijali i tekstilni proizvodi, d.n.

13.99.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih materijala, d.n.

         13.99.99   Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih materijala, d.n.

14                        Odjeća

14.1                    Odjeća, osim krznene odjeće

14.11                  Kožna odjeća

14.11.1              Odjeća od kože ili umjetne kože

         14.11.10    Odjeća od kože ili umjetne kože

14.11.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kožne odjeće

         14.11.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kožne odjeće

14.12                  Radna odjeća

14.12.1               Muška radna odjeća

         14.12.11    Muški radni kompleti, jakne i sakoi (blejzeri), industrijska i profesionalna

         14.12.12    Muške radne hlače, radne hlače s plastronom i naramenicama, radne hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače (šorcevi), industrijske i profesionalne

14.12.2              Ženska radna odjeća

         14.12.21    Ženski radni kompleti, jakne i sakoi, industrijski i profesionalni

         14.12.22    Ženske radne hlače, radne hlače s plastronom i naramenicama, radne hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače (šorcevi), industrijske i profesionalne

14.12.3               Ostala radna odjeća

         14.12.30    Ostala radna odjeća

14.12.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje radne odjeće

         14.12.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje radne odjeće

14.13                  Ostala vanjska odjeća

14.13.1              Vanjska odjeća, pletena ili kukičana

         14.13.11    Muški i dječački kaputi, ogrtači, pelerine, kratki kaputi, anorak, vjetrovke svih vrsta i slični proizvodi, pleteni ili kukičani

         14.13.12    Muška i dječačka odijela kompleti, jakne, sakoi, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače, pletene ili kukičane

         14.13.13    Ženski i djevojački kaputi, ogrtači, pelerine, vjetrovke s kapuljačom (anorak) i druge vjetrovke i slični proizvodi,  pleteni ili kukičani

         14.13.14    Ženski i djevojački kostimi, kompleti, jakne, haljine, suknje, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače (šorcevi), pleteni ili kukičani

14.13.2              Ostala vanjska odjeća, muška i dječačka

         14.13.21    Muški i dječački kaputi, kišni kaputi, ogrtači, pelerine, vjetrovke s kapuljačom (anorak) i druge vjetrovke i slični proizvodi, od tkanina, ne pletena ili kukičana

         14.13.22    Muška i dječačka odijela i kompleti, od tkanina, ne pletena ili kukičana

         14.13.23    Muške i dječačke jakne i sakoi (blejzeri), od tkanina, ne pleteni ili kukičani

         14.13.24    Muške i dječačke hlače, hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena, kratke hlače (šorcevi), od tkanina, ne pletene ili kukičane

14.13.3               Ostala vanjska odjeća, ženska i djevojačka

         14.13.31    Ženski i djevojački kaputi, ogrtači, pelerine, vjetrovke s kapuljačom (anorak) i druge vjetrovke i slični proizvodi od tkanina, ne pleteni ili kukičani

         14.13.32    Ženski i djevojački kostimi i kompleti, od tkanina, ne pleteni ili kukičani

         14.13.33    Ženske i djevojačke jakne i blejzeri, od tkanina, ne pleteni ili kukičani

         14.13.34    Ženske i djevojačke haljine, suknje i suknje-hlače, od tkanina, ne pleteni ili kukičani

         14.13.35    Ženske i djevojačke hlače, hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena, kratke hlače (šorcevi), od tkanina, ne pletene ili kukičane

14.13.4               Rabljena odjeća i ostala rabljena tekstilna roba

         14.13.40    Rabljena odjeća i ostala rabljena tekstilna roba

14.13.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vanjske odjeće

         14.13.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vanjske odjeće

14.14                  Rublje

14.14.1              Rublje, pleteno ili kukičano

         14.14.11    Muške i dječačke košulje, pletene ili kukičane

         14.14.12    Muške ili dječačke gaće, noćne košulje, pidžame, kupaći ogrtači, kućni ogrtači i slični proizvodi, pleteni ili kukičani

         14.14.13    Ženske i djevojačke bluze, košulje i košulje bluze, pletene ili kukičane

         14.14.14    Ženske i djevojačke gaćice, podsuknje, spavaćice, pidžame, jutarnje haljine, kombinei, kućne haljine i slični  proizvodi, pleteni ili kukičani

14.14.2              Rublje, ne pleteno ili kukičano

         14.14.21    Muške i dječačke košulje, od tkanine, ne pletene ili kukičane

         14.14.22    Muške i dječačke potkošulje i ostale majice, gaće, noćne košulje, pidžame, kupaći ogrtači, kućni ogrtači, od  tkanina, ne pletene ili kukičane

         14.14.23    Ženske i djevojačke bluze, košulje i košulje bluze, od tkanina, ne pletene ili kukičane

         14.14.24    Ženske i djevojačke potkošulje i ostale majice, gaćice, podsuknje, spavaćice, pidžame, jutarnje haljine,
    kombinei, kučine haljine i slični proizvodi, od tkanina, ne pleteni ili kukičani

         14.14.25    Grudnjaci, steznici, naramenice, držači čarapa, podvezice i slični proizvodi i njihovi dijelovi, bez obzira jesu li pleteni ili kukičani ili nisu

14.14.3              T-majice, potkošulje i druge majice, pletene ili kukičane

         14.14.30    T-majice, potkošulje i druge majice, pletene ili kukičane

14.14.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje rublja

         14.14.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje rublja

14.19                  Ostala odjeća i pribor za odjeću

14.19.1              Odjeća za dojenčad i malu djecu, trenirke i ostali odjevni predmeti, pribor za odjeću, dijelovi odjeće ili pribora za odjeću, pleteni ili kukičani

         14.19.11    Odjeća i pribor za odjeću za dojenčad, pletena ili kukičana

         14.19.12    Trenirke, skijaška odijela, kupaće gaće ili kostimi i ostala odjeća, pletena ili kukičana

         14.19.13    Rukavice s prstima, s jednim prstom ili bez prstiju, pletene ili kukičane

         14.19.19    Ostali gotovi pribor za odjeću, dijelovi odjeće ili pribora za odjeću, pleteni ili kukičani

14.19.2               Odjeća za dojenčad, druga odjeća i drugi pribor za odjeću, od tkanina, ne pletena ili kukičana

         14.19.21    Odjeća i pribor za odjeću za dojenčad, od tkanina, ne pletena ili kukičana

         14.19.22    Trenirke, skijaška odijela, kupaće gaće ili kostimi; ostala odjeća, od tkanine, ne pletena ili kukičana

         14.19.23    Rupčići, šalovi, marame, velovi, kravate, rukavice i ostali gotovi pribor za odjeću ili dijelovi odjeće, od tkanina, ne pletena ili kukičana

14.19.3              Pribor za odjeću od kože; odjeća od pusta (filca) ili netkanog tekstila; odjeća od prevučenog tekstila

         14.19.31    Pribor za odjeću od kože ili umjetne (rekonstituirane) kože, isključujući sportske rukavice

         14.19.32    Odjeća od pusta (filca) ili netkanog tekstila, odjeća od prevučenog ili impregniranog tekstila

14.19.4              Šeširi i kape

         14.19.41    Tuljci i konusi i slični proizvodi od pusta; diskovi i cilindri od pusta; oblici za šešire, pleteni ili izrađeni sastavljanjem vrpca od bilo kojeg materijala

         14.19.42    Šeširi i druga pokrivala za glave, pleteni ili izrađeni sastavljanjem vrpca od bilo kojeg materijala, ili pleteni ili kukičani ili izrađeni od čipke ili ostalih tekstilnih materijala u komadu; mrežice za kosu

         14.19.43    Druga pokrivala za glavu, isključujući pokrivala za glavu od gume ili plastike, zaštitna pokrivala i azbestna pokrivala  za glavu, vrpce za unutarnje opšivanje, podstave, navlake, osnove, okviri, štitnici i vrpce za vezanje ispod glave, za pokrivanje glave

14.19.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje odjeće i pribora za odjeću

14.19.99            Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje odjeće i pribora za odjeću

14.2                    Proizvodi od krzna

14.20                 Proizvodi od krzna

14.20.1             Odjeća, pribor za odjeću i ostali proizvodi od krzna, isključujući pokrivala za glave

         14.20.10   Odjeća, pribor za odjeću i ostali proizvodi od krzna, isključujući pokrivala za glave

14.20.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od krzna

14.20.99            Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od krzna

14.3                    Pletena i kukičana odjeća

14.31                  Pletene i kukičane čarape

14.31.1              Čarape s gaćicama, čarape s gaćicama bez stopala, čarape, kratke čarape i druge čarape, pletene ili kukičane

         14.31.10    Čarape s gaćicama, čarape s gaćicama bez stopala, ča­ra­pe, kratke čarape i druge čarape, pletene ili kukičane

14.31.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje pletenih i kukičanih čarapa

         14.31.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje pletenih i kukičanih čarapa

14.39                  Ostala pletena i kukičana odjeća

14.39.1              Džemperi, puloveri, prsluci vunene jakne i slični proizvodi, pleteni ili kukičani

         14.39.10    Džemperi, puloveri, prsluci vunene jakne i slični proizvodi, pleteni ili kukičani

14.39.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostale pletene i kukičane odjeće

         14.39.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostale pletene i kukičane odjeće

15                        Koža i srodni proizvodi

15.1                    Štavljena i obrađena koža, putne torbe, ručne torbe, sedlarski i remenarski proizvodi, obrađeno i
   obojeno krzno

15.11                  Štavljena i obrađena koža; obrađeno i obojeno krzno

15.11.1              Štavljena i dorađena krzna

         15.11.10   Štavljena i dorađena krzna

15.11.2              Semiš-koža; lakirana koža i lakirana lamelirana koža; metalizirana koža

         15.11.21    Semiš-koža

         15.11.22    Lakirana koža i lakirana lamelirana koža; metalizirana koža

15.11.3               Koža, goveđa ili kopitara, bez dlaka

         15.11.31    Koža, goveđa ili kopitara, bez dlaka, cijele

         15.11.32    Koža, goveđa ili kopitara, bez dlaka, necijele

         15.11.33    Koža, kopitara, bez dlaka

15.11.4               Koža, ovčja, kozja ili svinjska, bez dlaka

         15.11.41    Ovčja ili janjeća koža, bez vune

         15.11.42    Kozja ili jareća koža bez dlaka

         15.11.43    Svinjska koža

15.11.5               Koža ostalih životinja; umjetna koža na osnovi kože

         15.11.51    Koža ostalih životinja, bez dlaka

         15.11.52    Umjetna koža na osnovi kože ili kožnih vlakana

15.11.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje štavljene i obrađene kože; obrađenog i obojenog krzna

         15.11.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje štav­ljene i obrađene kože; obrađenog i obojenog krzna

15.12                   Putne i ručne torbe i slično, sedlarski i remenarski proizvodi

15.12.1               Sedlarski i remenarski proizvodi; putne torbe, ručne torbe i slično; ostali proizvodi od kože

         15.12.11    Sedlarski i remenarski proizvodi za sve vrste životinja, od svih vrsta materijala

         15.12.12    Putne torbe, ručne torbe i slično, od kože, umjetne (rekonstituirane) kože, folija od plastike, od tekstilnih materijala, vulkanfibera ili od kartona; kovčežići za kozmetiku, za šivaći pribor, za čišćenje cipela ili  odjeće

         15.12.13    Remeni za ručne satove (osim metalnih), pojas za sat i narukvica za sat te dijelovi za njih

         15.12.19    Ostali proizvodi od kože ili od umjetne kože (uključujući vrstu što ih se koristi u strojevima ili
    mehaničkim  uređajima ili za druge tehničke uporabe), d.
n.

15.12.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sedlarskih i remenarskih proizvoda, ručnih i putnih torbi i slično

         15.12.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sedlarskih i remenarskih proizvoda, ručnih i putnih torbi i slično

15.2                     Obuća

15.20                  Obuća

15.20.1               Obuća, osim sportske i zaštitne obuće te ortopedskih cipela

         15.20.11    Nepromočiva obuća s vanjskim potplatima i gornjim dijelom od gume ili plastične mase, osim obuće s kapicom od kovine

         15.20.12    Obuća s vanjskim potplatima i gornjim dijelom od gume ili plastične mase, osim nepromočive ili sportske obuće

         15.20.13    Obuća s vanjskim otplatama od kože, osim sportske obuće, obuće s kapicom od kovine i različita specijalna obuća

         15.20.14    Obuća s vanjskim otplatama od tkanine, osim sportske obuće

15.20.2               Sportska obuća

         15.20.21    Obuća za tenis, košarku, gimnastiku, vježbanje i slična obuća

         15.20.29    Ostala sportska obuća, osim obuće za skijanje, klizaljki i koturaljki

15.20.3               Zaštitna i ostala obuća, d.n.

         15.20.31    Obuća s metalnom zaštitnom kapicom

         15.20.32    Obuća s drvenim potplatom, raznovrsna specijalna i ostala obuća, d.n.

15.20.4               Dijelovi obuće od kože; izmjenjivi ulošci za obuću, umeci za potpetice i slični proizvodi; nazuvci i
    slični proizvodi i njihovi dijelovi

         15.20.40    Dijelovi obuće od kože; izmjenjivi ulošci za obuću, umeci za potpetice i slični proizvodi; nazuvci i slični proizvodi i njihovi dijelovi

15.20.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje obuće

         15.20.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje obuće

16                        Drvo i proizvodi od drva i pluta, osim namještaja; proizvodi od slame pletarskih materijala

16.1                    Drvo, piljenje i blanjanje

16.10                  Drvo, piljenje i blanjanje

16.10.1              Drvo, obrađeno po dužini piljenjem ili glodanjem, debljine > 6 mm; drveni željeznički ili tramvajski
    pragovi, neimpregnirani

         16.10.10   Drvo, obrađeno po dužini piljenjem ili glodanjem, debljine > 6 mm; drveni željeznički ili tramvajski pragovi, neimpregnirani

16.10.2              Drvo kontinuirano oblikovano rubno zarezano; drvena vuna; drveno brašno; drveno iverje i trijeske

         16.10.21    Kontinuirano oblikovano rubno zarezano (uključujući lamele i daščice za parket, nesastavljene, ukrase i modele)

         16.10.22    Drvena vuna, drveno brašno

         16.10.23    Drveno iverje i trijeske

16.10.3              Grubo obrađeno drvo; željeznički i tramvajski pragovi (skretnička građa) od drva, impregnirani ili  
   drugačije obrađeni

         16.10.31    Grubo obrađeno drvo, zaštićeno bojom, kreozotom ili drugim sredstvima

         16.10.32    Željeznički i tramvajski pragovi (skretnička grada) od drva, impregnirani

         16.10.39    Ostalo grubo obrađeno drvo, uključujući nacijepane štapove i kolce

16.10.9               Usluge sušenja, impregnacije ili kemijskog tretmana drva; podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje drva, piljenjem i blanjanjem

         16.10.91    Usluge sušenja, impregnacije ili kemijskog tretmana drva

         16.10.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje drva, piljenjem i blanjanjem

16.2                     Proizvodi od drva, pluta, slame i pletarskih materijala

16.21                  Furnirane ploče i ostale ploče od drva

16.21.1              Šperploče, furnirane ploče i slično laminirano drvo; ploče iverice i ostalih drvenastih (ligninskih) materijala

         16.21.11    Šperploče, furnirane ploče i slično laminirano drvo, od bambusa

         16.21.12    Ostale šperploče, furnirane ploče i slično laminirano drvo

         16.21.13    Ploče iverice i slične ploče od drva i ostalih drvenastih (ligninskih) materijala

         16.21.14    Ploče vlaknatice od drva i ostalih ligninskih (ligninskih) materijala

16.21.2               Listovi furnira; listovi za šperploče; zgusnuto (sabijeno) drvo

         16.21.21    Listovi furnira, listovi za šperploče i ostalo laminirano drvo, rezano ili ljušteno, debljine < = 6 mm

         16.21.22    Zgusnuto (sabijeno) drvo u blokovima, pločama, trakama ili profilima

16.21.9               Usluge finiširanja ploča i paleta; Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje furniranih ploča i
    ostalih ploča od drva

16.21.91             Usluge finiširanja ploča i paleta

         16.21.99     Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje furniranih ploča i ostalih ploča od drva

16.22                   Sastavljeni parket

16.22.1               Sastavljeni parket

         16.22.10    Sastavljeni parket

16.22.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sastavljenog parketa

         16.22.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sastavljenog parketa

16.23                   Ostala građevinska stolarija i elementi od drva

16.23.1               Građevinska stolarija i elementi (osim montažnih kuća), od drveta

         16.23.11    Prozori, vrata prozori, i njihovi okviri, vrata, dovratnici i pragovi od drva

         16.23.12    Sastavljene parketne ploče, oplate za betonske radove u građevinarstvu, šindra, od drva

         16.23.19    Građevinska stolarija i elementi od drva, d.n.

16.23.2               Montažne kuće od drva

         16.23.20    Montažne kuće od drva

16.23.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje dru­gih građevinskih stolarija i elemenata od drva

         16.23.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje drugih građevinskih stolarija i elemenata od drva

16.24                   Ambalaža od drva

16.24.1               Ambalaža od drva

         16.24.11    Palete, palete-sanduci i druga utovarna ambalaža od drva

         16.24.12    Bačve i bačvarski proizvodi od drva

         16.24.13    Ostala drvena ambalaža i njezini dijelovi

16.24.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ambalaže od drva

         16.24.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ambalaže od drva

16.29                   Ostali proizvodi od drva; proizvodi od pluta, slame i pletarskih materijala

16.29.1               Ostali proizvodi od drva

         16.29.11    Alati, tijela i držala za alate, tijela i držala za metle i četke, blokova za proizvodnju lula za pušenje, kalupi za
    cipele i čizme, od drva

         16.29.12    Stolni proizvodi i kuhinjski proizvodi, od drva

         16.29.13    Sitni galanterijski proizvodi od drva i intarzija od drva, kutije za nakit, pribor za jelo i slični predmeti od drva,
    kipići i ostali ukrasi, od drva

         16.29.14    Drveni okviri za slike, fotografije, zrcala i sličnih objekata i slične proizvode od drva

16.29.2               Proizvodi od pluta, slame i drugih pletarskih materijala; košarački i pletarski proizvodi

         16.29.21    Prirodno pluto, okorano ili grubo uobličeno ili u blokovima, pločama, listovima i trakama; drobljeno,
    granulirano ili mljeveno pluto; otpaci od pluta

         16.29.22    Proizvodi od prirodnoga pluta

         16.29.23    Blokovi, ploče, listovi i trake, pločice svih oblika, čvrsti valjci, od aglomeriranoga pluta

         16.29.24    Aglomerirano pluto; proizvodi od aglomeriranoga pluta, d.n.

         16.29.25    Pletenice i slični proizvodi od pletarskog materijala; košarački i pletarski proizvodi

16.29.9               Usluge proizvodnje drva i pluta, osim namještaja, slame i pletarskih materijala; podugovarateljski
    poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od drva; proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala

         16.29.91    Usluge proizvodnje drva i pluta, osim namještaja, slame i pletarskih materijala

         16.29.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i
    pletarskih materijala

17                        Papir i proizvodi od papira

17.1                    Celuloza, papir i karton

17.11                  Celuloza

17.11.1              Celuloza od drva ili drugih vlaknastih celuloznih materijala

         17.11.11    Kemijska drvna celuloza, topive kvalitete

         17.11.12    Kemijska drvna celuloza natronska ili sulfatna, osim celuloze topive kvalitete

         17.11.13    Kemijska drvna celuloza, sulfitna, osim topive kvalitete

         17.11.14    Mehanička drvna celuloza (drvenjača); polukemijska drvna celuloza; celuloza od drugih vlaknastih
    celuloznih materijala, osim drvne

17.11.9             Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje celuloze

         17.11.99   Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje celuloze

17.12                 Papir i karton

17.12.1             Novinski papir, ručno izrađeni papir i ostali nepremazani papir ili karton, za grafičku namjenu

         17.12.11    Novinski papir, u rolama i listovima

         17.12.12    Ručno izrađeni papir i karton

         17.12.13    Papir i karton koji se koristi kao podloga za fotoosjetljivi, toplinskoosjetljivi i elektroosjetljivi papir i
    karton; papirna podloga za karbonski papir; papirna podloga za tapete

         17.12.14    Ostali papir i karton za grafičku namjenu

17.12.2               Papir za izradu toaletnog papira, papira za skidanje šminke, celulozna vata i koprene od celuloznih vlakana

         17.12.20    Papir za izradu toaletnog papira, papira za skidanje šminke, celulozna vata i koprene od celuloznih vlakana

17.12.3               Ambalaža za prijevoz od papira i kartona

         17.12.31    Kraftlajner, nebijeljeni, nepremazani

         17.12.32    Kraftlajner bijeljeni; kraftlajner, premazani

         17.12.33    Fluting papir od polukemijske celuloze

         17.12.34    Reciklirani fluting papir i ostali fluting papir

         17.12.35    Testliner (reciklirani slojeviti karton)

17.12.4               Nepremazani papir

         17.12.41    Nepremazani kraft papir; kraft papir za vreće, krepirani ili plisirani

         17.12.42    Sulfitni omotni papir i ostali nepremazani papir (osim onog koji se koristi za pisanje, tiskanje ili drugu
    grafičku namjenu)

         17.12.43    Filter papir i karton; pust papir

         17.12.44    Cigaretni papir, nerezan u određene veličine ili u oblik knjižica ili cjevčica

17.12.5               Nepremazani karton (osim onog koji se koristi za pisanje, tiskanje ili drugu grafičku namjenu)

         17.12.51    Nepremazani sivi karton

         17.12.59    Ostali nepremazani karton

17.12.6              Biljni pergament papir, papir što ne propušta mast, paus papir i kristal papir te ostali prozirni papir ili
   papir što propušta svjetlo

         17.12.60    Biljni pergament papir, papir što ne propušta mast, paus papir i kristal papir te ostali prozirni papir ili papir
    što propušta svjetlo

17.12.7               Prerađeni papir i karton

         17.12.71    Složeni papir i karton, površinski nepremazan ili neimpregniran

         17.12.72    Papir i karton, nabrani, naborani, reljefni ili brušeni

         17.12.73    Papir i karton, vrsta što ih se koristi za pisanje, tiskanje ili ostale grafičke namjene, premazane s kaolinom
     ili drugim anorganskim tvarima

         17.12.74    Kraft papir (osim onog koji se koristi za pisanje, tiskanje ili drugu grafičku namjenu) premazan s kaolinom
    ili drugim anorganskim tvarima

         17.12.75    Kraft karton osim onog koji se koristi za pisanje, tiskanje ili drugu grafičku namjenu) premazan s kaolinom
     ili drugim anorganskim tvarima

         17.12.76    Karbonski papir, samokopirajući papir i drugi papir za kopiranje ili prenošenje, u rolama i listovima

         17.12.77    Papir, karbon, celulozna vata i koprene od celuloznih vlakana, premazani, impregnirani, prevučeni,
    površinski obojeni ili tiskani, u svitcima ili listovima

         17.12.78    Sivi karton (osim onog koji se koristi za pisanje, tiskanje ili drugu grafičku namjenu) premazan s kaolinom
    ili drugim anorganskim tvarima

         17.12.79    Ostali karton (osim onog koji se koristi za pisanje, tiskanje ili drugu grafičku namjenu) premazan s kaolinom
    ili drugim anorganskim tvarima

17.12.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje papira i kartona

         17.12.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje papira i kartona

17.2                    Proizvodi os papira i kartona

17.21                  Valoviti papir i karton, te ambalaža od papira i kartona

17.21.1              Valoviti papir i karton, te ambalaža od papira i kartona

         17.21.11    Valoviti papir i karton, u rolama i listovima

         17.21.12    Vreće i vrećice od papira

         17.21.13    Kutije i kutijice od valovitoga papira ili kartona

         17.21.14    Složive kutije i kutijice od nevalovitog papira ili kartona

         17.21.15    Kutije za spise, ladice za spise, kutije za spremanje i slični proizvodi koji se koriste u uredima, trgovinama i
    slično, od papira

17.21.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje valovitog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona

         17.21.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje valovitog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona

17.22                  Roba za kućanstvo i higijenu te toaletne potrepštine od papira

17.22.1              Papir za kućanstvo i toaletne potrebe, te proizvodi od papira

         17.22.11    Toaletni papir, džepni rupčići, listići za uklanjanje šminke, ručnici, stolnjaci i salvete od papirne mase,
     papira, celulozne vate ili koprene od celuloznih vlakana

         17.22.12    Sanitarni ručnici i tamponi, maramice i pelene za djecu i slični proizvodi za sanitarnu uporabu, odjeća i pribor
    za odjeću od papirne mase, papira, celulozne vate i koprene od celuloznih vlakana

         17.22.13    Poslužavnici, zdjele, tanjuri, šalice i slično, od papira i kartona

17.22.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kućanskih i sanitarnih proizvoda i toaletnih potrepština
    od papira

         17.22.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kućanskih i sanitarnih proizvoda i toaletnih potrepština od papira

17.23                   Uredski materijal od papira

17.23.1               Uredski materijal od papira

         17.23.11    Karbonski papir, samokopirajući papir i ostali papir za kopiranje i prenošenje; matrice za umnožavanje i
    ofset ploče, od papira, papir premazan ljepilom

         17.23.12    Poštanske omotnice, dopisnice u obliku pisma, dopisnice i kartice za dopisivanje, od papira ili kartona;
    kutije, vrećice, notesi i omoti, od papira ili kartona, što sadrže zbirku pribora za dopisivanje

         17.23.13    Registri, knjigovodstvene knjige, uvezi za knjige, obrasci i ostali uredski predmeti od papira i karto­na

         17.23.14    Ostali papir i karton koji se koristi za pisanje, tiskanje i za drugu grafičku uporabu, tiskani, reljefni ili bušeni 

17.23.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje uredskog materijala od papira

         17.23.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje uredskog materijala od papira

17.24                   Zidne tapete

17.24.1               Zidne tapete

         17.24.11    Zidne tapete i slične zidne obloge od papira; papirne vitrofanije (transparenti) za prozore

         17.24.12    Zidne tapete od tekstila

17.24.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje zidnih tapeta

         17.24.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje zidnih tapeta

17.29                  Ostali proizvodi od papira i kartona

17.29.1              Ostali proizvodi od papira i kartona

         17.29.11    Etikete od papira ili kartona

         17.29.12    Filter blokovi i ploče od papirne mase

         17.29.19    Cigaretni papir; cijevke, valjčići, vretena i slične podloge; filter papir i karton; ostali proizvodi od papira i
    kartona, d.
n.

17.29.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od papira i kartona

         17.29.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od papira i kartona

18                        Tiskani materijali i snimljeni zapisi

18.1                     Usluge tiskanja i usluge povezane s tiskanjem

18.11                   Usluge tiskanja novina

18.11.1               Usluge tiskanja novina

         18.11.10    Usluge tiskanja novina

18.12                   Ostale usluge tiskanja

18.12.1               Ostale usluge tiskanja

         18.12.11    Usluge tiskanja poštanskih maraka, biljega, dokumenata ili spisa, banknota, čekova i ostalih novčanih
    papira i slično

         18.12.12    Usluge tiskanja za reklamni materijal, komercijalne kataloge, postere i ostali tiskani reklamni materijal

         18.12.13    Usluge tiskanja novina i časopisa koji se izdaju manje od četiri puta tjedno

         18.12.14    Usluge tiskanja knjiga, mapa, geografskih ili sličnih karata sa različitim slikama, dizajnom i
    fotografijama, razglednica

         18.12.15    Usluge tiskanja etiketa

         18.12.16    Usluge tiskanja direktno na plastiku, staklo, metal, drvo i keramiku

         18.12.19    Ostale usluge tiskanja, d.n.

18.13                  Usluge pripreme za tisak i objavljivanja

18.13.1               Usluge pripreme za tisak

         18.13.10    Usluge pripreme za tisak

18.13.2               Tiskarske ploče, cilindri i druge otisnute podloge za tisak

         18.13.20    Tiskarske ploče, cilindri i druge otisnute podloge za tisak

18.13.3               Pomoćne usluge u vezi s tiskanjem

         18.13.30    Pomoćne usluge u vezi s tiskanjem

18.14                  Knjigoveške i srodne usluge

18.14.1              Knjigoveške i srodne usluge

         18.14.10    Knjigoveške i srodne usluge

18.2                     Usluge umnožavanja snimljenih zapisa

18.20                   Usluge umnožavanja snimljenih zapisa

18.20.1               Usluge umnožavanja zvučnih zapisa

         18.20.10    Usluge umnožavanja zvučnih zapisa

18.20.2               Usluge umnožavanja videozapisa

         18.20.20    Usluge umnožavanja videozapisa

18.20.3               Usluge umnožavanja računalnih zapisa (softvera)

         18.20.30    Usluge umnožavanja računalnih zapisa (softvera)

19                         Koks i rafinirani naftni proizvodi

19.1                     Proizvodi koksnih peći

19.10                   Proizvodi koksnih peći

19.10.1               Koks i polukoks od ugljena, lignita ili treseta; retortni ugljen

         19.10.10    Koks i polukoks od ugljena, lignita ili treseta; retortni ugljen

19.10.2               Katran dobiven destilacijom ugljena, lignita ili treseta; ostali mineralni katrani

         19.10.20    Katran dobiven destilacijom ugljena, lignita ili treseta; ostali mineralni katrani

19.10.3               Smola i koks od smole

         19.10.30    Smola i koks od smole

19.10.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda koksne peći

         19.10.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda koksne peći

19.2                     Rafinirani naftni proizvodi

19.20                   Rafinirani naftni proizvodi

19.20.1               Briketi i slična kruta goriva

         19.20.11    Briketi i slična kruta goriva proizvedeni od kamenog ugljena

         19.20.12    Briketi i slična kruta goriva proizvedeni od lignita

         19.20.13    Briketi i slična kruta goriva proizvedeni od treseta

19.20.2               Loživa i plinska ulja; maziva ulja

         19.20.21    Motorni benzin (gazolin), uključujući avionski benzin  

         19.20.22    Mlazno gorivo, benzinskoga (gazolinskog) tipa

         19.20.23    Laka ulja i laki preparati, d.n.

         19.20.24    Petrolej

         19.20.25    Petrolej-gorivo za mlazne motore

         19.20.26    Plinska ulja

         19.20.27    Srednja ulja; srednji preparati, d.n.

         19.20.28    Loživa ulja, d.n.

         19.20.29    Ulja za podmazivanje; teška ulja, d.n.

19.20.3              Naftni plinovi i ostali ugljikovodici, osim prirodnog plina

         19.20.31    Propan i butan, ukapljeni

         19.20.32    Etilen, propilen, butilen, butadijen i ostali naftni plinovi i plinoviti ugljikovodici, osim prirodnog plina

19.20.4               Ostali naftni proizvodi

         19.20.41    Vazelin; parafinski vosak; naftni i ostali voskovi

         19.20.42    Naftni koks; naftni bitumen i drugi ostaci naftnih ulja

19.20.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje rafiniranih naftnih proizvoda

         19.20.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje rafiniranih naftnih proizvoda

20                        Kemikalije i kemijski proizvodi

20.1                     Osnovne kemikalije, gnojivo i dušični spojevi, plastika i sintetički kaučuk u primarnim oblicima

20.11                  Industrijski plinovi

20.11.1              Industrijski plinovi

         20.11.11    Vodik, argon, rijetki plinovi, dušik i kisik

         20.11.12    Ugljični dioksid i ostali anorganski kisikovi spojevi nemetala

         20.11.13    Tekući i komprimirani zrak

20.11.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje industrijskih plinova

         20.11.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje industrijskih plinova

20.12                  Koloranti i pigmenti

20.12.1               Oksidi, peroksidi i hidroksidi

         20.12.11    Cinkov oksid i peroksid; titanov oksid

         20.12.12    Kromovi, manganovi, olovni i bakreni oksidi i hidroksidi

         20.12.19    Ostali metalni oksidi, peroksidi i hidroksidi

20.12.2               Ekstrakti za štavljenje i bojenje; tanini i njihovi derivati; tvari za bojenje, d.n.

         20.12.21    Sintetičke organske tvari za bojanje i pripravci na osnovi tih tvari; sintetički organski proizvodi što se koriste
    kao sredstva za fluorescentno izbjeljivanje ili kao luminofori; disperzija bojila i pripravci na osnovi tih bojila

         20.12.22    Ekstrakti za štavljenje biljnog podrijetla; tanini i njihove soli, eteri, esteri i ostali derivati; tvari za bojenje biljnog
    ili životinjskog podrijetla

         20.12.23    Sintetičke organske tvari za štavljenje; anorganske tvari za štavljenje; pripravci za štavljenje; enzimatski pripravci
    za predštavljenje

         20.12.24    Tvari za bojenje, d.n., anorganski proizvodi koji se koriste kao luminofori

20.12.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje koloranata i pigmenata

         20.12.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje koloranata i pigmenata

20.13                  Ostale anorganske osnovne kemikalije

20.13.1               Obogaćen uran i plutonij; osiromašeni uran i torij; ostali radioaktivni elementi

         20.13.11    Obogaćen uran i plutonij te njihovi spojevi

         20.13.12    Osiromašen uran i torij te njihovi spojevi

         20.13.13   Ostali radioaktivni elementi i izotopi te njihovi spojevi; slitine, disperzije, keramički proizvodi i mješavine što
    sadrže te elemente, izotope ili spojeve

         20.13.14    Gorivi elementi (patrone), neozračeni, za nuklearne reaktore

20.13.2               Kemijski elementi, d.n., anorganske kiseline i spojevi

         20.13.21    Nemetali

         20.13.22    Halogeni i sumporni spojevi nemetala

         20.13.23    Alkalni ili zemnoalkalni metali; metali rijetkih zemlji, skandij i itrij; živa

         20.13.24    Klorovodik; oleum; difosforni pentroksid; ostale anorganske kiseline; silikon i sumporni dioksid

         20.13.25    Oksidi, hidroksidi i peroksidi metala; hidrazin i hidroksilamin te njihove anorganske soli

20.13.3               Metalni halogenati; hipokloriti; klorati i perklorati

         20.13.31    Metalni halogenati

         20.13.32    Hipokloriti, klorati i perklorati

20.13.4               Sulfidi, sulfati; nitrati, fosfati i karbonati

         20.13.41    Sulfidi, sulfati, sulfiti

         20.13.42    Fosfinati, fosfonati, fosfati, polifosfati i nitrati (osim kalija)

         20.13.43    Karbonati

20.13.5               Soli ostalih metala

         20.13.51    Soli oksometalnih ili peroksometalnih kiselina; koloidni plemeniti metali

         20.13.52    Anorganski spojevi, d.n., uključujući destiliranu vodu; amalgami, osim od plemenitih metala

20.13.6               Ostale osnovne anorganske kemikalije

         20.13.61    Izotopi, d.n. i njihovi spojevi (uključujući teške metale)

         20.13.62    Cijanidi, oksidi cijanida i kompleksni cijanidi; fulminati, cijanati, tiocijanati; silikati; borati; perborati; ostale
    soli anorganskih kiselina ili peroksikiselina

         20.13.63    Vodikov peroksid

         20.13.64    Fosfidi; karbidi; hidridi; nitridi, azidi; silicidi, boridi

         20.13.65    Spojevi metala rijetkih u zemlji, itrija ili skandija

         20.13.66    Sumpor, osim sublimiranoga, taloženoga i koloidnoga sumpora

         20.13.67    Prženi željezni piriti

         20.13.68    Piezoelektrični kremen; ostali sintetski i rekonstruirani dragi i poludragi kamen, neobrađen

20.13.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih anorganskih osnovnih kemikalija

         20.13.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih anorganskih osnovnih kemikalija

20.14                  Ostale organske osnovne kemikalije

20.14.1               Ugljikovodici i njihovi derivati

         20.14.11    Aciklički ugljikovodici

         20.14.12    Ciklički ugljikovodici

         20.14.13    Klorirani derivati acikličkih ugljikovodika

         20.14.14    Sufonirani, nitrirani ili nitrozirani derivati ugljikovodika, halogenirani ili nehalogenirani

         20.14.19    Ostali derivati ugljikovodika

20.14.2              Alkoholi, fenoli, fenolalkoholi i njihovi halogenirani, sulfonirani, nitrirani ili nitrozirani derivati;   industrijski
   masni alkoholi

         20.14.21    Industrijski masni alkoholi

         20.14.22    Monohidroksilni alkoholi

         20.14.23    Dioli, polialkoholi, ciklički alkoholi i njihovi derivati

         20.14.24    Fenoli, fenolni alkoholi i derivati fenola

20.14.3              Industrijske monokarbonske masne kiseline; karbonske kiseline i njihovi derivati

         20.14.31    Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije

         20.14.32    Zasićene acikličke monokarbonske kiseline i njihovi derivati

         20.14.33    Aromatske polikarbonske i karbonske kiseline s dodatnom kisikovom funkcijom; njihovi derivati, osim
    salicilne kiseline i njenih soli

         20.14.34    Aromatske polikarbonske i karbonske kiseline s dodatnom kisikovom funkcijom; njihovi derivati, osim
    salicilne kiseline i njenih soli

20.14.4              Organski spojevi s dušičnim funkcijama

         20.14.41    Spojevi s aminofunkcijom

         20.14.42    Aminospojevi s kisikovom funkcijom, osim lizina i glutaminske kiseline

         20.14.43    Ureini; spojevi s ugljičnom funkcijom, spojevi s nitrilnom funkcijom; njihovi derivati

         20.14.44    Spojevi s ostalim dušičnim funkcijama

20.14.5              Organski sumporni spojevi i ostali organsko-
   -anorganski spojevi; heterociklički spojevi, d.
n.

         20.14.51    Organski sumporni spojevi i ostali organsko-anorganski spojevi

         20.14.52    Heterociklički spojevi, d.n.; nukleinske kiseline i njezine soli

         20.14.53    Esteri fosforne kiseline i njihove soli ili esteri od drugih anorganskih kiselina (osim estera vodikovog halogenida)
    i njihove soli; njihovi halogeni, sulfo-, nitro-, ili nitrozo derivati

20.14.6               Eteri, organski peroksidi, epoksidi, acetali i poluacetali; ostali organski spojevi

         20.14.61    Spojevi s aldehidnom funkcijom

         20.14.62    Spojevi s ketonskom i kinonskom funkcijom

         20.14.63    Eteri, organski peroksidi, epoksidi, acetali, poluacetali i njihovi derivati

         20.14.64    Enzimi i ostali organski spojevi, d.n.

20.14.7               Raznovrsni osnovni organski kemijski proizvodi

         20.14.71    Derivati biljnoga podrijetla i smolni proizvodi

         20.14.72    Drveni ugljen

         20.14.73    Ulja i drugi proizvodi destilacije katrana kamenoga ugljena na visokoj temperaturi; katranska smola i koks
    od katranske smole

         20.14.74    Nedenaturirani etilni alkohol, alkoholne jačine >=80%

         20.14.75    Etilni alkohol i ostali denaturirani alkoholi, bilo koje jačine

20.14.8               Ostatne lužine iz proizvodnje drvne celuloze, osim tal ulja

         20.14.80    Ostatne lužine iz proizvodnje drvne celuloze, osim tal ulja

20.14.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih organskih osnovnih kemikalija

         20.14.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih organskih osnovnih kemikalija

20.15                  Gnojivo i dušični spojevi

20.15.1               Dušična kiselina; sulfonitrične kiseline; amonijak

         20.15.10    Dušična kiselina; sulfonitrične kiseline; amonijak

20.15.2               Amonijev klorid; nitriti;

         20.15.20    Amonijev klorid; nitriti;

20.15.3               Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska

         20.15.31    Urea

         20.15.32    Amonijev sulfat

         20.15.33    Amonijev nitrat

         20.15.34    Dvostruke soli i mješavine kalcijevog i amonijevog nitrata

         20.15.35    Mješavine amonijevog nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim tvarima, osim gnojiva

         20.15.39    Ostala dušična gnojiva i smjese

20.15.4               Fosfatna gnojiva, mineralna ili kemijska

         20.15.41    Superfosfati

         20.15.49    Ostala fosfatna gnojiva

20.15.5               Kalijeva gnojiva, mineralna ili kemijska

         20.15.51    Kalijev klorid

         20.15.52    Kalijev sulfat

         20.15.59    Ostala kalijeva gnojiva, mineralna ili kemijska

20.15.6               Natrijev nitrat

         20.15.60    Natrijev nitrat

20.15.7               Gnojiva, d.n.

         20.15.71    Gnojiva što sadrže tri gnojiva elementa: dušik, fosfor i kalij

         20.15.72    Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat)

         20.15.73    Monoamonijev fosfat

         20.15.74    Gnojiva što sadrže dva gnojiva elementa: dušik i fosfor

         20.15.75    Gnojiva što sadrže dva gnojiva elementa: fosfor i kalij

         20.15.76    Kalijev nitrat

         20.15.79    Mineralna ili kemijska gnojiva što sadrže najmanje dva gnojiva elementa (dušik, fosfor, kalij), d.n.

20.15.8              Životinjska ili biljna gnojiva, d.n.

         20.15.80    Životinjska ili biljna gnojiva, d.n.

20.15.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje gnojiva i dušičnih spojeva

         20.15.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje gnojiva i dušičnih spojeva

20.16                 Plastika u primarnim oblicima

20.16.1              Polimeri etilena, u primarnim oblicima

         20.16.10    Polimeri etilena, u primarnim oblicima

20.16.2              Polimeri sirena, u primarnim oblicima

         20.16.20    Polimeri sirena, u primarnim oblicima

20.16.3              Polimeri vinilklorida i drugih halogeniranih olefina, u primarnim oblicima

         20.16.30    Polimeri vinilklorida i drugih halogeniranih olefina, u primarnim oblicima

20.16.4              Poluacetali, ostali polieteri i epoksidne smole, u primarnim oblicima; polikarbonati, alkidne smole,
   polialil esteri i drugi poliesteri, u primarnim oblicima

         20.16.40    Poliacetali, ostali polieteri i epoksidne smole, u primarnim oblicima; polikarbonati, alkidne smole, polialil
    esteri i  drugi poliesteri, u primarnim oblici­ma

20.16.5              Ostala plastika u primarnim oblicima; izmjenjivači iona

         20.16.51    Polimeri propilena i drugih olefina, u primarnim oblicima

         20.16.52    Polimeri vinilacetata i drugih vinilestera, te ostali vinilpolimeri, u primarnim oblicima

         20.16.53    Akrilni polimeri, u primarnim oblicima

         20.16.54    Poliamidi, u primarnim oblicima

         20.16.55    Urea smole; tioureja smole i melaminske smole, u primarnim oblicima

         20.16.56    Ostale amino smole, fenolne smole i poliuretani, u primarnim oblicima

         20.16.57    Silikoni, u primarnim oblicima

         20.16.59    Ostala plastika, u primarnim oblicima, d.n.

20.16.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje plastike u primarnim oblicima

         20.16.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje plastike u primarnim oblicima

20.17                  Sintetički kaučuk u primarnim oblicima

20.17.1              Sintetički kaučuk u primarnim oblicima

         20.17.10    Sintetički kaučuk u primarnim oblicima

20.17.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima

         20.17.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima

20.2                    Pesticidi i drugi agrokemijski proizvodi

20.20                  Pesticidi i drugi agrokemijski proizvodi

20.20.1              Pesticidi i drugi agrokemijski proizvodi

         20.20.11    Insekticidi

         20.20.12    Herbicidi

         20.20.13    Sredstva protiv klijanja i reguliranja rasta biljaka

         20.20.14    Dezinficijensi

         20.20.15    Fungicidi

         20.20.19    Ostali pesticidi i ostali agrokemijski proizvodi

20.20.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda

         20.20.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda

20.3                    Boje, lakovi i slični premazi, grafičke boje i kitovi

20.30                  Boje, lakovi i slični premazi, grafičke boje i kitovi

20.30.1              Boje i lakovi na osnovi polimera

         20.30.11    Boje i lakovi na osnovi akrilnih i vinilnih polimera, u vodenom mediju

         20.30.12    Boje i lakovi na osnovi poliestera, akrilnih i vinilnih polimera, u nevodenom mediju; otopine

20.30.2               Ostale boje i lakovi, te slični proizvodi; umjetničke i grafičke boje

         20.30.21    Pripravljeni pigmenti, opacifijenti i koloranti, staklasti emajli i glazure, prevlake, tekući keramički lakovi i
    slični preparati; frite od stakla

         20.30.22    Ostale boje i lakovi; pripremljeni sikativi

         20.30.23    Boje za umjetničko slikanje, nastavu ili pismoslikare, boje za toniranje, boje za zabavu i slično

         20.30.24    Grafičke boje

20.30.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje boja, lakova i sličnih premaza, grafičke tinte i kitova

         20.30.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje boja, lakova i sličnih premaza, grafičke tinte i kitova

20.4                    Sapuni i deterdženti, sredstva za čišćenje i poliranje, parfemi i toaletno-kozmetički preparati

20.41                  Sapuni i deterdženti, sredstva za čišćenje i poliranje

20.41.1              Glicerin

         20.41.10    Glicerin

20.41.2              Organska površinski aktivna sredstva, osim sapuna

         20.41.20    Organska površinski aktivna sredstva, osim sapuna

20.41.3              Sapuni, sredstva za pranje i čišćenje

         20.41.31    Sapun i organski površinski aktivni proizvodi i preparati koji se koriste kao sapun; papir, vata i pust,
    impregnirani, premazani ili pokriveni sapunom ili deterdžentom

         20.41.32    Deterdženti i preparati za pranje

20.41.4               Mirisni preparati i voskovi

         20.41.41    Preparati za parfimiranje i dezodoriranje prostorija

         20.41.42    Umjetni i pripremljeni voskovi

         20.41.43    Politure i laštila za obuću, namještaj, podove, karoserije, staklo ili metal

         20.41.44    Paste, praškovi i ostala sredstva za čišćenje

20.41.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje

         20.41.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje

20.42                 Parfemi i toaletno-kozmetički preparati

20.42.1             Parfemi i toaletno-kozmetički preparati

         20.42.11    Parfemi i toaletne vode

         20.42.12    Proizvodi za šminkanje usana i očiju

         20.42.13    Preparati za manikiranje i pedikiranje

         20.42.14    Puderi za kozmetičku i toaletnu uporabu

         20.42.15    Dekorativna kozmetika i preparati za njegu kože, (uključujući preparate za sunčanje), d.n.

         20.42.16    Šamponi, lakovi za kosu, preparati za trajno kovrčanje i ispravljanje kose

         20.42.17    Losioni i ostali preparati za kosu, d.n.

         20.42.18    Preparati za usnu i zubnu higijenu (uključujući paste i praškove za učvršćivanje umjetnog zubala), konac za
    čišćenje zubi

         20.42.19    Preparati za brijanje; dezodoransi za osobnu uporabu i preparati protiv znojenja; preparati za kupanje;
    ostali parfimerijski, kozmetički i toaletni preparati, d.n.

20.42.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje parfema i toaletno-kozmetičkih preparata

         20.42.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje parfema i toaletno-kozmetičkih preparata

20.5                     Ostali kemijski proizvodi

20.51                  Eksplozivi

20.51.1              Pripremljeni eksploziv; sporogoreći štapini; udarne i eksplozivne kapsule; upaljači; električni
   detonatori; pirotehnički proizvodi za vatromet

         20.51.11    Barut i pripremljeni eksplozivi

         20.51.12    Sigurnosni štapini; detonirajući štapini; kapsle; upaljači; električni detonatori

         20.51.13    Pirotehnički proizvodi za vatromete

         20.51.14    Signalne rakete, rakete protiv tuce, za signalizacija u magli i drugi pirotehnički proizvodi, osim za vatromete

20.51.2               Šibice

         20.51.20    Šibice

20.51.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje eksploziva

         20.51.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje eksploziva

20.52                  Ljepila

20.52.1              Ljepila

         20.52.10    Ljepila

20.52.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ljepila

         20.52.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ljepila

20.53                  Eterična ulja

20.53.1               Eterična ulja

         20.53.10    Eterična ulja

20.53.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje eteričnih ulja

         20.53.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje eteričnih ulja

20.59                 Ostali kemijski proizvodi, d.n.

20.59.1             Fotografske ploče i filmovi, te samorazvijajući filmovi; kemijski preparati i nemiješani proizvodi
   za fotografsku uporabu

         20.59.11    Fotografske ploče i filmovi, te samorazvijajući filmovi, osjetljivi, neeksponirani; fotopapir

         20.59.12    Fotografske emulzije osjetljive na svjetlost; kemijski preparati za fotografsku uporabu, d.n.

20.59.2              Kemijski modificirane životinjske ili biljne masti i ulja; nejestive mješavine životinjskih ili biljnih masti i ulja

         20.59.20    Kemijski modificirane životinjske ili biljne masti i ulja; nejestive mješavine životinjskih ili biljnih masti i ulja

20.59.3              Crnila za pisanje i crtanje, te ostala crnila

         20.59.30    Crnila za pisanje i crtanje, te ostala crnila

20.59.4              Preparati za podmazivanje; aditivi; antifriz

         20.59.41    Preparati za podmazivanje

         20.59.42    Antidetonatorski preparati; aditivi za mineralna ulja i slični proizvodi

         20.59.43    Tekućina za hidraulične kočnice; antifriz i preparati za odleđivanje

20.59.5               Raznovrsni kemijski proizvodi

         20.59.51    Peptoni, ostale bjelančevinaste tvari i njihovi derivati, d.n.; kožni prah

         20.59.52    Mase za modeliranje; smjese za zubne otiske, te drugi preparati za uporabu u zubarstvu na osnovi gipsa; preparati
    i  punila za aparate za gašenje požara; pripremljene podloge za razvoj mikroorganizama; dijagnostički
    i  laboratorijski reagensi, d.n.

         20.59.53    Kemijski elementi u obliku diskova i kemijski spojevi dopirani za uporabu u elektronici

         20.59.54    Aktivni ugljen

         20.59.55    Sredstva za doradu, nosači boja, sredstva za ubrzavanje i fiksiranje boje te slični proizvodi

         20.59.56    Preparati za površinsku obradu metala; pripremljeni ubrzivači vulkanizacije za gumu; složeni plastifikatori
    i stabilizatori za gumu ili plastiku; katalitički preparati, d.n.; miješani alkilbenzini i miješani alkilnaftaleni, d.n.

         20.59.57    Pripremljena veziva za ljevaoničke kalupe i jezgre; kemijski proizvodi

         20.59.59    Ostali raznovrsni kemijski proizvodi, d.n.

20.59.6               Želatina i derivati od želatine, uključujući albumin iz mlijeka

         20.59.60    Želatina i derivati od želatine, uključujući albumin iz mlijeka

20.59.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih kemijskih proizvoda, d.n.

         20.59.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih kemijskih proizvoda, d.n.

20.6                     Umjetna vlakna

20.60                   Umjetna vlakna

20.60.1               Sintetička vlakna

         20.60.11    Kablovi od sintetičkih filamenata i rezanih sintetičkih vlakana, negrebenanih i nečešljanih

         20.60.12    Sintetska pređa, velike čvrstoće od najlona ili drugih poliamida i poliestera

         20.60.13    Ostala teksturirana pređa i ostala jednonitna pređa

         20.60.14    Sintetički monofilamenti; uske vrpce i slično, od sintetičkih tekstilnih materijala

20.60.2               Umjetna vlakna

         20.60.21    Kablovi od celularnih i ostalih umjetnih filamenata i rezanih celularnih i ostalih umjetnih vlakana,
    negrebenih i nečešljanih

         20.60.22    Umjetna pređa, velike čvrstoće, od viskoznoga rajona

         20.60.23    Ostala umjetna teksturirana i jednonitna pređa  

         20.60.24    Umjetni monofilamenti; vrpce i slično, od umjetnih tekstilnih materijala 

20.60.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje umjetnih vlakana

         20.60.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje umjetnih vlakana

21                        Osnovni farmaceutski proizvodi i farmaceutski     pripravci

21.1                    Osnovni farmaceutski proizvodi

21.10                  Osnovni farmaceutski proizvodi

21.10.1               Salicilna kiselina, O-acetilsalicilna kiselina, njihove soli i esteri

         21.10.10    Salicilna kiselina, O-acetilsalicilna kiselina, njihove soli i esteri

21.10.2               Lizin, glutaminska kiselina i njihove soli; kvarterne amonijeve soli i hidroksidi; fosfoaminolipidi;
    amidi, njihovi derivati i soli

         21.10.20    Lizin, glutaminska kiselina i njihove soli; kvarterne amonijeve soli i hidroksidi; fosfoaminolipidi; amidi,
    njihovi  derivati i soli

21.10.3               Laktoni, d.n., heterociklički spojevi samo s heteroatomom ili heteroatomima dušika, koji u strukturi
    sadrže  nekondenzirani pirazolov prsten, pirimidinov prsten, piperazinov prsten, nekondenzirani
    triazinov prsten ili fenatiazinov prsten, ali dalje nekondenzirani; hidantion i njegovi derivati; sulfonamidi

         21.10.31     Laktoni, d.n., heterociklički spojevi samo s hete­ro­atomom ili heteroatomima dušika, koji u strukturi
    sadrže nekondenzirani pirazolov prsten, pirimidinov prsten, piperazinov prsten, nekondenzirani triazinov
    prsten ili fenatiazinov prsten, ali dalje ne­kon­denzirani; hidantion i njegovi derivati

         21.10.32    Sulfonamidi

21.10.4               Šećeri kemijski čisti, d.n.; šećerni eteri i esteri, te njihove soli, d.n.

         21.10.40    Šećeri kemijski čisti, d.n.; šećerni eteri i esteri, te njihove soli, d.n.

21.10.5               Provitamini, vitamini i hormoni; glikozidi i biljni alkaloidi i njihovi derivati; antibiotici

         21.10.51    Provitamini, vitamini i njihovi derivati

         21.10.52    Hormoni i njihovi derivati; ostali steroidi koji se primarno koriste kao hormoni

         21.10.53    Glikozidi, biljni alkaloidi, njihove soli, eteri, esteri i ostali derivati

         21.10.54    Antibiotici

21.10.6               Žlijezde i ostali organi; njihovi ekstrakti i ostale tvari ljudskoga ili životinjskoga podrijetla, d.n.

         21.10.60    Žlijezde i ostali organi; njihovi ekstrakti i ostale tvari ljudskoga ili životinjskoga podrijetla, d.n.

21.10.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje osnovnih farmaceutskih proizvoda

         21.10.99   Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje osnovnih farmaceutskih proizvoda

21.2                    Farmaceutski pripravci

21.20                 Farmaceutski pripravci

21.20.1              Lijekovi

         21.20.11    Lijekovi, koji sadrže peniciline ili druge antibiotike

         21.20.12    Lijekovi, koji sadrže hormone, ali ne antibiotike

         21.20.13    Lijekovi, koji sadrže alkaloide ili njihove derivate, ali ne hormone niti antibiotike

21.20.2               Ostali farmaceutski proizvodi

         21.20.21    Antiserumi i cjepiva

         21.20.22    Kemijski sredstva za kontracepciju na osnovi hormona i spermicida

         21.20.23    Dijagnostički reagensi i ostali farmaceutski proizvodi

         21.20.24    Ljepljivi zavoji, kirurški kateut i slični proizvodi; kutije za prvu pomoć

21.20.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje farmaceutskih pripravaka

         21.20.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje farmaceutskih pripravaka

22                        Proizvodi od gume i plastike

22.1                    Proizvodi od gume

22.11                 Vanjske i unutarnje gume za vozila; protektiranje vanjskih guma

22.11.1             Nove vanjske i unutarnje gume

         22.11.11    Nove vanjske pneumatske gume, za motorna vozila

         22.11.12    Nove vanjske pneumatske gume, za bicikle i motocikle

         22.11.13    Nove vanjske pneumatske gume, za autobuse, kamione i zrakoplove

         22.11.14    Vanjske gume za poljoprivredna vozila; ostale nove vanjske pneumatske gume

         22.11.15    Unutarnje gume, čvrste polupneumatske gume, zamjenjivi gumeni dijelovi vanjskih guma

         22.11.16    Profilirane vrpce sa šarama za protektiranje vanjskih guma

22.11.2               Protektirane pneumatske vanjske gume

         22.11.20    Protektirane pneumatske vanjske gume

22.11.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vanjskih i unutarnjih guma; protektiranje i izgradnja guma

         22.11.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vanjskih i unutarnjih guma; protektiranje i izgradnja guma

22.19                   Ostali proizvodi od gume

22.19.1               Regenerirana guma u primarnim oblicima ili u pločama, listovima i trakama

         22.19.10    Regenerirana guma u primarnim oblicima ili u pločama, listovima i trakama

22.19.2               Nevulkanizirane gume i njihovi proizvodi; vulkanizirana guma, osim tvrde gume, u kordu,
    trakama, pločama, listovima, šipkama, cijevima i profilima

         22.19.20    Nevulkanizirane gume i njihovi proizvodi; vulkanizirana guma, osim tvrde gume, u kordu, trakama,
    pločama, listovima, šipkama, cijevima i profilima

22.19.3               Cijevi i crijeva od vulkanizirane gume, osim od tvrde gume

         22.19.30    Cijevi i crijeva od vulkanizirane gume, osim od tvrde gume

22.19.4               Pogonsko i transportno remenje, od vulkanizirane gume

         22.19.40    Pogonsko i transportno remenje, od vulkanizirane gume

22.19.5               Gumirani tekstilni proizvodi, osim vlakana od gumenoga korda

         22.19.50    Gumirani tekstilni proizvodi, osim vlakana od gumenoga korda

22.19.6               Odjevni predmeti i pribor od vulkanizirane gume, osim od tvrde gume

         22.19.60    Odjevni predmeti i pribor od vulkanizirane gume, osim od tvrde gume

22.19.7               Proizvodi od vulkanizirane gume, d.n.; tvrda guma; proizvodi od tvrde gume

         22.19.71    Higijenski i farmaceutski proizvodi (uključujući dude), od vulkanizirane gume, osim od tvrde gume

         22.19.72    Podni prekrivači i prostirači, od vulkanizirane gume, osim od pjenaste gume

         22.19.73    Ostali proizvodi od vulkanizirane gume, d.n.; tvrda guma u svim oblicima i njezini proizvodi; podni prekrivači
    i  prostirači, od vulkanizirane pjenaste gume

22.19.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od gume

         22.19.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od gume

22.2                     Proizvodi od plastike

22.21                  Ploče, listovi, cijevi i profili od plastike

22.21.1              Monofilamenti presjeka većega od 1 mm, šipke, štapovi i profilni oblici od plastike

         22.21.10    Monofilamenti presjeka većega od 1 mm, šipke, štapovi i profilni oblici od plastike

22.21.2               Cijevi, crijeva i njihov pribor, od plastike

         22.21.21    Umjetna crijeva od skrućenih bjelančevina ili celu­loznih materijala; cijevi i crijeva, kruta, od plastike

         22.21.29    Ostale cijevi, crijeva i pribor od plastike

22.21.3               Ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce od plastike, neojačani ili slično kombinirani s drugim materijalima

         22.21.30    Ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce od plastike, neojačani ili slično kombinirani s drugim materijalima

22.21.4               Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce od plastike

         22.21.41    Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce od plastike, celularne strukture

         22.21.42    Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce od plastike, necelularne strukture

22.21.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje plastičnih ploča, listova, cijevi i profila

         22.21.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje plastičnih ploča, listova, cijevi i profila

22.22                   Ambalaža od plastike

22.22.1               Ambalaža od plastike

         22.22.11    Vreće i vrećice (uključujući stožaste), od polietilena

         22.22.12    Vreće i vrećice (uključujući stožaste), od ostale plastike, osim polietilenske

         22.22.13    Kutije, sanduci, gajbe i slični proizvodi, od plastike

         22.22.14    Baloni, boce, bočice i slični proizvodi, od plastike

         22.22.19    Ostala plastična ambalaža za transport i pakiranje

22.22.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje plastične ambalaže

         22.22.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje plastične ambalaže

22.23                  Proizvodi od plastike za građevinarstvo

22.23.1              Proizvodi od plastike za građevinarstvo; linoleum i podni pokrivači na tekstilnoj osnovi

         22.23.11    Obloge za pod, zid i strop od plastike, u rolama ili pločicama

         22.23.12    Kade, tuš-kade, umivaonici, zahodske daske i poklopci, vodokotlići i slični sanitarni proizvodi, od plastike

         22.23.13    Spremnici, cisterne, kace i slično, sadržine >300 l, od plastike

         22.23.14    Vrata, prozori i njihovi okviri, te pragovi za vrata; rolete, kapci i slični proizvodi, te njihovi dijelovi, od plastike

         22.23.15    Linoleum i podni prekrivači na tekstilnoj osnovi, tj. rezan u oblike, kao npr. vinili, linoleum, itd.

         22.23.19    Proizvodi od plastike za građevinarstvo, d.n.

22.23.2              Montažne kuće, od plastike

         22.23.20    Montažne kuće, od plastike

22.23.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od plastike za građevinarstvo

         22.23.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od plastike za građevinarstvo

22.29                  Ostali proizvodi od plastike

22.29.1               Odjeća i pribor za odjeću (uključujući rukavice), od plastike

         22.29.10    Odjeća i pribor za odjeću (uključujući rukavice), od plastike

22.29.2               Ostali proizvodi od plastike, d.n.

         22.29.21    Samoljepljive ploče, listovi, filmovi, folije, vrpce i drugi ravni oblici, od plastike, u rolama širine manje
    od uključujući 20 cm

         22.29.22    Ostale samoljepljive ploče, listovi, filmovi, folije, vrpce i drugi ravni oblici od plastike

         22.29.23    Stolno i kuhinjsko posuđe, te ostali predmeti za kućanstvo i toaletne potrebe, od plastike

         22.29.24    Dijelovi, d.n., svjetiljki i njihovog pribora, svjetlećih natpisa i slično, od plastike

         22.29.25    Uredski i školski pribor, od plastike

         22.29.26    Pribor za namještaj, karoserije i slično, od plastike; figurice i ostali ukrasni predmeti, od plastike

         22.29.29    Ostali proizvodi od plastike

22.29.9               Usluge proizvodnje ostalih proizvoda od plastike; Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje
    ostalih proizvoda od plastike

         22.29.91    Usluge proizvodnje ostalih proizvoda od plastike

         22.29.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od plastike

23                        Ostali nemetalni i mineralni proizvodi

23.1                    Staklo i proizvodi od stakla

23.11                  Ravno staklo

23.11.1              Ravno staklo

         23.11.11    Valjano, lijevano, vučeno ili puhano staklo, u listovima, ali drugačije neobrađeno

         23.11.12    Float-staklo, površinski brušeno ili polirano, u listovima, ali drugačije neobrađeno

23.11.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ravnog stakla

         23.11.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ravnog stakla

23.12                  Oblikovano i obrađeno ravno staklo

23.12.1              Oblikovano i obrađeno ravno staklo

         23.12.11    Staklo u listovima, savijeno s obrađenim rubovima, gravirano, brušeno, emajlirano ili drugačije obrađeno,
    ali neuokvireno ili nesastavljeno

         23.12.12    Sigurnosno staklo

         23.12.13    Staklena zrcala; višeslojni zidni elementi za izolaciju, od stakla

23.12.9              Podugovarateljski poslovi kao dio oblikovanja i obrade ravnog stakla

         23.12.99    Podugovarateljski poslovi kao dio oblikovanja i obrade ravnog stakla

23.13                   Šuplje staklo

23.13.1               Šuplje staklo

         23.13.11    Boce, staklenke, bočice i druga ambalaža od stakla, osim ampula; stakleni čepovi, poklopci i ostali zatvarači,
    od stakla

         23.13.12    Čaše za piće, osim keramičkih

         23.13.13    Proizvodi od stakla za uporabu kod stola, u kuhinji, u uredima, za unutrašnju dekoraciju, za toaletnu uporabu
    i slično

         23.13.14    Ulošci od stakla za termos-boce i druge vakuum-posude

23.13.9               Usluge finiširanja šupljeg stakla; Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje šupljeg stakla

         23.13.91    Usluge dovršavanja čaša za piće i drugih proizvoda od stakla za uporabu kod stola ili u kuhinji

         23.13.92    Usluge dovršavanja ambalaže od stakla

         23.13.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje šupljeg stakla

23.14                   Staklena vlakna

23.14.1               Staklena vlakna

         23.14.11    Trake, rovings, pređa i sječene niti, od staklenih vlakana

         23.14.12    Koprene (voali), mreže, mat, hasure, ploče i ostali predmeti od staklenih vlakana, osim tkanina

23.14.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje staklenih vlakana

         23.14.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje staklenih vlakana

23.19                  Ostalo obrađeno staklo uključujući tehničku robu od stakla

23.19.1              Ostalo staklo, polugotovo

         23.19.11    Staklo u masi, kuglama (osim neobrađenih staklenih kuglica) šipkama i cijevima; otpaci i ostaci od stakla

         23.19.12    Stakleni blokovi, opeke, crjepovi, pločice i ostali proizvodi od prešanog ili lijevanog stakla; olovom
    uokvirena prozorska okna u boji i slično; multiceralno ili pjenasto staklo u blokovima, pločama i slično

23.19.2               Tehničko i ostalo staklo

         23.19.21    Baloni i drugi stakleni omotači, njihovi otvoreni i stakleni dijelovi za električne žarulje, katodne cijevi
    i slično

         23.19.22    Staklo za satove i naočale, optički neobrađeno; izdubljena sferna stakla i njihovi segmenti za proizvodnju
    takvih stakala

         23.19.23    Proizvodi od stakla za laboratorijsku, higijensku i farmaceutsku uporabu; staklene ampule

         23.19.24    Stakleni dijelovi svjetiljki i dr. svjetleće opreme, svjetlećih znakova, natpisa i slično

         23.19.25    Električni izolatori od stakla

         23.19.26    Proizvodi od stakla, d.n.

23.19.9               Usluge finiširanja ostalog stakla, uključujući tehničku robu od stakla; Podugovarateljski poslovi kao
    dio proizvodnje i obrade ostalog stakla, uključujući tehničku robu od stakla

         23.19.91    Usluge finiširanja ostalog stakla, uključujući tehničku robu od stakla

         23.19.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje i obra­de ostalog stakla, uključujući tehničku robu od sta­kla

23.2                     Vatrostalni proizvodi

23.20                   Vatrostalni proizvodi

23.20.1               Vatrostalni proizvodi

         23.20.11    Opeka, blokovi, crjepovi i ostali keramički proizvodi od silicijskoga fosilnoga brašna ili zemlje

         23.20.12    Vatrostalna opeka, blokovi, crjepovi i slični keramički proizvodi za građevinarstvo, osim od silicijskoga
    fosilnoga brašna ili zemlje

         23.20.13    Vatrostalni cementi, žbuke, betoni i slične vatrostalne mješavine, d.n.

         23.20.14    Nepečeni vatrostalni proizvodi; ostali vatrostalni keramički proizvodi

23.20.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vatrostalnih proizvoda

         23.20.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vatrostalnih proizvoda

23.3                    Proizvodi od gline za građevinarstvo

23.31                  Keramičke pločice i ploče

23.31.1              Keramičke pločice i ploče

         23.31.10    Keramičke pločice i ploče

23.31.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje keramičkih pločica i ploča

         23.31.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje keramičkih pločica i ploča

23.32                  Opeka, crjepovi i proizvodi za građevinarstvo od pečene gline

23.32.1              Opeka, crjepovi i proizvodi za građevinarstvo od pečene gline

         23.32.11    Nevatrostalna keramička građevinska opeka, blokovi za podove, blokovi-nosači i slično

         23.32.12    Krovni crjepovi, dimovodne cijevi, kape na dimnjaku, arhitektonski ukrasi i drugi keramički proizvodi
    za građevinarstvo

         23.32.13    Keramičke cijevi, odvodi, žljebnjaci i pribor za cijevi

23.32.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje opeka, crjepova i proizvoda za građevinarstvo, od
     pečene gline

         23.32.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje opeka, crjepova i proizvoda za građevinarstvo, od pečene gline

23.4                    Ostali proizvodi od porculana i keramike

23.41                  Keramički proizvodi za kućanstvo i ukrasni predmeti

23.41.1              Keramički proizvodi za kućanstvo i ukrasni predmeti

         23.41.11    Stolno i kuhinjsko posuđe, ostali predmeti za uporabu u kućanstvu i u toaletne svrhe, od porculana

         23.41.12    Stolno i kuhinjsko posuđe, ostali predmeti za uporabu u kućanstvu i u toaletne svrhe, osim od porculana

         23.41.13    Figurice i drugi ukrasni keramički predmeti

23.41.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje keramičkih proizvoda za kućanstvo i
    ukrasnih predmeta

         23.41.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta

23.42                  Sanitarna keramika

23.42.1               Sanitarna keramika

         23.42.10    Sanitarna keramika

23.42.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sanitarne keramike

         23.42.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sanitarne keramike

23.43                   Keramički izolatori i izolacijski pribor

23.43.1               Električni izolatori od keramike; izolacijski pribor, za električne strojeve, uređaje ili opremu,
    od keramike

         23.43.10    Električni izolatori od keramike; izolacijski pribor, za električne strojeve, uređaje ili opremu, od kera­mi­ke

23.43.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje keramičkih izolatora i izolacijskog pribora

         23.43.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje keramičkih izolatora i izolacijskog pribora

23.44                   Ostali tehnički proizvodi od keramike

23.44.1               Ostali tehnički proizvodi od keramike

         23.44.11    Keramički proizvodi za laboratorijsku, kemijsku i ostalu tehničku uporabu, od porculana

         23.44.12    Keramički proizvodi za laboratorijsku, kemijsku i ostalu tehničku uporabu, osim od porculana

23.44.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih tehničkih keramičkih proizvoda

         23.44.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih tehničkih keramičkih proizvoda

23.49                   Ostali proizvodi od keramike

23.49.1               Ostali proizvodi od keramike

         23.49.11    Keramički proizvodi za uporabu u poljoprivredi, za prenošenje ili pakiranje robe

         23.49.12    Ostali keramički proizvodi, osim za građevinarstvo, d.n.

23.49.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od keramike

         23.49.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od keramike

23.5                    Cement, vapno i gips

23.51                  Cement

23.51.1             Cement

         23.51.11    Klinker-cement

         23.51.12    Portland cement, aluminijski cement, cement od šljake i slični hidraulični cementi

23.51.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje cementa

         23.51.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje cementa

23.52                  Vapno i gips

23.52.1               Živo vapno, gašeno vapno i hidraulično vapno

         23.52.10    Živo vapno, gašeno vapno i hidraulično vapno

23.52.2               Gips

         23.52.20    Gips

23.52.3               Kalcinirani ili aglomerirani dolomit

         23.52.30    Kalcinirani ili aglomerirani dolomit

23.52.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vapna i gipsa

         23.52.99   Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vapna i gipsa

23.6                    Proizvodi od betona, cementa i gipsa

23.61                  Proizvodi od betona za građevinarstvo

23.61.1              Proizvodi od betona za građevinarstvo

         23.61.11    Blokovi, ploče, opeka i slični proizvodi od cementa, betona ili umjetnoga kamena

         23.61.12    Montažni građevni elementi za visokogradnju i niskogradnju od cementa, betona ili umjetnoga kamena

23.61.2              Montažne kuće od betona

         23.61.20    Montažne kuće od betona

23.61.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od betona za građevinarstvo

         23.61.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od betona za građevinarstvo

23.63                  Gotova betonska smjesa

23.63.1              Gotova betonska smjesa

         23.63.10    Gotova betonska smjesa

23.63.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje gotove betonske smjese

23.63.99             Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje gotove betonske smjese

23.64                   Žbuka

23.64.1               Žbuka

         23.64.10    Žbuka

23.64.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje žbuke

         23.64.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje žbuke

23.65                   Fibro-cement

23.65.1               Proizvodi od fibro-cementa

         23.65.11    Paneli, ploče i slično, od biljnih vlakana, slame i drvnih otpadaka, aglomeriranih mineralnim vezivima

         23.65.12    Proizvodi od azbestnoga cementa, celuloznoga fibro-cementa i slično

23.65.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od fibro-cementa

         23.65.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od fibro-cementa

23.69                  Ostali proizvodi od betona, cementa i gipsa

23.69.1               Ostali proizvodi od betona, cementa i gipsa

         23.69.11    Ostali proizvodi od gipsa ili u mješavini s njim, d.n.

         23.69.19    Proizvodi od cementa, betona ili umjetnog kamena, d.n.

23.69.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa

         23.69.99   Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa

23.7                    Rezan, oblikovan i obrađen kamen

23.70                  Rezan, oblikovan i obrađen kamen

23.70.1              Rezan, oblikovan i obrađen kamen

         23.70.11    Mramor, travertin, alabaster obrađeni i njihovi proizvodi (osim kamenih blokova, rubnjaka, ploče za
    pločnike, crjepova, kamenih kocaka i sličnih proizvoda); umjetno obojeni granulat ili prah od mramora,  
   
travertina i  alabastera

         23.70.12    Ostali obrađeni ukrasni kamen i kamen za gradnju te njihovi proizvodi; ostali umjetno obojeni granulat
    i prah
    od prirodnog kamena; proizvodi od aglomeriranog škriljevca

23.70.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje rezanja, oblikovanja i obrade kamena

         23.70.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje rezanja, oblikovanja i obrade kamena

23.9                     Ostali nemetalni mineralni proizvodi

23.91                  Brusni proizvodi (abrazivi)

23.91.1              Brusni proizvodi (abrazivi)

         23.91.11    Mlinski kamen, brusni kamen, brusna kola i slično, bez postolja, za rad na kamenu, i njihovi dijelovi, od
    prirodnog kamena, od aglomeriranih prirodnih i umjetnih abraziva ili keramike

         23.91.12    Brusni prah ili zrna, na podlozi od tekstila, papira ili kartona

23.91.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje brusnih proizvoda

         23.91.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje brusnih proizvoda

23.99                  Ostali nemetalni mineralni proizvodi, d.n.

23.99.1               Ostali nemetalni mineralni proizvodi, d.n.

         23.99.11    Prerađena azbestna vlakna; mješavine na osnovi azbesta i magnezijevog karbonata; proizvodi tih mješavina ili
    od azbesta; frikcijski materijali za kočnice, kvačila i slično, nemontirani

         23.99.12    Proizvodi od asfalta i sličnih materijala

         23.99.13    Bitumenske mješavine na osnovi prirodnog i umjetnog materijala od kamena i bitumena, prirodnog asfalta
    ili srodnih supstanci kao veziva

         23.99.14    Umjetni grafit; koloidalni i polukoloidalni grafit; pripravci na osnovi grafita i drugih vrsta ugljena, u
    obliku poluproizvoda

         23.99.15    Umjetni korund

         23.99.19    Proizvodi nemetalnih minerala, d.n.

23.99.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje nemetalnih mineralnih proizvoda, d.n.

         23.99.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje nemetalnih mineralnih proizvoda, d.n.

24                         Osnovni metali

24.1                     Sirovo željezo i čelik, te ferolegure

24.10                   Sirovo željezo i čelik, te ferolegure

24.10.1               Primarni materijali od željeza i čelika

         24.10.11    Sirovo željezo i zrcalno željezo u hljepčićima, blokovima i drugim sirovim oblicima

         24.10.12    Ferolegure

         24.10.13    Proizvodi od željeza dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti proizvodi od željeza
    u komadima, peletama ili sličnim oblicima; željezo najmanje čistoće 99,94% masenog udjela, u
    komadima,   peletama i sličnim oblicima

         24.10.14    Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog željeza, ili čelika

24.10.2               Sirovi čelik

         24.10.21    Nelegirani čelik u ingotima ili drugim sirovim oblicima i poluproizvodi od nelegiranog čelika

         24.10.22    Nehrđajući čelik u ingotima ili drugim sirovim oblicima i poluproizvodi od nehrđajućeg čelika

         24.10.23    Ostali legirani oblici u ingotima ili drugim sirovim oblicima i poluproizvodi od ostalih legiranih čelika

24.10.3               Toplovaljani ravni proizvodi od čelika, dalje neobrađeni

         24.10.31    Toplovaljani ravni proizvodi nelegiranog od čelika, dalje neobrađeni, širine 600 mm ili veće

         24.10.32    Toplovaljani ravni proizvodi od nelegiranog čelika, dalje neobrađeni, širine manje od 600 mm

         24.10.33    Toplovaljani ravni proizvodi od nehrđajućeg čelika, dalje neobrađeni, širine 600 mm ili veće

         24.10.34    Toplovaljani ravni proizvodi od nehrđajućeg čelika, dalje neobrađeni, širine manje od 600 mm

         24.10.35    Toplovaljani ravni proizvodi od ostalih legiranih čelika, dalje neobrađeni, širine 600 mm i veće

         24.10.36    Toplovaljani ravni proizvodi od ostalih legiranih čelika, dalje neobrađeni, širine manje od 600 mm (osim
     proizvoda od silicijskog elektročelika)

24.10.4               Hladnovaljani ravni proizvodi od čelika, dalje neobrađeni, širine 600 mm ili veće

         24.10.41    Hladnovaljani ravni proizvodi od nelegiranog čelika, dalje neobrađeni, širine 600 mm ili veće

         24.10.42    Hladnovaljani ravni proizvodi od nehrđajućeg čelika, dalje neobrađeni, širine 600 mm ili veće

         24.10.43    Hladnovaljani ravni proizvodi od ostalih legiranih čelika, dalje neobrađeni, širine 600 mm ili veće

24.10.5               Ravni valjani proizvodi od čelika, obloženi, platirani ili prevučeni, valjani proizvodi od brzoreznog čelika
    i od silicijskog elektročelika

         24.10.51    Ravni valjani proizvodi od nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, obloženi, platirani ili prevučeni

         24.10.52    Ravni valjani proizvodi od ostalog legiranog čelika, širine 600 mm ili veće, obloženi, platirani ili prevučeni

         24.10.53    Ravni valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm ili veće

         24.10.54    Ravni valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm

         24.10.55    Ravni valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine manje od 600 mm

24.10.6               Toploobrađena žica i šipke od čelika

         24.10.61    Toplovaljana žica i šipke u nepravilnim namotanim, od nelegiranog čelika

         24.10.62    Ostala žica i šipke od čelika, dalje neobrađene nego kovane, toplovaljane, toplovučene toploistiskivane,
    uključujući one usukane poslije valjanja

         24.10.63    Toplovaljane žica i šipke, u nepravilno namotanim kolutima, od nehrđajućeg čelika

         24.10.64    Ostale žica i šipke od nehrđajućeg čelika, dalje ne­obra­đene nego kovane, toplovaljane, toplovučene
    toplo­istiskivane, uključujući one usukane poslije valjanja

         24.10.65    Toplovaljana žica i šipke, u nepravilno namotanim kolutima, od ostalog legiranog čelika

         24.10.66    Ostala žica i šipke od ostalog nehrđajućeg čelika, dalje neobrađene nego kovane, toplovaljane,
    toplovučene toploistiskivane, uključujući one usukane poslije valjanja

         24.10.67    Šuplja žica i šipke za svrdla

24.10.7              Toploobrađeni teški profili od čelika, brušene ploče od čelika i dijelovi za izgradnju željezničkih i
    tramvajskih tračnica, od čelika

         24.10.71    Toplovaljani teški profili, dalje neobrađeni, toplovučeni ili toploistiskani, od nelegiranog čelika

         24.10.72    Toplovaljani teški profili, dalje neobrađeni, toplovučeni ili toploistiskani, od nehrđajućeg čelika

         24.10.73    Toplovaljani teški profili, dalje neobrađeni, toplo­vučeni ili toploistiskani, od ostalog legiranog čelika

         24.10.74    Brušene ploče, od čelika i zavareni profili, od čelika

         24.10.75    Dijelovi za izgradnju željezničkih i tramvajskih tračnica od čelika

24.10.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sirovog željeza, čelika i ferolegura

         24.10.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sirovog željeza, čelika i ferolegura

24.2                    Cijevi, šuplji profili i pribor za cijevi, od čelika

24.20                  Cijevi, šuplji profili i pribor za cijevi, od čelika

24.20.1              Cijevi, šuplji profili, bešavni, od čelika

         24.20.11    Cijevi vrsta što ih se koristi za naftovode ili plinovode, bešavni, od čelika

         24.20.12    Zaštitne, proizvodne i bušačke cijevi, vrsta što ih se koristi pri bušenju za pridobivanje nafte ili plina

         24.20.13    Ostale cijevi, kružnog poprečnog presjeka, od čelika

         24.20.14    Cijevi nekružnog poprečnog presjeka i šuplji profili, od čelika

24.20.2              Cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od čelika

         24.20.21    Cijevi vrsta što se koristi za naftovode ili plinovode,zavarene, vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od čelika

         24.20.22    Zaštitne i proizvodne cijevi, vrsta što ih se koristi pri bušenju za pridobivanje nafte ili plina, zavarene,
    vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od čelika

         24.20.23    Ostale cijevi, kružnog poprečnog presjeka, zavarene, vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od čelika

         24.20.24    Ostale cijevi kružnog poprečnog presjeka, kao npr. s otvorenom spojem, zakovane ili zatvorene na sličan
    način, vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od čelika

24.20.3              Cijevi, vanjskog promjera 406,4 mm ili većeg, zavarene, od čelika

         24.20.31    Cijevi, vrsta što ih se koristi za naftovode ili plinovode, zavarene, vanjskog promjera 406,4 mm ili većeg, od čelika

         24.20.32    Zaštitne i proizvodne cijevi, vrsta što ih se koristi pri bušenju za pridobivanje nafte ili plina, zavarene, od čelika

         24.20.33    Ostale cijevi, kružnog poprečnog presjeka, zavarena, vanjskog promjera 406,4 mm ili većeg, od čelika

         24.20.34    Cijevi, nekružnog poprečnog presjeka, zavarene, vanjskog promjera 406,4 mm ili većeg, od čelika

         24.20.35    Ostale cijevi kao npr. s otvorenim spojem, zakovane ili zatvorene na sličan način, vanjskog promjera 406,4 mm
    ili većeg, od čelika

24.20.4              Pribor za cijevi od nelijevanog čelika

         24.20.40    Pribor za cijevi od nelijevanog čelika

24.20.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje cijevi, šupljih profila i pribora za cijevi, od čelika

         24.20.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje cijevi, šupljih profila i pribora za cijevi, od čelika

24.3                     Ostali proizvodi primarne prerade čelika

24.31                   Hladno vučene šipke

24.31.1               Hladno vučene šipke i čvrsti profili od nelegiranog čelika

         24.31.10    Hladno vučene šipke i čvrsti profili od nelegiranog čelika

24.31.2               Hladno vučene šipke i čvrsti profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika

         24.31.20    Hladno vučene šipke i čvrsti profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika

24.31.3               Hladno vučene šipke i čvrsti profili od nehrđajućeg čelika

         24.31.30    Hladno vučene šipke i čvrsti profili od nehrđajućeg čelika

24.31.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hladno vučenog čelika

         24.31.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hladno vučenog čelika

24.32                   Hladno valjane uske vrpce

24.32.1               Hladno valjani ravni proizvodi od čelika, neprevučeni, širine < 600 mm

         24.32.10    Hladno valjani ravni proizvodi od čelika,neprevučeni, širine < 600 mm

24.32.2               Hladno valjani ravni proizvodi od čelika, obloženi, platirani ili prevučeni, širine < 600 mm

         24.32.20    Hladno valjani ravni proizvodi od čelika, obloženi, platirani ili prevučeni, širine < 600 mm

24.32.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hladno valjanih uskih vrpci

         24.32.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hladno valjanih uskih vrpci

24.33                   Hladnooblikovani i profilirani profili

24.33.1               Otvoreni i hladnooblikovani profili

         24.33.11    Otvoreni i hladnooblikovani profili od nelegiranog čelika

         24.33.12    Otvoreni i hladnooblikovani profili od nehrđajućeg čelika

24.33.2               Rebrasti limovi od nelegiranog čelika

         24.33.20    Rebrasti limovi od nelegiranog čelika

24.33.3               Metalne ploče od prevučenog čeličnog lima

         24.33.30    Metalne ploče od prevučenog čeličnog lima

24.33.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hladnooblikovanih i profiliranih proizvoda

         24.33.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hladnooblikovanih i profiliranih proizvoda

24.34                   Hladno vučene žice

24.34.1               Hladno vučene žice

         24.34.11    Hladno vučene žice od nelegiranog čelika

         24.34.12    Hladno vučene žice od nehrđajućeg čelika

         24.34.13    Hladno vučene žice od ostalog legiranog čelika

24.34.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hladno vučene žice

         24.34.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hladno vučene žice

24.4                     Osnovni plemeniti i obojeni metali

24.41                   Plemeniti metali

24.41.1               Srebro, neobrađeno, kao poluproizvod ili u prahu

         24.41.10    Srebro, neobrađeno, kao poluproizvod ili u prahu

24.41.2              Zlato, neobrađeno, kao poluproizvod ili u prahu

         24.41.20    Zlato, neobrađeno, kao poluproizvod ili u prahu

24.41.3              Platina, neobrađena, kao poluproizvod ili u prahu

         24.41.30    Platina, neobrađena, kao poluproizvod ili u prahu

24.41.4               Obični metali ili srebro, pozlaćeni, ali dalje neobrađeni, osim kao poluproizvod

         24.41.40    Obični metali ili srebro, pozlaćeni, ali dalje neobrađeni, osim kao poluproizvod

24.41.5               Obični metali, posrebreni i obični metali, srebro i zlato, prevučeni platinom, ali dalje neobrađeni, osim
    kao poluproizvod

         24.41.50    Obični metali, posrebreni i obični metali, srebro i zlato, prevučeni platinom, ali dalje neobrađeni, osim
    kao poluproizvod

24.41.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje plemenitih metala

         24.41.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje plemenitih metala

24.42                  Aluminij

24.42.1              Aluminij, sirovi; aluminijev oksid

      &nbs