Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih i drugih ustanova za analizu uzoraka krvi i mokraće radi utvrđivanja koncentracije alkohola, prisustva opojnih droga ili psihoaktivnih t

NN 109/2008 (24.9.2008.), Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih i drugih ustanova za analizu uzoraka krvi i mokraće radi utvrđivanja koncentracije alkohola, prisustva opojnih droga ili psihoaktivnih t

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3228

Na temelju članka 19. Pravilnika o načinu i postupku vađenja krvi i uzimanja mokraće za analizu radi utvrđivanja koncentracije alkohola, opojnih droga i psihoaktivnih tvari (»Narodne novine« broj 107/99) ministar zdravstva uz suglasnost ministra unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH I DRUGIH USTANOVA ZA ANALIZU UZORAKA KRVI I MOKRAĆE RADI UTVRĐIVANJA KONCENTRACIJE ALKOHOLA, PRISUSTVA OPOJNIH DROGA ILI PSIHOAKTIVNIH TVARI

Članak 1.

U članku 1. Rješenja o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih i drugih ustanova za analizu uzoraka krvi i mokraće radi utvrđivanja koncentracije alkohola, prisustva opojnih droga ili psihoaktivnih tvari (»Narodne novine«, 2/00, 101/00, 11/01), točka 5. mijenja se i glasi:
»5. Specijalna bolnica za gerijatriju Duga Resa.«
iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:
»6. Klinički zavod za patologiju, sudsku medicinu i citologiju, Kliničkog bolničkog centra Split.«

Članak 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: Up/I-011-01/99-01/68
Urbroj: 534-05-1-2/4-08-7
Zagreb, 18. kolovoza 2008.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.