Uredba o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom

NN 112/2008 (1.10.2008.), Uredba o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3259

Na temelju članka 7. stavka 4. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 40/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. rujna 2008. godine donijela

UREDBU

O SIGURNOSTI OPSKRBE PRIRODNIM PLINOM

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se mjere za osiguranje pouzdane i učinkovite opskrbe prirodnim plinom, kriteriji i način određivanja dovoljne količine prirodnog plina za osiguranje pouzdane opskrbe prirodnim plinom zaštićenih kupaca, redoslijed smanjenja ili obustave opskrbe prirodnim plinom pojedinim kategorijama kupaca u slučaju kriznog stanja te sadržaj izvješća opskrbljivača plinom o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom.

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001, 177/2004 i 76/2007) i Zakonom o tržištu plina.
(2) U ovoj Uredbi koriste se i izrazi koji u smislu ove Uredbe imaju sljedeća značenja:
– krizno stanje – poremećaj u opskrbi kupaca prirodnim plinom radi neočekivanog ili neprekidnog manjka prirodnog plina na tržištu Republike Hrvatske, neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske te velikih prirodnih nepogoda ili tehnoloških katastrofa,
– ogrjevna sezona – razdoblje od 1. listopada tekuće godine do 31. ožujka sljedeće godine.

II. MJERE ZA OSIGURANJE POUZDANE I UČINKOVITE OPSKRBE PRIRODNIM PLINOM

Članak 3.

(1) Mjere za osiguranje pouzdane i učinkovite opskrbe prirodnim plinom su:
– razvoj domaće proizvodnje prirodnog plina,
– diversifikacija izvora opskrbe prirodnim plinom,
– dugoročni ugovori o dobavi prirodnog plina izvan Republike Hrvatske,
– ulaganja u infrastrukturu za uvoz prirodnog plina – terminal za ukapljeni prirodni plin i transportne plinovode,
– povezivanje transportnog sustava Republike Hrvatske sa transportnim sustavima susjednih država,
– osiguranje dovoljnih skladišnih kapaciteta prirodnog plina na teritoriju Republike Hrvatske,
– osiguranje kapaciteta plinskog sustava na teritoriju Republike Hrvatske kojim se omogućava dobava prirodnog plina za sve kupce na teritoriju Republike Hrvatske,
– poticanje razvoja kategorije kupaca prirodnog plina kojim u određenim uvjetima i vremenskim razdobljima može biti obustavljena opskrba prirodnim plinom,
– poticanje razvoja kategorije kupaca koji u određenim uvjetima i vremenskim razdobljima, umjesto prirodnog plina, mogu koristiti zamjenska goriva,
– suradnja između operatora transportnog sustava Republike Hrvatske sa operatorima transportnih sustava susjednih država radi usklađenog transporta prirodnog plina,
– usklađenje aktivnosti između operatora transportnog sustava, operatora distribucijskog sustava i operatora sustava skladišta plina,
– razvijanje likvidnog tržišta plina u Republici Hrvatskoj.
(2) Sudionici na tržištu plina dužni su u svojim planovima razvoja i poslovnim planovima planirati mjere za osiguranje pouzdane i učinkovite opskrbe prirodnim plinom iz stavka 1. ovoga članka.

III. KRITERIJI I NAČIN ODREĐIVANJA DOVOLJNE KOLIČINE PRIRODNOG PLINA ZA OSIGURANJE POUZDANE OPSKRBE PRIRODNIM PLINOM ZAŠTIĆENIH KUPACA

Članak 4.

(1) Dovoljne količine prirodnog plina za osiguranje pouzdane opskrbe prirodnim plinom kupaca, izuzev zaštićenih kupaca, su one količine prirodnog plina koje opskrbljivači plinom ugovore na godišnjoj razini s kupcima.
(2) Dovoljne količine prirodnog plina za osiguranje pouzdane opskrbe prirodnim plinom zaštićenih kupaca su one količine prirodnog plina koje opskrbljivači plinom ugovore sa zaštićenim kupcima, kao i dovoljne količine prirodnog plina i u slučaju:
a. djelomičnog poremećaja u opskrbi prirodnim plinom koji uzrokuje smanjenje uvoza prirodnog plina u Republiku Hrvatsku i smanjenje proizvodnje domaćeg prirodnog plina do 20%, u trajanju od 30 dana,
b. ekstremno niskih srednjih dnevnih temperatura zraka u petodnevnom razdoblju, prema izračunu Državnoga hidrometeorološkog zavoda, u razdoblju od 1. prosinca do 1. ožujka,
c. razdoblja izuzetno velike potražnje za prirodnim plinom tijekom razdoblja najjačih hladnoća koje se prema statistikama javljaju svakih 20 godina.
(3) Trgovačko društvo INA – Industrija nafte d.d. dužno je osigurati dovoljne količine prirodnog plina za osiguranje pouzdane opskrbe prirodnim plinom zaštićenih kupaca.
(4) Opskrbljivači zaštićenih kupaca dužni su trgovačkom društvu INA – Industrija nafte d.d. dostaviti podatke o dovoljnim količinama plina iz stavka 2. ovoga članka do 15. srpnja tekuće godine za narednu godinu.
(5) Trgovačko društvo INA – Industrija nafte d.d. dužno je Ministarstvu do 1. rujna tekuće godine dostaviti za narednu godinu procjenu potrošnje prirodnog plina za osiguranje pouzdane opskrbe prirodnim plinom zaštićenih kupaca iz stavka 2. ovoga članka.
(6) Dovoljne količine prirodnog plina na mjesečnoj razini za narednu godinu opskrbljivači plinom dužni su dostaviti do 1. rujna tekuće godine Ministarstvu.
(7) Trgovačko društvo INA – Industrija nafte d.d. i drugi opskrbljivači plinom koji opskrbljuju kupce na tržištu plina Republike Hrvatske dužni su izvijestiti Ministarstvo do 15. rujna tekuće godine o nemogućnosti ispunjenja zahtjeva kupaca za ugovaranje kupnje prirodnog plina za narednu godinu.
(8) Ministarstvo do 15. listopada tekuće godine donosi procjenu potrošnje prirodnog plina za nastupajuću ogrjevnu sezonu i narednu godinu.

Članak 5.

U slučaju kriznog stanja propisuju se sljedeće mjere za otklanjanje kriznog stanja:
– za proizvođače plina – povećanje proizvodnje prirodnog plina iz domaćih izvora prirodnog plina do fizikalno-geoloških uvjeta ležišta i tehnički prihvatljive razine,
– za trgovce, dobavljače, proizvođače plina, opskrbljivače plinom i kupce na veliko – ograničavanje izvoza prirodnog plina u količinama dovoljnim za podmirenje manjka prirodnog plina na tržištu Republike Hrvatske,
– za trgovce, dobavljače, opskrbljivače plinom i kupce na veliko – povećanje uvoza prirodnog plina ukoliko postoji tehnička mogućnost,
– smanjenje ili obustava isporuke prirodnog plina kupcima.

IV. REDOSLIJED SMANJENJA ILI OBUSTAVE OPSKRBE POJEDINIM KATEGORIJAMA KUPACA U SLUČAJU KRIZNOG STANJA

Članak 6.

(1) U slučaju kriznog stanja utvrđuju se sljedeće mjere smanjenja ili obustave opskrbe prirodnim plinom pojedinim kupcima za otklanjanje kriznog stanja:
1. Stupanj:
– Smanjuje se isporuka prirodnog plina kupcu izravno priključenom na transportni sustav HEP d.d., Zagreb na 65.000 m3/h;
– Smanjuje se isporuka prirodnog plina kupcu izravno priključenom na transportni sustav Petrokemija d.d., Kutina na 60.000 m3/h;
– Smanjuje se isporuka prirodnog plina rafinerijama nafte kupca izravno priključenog na transportni sustav INA – Industrija nafte d.d., Zagreb, na 10.000 m3/h;
2. Stupanj:
– Smanjuje se isporuka prirodnog plina kupcu izravno priključenom na transportni sustav HEP d.d., Zagreb na 42.000 m3/h, količinu dostatnu za rad kogeneracijskih postrojenja u kojima se u zajedničkom sustavu proizvodi električna i toplinska energija za daljinsko grijanje koja pokriva potrošače iz kategorije kućanstva;
3. Stupanj:
– Smanjuje se isporuka prirodnog plina kupcu izravno priključenom na transportni sustav Petrokemija d.d., Kutina na 15.000 m3/h;
– Smanjuje se isporuka prirodnog plina rafinerijama nafte kupca izravno priključenog na transportni sustav INA – Industrija nafte d.d., Zagreb, na količine minimalno potrebne za očuvanje tehničkih karakteristika postrojenja;
– Smanjuje se isporuka prirodnog plina ostalim kupcima izravno priključenim na transportni sustav na količine minimalno potrebne za očuvanje tehničkih karakteristika postrojenja;
4. Stupanj:
– Smanjuje se isporuka prirodnog plina kupcu izravno priključenom na transportni sustav HEP d.d., Zagreb na 12.000 m3/h, količinu dostatnu za potrebe opskrbe zaštićenih kupaca toplinskom energijom;
– Smanjuje se isporuka prirodnog plina kupcu izravno priključenom na transportni sustav Petrokemija d.d., Kutina, na količine minimalno potrebne za očuvanje tehničkih karakteristika postrojenja;
– Smanjuje se isporuka prirodnog plina kupcima priključenim na distribucijski sustav, izuzev zaštićenim kupcima;
5. Stupanj:
– Obustavlja se isporuka prirodnog plina ostalim kupcima izravno priključenim na transportni sustav, izuzev kupca HEP d.d.;
6. Stupanj:
– Obustavlja se isporuka prirodnog plina kupcima priključenim na distribucijski sustav, izuzev zaštićenim kupcima,
7. Stupanj:
– Smanjuje se isporuka prirodnog plina HEP d.d. i zaštićenim kupcima do nivoa na kojem se osigurava opstojnost plinskog sustava.
(2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka provode se u najkraćem mogućem roku.
(3) Mjere za 1. stupanj iz stavka 1. ovoga članka provode se istovremeno i proporcionalno do utvrđenih količina, a sukladno potrebama za otklanjanje kriznog stanja.
(4) Nakon provedenih mjera za 1. stupanj iz stavka 1. ovoga članka, provode se mjere za 2. stupanj iz stavka 1. ovoga članka, sukladno potrebama za otklanjanje kriznog stanja.
(5) Nakon provedenih mjera za 2. stupanj iz stavka 1. ovoga članka, provode se mjere za 3. stupanj iz stavka 1. ovoga članka, istovremeno i proporcionalno do utvrđenih količina, a sukladno potrebama za otklanjanje kriznog stanja.
(6) Nakon provedenih mjera za 3. stupanj iz stavka 1. ovoga članka, provode se mjere za 4. stupanj iz stavka 1. ovoga članka, istovremeno i proporcionalno do utvrđenih količina, a sukladno potrebama za otklanjanje kriznog stanja.
(7) Nakon provedenih mjera za 4. stupanj iz stavka 1. ovoga članka provode se mjere za 5. stupanj iz stavka 1. ovoga članka.
(8) Nakon provedenih mjera za 5. stupanj iz stavka 1. ovoga članka provode se mjere za 6. stupanj iz stavka 1. ovoga članka.
(9) Nakon provedenih mjera za 6. stupanj iz stavka 1. ovoga članka provode se mjere za 7. stupanj iz stavka 1. ovoga članka, sukladno potrebama za otklanjanje kriznog stanja.

Plan za krizna stanja

Članak 7.

(1) Radi postupanja u kriznom stanju proizvođač plina, operator transportnog sustava, operator distribucijskog sustava i operator sustava skladišta dužni su izraditi plan za krizna stanja, svaki u svojoj djelatnosti, koji, između ostalog, mora sadržavati sljedeće:
– način provedbe mjera za otklanjanje kriznog stanja propisanih ovom Uredbom,
– način komuniciranja između energetskih subjekata,
– odgovornu osobu za provedbu plana za krizna stanja,
– obavještavanje kupaca o provedbi mjera za otklanjanje kriznog stanja,
– izvještavanje Ministarstva, jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave i javnosti o provedbi mjera za otklanjanje kriznog stanja,
– izvještavanje operatora transportnog sustava o provedbi mjera za otklanjanje kriznog stanja u svrhu upravljanja plinskim sustavom u slučaju proglašenja kriznog stanja.
(2) Radi izrade plana za krizna stanja operatora distribucijskog sustava, opskrbljivač plinom kupaca priključenih na distribucijski sustav, dužan je do 15. srpnja tekuće godine dostaviti operatoru distribucijskog sustava podatke o strukturi potrošnje i kupcima, a sukladno podacima koje zahtijeva operator distribucijskog sustava.
(3) Radi izrade plana za krizna stanja operatora transportnog sustava, opskrbljivač plinom kupaca priključenih izravno na transportni sustav, dužan je do 15. srpnja tekuće godine dostaviti operatoru transportnog sustava podatke o strukturi potrošnje i kupcima, a sukladno podacima koje zahtijeva operator transportnog sustava.
(4) Energetski subjekti iz stavka 1. ovoga članka dužni su do 1. kolovoza tekuće godine dostaviti ministru na odobrenje svoje planove za krizna stanja za narednu godinu.

Proglašenje kriznog stanja

Članak 8.

(1) Odluku o proglašenju kriznog stanja donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva.
(2) Ministarstvo nakon proglašenja kriznog stanja određuje mjere za otklanjanje kriznog stanja iz članka 5. i/ili članka 6. ove Uredbe.
(3) Ministarstvo je dužno o mjerama iz stavka 2. ovoga članka pisanim putem odmah obavijestiti sve energetske subjekte za plin.

Provedba mjera za otklanjanje kriznog stanja

Članak 9.

U slučaju proglašenog kriznog stanja proizvođač plina, operator transportnog sustava, operator distribucijskog sustava i operator skladišta dužni su postupati prema odobrenom planu za krizna stanja, a u skladu s mjerama koje je odredilo Ministarstvo sukladno odredbi članka 8. ove Uredbe.

Članak 10.

Provedbu mjera za otklanjanje kriznog stanja nadzire Ministarstvo.

Djelomično otklanjanje kriznog stanja i prestanak važenja kriznog stanja

Članak 11.

(1) Operator transportnog sustava odmah po nastupu okolnosti za djelomično otklanjanje kriznog stanja predlaže Ministarstvu prilagođavanje mjera za otklanjanje kriznog stanja ili ga izvještava o nastupu okolnosti za prestanak važenja kriznog stanja.
(2) Ministarstvo je dužno o prilagođavanju mjera za otklanjanje kriznog stanja pisanim putem odmah obavijestiti sve energetske subjekte za plin.
(3) Odluku o prestanku važenja kriznog stanja donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva.
(4) Ministarstvo je dužno o prestanku važenja kriznog stanja pisanim putem odmah obavijestiti sve energetske subjekte za plin.

V. SADRŽAJ IZVJEŠĆA OPSKRBLJIVAČA PLINOM O SIGURNOSTI OPSKRBE

Članak 12.

(1) Opskrbljivač plinom je dužan najkasnije do 31. siječnja tekuće godine dostaviti ministru izvješće o ostvarenju sigurnosti opskrbe u protekloj kalendarskoj godini, u skladu s ovom Uredbom.
(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka sadrži osobito:
– ugovorene količine prirodnog plina na godišnjoj razini i broj kupaca, posebno za zaštićene kupce, a posebno za ostale kupce,
– zahtijevane, a neugovorene količine prirodnog plina,
– isporučene količine prirodnog plina u odnosu na ugovorene količine prirodnog plina, posebno za zaštićene kupce, a posebno za ostale kupce,
– količina, financijska vrijednost te razlog nastanka razlike između ugovorenih i isporučenih količina prirodnog plina, posebno za zaštićene kupce, a posebno za ostale kupce,
– vrijeme trajanja kriznog stanja, vrsta provedenih mjera za otklanjanje kriznog stanja i njihov utjecaj na kupce, posebno zaštićene kupce,
– ostale činjenice od utjecaja na sigurnost opskrbe prirodnim plinom.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Izuzetno od odredbe članka 4. stavaka 4., 5. i 6. ove Uredbe opskrbljivači plinom dužni su do 10. listopada 2008. godine Ministarstvu dostaviti podatke iz članka 4. stavaka 4., 5. i 6. ove Uredbe.
(2) Izuzetno od odredbe članka 4. stavka 7. ove Uredbe Ministarstvo će do 15. studenoga 2008. godine donijeti procjenu potrošnje prirodnog plina za nastupajuću ogrjevnu sezonu i narednu godinu.
(3) Izuzetno od odredbe članka 7. stavka 2. ove Uredbe opskrb­ljivač plinom kupaca priključenih na distribucijski sustav dužan je do 10. listopada 2008. godine dostaviti operatoru distribucijskog sustava podatke o strukturi potrošnje i kupcima, a sukladno podacima koje zahtijeva operator distribucijskog sustava.

Članak 14.

Dok se ne podnesu i od strane ministra ne odobre prvi planovi za krizna stanja za postupanje u proglašenom kriznom stanju, mjere otklanjanja kriznog stanja iz članka 6. ove Uredbe provode se prema Operativnom planu iz Priloga 1., koji je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Odluka o prvenstvu u opskrbi prirodnim plinom, klase: 310-05/04-01/01, urbroja: 5030114-04-1, od 15. siječnja 2004. godine.

Članak 16.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/08-01/08
Urbroj: 5030105-08-1
Zagreb, 30. rujna 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

PRILOG 1

OPERATIVNI PLAN

I.

Aktivnosti tijekom provođenja mjera smanjenja ili obustave opskrbe prirodnog plina pojedinim kategorijama kupaca u vremenu od ponedjeljka od petka radnim danima u razdoblju od 08:00 do 16:00 sati odvijat će se na sljedeći način:
1. Ministarstvo dostavlja svim energetskim subjektima za plin pisanim putem obavijest o uvođenju mjera smanjenja ili obustave opskrbe prirodnog plina.
2. Operator transportnog sustava proglašava odgovarajući stupanj smanjenja ili obustave opskrbe prirodnim plinom pojedinim kupcima i o tome obavještava sve energetske subjekte na transportnom sustavu, kao i nadležnu osobu u Ministarstvu.
3. Opskrbljivači prirodnim plinom pisanim putem obavještavaju kupce s kojima imaju ugovorne odnose o stupnju smanjenja ili obustave opskrbe prirodnim plinom, a na koje se stupanj smanjenja ili obustave opskrbe prirodnim plinom odnosi, o učinjenom je opskrbljivač plinom dužan odmah pisanim putem obavijestiti operatora transportnog sustava ili operatora distribucijskog sustava i nadležnu osobu u Ministarstvu.
4. Kupac plina na kojeg se odnosi proglašeni stupanj smanjenja ili obustave opskrbe prirodnim plinom dužan je postupiti u sukladu s istim i pridržavati se uputa operatora transportnog sustava i operatora distribucijskog sustava.
5. Ukoliko se kupac plina izravno priključen na transportni sustav ne pridržava uputa operatora transportnog sustava, operator transportnog sustava može mu djelomično ograničiti ili obustaviti isporuku plina uz prethodnu pisanu obavijest kupcu i njegovom opskrbljivaču o vremenu u kojem će poduzeti te aktivnosti. O istome operator transportnog sustava dužan je odmah, pisanim putem, obavijestiti nadležnu osobu u Ministarstvu.
6. Ukoliko se kupac plina izravno priključen na distribucijski sustav ne pridržava uputa operatora distribucijskog sustava, operator distribucijskog sustava može mu djelomično ograničiti ili obustaviti isporuku plina uz prethodnu pisanu obavijest kupcu i njegovom opskrbljivaču o vremenu u kojem će poduzeti te aktivnosti. O istome operator distribucijskog sustava dužan je odmah, pisanim putem, obavijestiti nadležnu osobu u Ministarstvu.
7. Ukoliko poduzete mjere iz proglašenog stupnja smanjenja ili obustave opskrbe prirodnim plinom nisu dovoljne operator transportnog sustava proglašava viši stupanj smanjenja ili obustave opskrbe prirodnim plinom i o tome obavještava sve energetske subjekte i nadležnu osobu u Ministarstvu.
8. Provedbu mjera iz ovoga Operativnog plana nadzire Ministarstvo.

II.

Aktivnosti tijekom provođenja mjera smanjenja ili obustave opskrbe prirodnog plina pojedinim kategorijama kupaca u vremenu od petka u 16:00 sati do ponedjeljka u 08:00 sati, neradnim danima, blagdanima i radnim danom u 16:00 sati do sljedećeg radnog dana u 08:00 sati:
1. Ministarstvo putem govorne veze, uz naknadnu pisanu obavijest, obavještava operatora transportnog sustava, a putem javnih glasila energetske subjekte i javnost, uz naknadnu pisanu obavijest energetskim subjektima za plin, o uvođenju mjera smanjenja ili obustave opskrbe prirodnog plina.
2. Operator transportnog sustava proglašava odgovarajući stupanj smanjenja ili obustave opskrbe prirodnim plinom pojedinim kupcima i o tome obavještava sve energetske subjekte na transportnom sustavu, kao i nadležnu osobu u Ministarstvu.
3. Opskrbljivači plinom putem govorne veze i/ili javnih glasila obavještavaju kupce s kojima imaju ugovorne odnose o stupnju smanjenja ili obustave opskrbe prirodnim plinom, a na koje se stupanj smanjenja ili obustave opskrbe prirodnim plinom odnosi, o učinjenom je opskrbljivač plinom dužan odmah putem govorne veze obavijestiti operatora transportnog sustava ili operatora distribucijskog sustava i nadležnu osobu u Ministarstvu.
4. Kupac plina na kojeg se odnosi proglašeni stupanj smanjenja ili obustave opskrbe prirodnim plinom dužan je postupiti u sukladu s istim i pridržavati se uputa operatora transportnog sustava i operatora distribucijskog sustava.
5. Ukoliko se kupac plina izravno priključen na transportni sustav ne pridržava uputa operatora transportnog sustava, operator transportnog sustava može mu djelomično ograničiti ili obustaviti isporuku plina, uz prethodnu obavijest, putem govorne veze, kupcu i njegovom opskrbljivaču o vremenu u kojem će poduzeti te aktivnosti. O istome operator transportnog sustava dužan je odmah, putem govorne veze, obavijestiti nadležnu osobu u Ministarstvu.
6. Ukoliko se kupac plina priključen na distribucijski sustav ne pridržava uputa operatora distribucijskog sustava, operator distribucijskog sustava može mu djelomično ograničiti ili obustaviti isporuku plina, uz prethodnu obavijest, putem govorne veze, kupcu i njegovom opskrbljivaču o vremenu u kojem će poduzeti te aktivnosti. O istome operator transportnog sustava dužan je odmah, putem govorne veze, obavijestiti nadležnu osobu u Ministarstvu.
7. Ukoliko poduzete mjere iz proglašenog stupnja smanjenja ili obustave opskrbe prirodnim plinom nisu dovoljne operator transportnog sustava proglašava viši stupanj smanjenja ili obustave opskrbe prirodnim plinom i o tome obavještava sve energetske subjekte, kao i nadležnu osobu u Ministarstvu.
8. Operator transportnog sustava će do 10:00 sati prvog sljedećeg radnog dana, dostaviti Ministarstvu pisano izvješće o proglašenom stupnju kriznog stanja i provedenim aktivnostima i mjerama.
9. Operator distribucijskog sustava će do 10:00 sati prvog sljedećeg radnog dana, dostaviti Ministarstvu i operatoru transportnog sustava pisano izvješće o proglašenom stupnju kriznog stanja i provedenim aktivnostima i mjerama.

III.

1. U svrhu provođenja mjera smanjenja ili obustave opskrbe prirodnog plina pojedinim kategorijama kupaca, svi energetski subjekti su do 10. listopada 2008. dužni Ministarstvu dostaviti podatke o osobama odgovornim za provođenje mjera smanjenja ili obustave opskrbe prirodnog plina pojedinim kategorijama kupaca, njihove brojeve telefona, njihove brojeve mobitela, njihove mail adrese i brojeve faxova.
2. Ministarstvo će objedinjene podatke o odgovornim osobama iz točke 1. dostaviti operatorima transportnog i distribucijskih sustava najkasnije do 24. listopada 2008. godine.
3. Provedbu mjera iz ovoga Operativnog plana nadzire Ministarstvo.